Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV ÅRETS AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL Tjenestens hovedmål er å bygge opp og sikre et kunnskapsnivå om vestibulære sykdommer som er tilstrekkelig til at pasienter kan få adekvat behandling i tråd med oppdatert medisinsk kunnskap, uavhengig av bosted i landet. Tjenesten har i 2019 hatt omfattende undervisnings- og forskningsaktivitet rettet mot store målgrupper. Hoveddelen av virksomheten er landsdekkende. Delmål 1 er å sikre at pasienter og brukere får informasjon og veiledning som er tilstrekkelig til å ivareta sine interesser og søke adekvat hjelp innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten har i 2019 hatt omfattende undervisning av pasienter og kunnskapsformidling til allmennheten som bidrar til dette målet. Delmål 2 er å sikre at norske helsearbeidere på alle nivåer har den kunnskapen som skal til for å gi pasientene adekvat behandling. Tjenesten har i 2019 hatt omfattende aktivitet som bidrar til økt kompetanse på alle nivåer av helsevesenet inkludert e-læringskurs til allmennleger, kurs for fysioterapeuter, manuellterapeuter, legespesialister og forskningsprosjekter i samarbeid med fagmiljøer i noen av helseregionene. Måloppnåelse evalueres gjennom dialog med pasientforeningene, referansegruppen, sykehusavdelingene og fagmedisinsk forening. Det ble høsten 2019 gjennomført en høringsrunde til disse instansene. Entydige tilbakemeldinger bekrefter det langsiktige behovet for en sentralisert kompetansespredningsfunksjon innenfor feltet.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING Tjenesten har utarbeidet kompetansespredningsplan med tiltak som ihht sentrale krav skal være tidsavgrensede. Entydige tilbakemeldinger fra fagmiljø og fra pasientforeninger tilsier imidlertid at det er store utfordringer med å bygge opp desentraliserte miljøer som kan videreføre tjenestens virksomhet. Dette skyldes at fagmiljøet som helhet er lite og at stadige utskiftninger av personell krever kontinuerlig opplæring. En tidsavgrensning av sentral kompetansespredning vil derfor med stor sannsynlighet medføre at fagmiljøet som helhet i landet forvitrer. Det er også entydige tilbakemeldinger om at det er behov for en nasjonal behandlingstjeneste som håndterer deler av forløpet til undergrupper av pasientene som omfattes av dagens kompetansetjeneste. De fleste med vestibulære sykdommer behandles i primærhelsetjenesten. Det mangler kvantitative data for å evaluere kvaliteten på denne behandlingen. Noen data er tilgjengelig på nett, men responstiden for søk er så lang at noen data i praksis må fremskaffes på annen måte. Det er behov for et sentralt servicemiljø som kan bistå med å få gode tall fra primærhelsetjenesten. Det er en jevn økning i antall pasienter med svimmelhetsdiagnoser (R42 og H81) ved sykehuspoliklinikkene. Utbetalte sykepenger har imidlertid flatet ut de siste 10 årene. Tilbakemeldinger fra referansegruppen tilsier at kompetansenivået er stigende. Årsakssammenhenger i disse trendene er usikre.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN Tjenesten har omfattende samarbeid med andre institusjoner, pasientorganisasjoner og fagmiljøer både når det gjelder undervisning og forskning. Det er i 2019 tatt initiativ i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet for å opprette et nasjonalt tverrfaglig nettverk for vestibulære sykdommer. Tjenesten samarbeider med de fire rehabiliteringssentrene i landet for disse pasientene og har blant annet felles undervisning og tilbyr hospitering for helsepersonell. Fagmiljøet på legesiden er fortsatt lite og sårbart. På fysioterapeutsiden er det for tiden en lovende vekst. Forskningssamarbeidet er mest aktivt innenfor egen helseregion, men tjenesten har pågående prosjekter med Rikshospitalet og St Olavs Hospital og er stadig på jakt etter nye partnere for forskningsprosjekter. Tjenesten har produsert artikler om vestibulære sykdommer i samarbeid med Store Norske Leksikon. Sistnevnte er rangert blant de beste og mest leste artiklene i dette verket. Likeledes er det i 2019 arbeidet med artikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og Norsk legemiddelhåndbok. Det er inngått samarbeid med fastleger gjennom Praksiskonsulentordningen og det arbeides med å innføre henvisningsråd i Infodoc som er pasientjournalsystemet som benyttes av > 90 % av fastlegene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
134 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
17 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
7 timer
Utfyllende informasjon

UTDANNING AV HELSEPERSONELL I ALLE REGIONER • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 8 ganger årlig à 2 timer, 16 timer • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 8 ganger årlig à 2 timer, 16 timer • Berge J.E. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer • Berge J.E. Akutt vestibulært syndrom og veiledning i klinisk undersøkelse, Vestibular Course Geilo. 6 timer • Berge J.E, Goplen F, Nordahl SH. Svimmelhet, nettkurs godkjent i videreutdanningen av allmennleger. 2 timer • Berge J.E. Svimmelhet, det farlige og det vanlige. Nasjonal nettundervisning for ØNH. 1 time • Goplen FK, Martens C, Knapstad MK, Berge JE. Neurological examination - Skill lab. Vestibular Course Geilo. 2 time • Goplen F. Vestibulære sykdommer. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 1 gang per semester, totalt 4 timer • Goplen F. Otologi I. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 1 gang per semester, totalt 4 timer • Goplen F. Otologi II. Dobbeltforelesning for medisinerstudenter ved UiB 1 gang per semester, totalt 4 timer • Goplen F, Thomassen L. Akutt vertigo. Tverrfaglig dobbeltforelesning for medisinerstudenter på siste år. Mai 2019. 2 timer • Goplen F, Næss H. Akutt vertigo. Tverrfaglig dobbeltforelesning for medisinerstudenter på siste år. 07.11.2019. 2 timer • Goplen F. Svimmelhet hos eldre. Foredrag på Grunnkurs i fysioterapi for eldre, Norsk fysioterapeutforbund. Oslo. 24.09.2019. 2 timer • Goplen F. Otokirurgi og otonevrologi. Innledning til øresesjonen på Øre-nese-halsforeningens høstmøte oktober 2019. 1 time • Goplen F. Clinical experience and studies at Haukeland University Hospital. TRV workshop, Middelfart, DK, 18. – 19. januar 2019. 1 time • Goplen F. Defects in the otic capsule – dehiscence and fistula. Foredrag på Kurs om vestibulære sykdommer, Geilo 13. – 16. mars 2019. 1 time • Goplen F. History-taking in vertigo patients. Foredrag på Kurs om vestibulære sykdommer, Geilo 13. – 16. mars 2019. 1 time • Goplen F. Menière’s disease. Foredrag på Kurs om vestibulære sykdommer, Geilo 13. – 16. mars 2019. 1 time • Goplen F. Vestibular schwannoma. Foredrag på Kurs om vestibulære sykdommer, Geilo 13. – 16. mars 2019. 1 time • Goplen FK, Nordahl SHG. How to meet demands for examination and treatment of patients with dizziness in Norway. Vestibular Course Geilo. 1 time • Goplen FK, Nordahl SHG. Norwegian National Advisory Unit on Vestibular Disorders - objectives for the unit, guidelines. Vestibular Course Geilo. 1 time • Knapstad MK. Biomekanikk. Atlantis medisinske høyskole, totalt 6 timer • Knapstad MK. Cervicogen svimmelhet, Kiropraktorforeningen, totalt 2 timer • Knapstad MK. Nakkesmerter og svimmelhet, Høstmøte i fysikalsk medisin og rehabilitering, 1 time. • Knapstad MK. Neck pain and Dizziness, phd-project, Kurs I vestibulær rehabilitering, Geilo, mars 2019, 1t • Knapstad M.K. Nakkesmerter og svimmelhet, Regional forskningskonferanse Helse Vest, oktober 2019, 1 time • Knapstad M.K. Examination. Nordic Conference of Vestibular Rehabilitation, oktober 2019 1 time. • Kristiansen L. VR+CBT=true?, Kurs I vestibulær rehabilitering, Geilo, mars 2019, 1t • Kristiansen L. Examination. Nordic Conference of Vestibular Rehabilitation, oktober 2019, 2 timer • Kristiansen L. Treatment of persistent dizziness- vestibular rehabilitation, cognitive behaviour therapy or both? Nordic Conference of Vestibular Rehabilitation, oktorber 2019, 1 time. • Kristiansen L. Undersøkelse og behandling av BPPV - en introduksjon, Fagmøte i forbindelse med Årsmøte i NFF avdeling Vest i Sogndal, 2 timer. • Kristiansen L. Vestibulær rehabilitering og kognitiv terapi for pasienter med vedvarende svimmelhet. Regional forskningskonferanse Helse Vest, oktober 2019, 1 time • Martens C, Nilsen KS, Berge J.E. Praktisk kurs i svimmelhet for leger i utdanning innen ØNH. Arrangert i forbindelse med Høstmøtet ØNH, 3 timer • Martens C. BPPV. Foredrag på Kurs om vestibulære sykdommer, Geilo 13. – 16. mars 2019. 1 time • Nordahl S. Vestibulære sykdommer. Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer, UiT, 8 timer • Nordahl SHG. Vestibulær migrene. Foredrag på etterutdanningskurs i audiologi og otonevrologi, DNLF, Tromsø, September 2019. 1 time • Nordahl SHG. Vestibular examination. Vestibular Course Geilo. 1 time • Nordahl SHG. Skill lab - Posterior canal BPPV. Vestibular Course Geilo. 1 time • Nordahl SHG, Goplen FK. The difficult patient, plenary session. Vestibular Course Geilo. 1 time • Nordahl SHG. Vanlige årsaker til svimmelhet. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer mars 2019. 1 time • Nordahl SHG. Svimmelhet: Utredning og behandling i primærhelsetjenesten, når henvise til spesialisthelsetjenesten. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer mars 2019. 1 time • Nordahl SHG. Undersøkelsesrutine for den svimle pasienten, egnet for primærhelsetjenesten? Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer mars 2019. 1 time • Nordahl SHG. Reponeringsmanøvre for BPPV samt hjemmeøvelser for pasient. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer mars 2019. 1 time • Nordahl SHG. Differensialdiagnostikk: Svimmelhet. Videreutdanningskurs for manuellterapeuter (UiB). 2 timer • Nordahl S. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB, 4 timer • Nordahl S. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter i Tromsø. 6 t • Solhaug VL. Undervisning på Kurs NFF, ‘fysioterapi for eldre – grunnkurs’, Oslo september 2019, 2 timer • Solhaug VL & Kristiansen L Undervisning og instruksjon i praktiske sesjoner på Kurs: ‘vestibular course 2019’, Geilo, 13-16 mars. 2 t. UTDANNING AV HELSEPERSONELL I EGEN REGION • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Sykepleiere, ØNH HUS. November 2019, 1 time • Berge JE. Persisterende Postural-Perseptuell Svimmelhet. ØNH-leger på Vestlandet, regional undervisning. Januar 2019, 1 time • Goplen F. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer. Internundervisning, ØNH-avdelingen, HUS, 04.10.19. 1 time. • Goplen F. Akutt vertigo. Undervisning for Mottaksklinikken 17.10.19, HUS. 1 time. • Goplen F. Akutt vertigo. Undervisning for Medisinsk avdeling 12.12.19, HUS. 1 time. • Knapstad MK. Cervicogen svimmelhet, Høgskulen på Vestlandet, totalt 2 timer • Knapstad MK. Cervicogen svimmelhet, ØNH HUS, totalt 2 timer • Kristiansen L. Vestibulær svimmelhet. Undervisning for fysioterapistudenter ved HVL. 7 t • Nilsen, KS. Vestibularisschwannom. Foredrag på vestlandsundervisning for ØNH leger. Februar 2019. 1 time. UTDANNING AV ANNET PERSONELL I EGEN REGION • Kristiansen L. Lærings og mestringskurs, vestibularisschwannom, 1 time. • Solhaug VL. Lærings og mestringskurs, vestibularisschwannom, 3 time. • Solhaug VL. Lærings og mestringskurs, tinnitus, 3 time.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals- avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2019 gjennomførte Balanselaboratoriet 927 pasientundersøkelser. 658 pasienter kom fra Helse-Vest, 192 pasienter fra Helse Sør/Øst, 33 fra Helse Nord-Norge og 24 fra Helse Midt- Norge (28 var fra "ukjent region"). Det drives også et betydelig arbeid med rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter. Mange av disse pasientene var også undersøkt på Balanselaboratoriet. Fysioterapeut tilknyttet tjenesten hadde 524 konsultasjoner i 2019 mot 382 i 2018. Av disse var 419 nye pasienter mot 319 i 2018.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • E-læringskurs: Svimmelhet. (Kurs/seminar).
  • Vestibular course 2019 - 4-dagerskurs i diagnostikk og behandling av vestibulære sykdommer - Geilo vår 2019. (Kurs/seminar).
  • Svimmelhetskurs (8t) for kiropraktorer. (Kurs/seminar).
  • Videreutdanningskurs for manuellterapeuter (UiB). (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

KURS/SEMINAR • Internasjonalt 4-dagerskurs avholdt på Geilo om vestibulære sykdommer med 73 deltakere. 98 % var fornøyd eller svært fornøyd både med kurset som helhet og med kursets faglige innhold. • E-læringskurs i 3 moduler om svimmelhet og vestibulære sykdommer godkjent i spesialistutdanningen i allmennmedisin, men også tilgjengelig for annet helsepersonell KONFERANSER • Videokonferanser med flere av rehabiliteringssentrene (Alta, HLF Briskeby, Hauglandsenteret). • Heldagsseminarer lokalt og med referansegruppen VEILEDNING • Hospitering av leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og manuellterapeuter ved Balanselaboratoriet, ØNH-avdelingen. Særlig nevnes hospitering av tverrfaglig team fra Landaasen rehabiliteringssenter • Veiledning av spesialistkandidater lokalt samt veiledning på telefon og gjennom tilbakemelding til henvisende leger på behandlede pasienter OPPSLAG I MEDIA / ANNEN INFORMASJON OG FORMIDLING • Artikler i Store norske leksikon om blant annet «krystallsyke» og «balanseorganet» er av redaksjonen fremhevet som noen av de beste i 2019 og lest henholdsvis 23 638 og 7380 ganger siste 365 dager • Oppdatert elektronisk lærebok om vestibulære sykdommer i 2019 og publisert på prosjektsiden www.balanselaboratoriet.no • Ny lærebok på Fagbokforlaget: Fra svimmelhet til balanse • Artikler om svimmelhet på helsenorge.no fremhevet som blant de beste og mest leste med 87 881 unike sidevisninger for artikkelen om krystallsyke. Altså strålende synlighet for denne artikkelen. • Artikkel om svimmelhet i Norsk legemiddelhåndbok oppdatert i 2019. • Påbegynt oppdatering av side om akutt svimmelhet i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) • Påbegynt utarbeidelse av henvisningsråd i Infodoc, som er det mest benyttede EPJ-systemet blant fastleger • Omfattende revisjon (omskriving) av kapittelet om Otonevrologi i læreboken Nevrologi og nevrokirurgi - fra barn til voksen, som har fått svært god anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening. • To artikler i Tidsskrift for Den norske legeforening med retningslinjer for utredning av akutt og kronisk svimmelhet.

Kvalitetsverktøy

  • CheckWare elektronisk registring av PROMS, 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

KVALITETSREGISTRE Tjenestens eksisterende kvalitetsregister, Balanseregisteret, har i forbindelse med innføringen av GDPR i 2019 blitt revidert, og det er i samarbeid med Personvernombudet utarbeidet en DPIA for registeret. I 2019 er registeret effektivisert ved at pasienter i stedet for å fylle ut papirskjemaer, mottar en SMS med lenke til skjemaer i CheckWare, som de kan fylle ut på egen enhet, f.eks. smarttelefon. Dette innebærer en betydelig forenkling i innsamlingen av PROM. Det er også tatt initiativ til opprettelse av et nasjonalt register for pasienter med buegangsdehiscens i samarbeid med Rikshospitalet, som allerede har et lignende lokalt register. BIOBANK Biobank tilknyttet tjenesten er ikke aktuelt, da behandling av vestibulære sykdommer i dag ikke krever innsamling av biologisk materiale fra pasientene. RETNINGSLINJER Det er i 2019 ikke utarbeidet noen nye formelle retningslinjer. Arbeid er i gang med et tverrfaglig pasientforløp for pasienter innlagt med akutt svimmelhet, som vil kunne få betydning for lignende rutiner ved flere sykehusavdelinger. I tillegg er tjenestens store virksomhet innen formidling, blant annet i form av lærebokkapitler og nettbasert informasjon på helsenorge.no, for Norsk elektronisk legehåndbok mm, i stor grad retningsgivende for den behandlingen pasientene får i Norge i dag. HENVISNINGSRUTINER Det er i 2019 ikke utarbeidet noen nye formelle henvisningsrutiner. Det er likevel i 2019 tatt initiativ til utarbeidelse av henvisningsråd i Infodoc for pasienter med svimmelhet, og dette forventes ferdig i begynnelsen av 2020. Gjennom å utarbeide et lokalt tverrfaglig pasientforløp for akutt svimmelhet, vil tjenesten bidra til utarbeidelsen av lignende rutiner ved andre sykehus. Tjenestens samarbeid med viktige informasjonssteder på Internett som NEL, helsenorge.no, Norsk legemiddelhåndbok og arbeidet med informasjon på www.balanselaboratoriet.no og i lærebøker bidrar også til å sette standarder for henvisningspraksis.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Knapstad MK, Nordahl SHG, Skouen JS, Ask T, Goplen FK

Neck pain associated with clinical symptoms in dizzy patients-A cross-sectional study.

Physiother Res Int 2020 Apr;25(2):e1815. Epub 2019 des 8

PMID:
31814286
Knapstad MK, Goplen FK, Ask T, Skouen JS, Nordahl SHG

Associations between pressure pain threshold in the neck and postural control in patients with dizziness or neck pain - a cross-sectional study.

BMC Musculoskelet Disord 2019 Nov 10;20(1):528. Epub 2019 nov 10

PMID:
31707980
Mulwafu W, Tataryn M, Polack S, Viste A, Goplen FK, Kuper H

Children with hearing impairment in Malawi, a cohort study.

Bull World Health Organ 2019 Oct 01;97(10):654-662. Epub 2019 mai 28

PMID:
31656330
Knapstad MK, Nordahl SHG, Goplen FK

Clinical characteristics in patients with cervicogenic dizziness: A systematic review.

Health Sci Rep 2019 Sep;2(9):e134. Epub 2019 jul 26

PMID:
31624772
Nilsen KS, Lund-Johansen M, Nordahl SHG, Finnkirk M, Goplen FK

Long-term Effects of Conservative Management of Vestibular Schwannoma on Dizziness, Balance, and Caloric Function.

Otolaryngol Head Neck Surg 2019 Nov;161(5):846-851. Epub 2019 jul 16

PMID:
31310582
Eldøen G, Ljøstad U, Goplen FK, Aamodt AH, Mygland Å

Persistent postural-perceptual dizziness

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 May 28;139(9). Epub 2019 mai 27

PMID:
31140261
Ljøstad U, Eldøen G, Goplen FK, Aamodt AH, Mygland Å

Assessment in cases of acute dizziness.

Tidsskr Nor Laegeforen 2019 May 28;139(9). Epub 2019 mai 27

PMID:
31140257
Martens C, Goplen FK, Aasen T, Nordfalk KF, Nordahl SHG

Dizziness handicap and clinical characteristics of posterior and lateral canal BPPV.

Eur Arch Otorhinolaryngol 2019 Aug;276(8):2181-2189. Epub 2019 mai 14

PMID:
31089808
Berge JE, Nordahl SHG, Aarstad HJ, Goplen FK

Hearing as an Independent Predictor of Postural Balance in 1075 Patients Evaluated for Dizziness.

Otolaryngol Head Neck Surg 2019 09;161(3):478-484. Epub 2019 apr 23

PMID:
31013210
Kalland Knapstad M, Goplen F, Skouen JS, Ask T, Nordahl SHG

Symptom severity and quality of life in patients with concurrent neck pain and dizziness.

Disabil Rehabil 2019 Feb 10. Epub 2019 feb 10

PMID:
30739502
Kristiansen L, Magnussen LH, Wilhelmsen KT, Mæland S, Nordahl SHG, Clendaniel R, Hovland A, Juul-Kristensen B

Efficacy of intergrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy in persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a randomised controlled trial.

Trials 2019 Oct 07;20(1):575. Epub 2019 okt 7

PMID:
31590692
Kristiansen L, Magnussen LH, Juul-Kristensen B, Mæland S, Nordahl SHG, Hovland A, Sjøbø T, Wilhelmsen KT

Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy for people with persistent dizziness.

Pilot Feasibility Stud 2019;5():69. Epub 2019 mai 20

PMID:
31139431
Aasen T, Nordahl SHG, Goplen FK, Knapstad MK

The Turning Point for Maintaining Balance

J Diagn Tech Biomed Anal. September 2019

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

DOKTORGRADER Det er ikke avlagt noen doktorgrader i 2019. Tjenesten er tilknyttet 9 pågående doktorgradsprosjekter. To kandidater forventes å disputere i 2020.

Forskningsprosjekter

The V-REX study (ph.d.-prosjekt)

Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ear and hearing disorders in Malawi (ph.d.-prosjekt)

Wakisa Mulwafu, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis

Siv Mørkved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling i biaksial stol (ph.d.-prosjekt)

Camilla Martens, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Sammenheng mellom svimmelhet og nakkesmerter (ph.d.-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HMN
Traumatisk benign paroksysmal posisjonsvertigo

Greg Jablonski, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

HBO-behandling av pasienter med akutt, idiopatisk, nevrogent hørselstap. Pilotprosjekt 2019.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Laila Meek
Brukerrepresentant
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest
Sidsel Fiskaa Hagen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler