Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
1. VURDERING AV AKTIVITET OPP MOT OPPGAVESPEKTERET A. Bygge opp og formidle kompetanse Kunnskapen om vestibulære sykdommer er i rask utvikling. I 2018 ble Verdens helseorganisasjons sykdomsklassifikasjon (ICD-11) utvidet med 9 vestibulære diagnoser som ikke finnes i den gjeldende norske utgaven (ICD-10). For 4 av disse diagnosene er det nylig publisert internasjonale diagnostiske kriterier. Tjenesten har i 2018 hatt høy aktivitet (se punkt 2), og behovet for kompetansespredning er stort sett i lys av den raske utviklingen innen feltet. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Tjenesten vil i 2019-20 revidere sine systemer for overvåking av behandlingsresultater og dokumentasjon av resultatoppnåelse i samarbeid med rådgivere fra nasjonale kompetansemiljøer for forbedringsarbeid i helsetjenesten samt med nordisk forbedringsagent i Helse Midt-Norge. Tjenesten har et lokalt kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad. Dette er under revisjon i samarbeid med Checkware for å muliggjøre digital innsamling av baseline- og oppfølgingsdata. Behandlingstilbudet ved landets ØNH-avdelinger kartlegges jevnlig, og resultatene formidles på årlig nasjonalt fagmøte. I tillegg er det påbegynt arbeid med å innhente nasjonale tall på diagnoser, prosedyrer i primær- og spesialisthelsetjenesten samt liggedøgn for pasienter med akutt svimmelhet ved landets sykehus. C. Delta i forskning og etablering av forskernettverk Tjenesten har i 2018 hatt høy forskningsaktivitet. Det er nå etablert forskernettverk i alle helseregioner med formål om å bygge opp og spre kompetanse nasjonalt. Tjenesten har pågående samarbeid med to europeiske forskernettverk samt forskernettverk i USA og Afrika. D. Bidra i relevant undervisning Undervisningsaktiviteten har i 2018 vært høy innenfor grunn-, videre- og etterutdanning av ulike grupper helsepersonell og pasienter. Dette fremgår av aktivitetstallene nedenfor. E. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Tjenesten har i 2018 drevet veiledning og kompetansespredning innenfor en rekke arenaer. Tverrfaglig lærebok om svimmelhet er innsendt til Fagbokforlaget for gjennomgang. Kapittel om otonevrologi i lærebok i nevrologi og nevrokirurgi har gjennomgått omfattende revisjon. Det er skrevet en rekke artikler i Store norske leksikon om vestibulære sykdommer. En-til-en veiledning via telefon, hospitering, pasientvurderinger og sakkyndighetsarbeid utgjør også en stadig viktigere del av virksomheten. Det vises forøvrig til aktivitetsoversikten nedenfor. F. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Tjenestens aktiviteter er i stor grad landsdekkende gjennom åpne publikasjoner på internett, e-læringskurs samt tilbud om undervisning, veiledning og hospitering. Til tross for dette viser tilbakemeldinger fra referansegruppen og brukerrepresentantene, sammenholdt med tjenestens eget kartleggingsarbeid, at pasientenes tilgang til relevant helsehjelp er svært ujevnt fordelt i landet. Dette skyldes i stor grad mangelen på, og utskiftingen av, kompetent helsepersonell over hele landet. Innenfor øre-nese-hals- og nevrologifaget, vil akutte og livstruende tilstander måtte prioriteres framfor de vestibulære sykdommene, selv om disse kan være kroniske og medføre tap av livskvalitet og arbeidsevne. Små og sårbare fagmiljøer vil sannsynligvis være en utfordring i overskuelig fremtid, og tilbakemeldinger fra referansegruppen og brukerrepresentantene i 2018 er klare på at dette tilsier et varig behov for en sentralisert kompetansetjeneste som kan bistå fagmiljøet og pasientene. G. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Tjenesten har i 2018 bidratt til kunnskapsbasert praksis gjennom undervisning, veiledning og informasjon om bl.a. de nasjonale retningslinjene for Menières sykdom, førerkortforskriften, samt forskjellene i utredning og behandling av vestibulære lidelser mellom regionene. Systemene for overvåking av behandlingsresultater (inkludert implementering av kunnskapsbasert praksis) vil i 2019 bli revidert som anført i punkt 1B. H. Etablere faglige referansegrupper Referansegruppen er velfungerende med representanter fra alle helseregioner og flere brukerorganisasjoner. På heldagsseminarer med referansegruppen deltar regelmessig 3-4 brukerrepresentanter i tillegg til representanter fra flere faggrupper, inkludert sykehusleger, fysioterapeuter, sykepleiere og avtalespesialister.

2. VURDERING AV AKTIVITET OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING A. Tiltak for regional videreføring av tjenestens virksomhet Tjenesten vil i 2019 etablere kontakt med alle de regionale helseforetakene med henblikk på å bygge opp varige systemer for regional kompetansespredning. Et viktig tiltak vil være initiativ til opprettelsen av et nasjonalt faglig nettverk for vestibulære sykdommer. Dette er avgjørende for oppbygning og vedlikehold av kompetanse på regionnivå, men også i øvrige deler av primær- og spesialisthelsetjenesten. Et slikt faglig nettverk vil på sikt kunne videreføre arbeidet med å etablere gode, helhetlige pasientforløp og spre kompetanse i øvrige deler av helsevesenet. B. Konsultasjonstjeneste for helsepersonell En sentral konsultasjonstjeneste for helsepersonell bidrar til å avhjelpe manglende og ulik tilgang til kompetanse i regionene og muliggjør behandling av flere pasienter på et desentralisert nivå. Det legges opp til en utvidelse av dette tilbudet, som i konkrete pasienttilfeller vil kunne resultere i raskere diagnostisk avklaring og behandling, og dessuten ha et større potensial for kompetansespredning enn ved ordinære henvisninger til samlokalisert klinisk virksomhet (Balanselaboratoriet). Konsultasjonstjenesten muliggjør bedre overvåkning av behandlingen på landsbasis og bidrar til at behandlingen skjer i henhold til etablert, internasjonal praksis. Dette er av særlig betydning ved sjeldne og sammensatte vestibulære lidelser, der det er vanskelig å opprettholde et godt faglig nivå innenfor alle de fire helseregionene. Referansegruppen etterspør her mulighet for konsultasjon med et tverrfaglig team for diagnostikk og behandling av vanskelige og sammensatte tilfeller. C. Kompetansespredningsplan - tidsperspektiv Kompetansespredningsplanen revideres nå i henhold til en tidsplan for måloppnåelse innen 2027. Etter den helhetlige gjennomgangen av de nasjonale kompetansetjenestene i 2018 er det avholdt to møter med referansegruppen der denne planen er tatt opp til diskusjon og forankring. Den blir nå innarbeidet i kompetansespredningsplanen til tjenesten. D. Pågående tiltak for kompetansespredning Tjenestens aktivitet for kompetansespredning er omfattende og landsdekkende gjennom forskernettverk, nettbasert informasjon, hospitering, landsdekkende undervisningstilbud, e-læringskurs, seminarer og møter med brukerrepresentanter og en-til-en-veiledning per telefon. Dette omfatter alle grupper helsepersonell. Henvendelsene anslås å tilsvare mer enn 300 telefonsamtaler årlig. Kompetansetjenesten samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser fra hele landet. Laboratoriet undersøker ca. 1000 pasienter årlig. Ulike grupper helsepersonell er jevnlig til hospitering, og kommunikasjonen med henvisere bidrar også til målet om kompetansespredning. Tjenesten har utarbeidet veiledere og reviderer jevnlig informasjon om de viktigste vestibulære sykdommene, og disse er tilgjengelig på felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (helsenorge.no), både med informasjon til pasienter/brukere og med henvisningsrutiner for primærleger.

3. TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE A. Overordnet resultatmål (revidert i 2018) Det overordnede resultatmålet for tjenesten er å etablere varige strukturer som sikrer at pasienter med vestibulære sykdommer kan få adekvat behandling i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap uavhengig av bosted i landet. Slike strukturer kan være nasjonale faglige nettverk og konsultasjonstjenester i tillegg til etablerte tverrfaglige team i regionene. Effekten måles gjennom (1) nasjonal kartlegging av ressurser (utstyr, personell, tverrfaglige team, fasiliteter), (2) nettverkets aktivitet innen forskning, undervisning samt utarbeidelse av helhetlige pasientforløp, faglige retningslinjer og informasjonsmateriell, (3) nasjonal overvåkning av behandling (diagnosekoder, prosedyrekoder, liggedøgn, ventetider) og (4) undersøkelser av pasienttilfredshet. B. Vurdering av måloppnåelse per 2018 Det foreligger per 2018 ikke noe nasjonalt faglig nettverk for vestibulære sykdommer. Konsultasjonstjenester er i liten grad tilgjengelige, og ventetider for utredning er lange. Tverrfaglige team finnes i liten grad selv på regionnivå. Kompetansenivået er i følge rapporter fra referansegruppe og brukerrepresentanter svært varierende. Det er betydelig underdekning i tilbudet om utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer, og store deler av landet mangler tilbud. Mye av aktiviteten i landet innenfor feltet utgår fortsatt fra Helse Bergen HF. For pasienter med sjeldne og sammensatte vestibulære lidelser er det norske miljøet kompetansesvakt, og det er svært lange ventetider for utredning og behandling ved et fåtall av landets universitetssykehus. Rehabiliteringtilbud finnes foreløpig kun ved ett senter (Opptreningssenteret i Finnmark) som kun har kapasitet til å behandle en svært liten del av pasientene som har behov for rehabilitering i institusjon. Tjenesten har i 2017 og 2018 innledet dialog med de fire helseforetakene og ytterligere tre rehabiliteringssentra for etablering av tilbud til pasienter med vestibulære sykdommer. Basert på de store geografiske forskjellene og den generelle mangelen på kunnskap innen større deler av fagfeltet, vurderes vestibulære sykdommer fortsatt som kompetansesvakt av brukerorganisasjonene og fagmiljøene. C. Vurdering av aktiviteten opp mot målene Aktiviteten ved kompetansetjenesten er høy, og kompetansenivået vurderes av referansegruppen å være økende både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utover kartlegging av strukturmål som utstyr, personell, forskningspublikasjoner, undervisningsmateriell, retningslinjer og rapporter fra referansegruppen og andre brukerrepresentanter, er data som dokumenterer kompetansenivået på landbasis begrenset, og det er behov for bedre overvåkning av behandlingen. Systemer for bedre dokumentasjon av resultatoppnåelse vil bli utviklet i 2019 i samarbeid med sentrale kompetansemiljøer innen forbedringsarbeid.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
58 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
12 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
15 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
8 timer
Utfyllende informasjon

Tjenesten har i 2018 hatt høy aktivitet i grunn- og videreutdanning av leger og fysioterapeuter ved flere læresteder. E-læringskurs om svimmelhet er utviklet (testfase) i samarbeid med Den norske legeforeningen og med tverrfaglig redaksjonsgruppe bestående av spesialister i allmennmedisin, nevrologi og øre-nese-halssykdommer Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell •Goplen F. Vestibulære sykdommer. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester, totalt 8 timer •Martens C. Vestibulære sykdommer. Teoriundervisning for medisinske studenter. UiB, 2 timer •Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter. 6 t i Tromsø og 4 t ved Høgskulen på Vestlandet, 10 timer •Berge JE. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 8 ganger årlig à 2 timer, 16 timer •Goplen F. Otologi I. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester, totalt 8 timer •Goplen F. Otologi II. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 2 ganger per semester, totalt 8 timer •Knapstad MK. Biomekanikk. Atlantis medisinske høyskole, totalt 6 timer Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell •Solhaug VL. Undervisning på Kurs NFF, ‘fysioterapi for eldre – grunnkurs’, Bergen, November 2018, 2 timer •Goplen F. Svimmelhet hos eldre. Foredrag på Grunnkurs i fysioterapi for eldre, Norsk fysioterapeutforbund. Bergen. 2018, 2 timer •Nordahl S. Vestibulære sykdommer. Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer, UiT, 8 timer Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell •Goplen FK. Rehabiliteringstilbudet til svimle i regionene. Presentasjon ØNH-foreningens høstmøte oktober 2018, 1 time •Nordahl S. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer •Nordahl S. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB, 4 timer •Knapstad, M. Nakkesmerter hos pasienter under utredning for svimmelhet – prevalens, symptomgrad og livskvalitet Øre-nese-halsforeningens, høstmøte. Oktober 2018, 1 time •Berge, J.E. Funksjonell svimmelhet. Øre-nese-halsforeningens høstmøte. Oktober 2018, 1 time •Nordahl SHG. Rehabiliteringstilbudet til svimle i regionene. Paneldebatt ØNH-foreningens høstmøte oktober 2018, 1 time •Goplen F. Diagnose og behandling av fisteltyper ved kolesteatom. Skandinavisk ørekirurgisk møte mars 2018 (1 time) Egen region: Etterutdanning av helsepersonell •Martens C. Presentasjon av ph.d.-prosjekt. Leger øre-nese-hals 2018, 1 time •Skorpa K. / Martens. C Tolkning av vestibulære tester. Undervisning for leger ØNH. November 2018, 1 time •Nilsen, SK. Innføring I vertigo utredning. Foredrag for sykepleiere. Januar 2018, 1 time •Berge JE. Hørsel og balanse. ØNH Leger HUS. November 2018, 1 time •Berge JE. Diagnostikk av svimmelhet. Merkantilt personell, ØNH HUS. Vår 2018, 1 time •Berge JE. Diagnostikk av svimmelhet. Sykepleiere, ØNH HUS. April 2018, 1 time •Goplen FK. Øre-nese-hals og nevrokirurgi. Presentasjon av forskning ved KI1. Instituttets dag, november 2018. 1 time •Goplen FK. Forskningsprosjekter ved Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Regionalt fagmøte i Helse Vest 9. februar 2018 (1 time)

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals- avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2018 gjennomførte Balanselaboratoriet 927 pasientundersøkelser. 638 pasienter kom fra Helse-Vest, 219 pasienter fra Helse Sør/Øst, 29 fra Helse Nord-Norge og 41 fra Helse Midt- Norge. Det drives også et betydelig arbeid med rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter, som i 2018 hadde 382 konsultasjoner, 788 behandlingsenheter. I 2018 var 319 av disse konsultasjonene nye pasienter. Mange av disse pasientene var også undersøkt på Balanselaboratoriet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom. (Kurs).
Allmennheten - alle regioner
 • NRK-sak: De vanligste grunnene til at du blir svimmel (Jan Erik Berge). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Artikler i Store Norske Leksikon. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Hospitering av helsepersonell. (Veiledning).
 • Veiledning av helsepersonell per telefon. (Veiledning).
 • Rådgivningsorgan for sjeldne og sammensatte vestibulære lidelser. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Nettmøter med Opptreningssenteret i Finnmark. (Nettmøte).
Utfyllende informasjon

Tjenesten mottar regelmessig leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell til hospitering ved Balanselaboratoriet og Øre-nese-halsavdelingen. I tillegg drives veiledning av helsepersonell via telefon og internett (helsenorge.no, balanselaboratoriet.no, lommelegen.no, nel.no mm.). Tjenesten har samarbeid med European Network Initiative for Vertigo and Imbalance (Dizzinet). Det holdes kurs for pasienter og pårørende - alle regioner •Solhaug V, Berge JE, Nilsen KS, Goplen FK. Undervisning ved lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen, feburar, juni og oktober 2018, 6 timer Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner •Hospitanter: 9 stk fordelt på 11 hospiteringsdager. •Referansegruppemøte •Sensor på klinisk eksamen for fysioterapeuter juni 2018 •Nettverksmøte april 2018 med Opptreningssenteret i Finnmark •Nettverksmøter: 2 videokonferanser med Opptreningssenteret i Finnmark Medieoppslag •Berge, JE. NRK: De vanligste grunnene til at du blir svimmel. •Goplen F. Store Norske Leksikon. Artikler om det vestibulære systemet og om vestibulære sykdommer. Tjenesten har også i 2018 bistått med fagfellevurdering av danske nasjonale retningslinjer for Menières sykdom. Tjenesten har i 2018 bestått en omfattende revisjon av kapittel om otonevrologi i læreboken Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen, som blant annet benyttes av medisinske studenter i Norge.

Kvalitetsverktøy

 • Standardiserte anamneseskjema utarbeidet til utredning av vestibulære sykdommer , 2009, Nasjonal henvisningsrutine
 • Retningslinje for diagnostikk, utredning og behandling av pasienter med Menieres sykdom, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Undersøkelse og behandlingsprosedyre BPPV informasjonsvideo, publisert på Vimeo BPPV, 2018, Kompetansespredningsplan
 • E-læringskurs om vestibulære lidelser for allmennleger, 2019, Kompetansespredningsplan
 • Retningslinjer for utredning og behandling av pasienter med akutt svimmelhet på sykehus, 2016, Regional retningslinje
 • Utarbeidelse av lokalt kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad for noen diagnoser, 2019, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Veileder for henvisning av pasienter med vestibulære sykdommer, 2019, Nasjonal henvisningsrutine
 • Veileder: Utstyr til utredning av vestibulære sykdommer på ulike nivåer i helsetjenesten, 2019, Nasjonal retningslinje
 • Helhetlig pasientforløp for innlagte pasienter med akutt vertigo, 2019, Regional retningslinje
 • Utarbeidelse av pasientinformasjon om vestibulære test-prosedyrer , 2016, Kompetansespredningsplan
 • Faglig anbefaling for fysikalsk behandling og rehabilitering, se utfyllende informasjon , 2017, Regional retningslinje
 • 5 faglige anbefalinger Helsenorge.no. Se utfyllende informasjon, 2016, Nasjonal retningslinje
 • 20 faglige anbefalinger for medisinsk utredning og behandling, se utfyllende informasjon, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Plan for landsdekkende overvåkning av diagnose- og prosedyrekoder. Se utfyllende informasjon, 2019, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Kompetansespredningsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer , 2019, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Fra 2016 startet tjenesten med utarbeidelse av fyldige omtaler av de viktigste vestibulære sykdommene på helse-bergen.no og helsenorge.no. Disse er primært rettet mot pasienter. I tillegg er det utarbeidet sjekklister for henvisning av pasienter med vestibulære sykdommer er utarbeidet og publisert på felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Dette arbeidet har vært revidert og videreutviklet årlig etter innspill både fra pasientorganisasjoner og fagmiljøet. •Det jobbes med å lage en landsdekkende statistikk over vestibulære diagnoser og utvikling fra 2019. Følgende diagnoser overvåkes: Menieres sykdom, BPPV, vestibularisnevritt, labyrintitt, labyrintfistel, labyrintdysfunksjon, annen perifer vertigo, uspesifisert forstyrrelse i vesibularisfunksjonen, migrene, PPPT og non-otogen vertigo, barotraume, mv. Antall liggedøgn for pasienter med vestibularisnevritt skal også følges. Planen er lage et system for å overvåke antallet av nøkkeldiagnoser og ev liggedøgn årlig fremover. Man ønsker se på utviklingen av antall med de forskjellige diagnosene over tid og undersøke om det er større regionale forskjeller. •Det er startet et arbeid med å lage plan for en landsdekkende overvåkning av prosedyrekoder registrert i pasientjournal-systemene: Bruk av videofrenzelundersøkelse, otonevrologisk utredning av svimmelhet, behandlingsmanøvre ved vertigo, undersøkelse og behandling i rotasjonsstol, stabilometri, elektronystagmografi med eller uten kalorisk prøve og sensorisk fremkalt potensial/VEMP • Kompetansetjenestens kvalitetsregister har nå oppnådd nasjonal dekningsgrad for enkelte sykdommer og er inkorporert i noen av de mest benyttede IT-systemene ved norske sykehus (Dips, CheckWare). Denne planlegges å tilbys flere regioner. • Nasjonal retningslinje for diagnostikk, utredning og behandling av pasienter med Menières sykdom ble revidert siste gang i 2016. Denne følges nøye og vil trenge ny revisjon i løpet av neste 3 års periode. • Retningslinjer for utredning og behandling av svimle pasienter: Tekster om de fleste vestibulære sykdommene inkludert epidemiologi, etiologi, diagnostiske kriterier, behandling og prognose utarbeides som ledd i prosjekt i samarbeid med Hørselshemmedes landsforbund og Extrastiftelsen og publisert på www.balanselaboratoriet.no. Tekstene brukes av helsepersonell i hele Skandinavia og planlegges å trenge en gjennomgang hvert 3 år. • "Undersøkelse av pasienter med akutt svimmelhet på sykehus" er en fagprosedyre utviklet første gang i 2016 av Oslo universitetssykehus i samarbeid med tjenesten. Dette videreføres på Haukeland Universitetssykehus i løpet av 2019-20. Deretter ser vi for oss at dette skal overføres alle regioner sammen med en konkret opplæringsplan over neste 5 års periode. • Rullerende plan for tverrfaglige heldagsseminarer i samarbeid med brukerorganisasjoner i alle helseregioner. • Representasjon i utvalg for otokirurgi og otonevrologi for videreutvikling av kompetanse. • Samarbeid med europeisk nettverk om retningslinjer for behandling av vestibularisschwannom (EAONO - Guidelines for Quality of life in Vestibular schwannomas) • Dialog med HDIR om revidering av førerkortforskrift og veileder av oktober 2016, oppfølging 2017. • Tjenestens faste møtevirksomhet inkluderer: Ukentlig interne, tverrfaglig arbeidsmøter. Regelmessige møter med tjenestens styringsgruppe. Heldagsseminarer med deltakelse fra eksterne aktører (inkludert brukerrepresentanter). Årlig konferanse med innkalling av representanter fra alle helseforetakene og brukerrepresentanter. • Etablering av dataverktøy for monitorering og visualisering av nivå på utredning og behandling i de ulike helseregionene.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Knapstad MK, Nordahl SHG, Naterstad IF, Ask T, Skouen JS, Goplen FK

Measuring pressure pain threshold in the cervical region of dizzy patients-The reliability of a pressure algometer.

Physiother Res Int 2018 Oct;23(4):e1736. Epub 2018 aug 7

PMID:
30088327
Utfyllende informasjon

Tjenesten har hatt høy vitenskapelig aktivitet i 2018. Flere artikler er innsendt til vurdering i nasjonale og internasjonale tidsskrift og forventes publisert i løpet av 2019. Ansatte ved tjenesten hadde tre muntlige presentasjoner på internasjonal kongress (American Academy of Otolaryngology & Head and Neck Surgery, Atlanta) i tillegg til presentasjoner ved Øre-nese-halsforeningens høstmøte og nasjonal fysioterapikongress. • Knapstad MK., Goplen FK., Ask T., Skouen JS & Nordahl, SHG. The relationship between neck pain and balance 2018. Posterpresentasjon Fysioterapikongressen (2018). • Berge JE, Nordahl SHG, Aarstad HJ, Goplen FK. Hearing as an independent predictor of postural balance in 1075 patients with dizziness. Oral presentation at the American Academy of Otolaryngol Head Neck Surg. Atlanta, Oct 2018 • Knapstad MK, Goplen FK, Ask T, Skouen JS, Nordahl SHG. Impact of neck pain in dizzy patients. Oral presentation at the American Academy of Otolaryngol Head Neck Surg. Atlanta, Oct 2018 • Nilsen KS, Lund-Johansen M, Nordahl SHG, Goplen FK. Long-term effect of conservative treatment of vestibular schwannoma on dizziness, balance and caloric function. Oral presentation at the American Academy of Otolaryngol Head Neck Surg. Atlanta, Oct 2018

Knapstad MK, Steihaug OM, Aaslund MK, Nakling A, Naterstad IF, Fladby T, Aarsland D, Giil LM

Reduced Walking Speed in Subjective and Mild Cognitive Impairment: A Cross-Sectional Study.

J Geriatr Phys Ther. 2018 Jan 2

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er per i dag 6 pågående doktorgradsprosjekter med tilknytning til kompetansetjenesten.

Forskningsprosjekter

Sammenheng mellom svimmelhet og nakkesmerter (ph.d.-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling i biaksial stol (ph.d.-prosjekt)

Camilla Martens, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom og friske kontrollpersoner

Frederik Kragerud Goplen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis

Siv Mørkved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HMN
Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste

Lene Kristiansen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Ear and hearing disorders in Malawi (ph.d.-prosjekt)

Wakisa Mulwafu, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2008 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Rehabilitering av pasienter med vestibulære sykdommer

Svein Mjøen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling

Greg Eigner Jablonski, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Laila Meek
Brukerrepresentant
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler