Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære sykdommer

Vestibulære sykdommer rammer balanseorganet i det indre øret og dets forbindelser til hjernen. Dette er en viktig årsak til svimmelhet og balanseforstyrrelser som medfører redusert livskvalitet, tap av arbeidsevne og store samfunnsutgifter.

Kompetansetjenesten skal bygge opp og spre kompetanse, samt bidra til implementering av ny kunnskap for å utarbeide et gjennomførbart, helhetlig og kostnadseffektivt pasientforløp uavhengig av bosted. Tjenestens arbeid skal være basert på brukermedvirkning. Tjenesten forestår kvalitetssikring og forskning innenfor flere fagmiljøer og driver informasjonsvirksomhet rettet mot helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og publikum.

Det er et mål å etablere tverrfaglige nettverk i alle helseregioner slik at disse kan videreføre arbeidet lokalt.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV ÅRETS AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL Årsrapporten for 2021 konkluderte med at tjenesten i stor grad har oppfylt sine overordnede resultatmål gjennom etablering av tverrfaglige nettverk, faglige retningslinjer, nasjonale forskningsprosjekter, kvalitetsregistre samt en ny, frivillig, tverrfaglig forening (Norsk otonevrologisk forening). I 2022 har tjenesten arbeidet med å planlegge omorganiseringen til nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk. Tjenesten har samtidig opprettholdt sin høye aktivitet knyttet til undervisning, forskning og formidling. Nettverket er i stor grad etablert, men det gjenstår arbeid knyttet til formalisering av roller og planlegging av deltidsstillinger i helseregionene. Det vil i 2023 bli gjennomført en høring, som vil danne grunnlag for nettverkets videre virksomhet med kompetansespredning med formål om å bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet, og med mål om å redusere variasjon i praksis.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING Årsrapporten for 2021 konkluderte med at behandlingen av pasienter med vestibulære sykdommer i Norge har gjennomgått betydelig forbedring de siste 20 årene. Samtidig er det fortsatt viktige utfordringer knyttet til målsetningen om likeverdige tjenester av god kvalitet - Lange ventetider: Dette gjelder særlig det offentlige helsevesenet og inkluderer tilstander som lett kan behandles (krystallsyke) - Geografiske forskjeller: Gjelder særlig Helse Nord grunnet lang avstand til helsepersonell med rett kompetanse. - Sosio-økonomiske forskjeller: Personer med lav inntekt får dårligere tilgang til rett kompetanse når det offentlige helsevesenet nedprioriterer pasientgruppen. Dette er en utfordring i flere helseregioner. - Manglende samarbeid mellom aktører: Dette medfører dobbeltarbeid, forsinket behandling og dårligere pasienttilfredshet - Kompetansemangel: Dette fører fortsatt til ineffektive pasientforløp ved at at for mange pasienter viderehenvises

BESKRIVELSE AV SAMARBEIDET RUNDT TJENESTEN Tjenesten har etablert et godt, tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt nettverk, og har dessuten medvirket til å etablere en ny frivillig forening (Norsk otonevrologisk forening). For at disse nettverkene skal kunne bestå og være aktive i fremtiden, kreves langsiktig satsing på nøkkelpersonell bl.a. ved landets 6 universitetssykehus. Opprettelse av lokale deltidsstillinger knyttet til et eventuelt Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer vil kunne bidra til å sikre regional tilgang til kompetanse og unngå store geografiske forskjeller i helsetilbudet til pasientene. Det arbeides med å avklare hvordan disse stillingene skal administreres gjennom Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

I 2022 har tjenesten samarbeidet med Robert Wiik, som er seniorrådgiver og hovedansvarlig for Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser i Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet, om kartlegging av sykehusinnleggelser i helseregionene for svimmelhetsdiagnoser, særlig sykdommen vestibularisnevritt. Artikkel er i januar 2023 innsendt til Tidsskrift for Den norske legeforening. Tjenesten har i 2022 hatt fokus på prehospital vurdering av pasienter med akutt svimmelhet som ledd i evalueringen av pasientforløp innført ved Haukeland universitetssykehus. En studentoppgave (stud. med. Jarle Bjørgo Onarheim) er skrevet, som skal presenteres på Nevrodagene i 2023. Det er også planlagt et forskningsprosjekt (observasjonsstudier) på pasienter innlagt med akutt svimmelhet (vertigo) ved Haukeland universitetssykehus. Tjenesten har i 2022 videreført arbeidet med sine to kvalitets- og forskningsregistre. Balanseregisteret er et regionalt register med nasjonal dekningsgrad for enkelte diagnoser, mens Norsk register for buegangsdehiscens (NORDEHIS) er et nasjonalt register under etablering, som i dag er etablert i Helse Bergen HF og der det arbeides med datautleveringsavtaler med eksisterende register ved Rikshospitalet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
120 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
35 timer
Utfyllende informasjon

• Berge J.E. Spørreskjema i diagnostikk, anamnese og diffdiagnostikk ved BPPV. Fagdager BPPV, Norsk otonevrologisk forening. 30 min. • Berge J.E. Quality of life in PPPD. Posterpresentasjon, Barany Society. Posterpresentasjon inklusive produksjon av videopresentasjon av poster. • Berge J.E. Øresykdommer og Svimmelhet. Emnekurs ØNH, Haugesund legeforening. 2 x 45 min • Berge J.E. Akutt svimmelhet. Kurs i akuttnevrologi for leger i utdanning nevrologi. 45 min. • Berge J.E. Svimmelhet. Kurs i akuttnevrologi. Gruppeøvelser. 90 min. • Berge JE. Svimmelhet, klinisk undervisning. Med7-ØNH, profesjonsstudet medisin, UIB. 3 x 90min. • Goplen F. Vestibulære sykdommer. Forelesninger, spørretimer, podcast og praktiske sesjoner ved Høgskulen på Vestlandet våren 2021. 8 timer • Goplen F. Repetisjonskurs dykkerleger avholdt vår og høst 2021. 2 timer • Goplen F. Vestibulære fagdager 28. – 29.4.2022. 6 forelesninger, 3 timer. • Goplen F. Lærings- og mestringskurs for pasienter med vestibularisschwannom. 2 timer. • Goplen F. Bilateral vestibulopati. Foredrag på webinar om Usher syndrom, kombinert døv-blindhet. 1 time. • Goplen F, Nordahl SHG, Arnesen H, Uppheim A, Opheim LR. Rundebord om utredning av vestibulære sykdommer ved norske sykehus. Øre-nese-halsforeningens høstmøte oktober 2022. 1 time. • Goplen F, Næss H. Fellesundervisning MED12. Undervisning for medisinske studenter. 4 timer • Goplen F. Vestibulære sykdommer MED7 ØNH. Undervisning for medisinske studenter. 4 timer • Goplen F. Otologi MED7 ØNH. Undervisning for medisinske studenter. 8 timer • Knapstad MK. Fysioterapi ved Vestibulære sykdommer. Undervisning ved vestibulært emne mars-mai, 25 timer. • Knapstad MK. Vestibulær rehabilitering. Undervisning for faggruppen for manuellterapi, november, 1.5 time. • Kristiansen. L. Innlegg på fagdag om vestibulære sykdommer for fysioterapeuter i regi av Sykehuset i Vestfold. 20.01 (1 time) • Kristiansen L. Undervisning vestibulært emne. 26.04-27.04. Teori og praktiske sesjoner. (7 timer) • Kristiansen. L. Vestibulær svimmelhet. Undervisning for fysioterapistudenter ved HVL. 20-21.10 (6 timer) • Nilsen, KS. «Postural sway predicts growth in untreated vestibular schwannoma». Innlegg på Barany Society. • Nilsen, KS. Vestibulære sykdommer. Teori og praktisk undervisning for medisinske studenter, UiB, 3 ganger à 2 timer, 6 timer • Nordahl SHG. Emnekurs HVL. FHS8103. Vestibulære sykdommer - svimmelhet. Praktisk 6 timer • Nordahl SHG. Podcast: Svimmelhet i praksis. 2 timer. • Nordahl SHG. Vestibulære sykdommer. Obligatorisk kurs for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer, UiT, 8 timer • Nordahl SHG. Vestibulære Fagdager. Tekniske hjelpemidler i otonevrologisk utredning. 1 time. • Nordahl SHG. Vestibulær migrene. Foredrag på etterutdanningskurs i audiologi og otonevrologi, DNLF, 1 time • Nordahl SHG. Svimmelhet: Utredning og behandling i primærhelsetjenesten, når henvise til spesialisthelsetjenesten. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Reponeringsmanøvre for BPPV samt hjemmeøvelser for pasient. Foredrag på heldagsseminar for kiropraktorer. 1 time • Nordahl SHG. Dykkermedisin og Vestibulære sykdommer for Sivile og militære leger i sjøforsvaret. leger, 6 timer • Nordahl SHG.Høstmøte ØNH. Praktisk håndtering av vertigopasienter. 30 min. • Nordahl SHG. Vertigo. Kurs for manuellterapeuter. HUS/HVL/UiB, 4 timer • Nordahl, SHG. Uib Klinisk undervisning. 4 timer. • Solhaug VL. Undervisning teoretisk og praktisk ved Vestibulært emne, HVL, 25.04-27.04. (22 timer) • Solhaug VL. NFF kurs videreutdanning geriatri: Svimmelhet hos eldre – praktisk tilnærming, 14.09, (4 timer) • Solhaug VL. Vestibulære sykdommer. Undervisning for fysioterapistudenter i Tromsø, 25.10. (5 timer)

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Nord RHF - 22 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 16 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 54 pasienter
  • Helse Vest RHF - 971 pasienter
  • Annen tilhørighet - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer har ikke som primæroppgave å drive pasientbehandling, men samarbeider nært med Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals- avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, som tilbyr landets mest omfattende utredning og behandling av pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser. Laboratoriet har behandlingsansvar for pasienter fra egen region, men mottar i tillegg henviste pasienter fra hele landet. Personellet ved Balanselaboratoriet og kompetansetjenesten samarbeider om å veilede pasienter og henvisere. Dette samarbeidet er essensielt både for kompetansespredning og forskningsaktivitet i alle regioner. I 2022 ble det gjennomført 1064 pasientundersøkelser for vestibulære sykdommer. 971 pasienter kom fra Helse Vest, 54 fra Helse Sør-Øst, 16 fra Helse Midt-Norge, 22 fra Helse-Nord og 1 var bosatt i utlandet. Aktiviteten har således vært stabilt høy. Balanselaboratoriet og Øre-nese-halsavdelingen har tilknyttet 3 fysioterapeuter, og disse hadde i 2022 910 konsultasjoner og 1892 behandlingsenheter. 15 av disse var utført via videokonsultasjon.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Pasientinformasjonssider på helsenorge.no oppdatert i 2022. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
  • Krystallsyke, artikkel i VG oktober 2022. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Vestibulære fagdager - Norsk otonevrologisk forening i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. (Konferanse).
  • Otonevro.no - Norsk otonevrologisk forening. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • Konferanse om planlegging av interregionalt EU-prosjekt i samarbeid med Danmark (Region Køge) og Sverige (Region Lund). (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Norsk otonevrologisk forening ble etablert i 2020 som en frivillig (ideell) tverrfaglig forening for helsepersonell i alle faggrupper med faglig interesse for vestibulære sykdommer og med formål om fagutvikling, informasjon og kompetansespredning. Leder for foreningen er Frederik Kragerud Goplen. Foreningen ble opprettet under Covid-epidemien og arrangerte i 2022 for første gang en todagers fysisk konferanse ("Vestibulære fagdager 2022") i Bergen i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Fagdagene var fulltegnet (+venteliste) med 70 deltakere fra hele landet og hovedtema var benign paroksysmal posisjonsvertigo. Fagdager er også planlagt (og fulltegnet med 70+ deltakere) for 2023 med vertigodiagnostikk som hovedtema. En nyhet i 2022 var planlegging og søknad om midler til et EU-prosjekt (EU Interreg) i samarbeid med ØNH-avdelinger i Danmark (Region Køge) og Sverige (Region Lund). Representanter fra disse avdelingene var i 2022 på studiebesøk hos tjenesten i Bergen, og ønsker å etablere "Bergensmodellen" for utredning, behandling og rehabilitering av vertigopasienter innenfor sine respektive helseregioner. Tjenesten bidro i 2022 til arrangering av lærings- og mestringskurs for pasienter med tinnitus og vestibularisschwannom. Eksterne hospitanter var også på opphold ved tjenesten.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Norsk register for buegangsdehiscens (NORDEHIS): Publisert fagartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2022. Arbeidet videre med oppstart av registeret, første inklusjon av pasienter januar 2023.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Kolasa S, Bogen B, Nilsen RM, Nordahl SHG, Goplen FK, Engdahl B, Meldrum D, Berge JE, Wilhelmsen KT, Thingstad P, Aarhus L, Magnussen LH

Hearing threshold and physical performance in older people: a cross-sectional study from the HUNT4 cohort.

Eur Geriatr Med 2022 Nov 18. Epub 2022 nov 18

PMID:
36396826
Berge JE, Goplen FK, Aarstad HJ, Storhaug TA, Nordahl SHG

The Romberg sign, unilateral vestibulopathy, cerebrovascular risk factors, and long-term mortality in dizzy patients.

Front Neurol 2022;13():945764. Epub 2022 aug 5

PMID:
35989919
Moen U, Magnussen LH, Wilhelmsen KT, Goplen FK, Nordahl SHG, Meldrum D, Knapstad MK

Prevalence and distribution of musculoskeletal pain in patients with dizziness-A systematic review.

Physiother Res Int 2022 Apr;27(2):e1941. Epub 2022 feb 21

PMID:
35191148
Knapstad MK, Ask T, Skouen JS, Goplen FK, Nordahl SHG

Prevalence and consequences of concurrent dizziness on disability and quality of life in patients with long-lasting neck pain.

Physiother Theory Pract 2022 Feb 12. Epub 2022 feb 12

PMID:
35152809
Andersson H, Jablonski GE, Nordahl SHG, Nordfalk K, Helseth E, Martens C, Røysland K, Goplen FK

The Risk of Benign Paroxysmal Positional Vertigo After Head Trauma.

Laryngoscope 2022 Feb;132(2):443. Epub 2021 sep 6

PMID:
34487348
Kristiansen L, Magnussen LH, Wilhelmsen KT, Maeland S, Nordahl SHG, Hovland A, Clendaniel R, Boyle E, Juul-Kristensen B

Self-Reported Measures Have a Stronger Association With Dizziness-Related Handicap Compared With Physical Tests in Persons With Persistent Dizziness.

Front Neurol 2022;13():850986. Epub 2022 jul 15

PMID:
35911903
Goplen FK, Hess-Erga J, Opheim LR, Silvola JT, Stene BK, Törpel J, Uppheim A, Bunne M

Superior semicircular canal dehiscence syndrome

Tidsskr Nor Laegeforen 2022 Jan 21

Aasen T

The integrated optokinetic nystagmus inter-saccadic interval scales statistical different in a group of vertigo patients depended on the stimulation velocity, but not for healthy subjects

World Journal of Advanced Research and Reviews, 2022, 16(01), 071–077

Avlagte doktorgrader

Jan Erik Berge

Vestibular symptoms and relations with postural balance, inner ear function, and long-term survival

Disputert:
November 2022
Hovedveileder:
Frederik Kragerud Goplen

Forskningsprosjekter

HBO for sudden deafness - a multicentre randomized controlled trial

Bernd Mueller, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

The V-REX study (ph.d.-prosjekt)

Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode:
2014 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Evelyn Neppelberg

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Karl Fredrik Nordfalk
Referansegruppens leder (HSØ)
Alexander Uppheim
Representant Helse Nord
Berit Brørby
Brukerrepresentant
Dag Sunde
Representant Helse Midt-Norge
Otto Inge Molvær
Representant Helse Vest
Sidsel Fiskaa Hagen
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler