Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
NSGUs arbeider målrettet for å heve nasjonal kompetanse innen gastroenterologisk ultralyd. Økt kompetanse blant norske gastroenterologer vil gi pasienten raskere og bedre diagnostiske svar. Ved å utdanne flere norske gastroenterologer i ultralyd vil vi redusere ventetiden for mange pasienter, herav også pasienter som bor i distrikts-Norge og ikke har umiddelbar tilgang til større sentrale sykehus. METODEUTVIKLING OG IMPLEMENTERING Veien fra medisinsk forskning og metodeutvikling til implementering i daglig sykehusdrift er ofte årelang og krevende. VI jobber systematisk for å gjøre veien fra laboratoriet til pasienten så kort som mulig. Her er noen av årets høydepunkter som er med å drive helse-Norge i riktig retning: ETABLERING AV LEVERELASTOGRAFI PÅ BARN. Et av NSGUs strategiske satsningsområder er metodeutvikling av elastografi på lever. Leverbiopsi har lenge vært gullstandard i vurderingen av kroniske leversykdommer. Prosedyren innebærer mye ubehag for pasienten og er forbundet med en liten, men reell komplikasjonsrisiko. Sonoelastografi er en ultralydbasert teknikk som vurderer stivheten til leveren på en ikke-invasiv måte. En videreutvikling av flere års arbeid på voksne er nå et nytt prosjekt rettet mot barn. Mer enn 200 barn mellom fire og 18 år har meldt seg frivillig til å la seg undersøke i dette NSGU-prosjektet, ledet av pediater og stipendiat Dr. Batman Mjelle. Formidling og ekstern opplæring i denne metoden er også allerede i gang. I 2017 avholdt NSGU kurs for 15 leger (fra hele landet) i leverelastografi på barn på Rikshospitalet. Dette kurset planlegges årlig fremover. SECRETINTEST VED UTREDNING AV PANKREASSVIKT. Kronisk pankreatitt er en kronisk betennelsestilstand med varige arrforandringer i bukspyttkjertelen. Langt ut i forløpet kan funksjonen til pankreas bli sterkt redusert, noe som kan nedsette evnen til opptak av føde i tarmen, og det kan oppstå diabetes. Forekomsten har blitt firedoblet over de siste 30 årene som følge av bedre diagnostikk. For å teste pankreasfunksjon har NSGU utviklet en ny sekretintest som nå er blitt del av det diagnostiske rutine-tilbudet i klinikken ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Her har overføring av kompetanse fra forskning til klinikk lykkes. Alle hospiterende leger får opplæring i dette. NSGU har lenge jobbet for å bedre diagnostikk ved kronisk pankreatitt, og i 2017 har vi også utarbeidet en norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. ULTRALYD FUNKSJONUNDERSØKELSE GIR TRYGGERE PASIENTER. Vi fortsetter arbeidet med metodeutvikling og standardisering av ultralyd funksjonsundersøkelse hvor magesekkens motilitet, sensitivitet og gastrointestinale hormoner hos friske individer blir undersøkt. Dette arbeidet legger grunnlaget for bedre utredning av store pasientgrupper innen funksjonelle mage-tarmlidelser, hvor det er et stort behov for nye diagnostiske metoder. Metodene våre er blant annet årsaken til at flere leger både nasjonalt og internasjonalt oppsøker NSGU for hospitering. ULTRALYD VED KRONISK INFLAMMATORISK TARMSYKDOM (IBD) REDUSERER ANTALL RUTINESKOPIER. Ved NSGU arbeider vi kontinuerlig med å utvikle bedre metoder for ultralyd på tarm. Dette vil særlig komme pasienter med kronisk IBD til gode ettersom det er svært belastningsbesparende – de slipper en plagsom tarmtømming og en invasiv, ubehagelig prosedyre.UL-tarm sparer avdelingen med anslagsvis 5-10 % koloskopier årlig. Å få distribuert kompetanse innen tarm-ultralyd er et strategisk satsningsområde for NSGU, også med tanke på det fremtidige, enormt resurskrevende kravet om kolo-rektal kreft-screening av alle nordmenn over 60 år. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med å utarbeide og publisere internasjonale veiledere om ultralyd på tarm. Vi samarbeider med andre helseregioner om ny studie for å evaluere dyr medikamentbruk hos pasienter med IBD. ENDOSKOPISK ULTRALYD. Endoskopisk ultralyd (EUS) er ultralyd fra innsiden av spiserør, magesekk og/eller tarm. Ved NSGU utvikler vi stadig nye metoder innen EUS. Nytt av året er behandling av store åreknuter i magesekken (hvis disse brister kan det oppstå livstruende blødninger), samt metode for å drenere og tømme nekrotiske cyster i bukspyttkjertelen. Vi også tatt i bruk og evaluert nye metoder (mikrobiopsi, kontrastforsterket ultralyd) for å avgjøre om en svulst er godartet eller ondartet. NSGU driver opplæring av spesialister fra andre helseregioner i disse nye metodene og planlegger multisenterstudier.

KOMPETANSESPREDNING KURS OG HOSPITERING I GASTROENTEROLOGSIK ULTRALYD. Vi anser ultralydkurs med «hands-on» trening blant vårt viktigste arbeid. I 2017 har vi kurset hele 81 leger i gastroenterologisk ultralyd. Vi har avholdt 5 eksterne ultralydkurs i år. 3 innen transabdominal ultralyd og to innen leverelastografi, ett på barn og ett på voksen. Kursene i transabdominal ultralydkurs har hatt 45 deltagere hvorav 8 deltok lokalt fra Voss, 12 ved kurset i HMN (deltagere fra Ålesund, Kristiansund, Volda, Bergen), og 25 ved det obligatoriske LIS-kurset på Haukeland. Kursene i leverelastografi har hatt 36 deltagere, 21 ved kurset på Ullevål og 15 deltagere ved kurset på Rikshospitalet. Deltagerne har vært radiologer, barneradiologer og gastroenterologer fra alle helseregioner i landet. Kurstilbudene har blitt formidlet til hele landets seksjonsoverleger. Tilbakemeldingene viser at 84 % av landets indremed./gastroenterologiske (n=42) avdelinger fortsatt ønsker hjelp til regionalt kurs i transabdominal ultralyd. Siden vi startet med omreisende ultralydkurs ser vi at deltagerne rapporterer en økt tilgang til ultralydapparat på sin avdeling. Kursevalueringene viser at 90 % av kursdeltagerne har intensjon om å øke sin bruk av ultralyd etter kurset, og 100 % besvarer at de vil anbefale NSGUs kurs til en kollega, samt ønsker 100 % å delta på et oppfølgingskurs. I tillegg til overleger, er det hovedsakelig leger i spesialisering som deltar ved våre kurs i gastroenterologi. Fra og med 2018 får hele Norge en ny ordning for legers spesialistutdanning og ansvaret for kursing av LIS blir flyttet fra Legeforeningen til fire regionale utdanningssentre. Kurset i gastroenterologisk ultralyd vil fortsette å være obligatorisk. NSGU står i en unik posisjon ettersom vi allerede har et etablert system for nasjonal samordning av læringsaktiviteter for en harmonisert utdanning ved regionsykehus både regionalt og interregionalt. NSGU sikrer bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpet. Den nye ordningen for LIS har som foreløpig krav at hver enkelt skal kunne gjennomføre 50 selvstendige transabdominale ultralydundersøkelser for å få godkjent spesialisering. For at dette skal være gjennomførbart har NSGU, i samarbeid med Referansegruppen, vedtatt å etablere et «train-the trainer» program som vil tillate pedagogisk opplæring av regionale superbrukere i gastroenterologisk ultralyd ved norske sykehus. Vi planlegger å fase inn dette tilbudet i hele Norge over de neste 5 årene. Ettersom trening i ultralyd krever mye «hands-on» tid vil dette systemet sikre likeverdig tilgang til opplæring og veiledning ved de mer perifere sykehusene. De fleste sykehus har tilgang til radiologiske tjenester, og NSGU ønsker å arbeide målrettet mot et tett samarbeid med radiologer i årene som kommer. Dørene på Haukeland Universitetssykehus er alltid åpen for en ultralydlærevillig lege! I 2017 opprettet vi «tre-dagerspakken» for hospitanter som ønsker å lære transabdominal ultralyd og ordningen har vist seg svært suksessfull. Vil tilbyr opplæring i både grunnleggende og avansert ultralyd, samt dekker reise og bo-utgifter for tilreisende leger. Totalt hadde vi tre slike arrangementer hvor 12 leger fikk 3 dagers grundig opplæring i ultralyd abdomen og kontrastforsterket ultralyd. Tre av disse legene var seksjonsoverleger fra regionale sykehus. I 2017 har vi også hatt utenlandske hospitanter fra henholdsvis England, India, Thailand, Danmark og Mongolia som alle ble for separate to-ukers opphold. ENDOSKOPSIK ULTRALYD: Gastronet er et veletablert nasjonalt register hvor Haukeland Universitetssykehus nylig har blitt en aktiv partner. Konseptet er en videreføring av kvalitetssikringsprogrammet i Norwegian Colorectal Cancer Prevention- (NORCCAP-) prosjektet. Gastronet-sekretariatet mottar rapporter fra gastrointestinale endoskopiundersøkelser fra om lag 40 sykehus i Norge. I år har NSGU fått implementert nasjonal registrering av endoskopisk ultralyd i Gastronet. Dette vil tillate NSGU i å foreta overvåking for å sikre helhetlig behandling ved av endoskopisk ultralyd på det nasjonale plan i årene som kommer. Videre har vi også hatt flere hospiterende leger som kommer til Haukeland over lengre tid for å lære endoskopisk ultralyd. Vi deler også ut reisestipend til leger som ønsker å lære ultralyd i utlandet. I år sendte vi bla en overlege fra HSØ til Reykjavik med hensikt om å utvikle kompetanse innen ultralyd abdomen og oppleve et annet fagmiljø.

NASJONALE OG INTERNASJONALE VEILEDERE. NSGU er i verdenseliten innen ultralyd. NSGUs arbeid for ultralydkompetansespredning redder liv i hele verden, fra Etiopia til Mongolia. Vi jobber målrettet og i år har vi utviklet veiledere for pankreas, lever og GI-tractus. Vi har laget internasjonale retningslinjer for «Klinisk bruk av ultralydveiledet lever elastografi», «Gastrointestinal ultralyd: eksamineringsteknikker og normalfunn», samt europeiske «Retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt». EUROSON. I 2017 har NSGU gjennomført den bragd å få en av verdens viktigste ultralydkonferanser «EUROSON» til Norge, Bergen, i 2020. Ved dette arrangementet skal NSGU samle ultralyd-Norge på tvers av de medisinske grenspesialiteter og skape en konferanse som skal bidra til å styrke kompetansen i helse-Norge i årene som kommer. RESULTATMÅL: 1. Stimulere til vekst i tilgangen til UL-apparater ved indremedisinske-/gastro-avdelinger på norske sykehus. Dette ble rapportert grundig i 2016. VI gjennomfører spørreundersøkelser hvert 3. år. Et konkret resultat av kurs ved Voss sykehus i år, ble innkjøp av nytt apparat etter dialog mellom kursledelsen og sykehusledelsen. 2. Øke kompetansenivået innen UL ved indremed/gastro avdelinger på norske sykehus. Vi ser at UL-kompetansen øker i Norge. Vår nasjonale oversikt viser at bruk av UL har økt med 10 % fra 2013 til 2016. Antallet enkeltpersoner som benytter UL ved disse avdelingene har økt med 24 % i samme tidsperiode. Vi vil fortsette og monitorere kompetansenivået ved norske indremedisinske/gastro-avdelinger i Norge, dog vi ser det kun hensiktsmessig å belaste våre kolleger med spørreundersøkelse hvert 3 år. 100 % av alle leger som har deltatt på kurs hos NSGU sier at de ønsker et oppfølgingskurs. 3. Hospitering av norske leger ved NSGU. Grunnet teknologisk utvikling av utstyr og metoder vil dette tilbudet være helt nødvendig i flere år fremover, og vi mottar hospitanter fra hele Norge hvert år. 4. Eksterne kurs i hver helseregion. Så langt har vi avholdt kurs i hver helseregion, men vi har ikke nådd ut til alle sykehus ennå. Da UL-teknologi og mulighetene for bedre behandling er i en stadig utvikling vil det være et kontinuerlig behov for eksterne kurs ved norske sykehus. Detaljer om årets kurs er nevnt ovenfor. 5. Øke antall publikasjoner og doktorgrader. I år har vi satt ny rekord og kan telle hele 14 doktorgradsstipendiater og fire post-doc’er tilknyttet NSGU. Dette antallet reflekterer også hvordan det medisinske fagmiljøet i Norge vurderer gastroenterologisk UL som utslagsgivende for fremtidens helse-Norge og slik blir et satsningsområde. Stipendiater i arbeid er fundamentalt viktig i arbeidet av metodeutvikling innen gastroenterologisk UL. Siden NSGU ble opprettet har vi veiledet, opplært og uteksaminert 19 doktorgradsstipendiater i ultralydrelatert arbeid. Disse doktorandene er spredt til alle Norges helseforetak, noe som styrker hver regions kompetanse innen ultralyd. I 2017 mottok tre nye leger doktorgradsstipend fra HV. Vest. I år har vi publisert 27 artikler av høy akademisk kvalitet i nivå-II tidsskrifter. 6. Øke antall UL-møte og konferansedeltagelser. NSGU medarbeidere deler generøst av sin tid langt utover forventet arbeidstid, stiller opp og sier ja når det kommer en forespørsel om kurs. I 2017 har vi enkeltvis deltatt ved et tresifret antall møter og konferanser for å formidle utviklingen innen ultralyd-metoder og teknikk til helsepersonell og andre (se egne lister for detaljer). Dette arbeidet vil vi fortsette med i årene som kommer. 7. Vurdere å opprette en oversikt over bruken av ultralyd prosedyrekoder, nasjonalt. Målet er oppnådd, dataekstrahering fra NPR (2009-2015). Vi fortsette å monitorere utviklingen av prosedyrekodebruk ved ultralyd i årene som kommer. 8. Øke den nasjonale bruken av prosedyrekoder relatert til ultralydprosedyrer. Overvåke dette gjennom innsamling av NPR-data. I 2017 har vi arbeidet med å stimulere til økt og riktig bruk av prosedyrekoder i Norge. I 2018 har vi laget plastinerte «lommekort» som inneholder en oversikt over hvordan man gjennomfører en systematisk abdominal UL-undersøkelse, normalmål av indre organer, samt hvilke prosedyrekoder som skal benyttes ved de forskjellige ultralydprosedyrene. 9. Opprette og følge opp regionale nettverksmøter rettet mot forskningsaktivitet. Referansegruppen vår har foreslått at NSGU også bør følge opp norske universiteter med ultralydopplæring av medisinstudenter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
192 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
52 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
135 timer
Utfyllende informasjon

Bokkapitler: - Bidratt med kapittel om pankreassykdommer og kapittel om eksokrin pankreas svikt i ny norsk lærebok i indremedisin. (Forlaget vett og viten, publisert des 2017) Vi har avholdt 5 eksterne kurs i transabdominal ultralyd: - Voss 8. mars Transabdominal Ultralyd – 8 deltagere.Lokale deltagere. - Ullevål 6. juni Leverelastografi workshop – 21 deltagere Deltagere fra: Akershus universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus, Kristiansand sykehus, Ålesund Sykehus, Haukeland Sykehus, Ullevål Sykehus, Haukeland Sykehus, Rikshospitalet, Stavanger sykehus, Bærum sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus. - Ålesund 11. – 12. september Transabdominal Ultralyd – 12 deltagere Deltagere fra: Kristiansund, Volda, Ålesund og Bergen - Bergen 20.- 22. november Grunnkurs i Transabdominal Ultralyd – 25 deltagere Nasjonal deltagelse, obligatorisk DNLF-kurs. Rikshospitalet, 24 november Leverelastografi workshop – 15 deltagere 3-dagerspakken (192 timer undervisning i transabdominal ultralyd) 13. – 15. juni – 5 stk (deltagere fra HUS, Ålesund sykehus, Voss sykehus, Voss sykehus, SSF) 5.-7. desember – 3 stk (deltagere fra HUS, Rikshospitalet, Førde sykehus) 5.-7. september – 4 stk (deltagere fra HUS, HUS, Sol Tønsberg, Sol sykehuset i Vestfold) Utenlandske hospitanter (400 timer) Syed Siddique Ahmed Shah, England, 23. jan – 3. februar Digvijay K Rane, India, 13. -24. mars Tanisa Patcharatrakul, Thailand, 31. august – 7 oktober Mie Agerbæk, Odense, Danmark, 16. – 27. oktober Altanshagai Ankhbayar, Mongolia, 20. nov – 8. desember

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • https://www.ba.no/nyheter/medisin-og-helse/forskning/dr-batman-forsker-pa-friske-barn/s/5-8-663295. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs i Leverelastografi, UIlevål 6.juni, 21 deltagere. (Kurs).
 • Grunnkurs i transabdominal ultralyd, Bergen, 20-22 nov, 25 deltagere. (Kurs).
 • Kurs i Leverelastografi for radiologer og pediatere, Rikshospitalet, 24. nov, 15 deltagere. (Kurs).
 • Ultrasound for gastroenterologists, Velore, India. (Kurs).
 • Worlds first guidelines on GI-ultrasound, Mansoura, Egypt. (Kurs).
 • Functional ultrasound, Addis Abeba, Etiopia. (Kurs).
 • How to learn (teach) CEUS? Gastro-intestinal Tract and pancreas, Pavia, Italia. (Kurs).
 • EFSUMB guidelines on CEUS, Romania. (Kurs).
 • Functional GI disorders, Romania. (Kurs).
 • Ultralyd for indremedisinere (nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • Ultrasound of GI tract, Etiopia. (Kurs).
 • Ultrasound of the spleen and retroperitoneal structures, Etiopia. (Kurs).
 • Ultrasound elastography, Etiopia. (Kurs).
 • Ultralyd av nyrer og milt (Nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • Ultralyd Quiz (Nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • Funksjonell ultralyd (Nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • Ultralyd-kontrast undersøkelser (Nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • Ultralyd for gastroenterologer (Nasjonalt kurs), Bergen, Norge. (Kurs).
 • 1. IBUS kurs, Milan Italia: 19.Mai 2017, 17-17.30. Mural IBD ultrasound findings: what to look for and how to document. (Kurs).
 • Kurs i radiologisk ultralyd, St. Olavs, Trondheim, 31.05.2017, 11.30-12.15: Ultralyd tarm. (Kurs).
 • Ultralydkurs Herlev Sykehus, København, Danmark, Juni 2017. Tarmpatologi med fokus på murale og ekstramurale forandringer v IBD. (Kurs).
 • Postgraduate course UEGW: First look at stomach and bowel –typical positions. (Kurs).
 • Postgraduate course UEGW: Pathology of the GI tract. (Kurs).
 • Postgraduate course UEGW: Elastography in CD. (Kurs).
 • NGF- abstract: Analyse av lipase i duodenal saft.Er automatisering like pålitelig som å måle etter manuell metode?. (Konferanse).
 • NGF-abstract: Forlenget transittid og diare hos pasienter med en aktiverende mutasjon i GUCY2C genet. (Konferanse).
 • Innlegg European Pancreatic Club, Budapest 2017. Structural changes of the pancreas in Chronic Pancreatitis. (Konferanse).
 • European Pancreatic Club, Budapest 2017. Exocrine function, nutrition and enzyme treatment. (Konferanse).
 • European Pancreatic Club, Budapest 2017. Alcohol and smoke as risk factors in chronic pancreatitis:. (Konferanse).
 • European CF congress, Sevilla 2017. Functional and conventional MRI of the pancreas in cystic. (Konferanse).
 • United European Gastroenterology week, Barcelona 2017. Imaging in Chronic Pancreatitis. (Konferanse).
 • The role of contrast-enhanced ultrasound and sonoelastography in IBD, Barcelona, Spania. (Konferanse).
 • Beyond the liver: New EFSUMB Guidelines, Pavia, Italia. (Konferanse).
 • Novel EFSUMB guidelines on GI ultrasound, Neuruppin, Tyskland. (Konferanse).
 • Ultrasound in IBD complications, Tyskland. (Konferanse).
 • Intestinal ultrasound – EFSUMB recommendations, Tyskland. (Konferanse).
 • CEUS if IBD and other GI diseases, Russland. (Konferanse).
 • Ultrasound and WMC findings in patients with Familial GUCY2C syndrome, Irland. (Konferanse).
 • The world's first guidelines on intestinal ultrasound, Slovenia. (Konferanse).
 • The microbubbles in the therapy of cancer: The present and the future, Italia. (Konferanse).
 • First international guidelines (EFSUMB) on intestinal ultrasound, Taiwan. (Konferanse).
 • EFSUMB views on Ultrasound in Medical School Education, Taiwan. (Konferanse).
 • Elastography of the GI tract, Taiwan. (Konferanse).
 • CEUS in Crohn’s disease, Taiwan. (Konferanse).
 • Pancreas pathology – inflammatory changes, Spania. (Konferanse).
 • Classification of elastographic methods and actual Guidelines, Spania. (Konferanse).
 • Euroson: Ljubljana, Slovenia. How to scan the intestines, 20 minutes,. (Konferanse).
 • UEGW Barcelona; Any added value of CEUS and elastography in Crohn’s disease?. (Konferanse).
 • Foredrag: Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, Bergen, Oslo og Trondheim. (Seminar).
 • Ultralyd i Medisinsk grunnutdannelse (Intro og ledelse av paneldebatt), Tønsberg. (Seminar).
 • Abdominal ultrasound and cancer, Trondheim. (Seminar).
 • Teaching in ultrasound and endoscopy for Ethiopian doctors, Ethiopia. (Seminar).
 • Ultrasound of pancreas, Etiopia. (Seminar).
 • Hospitering - 3-dagerspakken- 13–15. juni – 5 stk (HUS, Ålesund sykehus, Voss sykehus, Voss sykehus, SSF). (Veiledning).
 • Hospitering - 3-dagerspakken- 5.-7. desember – 3 stk (HUS, Rikshospitalet, Førde sykehus). (Veiledning).
 • Hospitering - 3-dagerspakken- 5.-7. september – 4 stk (HUS, HUS, Sol Tønsberg, Sol sykehuset i vestfold). (Veiledning).
 • 5 utenlandske hospitanter i 2 uker (England, India, Tailand, Danamr, Mongolia). (Veiledning).
 • Ultrasound and microbubbles – enhancing chemotherapy from lab to clinic. Best Practice Gastro 2017;21:6;23-25. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Is irritable bowel syndrome a stem cell disorder? Best Practice Gastro 2017;21:6;23-31. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Editorial in Best Practice Gastro 2017; 6:20:6. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ultrasound is unique. Eur J Ultrasound 2017:38:91-92. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Echoes 2017;18:6.December edition. EFSUMB Federation report. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Interview European Hospital 2017;26:6:17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gastroenterologisk ultrasonografi i Norge. Sykepleien 2017;30:3:14-15. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Kurs i transabdominal ultralyd, Ålesund 11.-12.september, 12 deltagere. (Kurs).
 • Ultralyd ved maligne leversykdommer, Ålesund. (Kurs).
 • Ultralyd av galleblære og galleganger, Ålesund. (Kurs).
 • Ultralyd av GI traktus og IBD, Ålesund. (Kurs).
 • US exam of the digestive tube – technique and pathology examples, Slovenia. (Konferanse).
 • Doktogradsveiledning av 14 stipendiater. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Kurs i transabdominal ultralyd. Voss, 8.mars. 8 deltagere. (Kurs).
 • Post-doc veiledning for 4 kandidater. (Veiledning).
 • Veiledning av 4 medisinstudenter med ultralydrelatert særemne. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Pancreassykdommer, 2013, Biobank
 • Gastronet. Dekker EUS, ca 1/3 av 4000 ERCPer og 55,000 polikliniske skopier p/år. , 2003, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Primær skleroserende cholangitt database (volum 87 pasienter), 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Primær skleroserende cholangitt (volum 87 pasienter), 2013, Biobank
 • Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database (volum 1319 pasienter), 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastroavdelinger. n=46, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Europeiske retningslinjer for klinisk bruk av ultralydbasert leverelastografi, 2017, Nasjonal retningslinje
 • Europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. Definisjon og diagnostikk av Eksokrin svikt. , 2017, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

- Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastroavdelinger: Spørreundersøkelse utføres hvert tredje år, gjennomført i 2013 og 2016, n= 31 (2013) og 49 (2016). - Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt: Denne anbefalingen er basert på litteraturvurderingen som er gjennomført i de danske, tyske og amerikanske retningslinjene (1-3) med en norsk tilpasning til temaet. Anbefalingene er laget av interessegruppen for pankreassykdommer i norsk gastroenterologisk forening (NGF) med tre representanter fra NSGU. - Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database: REK godkjenning lokalt høst 2016. Innsamlet 1319 pasienter med diagnosen Kronisk pankreatitt fra Nordiske land (Norge, Danmark, Finland, Latvia, Litauen, Sverige) - Register ved PSC Prospektiv studie: Database startet januar 2013. Inneholder årlig innsamlede data fra 87 pasienter med PSC, inkludert data relatert til årlig ultralydundersøkelse med elastografi. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ. - Bergen Kronisk pankreatitt database: Innsamlet ca 350 pasienter per 31.12.2016 med mistenkt eller etablert pankreassykdom. Innhold: Kliniske data. Billeddiagnostikk. Oppfølgingsdata og Fullblod/ DNA samt pancreasjuice i Biobank. - Pancreassykdommer, Biobank: Prosjektet «Diagnosis of pancreatic cystic lesions with through the needle micro forceps” Benytter en etablert biobank for pancreassykdommer some er administrert av Prof. Anders Molven (UiB) og Dag Hoem (Helse-Bergen): Biobank for molekylærbiologisk analyse av sykdomsmekanismer ved kreft i bukspyttkjertelen. Biobanknummer: 2013/1772. - Biobank ved PSC Prospektiv studie: Biobanken ble startet januar 2013 og inneholder nå materiale (blod, urin, feces) fra 76 pasienter med PSC. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Berzigotti A, Ferraioli G, Bota S, Gilja OH, Dietrich CF

Novel ultrasound-based methods to assess liver disease: The game has just begun.

Dig Liver Dis 2018 Feb;50(2):107-112. Epub 2017 des 5

PMID:
29258813
Pham KD, Havre RF, Langø T, Hofstad EF, Tangen GA, Mårvik R, Pham T, Gilja OH, Hatlebakk JG, Viste A

Navigated retrograde endoscopic myotomy (REM) for the treatment of therapy-resistant achalasia.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13252. Epub 2017 nov 16

PMID:
29144018
Engjom T, Tjora E, Wathle G, Erchinger F, Lærum BN, Gilja OH, Haldorsen IS, Dimcevski G

Secretin-stimulated ultrasound estimation of pancreatic secretion in cystic fibrosis validated by magnetic resonance imaging.

Eur Radiol 2018 Apr;28(4):1495-1503. Epub 2017 nov 13

PMID:
29134356
Storlid EL, Hausken T, Lied GA, Gilja OH, Hatlebakk JG

Gastric accommodation in healthy subjects studied by ultrasound, manometry, and impedancemetry.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13249. Epub 2017 nov 9

PMID:
29119636
Atkinson NSS, Bryant RV, Dong Y, Maaser C, Kucharzik T, Maconi G, Asthana AK, Blaivas M, Goudie A, Gilja OH, Nuernberg D, Schreiber-Dietrich D, Dietrich CF

How to perform gastrointestinal ultrasound: Anatomy and normal findings.

World J Gastroenterol 2017 Oct 14;23(38):6931-6941.

PMID:
29097866
von Volkmann HL, Brønstad I, Gilja OH, R Tronstad R, Sangnes DA, Nortvedt R, Hausken T, Dimcevski G, Fiskerstrand T, Nylund K

Prolonged intestinal transit and diarrhea in patients with an activating GUCY2C mutation.

PLoS One 2017;12(9):e0185496. Epub 2017 sep 28

PMID:
28957388
Stangeland M, Engjom T, Mezl M, Jirik R, Gilja OH, Dimcevski G, Nylund K

Interobserver Variation of the Bolus-and-Burst Method for Pancreatic Perfusion with Dynamic - Contrast-Enhanced Ultrasound.

Ultrasound Int Open 2017 Jun;3(3):E99-E106. Epub 2017 sep 12

PMID:
28932826
Dietrich CF, Bamber J, Berzigotti A, Bota S, Cantisani V, Castera L, Cosgrove D, Ferraioli G, Friedrich-Rust M, Gilja OH, Goertz RS, Karlas T, de Knegt R, de Ledinghen V, Piscaglia F, Procopet B, Saftoiu A, Sidhu PS, Sporea I, Thiele M

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Long Version).

Ultraschall Med 2017 Aug;38(4):e16-e47. Epub 2017 apr 13

PMID:
28407655
Dietrich CF, Bamber J, Berzigotti A, Bota S, Cantisani V, Castera L, Cosgrove D, Ferraioli G, Friedrich-Rust M, Gilja OH, Goertz RS, Karlas T, de Knegt R, de Ledinghen V, Piscaglia F, Procopet B, Saftoiu A, Sidhu PS, Sporea I, Thiele M

EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Liver Ultrasound Elastography, Update 2017 (Short Version).

Ultraschall Med 2017 Aug;38(4):377-394. Epub 2017 apr 13

PMID:
28407654
Sidhu PS, Cantisani V, Deganello A, Dietrich CF, Duran C, Franke D, Harkanyi Z, Kosiak W, Miele V, Ntoulia A, Piskunowicz M, Sellars M, Gilja OH

Authors' Reply to Letter: Role of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Paediatric Practice: An EFSUMB Position Statement.

Ultraschall Med 2017 Aug;38(4):447-448. Epub 2017 apr 11

PMID:
28399602
Dong Y, Sirli R, Ferraioli G, Sporea I, Chiorean L, Cui X, Fan M, Wang WP, Gilja OH, Sidhu PS, Dietrich CF

Shear wave elastography of the liver - review on normal values.

Z Gastroenterol 2017 Feb;55(2):153-166. Epub 2017 feb 13

PMID:
28192849
Dietrich CF, Rudd L, Saftiou A, Gilja OH

The EFSUMB website, a great source for ultrasound information and education.

Med Ultrason 2017 Jan 31;19(1):102-110.

PMID:
28180203
Engjom T, Sangnes DA, Havre RF, Erchinger F, Pham KD, Haldorsen IS, Gilja OH, Dimcevski G

Diagnostic Accuracy of Transabdominal Ultrasound in Chronic Pancreatitis.

Ultrasound Med Biol 2017 04;43(4):735-743. Epub 2017 jan 17

PMID:
28108042
Kotopoulis S, Stigen E, Popa M, Safont MM, Healey A, Kvåle S, Sontum P, Gjertsen BT, Gilja OH, McCormack E

Sonoporation with Acoustic Cluster Therapy (ACT®) induces transient tumour volume reduction in a subcutaneous xenograft model of pancreatic ductal adenocarcinoma.

J Control Release 2017 01 10;245():70-80. Epub 2016 nov 18

PMID:
27871988
Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Sporea I, Saftoiu A, Dirks K, Hausken T, Calabrese E, Romanini L, Maaser C, Nuernberg D, Gilja OH

EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound.

Ultraschall Med 2017 Jun;38(3):e1-e15. Epub 2016 sep 7

PMID:
27604052
Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Sporea I, Saftoiu A, Dirks K, Hausken T, Calabrese E, Romanini L, Maaser C, Nuernberg D, Gilja OH

EFSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound.

Ultraschall Med 2017 Jun;38(3):273-284. Epub 2016 sep 7

PMID:
27604051
Dietrich CF, Goudie A, Chiorean L, Cui XW, Gilja OH, Dong Y, Abramowicz JS, Vinayak S, Westerway SC, Nolsøe CP, Chou YH, Blaivas M

Point of Care Ultrasound: A WFUMB Position Paper.

Ultrasound Med Biol 2017 01;43(1):49-58. Epub 2016 jul 26

PMID:
27472989
Sidhu PS, Cantisani V, Deganello A, Dietrich CF, Duran C, Franke D, Harkanyi Z, Kosiak W, Miele V, Ntoulia A, Piskunowicz M, Sellars ME, Gilja OH

Role of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Paediatric Practice: An EFSUMB Position Statement.

Ultraschall Med 2017 Jan;38(1):33-43. Epub 2016 jul 14

PMID:
27414980
Olesen SS, Poulsen JL, Drewes AM, Frøkjær JB, Laukkarinen J, Parhiala M, Rix I, Novovic S, Lindkvist B, Bexander L, Dimcevski G, Engjom T, Erchinger F, Haldorsen IS, Pukitis A, Ozola-Zalite I, Haas S, Vujasinovic M, Löhr JM, Gulbinas A, Jensen NM, Jørgensen MT, Nøjgaard C,

The Scandinavian baltic pancreatic club (SBPC) database: design, rationale and characterisation of the study cohort.

Scand J Gastroenterol 2017 Aug;52(8):909-915. Epub 2017 mai 4

PMID:
28471312
Pham KD, Hoem D, Horn A, Dimcevski GG

Salvage of a dislodged hepaticogastrostomy stent in the peritoneum with NOTES.

Endoscopy 2017 Sep;49(9):919-920. Epub 2017 jun 29

PMID:
28662539
Retz K, Kotopoulis S, Kiserud T, Matre K, Eide GE, Sande R

Measured acoustic intensities for clinical diagnostic ultrasound transducers and correlation with thermal index.

Ultrasound Obstet Gynecol 2017 Aug;50(2):236-241. Epub 2017 jun 20

PMID:
27608142
Karlsen TH, Folseraas T, Thorburn D, Vesterhus M

Primary sclerosing cholangitis - a comprehensive review.

J Hepatol 2017 Dec;67(6):1298-1323. Epub 2017 aug 10

PMID:
28802875
Dumonceau JM, Deprez PH, Jenssen C, Iglesias-Garcia J, Larghi A, Vanbiervliet G, Aithal GP, Arcidiacono PG, Bastos P, Carrara S, Czakó L, Fernández-Esparrach G, Fockens P, Ginès À, Havre RF, Hassan C, Vilmann P, van Hooft JE, Polkowski M

Indications, results, and clinical impact of endoscopic ultrasound (EUS)-guided sampling in gastroenterology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline - Updated January 2017.

Endoscopy 2017 Jul;49(7):695-714. Epub 2017 mai 16

PMID:
28511234
Dietrich CF, Barr RG, Farrokh A, Dighe M, Hocke M, Jenssen C, Dong Y, Saftoiu A, Havre RF

Strain Elastography - How To Do It?

Ultrasound Int Open 2017 Sep;3(4):E137-E149. Epub 2017 des 7

PMID:
29226273
Giezenaar C, Trahair LG, Luscombe-Marsh ND, Hausken T, Standfield S, Jones KL, Lange K, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Effects of randomized whey-protein loads on energy intake, appetite, gastric emptying, and plasma gut-hormone concentrations in older men and women.

Am J Clin Nutr 2017 Sep;106(3):865-877. Epub 2017 jul 26

PMID:
28747330
Erchinger F, Engjom T, Jurmy P, Tjora E, Gilja OH, Dimcevski G

Fecal Fat Analyses in Chronic Pancreatitis Importance of Fat Ingestion before Stool Collection.

PLoS One 2017;12(1):e0169993. Epub 2017 jan 17

PMID:
28095460

Forskningsprosjekter

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome focus på microbiota.

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome. A Multidimensional Approach.

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Gastric accommodation in healthy subjects studied by ultrasound, manometry and impedancemetry

Eline Lundekvam Storlid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Ventrikkelens akkommodasjonsrefleks hos pasienter med Gastroøsofagal reflukssykdom og Fuksjonell dyspepsi

Eline Lundekvam Storlid, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Pancreatic focal lesions: Differentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Frisk ULFU

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Leversyke barn og ultralydelastografi

Anders Batman Mjelle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Endoscopic palliative therapies

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Pancreascyste studie

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Navigated Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM)

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility dysorders

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Normal liver elasticity for two novel elastography systems in a healthy

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Assessing Liver Stiffness by 2-D Shear Wave Elastography in a

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Using DCE-US parameters to predict treatment effect

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonographic score to quantify inflammation in Crohn’s disease

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Interobserver reliability for the Vuebox analysis of DCE-US derived perfusion separating fibrosis and inflammation in CD

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Bowel Perfusion Measured with Dynamic Contrast-enhanced Ultrasound Predicts Treatment Outcome in Patients with Crohn's Disease

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
A multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Metodeutvikling: fett i feces med hjelp av MR (Dixon metode)

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
ETECvak: Vaksiner mot barnediaré i lav- og mellominntektsland

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
SonoPlus+: Smart bubble cancer therapy using ultrasound

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
MULTIBUBBLE: Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery

Spiros Kotopoulis, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
SONOCURE

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

u-MEDICATE+: Ultrasound Mediated Cancer Therapy

Spiros Kotopoulis, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Spiros Kotopoulis, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HMN
Intervensjonsstudie PERT og feces analyser

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Perfusjonsanalyser kontrastultralyd

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Chronic pancreatitis

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Cystic fibrosis

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

NSGU er stolte av sitt forskningsnettverk. I over 40 år har vi bygget opp et solid forskernettverk og er en sentral partner i nettverket MedViz – a Research & Development cluster in Bergen (http://medviz.uib.no/). I dette forskernettverket samarbeider vi med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere innen medisinsk bildebehandling og visualisering. Samarbeidet mellom NSGU og MedViz har båret frukter i form av flere prosjekter og publikasjoner. NSGU er også aktive i den nasjonale forskerskolen MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging (http://www.ntnu.edu/medicalimaging), og har flerfoldige internasjonale samarbeidspartnere. Vi har et etablert samarbeid med Academish Medisch Centrum, Amsterdam, om hospitering av norske leger. Senterleder prof. Odd Helge Gilja er styremedlem og past-president i den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB), samt styremedlem i den verdensorganisasjonen for ultralyd (WFUMB). NSGUs medlemmer er svært aktive med undervisning og foredrag på internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av «post-graduate course in abdominal ultrasound». 2 ganger i året følger NSGU opp ultralydskolen som prof. Gilja startet ved Black Lion sykehus i Addis Abeba. Da sendes leger ved kompetansetjenesten for å drive kurs og praktisk opplæring. Vi har fortsatt et godt samarbeid med forskningsgrupper i Adelaide, Australia, særlig med innsats fra prof. Trygve Hausken. Videre har NSGU samarbeidspartnere ved; Universitetet i Ålborg, Danmark; Bologna, Italia; GE- Global Research, New York; Rush University, Chicago; Magdeburg, Tyskland; Munchen, Tyskland; Bad Mergentheim, Tyskland;Wien, Østerrike; og Brno, Tsjekkia. Cystisk fibrose: - CF pasientene har vært undersøkt med sekretinstimulert MRCP og Dixon MR. Sluttført våren 2015 i samarbeid med Gaute Wathle. Dr Watle gav seg i PhD programmet, hvorfor undertegnede har analysert disse data i 2016 og 2017 i samarbeid med PhD Adnan Madzyk, Ålborg universitet og radiologene Giedre Kavaliauskiene og Ingfrid Haldorsen, Helse Bergen. - Ultralyd kontrastdata var analysert i løpet av 2015 - 2017 i samarbeid med Marcus Stangeland, Kim Nylund og Radovan Jiric, Brno, Tsjekkia. Artikkel fortsatt unnder Review. Kronisk pankreatitt: •Arbeidet har fortsatt i 2017 med videre inklusjon av pasienter med kronisk pankreatitt Undersøkt med sekretintest, ultralyd med kontrast og endoskopisk ultralyd. •Eksperimentene med Sekretin stimulert MRCP i denne gruppen ble overlatt til Aalborg gruppen da dr Wathle trakk seg. •Labteknisk metodeutvikling: Det har foregått et større arbeid med pankreasjuice for å automatisere målinger av Bikarbonat og Pankreasenzymer (Ansvarlig F Erchinger). •Det har foregått et større arbeid med flere møter både i 2015-2017 i skandinavisk Baltisk pankreasklubb. En multisenterstudie på kronisk pankreatitt i nordiske land er etablert med per nå ca 1300 pasienter. Vi har inkludert ca 100 pasienter fra Bergen og begynt å samle 5 års oppfølgingsdata for våre pasienter. Databasen er digitalisert i det Nettbaserte databaseprogrammet redCap i anonymisert form. •Engjom har ledet en gruppe som har utviklet imaging modulen i denne databasen. •Bergensgruppen har ansvar for å utvikle draft til 3 artikler fra databasen. REK søknad sendes i høst og draft for to av 3 artikler skal være ferdig i januar. •REK godkjenning er søkt og oppnådd for en multisenterstudie på EUS og kontrast/ elastografi ved kronisk pankreatitt. Studien har ikke startet (Ansvarlig; RF Havre).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
John Willy Haukeland
Brukerrepresentant
Karen Rosendahl
Representant Helse Vest
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler