Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
NSGU driver forskning og metodeutvikling innen flere strategiske satsingsområder innen transabdominal og endoskopisk ultralyd. NSGU er svært opptatt av å formidle denne kunnskapen til gastroenterologiske miljøer både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør vi med å arrangere kurs og hospitering innen transabdominal og endoskopisk ultralyd, presentere forskning på nasjonale og internasjonale møter, konferanser og kurs. Vi har også tilknyttet databaser/registre/biobanker til samtlige satsningsområder. Et av satsingsområdene til NSGU er forskning og metodeutvikling på pankreas. To overleger disputerte i 2018 på dette emnet. Kronisk pankreatitt er en betennelsestilstand med varige arr forandringer i bukspyttkjertelen. Langt ut i forløpet kan funksjonen til pankreas bli sterkt redusert, noe som kan nedsette evnen til opptak av føde i tarmen, og det kan oppstå diabetes. Forekomsten har blitt firedoblet over de siste 30 årene som følge av bedre diagnostikk. NSGU har også tatt i bruk og evaluert nye metoder (mikrobiopsi, kontrastforsterket ultralyd) for å avgjøre om en svulst på pankreas er godartet eller ondartet. Ved NSGU arbeider vi kontinuerlig med å utvikle bedre metoder for ultralyd på tarm. NSGU har ledet arbeidet med å etablere Europeiske kliniske retningslinjer (7 nye guidelines) for ultralyd av tarm ved mange sykdommer i mage-tarmkanalen, inkl. inflammatorisk tarmsykdom. Ultralydundersøkelse av pasienter med kronisk IBD vil komme pasienter til gode ettersom det er en svært belastningsbesparende prosedyre. Ultralyd-tarm sparer avdelingen med anslagsvis 5-10 % koloskopier årlig. Å få distribuert kompetanse innen tarm-ultralyd er et strategisk satsningsområde for NSGU, også med tanke på det fremtidige, enormt resurskrevende kravet om kolo-rektal kreft-screening av alle nordmenn over 60 år. Et annet viktig satsningsområde er forskning på leverelastografi på barn og voksne. Leverbiopsi har lenge vært gullstandard i vurderingen av kroniske leversykdommer. Prosedyren innebærer mye ubehag for pasienten og er forbundet med en liten, men reell komplikasjonsrisiko. Sonoelastografi er en ultralydbasert teknikk som vurderer stivheten til leveren på en ikke-invasiv måte. To stipendiater tar doktorgraden sin på dette emnet. NSGU gjennomfører formidling, opplæring og kursing i leverelestografi. Innen transabdominal ultralyd fortsetter vi arbeidet med metodeutvikling og standardisering av ultralyd funksjonsundersøkelse hvor magesekkens motilitet, sensitivitet og gastrointestinale hormoner blir undersøkt. Dette arbeidet legger grunnlaget for bedre utredning av store pasientgrupper innen funksjonelle mage-tarmlidelser, hvor det er et stort behov for nye diagnostiske metoder. Metodene våre er blant annet årsaken til at flere leger både nasjonalt og internasjonalt oppsøker NSGU for hospitering. Kurs og hospitering er viktige oppgaver for NSGU. I 2018 har vi avholdt 2 eksterne kurs (Trondheim og Stavanger) i ultralyd i tillegg til våre årlige ultralydkurs som er obligatorisk for leger i spesialisering (november) og medisinstudenter (januar). Kursevalueringer viser at ved eksterne steder vi har holdt kurs flere ganger øker både kompetansen og bruken av UL i hverdagen for sykehuset lokalt. Av 60 leger som har vært på kurs har 100 % svart at det vil være nyttig å delta på et oppfølgingskurs, samt at de vil anbefale kurset til en kollega (96 %). For fremtiden har vi opprettet dialog med de fleste indremedisinske avdelinger i landet. Vår spørreundersøkelse fra 2016 viser at 36 av 49 indremed/gastro avdelinger ønsker lokal eller regional UL-kursing av NSGU. To eksterne kurs i Tromsø og Flekkefjord er planlagt for 2019. I 2018 har vi hatt 5 norske leger fra Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest til hospitering ved NSGU. NSGU driver også viktig opplæring av spesialister i endoskopisk ultralyd fra andre helseregioner. I 2018 hadde vi to norske 2 hospitanter i endoskopisk ultralyd som har hospitert ved NSGU ca. en gang i uken for opplæring og trening i endoskopisk ultralyd. En ny viktig funksjon i tiden fremover for NSGU er å starte opp kursing av superbrukere i hver helseregion. Dette er for å sikre at hver helseregion kan utfylle de nye læringskravene for leger som spesialiserer seg i fordøyelsessykdommer. Høsten 2019 starter vi opp det første superbrukekurset, og vil sertifisere 12 leger i transabdominal ultralyd til å kunne undervise LIS-leger i sin region. Se videre detaljer om superbruker i avsnittet: "tjenestens resultatmål".

KOMPETANSESPREDNING Behovet for kursing er stadig økende med flere brukere og billigere, små apparater. Ultralyd er en dialogbasert undersøkelsesmetode som visualiserer pasientens tilstand i et dynamisk sanntidsperspektiv. Slik sett skiller den seg fra andre radiologiske metoder ved at den egner seg for bildeframstilling også ved sykesengen i nær og samtidig kommunikasjon med pasienten. Egenartetheten ved ultralyd som diagnostisk verktøy har lenge vært anerkjent hos kardiologene, hvor ekkokardiografisk ultralydvurdering av hjertet har oppnådd en sterk klinisk forankring etter en lengre implementeringsperiode i spesialisthelsetjenestens virksomhet. Erfaringer fra land som Tyskland og Italia viser at det kliniske potensiale for gastroenterologisk ultralyd er like stort. Vi arbeider for at gastroenterologisk ultralyd skal komme på et lignende klinisk forankringsnivå som innen kardiologi. Økt kompetanse blant norske gastroenterologer vil gi pasienten raskere og bedre differensialdiagnostiske svar. Helsenorge.no viser median ventetid for radiologisk ultralydundersøkelse varierer fra 1-32 uker. Ved å utdanne gastroenterologer i ultralyd kan vi redusereventetiden for mange pasienter, herav også pasienter som bor i distrikts-Norge og ikke har umiddelbar tilgang til større sentrale sykehus. En av kompetansetjenestens oppgaver er å bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. For å implementere nasjonale veiledere må de først opprettes. NSGU har et nært samarbeid med den europeiske foreningen for ultralyd i medisin og biologi (EFSUMB), hvor senterleder prof. Gilja har tidligere vært president. I 2018 har NSGU bidratt med internasjonale veiledere for gastrointestinal ultralyd ved inflammatorisk tarmsykdom. Den første veilederen, hvor NSGU hadde første- og sisteforfatter, gir en oversikt over undersøkelsesteknikk anbefalt av eksperter og presenterer dagens kunnskap for metoder og kliniske anvendelser. Det er et klart mål i det videre arbeidet ved kompetansetjenesten å spre denne viktige kunnskapen til norske leger. NSGU har også deltatt aktivt i utformingen av nye europeiske veiledere i intervensjonsultralyd, bl.a. ved endosonografisk terapeutisk intervensjon. Gastroenterologisk ultralyd tar for seg flere organer med mange mulige diagnostiske utfall. Følgelig er gastroenterologisk ultralyd tidkrevende å lære seg og «hands-on» trening er nødvendig. For å spre kompetanse også om ultralyd-intervensjon tilbyr NSGU hospitering og opplæring i både transabdominal ultralyd og endoskopisk ultralyd ved Haukeland Universitetssykehus, i tillegg til at vi holder kurs ved eksterne sykehus. Ved vårt årlige kurs for leger i spesialisering underviser vi om det nyeste av metoder og behandlingsresultater innen ultralyd. I 2016 opprettet vi to forskjellige hospiteringspakker. Ved 3 dagers hospitering dekker vi reise, kost og losji for deltagerne. Vi har hatt et økt fokus på annonsering av hospiteringstilbud ved NSGU. I tillegg til å annonsere på våre egne nettsider har vi annonsert i magasiner og tidsskrifter, samt orientert relevant publikum ved faglige møter. Ved utredning av magesmerter oppfordrer vi til at ultralyd skal være førstevalg ved mistanke om kronisk pankreatitt. Ultralyd gir raske og gode differensialdiagnostiske svar med tanke på gallestein, cholecystitt, og malignitet i pankreas/lever. Våre analyser viser at ultralyd har god nøyaktighet for moderat til alvorlig kronisk pankreatitt, spesielt ved forkalkninger. Fordelene med ultralyd ved oppfølging av pankreatitt er at ultralyd både er ikke-invasivt og repeterbart, samt at ultralyd kan brukes pasientnært i poliklinisk oppfølging ved komplikasjoner. Ultralyd gir god fremstilling av forandringer i pankreasgang og cyster. Sykehuset får også en helse-økonomisk gevinst ved å spare antall invasive (EUS), strålebelastende (CT) og ressurskrevende (MR) undersøkelser. PASIENTINFORMASJON OM TJENESTENS INNHOLD OG ANSAVRSOMRÅDE NSGU driver ikke pasientbehandling, men vi har liggende ute informasjon på NSGUs nettsider for pasienter og pårørende om hvordan ultralyd fungerer, og hvordan undersøkelsen utføres. I 2018 fikk vi også ny pasientrepresentant i referansegruppen som er styremedlem fra LMF. Selv om tjenesten ikke driver pasientbehandling ser vi det som viktig å også spre kunnskap om spesielt ultralyd som diagnostisk verktøy ved fordøyelsessykdommer. Ved å ha en kontaktperson i LMF kan vi nå med informasjon til denne pasientgruppen.

OVERORDNET RESULTATMÅL Ny spesialistutdanning for leger starter 1. mars 2019. Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess. Utdanningsvirksomheten har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål, mens de regionale helseforetakene har ansvar for at det utvikles og gjennomføres læringsaktiviteter. I spesialisering i fordøyelsessykdommer er et av læringsmålene at kandidaten skal ha god kunnskap om og beherske orienterende transabdominal ultralyd. Under supervisjon skal det utføres minimum 50 transabdominale ultralydundersøkelser. For å møte dette behovet har NSGU laget et nytt overordnet resultatmål for tjenesten: Å spre kunnskap og ferdigheter i gastroenterologisk ultralyd til alle norske helseregioner slik at de settes i stand til å drive adekvat og relevant opplæring til leger, særlig LIS, i egen region. opprette 3-5 superbrukere i alle helseregioner innen 5 år, som tar økende ansvar for utdanningen i egen region oppnå selvdrevne helseregioner innen 10 år. I 2019 starter NSGU opp superbruker-kurs med 2-3 deltagere fra hver helseregion. Superbrukere vil få et 2 dagers kurs med opplæring og trening for å kunne formidle og veilede LIS leger i transabdominal ultralyd, slik at hver helseregion etterhvert kan selv oppfylle krav til LIS. RESULTATMÅL Stimulere til vekst i tilgangen til UL-apparater ved indremedisinske-/gastro-avdelinger på norske sykehus. Dette ble rapportert grundig i 2016 og ny undersøkelse vil bli gjennomført i 2019. Øke kompetansenivået innen UL ved indremed/gastro avdelinger på norske sykehus. Vi ser at UL-kompetansen øker i Norge. Vår nasjonale oversikt viser at bruk av UL har økt med 10 % fra 2013 til 2016. Antallet enkeltpersoner som benytter UL ved disse avdelingene har økt med 24 % i samme tidsperiode. Vi vil fortsette og monitorere kompetansenivået ved norske indremedisinske/gastro-avdelinger i Norge, dog vi ser det kun hensiktsmessig å belaste våre kolleger med spørreundersøkelse hvert 3 år. Hospitering av norske leger ved NSGU. Dette tilbudet være helt nødvendig fram til hver helseregion har opprettet god nok kompetanse til undervise og veilede i transabdominal ultralyd. Vi mottar hospitanter fra hele Norge hvert år. Eksterne kurs i hver helseregion. Så langt har vi avholdt kurs i hver helseregion, men vi har ikke nådd ut til alle sykehus ennå. Da UL-teknologi og mulighetene for bedre behandling er i en stadig utvikling, vil det være et kontinuerlig behov for eksterne kurs ved norske sykehus. I tillegg skal alle norske helseregioner kunne drive adekvat og relevant opplæring til leger gastroenterologisk ultralyd, dette vil kreve oppfølgingskurs. Øke antall publikasjoner og doktorgrader. Vi har 8 doktorgradsstipendiater og 2 post-doc’er tilknyttet NSGU. Stipendiater i arbeid er fundamentalt viktig i arbeidet av metodeutvikling innen gastroenterologisk UL. Siden NSGU ble opprettet har vi veiledet, opplært og uteksaminert 22 doktorgradsstipendiater i ultralydrelatert arbeid. Disse doktorandene er spredt til alle Norges helseforetak, noe som styrker hver regions kompetanse innen ultralyd. I år har vi publisert 28 artikler og 3 leger har disputert. Øke antall UL-møte og konferansedeltagelser. I 2018 har vi deltatt ved nasjonale og internasjonale møter og konferanser for å formidle utviklingen innen ultralyd-metoder og teknikk til helsepersonell og andre (se liste over formidling). Dette vil vi fortsette med i årene som kommer. Vi har også fått tildelt å arrangere konferansen Euroson i Grieghallen 11-13.06.2020. Ved dette arrangementet skal NSGU samle ultralyd-Norge på tvers av de medisinske grenspesialiteter og skape en konferanse som skal bidra til å styrke kompetansen i helse-Norge i årene som kommer. Øke den nasjonale bruken av prosedyrekoder relatert til ultralydprosedyrer og kvalitet på dokumentasjon på UL-undersøkelse. Gjennom innsamling av NPR-data skal vi fortsette å monitorer utviklingen av prosedyrekodebruk ved UL. Vi har laget «lommekort» som inneholder en oversikt over hvordan man gjennomfører en systematisk abdominal UL-undersøkelse, normalmål av indre organer, samt hvilke prosedyrekoder som skal benyttes ved de forskjellige UL-prosedyrene. Vi skal legge ut mal for optimal dokumentasjon på UL-undersøkelse, sammen med prosedyrekodene for UL på NSGUs nettsider.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
30 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
140 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
150 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
60 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
2 timer
Utfyllende informasjon

Undervisning timer inkluderer: Undervisningstimer og praktisk undervisning i "hands on" trening på kurs, praktisk undervisning og veiledning i ultralyd for studenter, LIS-leger og overleger, foredrag på norske konferanser og møter. Bidratt i bok: El-Sahly M, Hatlebakk J, Gilja OH, Hausken. Editor of book. Lev godt med irritabel tarm. 2018. Zaki Publishing House AS. s 1-117. ISBN: 978-82-690220-0-1. I 2018 har vi avholdt 4 kurs og bidratt i 1 kurs i transabdominal ultralyd: - Bergen, 22. - 26. januar - Abdominal ultralyd - 20 deltakere - Elektivt kurs for medisin studenter i Bergen. - Trondheim, 22. - 23. mai - Grunnkurs i transabdominal ultralyd og endoskopisk ultralyd - 12 deltagere - Lokale deltagere. - Bergen, 4. - 7. juni - Øsofagus, ventrikkel, duodenum, galle og pankreas kurs - 50 deltagere - Obligatorisk for leger under utdanning i fordøyelsessykdommer. Bidratt med flere foredrag om ultralyd i kursprogrammet. - Stavanger, 16. oktober - Kurs i gastroenterologisk ultralyd - 11 deltagere - Lokale deltagere. - Bergen, 19. - 21. november - Kurs i gastroenterologisk ultralyd – 25 deltagere - Nasjonal deltagelse. Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Ellers leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, indremedisin, nyresykdommer, pediatri og radiologi. 3-dagerspakken (80 timer undervisning i transabdominal ultralyd). - 11. –13. september – 3 hospitanter (HUS, Levanger sykehus, Odense University hospital). - 4.-6. desember – 2 hospitanter (St. Olav, AHUS). Utenlandske hospitanter (200 timer undervisning i transabdominal ultralyd). - Matthijs Kramer, Nederland 19 februar. – 2. mars. - Thomas Ulstrup, Danmark, 10. September – 5. oktober. To norske hospitanter i EUS - hospitert i perioder ved NSGU.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Tjenesten driver ikke pasientbehandling. Likevel har vi endel second-opinion pasienter fra alle helseregioner som blir henvist til oss pga. vår spesialkompetanse. Anslagsvis dreier dette seg om 30-50 pasienter i året.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • TV2-interview about Microbiota treatment of IBS. Went online on TV news for many days in June 2018 and posted on the web. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Frå dødsdom til håp. Intervju og bildereportasje i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten. 2018, s 8-9. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervensjonell endoskopi på HUS. Nettsak på helse-bergen.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Arrangør av DNLF kurs i gastroenterologisk ultralyd, Bergen, 19-21.11.18, 25 deltagere. (Kurs).
 • Foredrag: "Immunologiske galleveissykdommer", DNLF kurs, Bergen. 06.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Gallegangssvulster", DNLF kurs, Bergen, 06.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Levertransplantasjon ved immunologiske galleveissykdommer", DNLF kurs, Bergen, 06.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Non-invasive assessment in cholestatic liver disease", International Hepatology Ultrasound Course, London, 03.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Biliary pathology", International Hepatology Ultrasound Course, London, 02.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Endpoints in clinical studies of PBC and PSC", Masterclass in Hepatology, Oslo, 29.11.18. (Kurs).
 • Foredrag: «Leverelastografi- Hands on», Nasjonalt levermøte NGF, Oslo, 15.03.18. (Kurs).
 • Presentasjon ved Ultrasound Course for gastroenterologist, Oslo, Jan 18. (Kurs).
 • Flere presentasjoner ved Ultralydsymposium NFUD, Stavanger, 18-20.04.18. (Kurs).
 • Presentasjon"Mural IBD ultrasound findings-what to look for and how to document", IBUS, Kanada, 27.05.18. (Kurs).
 • 10 foredrag ved ØDGP - legeforeningskurs, Bergen 4-7.06.18. (Kurs).
 • Foredrag: "Biomarkers of prognosis and risk stratification in PSC", Nasjonalt levermøte NGF, Oslo, 15.03.2018. (Konferanse).
 • Abstraktpresentasjon: "Endoskopisk ultralydveiledet mikrobiopsi av pankreascyster", NGF årsmøte, Lillehammer, 7-9.02.18. (Konferanse).
 • Flere foredrag ved Euroson, Polen, 06-09.09.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Chronic pancreatitis- Do we need endoscopic ultrasound- or is external ultrasound enough?", Berlin, EUS tag, 24.11.18. (Konferanse).
 • Foredrag ved Scandinavian Soc. Of Digestive Endoscopy (SADE) meeting, Oslo, Jan 18. (Konferanse).
 • Foredrag ved ERCP 2018, Malmø, Sweden, Sept. 18. (Konferanse).
 • Foredrag ved Nordic EUS Copenhagen, danmark, Nov 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon ved EASL, Frankrike, Apr 18. (Konferanse).
 • 7 presentasjon ved United European Gastroenterology Week (UEGW), Østerrike, 22.10.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Ultralyd ved IBS/FD"NGF årsmøte, Lillehammer, 7-9.02.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Ultralyd i gastro for sykepleiere", NGF årsmøte, Lillehammer, 7-9.02.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Nytten av ultralyd for å skille mellom organisk og funksjonell", NGF årsmøte, Lillehammer, 7-9.02.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Ultrasound of the stomach", Jerusalem, Israel, 21.06.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "New GIUS guidelines from EFSUMB", Chisinau, Moldavia, 26.10.18. (Konferanse).
 • Foredrag: "Prinsipper og kliniske metoder – Elastografi", GE elastografiseminar, Norge, 18.01.18. (Seminar).
 • Foredrag ved Helsinki EUS live, Finland, Aug 2018. (Seminar).
 • Foredrag ved Onkologisk Forum (Norwegian national oncology meeting), Bergen, Nov 2018. (Seminar).
 • Foredrag ved Lund Pancreatic workshop, Lund University Hospital, Lund, Sverige, Dec 2018. (Seminar).
 • Presentasjon av abstract ved Nordic EUS 2018. (Seminar).
 • Presentasjon av abstract ved ESGE Days 2018. (Seminar).
 • Presentasjon: "Ultralyddiagnostikk ved IBD", Årsmøte Dansk radiologisk selskab, Danmark, 25.01.18. (Seminar).
 • 7 foredrag, Etiopia, i perioden 10.04.18 og 12-15.11.18. (Seminar).
 • Foredrag: "CEUS in liver disease" og "Ultrasound of the stomach" Johannesburg, S-Afrika, 30.05.18. (Seminar).
 • Foredrag "Ultrasound of GI pathology", Auckland, New Zealand, 01.10.18. (Seminar).
 • Foredrag ved WFUMB/EFSUMB Webinar om GIUS, Internasjonalt, 13.09.18. (Nettmøte).
 • Nasjonalt Web-kurs: "Ultralyd for gastroenterologer", 11.12.18. (Nettmøte).
 • Hospitering - 3-dagerspakken 4-6.12.18 - 2 stk (St. Olav, AHUS). (Veiledning).
 • Utenlanske hospitanter 2 stk. 19.02.18 og 02.03.18. (Veiledning).
 • Hospitering - 3-dagerspakken 11-13.09.18 - 3 stk (HUS, levanger sykehus, Odense sykehus). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ultralyd, elastografi. CEUS, og leverbiopsi - Indremedisineren 2018,4; 26-30. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ødegaard S. Indremedisineren intervjuer Odd Helge Gilja. Indremedisineren 2018,4; 55-57. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Sultan A, Gilja OH. Report from Ethiopia CoE – Black Lion Node. In: Echoes 2018;20:December pg 14. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vesterhus M. Fatigue in autoimmune liver disease (Norwegian). NGF-nytt, June 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Husari 5/18, Helsinki Finland, omtale om forskeropphold ved Helsinki Universitetssykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gilja OH. Federation report EFSUMB update. In: Echoes 2018;20:December pg 7. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Gilja OH. Federation report EFSUMB update. In: Echoes 2018;19:June pg 5. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Arrangør av kurs i gastroenterologisk ultralyd, Stavanger, 16.10.18, 11 deltagere. (Kurs).
 • Foredrag; "Biomarkers in PSC", Kurs for PhD studenter, Universitetet i Oslo, 26.10.18. (Kurs).
 • Arrangør av grunnkurs i transabdominal ultralyd og endoskopisk ultralyd, Trondheim, 22-23.05.18, 12 deltagere. (Kurs).
 • Foredrag og instruksjon i Hands on trening, Elastografiseminar, Oslo, 18.01.18. (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Arrangør av abdominal ultralyd kurs, elektivt kurs for medisinstudenter, Bergen, 22-26.01.18, 20 deltagere. (Kurs).
 • Foredrag: "Decompensated cirrhosis", Vestlandsk Gastroforum, Bergen, 21.09.18. (Seminar).
 • Foredrag: "Autoimmune and viral hepatitis", Vestlandsk Gastroforum, Bergen, 21.09.18. (Seminar).
 • Foredrag: «Diagnostisk utbytte av EUS veiledete pancreascystebiopsier", Avd. for patologi Bergen, 26.09.18. (Seminar).
 • Foredrag: «Endoskopisk Ultralyd – stadievurdering og vevsdiagnostikk i øvre GI-traktus», gastrokirurgisk avd. Bergen, 25.09.18. (Seminar).
 • Presentasjon: "Utredning av ikterus", VGF, Bergen, 21.09.18. (Seminar).
 • Post-doc veiledning for 2 kandidater. (Veiledning).
 • Doktorgradsveiledning av 8 stipendiater. (Veiledning).
 • Veiledning av 2 medisinstudenter med ultralydrelatert særemne. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Europeiske kliniske retningslinjer for ultralyd av tarm i inflammatorisk tarmsykdom., 2018, Nasjonal retningslinje
 • Europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt.Definisjon og diagnostikk av Eksokrin svikt, 2017, Nasjonal retningslinje
 • Europeiske retningslinjer for klinisk bruk av ultralydbasert leverelastografi, 2017, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastroavdelinger, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Primær skleroserende cholangitt , 2013, Biobank
 • Primær skleroserende cholangitt database, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Gastronet, implementering av EUS, 2003, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Pancreassykdommer, 2013, Biobank
Utfyllende informasjon

- Nasjonal oversikt for bruk av ultralyd ved indremedisinske/gastroavdelinger: Spørreundersøkelse utføres hvert tredje år, gjennomført i 2013 og 2016, n= 31 (2013) og 49 (2016). Gjennomføres ny spørreundersøkelse i 2019. - Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt: Denne anbefalingen er basert på litteraturvurderingen som er gjennomført i de danske, tyske og amerikanske retningslinjene (1-3) med en norsk tilpasning til temaet. Anbefalingene er laget av interessegruppen for pankreassykdommer i norsk gastroenterologisk forening (NGF) med tre representanter fra NSGU. - Skandinavisk-Baltisk Pankreas Club Database: REK godkjenning lokalt høst 2016. Pasienter med diagnosen Kronisk pankreatitt fra Nordiske land (Norge, Danmark, Finland, Latvia, Litauen, Sverige) - Register ved PSC Prospektiv studie: Database startet januar 2013. Inneholder årlig innsamlede data fra 87 pasienter med PSC, inkludert data relatert til årlig ultralydundersøkelse med elastografi. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ. - Bergen Kronisk pankreatitt database: Pasienter med mistenkt eller etablert pankreassykdom. Innhold: Kliniske data. Billeddiagnostikk. Oppfølgingsdata og Fullblod/ DNA samt pancreasjuice i Biobank. - Pancreassykdommer, Biobank: Prosjektet «Diagnosis of pancreatic cystic lesions with through the needle micro forceps” Benytter en etablert biobank for pancreassykdommer some er administrert av Prof. Anders Molven (UiB) og Dag Hoem (Helse-Bergen): Biobank for molekylærbiologisk analyse av sykdomsmekanismer ved kreft i bukspyttkjertelen. Biobanknummer: 2013/1772. - Biobank ved PSC Prospektiv studie: Biobanken ble startet januar 2013 og inneholder nå materiale (blod, urin, feces) fra pasienter med PSC. Samarbeidspartner: Norsk senter for PSC, OUS-Rikshospitalet, HSØ.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mulabecirovic A, Mjelle AB, Gilja OH, Vesterhus M, Havre RF

Repeatability of shear wave elastography in liver fibrosis phantoms-Evaluation of five different systems.

PLoS One 2018;13(1):e0189671. Epub 2018 jan 2

PMID:
29293527
Bende F, Mulabecirovic A, Sporea I, Popescu A, Sirli R, Gilja OH, Vesterhus M, Havre RF

Assessing Liver Stiffness by 2-D Shear Wave Elastography in a Healthy Cohort.

Ultrasound Med Biol 2018 02;44(2):332-341. Epub 2017 des 18

PMID:
29249457
Berzigotti A, Ferraioli G, Bota S, Gilja OH, Dietrich CF

Novel ultrasound-based methods to assess liver disease: The game has just begun.

Dig Liver Dis 2018 Feb;50(2):107-112. Epub 2017 des 5

PMID:
29258813
Bots S, Nylund K, Löwenberg M, Gecse K, Gilja OH, D'Haens G

Ultrasound for Assessing Disease Activity in IBD Patients: A Systematic Review of Activity Scores.

J Crohns Colitis 2018 Jul 30;12(8):920-929.

PMID:
29684200
Dietrich CF, Bibby E, Jenssen C, Saftoiu A, Iglesias-Garcia J, Havre RF

EUS elastography: How to do it?

Endosc Ultrasound 2018 Jan-Feb;7(1):20-28.

PMID:
29451165
Eaton JE, Vesterhus M, McCauley BM, Atkinson EJ, Schlicht EM, Juran BD, Gossard AA, LaRusso NF, Gores GJ, Karlsen TH, Lazaridis KN

Primary Sclerosing Cholangitis Risk Estimate Tool (PREsTo) Predicts Outcomes of the Disease: A Derivation and Validation Study Using Machine Learning.

Hepatology 2018 May 09. Epub 2018 mai 9

PMID:
29742811
Engjom T, Kavaliauskiene G, Tjora E, Erchinger F, Wathle G, Lærum BN, Njølstad PR, Frøkjær JB, Gilja OH, Dimcevski G, Haldorsen IS

Sonographic pancreas echogenicity in cystic fibrosis compared to exocrine pancreatic function and pancreas fat content at Dixon-MRI.

PLoS One 2018;13(7):e0201019. Epub 2018 jul 26

PMID:
30048483
Engjom T, Nylund K, Erchinger F, Stangeland M, Lærum BN, Mézl M, Jirík R, Gilja OH, Dimcevski G

Contrast-enhanced ultrasonography of the pancreas shows impaired perfusion in pancreas insufficient cystic fibrosis patients.

BMC Med Imaging 2018 05 15;18(1):14. Epub 2018 mai 15

PMID:
29764411
Engjom T, Pham KD, Erchinger F, Haldorsen IS, Gilja OH, Dimcevski G, Havre RF

Good Agreement Between Transabdominal and Endoscopic Ultrasound of the Pancreas in Chronic Pancreatitis.

Ultraschall Med 2019 Oct;40(5):609-617. Epub 2018 mar 26

PMID:
29579746
Engjom T, Tjora E, Wathle G, Erchinger F, Lærum BN, Gilja OH, Haldorsen IS, Dimcevski G

Secretin-stimulated ultrasound estimation of pancreatic secretion in cystic fibrosis validated by magnetic resonance imaging.

Eur Radiol 2018 Apr;28(4):1495-1503. Epub 2017 nov 13

PMID:
29134356
Engjom T, Waage A, Hoem D, Kvamme JM, Hauge T, Dimcevski G

[Chronic pancreatitis – investigation and treatment].

Tidsskr Nor Laegeforen 2018 02 06;138(3). Epub 2018 feb 5

PMID:
29411568
Erchinger F, Øvre AKN, Aarseth MM, Engjom T, Brønstad I, Dimcevski G, Gudbrandsen OA, Tjora E

Fecal fat and energy loss in pancreas exocrine insufficiency: the role of pancreas enzyme replacement therapy.

Scand J Gastroenterol 2018 Sep;53(9):1132-1138. Epub 2018 sep 7

PMID:
30193081
Kovacevic B, Karstensen JG, Havre RF, Pham KD, Giovannini M, Dabizzi E, Arcidiacono P, Santo E, Sequeiros EV, Klausen P, Rift CV, Hasselby JP, Toxværd A, Kalaitzakis E, Hansen CP, Vilmann P

Initial experience with EUS-guided microbiopsy forceps in diagnosing pancreatic cystic lesions: A multicenter feasibility study (with video).

Endosc Ultrasound 2018 Nov-Dec;7(6):383-388.

PMID:
30168479
Maconi G, Nylund K, Ripolles T, Calabrese E, Dirks K, Dietrich CF, Hollerweger A, Sporea I, Saftoiu A, Maaser C, Hausken T, Higginson AP, Nürnberg D, Pallotta N, Romanini L, Serra C, Gilja OH

EFSUMB Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases.

Ultraschall Med 2018 Jun;39(3):304-317. Epub 2018 mar 22

PMID:
29566419
Mulabecirovic A, Mjelle AB, Gilja OH, Vesterhus M, Havre RF

Liver elasticity in healthy individuals by two novel shear-wave elastography systems-Comparison by age, gender, BMI and number of measurements.

PLoS One 2018;13(9):e0203486. Epub 2018 sep 14

PMID:
30216377
Nylund K, Sævik F, Leh S, Pfeffer F, Hausken T, Gilja OH

Interobserver Analysis of CEUS-Derived Perfusion in Fibrotic and Inflammatory Crohn's Disease.

Ultraschall Med 2019 Feb;40(1):76-84. Epub 2018 mar 14

PMID:
29539644
Pham KD, Havre RF, Langø T, Hofstad EF, Tangen GA, Mårvik R, Pham T, Gilja OH, Hatlebakk JG, Viste A

Navigated retrograde endoscopic myotomy (REM) for the treatment of therapy-resistant achalasia.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13252. Epub 2017 nov 16

PMID:
29144018
Sidhu PS, Cantisani V, Dietrich CF, Gilja OH, Saftoiu A, Bartels E, Bertolotto M, Calliada F, Clevert DA, Cosgrove D, Deganello A, D'Onofrio M, Drudi FM, Freeman S, Harvey C, Jenssen C, Jung EM, Klauser AS, Lassau N, Meloni MF, Leen E, Nicolau C, Nolsoe C, Piscaglia F, Prada F, Prosch H, Radzina M, Savelli L, Weskott HP, Wijkstra H

The EFSUMB Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications: Update 2017 (Long Version).

Ultraschall Med 2018 Apr;39(2):e2-e44. Epub 2018 mar 6

PMID:
29510439
Storlid EL, Hausken T, Lied GA, Gilja OH, Hatlebakk JG

Gastric accommodation in healthy subjects studied by ultrasound, manometry, and impedancemetry.

Neurogastroenterol Motil 2018 Apr;30(4):e13249. Epub 2017 nov 9

PMID:
29119636
Tronstad RR, Polushina T, Brattbakk HR, Stansberg C, von Volkmann HL, Hanevik K, Ellinghaus E, Jørgensen SF, Ersland KM, Pham KD, Gilja OH, Hovdenak N, Hausken T, Vatn MH, Franke A, Knappskog PM, Le Hellard S, Karlsen TH, Fiskerstrand T

Genetic and transcriptional analysis of inflammatory bowel disease-associated pathways in patients with GUCY2C-linked familial diarrhea.

Scand J Gastroenterol 2018 Oct 24. Epub 2018 okt 24

PMID:
30353760
Havre R, Waage J, Mulabecirovic A, Gilja OH, & Nesje L.

Strain Ratio as a Quantification Tool in Strain Imaging

Applied Sciences, 2018

Avlagte doktorgrader

Hilde Løland Von Volkmann

Gastrointestinal disturbances in patients with Familial GUCY2C Diarrhea Syndrom

Disputert:
Mars 2018
Hovedveileder:
Odd Helge Gilja
Trond Engjom

Ultrasonography of the pancreas in Cystic Fibrosis and Chronic Pancreatitis

Disputert:
Juni 2018
Hovedveileder:
Georg Gjorgji Dimcevski
Friedemann Georg Erchinger

A short endoscopic Secretin test for the diagnosis of chronic pancreatitis

Disputert:
Juni 2018
Hovedveileder:
Georg Gjorgji Dimcevski

Forskningsprosjekter

Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Chronic pancreatitis

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Perfusjonsanalyser kontrastultralyd

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Intervensjonsstudie PERT og feces analyser

Trond Engjom, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HMN
Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Spiros Kotopoulis, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
u-MEDICATE+: Ultrasound Mediated Cancer Therapy

Spiros Kotopoulis, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
SONOCURE

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
MULTIBUBBLE: Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
ETECvak: Vaksiner mot barnediaré i lav- og mellominntektsland

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Metodeutvikling: fett i feces med hjelp av MR (Dixon metode)

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
A multimodal approach to diagnose patients with chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Bowel Perfusion Measured with Dynamic Contrast-enhanced Ultrasound Predicts Treatment Outcome in Patients with Crohn's Disease

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Interobserver reliability for the Vuebox analysis of DCE-US derived perfusion separating fibrosis and inflammation in CD

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonographic score to quantify inflammation in Crohn’s disease

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Using DCE-US parameters to predict treatment effect

Fredrik Eriksen Sævik, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Assessing Liver Stiffness by 2-D Shear Wave Elastography

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Normal liver elasticity for two novel elastography systems in a healthy

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility dysorders

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Navigated Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM)

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Endoscopic palliative therapies

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Pancreascyste studie

Khanh Cong Do Pham, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Leversyke barn og ultralydelsatografi

Anders Batman Mjelle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Frisk ULFU

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Tilbakefall av Ulcerøs colitt diagnostisert med ultrasonografi

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HMN
Validering og interobservervariasjon av et UL-basert skåringsverktøy for å vurdere sykdomsakt. hos pas. med Crohns sykdom

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Ultralydfunksjonsundersøkelse av pasienter med irritabel tarmsykdom

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyddiagnostikk ved oppfølging av pasienter med Crohns sykdom

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Vurdering av angiogenese ved hjelp av kontrastforsterket endoskopisk ultralyd hos pasienter med kreft i tykk- og endetarm

Khanh Cong Do Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling for Hepatitt C- en longitudinell studie

Anesa Mulabecirovic, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Pancreatic focal lesions: Differentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

NSGU er stolte av sin forsking og sitt forskningsnettverk. I over 40 år har vi bygget opp et miljø for klinisk ultralyd med forsking og utvikling som en sentral del av aktiviteten. Forskningen er integrert med Universitetet i Bergen sin forskergruppe The Bergen Research Group for UltraSound in Gastroenterology (BRUSE) som er hjemmehørende på Klinisk institutt 1. Vi har forskningssamarbeid med flere helseregioner. Videre er NSGU aktive i de nasjonale nettverkene NORMIT og NorBioImaging og er også tilknyttet EATRIS. Senterleder prof. Odd Helge Gilja er styremedlem og past-president i den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB), samt styreleder i utdanningskomiteen i verdensorganisasjonen for ultralyd (WFUMB). NSGUs medlemmer er svært aktive med undervisning og foredrag på nasjonale og internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av «post-graduate course in abdominal ultrasound». Vi har et etablert samarbeid med Academish Medisch Centrum, Amsterdam, om hospitering av norske leger. Vi har fortsatt et godt samarbeid med forskningsgrupper i Adelaide, Australia, særlig med innsats fra prof. Trygve Hausken. Videre har NSGU samarbeidspartnere ved; Universitetene i København og Ålborg, Danmark; Bologna, Italia; GE- Global Research, New York; Thomas Jefferson University, Philadelphia, Rush University, Chicago; Bad Mergentheim, Tyskland og Brno, Tsjekkia.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingsdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
Bjørn Gulbrandsen
Brukerrepresentant
John Willy Haukeland
Brukerrepresentant
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Lars Normann Karlsen
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler