Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
Nasjonal Kompetansetjeneste for Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU) er en veletablert kompetansetjeneste og veksten reflekteres av økende tyngde både nasjonalt og internasjonalt. I vår daglige drift har vi også i år økt antall ansatte, fra 3 til 4. Vi har senterleder (80 %), koordinator (50 %), 2 forskningssykepleiere (50 % og 60 %), samt 2 frie rullerende korttidsstillinger for leger og/eller forskere tilknyttet kompetansetjenestens miljø. Som kompetansetjeneste bygger vi opp kompetanse, formidler og veileder, og relevant undervisning er sentralt blant våre oppgaver. I 2015 hadde vi 1 doktorgradsdisputas ved Tarek Ramzi Elia Mazzawi, MD. Vi har 6 doktorgradsstipendiater: Vernesa Dizdar, Friedemann Erchinger, Trond Engjom, Hilde von Volkmann, Khanh Cong Do Pham og Endre Stigen. Vi har 4 post-docs: Mette Vesterhus, Spiros Kotopoulis, Kim Nylund og Roald F. Havre. I tillegg veileder vi 7 leger med ultralydprosjekter i regi av NSGU, samt 4 forskerlinjestudenter og noen masteroppgaver og særoppgaver for studenter. Forskningsaktivitet NSGU står sterkt som aktør innen forskning og etablering av forskernettverk. 2015 var et rekordår for NSGU og vi i har publisert 29 peer-review artikler. Økningen fra 2014 er over 50 % og dette reflekterer mange års grundig arbeid med dyktige samarbeidspartnere. I fjord fikk Dr. Roald Flesland Havre tildelt post-doc stipend fra Helse Vest, noe som muliggjorde iverksetting av en nasjonal multisenterstudie koordinert av NSGU. I 2015 har dr. Havre et 6 måneders hospiteringsopphold ved Herlev i København, Danmark, som er aktive samarbeidspartnere. I denne studien er også alle Norges helseregioner samt flere forskjellige spesialisthelsetjenestegrener engasjerte samarbeidspartnere. NSGU er stolte av sin forskningsaktivitet. Vi har bygget opp et solid forskernettverk og er en sentral partner i nettverket MedViz – a Research & Development cluster in Bergen (http://medviz.uib.no/). I dette forskernettverket samarbeider vi med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere innen medisinsk bildebehandling og visualisering. Samarbeidet mellom NSGU og MedViz har båret frukter i form av flere prosjekter og publikasjoner, og i juni 2015 ble det for niende gang arrangert en konferanse for PhD studenter med nærmere 150 deltagere. NSGU er også aktive i den nasjonale forskerskolen MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging (http://www.ntnu.edu/medicalimaging), og har flerfoldige internasjonale samarbeidspartnere. Vi har et samarbeid med Academish Medisch Centrum, Amsterdam, om hospitering av norske leger, og i år skal NSGUs post-doc Kim Nylund ha et 6 måneders forskningsoppholds her. Senterleder prof. Odd Helge Gilja er President i den europeiske ultralydforeningen EFSUMB. NSGUs medlemmer er svært aktive med undervisning og foredrag på internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av «post-graduate course in abdominal ultrasound». 2 ganger i året følger NSGU opp ultralydskolen som prof. Gilja startet ved Black Lion sykehus i Addis Abeba. Da sendes leger ved kompetansetjenesten for å drive kurs og praktisk opplæring. Vi har fortsatt et godt samarbeid med forskningsgrupper i Adelaide, Australia, særlig med innsats fra prof. Trygve Hausken. Videre har NSGU samarbeidspartnere ved; Universitetet i Ålborg, Danmark; Bologna, Italia;GE- Global Research, New York; Rush University, Chicago; Magdeburg, Tyskland; Munchen, Tyskland; Bad Mergentheim, Tyskland;Wien, Østerrike; og Brno, Tsjekkia. Med indikasjon og rettledning fra Referansegruppen har NSGU spisset sin forskning. I form av en pyramide ligger vår forskning innen GI-tractus som et grunnfundament i vår strategiske satsning. Innen dette forskningsfeltet er vi ledende i Europa, om ikke i verdensklasse. I midten av vår forskningspyramide står pankreasforsking. NSGU har en egen undergruppe innen dette forskningsfeltet hvor flere ultrasonografiske modaliteter er i bruk. På toppen av pyramiden står leverforskning. Innen dette feltet har vi post-docs og flere unge leger i forskningsprosjekter. Innen leverforskning planlegger vi 2 nye doktorgradsavhandlinger med oppstart 2016 (belaget på ekstern stipendiatfinansiering).

Undervisning og hospitering Vi ser på veiledning og undervisning som en av våre kjerneoppgaver. Vi tilbyr opplæring ved bruk av state-of-the-art utstyr både for transabdominal og endoskopisk ultralyd, samt fasiliteter for eksperimentell og basal akustisk forskning. I tillegg til vanlig hospitering har vi også et tilbud til hospitanter fra internasjonale miljøer. I fjord ble NSGU akkreditert som et European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) – Ultrasound Learning Center. Dette har i 2015 resultert i større tilstrømming av internasjonale hospitanter. Totalt har vi hatt 5 hospitanter fra Nederland, Egypt (3 stk), og Portugal til opplæring i ultralyd ved NSGU fordelt over 800 timers hospiteringstid. Vi har i alle år hatt en jevn tilstrømming av norske hospiterende leger, og dette inngår i en del av Medisinsk avdelings daglige drift ved Haukeland Universitetssykehus. Nytt av året er større synliggjøring av tilbud for norske hospiterende leger i form av pakketilbud. Pakke 1 består av innføring i transabdominal ultralyd med fokus på lever, GI tractus og CEUS. Pakke 1 har oppstart ettermiddag og avsluttes til lunsj neste dag. Pakke 2 består av innføring i ultralyd på pancreas. Denne pakken har også oppstart på ettermiddag og avsluttes til lunsj neste dag. Disse to hospiteringspakkene er lagt opp slik at man kan delta ved begge programmene i en rekkefølge som gir god oversikt dersom man er tidlig i opplæringsfasen, men gir også muligheten til å velge bare en pakke dersom man ønsker et mer konsentrert fokus. Kursvirksomhet Vår plan for kompetansespredning tilsier at NSGU skal nå ut til hele landet med kompetanse og ferdigheter i ultralyd. I 2015 avholdt NSGU 4 eksterne ultralydkurs i andre helseregioner i tillegg til vårt faste kurs i Bergen for leger i spesialisering i gastroenterologi (obligatorisk kurs i samarbeid med Den Norske Legeforening og Universitetet i Bergen). I år har vi fokusert spesielt på Sør-Norge. Jamfør § 4-6 Oppgaver for nasjonale tjenester har vi erfart at eksterne kurs er en god tilnærming for å oppfylle våre oppgaver som kompetansetjeneste. Kursene tillater oppbygging og formidling av kompetanse, relevant undervisning, vi sørger for veiledning, kunnskap- og kompetansespredning, og bidrar til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. I 2015 har vi kurset over 60 interesserte norske leger. Vi har avholdt eksterne kurs ved OUS Ullevål, Sørlandet Sykehus Flekkefjord, Sørlandet Sykehus Arendal, og UNN Tromsø (totalt 56 timer ekstern kursviksomhet). Undervisningen bestod av et 2-dagers kurs hvor teori og praktisk undervisning utfylte hverandre, etter deltagerens behov. For å sikre lik tilgjengelighet viderefører vi vår kursportal på nett hvor kursdeltagere finner informasjon om kursene vi avholder, samt tilgjengelig kursmateriale i form av pdf-filer som enkelt kan lastes ned (http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/kurs.aspx). I forbindelse med kursene utfører vi en spørreundersøkelse og kursevaluering. Dette er noe vi strategisk utfører ved hvert kurs, samt alle fremtidige kurs, for å evaluere oppnåelse av resultatmål og effektmål. Årets spørreundersøkelse viser at majoriteten av kursdeltageren er leger i spesialisering eller overleger. Over 82,29 % av dem som deltar på kurs har tilgang til ultralydapparat ved sin avdeling. Av deltagerne så bruker 6,8 % ultralyd hver dag, 32,38 % hver uke, 19,79 % hver måned, og 41,14 % bruker sjelden eller aldri ultralyd. Etter kurset har over 90 % av deltagerne svart at de kommer til å øke sin bruk av ultralyd i klinisk praksis, noe vi er meget stolte av. Videre viser våre kursevalueringer meget gode resultater og 94, 6 % har besvart at de ønsker å delta på et fremtidig repetisjonskurs / kurs for viderekomne. 100 % av deltagerne har også svart at de vil anbefale kurset til kolleger / andre gastroenterologer.

Resultatmål 1. Stimulere til vekst i tilgangen til ultralydapparater ved indremedisinske eller gastromedisinske seksjoner på norske sykehus. 2. Øke kompetansenivået innen ultralyd ved indremedisinske og gastroenterologiske seksjoner på norske sykehus. Kommentar til punkt 1 og 2: For å overvåke nytteeffekten av vår aktivitet laget vi i 2013 en oversikt som inkluderer 49 indremedisinske eller gastromedisinske seksjoner på norske sykehus med tilknyttede kontaktpersoner. Ved slutten av 2016 planlegger vi å gjennomføre effektundersøkelse runde nummer to. Dette er for å kunne dokumentere og beskrive status av resultatoppnåelse. I første runde ba vi om evaluering av ansatte legers bruk av ultralyd, deres kompetansenivå innen ultralyd, og tilgangen på ultralydutstyr, samt vurdere behovet for hjelp til kursing fra NSGU. Vi ønsker å monitorere endringer over tid. 3. Hospitering av norske leger ved NSGU. Kommentar til punkt 3: Som nasjonal kompetansetjeneste er et av våre resultatmål å etablere likeverdig tilgjengelighet. For å nå ut til nasjonen har vi etablert nasjonale kurs i gastroenterologisk ultrasonografi, men vi har også åpne dører for hospitanter. Vi har etablert nye hospiteringspakker ved NSGU og gir stipend til reise og opphold for dem som kommer langveisfra. 4. Eksterne kurs i hver helseregion. Kommentar til punkt 4: Kursene vi har avholdt til nå har en geografisk fordeling basert på vurdering i samarbeid med referansegruppen - ettersom de er godt stilt til å vurdere sitt lokale miljø fra innsiden. Videre geografisk fordeling baseres på behov indikert av våre kontaktpersoner ved enkeltsykehusene nasjonalt. 5. Øke antall publikasjoner og doktorgrader hvor bruk av ultralyd er sentral. 6. Øke antall ultralyd-møte -og konferansedeltagelser. 7.Vurdere å opprette en oversikt over bruken av ultralyd prosedyrekoder, nasjonalt. Kommentar til punkt 7: Arbeidet for denne oversikten kan påbegynnes i 2016. NSGU og referansegruppen har hatt dialog om nytteverdien, som er noe uklar. Prosedyrekoder gir en indikasjon på bruk av ultralyd og kan derfor være nyttig, men gir ingen helhetlig oversikt ettersom det er mye uregistrert i dagens kliniske virksomhet. Veiledere innen ultralyd Som kompetansetjeneste skal vi bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om nye metoder. NSGU er aktivt engasjert i det internasjonale ultralydmiljøet og har flere representanter i European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), hvor senterleder prof. Odd Helge Gilja er president. I 2015 har NSGU vært involvert i publiseringen av 6 "guidelines" ved for Intervensjonsultralyd (INVUS). Alle er publisert i anerkjente Ultrashall og dekker alle generelle aspekter ved ultralyd-veiledede prosedyrer, her inkludert veileder for EUS-veiledet intervensjon og prøvetaking. Database Ved NSGU og Haukeland Universitetssjukehus har vi i over 20 år utredet pasienter med dyspepsi ved «Ultralyd funksjonsundersøkelse» (ULFU). Disse dataene har blitt samlet i en lokal database. Databasen inneholder dog nasjonale data, da mange av de 509 pasientene i tidsperioden 1999-2015 er «second opinion» pasienter fra alle Norges helseregioner. Databasen er nå ferdigstilt, analysert og artikler er submittert for nasjonal og internasjonal publikasjon. Videre har vi opprettet lokale databaser for kronisk pankreatitt, primær skleroserende cholangitt, og gastroparese. Forankring NSGU er forankret ved Medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Derfor er det hensiktsmessig at et mål for kompetansetjenesten er at den understøtter lokal pasientbehandling. Ledelsen ved HUS er meget fornøyd med kvaliteten av NSGUs aktiviteter tilknyttet virksomheten. Selv om vi ikke er en behandlingstjeneste, dekker vår ekspertise et nasjonalt behov og vi mottar "second opinion"-pasienter fra hele landet. Referansegruppen NSGU har gjennom flere år hatt en stabil og dyktig referansegruppe med representanter fra alle landets helseregioner og brukerrepresentant fra Sintef og Rikshospitalet. Hvert år innkaller NSGU referansegruppen til møte hvor agendaen er å sikre likeverdig tilgjengelighet til NSGU som nasjonal kompetansetjeneste og sikre nasjonal kompetansespredning. Også i år er vi meget fornøyd med referansegruppens innsats som ivaretar alle sine oppgaver. Vi setter stor pris på de tilbakemeldingene vi får både fra hver helseregion og fra brukerrepresentantene.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
56 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
48 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
800 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
40 timer
Utfyllende informasjon

Vi har avholdt 4 eksterne kurs (OUS Ullevål, Sørlandet Sykehus Flekkefjord, Sørlandet Sykehus Arendal, UNN Tromsø) totalt 56 kurstimer. Vi har hatt 4 internasjonale hospitanter ved NSGU a 2 uker per opphold, i tillegg til 3 måneders langt hospiteringsopphold av samarbeidsparter fra AMC, Nederland. Totalt 800 timer veiledet hospitering.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 5 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 1 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 3 pasienter
 • Helse Vest RHF - 30 pasienter
Utfyllende informasjon

Vi utreder (og eventuelt behandler) ca 40 "secon opinion"- pasienter med ultralyd kontrast og ultralydfunksjonsundersøkelser. Henvisningen kommer fra alle Norges helseregioner.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Obligatorisk kurs for LIS i gastro, ved HUS. "Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd". (Kurs).
 • Neurogastro 2015, Istanbul 4.-6. juni 2015. Flere muntlige presentasjoner, flere postere. (Konferanse).
 • The MedViz Conference, Bergen, 15.-16. Juni 2015. Flere muntlige presentasjoner, flere postere. (Konferanse).
 • EuroSon 2015. Flere muntlige innlegg, flere postere. (Konferanse).
 • Ultralydsymposium NFUD, Røros 15.-17. April 2015. Flere innlegg, flere postere. (Konferanse).
 • Norsk gastroenterologisk forening, Årsmøte, Lillehammer feb 2015. Flere muntlige innlegg. (Konferanse).
 • Kirurgisk høstmøte Okt 2015. Muntlig innlegg. (Konferanse).
 • AIUM, Verdenskongress i ultralyd, Orlando USA. Flere muntlige innlegg, flere postere. (Konferanse).
 • Norsk forening for ultralyddiagnostikk, April 2015. Flere muntlige innlegg. (Konferanse).
 • WMIC 2015, Honolulu, HI, USA. Muntlig innlegg. (Konferanse).
 • 2015 XVIII conference for young researchers on wave electronics, St. Petersburg, Russia. Muntlig innlegg. (Konferanse).
 • European CF foundation conference Brussels 2015. Poster. (Konferanse).
 • Gastroenterological Forum of Western Norway. Flere muntlige innlegg. (Konferanse).
 • The Norwegian National Liver Meeting of The Norwegian Gastroenterology . Muntlig innlegg. (Konferanse).
 • Flere foredrag på NGF's årsmøte. (Konferanse).
 • Flere foredrag og formidling på NFUD sitt årsmøte. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Eksternt kurs ved Ullevål sykehus". Ultralyd ved kroniske leversykdommer og ved fokale lesjoner i lever". (Kurs).
 • Eksternt kurs ved UNN Tromsø. "Gastroenterologisk ultralyd for viderekommende". (Kurs).
 • Eksternt kurs ved SS Flekkefjord "Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd". (Kurs).
 • Eksternt kurs ved SS Arendal . "Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd ". (Kurs).
 • Mange foredrag og postere fra NSGU. (Konferanse).
 • CCBIO sitt årlige symposium. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • NSGU Seminar Haukelifjell, September 2015. (Seminar).
 • NSGUs ukentlige forskningsmøter. (Seminar).
 • MedViz seminarserie om medisinsk avbildning. (Seminar).
 • Doktorgradsveiledning - 6 stk. (Veiledning).
 • Leger med ultralydprosjekt - 7 stk. (Veiledning).
 • Post-doc veiledning - 4 stk. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Ved NSGU og Haukeland Universitetssjukehus har vi i over 20 år utredet pasienter med dyspepsi ved «Ultralyd funksjonsundersøkelse» (ULFU). Disse dataene har blitt samlet i en lokal database. Databasen inneholder dog nasjonale data, da mange av de 509 pasientene i tidsperioden 1999-2015 er «second opinion» pasienter fra alle Norges helseregioner. Databasen er nå ferdigstilt, analysert og artikler er submittert for nasjonal og internasjonal publikasjon. Videre har vi opprettet lokale databaser for kronisk pankreatitt, primær skleroserende cholangitt, og gastroparese. Veiledere innen ultralyd I 2015 har NSGU vært involvert i publiseringen av 6 internasjonale veiledere ved for Intervensjonsultralyd (INVUS). Alle er publisert i anerkjente Ultrashall og dekker alle generelle aspekter ved ultralyd-veiledede prosedyrer, her inkludert veileder for EUS-veiledet intervensjon og prøvetaking.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Engjom T, Erchinger F, Tjora E, Lærum BN, Georg D, Gilja OH

Diagnostic accuracy of secretin-stimulated ultrasonography of the pancreas assessing exocrine pancreatic failure in cystic fibrosis and chronic pancreatitis.

Scand J Gastroenterol 2015 May;50(5):601-10. Epub 2015 jan 26

PMID:
25623422
Mezl M, Jirik R, Harabis V, Kolar R, Standara M, Nylund K, Gilja OH, Taxt T

Absolute ultrasound perfusion parameter quantification of a tissue-mimicking phantom using bolus tracking [Correspondence].

IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 2015 May;62(5):983-7.

PMID:
25965688
Ødegaard S, Nesje LB, Hausken T, Gilja OH

Ultrasonography in gastroenterology.

Scand J Gastroenterol 2015 Jun;50(6):698-707. Epub 2015 mar 26

PMID:
25812623
Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Gilja OH, Dimcevski G

Ultrasound echo-intensity predicts severe pancreatic affection in cystic fibrosis patients.

PLoS One 2015;10(3):e0121121. Epub 2015 mar 24

PMID:
25803445
Arteaga-Marrero N, Rygh CB, Mainou-Gomez JF, Nylund K, Roehrich D, Heggdal J, Matulaniec P, Gilja OH, Reed RK, Svensson L, Lutay N, Olsen DR

Multimodal approach to assess tumour vasculature and potential treatment effect with DCE-US and DCE-MRI quantification in CWR22 prostate tumour xenografts.

Contrast Media Mol Imaging 2015 Nov;10(6):428-37. Epub 2015 mai 26

PMID:
26010530
Engjom T, Erchinger F, Lærum BN, Tjora E, Aksnes L, Gilja OH, Dimcevski G

Diagnostic Accuracy of a Short Endoscopic Secretin Test in Patients With Cystic Fibrosis.

Pancreas 2015 Nov;44(8):1266-72.

PMID:
26348465
Dietrich CF, Lorentzen T, Sidhu PS, Jenssen C, Gilja OH, Piscaglia F

An Introduction to the EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS).

Ultraschall Med 2015 Oct;36(5):460-3. Epub 2015 okt 15

PMID:
26468771
Lorentzen T, Nolsøe CP, Ewertsen C, Nielsen MB, Leen E, Havre RF, Gritzmann N, Brkljacic B, Nürnberg D, Kabaalioglu A, Strobel D, Jenssen C, Piscaglia F, Gilja OH, Sidhu PS, Dietrich CF

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part I. General Aspects (Short Version).

Ultraschall Med 2015 Oct;36(5):464-72. Epub 2015 okt 15

PMID:
26468772
Dietrich CF, Lorentzen T, Appelbaum L, Buscarini E, Cantisani V, Correas JM, Cui XW, D'Onofrio M, Gilja OH, Hocke M, Ignee A, Jenssen C, Kabaalioglu A, Leen E, Nicolau C, Nolsøe CP, Radzina M, Serra C, Sidhu PS, Sparchez Z, Piscaglia F

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part III - Abdominal Treatment Procedures (Long Version).

Ultraschall Med 2016 Feb;37(1):E1-E32. Epub 2015 des 15

PMID:
26670019
Jenssen C, Hocke M, Fusaroli P, Gilja OH, Buscarini E, Havre RF, Ignee A, Saftoiu A, Vilmann P, Burmester E, Nolsøe CP, Nürnberg D, D'Onofrio M, Lorentzen T, Piscaglia F, Sidhu PS, Dietrich CF

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part IV - EUS-guided Interventions: General aspects and EUS-guided sampling (Long Version).

Ultraschall Med 2015 Oct 29. Epub 2015 okt 29

PMID:
26515966
Jenssen C, Brkljacic B, Hocke M, Ignee A, Piscaglia F, Radzina M, Sidhu PS, Dietrich CF

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part VI.

Ultraschall Med 2015 Nov 18. Epub 2015 nov 18

PMID:
26579832
Delalande A, Leduc C, Midoux P, Postema M, Pichon C

Efficient Gene Delivery by Sonoporation Is Associated with Microbubble Entry into Cells and the Clathrin-Dependent Endocytosis Pathway.

Ultrasound Med Biol 2015 Jul;41(7):1913-26. Epub 2015 apr 27

PMID:
25929996
Pham KD, Viste A, Dicko A, Hausken T, Hatlebakk JG

Peroral endoscopic pyloromyotomy for primary pyloric stenosis.

Endoscopy 2015;47 Suppl 1():E637-8. Epub 2015 des 29

PMID:
26714160
Pham KD

Closure of a colon perforation with an autologous fat plug.

Endoscopy 2015;47 Suppl 1 UCTN():E111. Epub 2015 mar 11

PMID:
25857464
Waage JE, Rafaelsen SR, Borley NR, Havre RF, Gubberud ET, Leh S, Kolbro T, Hagen KK, Eide GE, Pfeffer F

Strain Elastography Evaluation of Rectal Tumors: Inter- and Intraobserver Reproducibility.

Ultraschall Med 2015 Dec;36(6):611-617. Epub 2015 apr 15

PMID:
25876223
Waage JE, Leh S, Røsler C, Pfeffer F, Bach SP, Havre RF, Haldorsen IS, Ødegaard S, Baatrup G

Endorectal ultrasonography, strain elastography and MRI differentiation of rectal adenomas and adenocarcinomas.

Colorectal Dis 2015 Feb;17(2):124-31.

PMID:
25407010
Waage JE, Bach SP, Pfeffer F, Leh S, Havre RF, Ødegaard S, Baatrup G

Combined endorectal ultrasonography and strain elastography for the staging of early rectal cancer.

Colorectal Dis 2015 Jan;17(1):50-6.

PMID:
25176033
Hutchison AT, Piscitelli D, Horowitz M, Jones KL, Clifton PM, Standfield S, Hausken T, Feinle-Bisset C, Luscombe-Marsh ND

Acute load-dependent effects of oral whey protein on gastric emptying, gut hormone release, glycemia, appetite, and energy intake in healthy men.

Am J Clin Nutr 2015 Dec;102(6):1574-84. Epub 2015 nov 4

PMID:
26537944
Valeur J, Berstad A, Hausken T

The effect of body position on postprandial perceptions, gastric emptying, and intragastric meal distribution: an ultrasonographic study in reclining healthy subjects.

Scand J Gastroenterol 2015 Feb;50(2):170-3. Epub 2014 des 17

PMID:
25515140
Johansen K, Kotopoulis S, Poortinga AT, Postema M.

Nonlinear echoes from encapsulated antibubbles.

Physics Procedia 2015;70:1079-1082.

Kotopoulis S, Dimcevski G, Hoem D, Postema M, Gilja OH

Ultrasound sonoporation in pancreatic adenocarcinoma

Ultrasound in Medicine and Biology 2015; 41(4):94.

Kotopoulis S, Johansen K, Gilja OH, Poortinga AT, Postema M

Acoustically active antibubbles.

Acta Physica Polonica A 2015;127(1):99-102.

Mazzawi N, Postema M, Kimmel E.

Bubble-like response of living blood cells and microparticles in an ultrasound field

Acta Physica Polonica A 2015;127(1):103-105.

Yddal T, Cochran S, Gilja OH, Postema M, Kotopoulis S

Open-source, high-throughput, ultrasound treatment chamber.

Biomedical Engineering 2015;60(1):77-87.

Kristoffer Johansen, Spiros Kotopoulis, Michiel Postema

Ultrasonically Driven Antibubbles Encapsulated by Newtonian Fluids for Active Leakage Detection

Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists Vol.2 2015

Havre RF, Leh SM, Gilja OH, Ødegaard S, Waage JER, Baatrup G, Nesje LB.

Differentiation of Malignant and Non-Malignant Lymph Nodes by Strain elastography in Surgical Specimens.

Ultrachall in Med. Accepted sept 2015.

Avlagte doktorgrader

Tarek Ramzi Elia Mazzawi

The role of diet in irritable bowel syndrome with special reference to gut neuroendocrine system

Disputert:
August 2015
Hovedveileder:
Magdy El-Salhy

Forskningsprosjekter

Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
An inter-observer study of the bolus-and-burst method for analysing pancreatic perfusion by contrast-enhanced ultrasound

Stangeland Marcus , Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Microbubble cancer therapy usesing ultrasound

Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonic Manipulation of Particles and Spatio-Temporal Dynamics of Antibubbles

Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Developing calibrated ultrasound equipment for sonoporation research.

Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Normalmateriale for elastografi med Philips iU22 og GE Logic E9

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Elastografi ved andre leversykdommer sammenliknet med leverbiopsi

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Elastografi ved hepatitt C sammenliknet med leverbiopsi

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Primær scleroserende cholangitt - prospektiv kohort studie

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound assisted treatment of inoperable pancreatic cancer

Georg Gjorgji Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd av pancreas

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
CEUS in patients with Inflammatory Bowle Disease

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Utrasonografiske funksjonsundersøkelser

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Gallbladder function in diabetics: Comparing standard B-mode with 3D ultrasound

Georg Gjorgji Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd funksjonsundersøkelse av tykktarmen

Eivind Alexander Valestrand, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Validering av CEUS perfusjonsmodell hos rotter

Fredrik Eriksen Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Etaberleing av rottemodell for ultralydscanning av tarm

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Ultralydfunksjonsundersøkelse - Kvalitetskontroll av et 15 års materiale

Steinsvik K. Elisabeth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Irritabel tarmsyndrom og funksjonell dyspepsi ved ME/CSF

Steinsvik K Elisabeth , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd sammenlignet med CT av levertumores

Linn Emilie Sævil Helljesen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved kronisk pancreatitt

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved cystisk fibrose

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved GUCKY-2C mutasjoner. IBS eller IBD?

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Solid pancreatic lesions evaluated by EUS elastography

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Contrast enhanced endoskopic ultrasonography (CE-EUS) of pancreatic solid lesions

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Search for new protein biomarkers for differentiation between beningn and potentially malignant pancreatic cysts

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Peroral endoskopisk myotomi (POEM) i behandling av akalasi

Khanh Cong Do Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Endoskopisk behandling av tidlig øsofaguscancer

Khanh Cong Do Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Knut Brabrand
Referansegruppens leder (HSØ)
Jan-Magnus Kvamme
Representant Helse Nord
Karen Rosendahl
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Toril Hernes
Universitetsrepresentant
Truls Hauge
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler