Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV AKTIVITET MOT OPPGAVESPEKTERET A. Bygge opp og formidle kompetanse Tjenesten driver kompetanseoppbygging gjennom forskning og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk og -fora. Formidling skjer gjennom deltakelse i nasjonale fagfora, forskernettverk samt publikasjoner og undervisning av helsepersonell, pasienter og brukere. Tjenesten bidrar både med egen undervisning og med opparbeidelse av kildemateriale som i stor grad brukes av andre. Det vises til avsnitt om aktivitet og forskning. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Overvåking av behandlingsresultater kan ivaretas gjennom kvalitetsregistre. Det er per i dag ikke realistisk å utarbeide et nasjonalt register for de store pasientpopulasjonene som behandles av mange typer helsearbeidere på ulike nivåer i helsetjenesten. Tjenesten har i stedet startet et eget kvalitetsregister tilknyttet Balanselaboratoriet ved Haukeland, og data fra dette vil etter hvert gi verdifull informasjon som også vil bli formidlet til allmennheten. I tillegg arbeides det med å kartlegge behandlingstilbud og aktivitet på nasjonalt nivå gjennom innsamling av data fra NAV, HELFO og fra spesialisthelsetjenesten. Vi vet allerede nå at det er store forskjeller mellom landsdelene når det gjelder tilbud til utredning og behandling. Å få en god oversikt over disse forskjellene og skape bevissthet omkring dem er et viktig trinn på veien til forbedret behandling for pasientgruppen. Det er særlige utfordringer i Helse Nord, men også i Helse Sør-øst ser utilstrekkelig behandlingskapasitet ut til å være et problem. C. Forskning og etablering av forskernettverk Forskning er nødvendig for at det i fremtiden skal være mulig å behandle vestibulære sykdommer på en god og kostnadseffektiv måte. Tjenestens forskning er klinisk innrettet mot store pasientgrupper som BPPV og vestibularisnevritt og mot aspekter som langtidsprognose med hensyn til overlevelse, livskvalitet og yrkesdeltakelse. Forskningen involverer flere helseregioner, og det er et mål for 2016–17 å få i gang forskningssamarbeid også med Helse Nord. D. Relevant undervisning Tjenesten driver omfattende undervisning innenfor fagfeltet med foredragsvirksomhet, veiledning, utarbeidelse av lærebøker og nettbasert undervisning. Mye av dette brukes som undervisningsmateriale av andre. E. Veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Direkte en-til-en-veiledning skjer gjennom samtaler med pasienter og henvisere, tilbakemeldinger til henvisere, hospitering ved avdelingen og veiledning av leger, fysioterapeuter og forskere. Kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere er omtalt både i punkt A ovenfor og i eget avsnitt. F. Tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Tjenesten driver undervisning i alle helseregioner. Mange av tilbudene er landsdekkende, inkludert veiledning på telefon og e-post, henvisning av pasienter, rådgivning av henvisere, hospitering, tilgang til publikasjoner, nettsider mv. Det er i 2015 igangsatt arbeid med å kartlegge undervisningstilbudet innenfor vestibulære sykdommer ved de ulike utdanningsinstitusjonene for leger og fysioterapeuter i landet. G. Implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Tjenesten har tidligere laget nasjonal retningslinje for Menières sykdom og har i 2015 startet oppdateringen av disse. Tjenesten bistod Helsedirektoratet i 2015 med oppdatering av førerkortforskriftene. Det er et mål å etablere retningslinjer for flere av tilstandene som omfattes av tjenesten. Kartleggingen av dagens utrednings- og behandlingstilbud er i 2015 påbegynt blant annet med dette for øyet. Målet er å få til et godt og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av geografi. Dette arbeidet skal bygges på tverrfaglighet og brukermedvirkning. Arbeidet vil ha fokus på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten for å stimulere til nettverksbygging, kunnskapsformidling og fagutvikling på tvers av nivå og fagmiljø i helseregionene. H. Etablere faglige referansegrupper Referansegruppe med representanter for alle helseregioner og bruker-representant er etablert. Tjenesten har som mål å bidra til økt brukermedvirkning. Både Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og i 2015 helt nyoppstartede pasientorganisasjoner skal derfor stimuleres til å lage et referansenettverk rundt tjenesten i løpet av de neste tre år.

VURDERING AV AKTIVITET MOT KOMPETANSESPREDNING Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har et ekstensivt program for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere som beskrevet i andre oversikter. Kompetansetjeneste samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus som tilbyr utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser fra hele landet. Personalet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette veiledningsarbeidet, i tillegg til arbeid i nasjonale forskernettverk, er vesentlig for å øke kompetansen innen feltet. Kompetansetjenesten har laget et program med spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde både i egne foldere og på egen internettportal. Det er laget en plan for ytterligere og mer omfattende kompetansespredning, som redegjort for annet sted, gjennom etablering av retningslinjer, e-læringsportaler, etablering av desentraliserte kurs, lærebok, etablering av lærings- og mestringskurs og revidering av internettportal. Kompetansetjenestens undervisningsaktivitet er omfattende og inkluderer grunn-, videre og etterutdanning av leger og fysioterapeuter fra alle regioner. Personell tilknyttet kompetansetjeneste blir ofte forespurt om å forelese på etterutdanningskurs, konferanser og seminarer for ulike grupper helsepersonell, samt på kurs og seminarer for pasienter og brukere. Tjenesten bidrar i stor grad med kildemateriale til undervisning holdt av andre. Våre nettsider spiller en viktig rolle i tillegg til pasientbrosjyrer, lærebøker, bokkapitler og nasjonale retningslinjer. I 2015 har tjenesten også bidratt til utarbeidelsen av ny utgave av "Akuttveileder i nevrologi", utgitt av Norsk nevrologisk forening. Tjenestens nettsider og brosjyremateriell er utarbeidet i samarbeid med brukerrepresentanter fra HLF. Nettsidene blir hyppig referert til både i undervisningssammenheng og i medieoppslag. Vi har visjoner om å bidra ytterligere gjennom e-læringskurs for allmennleger i samarbeid med Legeforeningen. Fastleger og legevaktsleger håndterer mange pasienter med svimmelhet og et kurs som godkjennes i spesialistutdanningen av allmennleger vil øke kompetansen i alle regioner. En ny lærebok er under utarbeidelse i samarbeid med fysioterapeut Kjersti Wilhelmsen. Det planlegges i 2016 en omfattende gjennomgang og fornyelse av tjenestens nettsider som er hyppig benyttet med gjennomsnittlig 2808 treff per dag i 2015. Tjenesten driver en betydelig formidlingsvirksomhet. Undervisningsaktiviten er omtalt under eget punkt der betydningen av tjenestens nettsider, brosjyremateriell samt andre publikasjoner og medieoppslag er nevnt. I tillegg kommer veiledningsvirksomhet. Tjenesten mottar ofte henvendelser fra pasienter og behandlere. Henvendelsene anslås å tilsvare 250 – 300 telefonsamtaler årlig. I tillegg mottas helsepersonell til hospitering. Tjenesten veileder også helsepersonell (særlig fysioterapeuter og leger) i deres videre- og etterutdanning.

RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITET MOT MÅL Svimmelhet og balanseforstyrrelser er et stort helseproblem. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 11% av befolkningen angir å ha vært plaget med svimmelhet og dårlig balanse siste tre måneder. I 2014 utbetalte NAV 450 millioner i sykepenger til pasienter sykmeldt for svimmelhet. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Vestibulære sykdommer er en av de hyppigste årsakene til svimmelhet. A. Hovedmål Det overordnede resultatmålet for tjenesten er å bygge opp og sikre et kunnskapsnivå om vestibulære sykdommer som er tilstrekkelig til at pasienter kan få adekvat behandling i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap uavhengig av bosted i landet. Det er i 2015 startet et kartleggingsarbeid for overvåke behandlingstilbud og aktivitet både i spesialist- og i primærhelsetjenesten, samt undervisningstilbudet ved utdanningsinstitusjoner for leger og fysioterapeuter. Hensikten med dette arbeidet er å finne fram til relevante variabler for måloppnåelse. Kunnskapene om vestibulære sykdommer er i rask utvikling. Blant annet er internasjonale diagnostiske kriterier for vestibulære sykdommer under utarbeidelse. Det foreligger begrenset vitenskapelig dokumentasjon for mange av behandlingsmetodene som er i bruk. Dette tilsier at behovet for oppbygging og spredning av kompetanse vil være økende i årene fremover. Tjenesten ser forskning som en nødvendig forutsetning for å øke kunnskapsnivået om vestibulære sykdommer i Norge. Balanselaboratoriet mottar et stort antall henvisninger som viser at kunnskapene om svimmelhet og vestibulære sykdommer er mangelfulle og svært ulikt geografisk fordelt på alle nivåer av helsevesenet. Utfordringene synes å være størst for pasienter i Helse Nord, men også i de andre regionene står store pasientgrupper uten lokalt behandlingstilbud, særlig med hensyn til utredning og vestibulær rehabilitering. En bekymring er tendens til overdiagnostikk og -behandling av sykdommen BPPV. Vi publiserer i disse dager en studie som viser at posisjonsnystagmus er vanlig forekommende i normalbefolkningen, noe som kan gi nye retningslinjer for diagnostikken av BPPV. Det er viktig at norske helsearbeidere er oppmerksomme på at svimmelhet kan ha andre og mer sammensatte årsaker, og at det må bygges opp et tilstrekkelig behandlingstilbud for disse. B. Delmål Tjenestens to delmål retter seg mot to ulike målgrupper, henholdsvis pasienter/brukere og helsearbeidere. Delmål 1 er å sikre at pasienter og brukere får informasjon og veiledning som er tilstrekkelig til å ivareta sine interesser og søke adekvat hjelp innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Delmål 2 er å sikre at norske helsearbeidere på alle nivåer har den kunnskapen som skal til for å gi pasientene adekvat behandling. Delmål 1 hviler i stor grad på nettbasert informasjonsvirksomhet, men det har i 2015 også vært drevet og igangsatt nye forskningsprosjekter som retter seg direkte mot store pasientgrupper (BPPV og svimmelhet i allmennpraksis). Et mål på tjenestens gjennomslagskraft er antall treff på våre nettsider www.balanselaboratoriet.no. Antall treff er høyest om vinteren (>3000 treff per døgn) og lavest i fellesferien (<2300 treff per døgn). Sidene benyttes både av helsepersonell, pasienter og publikum. Svimle pasienter lider fortsatt av å ikke ha en tung brukerorganisasjon i ryggen slik hørselshemmede har i HLF. Selv om HLF har en undergruppe for pasienter med Menières sykdom, retter organisasjonen seg i hovedsak mot hørselshemming. I 2014 ble det startet en ny organisasjon med egen nettside og Facebook-side (Landsforeningen for vestibulære sykdommer). Denne har også opprettet kontakt med sin amerikanske søsterorganisasjon (VEDA). Delmål 2 hviler på kompetansetjenestens virksomhet innen forskning, formidling, veiledning og undervisning. Vi har i de senere år observert en økt etterspørsel etter undervisning om svimmelhetsproblematikk blant fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter, osteopater, samt leger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Industrien har kommet på banen med sterkere markedsføring av utstyr for diagnostikk og behandling av svimmelhet. Dette er en gledelig utvikling. Likevel mangler dokumentasjon for at denne økte interessen har medført noen positiv helsegevinst i form av økt livskvalitet eller redusert sykmelding. Mange av metodene er udokumenterte. Det er fortsatt stort behov for forskning som kan bedre behandlingen for pasientgruppen.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
46 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
22 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
18 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
20 timer
Utfyllende informasjon

Av undervisning holdt i 2015 nevnes: - Grunnutdanning av medisinerstudenter og fysioterapistudenter ved UiB og HiB - Grunnutdanning av fysioterapistudenter ved UiT - Videreutdanning til spesialiteten i øre-nese-halssykdommer (obligatorisk kurs og høstmøte) - Etterutdanning av fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer, militærleger, ØNH-spesialister, sykepleiere og audiografer - Tre lærings- og mestringskurs i løpet av året for pasienter med vestibularisschwannom ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen - Landsdekkende nettundervisning for ØNH-leger (videre- og etterutdanning)

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2015 gjennomførte Balanselaboratoriet 1139 pasientundersøkelser. 818 pasienter kom fra Helse-Vest, 207 pasienter fra Helse Sør/Øst, 45 fra Helse Nord-Norge og 69 fra Helse Midt-Norge. Dette er en økning på totalt 189 pasienter. Det drives også et betydelig arbeid med rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter, som i 2015 hadde 419 konsultasjoner, 846 behandlingsenheter. I 2015 var 303 av disse konsultasjonene nye pasienter, mot 297 nye pasienter i 2014.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom. (Kurs).
Allmennheten - alle regioner
 • På liv og død, TV2-innslag februar 2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Oppslag i ukebladet Familien. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK-oppslag om digital bevegelsessyke. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VG-oppslag x 2 om benign paroksysmal posisjonsvertigo. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Oppslag/intervju i Aftenposten. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i audiologi og otonevrologi. (Kurs).
 • Resertifiseringskurs for dykkerleger. (Kurs).
 • Sjøforsvarets legekurs. (Kurs).
 • Kurs i dykkermedisin og svimmelhet. (Kurs).
 • Kurs i Svimmelhet og fysioterapi. (Kurs).
 • Øre-nese-halsforeningens høstmøte. (Konferanse).
 • Menières sykdom - nettundervisning. (Nettmøte).
 • Hospiterende helsepersonell. (Veiledning).
 • Telefonveiledning av helsepersonell. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Loen-kurset. (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Kurs i BPPV-behandling, Voss. (Kurs).
 • Studenter og spesialistkandidater. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

I 2015 har tjenesten mottatt leger, fysioterapeuter og kiropraktorer til hospitering ved Balanselaboratoriet og Øre-nese-halsavdelingen. Tjenesten har også medvirket til medieoppslag i NRK, TV2, Aftenposten, VG mv.

Kvalitetsverktøy

 • Retningsljer for utredning og behandling av svimle, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Elektronisk medisinske kvalitetsregister for svimmelhet, 2005, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Diagnostikk og behandling av pasienter med Menières sykdom, 2008, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasienter med Menières sykdom fra 2008 ble i 2015 påbegynt revidert i henhold til internasjonale retningslinjer. Vårt medisinske kvalitetsregister fra 2005 har gjennomgått en omfattende revisjon i 2015. Dette medfører økt brukervennlighet og muliggjør bedre pasientoppfølging bl.a. med registrering av pasientrapporterte resultater og pasienttilfredshet. Siden Balanselaboratoriet mottar et stort antall pasienter fra hele landet er det også nå mulig å få en bedre oversikt over geografisk fordeling, ventetider samt tidligere gjennomgått diagnostikk og behandling. Visjonen er at denne informasjonen skal inngå i tjenestens kartlegging og formidling av aktiviteter og resultater på nasjonalt nivå. I 2015 ble det påbegynt et registreringsarbeide for utredning og behandling av svimle med tanke på å opprette nasjonale retningslinjer. Tjenesten har i 2015 bidratt i utarbeidelsen av Akuttveileder i nevrologi som utgis av Norsk nevrologisk forening.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Boes CJ, Sullan MJ, Goplen FK, Lund-Johansen M, Link MJ

Risk factors and analysis of long-term headache in sporadic vestibular schwannoma: a multicenter cross-sectional study.

J Neurosurg 2015 Jun 19. Epub 2015 jun 19

PMID:
26090830
Tveiten OV, Carlson ML, Goplen F, Vassbotn F, Link MJ, Lund-Johansen M

Long-term Auditory Symptoms in Patients With Sporadic Vestibular Schwannoma: An International Cross-Sectional Study.

Neurosurgery 2015 Aug;77(2):218-27; discussion 227.

PMID:
25850598
Carlson ML, Tveiten OV, Driscoll CL, Goplen FK, Neff BA, Pollock BE, Tombers NM, Castner ML, Finnkirk MK, Myrseth E, Pedersen PH, Lund-Johansen M, Link MJ

Long-term quality of life in patients with vestibular schwannoma: an international multicenter cross-sectional study comparing microsurgery, stereotactic radiosurgery, observation, and nontumor controls.

J Neurosurg 2015 Apr;122(4):833-42. Epub 2015 jan 2

PMID:
25555165
Carlson ML, Tveiten ØV, Driscoll CL, Goplen FK, Neff BA, Pollock BE, Tombers NM, Lund-Johansen M, Link MJ

What drives quality of life in patients with sporadic vestibular schwannoma?

Laryngoscope 2015 Jul;125(7):1697-702. Epub 2014 des 27

PMID:
25546382
Andersen JF, Nilsen KS, Vassbotn FS, Møller P, Myrseth E, Lund-Johansen M, Goplen FK

Predictors of vertigo in patients with untreated vestibular schwannoma.

Otol Neurotol 2015 Apr;36(4):647-52.

PMID:
25415462
Tunes C, Flønes I, Helland C, Goplen F, Wester KG

Disequilibrium in patients with posterior fossa arachnoid cysts.

Acta Neurol Scand 2015 Jul;132(1):23-30. Epub 2014 okt 21

PMID:
25335644
Storm H, Myhre K, Aasen T, Mellembakken J, Rosen KG

Application of Symbolic Dynamics in Fetus to Study Placental Insufficiency and Metabolic Acidosis

Advanced Biomedical Bulletin 2015, 3 (2)

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har for tiden 3 egne PhD pågående programmer knyttet mot UiB. Et av disse planlegges innlevert for evaluering i 2016. Kompetansetjeneste deltar i ytterligere 3 PhD programmer i HelseØst, HelseMidt Norge og HiB.

Forskningsprosjekter

Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2005 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ear and hearing disorders in Malawi (ph.d.-prosjekt)

Wakisa Mulwafi, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste

Lene Kristiansen, Liv Heide Magnussen, Høgskolen i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis

Siv Mørkved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ocular Evoked Myogenic Potentials

Berit Holmeslet, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HMN
Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom og friske kontrollpersoner

Frederik Kragerud Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Quality of life in patients with vestibular schwannoma

Matthew L. Carlson, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Benign paroksysmal posisjonsvertigo

Camilla Martens, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Utfyllende informasjon

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen. Prosjektene aktiviserer i stor grad pasientene og stimulerer til trening og egenbehandling, hvilket fremmer bedre helse totalt sett for denne pasientgruppen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk. Tjenesten er en viktig del av det dykkermedisinske fagmiljøet i Norge og har nært samarbeid med de nasjonale behandlingstjenestene for yrkesdykkere og for vestibularisschwannomer (bl.a. i samarbeid med Mayo-klinikken i USA). Forskningssamarbeidet med NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim inkluderer prosjekter på vestibularisnevritt og vestibulære myogene potensialer (Berit Holmeslet sitt doktorgradsprosjekt). Samarbeidet med Rikshospitalet inkluderer et prosjekt på behandling av BPPV ("krystallsyken"), den vanligste årsaken til akutt vertigo, og er doktorgradsprosjektet til Camilla Martens. Et mål for tjenesten er å få til et forskningssamarbeid med Helse Nord i løpet av 2016-17. Can.med. Camilla Martens gjennomførte i 2015 midtveisevaluering av sitt doktorgradsprosjekt om BPPV. Hun fikk nettopp akseptert sin første artikkel for publikasjon internasjonalt. I tillegg har hun avholdt flere foredrag / kurs om temaet nasjonalt, men også i på den amerikanske øre-nese-halsforeningens årsmøte i Dallas. Kathrin Skorpa Nilsen presenterte i 2015 deler av sitt forskningsprosjekt om vestibulære schwannomer i Praha. Stein Helge Glad Nordahl og Frederik Goplen presenterte tjenestens forskningsprosjekter på internasjonale kongresser i Niigata, Japan og på samarbeidsmøte i Sydney. Vi har felles forskningsprosjekter med fysioterapeut-miljøer i Bergen, Oslo og Trondheim sammen Kjersti Wilhelmsen, PhD, HiB. Tjenesten har fra 2014 deltatt i et forskningsprosjekt som ser på undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i primærhelsetjenesten. Prosjektet ventes ferdigstilt høsten 2018, og er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og ledes av Lene Kristiansen og Liv Heide Magnussen, HiB. I 2015 påbegynte vi et PhD program knyttet opp mot data fra eksisterende kvalitetsregister der vi ser på livskvalitet, yrkesdeltakelse og langtids-dødelighet hos svimle pasienter. Prosjektet er nylig godkjent av REK og vil også kunne innhente data fra NPR for aktivitet og strukturmål (diagnose- og prosedyrekoder) i spesialisthelsetjenesten. Dette er et viktig arbeid i nasjonal sammenheng og vil kunne gi informasjon om faktorer som påvirker langtidsprognosen for pasientgruppen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef John-Helge Heimdal

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Niels Christian Stenklev
Representant Helse Nord
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest
Steinar David Jansen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler