Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenestens formål er oppbygging og spredning av ultralydkompetanse innen gastroenterologi, herunder ultralyd i forhold til endoskopi og radiologiske metoder. Ultralyd har et stort potensiale hos pasienter med fordøyelsessykdommer og er for lite brukt i Norge. Ny ultralydteknologi med små håndholdte enheter gjør at undersøkelsen nå kan gjøres ved sykesengen og inkluderes i legens første møte med pasienten. Dette medfører et stort behov for opplæring og undervisning i ultrasonografi. Kompetansetjenesten skal gjennom forskning og internasjonalt samarbeid fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd, og bidra aktivt til spredning av kunnskap og ferdigheter til andre sykehus i Norge.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU) har i 2014 fortsatt sin oppbygging av kompetanse og reflekterer en tjeneste i vekst. Med tallrike publikasjoner, seminarer, kurs og foredrag står NSGU stødig i forskningsmiljøet både på det nasjonale og internasjonale plan og deltagelsen i forskning og etablering av forskningsnettverk er solid. I år har vi utvidet antall fast ansatte fra to (senterleder og forskningssykepleier) til tre. Høsten 2014 ansatte vi en koordinator i en 50 % stilling som sikrer dialog mellom brukere og tjenesteapparatet, som følger opp, oppdaterer og evaluerer kompetansetjenestens daglige drift. Som kompetansetjeneste skal vi bygge opp kompetanse, formidle og veilede, og relevant undervisning står sentralt blant våre oppgaver. I 2014 hadde vi 1 doktorgradsdisputas, og vi har 6 doktorgradsstipendiater: Vernesa Dizdar, Friedemann Erchinger, Trond Engjom, Hilde von Volkmann, Khanh Cong Do Pham og Endre Stigen. Vi har 4 post-docs: Mette Vesterhus, Spiros Kotopoulis, Kim Nylund og Roald F. Havre. I tillegg veileder vi 7 leger med ultralydprosjekter i regi av NSGU, samt 4 forskerlinjestudenter og noen masteroppgaver og særoppgaver for studenter. Mer om kompetansetjenestens aktiviteter innen kompetansespredning beskrives ytterligere i rapportens neste punkt nedenfor. NSGU står sterkt som aktør innen forskning og etablering av forskernettverk. Et høydepunkt i 2014 var det internasjonale gjennombruddet i ultralyd-mediert behandling av avansert kreft i bukspyttkjertelen, som synes å gi bedre overlevelse. Dette førte til flere invitasjoner til internasjonale kongresser som "key-note speaker". I 2014 fikk Dr. Roald Flesland Havre tildelt post-doc stipend fra Helse Vest, noe som muliggjør iverksetting av en nasjonal multisenterstudie koordinert av NSGU. Denne multisenterstudien skal utvikle gode prosedyrer for å sjeldne mellom benigne cyster og cystiske lesjoner med malign neoplastisk utviklingspotensial i pancreas. Studien vil sammenligne dagens mest brukte diagnostiske prosedyrer (CT, MRI, EUS morfologi og allerede etablerte cystevæskeanalyser basert på cytologi, CEA og amylase) med nye kandidater for proteinbaserte biomarkører og avansert EUS-nCLE. Her er alle Norges helseregioner samt flere forskjellige spesialisthelsetjenestegrener engasjerte samarbeidspartnere, så vel som internasjonale samarbeidspartnere (Danmark, Romania). Som kompetansetjeneste skal vi bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om nye metoder. I 2014 hadde vi disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen ved Jo Erling Riise Waage med avhandlingen: «Strain elastography evaluation of rectal tumours - a critical assessment of new imaging modality». Avhandlingens fem studier har vært rettet mot å evaluere en helt ny metode for vurdering av svulster i endetarmen. Den nye metoden kalles «elastografi» og måler hardhet i svulstene og det omliggende vevet ved hjelp av ultralyd. Studie 1 var en metodestudie som dannet grunnlaget for hvordan målingene ble gjennomført i de påfølgende fire studiene på pasienter. Studie 2, hvor man vurderte 69 pasienter, viste at metoden kan benyttes som en del av en standard poliklinisk utredning av pasienter med nyoppdaget endetarmskreft. Studie 3-5, på 120 nye pasienter, viste at elastografi sannsynligvis kan forbedre vurderingen av disse pasientene. Verdien er størst når det gjelder å skille mellom godartede svulster, tidlige ondartede svulster og mer avanserte ondartede svulster. Dette er viktige funn, ettersom det er her andre metoder har sine største utfordringer. Avhandlingen konkluderer med å foreslå en vurderingsalgoritme som kan forbedre utredningen av disse pasientene. Et sentralt mål for kompetansetjenesten er at den understøtter lokal pasientbehandling. NSGU er forankret i Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og ledelsen er meget fornøyd med kvaliteten av NSGUs aktiviteter tilknyttet virksomheten. Selv om vi ikke er en behandlingstjeneste, mottar vi ofte "second opinion"-pasienter fra hele landet. NSGU har en etablert referansegruppe med representanter fra alle landets helseregioner og brukerrepresentant fra Sintef. NSGU innkaller årlig referansegruppen til møte hvor agendaen er å sikre likeverdig tilgjengelighet til NSGU som nasjonal kompetansetjeneste og sikre nasjonal kompetansespredning. Vi er meget fornøyd med vår referansegruppe som ivaretar alle sine oppgaver og vi setter stor pris på de tilbakemeldingene vi får fra hver helseregion og brukerrepresentant.

Vår plan for kompetansespredning tilsier at NSGU skal fokusere på å nå ut til hele landet med kompetanse og ferdigheter i ultralyd. I 2014 ble det holdt 4 kurs i regi av NSGU i samarbeid med blant annet Den norske legeforening, Universitetet i Bergen, og Universitetssykehuset Nord-Norge. I år har vi fokusert spesielt på Nord-Norge hvor vi har avholdt to eksterne kurs i gastroenterologisk ultrasonografi. Både kurset i Tromsø og Harstad hadde god oppslutning og kursevalueringen viste at kursene virket stimulerende til videre læring. Undervisningen bestod av et 2-dagers kurs hvor teori og praktisk undervisning utfylte hverandre, etter deltagerens behov. Vi jobber nå med å utvikle en strategisk plan for oppfølging og veiledning av våre kursdeltagere. For å sikre lik tilgjengelighet har vi etablert en kursportal på nett hvor kursdeltagere finner informasjon om kursene vi avholder, samt tilgjengelig kursmateriale i form av pdf-filer som enkelt kan lastes ned (http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/kurs.aspx). I den kommende perioden har vi i samarbeid med referansegruppen planlagt å holde eksterne ultralydkurs 2-3 steder i Helse Sør-Øst, samt et felles oppfølgingskurs av kursdeltagere fra 2014, i Bodø. I 2014 avholdt NSGU to lokale kveldsmøter. Her var regionens forskere, sykepleiere, og leger invitert til en faglig aften ved møteleder Prof. Odd Helge Gilja. Programmet presenterte en oppdatering av de nyeste prosjektene tilknyttet NSGUs. Vi ser på veiledning og undervisning som en av våre kjerneoppgaver og et av våre høydepunkt for 2014 er at NSGU har blitt godkjent av anerkjente European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) som et Ultrasound Learning Center (ULC) (http://www.efsumb.org/euroson-sch/eul-centres-c04.asp). Dette er vi meget stolte av. Vi tilbyr opplæring ved bruk av state-of-the-art utstyr både for transabdominal og endoskopisk ultralyd, samt fasiliteter for eksperimentell og basal akustisk forskning. I tillegg til vanlig hospitering innebærer dette en betydelig økning av hospitanter fra internasjonale miljøer. Dog ULC Bergen ble etablert siste kvartal 2014 har vi allerede første kvartal 2015 påbegynt en 3 måneders opplæring av en doktor fra AMC (Amsterdam), et av de mest prestisjefylte universitetssykehusene i Europa. Vi har også avtalt hospitering fra Egypt og Danmark i løpet av året. NSGU har igjennom årenes løp bygget opp et solid forskernettverk og er en sentral partner i nettverket MedViz – a Research & Development cluster in Bergen (http://medviz.uib.no/). I dette forskernettverket samarbeider vi med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere innen medisinsk bildebehandling og visualisering. Samarbeidet mellom NSGU og MedViz har båret frukter i form av flere prosjekter og publikasjoner, og i juni 2014 ble det for åttende gang arrangert en konferanse for PhD studenter med nærmere 150 deltagere. NSGU er også aktive i den nasjonale forskerskolen MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging (http://www.ntnu.edu/medicalimaging), og har flerfoldige internasjonale samarbeidspartnere. Vi har et samarbeid med Universitetet i Bologna om hospitering av norske leger, og i år planlegger vi et 6 måneders opphold for post-doc Kim Nylund. Senterleder prof. Odd Helge Gilja er President Elect i den europeiske ultralydforeningen EFSUMB. NSGUs medlemmer er aktive med undervisning og foredrag på internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av «post-graduate course in abdominal ultrasound». 2 ganger i året følger NSGU opp ultralydskolen som Gilja startet ved Black Lion sykehus i Addis Abeba. Da sendes leger ved kompetansetjenesten for å drive kurs og praktisk opplæring. Vi har fortsatt et godt samarbeid med forskningsgrupper i Adelaide, Australia, særlig med innsats fra prof. Trygve Hausken. Videre har NSGU samarbeidspartnere ved Academish Medisch Centrum, Amsterdam; Universitetet i Ålborg, Danmark; Bologna, Italia;GE- Global Research, New York; Rush University, Chicago; Magdeburg, Tyskland; Munchen, Tyskland; Bad Mergentheim, Tyskland;Wien, Østerrike; og Brno, Tsjekkia.

Som nasjonal kompetansetjeneste er et av våre resultatmål å etablere likeverdig tilgjengelighet. For å nå ut til nasjonen har vi etablert nasjonale kurs i gastroenterologisk ultrasonografi og er i prosessen å utvikle bedre system for å dokumentere og kunne gi en beskrivelse for status av resultatoppnåelse etter endt kursing. Den geografiske fordelingen av kursing blir gjort i samarbeid med referansegruppen ettersom de er godt stilt til å vurdere sitt lokale miljø fra innsiden. Som en del av vår strategi motiverer vi våre forskermiljø til innovasjon og utvikling av nye metoder. Som kompetansetjenesten ønsker vi å løfte strategiske planer hvor mål om økt forskingskvalitet i et helhetlig behandlingsforløp og bedre kostnadseffektivitet i helsetjenesten står sentralt. I 2014 har vi vært deltagende i utviklingen av minimal invasive metoder hvor beherskelsen av endoskopisk ultralyd står sentralt. Metoder som endoskopisk ultralyd-veiledet nål-basert konfokal laser indusert endomikroskopi (EUS-nCLE) og peroral endoskopisk myotomi (POEM) eller organbevarende endoskopisk behandling bestående av endoskopisk reseksjon (ER/ESD) og radiofrekvensablasjon (RFA), er i dag etablert ved NSGU / Medisinsk avdeling (unntak: EUS-nCLE), HUS. Ved bruk av endoskopisk ultralydstyrt intervensjon er målsettingen å komme til raskere til diagnostiske konklusjoner og igangsetting av avgjørende behandling. Videre vil dette i stor grad redusere pasientenes sykefravær og uførhet, og gi pasienten økt livskvalitet.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
97 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
48 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
40 timer
Utfyllende informasjon

I Desember 2014 ble NSGU akkreditert som et europeisk ultralydsenter i regi av EFSUMB Ultrasound Learning Center (http://www.efsumb.org/euroson-sch/eul-centres-c04.asp)

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vi utreder (og evt behandler) om lag 30 "second opinion" pasienter med ultralyd kontrast og ultralyd funksjonsundersøkelser, der henvisningene kommer fra hele landet.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • NRK P1- Kroppen radiointervju (Juli) med Trond Viggo Torgersen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK Hordaland intervju "Professor: – Derfor bør du prompe". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagens Medisin "Buljongtest avslører stressmage". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bergens Tidende 24.06.14 "Bomber kreft med gassbobler og ultralyd". (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK radio intervju Trond Viggo Torgersen -Kroppen- 26. juli 2014 "Tarmen" ved Trygve Hausken. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i Endoskopisk ultrasonografi i gastroenterologi. (Kurs).
 • NSGUs Kursweb (http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/kurs.aspx). (Kurs).
 • The 2014 Joint National PhD Conference in Medical Imaging and MedViz Conference. (Konferanse).
 • NFUD Ultralydsymposium 2014 i Ålesund (Årsmøtekonferanse 2014). (Konferanse).
 • Dagens Medisin intervju "Stiller fokus på medisinske bilder". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Dagens Medisin 12. juni 2014 "Setter leveren på det digitale kartet". (Intervjuer/oppslag i media).
 • "Handsonecho", Ultrasound-platform promosjonsvideo (www.youtube.com/watch?v=gbaUwVjBZd4&feature=youtu.be). (Intervjuer/oppslag i media).
 • NSGUs hjemmeside (http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/default.aspx). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Editorial. Best Practice Gastro 2014;7:6. "Ikke alt du drikker er skadelig for leveren". (Intervjuer/oppslag i media).
 • NSGU er på facebook (https://www.facebook.com/haukelandsykehusNSGU). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd (Tromsø). (Kurs).
 • Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd (Harstad). (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • NSGU og MedViz seminar 19. - 23. september 2014, La Ballestera, Spania. (Seminar).
 • MedViz seminarserie om medisinsk avbildning. (Seminar).
 • Forskerlinjestudentveiledning - 4 stk. (Veiledning).
 • Doktorgradsveiledning - 7 stk. (Veiledning).
 • Post doc veiledning - 4 stk. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Ultralyd Funksjonsundersøkelse (540 resistrerte pasienter), 2014, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Havre R, Gilja O H

Elastography and strain rate imaging of the gastrointestinal tract.

Eur J Radiol 2014 Mar;83(3):438-41. Epub 2013 jun 13

PMID:
23769191
Havre R F, Leh S, Gilja O H, Ødegaard S, Waage J E, Baatrup G, Nesje L B

Strain assessment in surgically resected inflammatory and neoplastic bowel lesions.

Ultraschall Med 2014 Apr;35(2):149-58. Epub 2012 nov 15

PMID:
23154869
Havre Roald Flesland, Ødegaard Svein, Gilja Odd Helge, Nesje Lars Birger

Characterization of solid focal pancreatic lesions using endoscopic ultrasonography with real-time elastography.

Scand J Gastroenterol 2014 Jun;49(6):742-51. Epub 2014 apr 8

PMID:
24713038
Waage JE, Leh S, Røsler C, Pfeffer F, Bach SP, Havre RF, Haldorsen IS, Ødegaard S, Baatrup G

Endorectal ultrasonography, strain elastography and MRI differentiation of rectal adenomas and adenocarcinomas.

Colorectal Dis 2015 Feb;17(2):124-31.

PMID:
25407010
Kotopoulis Spiros, Delalande Anthony, Popa Mihaela, Mamaeva Veronika, Dimcevski Georg, Gilja Odd Helge, Postema Michiel, Gjertsen Bjørn Tore, McCormack Emmet

Sonoporation-enhanced chemotherapy significantly reduces primary tumour burden in an orthotopic pancreatic cancer xenograft.

Mol Imaging Biol 2014 Feb;16(1):53-62.

PMID:
23877869
Yddal T, Cochran S, Gilja OH, Postema M, Kotopoulis S

Open-source, high-throughput ultrasound treatment chamber.

Biomed Tech (Berl) 2015 Feb;60(1):77-87.

PMID:
25367613
Schäfer S, Nylund K, Sævik F, Engjom T, Mézl M, Jirík R, Dimcevski G, Gilja OH, Tönnies K

Semi-automatic motion compensation of contrast-enhanced ultrasound images from abdominal organs for perfusion analysis.

Comput Biol Med 2015 Aug;63():229-37. Epub 2014 okt 17

PMID:
25453358
Jirik Radovan, Soucek Karel, Mezl Martin, Bartos Michal, Drazanova Eva, Drafi Frantisek, Grossova Lucie, Kratochvila Jiei, Macic?ek Ondr?ej, Nylund Kim, Hampl Ales, Gilja Odd Helge, Taxt Torfinn, Starcuk Zenon

Blind deconvolution in dynamic contrast-enhanced MRI and ultrasound.

Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2014 Aug;2014():4276-4279.

PMID:
25570937
Johnston Keith, Tapia-Siles Cecilia, Gerold Bjoern, Postema Michiel, Cochran Sandy, Cuschieri Alfred, Prentice Paul

Periodic shock-emission from acoustically driven cavitation clouds: a source of the subharmonic signal.

Ultrasonics 2014 Dec;54(8):2151-8. Epub 2014 jun 27

PMID:
25015000
Saevik Fredrik, Nylund Kim, Hausken Trygve, Ødegaard Svein, Gilja Odd H

Bowel perfusion measured with dynamic contrast-enhanced ultrasound predicts treatment outcome in patients with Crohn's disease.

Inflamm Bowel Dis 2014 Nov;20(11):2029-37.

PMID:
25185684
Trahair Laurence G, Horowitz Michael, Hausken Trygve, Feinle-Bisset Christine, Rayner Christopher K, Jones Karen L

Effects of exogenous glucagon-like Peptide-1 on the blood pressure, heart rate, mesenteric blood flow, and glycemic responses to intraduodenal glucose in healthy older subjects.

J Clin Endocrinol Metab 2014 Dec;99(12):E2628-34.

PMID:
25210879
Ingravallo F, Dietrich C F, Gilja O H, Piscaglia F

Guidelines, clinical practice recommendations, position papers and consensus statements: definition, preparation, role and application.

Ultraschall Med 2014 Oct;35(5):395-9. Epub 2014 okt 15

PMID:
25317551
Karlsen T H, Vesterhus M, Boberg K M

Review article: controversies in the management of primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis.

Aliment Pharmacol Ther 2014 Feb;39(3):282-301. Epub 2013 des 29

PMID:
24372568
Schreiber-Dietrich D G, Cui X W, Piscaglia F, Gilja O H, Dietrich C F

Contrast enhanced ultrasound in pediatric patients: a real challenge.

Z Gastroenterol 2014 Oct;52(10):1178-84. Epub 2014 okt 14

PMID:
25313631
El-Salhy Magdy, Gilja Odd Helge, Gundersen Doris, Hatlebakk Jan G, Hausken Trygve

Interaction between ingested nutrients and gut endocrine cells in patients with irritable bowel syndrome (review).

Int J Mol Med 2014 Aug;34(2):363-71. Epub 2014 jun 17

PMID:
24939595
Lied Gülen Arslan, Gilja Odd Helge, Hausken Trygve

[Does silibinin have a place in the treatment of liver diseases?].

Tidsskr Nor Laegeforen 2014 Feb 25;134(4):392.

PMID:
24569734
Valeur Jørgen, Berstad Arnold, Hausken Trygve

The effect of body position on postprandial perceptions, gastric emptying, and intragastric meal distribution.

Scand J Gastroenterol. Epub 2014 Dec 17

Kotopoulis, Spiros; Johansen, Kristoffer; Gilja, Odd Helge; Poortinga, Albert T.; Postema, Michiel.

Acoustically active antibubbles.

Acta Physica Polonica. Accepted 2014

Müller, Markus; Helljesen, Linn Emilie Sævil; Prevost, Raphael; Viola, Ivan; Nylund, Kim; Gilja, Odd Helge; Navab, N; Wein, Wolfgang.

Deriving Anatomical Context from 4D Ultrasound.

Proceeding of Eurographics Workshop on Visual Computing for Biomedicine 2014 s. 173-180

Johansen, Kristoffer; Yddal, Torstein; Kotopoulis, Spiros; Postema, Michiel. 

Acoustic filtering of particles in a flow regime

IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings 2014 s. 1436-1439

Mazzawi, Nasma; Postema, Michiel; Kimmel, Eitan. 

Bubble-like response of living blood cells and microparticles in an ultrasound field.

Acta Physica Polonica. Accepted 2014 

Spiros Kotopoulis, Georg Dimcevski, Bjørn Tore Gjertsen, Odd Helge Gilja, Emmet McCormack, Michiel Postema

Sonoporation: From the lab to human clinical trials.

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings. Page(s): 846-849.

Spiros Kotopoulis, Ragnhild Haugse, Maja Mujic, Andre Sulen, Stein-Erik Gullaksen, Emmet McCormack, Odd Helge Gilja, Michiel Postema, Bjørn Tore Gjertsen.

Evaluation of the effects of clinical diagnostic ultrasound in combination with ultrasound contrast agents on cell stress

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceeding. Page(s): 1186-1190

Torstein Yddal, Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja, Sandy Cochran, Michiel Postema

Transparent glass windowed ultrasound transducers.

2014 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceeding. Page(s): 2079 - 2082

Nortvedt R, Gilja OH

Abstract Book MedViz Conference 2014.

ISBN 978-82-998920-3-2.

Gilja OH, Piscaglia F, Dietrich C.

EFSUMB – European Course Book: Echoscopy – A new concept in mobile ultrasound.

2014, 1-21.

Engjom T, Nylund K, Erchinger F, Dimcevski G, Jirik R, Gilja OH

Contrast enhanced ultrasound of the pancreas show impaired perfusion in pancreas insufficient cystic fibrosis patients

Abstract Book MedViz Conference 2014. p67. ISBN 978-82-998920-3-2.

Havre RF, Leh S, Gilja OH, Odegaard S, Waage JER, Baatrup G, Nesje LB

Differentiation of metastatic and non-metastatic mesenterial lymph nodes by Real-time elastography evaluation.

Abstract Book MedViz Conference 2014. P103-104. ISBN 978-82-998920-3-2.

Kotopoulis S, Johansen K, Poortinga A, Gilja OH, Postema M.

Acoustically active antibubbles for ultrasound imagin and targeted drug delivery.

Abstract Book MedViz Conference 2014. P113. ISBN 978-82-998920-3-2.

Nylund K, Sævik F, Hausken T, Gilja OH

Transabdominal ultrasonography for treatment follow-up of patients with Crohn’s disease.

Abstract Book MedViz Conference 2014. P129-130. ISBN 978-82-998920-3-2.

Avlagte doktorgrader

Jo Erling Riise Waage

Strain elastography evaluation of rectal tumours: a critical assessment of a new imaging modailty

Disputert:
Oktober 2014
Hovedveileder:
Frank Pfeffer

Forskningsprosjekter

Endoskopisk behandling av tidlig øsofaguscancer

Pham KDC, Øvrebø K, Hatlebakk JG, Gilja OH, Viste A, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Peroral endoskopisk myotomi (POEM) i behandling av akalasi

Pham KDC, Kunda R, Viste A, Gilja OH, Hatlebakk JG, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Search for new protein biomarkers for differentiation between benign and potentially malignant pancreatic cysts

Roald F Havre, Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Contrast Enhanced Endoscopic Ultrasonography (CE-EUS) of pancreatic solid lesions

Roald F Havre, Lars Birger Nesje, Gilja OH , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Solid pancreatic lesions evaluated by EUS elastography

Roald F Havre, Odd Helge Gilja, Lars Birger Nesje, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Ultralyd ved GUCY-2C mutasjoner. IBS eller IBD ?

Hilde Løland Von Volkmann, Torunn Fiskarstrand, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultralyd ved cystisk fibrose

Trond Engjom, Dimcevski G, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved kronisk pankreatitt

Friedemann Erchinger, Trond Engjom, Dimcevski G, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd sammenlignet med CT av levertumores

Linn Emilie Sævil Helljesen, Odd H Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Irritabel tarmsyndrom og funksjonell dyspepsi ved ME/CFS

Elisabeth K. Steinsvik, Trygve Hauksen, Odd Helge Gilja , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Ultralydfunksjonsundersøkelse - kvalitetskontroll av et 15-års materiale

Elisabeth K. Steinsvik, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Etablering av rottemodell for ultralydscanning av tarm

Kim Nylund, Gulen A. Lied, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Real-time bevegelseskorreksjon av ultralyd kontrastbilder

Dag Magne Ulvang, Kim Nylund, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Validering av CEUS perfusjonsmodell hos rotter

Fredrik Eriksen Sævik, Kim Nylund, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultralydfunksjonsundersøkelse av tykktarmen

Eivind Alexander Valestrand, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Gallbladder function in diabetics; comparing standard B-mode with 3D ultrasound

Dimcevski G, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonografiske funksjonsundersøkelser

Hausken T, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2004 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
CEUS in patients with Inflammatory Bowel Disease

Nylund K, von Volkmann H, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Illustrasound

Hauser H, Soltzesova V, Nylund K, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultralyd av pancreas

Engjom T, Dimcevski G, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound assisted treatment of inoperable pancreatic cancer

Gilja OH, Dimcevski G, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Sonographic surveillance of patients with PSC

Mette Vesterhus, Tom H Karlsen, Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

SonoPlus+ : Smart-bubble cancer therapy using ultrasound

Spiros Kotopoulis, Michiel Postema, Dimcevski G, Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Knut Brabrand
Referansegruppens leder (HSØ)
Jan-Magnus Kvamme
Representant Helse Nord
Karen Rosendahl
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Toril Hernes
Universitetsrepresentant
Truls Hauge
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler