Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenestens formål er oppbygging og spredning av ultralydkompetanse innen gastroenterologi, herunder ultralyd i forhold til endoskopi og radiologiske metoder. Ultralyd har et stort potensiale hos pasienter med fordøyelsessykdommer og er for lite brukt i Norge. Ny ultralydteknologi med små håndholdte enheter gjør at undersøkelsen nå kan gjøres ved sykesengen og inkluderes i legens første møte med pasienten. Dette medfører et stort behov for opplæring og undervisning i ultrasonografi. Kompetansetjenesten skal gjennom forskning og internasjonalt samarbeid fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd, og bidra aktivt til spredning av kunnskap og ferdigheter til andre sykehus i Norge.

Oppgaver og resultat
Også 2013 var et godt år for oppbygging av kompetanse ved NSGU med 49 publikasjoner og 2 disputaser. Vi har 5 pågående doktorgradsprosjekter og 3 forskerlinjestudenter. Vi har 4 post-docs: Mette Vesterhus, Spiros Kotopoulis, Kim Nylund og Roald F. Havre. Det veiledes i tillegg 4 leger med ultralydprosjekter i regi av NSGU samt noen særoppgaver og masteroppgaver for studenter. Formidling av den kompetansen vi bygger opp lokalt spres ut gjennom tallrike publikasjoner, seminarer, kurs og foredrag. NSGU er aktive på den internasjonale arena og har deltatt i utformingen av 2 store europeiske guidelines innen konstrastforsterket ultralyd og elastografi. Begge disse guidelines arbeider vi med å spre ut til lokalmiljøene ved norske sykehus. Vår publikasjonsliste tilsier at vi er meget aktive innen forskning både med mange nasjonale og internasjonale publikasjoner. Vi har startet arbeidet med den første multisenterstudien i gastro-UL i Norge innen pancreascyster. Her er alle helseregioner med og den omfatter både ekstern og endoskopisk ultralyd. Her vil vi intensivere innsatsen i de nærmeste årene. Vi lykkes bra med rekruttering og har god tilgang på nye studenter og doktorgradskandidater. NSGU er sentral partner i nettverket MedViz (www.medviz.uib.no) hvor vi samarbeider tett med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere innen medisinsk bildebehandling og visualisering. NSGU er også aktive i den nasjonale forskerskolen i medisinsk avbildning (MedIm). NSGU har et samarbeid med Universitetet i Bologna om hospitering for norske leger. I Hannover deltar vi i planlegging og gjennomføring av Euroson School årlig. Prof. Gilja er President Elect i den europeiske ultralydforeningen EFSUMB. Gruppens medlemmer er aktive med undervisning og foredrag (også mange inviterte foredrag) på internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av post-graduate course in abdominal UL. Gilja har startet ultralydskole ved Black Lion sykehuset i Addis Abeba og leger ved senteret reiser ned 2 ganger om året for å drive kurs og praktisk opplæring. Vi har fremdeles et godt samarbeid med gruppen i Adelaide i Australia, særlig med innsats fra prof. Hausken. Ultralydundervisning av medisinske studenter har vi i starten og ved slutten av studiet i 3 bolker per år. Hvert år arrangerer vi grunnkurs i ultralyd og hvert annet år spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger under spesialisering og overleger i etterutdanning. I 2013 har vi hatt 4 leger fra andre helseregioner til UL-hospitering ved NSGU. Vi ser et stigende behov for desentralisert opplæring innen ultralyd og har i samråd med vår referansegruppe lagt planer for mer omfattende spredning av kompetanse. For å sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten og sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester, har vi etablert en webportal. NSGU arbeider kontinuerlig med å fornye og oppdatere websidene http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/enhet.aspx. Vi har bl.a. etablert en kursweb, hvor man også finner PDF-filene av foredrag som er holdt på kurs. I tillegg informerer om senterets aktiviet og tilbud ved årsmøtene til NGF og NFUD og ved foredrag i andre sykehusavdelinger. I år har vi også bidratt svært aktivt i 2 sentrale nasjonale utgivelser i «NGF-nytt» og i «Indremedisineren», som begge når ut til vår primære målgruppe. Dr. Havre er leder i Norsk forening for ultralyd-diagnostikk og leder for ultralydgruppen i Norsk gastroenterologisk forening og gjennom dette arbeidet sprer NSGU informasjon og opplæring i gastroenterologisk ultralyd. Vi har etablert faglig referansegruppe med representasjon fra alle helseregioner. Vi har hvert år rapportert til helsedirektoratet.

Plan for kompetansespredning: En av hovedoppgavene til Nasjonal kompetansetjeneste for Gastroenterologisk Ultrasonografi (NSGU) er å være en nasjonal kompetanseteneste for forsking, undervising, utdanning og informasjon innen gastroenterologisk ultralyd. I en kartlegging av ultralydkompetanse ved gastromedisinske avdelinger i landet i 2013, kommer det frem at rundt 50% av avdelingene, som har svart på undersøkelsen, har leger som bruker ultralyd i behandling av pasienter. 25 av 30 spurte (83%) ønsket kurs i regi av NSGU, både lokalt (25/29) og regionalt (20/29). I den kommende perioden vil NSGU i større grad enn tidligere fokusere på å nå ut til hele landet med kompetanse og ferdigheter i ultralyd. Faglige møter / seminarer Vi vil ha som mål å arrangere 2-4 faglige møter eller seminarer årlig med deltagelse fra andre helseregioner. Kurs og kongresser: NSGU vil holde nasjonale kurs i gastroenterologisk ultralyd ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen: Årlig grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd, og annethvert år kurs i endoskopisk ultralyd (EUS). I tillegg vil vi øke kursaktiviteten i andre byer. I 2013 ble det for første gang arrangert kurs i abdominal ultralyd i Ålesund, og for 2014 planlegges 2-dagers kurs både i Harstad og Tromsø. Representanter fra NSGU vil som tidligere delta som kursarrangører og forelesere på internasjonale kongresser og kurs. Dette gjelder for eksempel UEGW, Euroson kongress, Euroson Schools, EFSUMB endorsed courses og kurs i Afrika. Ved alle disse kursene deltar også norske leger. Nettverk for gastro-ultralyd: I første omgang har vi som mål at der skal opprettes kontaktpersoner for gastroenterologisk ultralyd ved hvert helseforetak. Dette ønsker vi å få på plass i løpet av 2014. På lengre sikt er det ønskelig å få en kontaktperson på de fleste sykehus. Slik kan vi lettere nå ut til avdelingene i hele landet. Multisenterstudier: Vi har initiert en multisenterstudie for pancreascyster med deltagelse fra alle helseregioner. Videre er det naturlig å vurdere andre multisenterstudier for inflammatoriske tarmsykdommer og evt senere funksjonelle mage/tarmlidelser. Strategisk arbeid gjennom faglige foreninger: Sist vil vi nevne arbeidet som gjøres gjennom foreningsarbeid i Norsk Gastroenterologisk Forening NGF, Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk NFUD. NSGU vil også fremover samarbeide med disse miljøene for styrke implementeringen av ultralydkompetanse og ferdigheter ved norske sykehus. Vi har ikke utarbeidet en egen spesifikk pasientinformasjon idet NSGU retter seg spesielt mot legespesialister og sykehusavdelinger

Tjenestens resultatmål og målbar resultatoppnåelse: -Kompetanseoppbygging innen gastroenterologisk ultralyd. Målbare resultater: Antall norske publikasjoner (32) Antall internasjonale publikasjoner (17) Antall mastergrader (1) Antall doktorgrader (2) Antall under veiledning LIS (3) Mastergradsstudenter (3) Forskerlinjestudenter (4) PhD (5) Post-Docs (4) Deltagelse i internasjonale prosjekter (4) -Formidling av kunnskap og ferdigheter i ultralyd til gastroenterologer • Antall faglige møter (4) • Antall seminarer (6) • Antall kurs (4) • Antall leger på hospitering (4) -Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse. • Etablering av nasjonalt nettverk (Pågående) • Web-portal for ultralyd (1) Det er ikke etablert at system for å dokumentere resultatoppnåelse annet enn for antall publikasjoner og doktorgrader, som offentliggjøres på våre websider.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
30 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
60 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
100 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
60 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
55 timer

Formidling

Helsepersonell - alle regioner
 • Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd. (Kurs).
 • ØVDGP organkurs. (Kurs).
 • Euroson School 2013 i Bergen. (Konferanse).
 • MedViz konferanse 2013. (Konferanse).
 • NFUD's årsmøtekonferanse 2013. (Konferanse).
 • Planlegging av multisenterstudie. (Nettmøte).
Helsepersonell - flere regioner
 • Eksternt kurs i Helse Midt-Norge. (Kurs).
Helsepersonell - egen region
 • Mastergradsveiledning - 3 stk. (Veiledning).
 • Doktorgradsveiledning - 5 stk. (Veiledning).
 • Post-Doc veiledning - 4 stk. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • TV-innslag i TV2 nyhetene i september. (Intervjuer/oppslag i media).
Andre fagpersoner - egen region
 • MedViz seminar serie om medisinsk avbildning. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Gastrobiobank, 2010, Biobank
Forskning

Vitenskapelige artikler

Jirik Radovan, Nylund Kim, Gilja Odd H, Mezl Martin, Harabis Vratislav, Kolar Radim, Standara Michal, Taxt Torfinn

Ultrasound perfusion analysis combining bolus-tracking and burst-replenishment.

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2013 Feb;60(2):310-9.

PMID:
23357905
von Volkmann Hilde Løland, Havre Roald Flesland, Løberg Else Marit, Haaland Terese, Immervoll Heike, Haukeland John Willy, Hausken Trygve, Gilja Odd Helge

Quantitative measurement of ultrasound attenuation and Hepato-Renal Index in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.

Med Ultrason 2013 Mar;15(1):16-22.

PMID:
23486619
Bamber J, Cosgrove D, Dietrich C F, Fromageau J, Bojunga J, Calliada F, Cantisani V, Correas J-M, D'Onofrio M, Drakonaki E E, Fink M, Friedrich-Rust M, Gilja O H, Havre R F, Jenssen C, Klauser A S, Ohlinger R, Saftoiu A, Schaefer F, Sporea I, Piscaglia F

EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 1: Basic principles and technology.

Ultraschall Med 2013 Apr;34(2):169-84. Epub 2013 apr 4

PMID:
23558397
Cosgrove D, Piscaglia F, Bamber J, Bojunga J, Correas J-M, Gilja O H, Klauser A S, Sporea I, Calliada F, Cantisani V, D'Onofrio M, Drakonaki E E, Fink M, Friedrich-Rust M, Fromageau J, Havre R F, Jenssen C, Ohlinger R, Saftoiu A, Schaefer F, Dietrich C F

EFSUMB guidelines and recommendations on the clinical use of ultrasound elastography. Part 2: Clinical applications.

Ultraschall Med 2013 Jun;34(3):238-53. Epub 2013 apr 19

PMID:
23605169
Nylund Kim, Jirik Radovan, Mezl Martin, Leh Sabine, Hausken Trygve, Pfeffer Frank, Ødegaard Svein, Taxt Torfinn, Gilja Odd Helge

Quantitative contrast-enhanced ultrasound comparison between inflammatory and fibrotic lesions in patients with Crohn's disease.

Ultrasound Med Biol 2013 Jul;39(7):1197-206. Epub 2013 apr 30

PMID:
23643057
Havre R, Gilja O H

Elastography and strain rate imaging of the gastrointestinal tract.

Eur J Radiol 2014 Mar;83(3):438-41. Epub 2013 jun 13

PMID:
23769191
Kotopoulis Spiros, Dimcevski Georg, Gilja Odd Helge, Hoem Dag, Postema Michiel

Treatment of human pancreatic cancer using combined ultrasound, microbubbles, and gemcitabine: a clinical case study.

Med Phys 2013 Jul;40(7):072902.

PMID:
23822453
Kotopoulis Spiros, Delalande Anthony, Popa Mihaela, Mamaeva Veronika, Dimcevski Georg, Gilja Odd Helge, Postema Michiel, Gjertsen Bjørn Tore, McCormack Emmet

Sonoporation-enhanced chemotherapy significantly reduces primary tumour burden in an orthotopic pancreatic cancer xenograft.

Mol Imaging Biol 2014 Feb;16(1):53-62.

PMID:
23877869
Dimcevski Georg, Erchinger Friedemann G, Havre Roald, Gilja Odd Helge

Ultrasonography in diagnosing chronic pancreatitis: new aspects.

World J Gastroenterol 2013 Nov 14;19(42):7247-57.

PMID:
24259955
Sporea Ioan, Gilja Odd Helge, Bota Simona, Sirli Roxana, Popescu Alina

Liver elastography - an update.

Med Ultrason 2013 Dec;15(4):304-14.

PMID:
24286095
Kotopoulis Spiros, Eder Sabrina D, Greve Martin M, Holst Bodil, Postema Michiel

Lab-on-a-chip device for fabrication of therapeutic microbubbles on demand.

Biomed Tech (Berl) 2013 Sep 7. Epub 2013 sep 7

PMID:
24042635
Delalande Anthony, Kotopoulis Spiros, Postema Michiel, Midoux Patrick, Pichon Chantal

Sonoporation: mechanistic insights and ongoing challenges for gene transfer.

Gene 2013 Aug 10;525(2):191-9. Epub 2013 apr 6

PMID:
23566843
Lied Gülen Arslan

Indication of immune activation in patients with perceived food hypersensitivity.

Dig Dis Sci 2014 Feb;59(2):259-66. Epub 2013 nov 2

PMID:
24185686
Bjørndal Bodil, Grimstad Tore, Cacabelos Daniel, Nylund Kim, Aasprong Ole Gunnar, Omdal Roald, Portero-Otin Manuel, Pamplona Reinald, Lied Gülen Arslan, Hausken Trygve, Berge Rolf K

Tetradecylthioacetic acid attenuates inflammation and has antioxidative potential during experimental colitis in rats.

Dig Dis Sci 2013 Jan;58(1):97-106. Epub 2012 aug 2

PMID:
22855292
Kotopoulis, Spiros; Delalande, Anthony; Popa, Mihaela; Dimcevski, Georg Gjorgji; Gilja, Odd Helge; Postema, Michiel; Gjertsen, Bjørn Tore; McCormack, Emmet Martin.

Ultrasound and microbubble enhanced therapy of orthotopic human pancreatic cancer in mice.

MedViz Conference 2013. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, Christian Michelsen Research 2013 ISBN 978-82-998920-1-8. s. 45-47

Kotopoulis S; Delalande A; Popa M; Dimcevski GG; Gilja OH; Postema M; Gjertsen BT; McCormack EM

Ultrasound and microbubble enhanced therapy of orthotopic human pancreatic cancer in mice

MedViz Conference 2013. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, Christian Michelsen Research 2013 ISBN 978-82-998920-1-8. s. 45-47

Kotopoulis S; Haugse R; Postema M

Sonoporation: the hurdles that need to be surpassed

MedViz Conference 2013. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, Christian Michelsen Research 2013 ISBN 978-82-998920-1-8. s. 41-42

Mujic M; Haugse R; Kotopoulis S; Sulen A; Gilja OH; Postema M; Gjertsen BT

Ultrasound combined with microbubbles modulates signal transduction pathways in blood cells

MedViz Conference 2013. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, Christian Michelsen Research 2013 ISBN 978-82-998920-1-8. s. 119-120

Nortvedt R, Gilja OH. Editors

Abstract Book

MedViz Conference 2013. 1-146.ISBN 978-82-998920-1-8.

Kotopoulis S, Delalande A, Popa M, , Gilja OH, Postema M, Gjertsen BT, McCormack E.

Ultrasound and microbubble enhanced therapy of orthotopic human pancreatic cancer in mice.

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 45-47. ISBN 978-82-998920-1-8.

Dimcevski G, Kotopoulis S, Hoem D, Postema M, Gjertsen BT, Bjånes T, Biermann M, McCormack E, Sørbye H, Molven A, Gilja OH

Ultrasound and microbubble enhanced therapy of orthotopic human pancreatic cancer in mice

In: Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 49-52. ISBN 978-82-998920-1-8.

Engjom T, Erchinger F, Dimcevski G, Tjora E, Gilja OH.

Parenchymal and functional ultrasonographic characteristics of the pancreas in cystic fibrosis. The correlation of image modalit

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 111-113. ISBN 978-82-998920-1-8.

Helljesen L, Nylund K, Hausken T, Dimcevski G, Gilja OH

Contrast-enhanced ultrasound of focal liver lesions is promising when CT examinations are indeterminate

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 115-117. ISBN 978-82-998920-1-8.

Mujic M, Haugse R, Kotopoulis S, Sulen A, Gilja OH, Postema M, Gjertsen BT.

Ultrasound combined with microbubbles modulates signal transduction pathways in blood cells.

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 119-120. ISBN 978-82-998920-1-8.

Nylund K, Jiric R, Mezl M, Hausken T, Pfeffer F, Taxt T, Gilja OH.

Absolute perfusion measurements in the gastrointestinal wall with contrast-enhanced ultrasound in patients with Crohn’s disease.

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 123-125. ISBN 978-82-998920-1-8.

Saevig F, Nylund K, Hausken T, Pfeffer F, Gilja OH

Perfusion differences and interobserver variation measured with CEUS in patients with Crohn’s disease with fibrosis and inflamma

Nortvedt R, Gilja OH. Eds. Abstract Book MedViz Conference 2013. 131-135. ISBN 978-82-998920-1-8.

Mainou F, Gilja OH

The MedViz Conference 2013 in Bergen - News in Ultrasound Imaging and Advanced Visualization.

Ultraschall 2013; 34(2): 192, DOI: 10.1055/s-0032-1319355.

Piscaglia F, Dietrich C, Nolsoe, C, Gilja OH, Gaitini D.

Birth of „Echoscopy“- The EFSUMB Point of View.

Ultraschall 2013;34:92.

Gilja OH, Korsvold T.

TV2 nyhetsinnslag om forskning og finansiering.

Vist september 2013 i hovednyhetssending og i nyhetskanalen over flere dager.

Mjølstad OC, Gilja OH, Dalen H, Haugen BO.

Lommeultyralyd – det nye stetoskopet.

Indremedisineren 3 2013;10-13.

Nylund K, Eriksen R, Sævik F, Hausken T, Gilja OH.

Transabdominal ultralyddiagnsotikk av tarmsykdommer.

Indremedisineren 3 2013;36-37.

Valestrand E, Hausken T, Gilja OH

Ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av gastrointesinalkanalen.

Indremedisineren 3, 2013;41-42.

Ødegaard S, Gilja OH

Gastroenterologisk ultrasonografi.

NGF-nytt 20. Årgang, 2013; 9.

Dimcevski G, Gilja OH.

Mikrobobbleteknologi og ultralyd.

NGF-nytt 20. Årgang, 2013; 30

Ødegaard S, Hewitt S

Ultrasonografi i indremedisinen

Indremedisineren 3, 2013;6

Matre K, Lønnebakken MT

Doppler av kar

Indremedisineren 3, 2013;14-17

Folvik G

Ultrasonografi av lever og galleveier

Indremedisineren 3, 2013;33-36

Hauge T, Nesje LB

Endoskopisk ultrasonografi i øvre gastrointestinalkanal

Indremedisineren 3, 2013;43-45

Dimcevski G

Ultrasonografi av pankreas

Indremedisineren 3, 2013;46-47

Hoff DAL, Hatlebakk JG

Ultralyd brukt i diagnostikken av ikkje-kardiale brystsmerter

NGF-nytt 20. Årgang, 2013;12-13

Engjom T

Transabdominal ultralyd som ledd i endoskopisk sekretintest

NGF-nytt 20. Årgang, 2013;20-21

Havre RF, Dimcevski G

Transabdominal og endoskopisk ultralyd ved kronisk pankreatitt

NGF-nytt 20. Årgang, 2013;23-24

Havre RF, Nesje LB

Endoskopisk ultrasonografi med elastografi av pankreassvulster

NGF-nytt 20. Årgang, 2013;28-29

Waage JER, Baatrup G, Beuke AC, Havre RF, Ødegaard S, Pfeffer F

Preoperativ sonoelastografi ved utredning av rektumsvulster

NGF-nytt 20. Årgang, 2013;32-33

Lied GA, Chen J, Reikvam H

Research supervision: One of the essential factors on ‘‘the way to a doctorate’’

Uniped. 2013; 36(4):45-54

Lied GA, Lillestøl K, Valeur J

Matintoleranse og allergi i gastrointestinaltraktus

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. ISBN 978-82-90732-11-5. s. 444-446

Viola I, Birkeland Å, Solteszova V, Helljesen L, Hauser H, Kotopoulis S, Nylund K, Ulvang DM, Øye OK, Hausken T, Gilja OH

High-Quality 3D Visualization of In-Situ Ultrasonography.

Eurographics 2013-Dirk Bartz Prize, s 1-4

Gilja OH, Sævik F, Nylund K, Hausken T.

Abstract: GI wall perfusionone month after start of medication predicts treatment failure in patients with Crohn's disease

Journal of gastroenterology and hepatology, 2013, 01.10

Sævik FE, Nylund K, Hausken T, Pfeffer F, Gilja OH

Separating inflammation from fibrosis in Crohn's patients measuring perfusion with contrast-enhanced ultrasound and Vuebox

Ultraschall in Med 2013; 34, S12

Avlagte doktorgrader

Kim Nylund

Ultrasound in Crohn’s Disease - bowel wall characteristics and perfusion estimates using microbubbles

Disputert:
Januar 2013
Hovedveileder:
Trygve Hausken
Tore Grimstad

Anti-inflammatory effects of marine nutritional products in the treatment of ulcerative colitis

Disputert:
Mars 2013
Hovedveileder:
Hausken T

Forskningsprosjekter

Etablering av rottemodell for ultralydskanning av tarm

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Real time bevegelseskorreksjon av 4D ultralyd kontrastbilder

Ulvang, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Validering av CEUS perfusjonsmodell hos rotter

Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultralydfunksjonsundersøkelse av tykktarmen

Valestrand, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Bevegelseskorreksjon av kontrastforsterket ultralydsekvenser

Schäfer, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Sammenlikning av MR og CEUS perfusjon på prostata xenograft hos mus

Marrero, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Gallbladder function in diabetics; comparing standard B-mode with 3D ultrasound

Dimcevski G, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonografiske funksjonsundersøkelser

Hausken T, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
3D ultrasound in gastroenterology

Hausken T, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
CEUS in patients with Inflammatory Bowel Disease

Nylund K, von Volkmann H, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Endosonografiske applikasjoner

Nesje LB, Havre RF, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Illustrasound

Hauser H, Soltzesova V, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd av pancreas

Engjom T, Dimcevski GG, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound visualisation of tissue vascularity and strain for improved diagnostic performance

Gilja OH, Havre RF, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-assisted treatment of inoperable pancreatic cancer

Gilja OH, Dimcevski G, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Sonographic surveillance of patients with PSC

Mette Vesterhus, Tom H Karlsen, OH Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
SonoPlus+: Smart-bubble cancer therapy using ultrasound

Spiros Kotopoulis, Michiel Postema og OH Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Knut Brabrand
Referansegruppens leder, Helse Sør-Øst RHF
Jan Magnus Kvamme
Regional representant, Helse Nord RHF
Karen Rosendahl
Regional representant, Helse Vest RHF
Ragnar Eriksen
Regional representant, Helse Midt-Norge RHF
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten, Helse Vest RHF
Truls Hauge
Brukerrepresentant, Helse Sør-Øst RHF
Toril Hernes
Universitetsrepresentant, Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler