Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
1. VURDERING AV AKTIVITET MOT OPPGAVESPEKTERET A. Bygge opp og formidle kompetanse Tjenesten driver kompetanseoppbygging gjennom forskning og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk (se punkt 1C). Formidling og kompetansespredning skjer ved deltakelse i nasjonale og internasjonale fagfora, forskernettverk, samt publikasjoner og undervisning av helsepersonell, pasienter og brukere (se punkt 2). B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Tjenesten har i 2017 arbeidet med å revidere lokalt kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad. Det er avholdt møte med brukerrepresentanter for å sikre relevante kvalitetsindikatorer, og med CheckWare muliggjøre digitalisert innsamling av baseline- og oppfølgingsdata. Omfattende nasjonal registrering av pasienter med vestibulære sykdommer er per i dag ikke realistisk. Det nasjonale behandlingstilbudet overvåkes gjennom et kartleggingsarbeid av landets ØNH-avdelinger som ble presentert på nasjonalt fagmøte i 2017. Kartleggingen avdekker fortsatt store regionale forskjeller i utrednings- og behandlingstilbudet. Brukerorganisasjonene etterlyser rehabiliteringstilbud til pasienter med langvarig svimmelhet. NAV betaler årlig rundt 500 mill i sykepenger til denne pasientgruppen, men kun en liten brøkdel (gjelder kun Menières sykdom og tinnitus) får dekket rehabiliteringsopphold. Vi har i 2017 tatt formelt initiativ overfor Helsedirektoratet med ønske om å bidra til etablering av rehabiliteringstilbud i alle regioner for pasienter med vestibulære sykdommer. C. Delta i forskning og etablering av forskernettverk Det er et mål for tjenesten å etablere forskernettverk i alle helseregioner for å kunne bygge opp og spre kompetanse nasjonalt. Et forskningsprosjekt i samarbeid med Helse Midt-Norge på sykdommen vestibularisnevritt er videreført i 2017. Det er avholdt oppstartsmøte for å etablere samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Norge og kompetansetjenesten innenfor rehabilitering. Tjenesten har pågående samarbeid med to europeiske forskernettverk, samt forskernettverk i USA og Afrika. D. Relevant undervisning Tjenesten driver omfattende undervisning med foredragsvirksomhet, veiledning, utarbeidelse av lærebøker og nettbasert undervisning. Mye av dette brukes som undervisningsmateriale av andre. Tverrfaglig lærebok om svimmelhet planlegges trykket i 2018. En annen lærebok i nevrologi og nevrokirurgi planlegges revidert i 2018. E. Veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Veiledning skjer ved samtaler med pasienter og henvisere, tilbakemeldinger til henvisere, hospitering og veiledning av leger, fysioterapeuter og forskere. Kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere er omtalt i avsnitt 2 under. F. Sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Tjenesten holder undervisning i alle helseregioner. Mange av tilbudene er landsdekkende, inkludert veiledning på telefon og e-post, henvisning av pasienter, rådgivning av henvisere, hospitering, tilgang til publikasjoner, nettsider mv. Kartlegging av undervisningstilbudet ved de ulike utdanningsinstitusjonene for leger og fysioterapeuter innenfor vestibulære sykdommer viser at det er stor variasjon. Universitetet i Bergen samarbeider med NTNU om en felles database for eksamensspørsmål (flervalgsoppgaver) til medisinstudenter, og dette vil medvirke til en viss samordning av undervisningen. Det er i 2018 også planlagt revisjon av en større lærebok i Nevrologi og nevrokirurgi til bruk ved alle landets læresteder, og som inneholder kapittel om otonevrologi med bidrag fra kompetansetjenesten. G. Implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Tjenesten har i 2017 holdt flere orienteringer for helsepersonell om de nasjonale retningslinjene for Menières sykdom og førerkortforskriften som ble oppdatert i 2016. Tjenesten har også vært i kontakt med Helsedirektoratet vedrørende oppklaring av regelverket for yrkessjåfører med Menières sykdom. Implementering av kunnskapsbasert praksis innenfor feltet skjer forøvrig gjennom undervisning, utarbeidelse av kvalitetsverktøy, bl.a. på helsenorge.no og gjennom det pågående kartleggingsprosjektet omtalt i punkt 1B. H. Etablere faglige referansegrupper Referansegruppe med representanter for alle helseregioner og brukerrepresentant er etablert. Det ble i 2017 avholdt heldagsseminarer med bidrag fra referansegruppe og flere brukergrupper.

2. VURDERING AV AKTIVITET MOT KOMPETANSESPREDNING Tjenestens kompetansespredningsplan er landsdekkende gjennom nettbasert informasjon, tilbud om hospitering, landsdekkende undervisningstilbud, seminarer og møter med brukerrepresentanter og en-til-en-veiledning per telefon. Planen omfatter alle grupper helsepersonell. Henvendelsene anslås å tilsvare 250 - 300 telefonsamtaler årlig. Kompetansetjenesten samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser fra hele landet. Laboratoriet undersøker ca. 1100 pasienter årlig. Ulike grupper helsepersonell er jevnlig til hospitering, og kommunikasjonen med henvisere bidrar også til målet om kompetansespredning. Tjenesten har utarbeidet tekster om de viktigste vestibulære sykdommene, og disse er tilgjengelig på felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (helsenorge.no), både med informasjon til pasienter/brukere og med henvisningsrutiner for primærleger. E-læringskurs for allmennleger er under utvikling i samarbeid med Den norske legeforeningen og med tverrfaglig redaksjonsgruppe bestående av allmennlege, nevrolog og øre-nese-halsleger. Kompetansetjenestens undervisningsaktivitet er omfattende og inkluderer grunn-, videre og etterutdanning av leger og fysioterapeuter fra alle regioner. Personell tilknyttet kompetansetjeneste blir ofte forespurt om å forelese på etterutdanningskurs, konferanser og seminarer for ulike grupper helsepersonell, samt på kurs og seminarer for pasienter og brukere. Tjenesten bidrar i stor grad med kildemateriale til undervisning holdt av andre. Våre nettsider spiller en viktig rolle i tillegg til pasientbrosjyrer, lærebøker, bokkapitler og nasjonale retningslinjer. Tjenestens nettsider og brosjyremateriell er utarbeidet i samarbeid med brukerrepresentanter fra HLF. Nettsidene blir hyppig referert til både i undervisningssammenheng og i medieoppslag. En ny lærebok er under utarbeidelse i samarbeid med fysioterapeut Kjersti Wilhelmsen og planlegges trykt i 2018. Lærebok i nevrologi og nevrokirurgi planlegges revidert i 2018.

3. RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITET MOT MÅL Svimmelhet og balanseforstyrrelser er et stort helseproblem. Andelen i befolkningen som angir å ha vært plaget med svimmelhet og dårlig balanse siste tre måneder er noe økende (14 % i 2015). NAV utbetaler rundt 500 millioner i sykepenger til pasienter sykmeldt for svimmelhet. I tillegg kommer arbeidsgiverperioden på 16 dager for hvert sykmeldingstilfelle. Vestibulære sykdommer er en av de hyppigste årsakene til svimmelhet. A. Hovedmål Det overordnede resultatmålet for tjenesten er å bygge opp og sikre et kunnskapsnivå om vestibulære sykdommer som er tilstrekkelig til at pasienter kan få adekvat behandling i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap, uavhengig av bosted i landet. Effekten måles gjennom nasjonal kartlegging av ressurser (utstyr, personell, fasiliteter) og aktivitet. Denne kartleggingen viser store variasjoner i tilbudet som gis til pasientene. Tjenesten har i 2016-17 utarbeidet tekster til helsenorge-plattformen om de viktigste vestibulære sykdommene. For disse sykdommene er det også laget henvisningsrutiner. Det er foretatt en revisjon av retningslinjene for diagnostikk og behandling av pasienter med Menières sykdom, og disse er publisert av Helsedirektoratet. Tjenesten har bidratt til arbeidet med den nye førerkortforskriften og veilederen som trådte i kraft 1. oktober 2016. Tjenesten driver omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet både via internett og i form av forelesninger. I 2017 har det vært avholdt heldagsseminar i samarbeid med referansegruppe og brukerorganisasjoner. B. Delmål Tjenestens to delmål retter seg mot to ulike målgrupper, henholdsvis pasienter/brukere og helsearbeidere. Delmål 1 er å sikre at pasienter og brukere får informasjon og veiledning som er tilstrekkelig til å ivareta sine interesser og søke adekvat hjelp innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Delmål 2 er å sikre at norske helsearbeidere på alle nivåer har den kunnskapen som skal til for å gi pasientene adekvat behandling. Delmål 1 hviler i stor grad på nettbasert informasjonsvirksomhet. Her er det i 2016-17 utført omfattende arbeid med pasientinformasjon på helsenorge-plattformen. I tillegg har det vært avholdt heldagsmøter i samarbeid med brukerorganisasjonene HLF og Landsforeningen for vestibulære sykdommer. Pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser trenger en sterkere brukerorganisasjon i ryggen, og dette er særlig tydelig i mangelen på rehabiliteringstilbud. Det er et paradoks at pasienter med sjeldnere tilstander (f.eks. Menières sykdom) og tilstander som utgjør mindre helseproblem i nasjonal sammenheng målt i utbetalte sykepenger (f.eks. tinnitus) fortsatt prioriteres fremfor pasienter med svimmelhet til rehabiliteringsopphold i institusjon. Delmål 2 hviler på kompetansetjenestens virksomhet innen forskning, formidling, veiledning og undervisning. I den kliniske virksomheten ser vi at stadig flere pasienter benytter internett og sosiale medier til å skaffe seg kunnskaper om sykdommer, og at de etterspør bedre kompetanse innen behandling av enkelte uvanlige tilstander som f.eks. buegangsdehiscens. Dette utfordrer helsevesenet og skaper samtidig en økt interesse for feltet blant helsepersonell. Mange av behandlingstilbudene pasientene oppsøker, har mangelfullt dokumentert effekt. Det er derfor et stort behov for forskning både for å standardisere diagnostiske kriterier for de ulike sykdommene og for å etablere rasjonell og effektiv behandling. Forskernettverk er kanskje den mest effektive måten å bygge opp å spre denne typen høyspesialisert kompetanse i et felt der det foregår en rask utvikling internasjonalt. Det arbeides for å styrke disse nettverkene med vekt på å involvere flere regioner. Behovet for ny kunnskap gjelder ikke bare innen spesialisthelsetjenesten. Også for de vanligste av de vestibulære sykdommene, som f.eks. benign parokysmal posisjonsvertigo, som antas å affisere ca. 80 000 nordmenn årlig, og som oftest behandles i primærhelsetjenesten, foreligger det mangelfull dokumentasjon for en del av behandlingsformene. Det viktigste fremskrittet for disse pasientgruppene vil likevel være å sikre implementering av de kunnskapene vi allerede har i dag. Dette skjer gjennom direkte undervisning, men kanskje i enda større grad gjennom den nettbaserte informasjonen som nå foreligger på helsenorge.no og balanselaboratoriet.no.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
52 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
23 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
16 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

Tjenesten har i 2017 hatt høy aktivitet i grunn- og videreutdanning av leger og fysioterapeuter ved flere læresteder. I tillegg har det vært holdt undervisning for manuellterapeuter, ingeniørstudenter, audiografer, audiopedagoger og øre-nese-halsleger. E-læringskurs om svimmelhet er nå under utarbeidelse i samarbeid med Den norske legeforeningen og med tverrfaglig redaksjonsgruppe bestående av spesialister i allmennmedisin, nevrologi og øre-nese-halssykdommer. Grunnutdanning alle regioner • Goplen F. Vestibulære sykdommer. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester • Martens C. Vestibulære sykdommer. Dobbeltime klinikk for medisinerstudenter ved UiB 4 ganger per semester • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter. 6 t i Tromsø og 6 t ved Høgskulen på Vestlandet • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Dobbeltime klinikk for medisinerstudenter ved UiB 4 ganger per semester. • Goplen F. Otologi I. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester • Goplen F. Otologi II. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester Videreutdanning alle regioner • Nordahl SHG. Dykkermedisin for leger i sjøforsvaret. Sivile og militære leger. 2 x 2 timer (januar + juni 2017) • Nordahl SHG. Vertigo. Obligatorisk kurs for spesialisutdanning i øre-nese-halssykdommer. Tromsø august 2017. • Nordahl SHG. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB. 6. juni 2017. • Solhaug VL. Vestibulær rehabilitering. Undervisning for Kurs Norsk fysioterapeutforbund - Nevrologi, Nordås 20. november 2017 • Solhaug VL. Vestibulær rehabilitering. Undervisning på Kurs NFF geriatri, Bergen, 30. november 2017 • Aasen T. Nyskaping: 'Technologybased Entrepreneurship'. Høgskolen på Vestlandet. Videreutdanning, landsdekkende, ingeniørstudenter 8. februar 2017 • Goplen F. Svimmelhet hos eldre. Foredrag på Grunnkurs i fysioterapi for eldre, Norsk fysioterapeutforbund. Bergen. 29.11.2017. • Goplen F. Menière-retningslinjene og førerkortforskriften. Foredrag ØNH-foreningens nettundervisning, Bergen 26.01.2017. 45 min. Landsdekkende for ØNH-leger. Videre- og etterutdanning Etterutdanning alle regioner • Berge JE. Svimmelhet som risikofaktor for slag og økt dødelighet. ØNH-nettundervisning 12.01.17 • Goplen F. Kartlegging av tilbudet til vertigopasienter i Norge og felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Øre-nese-halsforeningens høstmøte. 27.10.2017 • Berge, J.E. Uklar diagnose ved svimmelhet. Øre-nese-halsforeningens høstmøte. 27.10. 2017 • Martens C. Svimmelhet. sykepleiere. HiB Vår 2017 • Martens C. Advanced Vestibular Course, HiB, Februar 2017 • Nordahl SHG. Svimmelhet. Kurs Norsk audiologisk forening. Svalbard august 2017 • Skorpa Nilsen K. Vestibularisschwannom: Fra diagnose til oppfølging. Nettundervisning. Etterutdanning ØNH-leger alle regioner. 23.03.17 • Knapstad MK. Nakke og svimmelhet. Innlegg på Høstmøtet til Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode- og halskirurgi (26-28. oktober 2017) • Goplen F. Svimmelhet. Foredrag om akutt svimmelhet vertigo på Legevaktkonferansen Bergen. 29.09.2017. • Goplen F. Revisjonskirurgi ved vertigo. Foredrag på Skandinavisk ørekirurgisk møte, Geilo. 03.02.2017. Landsdekkende for ØNH-leger. Etterutdanning flere regioner • Goplen F. Forskning, pasientoppfølging og målemetoder. Foredrag på fagmøte ved Briskeby kompetansesenter, Lier. 13.06.17 • Goplen F. Svimmelhet - diagnostikk og behandling. Foredrag på fagmøte ved Briskeby kompetansesenter, Lier. 13.06.17 Etterutdanning egen region • Nilsen KS. Tolkning av resultater fra undersøkelser gjort på balanselaben. Videre- og etterutdanning, ØNH-leger, november 2017 • Knapstad MK. Nakke og svimmelhet. Etterutdanning egen region. Innlegg på Regional tverrfagleg forskningskonferanse innan rehabilitering (21.09.17) • Berge, J.E. Persistent Postural-Perceptual Dizziness. Internundervisning 15.11.17 • Goplen F. Differensialdiagnostiske problem og mulige patofysiologiske mekanismer ved hørsels- og balanseforstyrrelser under og etter dykking. Fredagsforelesning ØNH-avdelingen, HUS 10. mars.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nesehalsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2017 gjennomførte Balanselaboratoriet 1023 pasientundersøkelser. 732 pasienter kom fra Helse-Vest, 201 pasienter fra Helse Sør/Øst, 37 fra Helse Nord-Norge og 51 fra Helse Midt- Norge. Det drives også et betydelig arbeid med rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter, som i 2017 hadde 359 konsultasjoner, 724 behandlingsenheter. I 2017 var 289 av disse konsultasjonene nye pasienter. Mange av disse pasientene var også undersøkt på Balanselaboratoriet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom. (Kurs).
 • Diverse oppslag/intervjuer i media (NRK, VG, Dagbladet, KK, Romerikes blad), ca. 7-8 stk i 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Advanced vestibular course part II. Høgskolen på Vestlandet . 7. - 9. juni 2017. (Kurs).
 • Heldagsseminar 6. oktober. (Seminar).
 • Nettverksmøte/samarbeidsmøte Opptreningssenteret i Finnmark, Helse Nord. (Nettmøte).
 • Hospitering helsepersonell 11 stk. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Tjenesten mottar regelmessig leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell til hospitering ved Balanselaboratoriet og Øre-nese-halsavdelingen. I tillegg drives veiledning av helsepersonell via telefon og internett (helsenorge.no, balanselaboratoriet.no, lommelegen.no, nel.no mm.). Tjenesten har samarbeid med European Network Initiative for Vertigo and Imbalance (Dizzinet).

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonal retningslinje for diagnostikk, utredning og behandling av pasienter med Menières sykdom , 2008, Nasjonal retningslinje
 • Retningslinjer for utredning og behandling av svimle, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Undersøkelse av pasienter med akutt svimmelhet på sykehus, 2016, Regional retningslinje
 • Kompetansespredningsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, 2015, Kompetansespredningsplan
 • Sjekklister for henvisning av pasienter med vestibulære sykdommer, 2016, Nasjonal henvisningsrutine
Utfyllende informasjon

I 2016-17 utarbeidet tjenesten fyldige omtaler av de viktigste vestibulære sykdommene som er lagt ut på helse-bergen.no og helsenorge.no. Sjekklister for henvisning av pasienter med vestibulære sykdommer er utarbeidet og publisert på felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. • Kompetansetjenestens kvalitetsregister har nasjonal dekningsgrad for enkelte sykdommer og er inkorporert i noen av de mest benyttede IT-systemene ved norske sykehus (Dips, CheckWare). • Nasjonal retningslinje for diagnostikk, utredning og behandling av pasienter med Menières sykdom ble revidert i 2016. • Retningslinjer for utredning og behandling av svimle pasienter. Her menes tekster om de fleste vestibulære sykdommene inkludert epidemiologi, etiologi, diagnostiske kriterier, behandling og prognose utarbeidet som ledd i prosjekt i samarbeid med Hørselshemmedes landsforbund og Extrastiftelsen og publisert på www.balanselaboratoriet.no. Tekstene brukes av helsepersonell i hele Skandinavia. • "Undersøkelse av pasienter med akutt svimmelhet på sykehus" er en fagprosedyre utviklet i 2016 av Oslo universitetssykehus i samarbeid med tjenesten. • Rullerende plan for tverrfaglige heldagsseminarer i samarbeid med brukerorganisasjoner i alle helseregioner. • Representasjon i utvalg for otokirurgi og otonevrologi for videreutvikling av kompetanse. • Samarbeid med europeisk nettverk om retningslinjer for behandling av vestibularisschwannom (EAONO - Guidelines for Quality of life in Vestibular schwannomas) • Dialog med HDIR om revidering av førerkortforskrift og veileder av oktober 2016, oppfølging 2017. • Tjenestens faste møtevirksomhet inkluderer: Ukentlig interne, tverrfaglig arbeidsmøter. Regelmessige møter med tjenestens styringsgruppe. Heldagsseminarer med deltakelse fra eksterne aktører (inkludert brukerrepresentanter). Årlig konferanse med innkalling av representanter fra alle helseforetakene og brukerrepresentanter. • Etablering av dataverktøy for monitorering og visualisering av nivå på utredning og behandling i de ulike helseregionene.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mulwafu W, Kuper H, Viste A, Goplen FK

Feasibility and acceptability of training community health workers in ear and hearing care in Malawi: a cluster randomised controlled trial.

BMJ Open 2017 Oct 11;7(10):e016457. Epub 2017 okt 11

PMID:
29025832
Tveiten ØV, Carlson ML, Goplen F, Myrseth E, Driscoll CLW, Mahesparan R, Link MJ, Lund-Johansen M

Patient- versus physician-reported facial disability in vestibular schwannoma: an international cross-sectional study.

J Neurosurg 2017 Nov;127(5):1015-1024. Epub 2016 des 2

PMID:
27911236
Utfyllende informasjon

• Knapstad MK, Steihaug OM, Aaslund MK, Nakling A, Naterstad IF, Fladby T, Aarsland D, Giil LM. Reduced Walking Speed in Subjective and Mild Cognitive Impairment: A Cross-Sectional Study. J Geriatr Phys Ther. 2018.

Aasen T, Nordahl SHG

Physiological time series: Analyse and remove the drift in 1-2-3

J Diagn Tech Biomed Anal 2017 doi: 10.4172/2469-5653.1000117

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har i 2017 vært involvert i 6 pågående doktorgradsprosjekter, de fleste av disse i oppstarts- eller datainnsamlingsfasen.

Forskningsprosjekter

Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling

Karl Fredrik Nordfalk, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer

Svein Mjøen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ear and hearing disorders in Malawi (ph.d.-prosjekt)

Wakisa Mulwafu, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste

Lene Kristiansen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis

Siv Mørkved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom og friske kontrollpersoner

Frederik Kragerud Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling i biaksial stol (ph.d.-prosjekt)

Camilla Martens, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Sammenheng mellom svimmelhet og nakkelidelser (ph.d.-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen. Prosjektene aktiviserer i stor grad pasientene og stimulerer til trening og egenbehandling, hvilket fremmer bedre helse totalt sett for denne pasientgruppen. Kompetansetjenesten har pågående forskningsprosjekter i samarbeid med alle helseregioner og deltar i internasjonale forskernettverk. Tjenesten er en viktig del av det dykkermedisinske fagmiljøet i Norge og har nært samarbeid med de nasjonale behandlingstjenestene for yrkesdykkere og for vestibularisschwannomer. I 2017 er en artikkel publisert i samarbeid med behandlingstjenesten for vestibularisschwannomer og Mayo-klinikken. Cand. med. Kathrin Skorpa Nilsen er godt i gang med datainnsamlingen til en prospektiv studie på livskvalitet og nye metoder for å undersøke funksjonen i balansenerven hos pasienter med vestibularisschwannom. Cand. med. Camilla Martens har fullført datainnsamlingen til tre artikler, hvorav en er publisert og en ferdigstilt. Cand. med. Jan Erik Berge har fullført et meget omfattende og viktig arbeid med å samle inn data for langtidsprognosen til 2667 pasienter undersøkt på 1990-tallet med hensyn til overlevelse, livskvalitet og yrkesdeltakelse. Fysioterapeut Mari Kalland Knapstad er godt i gang med datainnsamlingen i sin studie på nakkerelatert svimmelhet, og første artikkel er innsendt. Første artikkel i samarbeidsprosjektet på vestibulær rehabilitering hos pasienter med vestibularisnevritt er under skriving. Tjenesten hadde i 2017 første oppstartsmøte med Opptreningssenteret i Finnmark for prosjekt relatert til rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Laila Meek
Brukerrepresentant
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler