Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer er sykdommer i balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser til hjernen. Vestibulære sykdommer er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser, symptomer som er svært vanlige og som fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. Det er et stort tverrfaglig behov i de forskjellige fagmiljøene i Norge for å utbygge og styrke et nettverk av forskning og skaffe til veie realkunnskap for behandling av denne viktige pasientgruppen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer driver forskning i samarbeid med andre sentra i Norge i og utenfor sykehusmiljøer og kunnskapsformidling til hele landet. Tjenesten tilbyr i dag landets mest omfattende kunnskapssenter med egen internettportal for både pasienter og terapeuter (www.balanselaboratoriet.no). Tjenesten er en viktig del av det dykkermedisinske fagmiljøet i Norge og har nært samarbeid med de nasjonale behandlingstjenestene for yrkesdykkere og for vestibularisschwannomer. Kompetansetjenesten samarbeider også med Balanselaboratoriet ved ØNH avdelingen på Haukeland universitetssykehus som er den seksjonen ved ØNH avdelingen som er ansvarlig for utredning og behandling av vertigopasienter.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer bygger opp og formidler kompetanse må mange måter og ved hjelp av flere type medier (internett, læringsportal, nettundervisning, lærebøker, brukermøter, etc). Vi tilbyr i dag landets mest omfattende kunnskapssenter med egen internettportal for både pasienter og terapeuter (www.balanselaboratoriet.no). Vi formidler kurs / opplæring over hele landet. Vi sørger for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere fra alle helseregioner. I 2013 var vi med på å avholde 4 mestringskurs for pasienter med Vestibulær schwannoma. Vi overvåker og formidler behandlingsresultater i samarbeide med en av de største balanselaboratoriene i Norge / Norden, lokalisert ved Haukeland Universitetssykehus. Ved å benytte oss av vårt nasjonale nettverk og referansegruppen søker vi å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester over hele landet. Vi bidrar til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis ved hjelp av etablering av et eget medisinsk kvalitetsregister for vestibulære sykdommer. Vi deltar i forskning og etablering av forskernettverk over flere helseregioner. Vi har i 2013 fått tilknyttet flere nye forskere som nå er i oppstartsfasen av sine ulike prosjekter: Camilla Martens har fått godkjenning fra REK til sitt doktorgradsprosjekt som omhandler behandling av BPPV i biaksial rotasjonsstol i samarbeide med RH / HelseØst. Kathrin Skorpa Nilsen har medvirket til oppstarten i januar 2013 av kompetansetjenestens kvalitetsregister. Fra april 2014 vil hun starte opp planlagt doktorgradsprosjekt som omhandler sammenheng mellom symptomer og vestibulær funksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Berit Holmeslet ved NTNU arbeider med doktorgradsprosjekt som omhandler okulære vestibulære myogene potensialer (oVEMP). Hun har en publisert artikkel og en som snart er klar for innsending. Frederik Goplen har vært medveileder i hennes prosjekt fra 2013.

Pasienter med svimmelhet utgjør en stor gruppe med symptomer som hemmer livskvalitet og arbeidsevne. Utredning og rehabiliterings tilbudet i Norge er noe bedret i de senere år, men avhenger fortsatt av pasientens bosted. Vi har i 2013 hatt en stor aktivitet innen undervisning. Vi har avholdt en rekke kurs, hovedsakleig landsdekkende, men vi har også deltatt i mange andre konferanse og kurs på tvers av fagfelt og regioner. Vi har bidratt med innlegg på 4 lærings- og mestringskurs organisert/avholdt av ACU tjenesten for pasienter med vestibularisschwannomer fra hele landet, i tillegg har vi gitt utdanning / opplæring og hospitering av helsepersonell fra hele landet. Vi har undervist fire kull av medisinske studenter, holdt foredrag for pasienter, leger i utdanning, legespesialister og annet helsepersonell på kurs over hele Norge. Vi avholdt bla. -To dagers etterutdanningskurs for øre-nese-halsleger i vertigoutredning og -behandling. Bergen april 2013. -To dagers etterutdanningskurs for allmennleger. Bergen november 2013. Bidrag til kurs (landsdekkende) - To dagers etterutdanningskurs for fysioterapeuter. Oslo mars 2013. Bidrag fra lege og fysioterapeut. - To dagers kurs nasjonalt for Manuell terapeuter, Trondheim Tjenesten har utarbeidet spesifikke og omfattende pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde både på nett: www.balanselaboratoriet.no og ved egne informasjonsfoldere om flere temaer (Tinnitus, BPPV, svimmelhet, Vestibular neuronitt, mv) Vi utarbeider hvert år vår egen plan for nasjonal kompetansespredning som implementeres ut fra foregående års erfaringer og ønsker fra brukere, helsepersonell og institusjoner Vi jobber med å få til et delprosjekt med Rikshospitalet i Oslo om VEMP (Vestibulært utløst Myogent Potensial). Balanselaboratoriet informasjonsprosjekter for pasienter, pårørende og helsearbeidere er under stadig revidering og utbygging og vår opplæringsportal, informasjonsfoldere og kurs benyttes stadig av flere fagarbeidere og pasienter fra hele landet. Vi har tidligere publisert nasjonale retningslinjer for Menière sykdom og arbeider nå med revidering av disse. Vi regner med å bli ferdig med Norges første lærebok om svimmelhet i 2014/15. Forskning på svimmelhet drives i liten grad utenom det vi har satt i gang i samarbeid med forskningsmiljøer både i Oslo (RH og Fysioterapi Høyskolen) og i Trondheim (St.Olav). Det er i Norge forttsatt et sterkt behov for et ekspansivt kompetansetjeneste innen fagområde. Tjenesten er nært knyttet opp mot Nevrokirurgisk avdeling, Yrkesmedisinsk avdeling og Nevrologisk avdeling. Kompetansetjenesten har tilknyttet 2 ørekirurger og 2 ass leger med forskningsprosjekter.

Tjenesten kan vise til at vi jobber aktivt og målrettet med å få til de resultatmål som fremkommer i forskriftene om Nasjonale tjenester. Vi har etablert kompetanseoppbygging, ikke bare på undervisning og veiledning, men også når det gjelder etablering av en omfattende forsknings nettverk med prosjekter over flere regioner. Vi er også deltakere i internasjonale forskernettverk sammen med fysioterapeututdanningen ved HiB og ”Doctor of physical therapy program” ved Duke University gjennom prosjektet Building Capacity in Physiotherapy through a Global Educational Partnership: A Norway-Canada-United States Consortium. Prosjektet er finansiert av SIU (NNA 2012-2015 - Partnership program for North America) og fysioterapeut PhD Kjersti Wilhelmsen er prosjektleder fra Norge. Vi formidler kunnskap over flere portaler, medier og former til hele helsetjenesten. Vi mener av vi ved dokumentasjon på vår utadrettede virksomhet gir en klar merverdi i forhold til pasientbehandling/behandlingskjeden i Norge. Dette gir mulighet for en bedre nasjonal kostnadseffektivitet. Vårt nettverk og måten vi formilder tjenesten kunnskap på er derved med på å sikre en likeverdig tilgjengelighet til kompetanse for pasienter, brukere, forskere og behandlere over hele landet.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
16 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
42 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
26 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
33 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
44 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
16 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Vestibulær Schwannomer. (Kurs).
 • Nettbasert Selvhjelpspakke for svimle pasienter. (Veiledning).
Helsepersonell - alle regioner
 • Otonevrologi - Vetibulære sykdommer. (Kurs).
 • Vestibulær rehabilitering. (Kurs).
 • Svimmelhet for manuell terapeuter. (Konferanse).
 • Fysioterapi - Svimmelhet. (Seminar).
 • Veiledning av spesialister. (Veiledning).
Helsepersonell - flere regioner
 • Svimmelhet. (Nettmøte).
Allmennheten - alle regioner
 • Svimmelhet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Reisesyke. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Når verden snurrer. Artikkel i Bedre Helse nr. 9 2013. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Helse Vest Innovasjonspris 2014. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Medisinsk kvalitetsregister for vestibulære sykdommer, 2013, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Tunes C, Flønes I, Helland C, Wilhelmsen K, Goplen F, Wester K G

Pre- and post-operative dizziness and postural instability in temporal arachnoid cyst patients.

Acta Neurol Scand 2014 May;129(5):335-42. Epub 2013 okt 1

PMID:
24117227
Aasen T, Goplen F, Nordahl S H G

Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series.

J Vestib Res 2013 Jan;23(2):71-5.

PMID:
23788134
Nilsen KS, Nordahl SHG, Myrseth E, Møller P, Lund-Johansen M, Vassbotn FS, Goplen FK

Vestibular schwannomas treated with gamma knife radiosurgery

Foredrag, IFOS World Congress, Seoul, June 2013

Goplen F

Vestibular Problems in Diving

Foredrag, IFOS World Congress, Seoul, June 2013

Goplen F

BPPV Management Using a Biaxial Chair

Foredrag, 29th Politzer Society Meeting, Antalya, November 2013

Goplen F

Otosklerose og vertigo

Foredrag, Skandinavisk ørekirurgisk møte, Geilo, Januar 2013

Haugland, M., Vågstøl, U., & Wilhelmsen, K.

Letter to the editor. A response to "A History of Physical Therapist Education Around the World".

Journal of Physical Therapy Education, 2013, 27(2), 82-83.

Wilhelmsen, K; Kvåle A

Patients with Chronic Subjective Dizziness and Musculoskeletal Compensatory Strategies - Implications for Examination and Treatm

Physical Therapy, 4th revision ongoing

Gwyer J, Haugland M, Landry M, Wilhelmsen K

Blending Strengths: A Sustainable Model of Global Educational and Research Collaborations.

amerikanske fysioterapi kongressen, Las Vegas

Wilhelmsen, K

Coordination Exercises in the Treatment of Cervical Dizziness. I R. F. Schmidt & G. F. Gebhart (Red.),

Encyclopedia of Pain: Volume I: A-G. [New York]: Springer.

Wilhelmsen K, Magnussen L

Vestibular rehabilitation – from Dizziness to Balance. Development of evidence based practice in physiotherapy

SydOdense Universitet 26-28.11.2013

Nordahl S

Svimmelhet og Manuell terapi

Nasjonal kongress for manuell terapeuter Trondheim

Martens, C

Management of the intratemporal facial nerve

Otolaryngology Head and neck surgery, submitted 2013

Martens, C

The cost of performance-based incentives for tuberculosis control in private sector

Karachi,Pakistan. MedMet 1

Nordahl, S

Svimmelhet hos eldre

Nassjonalt møte om fall hos eldre

Forskningsprosjekter

Dynamic Evaluation of physiological data

Aasen, T, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Hearing Impairment in school children

Nordahl, S, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Otonevologi, 6. utgave av Nordisk lærebok i nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen.

Møller P, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Fysioterapeuter i primærhelsetjenestens erfaringer med pasienter med svimmelhet.

Wilhelmsen K, Høgskolen i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Undersøkelse og behandling av pasienter med svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Professor Alice Kvåle, professor Rolf Moe-Nielssen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Vestibulær rehabilitering ved vestibularisnevritt

Fysioterapeut, professor Siv Mørkved, fysioterapeut, MSc Guri , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Lærebok: Fra svimmelhet til balanse.

Wilhelmsen K, Høgskolen i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom og friske kontrollpersoner

Goplen F, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ocular vestibular evoked myogenic potentials

Holmeslet B, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HMN
BPPV Treatment in Biaxial Rotational Chair

Nordahl SHG, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Vertigo og mortalitet

Goplen F, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef John Helge Heimdal

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Otto Inge Molvær
Referansegruppens leder, Helse Vest RHF
Dag Sunde
Regional representant, Helse Midt-Norge RHF
Karl Fredrik Nordfalk
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
Niels Christian Stenklev
Regional representant, Helse Nord RHF
Inge Bossen Thorsen
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Siri Skollerud
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler