Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer er sykdommer i balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser til hjernen. Vestibulære sykdommer er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser, symptomer som er svært vanlige og som fører til redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter. Det er et stort tverrfaglig behov i de forskjellige fagmiljøene i Norge for å utbygge og styrke et nettverk av forskning og skaffe til veie realkunnskap for behandling av denne viktige pasientgruppen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer driver forskning i samarbeid med andre sentra i Norge i og utenfor sykehusmiljøer og kunnskapsformidling til hele landet. Tjenesten tilbyr i dag landets mest omfattende kunnskapssenter med egen internettportal for både pasienter og terapeuter (www.balanselaboratoriet.no). Tjenesten er en viktig del av det dykkermedisinske fagmiljøet i Norge og har nært samarbeid med de nasjonale behandlingstjenestene for yrkesdykkere og for vestibularisschwannomer. Kompetansetjenesten samarbeider også med Balanselaboratoriet ved ØNH avdelingen på Haukeland universitetssykehus som er den seksjonen ved ØNH avdelingen som er ansvarlig for utredning og behandling av vertigopasienter.

ICD10-koder som inngår i det nasjonale oppdraget: H81, H82, H83, D33, T70, R42.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer søker å bygge opp den nasjonale kompetansen innen fagområdet gjennom avholding av kurs, utvikling av en læringsportal for terapeuter og pasienter, tilbud om hospitering, gjennomføring av forskningsporsjekter med deltagere fra flere regioner, aktiv deltakelse i internasjonale fagfora, samt ved overvåkning av egne behandlingsresultater i et nytt og revidert kvalitetsregister opprettet i januar 2014. Tjenesten har i 2014 hatt økt forskningsaktivitet med flere internasjonale publikasjoner samt pågående prosjekter i samarbeid med bl.a. NTNU og Mayo Clinic i USA. Dr. Camilla Martens er godt i gang med sitt doktorgradsprosjekt på BPPV ("krystallsyke"), som er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Dr. Kathrin Skorpa Nilsen starter sitt prosjekt i 2015. Vi planlegger deltagelse med presentasjoner ved flere internasjonale kongresser i 2015. Vi driver kompetanseformidling ved hjelp av en rekke publikasjonsformer (internett, lærebøker, tidsskriftsartikler, retningslinjer) og undervisning av helsepersonell og pasienter. I 2014 er det publisert ny utgave av lærebok i Nevrologi og Nevrokirurgi samt flere forskningsartikler. Tjenesten har holdt undervisning for medisinerstudenter, øre-nese-halsspesialister, dykkerleger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, leger i kommunehelsetjenesten og pasienter mm. Tjenesten har også bidratt til kompetanseformidling gjennom å motta hospiterende helsepersonell og gjennom telefonkonsultasjoner. Kompetansetjenesten har igangsatt overvåkningen av egne behandlingsresultater gjennom opprettelsen av et kvalitetsregister. Det har i 2014 vært arbeidet mye med den tekniske løsningen for dette registeret i samarbeid med flere programvareleverandører (Emetra/FastTrack, CheckWare), og dette vil antakelig resultere i et system som tillater svært god oversikt både over den geografiske fordelingen av pasienter, ventetider, hvilken utredning og behandling de har vært igjennom før de kommer til oss, pasienttilfredshet samt pasientrapporterte resultatmål. Oppfølgningsdata kan sikres gjennom en nettbasert løsning knyttet til BankID. Overvåkning av behandlingsresultater på nasjonalt nivå er av praktiske grunner vanskelig. Det er heller ikke ønskelig med noen sentralisering av behandlingen, men det planlegges likevel å innhente data fra NPR for å kartlegge bruken av diagnose- og prosedyrekoder i spesialisthelsetjenesten på landsbasis og regionnivå for bedre å kunne følge utviklingen og eventuelle geografiske ulikheter i tjenestene innen vårt fagfelt. I 2014 ønsket vi å aktivisere den faglige referansegruppen. Det ble høsten 2014 avholdt et møte der representanter fra alle helseregionene samt to representanter fra Hørselshemmedes landsforbund (HLF) deltok og presenterte både egen virksomhet og visjoner for videre samarbeid. Møtet ble svært godt evaluert. Det planlegges nytt møte i 2015. Tjenesten har som målsetning å bidra til økt brukermedvirkning innen vårt fagfelt. HLFs aktive deltakelse i referansegruppen spiller her en viktig rolle. Størstedelen av vårt informasjonsmateriale (internett, brosjyrer) er utarbeidet i samarbeid med HLF og deres brukerrepresentanter. Det arbeides også med å utvikle, implementere og publisere pasientrapporterte resultatmål for tjenesten.

Det grunnleggende for tjenesten er å drive veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, forskningsmiljøer og brukere/pasienter gjennom internett, pasientbrosjyrer, kurs, hospitering, undervisning og konferanser, slik det er redegjort for i denne rapporten. Tjenesten har utarbeidet pasientinformasjon på internett (balanselaboratoriet.no) med informasjon om den nasjonale tjenesten og dens ansvarsområde. Gjennom prosjektet "En vei ut av svimmelheten" har tjenesten utarbeidet en ambisiøs plan for kompetansespredning til pasientene og til helsepersonellet som behandler dem. Dette prosjektet er fullført og foreligger på Internett. Nettstedet balanselaboratoriet.no hadde i 2014 gjennomsnittlig 2817 treff / dag. Det arbeides med å utvikle plan for andre typer kompetansespredning.

Målsetningen er å formidle informasjon og kunnskap både til helsepersonell og til pasienter. Man ønsker å oppnå god, kostnadseffektiv og likeverdig behandling for pasientgruppen, uavhengig av bosted i hele Norge. Det arbeides med å utvikle resultatmål for tjenesten. Per i dag måles aktiviteten i forskningspublikasjoner, prosjekter, presentasjoner, undervisningstimer, mm. Det arbeides for å innhente data fra NPR for aktivitet og strukturmål (diagnose- og prosedyrekoder) i spesialisthelsetjenesten. Det arbeides også med et kvalitetsregister der fordelingen av henvisninger og tidligere gjennomført utredning og behandling kan kartlegges.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
18 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
36 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
10 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
12 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

Undervisningsaktiviteten i 2014 inkluderer bl.a. følgende: - Undervisning om vestibulære sykdommer for fysioterapistudenter ved Høyskolen i Bergen - Undervisning om svimmelhet og vestibulære sykdommer for fysioterapistudenter ved Universitetet i Tromsø (heldagskurs) - Obligatorisk kurs i otonevrologi for leger under spesialistering i Øre-nese-halssykdommer (heldagskurs, landsdekkende) - Undervisning 3 ganger i året for militærleger fra hele landet - Heldagsundervisning med praktisk veiledning for manuellterapeuter og fysioterapeuter - Flere kurs / foredrag for allmenleger i og utenfor egen region - Undervisning for spesialister på Haukeland Universitetssykehus

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenestens oppgaver er formelt adskilt fra pasientbehandlingen som foregår i regi av Balanselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Det er likevel et nært samarbeid mellom disse enhetene siden de fleste ansatte i kompetansetjenesten også behandler pasienter og arbeider med å overvåke behandlingsresultater, bl.a. gjennom utviklingen av et lokalt kvalitetsregister. Balanselaboratoriet er et av Nordens største sentre for utredning av vestibulære sykdommer. I 2014 gjennomførte Balanselaboratoriet 950 pasientundersøkelser. 701 pasienter kom fra Helse-Vest, 157 pasienter fra Helse Sør/Øst, 51 fra Helse Nord-Norge og 41 fra Helse Midt-Norge. Balanselaboratoriet driver også rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter, som i 2014 hadde 446 konsultasjoner (896 behandlingsenheter) mot 385 konsultasjoner (773 behandlingsenheter) i 2013. I 2014 var 297 av disse konsultasjonene nye pasienter, mot 268 nye pasienter i 2013.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • LMS-kurs for pasienter med vestibularisschwannom. (Kurs).
 • Nettkurs og informasjon om rehabilitering og opptrening ved svimmelhet. (Kurs).
 • Strategimøte med Faglig referansegruppe fra alle Helseregioner og med brukerorgansisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund. (Konferanse).
 • Diverse innslag i riksdekkende media om svimmelhet og behandling. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Heldagskurs for fysioterapeuter, leger og kiropraktorer. (Kurs).
 • Heldagskurs for leger under spesialisering. (Kurs).
 • Hospitanter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Multisenterstudie av krystallsyke ved Rikshospitalet og HUS. (Veiledning).
 • Veiledning i PhD-prosjekt ved NTNU: Ocular VEMP. (Veiledning).
 • Behandling av vestibularisnevritt - Multisenterundersøkelse St Olav - HUS. (Veiledning).
 • Veiledning i diverse studentoppgaver - prosjekter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Leger under spesialisering. (Nettmøte).
Utfyllende informasjon

Vi hadde flere leger fra hele landet som deltok i flere hospiteringdager ved Balanselaboratoriet i løpet av året. Det er blitt avhold flere forelesninger og også heldagseminarer utenfor vår region i regi av våre leger for leger, manuell terapeuter og annet helsepersonell fra hele landet. Fysioterapeuter ved Nasjonal Kompetansetjenesten hadde i løpet av året 4 hospitanter, fordelt på flere hospiteringsdager. Hospitantene kom fra Høyskolen i Bergen, fra Lørenskog kommune og Oslo universitetssykehus. Alle hospitantene fulgte de undersøkelsene og den behandlingen som vi gir ved Balanselaboratoriet; undersøkelser på selve laboratoriet, legeundersøkelse og fysioterapiundersøkelse, men med hovedvekt på fysioterapibiten. Fysioterapeut holdt heldagskurs for hovedsakelig fysioterapeuter, men også leger og kiropraktorer i regi av Herøy kommune med deltakere fra hele Søre Sunnmøre. Sted: Runde Miljøsenter, Tema: Vertigo/ Svimmelhet. Innhold: Teori om balanseorganets funksjon, BPPV og ensidig kanalparese, praktisk øvelser i undersøkelse og behandling av BPPV og praktisk om vestibulær rehabilitering. Fysioterapeut og lege underviste ved lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen ved 5 kurs i løpet av året. Det ble avholdt heldagsseminar og strategimøte for referansegruppen til Nasjonalt Komptanse Tjeneste for Vestibulære sykdommer med representanter fra alle helseregioner og deltagelse av brukerorgansiasjon.

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasienter med Menières sykdom, 2008, Nasjonal retningslinje
 • I 2014: Revidering og nyetablering av elektronisk kvalitetsregister fra, 2005, Medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Vi har i 2014 jobbet intenst med etablering av et nytt elektronisk kvalitetsregister. Vi er nå i avsluttende dialog med Helse-Bergen angående dette oppdaterte kvalitetsregisteret og regner med at dette skal være implementert i daglig elektronisk drift første halvdel 2015. Det nye kvalitetsregisteret er mer brukervennlig og vil gjøre brukermedvirkning enklere og mer tilgjengelig for brukeren/pasienten, sammenlignet med vårt tidligere register. Med dette registeret vil vi få en bedre overvåkning og lettere kunne formidle behandlingsresultater.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Goplen FK, Neff BA, Pollock BE, Tombers NM, Lund-Johansen M, Link MJ

What drives quality of life in patients with sporadic vestibular schwannoma?

Laryngoscope 2015 Jul;125(7):1697-702. Epub 2014 des 27

PMID:
25546382
Andersen JF, Nilsen KS, Vassbotn FS, Møller P, Myrseth E, Lund-Johansen M, Goplen FK

Predictors of vertigo in patients with untreated vestibular schwannoma.

Otol Neurotol 2015 Apr;36(4):647-52.

PMID:
25415462
Tunes C, Flønes I, Helland C, Goplen F, Wester KG

Disequilibrium in patients with posterior fossa arachnoid cysts.

Acta Neurol Scand 2015 Jul;132(1):23-30. Epub 2014 okt 21

PMID:
25335644
Carlson Matthew L, Tveiten Øystein Vesterli, Driscoll Colin L, Neff Brian A, Shepard Neil T, Eggers Scott D, Staab Jeffrey P, Tombers Nicole M, Goplen Frederik K, Lund-Johansen Morten, Link Michael J

Long-term dizziness handicap in patients with vestibular schwannoma: a multicenter cross-sectional study.

Otolaryngol Head Neck Surg 2014 Dec;151(6):1028-37. Epub 2014 okt 1

PMID:
25273693
Tunes C, Flønes I, Helland C, Wilhelmsen K, Goplen F, Wester K G

Pre- and post-operative dizziness and postural instability in temporal arachnoid cyst patients.

Acta Neurol Scand 2014 May;129(5):335-42. Epub 2013 okt 1

PMID:
24117227
Wilhelmsen, K; Kvåle, A.

Examination and treatment of patients with unilateral vestibular damage, with focus on the musculoskeletal system

Physical Therapy 2014 ;Volum 94.(7) s. 1024-1033

Wilhelmsen, K; Mæland, S; Magnussen, L

Hva med kunnskapsbasert praksis?

Fysioterapeuten 2014 ;Volum 80.(7) s. 25

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er 2 PhD kadidater tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer som er tatt opp ved UiB, det medisinske fakultet, som forskere på henholdsvis: Krystallsyke (dr. Camilla Martens) og Vestibulært Schawannoma (dr. Kathrin Skorpa Nilsen).

Forskningsprosjekter

Methods of Dynamic Evaluation & Estimation of Correlation Dimension of Vestibular Signals

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2004 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Blending Strengths: A Sustainable Model of Global Educational and Research Collaborations in Physical Therapy

Kjersti Thulin Wilhelmsen, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Krystallsyke

Stein Helge Glad Nordahl, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Quality of life in patients with vestibular schwannoma

Matthew L. Carlson, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom og friske kontrollpersoner

Frederik Kragerud Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Ocular Evoked Myogenic Potentials

Berit Holmeslet, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HMN
Vertigo og mortalitet

Frederik Kragerud Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef John Helge Heimdal

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Otto Inge Molvær
Referansegruppens leder (HV)
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Jorunn Fjermestad
Brukerrepresentant
Karl Fredrik Nordfalk
Representant Helse Sør-Øst
Niels Christian Stenklev
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler