Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Gastroenterologisk ultrasonografi (US) har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus (HUS) i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye US-metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse (innen motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging, intervensjon mm)Kompetansesenteret er etablert med tanke på å være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, utdannelse og informasjon innen GE-ultralyd. -Å fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer. -Å vurdere ultralydmetodikk i forhold til andre diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computer-tomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET, isotopscanning mfl, også med hensyn til cost benefit-forholdet. Senteret har 1.5 faste stillinger, men i tillegg arbeider flere stipendiater, forskere og leger ved kliniske avdelinger og institutter ved senteret på prosjektbasis.

Oppgaver og resultat
Ultralyd (US) benyttes til undersøkelse av sykdommer i fordøyelsesystemet og nærliggende organer. Vi benytter nyere UL metoder til spesielle problemstillinger som tidligere har vært lite tilgjengelig for diagnostikk. Vi undersøker ca. 1200 pasienter i året, noen av dem er henvist fra andre helseregioner for UL-funksjons-undersøkelser og endosonografi bla med biopsi fra områder som er vanskelig tilgjengelige for biopsi, f.eks. mediastinum og bakre bukvegg. Viktige undersøkelser av pasientgrupper fra lunge-, kirurgiske og onkologiske avdelinger utføres. UL benyttes til oppfølging av lidelser som vanligvis krever mer invasive teknikker (f.eks. betennelsestilstander i lever og tarm). Kontrastforsterket UL og sonoelastografi har forbedret tumordiagnostikken, og funksjonsundersøkelser av magesekk og tarm kan utføres med "strain rate" teknikk. Ultralydundervisning av medisinske studenter i starten og ved slutten av studiet. Kurs i ultralyd for leger hvert år (obligatorisk for spesialistutdannelsen) og spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger hvert annet år. Undervisning også av, og sammen med,ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere som arbeider med medisinsk bildebehandling. Denne aktiviteten er forsterket via MedVIz-samarbeidet. Internasjonal undervisning i form av inviterte forelesninger og praktisk opplæring i regi av norske og utenlandske organisasjoner og institusjoner. I tillegg kommer undervisning av leger og sykepleiere som arbeider innen andre medisinske disipliner f.eks. anestesi, allmennmedisin etc. Flere løpende prosjekter innen følgende områder: Endosonografi også med intervensjons-EUS. Tre-dimensjonal ultralyd. Akvisisjons- og prosesseringsstudier for optimalisering av klinisk nytteverdi. Funksjonsundersøkelser av pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser med nye modaliteter. Sono-enterologi. Ultralyd-skanning av tynn- og tykktarm særlig basert på hydrosonografi. Sammenligning med MRI. Sonoelastografi. Utvikling av nye metoder og kliniske applikasjoner basert på vevs-Doppler (Strain Rate Imaging) og anvendelse av biomekanske prinsipper (fargekodet elastografi) for studier av GI traktus og svulster. Kontrastforsterket ultralyd. Studier av harmonisk ultrasonografi til høyere nivåer. Ultralydkontrast-metoder også med tanke på terapeutiske anvendelser (nanoteknologi, transport av terapeutiske og diagnostiske agens). Sammenligning mellom histologi og høyfrekvente ultralydbilder ved Crohn's sykdom. Samarbeid med kir.avd. HUS innen sonoelastografi av svulster i endetarm og metastaser i lever (peroperativt). NSGU er sentral aktør i MedViz satsingen i Bergen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom HUS, CMR, UiB og kommersielle aktører i Bergensområdet. NSGU ble i 2009 vurdert av en nasjonal ekspertgruppe på vegne av HOD med positive konklusjoner hva angår aktiviteten ved senteret. Vi utga i 2009 en ny norsk lærebok i abdominal ultralyd som er blitt svært godt mottatt og evaluert. I 2010 avholder NSGU i samarbeid med MedViz, og på vegne av den europeiske ultralydforenigen EFSUMB, Euroson School i Bergen innen avansert abdominal ultralyd. Flere phd-stipendiater og leger arbeider på prosjektbasis ved senteret. Dag A. Hoff (overlege i Aalesund) disputerer i februar 2010 på arbeider utgående fra NSGU og Ifi. Roald Havre, Jo Waage og Kim Nylund forventes å disputere innen to år. En rekke studentsæroppgaver er blitt skrevet og skrives innen ultralyd. Det veiledes pt ca 15 phd-stipendiater helt eller delvis i regi av NSGU samt en rekke særoppgaver og masteroppgaver for studenter.

God aktivitet etter plan. Flere publikasjoner underveis. Flere leger og stipendiater som arbeider med ultralydrelaterte prosjekter, bla med ambisjoner om dr.grad. Prosjektsamarbeide med nasjonale og internasjonale grupper. Sentral i profileringen av MedViz-satsningen. Stor internasjonal aktivitet.

Senteret (NSGU) har 1.5 stillinger (to leger i halv stilling (Ødegaard og Gilja)og fou-spl (Eva Fosse) i halv stilling). Vi samarbeider på prosjektbasis med professorer, forskere (fysikere, matematikere, informatikere), stipendiater,leger mfl.Senteret (leder Svein Ødegaard) arbeider nært med alle som er knyttet til MedViz-konsortiet ved UIB, Helse-Bergen, CMR(leder Odd H. Gilja som også har halv stilling ved NSGU). Vi har også samarbeid med institusjoner i Danmark, Australia, USA, England, Tyskland, Holland mfl. i tillegg til norske grupper. Her er Trygve Hausken og Odd Helge Gilja sentrale deltagere.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
15 uker
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
20 uker
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
10 uker
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
2 uker
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 uker
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 uker

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 5 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 4 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 3 pasienter
 • Helse Vest RHF - 1200 pasienter

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
 • Gilja Illustraviz conference. (Konferanse).
Helsepersonell
 • Ultralyd abdomen. (Kurs).
 • Flere kurs og forelesninger innen ultralyd nasjonal og internasjonalt. (Kurs).
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale seminarer. (Seminar).
 • Samarbeidsseminarer med ulike grupper innen MedViz-paraplyen. (Seminar).
 • Ødegaard S, Gilja OH, Matre K eds. Innføring i abdominal ultralyd, bok. (Veiledning).
 • Nylund Kim, Gilja, Odd Helge, Hausken Trygve, Ødegaard Svein. Ultralyd av tarm. Nyhetsbrev i gastroenterologi fra Schering-Ploug. (Intervjuer/oppslag i media).
Media
 • Gilja, intervju med adresseavisa. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Utarbeidet retningslinjer for ulike ultralydmodaliteter sammen med norske og europeiske kolleger for EFSUMB, 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Nylund Kim, Ødegaard Svein, Hausken Trygve, Folvik Geir, Lied Gülen Arslan, Viola Ivan, Hauser Helwig, Gilja Odd-Helge

Sonography of the small intestine.

World J Gastroenterol 2009 Mar;15(11):1319-30.

PMID:
19294761
Hoff Dag Arne Lihaug, Gregersen Hans, Odegaard Svein, Liao Donghua, Hatlebakk Jan Gunnar

Mechanosensation and mucosal blood perfusion in the esophagus of healthy volunteers studied with a multimodal device incorporating laser Doppler flowmetry and endosonography.

Dig Dis Sci 2010 Feb;55(2):312-20. Epub 2009 feb 25

PMID:
19241164
Odegaard S, Volkmann H L von, Havre R F, Nesje L B

Endoscopic ultrasonography of the small bowel.

Endoscopy 2009;41 Suppl 2():E8-9. Epub 2009 jan 29

PMID:
19180426
Kuo P, Gentilcore D, Nair N, Stevens J E, Wishart J M, Lange K, Gilja O H, Hausken T, Horowitz M, Jones K L, Rayner C K

The nitric oxide synthase inhibitor, Ng-nitro-L-arginine-methyl-ester, attenuates the delay in gastric emptying induced by hyperglycaemia in healthy humans.

Neurogastroenterol Motil 2009 Nov;21(11):1175-e103. Epub 2009 mai 21

PMID:
19460102
Erchinger Friedemann, Dimcevski Georg, Gilja Odd Helge, Hausken Trygve

Abdominal ultrasound after colonoscopy with insufflation of carbon dioxide versus air.

Scand J Gastroenterol 2009;44(9):1055-9.

PMID:
19670077
Ahmed A B, Gilja O H, Hausken T, Gregersen H, Matre K

Strain measurement during antral contractions by ultrasound strain rate imaging: influence of erythromycin.

Neurogastroenterol Motil 2009 Feb;21(2):170-9. Epub 2007 des 11

PMID:
18086208
Brennan Ixchel M, Feltrin Kate L, Nair Nivasinee S, Hausken Trygve, Little Tanya J, Gentilcore Diana, Wishart Judith M, Jones Karen L, Horowitz Michael, Feinle-Bisset Christine

Effects of the phases of the menstrual cycle on gastric emptying, glycemia, plasma GLP-1 and insulin, and energy intake in healthy lean women.

Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2009 Sep;297(3):G602-10. Epub 2009 jun 25

PMID:
19556358
Gentilcore Diana, Nair Nivasinee S, Vanis Lora, Rayner Christopher K, Meyer James H, Hausken Trygve, Horowitz Michael, Jones Karen L

Comparative effects of oral and intraduodenal glucose on blood pressure, heart rate, and splanchnic blood flow in healthy older subjects.

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2009 Sep;297(3):R716-22. Epub 2009 jun 24

PMID:
19553500
Gilja Odd Helge

EFSUMB Newsletter meets Norway (interview by Professor Michael Bachmann Nielsen).

Ultraschall Med 2009 Aug;30(4):413. Epub 2009 sep 23

PMID:
19777425
Havre RF, Odegaard S, Gilja OH, Nesje LB.

Endoscopic elastography of pancreatic diseases.

Ultrasound Med Biol 2009;35:S207

Havre RF, Waage JE, Ødegaard S, Gilja OH, Nesje LB.

Strain Ratio-a tool for quantification of elastograms in vitro.

Abstract, Euroson 2009

Gilja OH.

Fem publiserte foredrag om ultralyd av abdominalorganer

Abstaktbok Kasr Al-Aini Hospital, Cairo

Gilja OH.

3D ultrasound of the upper abdomen.

Ultrasound Med Biol 2009;35:S45

Gilja OH.

Ultrasound of the stomach

Ultrasound Med Biol 2009;35:S64

Gilja OH.

Ultrasound in Crohn's disease.

Ultrasound Med Biol 2009;35:S64

Gilja OH.

Inflammatory Bowel disease. Conventional ultrasound.

Eurson School, Bologna. Kompendium.

Gilja OH.

Digestive tube

UEGW London

Gilja OH.

CEUS in Europe, Educational situation

Euroson School, Hannover

Gilja OH.

Pancraetic Diseases. role of US imaging techniques.

Euroson school, Hannover

Gilja OH.

Ultrasound of the intestinal tubes.

Euroson Edinburgh, UK. Abstrakt.

Hoff DA, Gregersen H, Ødegaard S, Liao D, Hatlebakk JG.

Mechanosensation and mucosal blood perfusion during bag distension in th esophageus in patients with functional chest pain.

Scand J Gastroenterol 2009:44, suppl. 246.

LB Nesje

EUS imaging of the upper GI tract

Scand J Gastroenterol 2009:44, suppl. 246.

Hoff DA, Gregersen H, Ødegaard S, Hatlebakk JG.

Sensation elicted during distention in the esophageus in patients with functional chest pain is caused by mechanical factors rat

Gut 2009;58: Suppl. II. Abstract.

Nylund K et al

"Veggtykkelse i gastrointestinaltraktus målt med transabdominal ultralyd hos friske frivillige

Abstrakt NGF

Ødegaard S.

Ultralyd før og nå

Abstrakt, NFUD's årsmøte

Waage JER, Havre RF, Ødegaard S, Baatrup G.

Sonoelastografi av rektumsvulster

NFUD abstrakt, Oslo, prisvinner

Ødegaard S

GI wall layers

TEM meeting, Bergen

Nesje LB

EUS of the upper GI tract

TEM meeting, Bergen

Hausken T mfl

Flere foredrag og abstracts nasjonalt og internasjonalt

abstrakthefter

S.Ødegaard, OH Gilja, K. Matre

Innføring i abdominal ultrasonografi. Lærebok.

Fagbokforlaget

Forskningsprosjekter

Tverrfaglig samarbeide mellom UiB, CMR og Helse-Bergen mfl

MedViz, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
En multimodal utredningsalgoritme for diagnostikk av kronisk pankreatitt

Georg Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Multimodal imaging

Institutt for Informatikk, CMR og HUS, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2006 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Ikke kardiologiske brystsmerter

Hoff DA, Gregersen H, Hatlebakk J, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2002 - 2010
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved GI motilitet

T Hausken, OH Gilja mfl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
1999 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Strain rate imaging

K Matre, OH Gilja mfl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
EUS-styrt intervensjon

Nesje LB, Havre RF, Ødegaard S., Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd av normal og syk tarmvegg

Hausken T, Nylund K, Gilja OH, Ødegaard S mfl, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2004 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Vevskarakterisering med ultralyd

S.Ødegaard, RF Havre, LB Nesje, Matre K et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2011
Deltakende helseregion:
HV
kontrastforsterket ultralyd

Gilja OH, Nylund K, Havre R et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Peroperativ sonoelastografi av leversvulster og lymfeknuter

Havre RF, Waage JER, Ødegaard S, Baatrup G, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Sonoelastografi av rektumsvulster

Waage JER, Baatrup G, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Lars B. Nesje

Referansegruppen har i 2009 bestått av:
Arthur Revhaug
Helse Nord RHF
Egil Johnsson
Helse Sør-Øst RHF
Hartwig Körner
Helse Vest RHF
Jon Florholmen
Helse Nord RHF
knut brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Per Martin kleveland
Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler