Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
NSGU har gjennom en offensiv markedsføring på sosiale medier hatt en betydelig økning i aktivitet i 2019. Et eksempel på dette er hospiteringsordningen hvor vi har hatt en tredobling av hospitanter i løpet av 2019. På nåværende tidspunkt har ikke NSGU kapasitet til å ta imot alle som søker hospiteringsplass, og det er ca. 30 hospitanter på ventelisten. NSGU har deltatt ved nasjonale og internasjonale møter og konferanser og formidlet utviklingen innen ultralyd-metoder og teknikk til helsepersonell og andre. Dette er en naturlig aktivitet som vi vil fortsette med i årene som kommer. Vi har også fått tildelt å arrangere konferansen Euroson i Grieghallen 11-13.06.2020 sammen med NFUD. Euroson er den europeiske ultralydkongressen, hvor NSGU og NFUD vil samle ultralyd-Norge på tvers av de medisinske grenspesialiteter. Kongressen vil i sin helhet bidra til å styrke kompetansen i helse-Norge i årene som kommer. Så langt har vi avholdt kurs i hver helseregion, men vi har ikke nådd ut til alle sykehus ennå. Da UL-teknologi og mulighetene for bedre behandling er i en stadig utvikling, vil det være et kontinuerlig behov for eksterne kurs ved norske sykehus. I tillegg skal alle norske helseregioner kunne drive adekvat og relevant opplæring til leger gastroenterologisk ultralyd, dette vil kreve oppfølgingskurs. For å kartlegge og utføre målretttet arbeid har vi utført en stor spørreundersøkelse blant på alle norske sykehus. Resultatene fra denne vil foreligge i februar 2020. Vi har 8 doktorgradsstipendiater og 2 post-doc’er tilknyttet NSGU. Stipendiater i arbeid er fundamentalt viktig i arbeidet av metodeutvikling innen gastroenterologisk UL. Siden NSGU ble opprettet har vi veiledet, opplært og uteksaminert 23 doktorgradsstipendiater i ultralydrelatert arbeid. Disse doktorandene er spredt til alle Norges helseforetak, noe som styrker hver regions kompetanse innen ultralyd.Også i år har vi hatt et høyt antall vitenskapelige publikasjoner, og 1 lege har disputert. Med det nye superbrukerkurset, som hadde deltagere fra alle helseregioner, har vi en realistisk plan om å spre kompetansen ut til alle regioner innen 10 år slik at de settes i stand til å utdanne egne kandidater innen gastroenterologisk ultralyd.

Preliminære data nasjonal US. Økning aktivitet gjennom offensiv markedsføring. Superbrukerkurset. Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd tilhører kategorien for kompetanseoppbygging og spredning innen et spesialisert fagområde. Dette krever oppbygging av blant annet faglige nettverk og kvalitetsregistre for å bygge opp regional kompetanse innen tjenestens område. NSGU utførte i desember 2019 og januar 2020 en nasjonal spørreundersøkelse for å kartlegge kompetansen i gastroenterologisk ultralyd blant leger på alle norske sykehus. Videre har NSGU gjennom en offensiv markedsføring på sosiale medier hatt en 100% økning i hospitanter som søker plass ved NSGU. På nåværende tidspunkt har ikke NSGU kapasitet, og det er ca. 30 hospitanter på ventelisten. Superbrukerkurset NSGU har som overordnet mål at hver region skal ha en egen kompetansegruppe som vil få gradvis ansvarsoverføring for basale ultralydkurs. NSGU opprettet et regionalt utvalg av superbrukere som vil fungere som kursledere innen sin region. Hver region vil ha en faglig koordinator, som vil være direkte tilknyttet kompetansetjenestens referansegruppe. Kompetansetjenesten vil rekruttere 3-5 superbrukere i alle helseregioner innen 5 år, som tar økende ansvar for utdanningen i egen region. Kompetansetjenesten vil gjennom tett samarbeid følge superbrukerne og på sikt vil tjenesten søke å ha bygget kompetanse gjennom at helseregioner innen 10 år blir selvdrevne. Superbrukerne vil da kunne formidle og veilede leger i spesialisering i transabdominal ultralyd. Dette vil bidra til at hver helseregion etter hvert selvstendig kan oppfylle kravene til utdanningen av leger i spesialisering og planlegge overføring av nasjonal kompetansebygging til regional kompetansebygging. Kompetansebygging i utralyd elastografi Elastografi er en fellesbetegnelse på flere beslektede ultralydmetoder som målerlevervevets stivhet non-invasivt. Elastografi har ikke kjente bivirkninger, gir ikke smerter eller ubehag og oppleves som en vanlig ultralydundersøkelse for pasientene. Elastografi har de siste årene redusert behovet for leverbiopsi betydelig. Elastografi benyttes i økende grad for å evaluere prognose, og for å ta beslutninger om oppfølging og behandling ved ulike leversykdommer. Metoden er etablert i klinisk bruk, men krever opplæring og kompetanse i ultralyd for å kunne benyttes av leger som brukere. Nasjonalt kompetansesenter i gastroenterologisk ultralyd har et overordnet mål å få etablert et tilbud om ultralyd elastografi i alle helseregioner i første 5-årsperiode 2021 og deretter ved alle større sykehus i neste 5-års periode. Målrettet ultralyd, Point-of-care-ultralyd (POCUS) Det er nødvendig for helseforetakene og regionale utdanningsinstitusjoner for legespesialister å ha kunnskap og lokale ressurser for utredning samt hvordan disse kan brukes på en mest mulig effektiv måte. Et eksempel på dette er Point-of-care-ultralyd (POCUS), som er en ikke-invasiv metode som setter klinikere i stand til å diagnostisere samt behandle pasienter bedside. Stadig flere leger har tatt i bruk metoden som adjunkt til klinisk undersøkelse og i veiledning av prosedyrer. Innføringen av POCUS vil utgjøre en betydelig økning i antall utførte ultralydundersøkelser. Videre vil brukerne av POCUS være på tvers av spesialistgruppene, som vil føre til økt antall brukere av ultralyd med et økende behov for opplæring og kompetanseoppbygging. Kompetansebygging innen avanserte endoskopiske metoder Endoskopisk ultralyd(EUS) har hatt en rivende utvikling med mange nye behandlingsprosedyrer og avanserte behandlingsintervensjoner de siste årene. Det er i denne sammenhengen et åpenbart og presserende behov for NSGU som kan bygge kompetanse og arrangere kurs samt være ansvarlig for hospiteringsordninger som går over lengre tid. Opplæring i endoskopisk ultralyd for leger er meget krevende da det dreier seg om avanserte minimal-invasive teknikker. Å tilegne seg dette krever lengre perioder med praktisk øvelse og trening.

Referansegruppen til NSGU består av nasjonale nøkkelpersoner i ultralyd og gastroenterologi, som alle har et høyt akademisk og klinisk nivå, og som representerer alle helseregioner. Der sitter også en brukerrepresentant fra en pasientforening (LMF) og en fra instituttsektoren (SINTEF). NSGU sin styringsgruppe og referansegruppen sitt samarbeid har vært meget konstruktivt og effektivt og sett fra vår side har vi nå en særdeles god referansegruppe. NSGU arbeider kontinuerlig med faglige utvalg og nettverk. Vi har etablert og følger tett opp Norsk gastroenterologisk forening (NGF) sitt ultralydutvalg, der vi for tiden besitter ledervervet (NGF). Videre besitter vi også vervet i Norsk forening for ultralyd i medisin. Innen leversykdommer har vi etablert et nettverk i nært samarbeid med NGF sitt utvalg for leversykdommer og for tiden er innføringen av elastografi et viktig område for kompetanseoppbygging. Videre har vi satt i gang arbeidet med å etablere Norsk faggruppe for Endoskopisk ultralyd (forsknings- og faglig nettverk) med faglige møter, avtaler om opplæring og hospitering regionalt, i tillegg til forskningssamarbeid med utgangspunkt i data innhentet i, og utenfor, Gastronet. Nasjonalt kompetansesenter i gastroenterologisk ultralyd er overbevist om at dette vil gi svært viktige data om bruken og kvaliteten på EUS i Norge, og ikke minst synliggjøre behovet for ytterlige kompetanseoppbygging i de ulike helseregionene, der også gode utdanningsløp for Endoskopisk ultralyd i spesialistutdanningen for gastroenterologer, kan initieres, måles og overvåkes. NSGU er en sentral samarbeidspartner i utarbeidelsen av europeiske retningslinjer i ultralyd. Vi arbeider kontinuerlig med å overføre og integrere internasjonale retningslinjer til nasjonale tjenester og spre denne kunnskapen til de regionale og lokale helseforetakene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
35 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
3 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
165 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
45 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU) arbeider kontinuerlig med faglige utvalg og bygging av nettverk. NSGU har en hospiteringsordning i gastroenterologisk ultralyd, som går over 3 dager. Hospitantene kommer både fra egen helseregion, og fra flere andre regioner. NSGU tilbyr også hospitering i endoskopisk ultralyd (EUS), her har vi hospitanter fra flere regioner i lengre perioder. I tillegg skreddersyr vi hospitering for leger som trenger lengre opphold ved NSGU for å lære spesielle metoder, feks tarm-ultralyd eller kontrastforsterket ultralyd. NSGU holder også eksterne kurs i alle regioner. Evalueringer fra hospiteringer og eksterne kurs har vært utelukkende positiv og deltakerne angir kompetanseheving i etterkant av utført hospitering hos NSGU. Blant tilbakemeldingene vi får fra hospitanter er at 100% av de spurte i høst ville anbefalt hospiteringen til sine kollegaer, og videre ønsker hospitantene gjerne et tilbud om oppfølgingskurs. Vi har etablert og følger tett opp Norsk gastroenterologisk forening (NGF) sitt ultralydutvalg, der vi for tiden besitter ledervervet (NGF). Videre har vi også ledervervet i Norsk forening for ultralyd-diagnostikk i medisin. Innen leversykdommer har vi etablert et nettverk i nært samarbeid med NGF sitt utvalg for leversykdommer og for tiden er innføringen av elastografi et viktig område for kompetanseoppbygging.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
  • Helse Vest RHF - 30 pasienter
Utfyllende informasjon

Tjenesten utfører ikke primært pasientbehandling, men vi har en del second opinion pasienter som henvises til oss, fra alle helseregioner, på grunn av vår spisskompentanse, særlig innen ultralydfunksjonsundersøkelser av mage-tarmkanalen. Antall second opinion pasienter ca. 30 per år.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
  • Intervju om pancreascancer -NRK radio. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Grunnkurs i Gastro-UL. (Kurs/seminar).
  • Superbrukerkurs. (Veiledning).
  • UEGW-et flott tilbud om videre- og etterutdanning i UL. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • UL kurs i Tromsø for LIS og overleger. (Kurs/seminar).
  • UL kurs for LIS og overleger i Innlandet. (Kurs/seminar).

Kvalitetsverktøy

  • EUS register i GastroNet, 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

Vi etablerer nå kvalitetsregister for endoskopiske ultralydundersøkelser gjennom deltakelse i det nasjonalt godkjente registeret Gastronet, med registrering av undersøkelser og biopsier utført som nasjonal kvalitetsparameter. Videre har vi satt i gang arbeidet med å etablere Norsk faggruppe for Endoskopisk ultralyd (forsknings- og faglig nettverk) med faglige møter, avtaler om opplæring og hospitering regionalt, i tillegg til forskningssamarbeid med utgangspunkt i data innhentet i, og utenfor, Gastronet. Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultrasonografi er overbevist om at dette vil gi svært viktige data om bruken og kvaliteten på EUS i Norge, og ikke minst synliggjøre behovet for ytterlige kompetanseoppbygging i de ulike helseregionene, der også gode utdanningsløp for Endoskopisk ultralyd i spesialistutdanningen for gastroenterologer, kan initieres, måles og overvåkes.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mjelle AB, Mulabecirovic A, Havre RF, Rosendahl K, Juliusson PB, Olafsdottir E, Gilja OH, Vesterhus M

Normal Liver Stiffness Values in Children: A Comparison of Three Different Elastography Methods.

J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019 May;68(5):706-712.

PMID:
30889132
Olesen SS, Lisitskaya MV, Drewes AM, Novovic S, Nøjgaard C, Kalaitzakis E, Jensen NM, Engjom T, Erchinger F, Waage A, Hauge T, Haas SL, Vujasinovic M, Lindkvist B, Zviniene K, Pukitis A, Ozola-Zalite I, Okhlobystin A, Parhiala M, Laukkarinen J, Frøkjær JB,

Pancreatic calcifications associate with diverse aetiological risk factors in patients with chronic pancreatitis: A multicentre study of 1500 cases.

Pancreatology 2019 Oct;19(7):922-928. Epub 2019 aug 21

PMID:
31462382
Olesen SS, Nøjgaard C, Poulsen JL, Haas SL, Vujasinovic M, Löhr M, Lindkvist B, Bexander L, Gulbinas A, Kalaitzakis E, Ebrahim M, Erchinger F, Engjom T, Roug S, Novovic S, Hauge T, Waage A, Laukkarinen J, Parhiala M, Pukitis A, Ozola-Zalite I, Drewes AM,

Chronic Pancreatitis Is Characterized by Distinct Complication Clusters That Associate With Etiological Risk Factors.

Am J Gastroenterol 2019 04;114(4):656-664.

PMID:
30741740
Pham KD, Havre RF

Treatment of aortoduodenal syndrome with endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy.

Endoscopy 2020 07;52(7):E227-E228. Epub 2019 des 20

PMID:
31863436
Pham KD, Havre RF

Endoscopic management of gastrocolic fistula after endoscopic ultrasound-guided gastrojejunostomy (EUS-GJ).

Endoscopy 2019 07;51(7):E169. Epub 2019 apr 2

PMID:
30939615
Mazzawi T, Markhus CE, Havre RF, Do-Cong Pham K

EUS-guided coil placement for acute gastric variceal bleeding induced by non-EUS-guided variceal glue injection (with video).

Endosc Int Open 2019 Mar;7(3):E380-E383. Epub 2019 feb 28

PMID:
30834298
Oien K, Forsmo HM, Rösler C, Nylund K, Waage JE, Pfeffer F

Endorectal ultrasound and magnetic resonance imaging for staging of early rectal cancers: how well does it work in practice?

Acta Oncol 2019;58(sup1):S49-S54. Epub 2019 feb 8

PMID:
30736712
Nylund K, Sævik F, Leh S, Pfeffer F, Hausken T, Gilja OH

Interobserver Analysis of CEUS-Derived Perfusion in Fibrotic and Inflammatory Crohn's Disease.

Ultraschall Med 2019 Feb;40(1):76-84. Epub 2018 mar 14

PMID:
29539644
Dietrich CF, Hollerweger A, Dirks K, Higginson A, Serra C, Calabrese E, Dong Y, Hausken T, Maconi G, Mihmanli I, Nürnberg D, Nylund K, Pallotta N, Ripollés T, Romanini L, Saftoiu A, Sporea I, Wüstner M, Maaser C, Gilja OH

EFSUMB Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) Task Force Group: Celiac sprue and other rare gastrointestinal diseases ultrasound features.

Med Ultrason 2019 Aug 31;21(3):299-315.

PMID:
31476211
Dirks K, Calabrese E, Dietrich CF, Gilja OH, Hausken T, Higginson A, Hollerweger A, Maconi G, Maaser C, Nuernberg D, Nylund K, Pallotta N, Ripolles T, Romanini L, Saftoiu A, Serra C, Wüstner M, Sporea I

EFSUMB Position Paper: Recommendations for Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) in Acute Appendicitis and Diverticulitis.

Ultraschall Med 2019 Apr;40(2):163-175. Epub 2019 jan 7

PMID:
30616263
Sangnes DA, Søfteland E, Bekkelund M, Frey J, Biermann M, Gilja OH, Dimcevski G

Wireless motility capsule compared with scintigraphy in the assessment of diabetic gastroparesis.

Neurogastroenterol Motil 2020 04;32(4):e13771. Epub 2019 des 30

PMID:
31886950
El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH, Bråthen Kristoffersen A, Hausken T

Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study.

Gut 2020 05;69(5):859-867. Epub 2019 des 18

PMID:
31852769
Torres-Macho J, Aro T, Bruckner I, Cogliati C, Gilja OH, Gurghean A, Karlafti E, Krsek M, Monhart Z, Müller-Marbach A, Neves J, Sabio R, Serra C, Smallwood N, Tana C, Uyaroglu OA, Von Wowern F, Bosch FH,

Point-of-care ultrasound in internal medicine: A position paper by the ultrasound working group of the European federation of internal medicine.

Eur J Intern Med 2020 03;73():67-71. Epub 2019 des 11

PMID:
31836177
Nuernberg D, Saftoiu A, Barreiros AP, Burmester E, Ivan ET, Clevert DA, Dietrich CF, Gilja OH, Lorentzen T, Maconi G, Mihmanli I, Nolsoe CP, Pfeffer F, Rafaelsen SR, Sparchez Z, Vilmann P, Waage JER

EFSUMB Recommendations for Gastrointestinal Ultrasound Part 3: Endorectal, Endoanal and Perineal Ultrasound.

Ultrasound Int Open 2019 Jan;5(1):E34-E51. Epub 2019 feb 5

PMID:
30729231
Jenssen C, Gilja OH, Serra AL, Piscaglia F, Dietrich CF, Rudd L, Sidhu PS

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) Policy Document Development Strategy - Clinical Practice Guidelines, Position Statements and Technological Reviews.

Ultrasound Int Open 2019 Jan;5(1):E2-E10. Epub 2018 nov 21

PMID:
30599040
Dizdar V, Hausken T, Laerum OD, Gilja OH, Langeland N, Hanevik K

Prolonged Duodenal Mucosal Lymphocyte Alterations in Patients With and Without Postinfectious Functional Gastrointestinal Disorders After Giardia Infection.

J Infect Dis 2019 Jun 19;220(2):321-329.

PMID:
30500895
Engjom T, Pham KD, Erchinger F, Haldorsen IS, Gilja OH, Dimcevski G, Havre RF

Good Agreement Between Transabdominal and Endoscopic Ultrasound of the Pancreas in Chronic Pancreatitis.

Ultraschall Med 2019 Oct;40(5):609-617. Epub 2018 mar 26

PMID:
29579746

Avlagte doktorgrader

Anesa Mulabecirovic

In-vitro and in-vivo validation of ultrasound shear wave elastography for liver application

Disputert:
November 2019
Hovedveileder:
Roald Flesland Havre

Forskningsprosjekter

The PanGut study, work package: gastrointestinal hormonal responses and gall bladder emptying

Eirik Søfteland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

A phase I trial investigating the combination of PS101-mediated Acoustic Cluster Therapy (ACT) in liver metastasis

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Intestinal fluid balance and inflammation in experimental ETEC infection

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
The effect of nutrients on GI physiology

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Navigated Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Endoscopic palliative therapies

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Pancreascyste studie

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonographic score to quantify inflammation in Crohn’s disease

Fredrik Eriksen Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Interobserver reliability for the Vuebox analysis of DCE-US derived perfusion separating fibrosis and inflammation in CD

Fredrik Eriksen Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Palliativ behandling av ondartede stenoser i magesekkens utløp med luminal stent eller gastroenterostomi

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Pancreatic focal lesions: DIfferentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility disorders

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Sonorescue: selecting patients with severe ulcerative colitis for rescue therapy using ultrasonography

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Tilbakefall av ulcerøs kolitt diagnostisert med ultrasonografi

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-directed diagnosi and targeted treatment of Crohns disease using smartbubbles

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ny diagnostikk og behandling av diabetisk gastroparese

Dag André Sangnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Non-invasive liver tissue characterization using ultrasound elastography and contrast enhanced ultrasound

Anders Batman Mjelle, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Functional ultrasound in patients with dyspepsia and ME

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Angiogenesis of colorectal cancer assessed by contrast enhanced endooscopic ultrasonography and molecular techniques

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Giardiasis-induced post infectious IBS

Vernesa Dizdar, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Sonoporation-enhanced treatment of inoperable pancreatic cancer

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultrasonografi ved ulcerøs kolitt- en litteraturstudie

Kim Nylund, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound perfusion and inflammation in patients with Crohns disease

Kim Nylund, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Utfyllende informasjon

NSGU er stolte av sin forsking og sitt forskningsnettverk. Hos oss er forskningen integrert med Universitetet i Bergen sin forskergruppe The Bergen Research Group for UltraSound in Gastroenterology (BRUSE), som er tilknyttet Klinisk institutt 1, og vi har forskningssamarbeid med flere helseregioner. Vi er også aktiv i de nasjonale nettverkene NORMIT og NorBioImaging og er også tilknyttet EATRIS. Senterleder prof. Odd Helge Gilja er styremedlem og past-president i den europeiske ultralydforeningen (EFSUMB), samt styreleder i utdanningskomiteen i verdensorganisasjonen for ultralyd (WFUMB). NSGUs medlemmer er svært aktive med undervisning og foredrag på nasjonale og internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av «post-graduate course in abdominal ultrasound». Vi har et etablert samarbeid med Academish Medisch Centrum, Amsterdam, om hospitering av norske leger. Vi har fortsatt et godt samarbeid med forskningsgrupper i Adelaide, Australia, særlig med innsats fra prof. Trygve Hausken. Videre har NSGU samarbeidspartnere ved; Universitetene i København og Ålborg, Danmark; Bologna, Italia; GE- Global Research, New York; Thomas Jefferson University, Philadelphia, Rush University, Chicago; og Brno, Tsjekkia. I 2019 har NSGU sammen med NFUD utført betydelig arbeid i forbindelse med den europeiske kongressen Euroson 2020 som vil arrangeres i Bergen, i juni 2020, som NSGU sammen med NFUD har ansvar for. Kongressen er en meget viktig møteplass for internasjonale forskningsnettverk innen ultralyd.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Al-Azawy Kahtan

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
Bjørn Gulbrandsen
Brukerrepresentant
John Willy Haukeland
Brukerrepresentant
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Lars Normann Karlsen
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Høgskolerepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler