Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV ÅRETS AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL Tjenesten har i 2021 i stor grad oppnådd sine overordnede resultatmål. Det er etablert tverrfaglige nettverk i alle helseregioner som kan bidra til å spre kompetanse, implementere ny kunnskap og redusere forskjeller i behandlingen av vestibulære sykdommer. Det er også opprettet strukturer som kan bidra til å vedlikeholde kompetansen i fagmiljøene, blant annet en frivillig forening (Norsk otonevrologisk forening), et kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad samt nasjonale forskningsprosjekter. De lokale og regionale fagmiljøene er likevel mange steder små og sårbare, og sliter med å kunne oppfylle sine oppgaver i nettverket. Det er behov for langsiktig satsing på oppbygning og videreføring av tverrfaglig kompetanse innenfor det eksisterende fagmiljøet i Helse Bergen, i Helse Vest og de øvrige helseregionene. Det er også viktig at det etablerte samarbeidet med pasientorganisasjonene videreføres.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING, JFR PLAN FOR DETTE Det er fortsatt vesentlige geografiske forskjeller i pasienters tilgang til kompetanse innen diagnostikk og behandling av vestibulære sykdommer. Utfordringer i Helse Nord er relatert til store avstander og begrenset antall spesialister. I Helse Sør-øst er det høy tetthet av avtalespesialister, men begrenset tilgang til avansert otonevrologisk utredning innen sykehusvesenet. Ikke desto mindre har det vært en sterk positiv utvikling i den perioden kompetansetjenesten har eksistert. Det har skjedd en dramatisk økning i tilbudet til vestibulær rehabilitering og kompetanse blant fysioterapeuter og kiropraktorer, og det er etablert døgnbasert rehabilitering ved fire institusjoner i Norge. Det generelle kunnskapsnivået i helsetjenesten om vestibulære sykdommer har økt betydelig i Norge så vel som internasjonalt. Norge har i stor grad innhentet forspranget til andre land innen feltet.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN (REFERANSEGRUPPE, NETTVERK MV) Tjenesten har fram til 2021 etablert et stort, tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt nettverk. Nettverket omfatter alle helseregionene og har en rekke aktiviteter som omfatter undervisning, kvalitetssikring og forskning innen vestibulære sykdommer. Det er likevel betydelige geografiske forskjeller i tilgangen på fagpersonell og ressurser, og dermed også i mulighetene til å opprettholde aktiviteten innenfor feltet. For at de etablerte nettverkene skal kunne bestå og være aktive i fremtiden, kreves langsiktig satsing på nøkkelpersonell bl.a. ved landets 6 universitetssykehus. Opprettelse av lokale deltidsstillinger knyttet til et eventuelt Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer vil kunne bidra til å sikre regional tilgang til kompetanse og unngå store geografiske forskjeller i helsetilbudet til pasientene.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

De vestibulære sykdommene omfatter diagnoser med ulik forekomst, ulike behandlingsforløp i ulike deler av helsetjenesten (sykehus, avtalespesialister, fysioterapeuter mm). Tjenesten har i 2021 arbeidet med flere prosjekter for å identifisere og kartlegge kvalitetsparametre, inkludert bruk av NPR-data for bruk av ICD-10-koder i helseregionene, antall akuttinnleggelser relatert til svimmelhet og ulike vestibulære sykdommer, antall pasienter behandlet i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Overvåkning av data for diagnosesetting kan gi indikasjoner om forskjeller mellom regionene i behandlingsaktivitet og diagnosebruk, men gir ingen direkte kunnskap om behandlingskvalitet. Det er i 2021 arbeidet videre med å etablere et nasjonalt register for pasienter med sykdommen buegangsdehiscens. Dette er en uvanlig tilstand, som krever avansert otonevrologisk utredning og oto-nevrokirurgisk behandling. Erfaringene med å etablere et nasjonalt register for denne tilstanden, har likevel bidratt til økt samarbeid mellom landets universitetssykehus i utredning/behandling av vestibulære sykdommer, og det vil i fremtiden kunne være aktuelt å utvide registeret til også å omfatte andre tilstander. Kontinuerlig dataovervåkning er i dag svært ressurskrevende. Tjenesten etterlyser bedre nasjonale IKT-verktøy som kan gjøre det lettere å overvåke behandlingskvalitet og behandlingsresultater over hele landet, da dette er avgjørende for å kunne redusere forskjeller i helsetjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
152 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
43 timer
Utfyllende informasjon

Undervisningsaktiviteten har i 2021 økt i omfang til tross for corona-epidemien. En vesentlig del av undervisningen er holdt digitalt. Alle regioner: Utdanning av helsepersonell • Berge J.E. «Svimmelhet, nice to know for sykehusleger». Legenes fredagsundervisning i Helse Fonna. Forelesning. 30 minutt • Berge J.E. «Alvorlige infeksjoner og mandeloperasjoner». Fagdag sykepleiere barnekirurgi, Helse Bergen. Forelesning. 45 minutt • Berge J.E. «ØH-operasjoner». Fagdag Kirurgisk Serviceklinikk, Klinikk for hode-hals, Nevrokirurgisk avdeling. Helse Bergen. Forelesning. 15 minutt • Goplen F. Norsk register for buegangsdehisens. Forelesning på Skandinavisk ørekirurgisk møte 09.04.21. 1 time • Goplen F. Vestibulære sykdommer. Forelesninger, spørretimer, podcast og praktiske sesjoner ved Høgskulen på Vestlandet våren 2021. 8 timer • Goplen F. Akutt svimmelhet – nytt pasientforløp ved Haukeland universitetssykehus. Forelesning på høstmøtet i Øre-nese-halsforeningen. 1 time • Goplen F, Næss H. Fellesundervisning MED12. Undervisning for medisinske studenter. 4 timer • Goplen F. Repetisjonskurs dykkerleger avholdt vår og høst 2021. 2 timer • Goplen F. Menières sykdom. Forelesning for HLF 29.04.2021. 1 time • Knapstad MK. Cervicogen svimmelhet, internundervisning for LIS, HUS, november, totalt 1 timer • Knapstad MK. Fysioterapi ved Vestibulære sykdommer. Undervisning ved vestibulært emne mars-mai, 25 timer. • Knapstad MK. Akutt svimmelhet og BPPV, Faglig kongress Kiropraktorforeningen, oktober, 2 timer. • Knapstad MK, Kristiansen L. Vestibulær rehabilitering, NFF-kurs Kristiansand, okotober, 16 timer. • Kristiansen. L: Vestibulært emne. Forelesning (PPPS) og praktiske sesjoner. Høgskulen på Vestlandet våren 2021. 8 timer. • Martens C. Nettundervisning. BPPV 14.10.21, 1 time. • Martens C. BPPV. Forelesning på høstmøtet i Øre-nese-halsforeningen. 1 time • Nordahl S. Vestibulære sykdommer. Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer, UiT, 8 timer • Nordahl SHG. Vestibulær migrene. Foredrag på etterutdanningskurs i audiologi og otonevrologi, DNLF, 1 time • Nordahl SHG. Vanlige årsaker til svimmelhet. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Svimmelhet: Utredning og behandling i primærhelsetjenesten, når henvise til spesialisthelsetjenesten. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Reponeringsmanøvre for BPPV samt hjemmeøvelser for pasient. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl S. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer •Nordahl S. videreutdanning i Vestibulære sykdommer - svimmelhet, Emnekurs Kull 1, 10 timer •Nilsen, KS. Metoder for undersøkelse av vestibulær funksjon. Høstmøtet i Øre-nese-halsforeningen. 1 time • Solhaug VL. Fysioterapi ved Vestibulære sykdommer. Undervisning ved vestibulært emne 12.04-14.04, 22 timer. • Solhaug VL. NFF kurs videreutdanning geriatri: Svimmelhet hos eldre – praktisk tilnærming, 09.02, digital undervisning, (2 timer) • Solhaug VL. NFF kurs videreutdanning geriatri: Svimmelhet hos eldre – praktisk tilnærming, 15.09, 2 timer • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter i Tromsø, digital undervisning 10.12 . 5 timer • Solhaug VL. Digital undervisning for medlemmer i NFF. Fysioterapeut: Den svimle pasienten trenger deg, 03.06, (1 time) Egen region: Utdanning av helsepersonell • Berge JE. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 6 ganger årlig à 2 timer, 16 timer • Goplen F. Vestibulære sykdommer MED7 ØNH. Undervisning for medisinske studenter. 4 timer • Goplen F. Otologi MED7 ØNH. Undervisning for medisinske studenter. 8 timer • Kristiansen L, Knapstad MK. Vestibulær svimmelhet. Undervisning for fysioterapistudenter ved HVL. 7 t • Knapstad MK. Cervicogen svimmelhet, masters i klinisk fysioterapi, HVL, mars, totalt 2 timer • Nordahl S. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB, 4 timer • Nordahl SHG. Differensialdiagnostikk: Svimmelhet. Videreutdanningskurs for manuellterapeuter (UiB). 2 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals- avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2021 ble det gjennomført 1063 pasientundersøkelser for vestibulære sykdommer. 964 pasienter kom fra Helse Vest, 59 fra Helse Sør-Øst, 20 fra Helse Midt-Norge, 17 fra Helse-Nord og 3 var bosatt i utlandet. Aktiviteten har således vært høy til tross for corona-epidemien, og økt i forhold til 2020. Balanselaboratoriet og Øre-nese-halsavdelingen har tilknyttet 3 fysioterapeuter, og disse hadde i 2021 960 konsultasjoner og 1921 behandlingsenheter. 30 av disse var utført via videokonsultasjon.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom. (Kurs/seminar).
  • Lærings- og mestringskurs for tinnituspasienter. (Kurs/seminar).
  • Dagbladet, Lommelegen. (Oppslag i media).
  • Undervisning for ulike grupper helsepersonell. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Vestibulære sykdommer - emne ved Høgskulen på Vestlandet. (Kurs/seminar).
  • Skandinavisk ørekirurgisk møte. (Konferanse).
  • Øre-nese-halsforeningens høstmøte. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Tjenesten har i 2021 bidratt til flere lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom og tinnitus. Tjenesten har deltatt i etablering og avholdelse av et nytt fag/emne om vestibulære sykdommer ved Høgskulen på Vestlandet. Det er holdt faglige innlegg ved nasjonale konferanser, inkludert Skandinavisk ørekirurgisk møte og Øre-nese-halsforeningens høstmøte. På grunn av corona-epidemien har avdelingen ikke mottatt helsepersonell til hospitering i 2021, men denne aktiviteten vil gjenopptas i 2022. Øvrig faglig veiledning har vært holdt internt, men tjenesten bidrar også nasjonalt i en rekke prosjekter relatert til forskning og kvalitetsforbedring.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Tjenesten har tidligere etablert en lang rekke kvalitetsverktøy innen behandling av vestibulære sykdommer. Arbeidet med disse verktøyene er videreført i 2021: - Norsk register for buegangsdehiscens: Stimuleringsmidler tildelt av Helse Vest høsten 2020. Etablert faggruppe. Oversiktsartikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening januar 2022. Ny ICD-10-kode for diagnosen etablert av Direktoratet for e-helse på initiativ fra faggruppen f.o.m. 2022. Etablert faglig kontakt med Johns Hopkins University i USA for planlegging av forskningssamarbeid. - Pasientforløp ved akutt svimmelhet ble innført høsten 2021 ved HUS. Forløpet gjennomgår evaluering og videreutvikling i 2022 og det er startet 2 kvalitetssikrings- og forskningsprosjekter relatert til forløpet. - Norske nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom - Balanseregisteret - Lokalt register med nasjonal dekningsgrad for enkelte diagnoser - Balanselaboratoriet.no - Lærebok for helsepersonell om diagnostikk og behandling av svimmelhet - Helsenorge.no - Pasientinformasjon om vestibulære sykdommer - Henvisningsråd til primærleger i Infodoc (elektronisk pasientjournal)

Forskning

Vitenskapelige artikler

Gustavsen IØ, Wilhelmsen K, Goode AP, Nordahl SHG, Goplen FK, Nilsen RM, Magnussen LH

Dizziness and physical health are associated with pain in dizzy patients-A cross-sectional study.

Physiother Res Int 2021 Oct;26(4):e1923. Epub 2021 sep 28

PMID:
34585499
Dhayalan D, Tveiten ØV, Goplen FK, Finnkirk MK, Storstein AM, Gruner ER, Lund-Johansen M

Comparing the impact of upfront radiosurgery versus expectation in vestibular schwannoma (the V-REX study): protocol for a randomised, observer-blinded, 4-year, parallel-group, single-centre, superiority study.

BMJ Open 2021 03 17;11(3):e039396. Epub 2021 mar 17

PMID:
33737417
Berge JE, Nordahl SHG, Aarstad HJ, Goplen FK

Long-Term Survival in 1,931 Patients With Dizziness: Disease- and Symptom-Specific Mortality.

Laryngoscope 2021 06;131(6):E2031-E2037. Epub 2021 feb 20

PMID:
33609042
Nilsen KS, Dhayalan D, Lund-Johansen M, Goplen FK

Postural Sway Predicts Growth in Untreated Vestibular Schwannoma: A Retrospective Volumetric Study.

Otol Neurotol 2021 04 01;42(4):e495-e502.

PMID:
33443976
Haukanes L, Knapstad MK, Kristiansen L, Magnussen LH

Association between musculoskeletal function and postural balance in patients with long-lasting dizziness. A cross-sectional study.

Physiother Res Int 2021 Jul;26(3):e1916. Epub 2021 mai 26

PMID:
34036699
Hyldgaard D, Schweder FJ, Ali Q, Heldal I, Knapstad MK, Aasen T

Open Source Affordable Balance Testing based on a Nintendo Wii Balance Board

The 9th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2021

Avlagte doktorgrader

Camilla Martens

Benign paroxysmal positional vertigo diagnosis and treatment in biaxial rotational chair

Disputert:
April 2021
Hovedveileder:
Stein Helge Glad Nordahl

Forskningsprosjekter

HBO for sudden deafness - a multicentre randomized controlled trial

Bernd Mueller, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

The V-REX study (ph.d.-prosjekt)

Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

Det er i 2021 nedlagt mye arbeid i å etablere nye, og videreføre eksisterende, forskningsnettverk: - Tjenesten har omfattende samarbeid gjennom flere doktorgradsprosjekter og masterprosjekter ved Høgskulen på Vestlandet. - Det er etablert en faggruppe for samarbeid mellom alle landets universitetssykehus i å etablere et Norsk register for buegangsdehiscens (NORDEHIS). - NORDEHIS har etablert samarbeid med Johns Hopkins University, det fremste fagmiljøet innen behandling og forskning på denne tilstanden - Det er startet en landsomfattende, multisenter randomisert kontrollert studie (SuDHO) på effekt av HBO-behandling av pasienter med akutt idiopatisk hørselstap. Foreløpig inkluderes bare pasienter fra Helse Vest, men det er etablert samarbeid og søkt om midler for å kunne inkludere pasienter fra alle regioner. SuDHO har etablert samarbeid med Mayo Clinic i USA. - Tjenesten har betydelig samarbeid med andre lokale behandlingstjenester (vestibularisschwannomer, yrkesdykkere) og fagmiljøer ved andre avdelinger (Nevrokirurgisk avd, Nevrologisk avd, Mottaksklinikken). - Forskningssamarbeid ØKS (Øresund-Kattegat-Skagen) - Lund, København, Bergen - planlagt studiebesøk i Bergen 19. - 20. mai.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Berit Brørby
Brukerrepresentant
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest
Sidsel Fiskaa Hagen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler