Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV ÅRETS AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL Helse- og omsorgsdepartementet har i 2019 og 2020 signalisert at eksisterende nasjonale kompetansetjenester ønskes omorganisert og desentralisert samtidig som det er behov for å videreføre de fag-/kompetansemiljøene og nettverkene som er bygget opp, jfr at fagene stadig er i utvikling og at kompetansespredning krever et nasjonalt nav. HOD skisserte senhøstes 2020 i møte med tjenesten en omorganisering til et Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer med sentralt nav i det eksisterende kompetansemiljøet lokalisert til Helse Bergen HF. En slik organisering kan – dersom den understøttes med nødvendige ressurser – ivareta det langsiktige behovet for kompetanse i spesialisthelsetjenesten for pasienter med vestibulære sykdommer. Tjenesten har i 2020 tatt flere initiativ for å styrke nettverket for behandling av denne pasientgruppen med fokus på norske sykehus. Høsten 2020 ble det i samarbeid med referansegruppen etablert 10 konkrete resultatmål som vil kunne bidra til å fokusere arbeidet til et fremtidig kvalitets- og kompetansenettverk. De konkrete resultatmålene og status for disse er rapportert på tjenestens nettside. I korthet dekker resultatmålene følgende områder: (1) Likeverdig tilgjengelighet, (2) kompetanseoppbygging, (3) kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten, (4) kvalitet på og resultater av behandlingen, (5) bedre kostnadseffektivitet og (6) pasientperspektiv.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING, JFR PLAN FOR DETTE Tjenestens kompetansespredningsplan ble utarbeidet i forkant av den helhetlige gjennomgangen av de nasjonale kompetansetjenestene. Revidert plan har måttet avvente den skisserte omorganiseringen av tjenestene. Denne vil bli utarbeidet i henhold til de reviderte resultatmålene så snart organiseringen av det nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket er konkretisert, og dette forventes å skje i løpet av våren 2021. Tjenesten har i 2020 erstattet fysiske møter, kurs og forelesninger med digitale arrangementer grunnet koronapandemien. Dette har til en viss grad gjort det mulig å nå ut til større publikum, blant annet ved at to doktorgradsdisputaser har vært holdt digitalt med bredere nasjonalt og internasjonalt publikum enn ved en fysisk disputas. Forskningsaktiviteten har i 2020 vært høy. Formidlingsaktivitet har inkludert utarbeidelse av tekster om vestibulære sykdommer i Store norske leksikon og flere oppslag i media (VG, Dagbladet). Tjenestens nettsider har gjennomgått omfattende revisjon. Samtidig er det tatt flere initiativ for å øke kvaliteten i behandlingen av pasienter med vestibulære sykdommer i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer utarbeidelse av henvisningsråd i det EPJ-systemet som brukes av de fleste primærleger i Norge (Infodoc), etablering av register med nasjonal dekningsgrad for pasienter med buegangsdehisens og etablering av forløp for pasienter som innlegges i sykehus med akutt vertigo.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN (REFERANSEGRUPPE, NETTVERK MV) Tjenesten har i 2020 samarbeidet med referansegruppen i utarbeidelsen av nye resultatmål samt etablert faggruppe med representanter fra seks universitetssykehus og to pasientorganisasjoner til et nytt kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad for pasienter med buegangsdehisens. Dette kan gi bedre pasientbehandling og økt forskningssamarbeid på tvers av regionene. Faggruppen vil sammen med den eksisterende referansegruppen utgjøre en sentral del av det fremtidige nasjonale kvalitets- og kompetansenettverket for vestibulære sykdommer. Et svært godt forskningssamarbeid med Høgskulen på Vestlandet er videreført gjennom to pågående doktorgradsprosjekter og et postdoktorprosjekt i tillegg til etablering av et nytt fag ved Høgskulen rettet mot behandling av vestibulære sykdommer. Det har vært betydelig søknad med venteliste til dette faget fra hele landet. Øvrig samarbeid rundt tjenesten fremgår av pågående forskningsprosjekter, bl.a. med OuS. Nevrologisk kompetanse er av stor betydning for pasientgruppen. I 2020 har det vært fokusert på samarbeid med de nevrologiske fagmiljøene bl.a. ved HUS og OuS. I tillegg er det gledelig at Opptreningssenteret i Finnmark i 2020 er tildelt midler for til et samarbeidsprosjekt for å etablere ambulerende poliklinikk i Finnmark for pasienter med vestibulære sykdommer. Tjenesten har i 2020 videreført et godt samarbeid med de fire rehabiliteringsinstitusjonene i Norge for pasientgruppen.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
79 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
12 timer
Utfyllende informasjon

I 2020 ble fysiske kongresser, forelesninger, kurs og hospitering i stor grad avlyst eller utsatt på grunn av koronavirus-pandemien. Det ble arbeidet med å utvikle alternative undervisningsmetoder inkludert digitale forelesninger og asynkron undervisning i form av videoer og artikler som er gjort tilgjengelig for helsepersonell på Internett. Alle regioner: Utdanning av helsepersonell • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 8 ganger årlig à 2 timer, 16 timer • Berge J.E. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer • Knapstad MK. Nakkesmerter og svimmelhet, Øre-nese-halsforeningens høstmøte oktober 2020, 1 time. • Nordahl S. Vestibulære sykdommer. Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer, UiT, 8 timer • Nordahl SHG. Vestibulær migrene. Foredrag på etterutdanningskurs i audiologi og otonevrologi, DNLF, Tromsø, 1 time • Nordahl SHG. Vanlige årsaker til svimmelhet. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Svimmelhet: Utredning og behandling i primærhelsetjenesten, når henvise til spesialisthelsetjenesten. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Undersøkelsesrutine for den svimle pasienten, egnet for primærhelsetjenesten? Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Reponeringsmanøvre for BPPV samt hjemmeøvelser for pasient. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Differensialdiagnostikk: Svimmelhet. Videreutdanningskurs for manuellterapeuter (UiB). 2 timer • Nordahl S. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB, 4 timer • Nordahl S. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer • Goplen F. Næss H. Vertigo fellesundervisning MED12 UiB, Bergen vår og høst 2020. 4 t • Goplen F. Undervisning MED7 UiB, Bergen vår og høst 2020. 12t • Goplen F. Øresesjon Høstmøtet, Oslo 23.11.2020 3 t • Goplen F. Vestibulære sykdommer, BPPV. Kurs manuellterapeuter. 26.11.2020.  2 t • Goplen F. Repetisjonskurs for dykkerleger. 09.12.20. 1 t • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning ved rehabiliteringskonferanse 09.03-10.03, Alta, 3 timer • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter i Tromsø, digital undervisning 11.12 . 6 timer Egen region: Utdanning av helsepersonell • Berge J.E. ØNH og dykking. Vestlandsundervisning for ØNH-leger på Vestlandet. Regional nettundervisning. 1 time • Knapstad MK. Nakkesmerter og svimmelhet, AFMR, HUS, totalt 1 timer • Kristiansen L, Knapstad MK. Vestibulær svimmelhet. Undervisning for fysioterapistudenter ved HVL. 7 t • Nilsen, KS. Tolkning av vestibulære tester. Undervisning for leger ØNH. August 2020. 1 time. • Goplen F. Vertigoutredning i Helse Vest. Regionmøte Helse Vest, Bergen 07.02.2020. 1 t • Goplen F, Markussen D, Hoff JM, Netland CK, Berge JE. Pasientforløp ved akutt vertigo. Fellesundervisning og paneldebatt sammen med Nevrologisk avdeling, Mottaksklinikken, og ØNH-avdelingen 03.12.2020. Etter- og videreutdanning 1 t.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals- avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2019 gjennomførte Balanselaboratoriet 937 pasientundersøkelser. 876 pasienter kom fra Helse-Vest, 42 pasienter fra Helse Sør/Øst, 9 fra Helse Nord-Norge og 8 fra Helse Midt- Norge (2 var bosatt i utlandet). Det drives også et betydelig arbeid med rehabilitering og pasientopplæring i regi av fysioterapeuter. Mange av disse pasientene var også undersøkt på Balanselaboratoriet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Lærings- og mestringskurs, vestibularisschwannom, 05.02. (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - flere regioner
  • Foredrag for vertigopasienter - Røde Kors Hauglandsenteret (videoforedrag mai og juli 2020). (Kurs/seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
  • Lærings- og mestringskurs, tinnituspasienter, 1t x 3. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
  • Bidrag til artikler i VG, Dagbladet og Din hørsel om vestibulære sykdommer. (Oppslag i media).
  • Artikler i Store norske leksikon om vestibulære sykdommer. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Webinar for manuellterapeuter i vestibulære sykdommer og behandling av BPPV (2 t). (Kurs/seminar).
  • Digital undervisning for helsepersonell 2020 (se undervisning). (Digital undervisning).

Kvalitetsverktøy

  • Pasientforløp ved innleggelse for akutt svimmelhet, 2021, Ny retningslinje
  • Henvisningsråd i Infodoc for pasienter med svimmelhet, 2020, Ny henvisningsrutine
  • Norsk register for pasienter med buegangsdehisens, 2020, Nytt register
Utfyllende informasjon

Tjenesten ble høsten 2020 tildelt stimuleringsmidler fra Helse Vest til etableringen av et nytt norsk register (nasjonal dekningsgrad) for pasienter med sykdommen buegangsdehisens. Det er i 2020 etablert en faggruppe for registeret med representanter fra 6 universitetssykehus (RH, AHUS, SUS, HUS, STOLAV, UNN) og to brukerorganisasjoner (HLF, LFVS). I samarbeid med Seksjon for samhandling ved HUS har det i 2020 blitt utarbeidet henvisningsråd til bruk i EPJ-systemet Infodoc ved henvisning av svimle pasienter til utredning i spesialisthelsetjenesten. Rådene blir sendt til høring i 2021. I et samarbeidsprosjekt mellom flere avdelinger ved HUS (Mottaksklinikken, Nevrologisk avdeling, Øre-nese-halsavdelingen, Radiologisk avdeling) er det i 2020 utarbeidet utkast til nytt pasientforløp ved innleggelser for akutt svimmelhet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Martens C, Goplen FK, Aasen T, Gjestad R, Nordfalk KF, Nordahl SHG

Treatment of horizontal canal BPPV-a randomized sham-controlled trial comparing two therapeutic maneuvers of different speeds.

Laryngoscope Investig Otolaryngol 2020 Aug;5(4):750-757. Epub 2020 jun 29

PMID:
32864448
Bruserud Ø, Wendelbo Ø, Vetti N, Goplen FK, Johansen S, Reikvam H

Critical upper airway obstruction as the first symptom of acute myeloid leukemia - an anesthesiologic reminder.

Clin Pract 2020 May 19;10(2):1214. Epub 2020 jun 10

PMID:
32582417
Berge JE, Nordahl SHG, Aarstad HJ, Gilhus NE, Goplen FK

Evaluation of Self-reported Symptoms in 1,457 Dizzy Patients and Associations With Caloric Testing and Posturography.

Otol Neurotol 2020 Aug;41(7):956-963.

PMID:
32558751
Knapstad MK, Nordahl SHG, Skouen JS, Ask T, Goplen FK

Neck pain associated with clinical symptoms in dizzy patients-A cross-sectional study.

Physiother Res Int 2020 Apr;25(2):e1815. Epub 2019 des 8

PMID:
31814286
Tokle G, Mørkved S, Bråthen G, Goplen FK, Salvesen Ø, Arnesen H, Holmeslet B, Nordahl SHG, Wilhelmsen KT

Efficacy of Vestibular Rehabilitation Following Acute Vestibular Neuritis: A Randomized Controlled Trial.

Otol Neurotol 2020 01;41(1):78-85.

PMID:
31789800
Aasen T

Scaling Properties of Optokinetic Nystagmus Amplitude Sequence

Journal of Biomedical Science and Engineering Vol.13 No.11, November 16, 2020.

Avlagte doktorgrader

Mari Kalland Knapstad

A clinical study of patients with concurrent dizziness and neck pain

Disputert:
Mai 2020
Hovedveileder:
Stein Helge Glad Nordahl
Wakisa Mulwafu

Integration of ear and hearing care into primary health care in Malawi with special reference to task-sharing

Disputert:
April 2020
Hovedveileder:
Frederik Kragerud Goplen

Forskningsprosjekter

Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Traumatisk benign paroksysmal posisjonsvertigo

Greg Jablonski, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HMN
Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling i biaksial stol (ph.d.-prosjekt)

Camilla Martens, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis

Siv Mørkved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN
Anvendelse av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet

Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
The V-REX study (ph.d.-prosjekt)

Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Berit Brørby
Brukerrepresentant
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest
Sidsel Fiskaa Hagen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler