Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
HVORFOR TRENGER SPESIALISTHELSETJENESTEN EN NASJONAL KOMEPTANSETJENESTE FOR GASTROENTEROLOGISK ULTRALYD? Ultralyd er en dialogbasert undersøkelsesmetode som visualiserer pasientens tilstand i et dynamisk sanntidsperspektiv. Slik sett skiller den seg fra andre radiologiske metoder ved at den egner seg for bildeframstilling også ved sykesengen i nær og samtidig kommunikasjon med pasienten. Egenartetheten ved ultralyd som diagnostisk verktøy har lenge vært anerkjent hos kardiologene, hvor ekkokardiografisk ultralydvurdering av hjertet har oppnådd en sterk klinisk forankring etter en lengre implementeringsperiode i spesialisthelsetjenestens virksomhet. Erfaringer fra land som Tyskland og Italia viser at det kliniske potensiale for gastroenterologisk ultralyd er like stort. Vi arbeider for at gastroenterologisk ultralyd skal komme på et lignende klinisk forankringsnivå som innen kardiologi. Økt kompetanse blant norske gastroenterologer vil dette gi pasienten raskere og bedre differensialdiagnostiske svar. Helsenorge.no viser median ventetid for radiologisk ultralydundersøkelse varierer fra 1-32 uker. Ved å utdanne gastroenterologer i ultralyd kan vi redusereventetiden for mange pasienter, herav også pasienter som bor i distrikts-Norge og ikke har umiddelbar tilgang til større sentrale sykehus. I 2017 er de generelle bestemmelser for spesialistutdanningen i indremedisin i endring. Det foreligger at LIS gastroenterologi skal dokumentere minst 50 UL-undersøkelser. Da det tidligere ikke har vært stilt krav til antall utførte ultralydundersøkelser, forventer vi en økt pågang blant norske leger som oppsøker veiledning og opplæring hos NSGU. METODEUTVIKLING OG FORMIDLING AV BEHANDLINGSRESULTATER Et av de mest sentrale punktene for kompetansetjenesten er forskningsbasert metodeutvikling. Følgende er noen av våre hovedresultater i 2016: MIKROBOBLER DOBLER LEVETIDEN VED UHELBREDELIG KREFT I BUKSPYTTKJERTELEN. Årets høydepunkt er at vi er de første i verden til å bruke ultralyd for å forlenge levetiden til pasienter med uhelbredelig bukspyttkjertelkreft (pancreaskreft). Dette er svært gode nyheter for over 200 000 personer som hvert år på verdensbasis får diagnosen kreft i bukspyttkjertelen. Behandlingsmetoden er enkel og gjør at pasienter med uhelbredelig kreft i bukspyttkjertelen kan leve dobbelt så lenge. Vår nye metode gjør det mulig å bruke ultralyd til å «åpne opp» kreftceller slik at cellegift lettere slipper inn i kreftcellene. Arbeidet har fått verdensomspennende oppmerksomhet i media og har blant annet resultert i at våre forskere har vært i USA flere ganger for å snakke om metoden ved kongresser. Prosjektet er nå et NIH-støttet samarbeid med flere anerkjente miljøer i USA. For å nå ut til helsepersonell og allmennheten har formidling av behandlingsresultatene har vært gjort i både norsk og internasjonal TV, radio, og internett, i tillegg til konferanser, møte og seminarer. ELASTOGRAFI KAN ERSTATTE BIOPSI VED KRONISKE LEVERSYKDOMMER. NSGU har vært og er ledende innen utvikling og validering av elastografiske metoder innen ultralyd. Leverbiopsi har lenge vært gullstandard i vurderingen av kroniske leversykdommer. Prosedyren innebærer en del ubehag for pasienten og er forbundet med en liten, men reell komplikasjonsrisiko. Elastografi er en ultralydbasert teknikk som vurderer stivheten til leveren på en ikke-invasiv måte. Fordeler med teknikken er at den er helt smertefri, er enkel og rask og måler et volum som er ca. 100 ganger større enn det man oppnår ved biopsi. NSGU jobber jevnt med å formidle denne metoden slik at leger over hele landet kan bruke teknikken til å følge forandringer i fibrosegrad over tid uten å måtte gjenta biopsier. Forbedringspotensialet ved utredning og oppfølgning av kronisk leversyke i Norge er betydelig nå som ultralyd elastografi er klar for nasjonal implementering. ULTRALYD VED TARMSYKDOMMER KAN REDUSERE ANTALL RUTINE-SKOPIER Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), henholdsvis Morbus Crohn og Ulcerøs colitt er kroniske lidelser som krever nøye oppfølging av spesialisthelsetjenesten. For å evaluere pasientens tilstand (aktiv eller remisjon) er det fordelaktig at legen kan utføre en tarm-ultralydundersøkelse, da dette kan spare pasienten for ubehagelige og ressurskrevende koloskopier. Ultralyd av tarm er ansett som høyspesialisert og vanskelig å lære seg. Ved NSGU besitter flere leger ferdigheter og kunnskap på høyeste internasjonale nivå, og vi arbeider kontinuerlig for å spre denne kompetansen i Norge.

KOMPETANSESPREDNING NAJSONALE OG INTERNASJONALE VEILEDERE. En av kompetansetjenesten oppgaver er å bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. For å implementere nasjonale veiledere må de først opprettes. NSGU har et nært samarbeid med den europeiske foreningen for ultralyd i medisin og biologi (EFSUMB), hvor senterleder prof. Gilja er president. I 2016 har NSGU bidratt med første- og sisteforfatter ved en internasjonal veileder for gastrointestinal ultralyd. Veilederen gir en oversikt over undersøkelsesteknikk anbefalt av eksperter og presenterer dagens kunnskap for tolkning av normal sonoanatomi og fysiologiske funksjoner ved bruk av forskjellige ultralydmodaliteter. Det er et klart mål i det videre arbeidet ved kompetansetjenesten å spre denne viktige kunnskapen til norske leger. NSGU har også deltatt aktivt i utformingen av nye europeiske veiledere i intervensjonsultralyd, bl.a. ved endosonografisk terapeutisk intervensjon. For å spre kompetanse også om ultralyd-intervensjon tilbyr NSGU hospitering og opplæring i både transabdominal ultralyd og endoskopisk ultralyd ved Haukeland Universitetssykehus, i tillegg til at vi holder kurs ved eksterne sykehus. Ved vårt årlige kurs for leger i spesialisering underviser vi om det nyeste av metoder og behandlingsresultater innen ultralyd. NORSK VEILEDER FOR DIAGNOSTIKK OG BEHANDLIG AV KRONISK PANKREATITT. Ved utredning av magesmerter oppfordrer vi til at ultralyd skal være førstevalg ved mistanke om kronisk pankreatitt. Ultralyd gir raske og gode differensialdiagnostiske svar med tanke på gallestein, cholecystitt, og malignitet i pankreas/lever. Våre analyser viser at ultralyd har god nøyaktighet for moderat til alvorlig kronisk pankreatitt, spesielt ved forkalkninger. Fordelene med ultralyd ved oppfølging av pankreatitt er at ultralyd både er ikke-invasivt og repeterbart, samt at ultralyd kan brukes pasientnært i poliklinisk oppfølging ved komplikasjoner. Ultralyd gir god fremstilling av forandringer i pankreasgang og cyster. Sykehuset får også en helse-økonomisk gevinst ved å spare antall invasive (EUS), strålebelastende (CT) og ressurskrevende (MR) undersøkelser. KURSAKTIVITET OG HOSPITERING VED NSGU. I 2016 har vi avholdt 2 eksterne kurs i UL i tillegg til vårt årlige ultralydkurs som er obligatorisk for leger i spesialisering, totalt 36 deltagere. Kursevalueringer viser at ved steder vi har holdt kurs flere ganger øker både kompetansen og bruken av UL i hverdagen for sykehuset lokalt. Av 60 leger som har vært på kurs har 100 % svart at det vil være nyttig å delta på et oppfølgingskurs, samt at de vil anbefale kurset til en kollega (96 %). For fremtiden har vi opprettet dialog med de fleste indremedisinske avdelinger i landet. Vår spørreundersøkelse fra 2016 viser at 36 av 49 indremed/gastro avdelinger ønsker lokal eller regional UL-kursing av NSGU. Flere kurs er under planlegging for 2017. I år har vi hatt 5 læringsmotiverte norske leger fra Helse-N og Helse-SØ til hospitering ved NSGU. Hospiteringsbesøkene har variert fra 3 intensive dager til flere uker over en lengre periode. I 2016 opprettet vi to forskjellige hospiteringspakker. Ved 3 dagers hospitering dekker vi reise, kost og losji for deltagerne. I år har vi hatt et økt fokus på annonsering av hospiteringstilbud ved NSGU. I tillegg til å annonsere på våre egne nettsider har vi annonsert i magasiner og tidsskrifter, samt orientert relevant publikum ved faglige møter. UTFORDRINGER FOR FREMTIDENS HELSENORGE Anvendelse av ultralyd i gastroenterologisk diagnostikk har lave kostnader, er stråle-fri, pasient-vennlig, og krever som regel ingen spesielle pasientforberedelser - mange gode grunner til at ultralyd et meget godt diagnostisk verktøy også for eldre. Folkehelseinstituttet opplyser at andelen eldre øker i befolkningen hvilket har stor betydning for planlegging av fremtidige helsetilbud. SSB viser at om 80 år vil det være dobbelt så mange personer over 65 år som i dag. Andelen som er 80 år og eldre vil øke fra 221 000 til 904 000 personer. Ultralyd er en mobil diagnostisk metode som lett kan brukes ved sykesengen. For å være a jour med befolkningsveksten i denne aldersgruppen er det svært viktig at NSGU fortsetter sitt arbeid i opplæring i gastroenterologisk ultralyd. Opplæring i ultralyd er også relevant for grunnutdanningen av medisinstudenter. Her vil det også kunne bli behov for spesialkompetansen som NSGU besitter.

Fremtidens helse-Norge bære preg av et økt alkoholkonsum. «Det omsettes årlig om lag 6,5 liter ren alkohol per innbygger. I tillegg kommer et uregistrert forbruk på om lag 1,8 liter. Bare det legale forbruket tilsvarer mer enn 1 alkoholenhet per person daglig». I arbeidet med å forebygge progresjon av leversykdom er ultralyd et sentralt diagnostisk verktøy. Endestadiet kan være alkoholisk levercirrhose, og ved denne tilstanden kreves ofte store ressurser grunnet gjentatte og langvarige sykehusinnleggelser. Gastroenterologer har størst kompetanse innen kroniske leversykdommer og avansert diagnostikk. Det er viktig å bygge opp og ivareta denne unike kompetansen på landsbasis. Med et økende alkoholkonsum er problemstillingen voksende og derfor behovet for opplæring i et senter som NSGU økende. RESULTATMÅL OG EFFEKT 1. Stimulere til vekst i tilgangen til UL-apparater ved indremedisinske-/gastro-avdelinger på norske sykehus. I vår nasjonale oversikt ser vi at andelen indremed/gastro avdelinger (n=31) som har tilgang til UL-utstyr har økt med 9,7 % fra 2013-2016. Andelen som eier eget UL-utstyr økt med hele 16,1 %. Flere mindre sykehus i distrikts-Norge som Odda Sjukehus, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Mosjøen, Nordlandssykehuset i Lofoten, Nordlandssykehuset i Vesterålen, Klinikk Kirkenes og Sykehuset på Tynset rapporterer at de har anskaffet seg eget UL-apparat. 2. Øke kompetansenivået innen UL ved indremed/gastro avdelinger på norske sykehus. Vi ser også at UL-kompetanse øker i Norge. Vår nasjonale oversikt viser at bruk av UL har økt med 10 % de siste 3 årene. Antallet enkeltpersoner som benytter UL ved disse avdelingene har økt med 24 %. Økning av kompetente leger som benytter UL og kan sette diagnose på stedet er svært er svært gunstig for pasienter da median ventetid for radiologisk UL-undersøkelse varierer fra 1-32 uker (tall fra helsenorge.no). I 2013 svarte 0 % av de spurte avdelingene at de hadde et ekspert kompetansenivå, 6 % hadde et moderat nivå, og 39 % at de hadde et basalt kompetansenivå innen UL. I 2016 har 21 % svart at de besitter kompetanse på ekspertnivå, 38 % et moderat nivå, og 41 % et basalt kompetansenivå i UL. 3. Hospitering av norske leger ved NSGU. Som nevnt ovenfor mottar vi flere hospitanter fra hele Norge hvert år. Grunnet teknologisk utvikling av utstyr og metoder vil dette tilbudet vil være nødvendig i mange år fremover. Detaljer om årets hospitanter er nevnt ovenfor. 4. Eksterne kurs i hver helseregion. Så langt har vi avholdt kurs i hver helseregion, men vi har ikke nådd ut til alle sykehus ennå. Da ultralydteknologi og mulighetene for bedre behandling er i en stadig utvikling vil det være et kontinuerlig behov for eksterne kurs ved norske sykehus. Detaljer om årets kurs er nevnt ovenfor. 5. Øke antall publikasjoner og doktorgrader Også i år har vi satt ny rekord og klart å overgå fjorårets antall publikasjoner i medisinske tidsskrift. Ved slutten av året mottok hele fire av våre tilknyttede leger doktorgradstipend. Konkurransen for å nå helt til topps i disse søknadsprosessene blir bare tøffere og tøffere, vi kan derfor konstatere at disse tildelingene reflekterer et solid forskermiljø ved kompetansetjenesten. Stipendiater i arbeid er fundamentalt viktig i arbeidet av metodeutvikling innen gastroenterologisk UL. I skrivende stund har vi 10 flittige PhD-stipendiater med ekstern finansiering, og 3 post-doc'er. Til nå har 19 personer disputert og oppnådd sin ultralydrelaterte doktorgrad ved NSGU. 6. Øke antall ultralyd-møte -og konferansedeltagelser. I 2016 har vi deltatt ved historisk mange møter og konferanser for å formidle utviklingen innen UL-metoder og teknikk til helsepersonell og andre. Dette arbeidet skal vi fortsette med i 2017. 7. Vurdere å opprette en oversikt over bruken av ultralyd prosedyrekoder, nasjonalt. Målet er oppnådd, dataekstrahering fra NPR (2009-2015). Vi vil fortsette å monitorere utviklingen av prosedyrekodebruk ved ultralyd i årene som kommer. I 2017 vil vi arbeide med å stimulere til økt og riktig bruk av prosedyrekoder i Norge. NYE TILLEGGSRESULTATMÅL 8. Øke den nasjonale bruken av prosedyrekoder relatert til ultralydprosedyrer. Overvåke dette gjennom innsamling av NPR-data 9. Opprette og følge opp regionale nettverksmøter rettet mot forskningsaktivitet Vi vurderer også om NSGU bør følge opp norske universiteter med ultralydopplæring av medisinstudenter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av annet personell
24 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
32 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
420 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
40 timer
Utfyllende informasjon

- Ultralydundervisning for medisinstudenter ved Universitetet i Bergen, 150 stk. - Ultralydkurs for leger i spesialisering I fordøyelsessykdommer (Bergen 22.11.16) - Ultralydkurs for LIS I fordøyelsessykdommer Lever-galle-pankreas, Trondheim, 1. november 2016: Avansert EUS av pankreas. - Ultralyd grunnkurs for leger i spesialisering Elastografi av lever og ultralyd ved PSC - Ultralydkurs for leger ved United European Gastroenterology Week (EFSUMB/UEG): Postgraduate course and Ultrasound Learning Centre UEGW 2016, Wienna15.-19.10.16. Foredrag: 1. How to image the pancreas, 2. Ultrasound of abdominal lymph nodes, 3. Pancreas - inflammatory changes, 4. Pancreatic tumours – differential diagnosis by US and EUS. - Ultralydkurs for leger ved Ecco Ultrasound Workshop part, Lüneburg, Tyskland, 4. November 2016 - Ultralydkurs for leger med hands-on trening ved Euroson, Leipzig, 26.-29. Oktober 2016 - Internundervisning av leger - Internundervisning av gastrosykepleiere - Medical Physics: Ultrasound Imaging - Department of Physics and Technology, University of Bergen, Norway MedViz VCBM konferansen som vi holder årlig tilbyr alle helseregioner undervisning og oppdatering innen bildediagnostikk. - I år har vi avholdt 3 kurs i gastroenterologisk ultralyd. Ett kurs ved SSF Arendal, 12 deltagere. Ett kurs ved UNN Tromsø, 10 deltagere. Samt har vi avholdt vårt årlige obligastoriske kurs for leger i spesialisering i gastrointestinal ultralyd, denne gang 14 deltagere.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Ettersom vi ikke er en behandlingstjeneste lar vi denne bolken stå åpen.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Invitert foredragsholder: IBD-dagen, Bergen, 19. Mai: Ultralyd og IBD, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Foredrag ved International Leeds Microbubbles Symposium, Leeds, United Kingdom. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder - Acoustic Society of America, Spring Symposium, Salt Lake City, Utah, USA. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder - University of South Florida, Tampa, Florida, USA. (Seminar).
 • Bubbles in the blood fight pancreatic cancer (link: http://sciencenordic.com/bubbles-blood-fight-pancreatic-cancer). (Intervjuer/oppslag i media).
 • EurekAlert! Dialing up chemotherapy for pancreatic cancer with ultrasound. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Science Daily - Dialing up chemotherapy for pancreatic cancer with ultrasound. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Healthremediesinfo - The Selection of chemotherapy for pancreatic cancer. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK nyheter - Mikrobobler doblet levetiden til kreftpasienter. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Science Nordic - Bubbles in the blood fight pancreatic cancer. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Invervju av Tysk nasjonal radio og oppslag på internett - Mikrobläschen und Ultraschall gegen Krebs. (Intervjuer/oppslag i media).
 • The translational scienctist - Making Waves – and Microbubbles. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook oppdateringer om kurs og viderutdanning. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Healthmanagement.org - Ultrasound fights cancer with microbubbles. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NRK nyheter TV: Pham redder pingvinen Steinar fra et liv med grus og stein i magen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju NRK TV-Dagsrevyen 30/9 2016. Ultralyd sonoporasjon mot kreft. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kursbok: Nordic EUS 2016 Bergen, November 24-25 2016 (Editor) ISBN: 97882992634-3-6. (Kurs).
 • Kursbok: Medviz Conference 2016: Abstract: Endoscopic strain Imaging of the pancreas ISBN: 978-82-998920-7-0. (Kurs).
 • Kurs i Administrasjon og Ledelse for spesialistkandidater, Bardøla Geilo oktober 2016. (Kurs).
 • Arrangert konferanse - International MedViz & VCBM Con0ference, Bergen (150 deltagere). (Konferanse).
 • Arrangert konferanse Sept 7.-9. 2016 : EUS Nordic 2016 (100 deltagere). (Konferanse).
 • Poster pressentasjon NGF årsmøte: Crohns sykdom og familiært GUCY2C-syndrom. (Konferanse).
 • Poster presentasjon NGF årsmøte: Elastografi av tarm hos pasienter med Crohns sykdom. (Konferanse).
 • Poster presentasjon: MedVis VCBM conferance: Real time Image based stabilization for Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: The Intern.Liver Congress of the European Ass Study of Liver Diseases, Barcelona, Spain, 16. april. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder, NFUD årsmøte 14. april : Ultralyd ved andre sykdommer. (Seminar).
 • Poster presentasjon NGF årsmøte: Sekretin stimulert MRCP ved eksokrin pankreassvikt hos cystisk fibrosepasienter. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: NGF årsmøte: Transabdominal ultralyd ved kronisk pankreatitt. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: NFUD årsmøte: • Comparing secretin stimulated UL and MRI in cystic fibrosis patients and HC. (Seminar).
 • Foredrag: NGFs årsmøte : 2. Serologiske biomarkører for ECM remodellering predikerer TX-fri overlevelse hos pasienter med PSC. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: The Norwegian National Liver Meeting of The Norwegian Gastroenterology Association, Oslo 14. mars. (Seminar).
 • Foredrag NGF årsmøte: REDUCED CIRCULATING PLASMA LEVELS IN PATIENTS WITH AN ACTIVATING GUCY2C MUTATION AND CD. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder, FGID nasjonalt møte, Oslo, Familiær GUCY2C diaree syndrom, IBS eller IBD?. (Seminar).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul Kronisk pankreatitt, Den norske legeforening. (Nettmøte).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul Akutt pankreatitt, Den norske legeforening. (Nettmøte).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul Ulcus, Den norske legeforening. (Nettmøte).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul Helicobakter Pylori, Den norske legeforening. (Nettmøte).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul kronisk diarè, Den norkse legeforening. (Nettmøte).
 • Nettkurs: Revisjon kursmodul malabsorbsjon, Den norske legeforening. (Nettmøte).
 • Bokkapittel: Pankreassykdommer, Ny norsk lærebok i indremedisin (Forlaget vett og viten, publiseres August 2017). (Veiledning).
 • Bokkapittel: Eksokrin pankreassikt, ny norsk lærebok i indremedisin. (Forlaget vett og viten, publiseres August 2017). (Veiledning).
 • Europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. (Veiledning).
 • Styreverv: The Norwegian Interest Group for Liver Diseases within the Norwegian Gastroenterology Association. (Veiledning).
 • Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF-nytt desember 2016. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NGF-nytt, artikkel, Årgang 23, nr 3. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NGF-nytt, artikkel, Årgang 23, nr 4. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Abstract Book: 6. 1-150 p. 09/2016; Allkopi AS, Bergen, ISBN: 978-82-998920-7-0. (Intervjuer/oppslag i media).
 • The MedViz Conference Abstract book 2016, Page 47-49. ISBN: 978-82-998920-7-0. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Sammenhengen mellom coeliaki, ikke-cøliakisk glutensensitivitet og irritabel tarm. Best Practice Gastroenterology 2016;5:9-11. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Report from Euroson School and consensus meeting in Intestinal Ultrasound (IUS) Gargnano, Italy, April 21-23. (Intervjuer/oppslag i media).
 • NGF-nytt Spesialistutdanning for gastroenterologer i Etiopia. NGF-nytt 2016;23(3):20-22. (Intervjuer/oppslag i media).
 • First ever guidelines and recommendations on gastrointestinal ultrasound (GIUS). Eur J Ultrasound 2016; 37(05):527. (Intervjuer/oppslag i media).
 • CEUS LI-RADS 2016 diagnostic scheme of the American College of Radiology. Eur J Ultrasound 2016;37(05):528. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Grunnkurs i ultralyd med hands-on trening (Helse Nord). (Kurs).
 • Grunnkurs i ultralyd med hands-on trening (Helse Sør-Øst). (Kurs).
 • Invitert foredragsholder: Medviz Conference VCBM Sept 7.-9. 2016: Endoscopic strain imaging of the pancreas.(. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: Euroson school: Nordic EUS 2016, Nov 24.-25. Bergen. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon San Diego, USA. Strain Ratio as a quantification tool in strain imaging. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: Medviz VCBM conference, 9. Sept: Ultrasound imaging of perfusion. (Konferanse).
 • Inivtert foredragsholder: Euroson Leipzig, 26.-29. Okt: Any added value of CEUS in Crohn’s disease?. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: Euroson, Leipzig, 26.-29. Okt: A novel method to analyze pancreatic perfusion using CEUS. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder MedViz VCBM: Comparing secretin stimulated ultrasonography and MRI in cystic fibrosis patients and HC. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: Euroson, Leipzig, Okt: New data on ultrasound in cystic fibrosis. (Konferanse).
 • Poster presentasjon: AASLD, Boston, USA: Enhanced Liver Fibrosis Test Predicts Transplant-free Survival in PSC. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: MedViz VCMB konferanse: 1. Elastography of the Liver in PSC. (Konferanse).
 • Poster presentasjon: UEGW Wien oktober 2016: CROHN’S PATIENTS AND IN PATIENTS WITH FAMILIAL GUCY2C DIARRHEA SYNDROME. (Konferanse).
 • Invitert foredragsholder: Vestlandske Gastro Forum 4. november. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: Euroson School, Gargnano, Italia, 21.-23. April: How to investigate the intestines with ultrasound,. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: Euroson School, Gargnano, Italia, 21.-23. April: Quantification of perfusion using iv contrast agents. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: IBD Workshop AMC, Nederland 30. Sept: Novel ultrasound tools in IBD shear-wave elastography. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: Ecco Ultrasound Workshop, Lüneburg, Tyskland, 4. Nov: Mural IBD ultrasound findings. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: Røntgenveckan, Stockholm: Pancreas revisited; transabdominal ultrasound of the pancreas. (Seminar).
 • Invitert foredragsholder: Vest Norsk Gastroforenings årsmøte: Kronisk pankreatitt. (Seminar).
 • World Wide Webinar: CEUS of the bowels. 28/4 2016. (Nettmøte).
 • Ultraschall Med. 2016 Aug;37 Suppl 1:S1-S78. doi: 10.1055/s-0036-1587985. Epub 2016 Aug 19. PubMed PMID: 27540719. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med tysk mediahus om Euroson kongress i Leipzig, 24/10 2016. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Forskerlinjestudenter. (Veiledning).
 • Stipendiater. (Veiledning).
 • Post-docveiledning. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Priser for fremragende postere eller muntlige presentasjoner: - Elected Presidential Poster of Distinction, AASLD 2016 in Boston, MA, USA: Vries EMG, Färkkilä M, Milkiewicz P, Hov JR, Eksteen B, Thorburn T, Chazouillères O, Pares A, Nygård S, Gilja OH, Wunsch E, Invernizzi P, Carbone M, Bernuzzi F, Boberg KM, Røsjø H, Rosenberg W, Beuers UH, Ponsioen CY, Karlsen TH, Vesterhus M: Enhanced Liver Fibrosis Test Predicts Transplant-free Survival in Primary Sclerosing Cholangitis, a Multi-center Study. - 2016 Oslo University Hospital Award best article 2nd half of 2015 - Presidential Poster of Distinction, Enhanced Liver Fibrosis Test Predicts Transplant-free Survival in Primary Sclerosing Cholangitis, a Multi-center Study. AASLD 2016

Kvalitetsverktøy

 • Europeisk veileder for intervensjonsultralyd , 2016, Nasjonal retningslinje
 • Europeisk veileder for gastrointestinal ultralyd: Eksamineringsteknikk og normalfunn, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Pancreassykdommer, 2013, Biobank
 • Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastro avdelinger, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt., 2016, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

- Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastroavdelinger: Spørreundersøkelse utføres hvert tredje år, gjennomført i 2013 og 2016, n= 31 (2013) og 49 (2016). - Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt: Denne anbefalingen er basert på litteraturvurderingen som er gjennomført i de danske, tyske og amerikanske retningslinjene (1-3) med en norsk tilpasning til temaet. Anbefalingene er laget av interessegruppen for pankreassykdommer i norsk gastroenterologisk forening (NGF) med tre representanter fra NSGU. - Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database: REK godkjenning lokalt høst 2016. Innsamlet ca 1000 pasienter med diagnosen Kronisk pankreatitt fra Nordiske land. Bidratt med 100 pasienter fra Bergen KP database. - Register ved PSC Prospektiv studie: Database startet januar 2013. Inneholder årlig innsamlede data fra fra 76 pasienter med PSC, inkludert data relatert til årlig ultralydundersøkelse med elastografi. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ. - Bergen Kronisk pankreatitt database: Innsamlet ca 350 pasienter per 31.12.2016 med mistenkt eller etablert pankreassykdom. Innhold: Kliniske data. Billeddiagnostikk. Oppfølgingsdata og Fullblod/ DNA samt pancreasjuice i Biobank. - Pancreassykdommer, Biobank: Prosjektet «Diagnosis of pancreatic cystic lesions with through the needle micro forceps” Benytter en etablert biobank for pancreassykdommer some er administrert av Prof. Anders Molven (UiB) og Dag Hoem (Helse-Bergen): Biobank for molekylærbiologisk analyse av sykdomsmekanismer ved kreft i bukspyttkjertelen. Biobanknummer: 2013/1772. - Biobank ved PSC Prospektiv studie: Biobanken ble startet januar 2013 og inneholder nå materiale (blod, urin, feces) fra 76 pasienter med PSC. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Vesterhus M, Melum E

Prognostic biomarkers and surrogate end points in PSC.

Liver Int 2016 Dec;36(12):1748-1751.

PMID:
27864874
Pham KD, Dimcevski GG

Total occlusion of the esophagus following placement of an over-the-scope clip: an unusual complication, and how to solve it.

Endoscopy 2016;48 Suppl 1():E128. Epub 2016 apr 1

PMID:
27035352
Pham KD, Engjom T, Gjelberg Kollesete H, Helgeland L

Diagnosis of a mucinous pancreatic cyst and resection of an intracystic nodule using a novel through-the-needle micro forceps.

Endoscopy 2016;48 Suppl 1():E125-6. Epub 2016 mar 31

PMID:
27031299
Madzak A, Engjom T, Wathle GK, Olesen SS, Tjora E, Njølstad PR, Lærum BN, Drewes AM, Dimcevski G, Frøkjær JB, Haldorsen IS

Secretin-stimulated MRI assessment of exocrine pancreatic function in patients with cystic fibrosis and healthy controls.

Abdom Radiol (NY) 2017 Mar;42(3):890-899.

PMID:
27832324
Kalaitzakis E, Havre RF, Willemoe GL, Meisner S

Colonic perforation following endoscopic mucosal resection in a patient on bevacizumab treatment.

Endoscopy 2016;48 Suppl 1():E224-5. Epub 2016 jun 24

PMID:
27341201
Retz K, Kotopoulis S, Kiserud T, Matre K, Eide GE, Sande R

Measured acoustic intensities for clinical diagnostic ultrasound transducers and correlation with thermal index.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Aug;50(2):236-241. Epub 2017 jun 20

PMID:
27608142
Plummer MP, Kar P, Cousins CE, Hausken T, Lange K, Chapman MJ, Jones KL, Horowitz M, Deane AM

Critical Illness Is Associated With Impaired Gallbladder Emptying as Assessed by 3D Ultrasound.

Crit Care Med 2016 Sep;44(9):e790-6.

PMID:
27071067
Mjelle AB, Mulabecirovic A, Hausken T, Havre RF, Gilja OH, Vesterhus M

Ultrasound and Point Shear Wave Elastography in Livers of Patients with Primary Sclerosing Cholangitis.

Ultrasound Med Biol 2016 Sep;42(9):2146-55. Epub 2016 jun 2

PMID:
27262519
Dietrich CF, Lorentzen T, Appelbaum L, Buscarini E, Cantisani V, Correas JM, Cui XW, D'Onofrio M, Gilja OH, Hocke M, Ignee A, Jenssen C, Kabaalioglu A, Leen E, Nicolau C, Nolsøe CP, Radzina M, Serra C, Sidhu PS, Sparchez Z, Piscaglia F

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part III - Abdominal Treatment Procedures (Long Version).

Ultraschall Med 2016 Feb;37(1):E1-E32. Epub 2015 des 15

PMID:
26670019
Dietrich CF, Lorentzen T, Appelbaum L, Buscarini E, Cantisani V, Correas JM, Cui XW, D'Onofrio M, Gilja OH, Hocke M, Ignee A, Jenssen C, Kabaalioglu A, Leen E, Nicolau C, Nolsøe CP, Radzina M, Serra C, Sidhu PS, Sparchez Z, Piscaglia F

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part III - Abdominal Treatment Procedures (Short Version).

Ultraschall Med 2016 Feb;37(1):27-45. Epub 2016 feb 12

PMID:
26871408
Cantisani V, Dietrich CF, Badea R, Dudea S, Prosch H, Cerezo E, Nuernberg D, Serra AL, Sidhu PS, Radzina M, Piscaglia F, Bachmann Nielsen M, Calliada F, Gilja OH

EFSUMB statement on medical student education in ultrasound [short version].

Ultraschall Med 2016 Feb;37(1):100-2. Epub 2016 feb 12

PMID:
26871409
Yddal T, Gilja OH, Cochran S, Postema M, Kotopoulis S

Glass-windowed ultrasound transducers.

Ultrasonics 2016 May;68():108-19. Epub 2016 feb 12

PMID:
26938326
Steinsvik EK, Hausken T, Gilja OH

The ultrasound meal accommodation test in 509 patients with functional gastrointestinal disorders.

Scand J Gastroenterol 2016 Jul;51(7):788-94. Epub 2016 mar 8

PMID:
26953788
Jenssen C, Hocke M, Fusaroli P, Gilja OH, Buscarini E, Havre RF, Ignee A, Saftoiu A, Vilmann P, Burmester E, Nolsøe CP, Nürnberg D, D'Onofrio M, Lorentzen T, Piscaglia F, Sidhu PS, Dietrich CF

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part IV - EUS-guided interventions: General Aspects and EUS-guided Sampling (Short Version).

Ultraschall Med 2016 Apr;37(2):157-69. Epub 2016 apr 8

PMID:
27058434
Buisman WJ, Mauritz FA, Westerhuis WE, Gilja OH, van der Zee DC, van Herwaarden-Lindeboom MY

Evaluation of Gastric Volumes: Comparison of 3-D Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging.

Ultrasound Med Biol 2016 Jul;42(7):1423-30. Epub 2016 apr 8

PMID:
27067418
Havre RF, Leh SM, Gilja OH, Ødegaard S, Waage JE, Baatrup G, Nesje LB

Differentiation of Metastatic and Non-Metastatic Mesenteric Lymph Nodes by Strain Elastography in Surgical Specimens.

Ultraschall Med 2016 Aug;37(4):366-72. Epub 2016 apr 12

PMID:
27070128
Buisman WJ, van Herwaarden-Lindeboom MY, Mauritz FA, El Ouamari M, Hausken T, Olafsdottir EJ, van der Zee DC, Gilja OH

Validation of a Novel 3-Dimensional Sonographic Method for Assessing Gastric Accommodation in Healthy Adults.

J Ultrasound Med 2016 Jul;35(7):1411-8. Epub 2016 mai 20

PMID:
27208194
Sangnes DA, Søfteland E, Biermann M, Gilja OH, Thordarson H, Dimcevski G

[Gastroparesis - causes, diagnosis and treatment].

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 May;136(9):822-6. Epub 2016 mai 24

PMID:
27221182
von Volkmann HL, Nylund K, Tronstad RR, Hovdenak N, Hausken T, Fiskerstrand T, Gilja OH

An activating gucy2c mutation causes impaired contractility and fluid stagnation in the small bowel.

Scand J Gastroenterol 2016 Nov;51(11):1308-15. Epub 2016 jun 24

PMID:
27338166
Sidhu PS, Cantisani V, Deganello A, Dietrich CF, Duran C, Franke D, Harkanyi Z, Kosiak W, Miele V, Ntoulia A, Piskunowicz M, Sellars ME, Gilja OH

Role of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Paediatric Practice: An EFSUMB Position Statement.

Ultraschall Med 2017 Jan;38(1):33-43. Epub 2016 jul 14

PMID:
27414980
Fusaroli P, Jenssen C, Hocke M, Burmester E, Buscarini E, Havre RF, Ignee A, Saftoiu A, Vilmann P, Nolsøe CP, Nürnberg D, D'Onofrio M, Gilja OH, Lorentzen T, Piscaglia F, Sidhu PS, Dietrich CF

EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part V - EUS-Guided Therapeutic Interventions (short version).

Ultraschall Med 2016 Aug;37(4):412-20. Epub 2016 aug 4

PMID:
27490463
Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Sporea I, Saftoiu A, Dirks K, Hausken T, Calabrese E, Romanini L, Maaser C, Nuernberg D, Gilja OH

EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound.

Ultraschall Med 2017 Jun;38(3):273-284. Epub 2016 sep 7

PMID:
27604051
Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Sporea I, Saftoiu A, Dirks K, Hausken T, Calabrese E, Romanini L, Maaser C, Nuernberg D, Gilja OH

EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound.

Ultraschall Med 2017 Jun;38(3):e1-e15. Epub 2016 sep 7

PMID:
27604052
Cantisani V, Dietrich CF, Badea R, Dudea S, Prosch H, Cerezo E, Nuernberg D, Serra AL, Sidhu PS, Radzina M, Piscaglia F, Bachmann Nielsen M, Ewertsen C, Saftoiu A, Calliada F, Gilja OH

EFSUMB Statement on Medical Student Education in Ultrasound [long version].

Ultrasound Int Open 2016 Mar;2(1):E2-7.

PMID:
27689163
Atkinson NS, Bryant RV, Dong Y, Maaser C, Kucharzik T, Maconi G, Asthana AK, Blaivas M, Goudie A, Gilja OH, Nolsøe C, Nürnberg D, Dietrich CF

WFUMB Position Paper. Learning Gastrointestinal Ultrasound: Theory and Practice.

Ultrasound Med Biol 2016 Dec;42(12):2732-2742. Epub 2016 okt 11

PMID:
27742140
Dimcevski G, Kotopoulis S, Bjånes T, Hoem D, Schjøtt J, Gjertsen BT, Biermann M, Molven A, Sorbye H, McCormack E, Postema M, Gilja OH

A human clinical trial using ultrasound and microbubbles to enhance gemcitabine treatment of inoperable pancreatic cancer.

J Control Release 2016 Dec 10;243():172-181. Epub 2016 okt 12

PMID:
27744037
Kotopoulis S, Stigen E, Popa M, Safont MM, Healey A, Kvåle S, Sontum P, Gjertsen BT, Gilja OH, McCormack E

Sonoporation with Acoustic Cluster Therapy (ACT®) induces transient tumour volume reduction in a subcutaneous xenograft model of pancreatic ductal adenocarcinoma.

J Control Release 2017 01 10;245():70-80. Epub 2016 nov 18

PMID:
27871988
Mulabecirovic A, Vesterhus M, Gilja OH, Havre RF

In Vitro Comparison of Five Different Elastography Systems for Clinical Applications, Using Strain and Shear Wave Technology.

Ultrasound Med Biol 2016 Nov;42(11):2572-2588. Epub 2016 aug 25

PMID:
27570209
El-Salhy M, Mazzawi T, Umezawa K, Gilja OH

Enteroendocrine cells, stem cells and differentiation progenitors in rats with TNBS-induced colitis.

Int J Mol Med 2016 Dec;38(6):1743-1751. Epub 2016 okt 24

PMID:
27779708
Erchinger F, Engjom T, Palwash, Gilja OH, Dimcevski G.

Faecal fat in the analyses of malabsorption in chronic pancreatitis

PlosOne des 2016

Engjom, Trond, Dag A Sangnes, Havre, Roald, Erchinger Friedemann, Pham, Khanh Do-Cong, Haldorsen, Ingfrid S, Gilja, Odd H, Georg Dimcevski.

Diagnostic accuracy of transabdominal ultrasound in chronic pancreatitis.

Ultrasound in Medicine and biology. Des 2016

Marcus Stangeland, Trond Engjom, Martin Mezl , Radovan Jirik, Odd Helge Gilja, Georg Dimcevski, Kim Nylund.

Interobserver variation of the bolus-and-burst method for pancreatic perfusion with dynamic contrast-enhanced ultrasound.

Rewiew ultrasound international open Nov 2016

K Nylund, HL von Volkmann, T Hausken, OH Gilja

Shear wave elastography of the bowel of patients with Crohn's disease

2016/8, Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound, Volum 37, Utgave: S 01, PS1_06

Karlsen TH, Folseraas T, Thorburn D, Vesterhus M

Primary sclerosing cholangitis

Review Hepatology

Jendrek ST et al. ( Tegnbegrensing gjør at det ikke er plass til å skrive alle medforfattere!!)

Anti-GP2 IgA Autoantibodies are Associated with Poor Survival and Biliary Tract Cancer in Primary Sclerosing Cholangitis

Gut. 2016 Jul 12. pii: gutjnl-2016-311739. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311739.

Forskningsprosjekter

GUCY2C genotypes – Intestinal inflammation and dysmotility – is there a link to Crohn’s Disease?

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-directed diagnosis and targeted treatment of Crohn’s disease using microbubbles

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound perfusion and inflammation in patients with Crohn's disease

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility dysorders

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging”.

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Irritabel tarmsyndrom og funksjonell dyspepsi ved ME/CFS

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Prolonged intestinal transit and diarrhea in patients with an activating GUCY2C

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Plasma levels of Guanylins are reduced in Crohn’s Patients and in Patients with Familial GUCY2C Diarrehea Syndrome

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Activating Guanylate Cyclase C affects contractility and fluid load in the small bowel

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Eksplorativ analyse av potensielle nye markører for fibrose og prognose ved PSC sammenliknet med elastografi

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Normalmateriale for elastografi med Philips iU22 og GE Logic E9

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Elastografi ved andre leversykdommer sammenliknet med leverbiopsi

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Elastografi ved hepatitt C sammenliknet med leverbiopsi

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Sammenlikning mellom transient elastografi og point shear wave elastografi ved PSC

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Elastografi og serummarkører som prognostiske markører ved PSC

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Kontrast-ultralyd som markør for sykdomsaktivitet ved PSC

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Primær Skleroserende Cholangitt - prospektiv studie

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Diagnosis of pancreatic cystic lesions with through the needle micro forceps

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Contrast enhanced EUS in chronic pancreatitis.

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

SonoPlus+: Smart bubble cancer therapy using ultrasound

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
MULTIBUBBLE: Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HMN
SONOCURE

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
u-MEDICATE+: Ultrasound Mediated Cancer Therapy - Kreftforeningen

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Image Guided Drug Delivery in Cancer: Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HMN
Utfyllende informasjon

• PSC prospektiv studie: Dr Vesterhus har etablert en prospektiv kohort av pasienter med PSC (>70 pasienter) og bygget opp biobank og database for denne kohorten. Pasientene undersøkes årlig med biobankprøvetaking og ultralyd med leverstivhetsmåling med elastografi. Studien startet januar 2013 men nye pasienter inkluderes stadig; planlagt avsluttet 2018-2019 (5 års oppfølgingstid).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Jan-Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
John Willy Haukeland
Brukerrepresentant
Karen Rosendahl
Representant Helse Vest
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Toril Hernes
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler