Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
Superbrukerkurs Resultatene fra den nasjonale spørreundersøkelsen i regi av NSGU vinteren 2019/2020 viser at behovet for målrettet kompetansespredning er stort. Vi ser en gledelig økning i antallet aktive brukere av GE-ultralyd. Likevel er antallet som anser sin kompetanse på ekspertnivå, lav (17% av respondentene i 2019). NSGU opprettet et regionalt utvalg av superbrukere som vil fungere som kursledere innen sin region. Hver region vil ha en faglig koordinator, som vil være direkte tilknyttet kompetansetjenestens referansegruppe. Kompetansetjenesten vil rekruttere 3-5 superbrukere i alle helseregioner innen 3 år, som tar økende ansvar for utdanningen i egen region. Kompetansetjenesten vil følge superbrukerne tett og på sikt vil tjenesten søke å ha bygget kompetanse gjennom at helseregioner innen 6 år blir selvdrevne. Dette vil bidra til at hver helseregion etter hvert selvstendig kan oppfylle kravene til utdanningen av leger i spesialisering og planlegge overføring av nasjonal kompetansebygging til regional kompetansebygging. NSGU’s langsiktige plan med opplæring av superbrukere i alle regioner har blitt kraftig forpurret av den pågående pandemien. Her er hensikten nettopp å samle deltakere fra alle regioner, noe som har vært tilnærmet umulig i store deler av 2020. Det var planlagt en omfattende sesjon med elastografi ila Euroson2020 for deltakerne på det første superbrukerkurset. Vi forsøkte i det lengste å arrangere oppfølgende superbrukerkurs i desember, også dette ble avlyst grunnet pandemi. Siden UL kompetanse handler mye om hands-on trening, er det ikke tilstrekkelig å arrangere digitale kurs. NSGU har begynt arbeidet med å bygge opp en digital ressursbank som skal ligge fritt tilgjengelig på NSGU sine nettsider. Dette blir et supplement til superbrukerutdanningen, som støtte og hjelp til videreutvikling av ferdigheter. I tillegg ønsker vi å stimulere til nettverk mellom superbrukerne, på sikt med livesendinger og Q&A-sessions der erfaringer og problemstillinger kan diskuteres. Øke antall publikasjoner og doktorgrader NSGU har hatt en stor vitenskapelig produksjon også i 2020. Flere av publikasjonene er resultat av internasjonalt samarbeid, blant annet oppdatering og publisering av guidelines. To leger har disputert i 2020. Siden NSGU ble opprettet har vi veiledet, opplært og uteksaminert 22 doktorgradsstipendiater i ultralydrelatert arbeid. Disse doktorandene er spredt til alle Norges helseforetak, noe som styrker hver regions kompetanse innen ultralyd. Øke kompetansenivået og tilgang nasjonalt Vi ser at UL-kompetansen øker i Norge. Vår nasjonale oversikt viser at antallet enkeltpersoner som benytter UL ved sykehusavdelingene i Norge har økt med 170 % fra 2013 til 2019. Vi vil fortsette med monitorering av kompetansenivået ved norske indremedisinske/gastroavdelinger, med spørreundersøkelse hvert 2 år. NSGU har nådd målet om å avholde kurs i alle helseregioner. Vi har ikke nådd ut til alle sykehus ennå. UL-teknologi og behandlingsmetoder er i stadig utvikling, derfor vil det være et kontinuerlig behov for eksterne kurs ved norske sykehus. Registrering av NPR som uttrykk for ultralydbruk blir ansett som en dårlig egnet metode for evaluering av måloppnåelse, da kliniske UL-undersøkelser er underrapporterte. Likevel kan vi hente ut denne informasjonen som et supplement til den nasjonale spørreundersøkelsen som distribueres annethvert år. NSGU arrangerer flere kurs i transabdominal ultralyd, leverelastografi, POCUS (point-of-care-ultrasound) og også EUS (endoskopisk ultralyd). Felles for disse er at de krever opplæring og kompetanse i ultralyd for å kunne benyttes av leger som brukere. Metodene er non- eller minimal-invasive. Av medisinske, pasientrettede og samfunnsøkonomiske hensyn er kompetent bruk av gastroenterologisk ultralyd av stor betydning. Det er i denne sammenhengen et åpenbart og presserende behov for NSGU som kan bygge kompetanse og arrangere kurs samt være ansvarlig for hospiteringsordninger som går over lengre tid. Det er lagt inn betydelig innsats for å oppgradere tjenestens hjemmeside for å sikre informasjonstilgang nasjonalt. Nye nettsider ble lansert i desember, og vi kan allerede se en økning i antall besøk. I de kommende årene vil hjemmesiden bli betydelig mer innholdsrik, med inklusjon av digital ressursbank. Hospitering Nasjonale og internasjonale hospiteringer er pga pandemien satt på vent. NSGU har likevel lyktes å få gjennom to perioder med hospitering i 2020. En internasjonal kandidat fikk gjennomført sin hospitering i starten av året, før restriksjonene for alvor traff Norge. Ytterligere tre nasjonale kandidater gjennomførte 3-dagers hospiteringspakken ved NSGU i desember. Dette tilbudet vil være helt nødvendig fram til hver helseregion har opprettet god nok kompetanse til undervise og veilede i transabdominal ultralyd. Hospiteringstilbudet er svært ettertraktet og det er 38 hospitanter på venteliste. Øke antall UL-møte og konferansedeltagelser NSGU har deltatt ved nasjonale og internasjonale møter og konferanser og formidlet utviklingen innen ultralyd-metoder og teknikk til helsepersonell og andre. Dette er en naturlig aktivitet som vi vil fortsette med i årene som kommer. Den avlyste europeiske konferansen Euroson2020 som skulle avholdes i Grieghallen i juni ville i sin helhet ha bidratt til å styrke kompetansen i helse-Norge i årene som kommer. Øke riktig koding og dokumentasjon av UL Prosedyrekoder og mal for optimal dokumentasjon av UL-undersøkelser ligger tilgjengelig på NSGU’s hjemmeside. Lommekortene NSGU distribuerer blir stadig trykket opp i nye opplag og delt ut. Gjennom innsamling av NPR-data skal vi fortsette å monitorere utviklingen av prosedyrekodebruk ved UL.

Mye arbeid er lagt ned i revisjon av kompetansespredningsplanen. Denne er publisert på tjenestens hjemmeside www.helse-bergen.no/NSGU. Vi treffer godt med våre tiltak, basert på spørreundersøkelser og evalueringer foretatt i forbindelse med kurs/hospiteringer. Hovedfokus for NSGU i det kommende året blir rekruttering og utdanning av regionale superbrukere og oppbygging av digital ressursbank, i tillegg til de andre aktivitetene NSGU er kjente for, innen forskning, kursing og veiledning. Se punktene over for utfyllende opplysninger om kompetansespredningsplan ift resultatmål.

Referansegruppen til NSGU består av nasjonale nøkkelpersoner i ultralyd og gastroenterologi, som alle har et høyt akademisk og klinisk nivå, og som representerer alle helseregioner. Der sitter også en brukerrepresentant fra en pasientforening (LMF) og en fra instituttsektoren (SINTEF). Samarbeidet mellom styringsgruppen og referansegruppen har vært meget konstruktivt og effektivt, og fra NSGU’s ståsted har vi nå en meget god referansegruppe. NSGU arbeider kontinuerlig med faglige utvalg og nettverk. Vi har etablert og følger tett opp Norsk gastroenterologisk forening (NGF) sitt ultralydutvalg. Innen leversykdommer har vi etablert et nettverk i nært samarbeid med NGF sitt utvalg for leversykdommer og for tiden er innføringen av elastografi et viktig område for kompetanseoppbygging. Videre har vi satt i gang arbeidet med å etablere Norsk faggruppe for Endoskopisk ultralyd (forsknings- og faglig nettverk) med faglige møter, avtaler om opplæring og hospitering regionalt, i tillegg til forskningssamarbeid med utgangspunkt i data innhentet i, og utenfor, Gastronet. NSGU er overbevist om at dette vil gi svært viktige data om bruken og kvaliteten på EUS i Norge, og ikke minst synliggjøre behovet for ytterlige kompetanseoppbygging i de ulike helseregionene, der også gode utdanningsløp for Endoskopisk ultralyd i spesialistutdanningen for gastroenterologer, kan initieres, måles og overvåkes. NSGU er en sentral samarbeidspartner i utarbeidelsen av europeiske retningslinjer i ultralyd. Vi arbeider kontinuerlig med å overføre og integrere internasjonale retningslinjer til nasjonale tjenester og spre denne kunnskapen til de regionale og lokale helseforetakene.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
30 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
170 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NSGU driver ikke pasientbehandling, men vi har liggende ute informasjon på NSGU's nettsider for pasienter og pårørende om hvordan ultralyd fungerer, og hvordan undersøkelsen utføres. Vi har også pasientrepresentant i referansegruppen som er styremedlem i LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer). NSGU anser det som viktig å også spre kunnskap om spesielt ultralyd som diagnostisk verktøy ved fordøyelsessykdommer til denne pasientgruppen. Ved å ha en kontaktperson i LMF kan vi nå ut med informasjon til denne pasientgruppen. Pasienter henvist med spørsmål om "second opinion" har avtatt betydelig under pandemien.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Intervju om pancreascancer -Bergen Tidende. (Oppslag i media).
 • Intervju om pancreascancer -NRK TV. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Pancreaskreft 06.03.2020 – tema for Kreftforeningen for Russens innsamlingsaksjon 2020. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Foredrag: Endoskopisk ultralydveiledet multimodal diagnostikk og behandling av insulinom i pankreas. (Kurs/seminar).
 • Flere foredrag ved Norsk Gastroenterologisk Forenings (NGF) årsmøte, Lillehammer. (Konferanse).
 • 5 foredrag på internasjonale kongresser og konferanser. (Konferanse).
 • 4 foredrag i nasjonale fora. (Konferanse).
 • Gilja, OH. 7 abstrakter på internasjonale og nasjonale kongresser og konferanser. (Konferanse).
 • Nordaas I. NGFs årsmøte, Lillehammer 2020. Abstrakt med tittel: Computertomografi ved diagnostikk av kronisk pankreatitt. (Konferanse).
 • Nylund K, Gilja OH. Det er ikke noe hokus med POCUS. Indremedisineren1:2020,30-32. ISSN 1891-1617. (Oppslag i media).
 • Kotopoulis S, Dimcevski G, Gilja OH. Sonoporation to enhance drug delivery in pancreatic cancer. Textbook of pancreatic cancer. (Oppslag i media).
 • Poster P1373 på UEGW Virtual 2020. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Eksternt kurs Kristiansand: Abdominal ultralyd og POCUS. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Doktorgradsveiledning av 7 stipendiater. (Veiledning).
 • Veiledning av 5 medisinstudenter med ultralydrelatert særemne. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Mulighetene for formidling til andre helseregioner har minket under pandemien.

Kvalitetsverktøy

 • Registrering av EUS i Gastronet, 2020, Nytt register
Utfyllende informasjon

Gastronet er at av 51 nasjonale medisinske registre i Norge. Gastronets intensjon er å kartlegge og forbedre endoskopikvaliteten (kikkertundersøkelser) for pasienter i forbindelse med utredning, behandling og screening av tarmsykdommer og sykdommer av bukspyttkjertel og galleveier. Etter initiativ fra blant andre NSGU ble det i 2020 startet registering av EUS (endoskopisk ultralyd) i Gastronet. Så langt har 5 enheter registrert endoskopiske ultralydundersøkelser i Gastronet i 2020. Foreløpig er registreringen samtykkebasert. Hovedindikasjonen er utredning av tumores i pancreas.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Trimboli P, Castellana M, Virili C, Havre RF, Bini F, Marinozzi F, D'Ambrosio F, Giorgino F, Giovanella L, Prosch H, Grani G, Radzina M, Cantisani V

Performance of contrast-enhanced ultrasound (CEUS) in assessing thyroid nodules: a systematic review and meta-analysis using histological standard of reference.

Radiol Med 2020 Apr;125(4):406-415. Epub 2020 jan 22

PMID:
31970579
Steinsvik EK, Valeur J, Hausken T, Gilja OH

Postprandial Symptoms in Patients With Functional Dyspepsia and Irritable Bowel Syndrome: Relations to Ultrasound Measurements and Psychological Factors.

J Neurogastroenterol Motil 2020 Jan 30;26(1):96-105.

PMID:
31917915
Bjånes T, Kotopoulis S, Murvold ET, Kamceva T, Gjertsen BT, Gilja OH, Schjøtt J, Riedel B, McCormack E

Ultrasound- and Microbubble-Assisted Gemcitabine Delivery to Pancreatic Cancer Cells.

Pharmaceutics 2020 Feb 07;12(2). Epub 2020 feb 7

PMID:
32046005
Giezenaar C, Lange K, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Effects of Age on Acute Appetite-Related Responses to Whey-Protein Drinks, Including Energy Intake, Gastric Emptying, Blood Glucose, and Plasma Gut Hormone Concentrations-A Randomized Controlled Trial.

Nutrients 2020 Apr 06;12(4). Epub 2020 apr 6

PMID:
32268554
Hollerweger A, Maconi G, Ripolles T, Nylund K, Higginson A, Serra C, Dietrich CF, Dirks K, Gilja OH

Gastrointestinal Ultrasound (GIUS) in Intestinal Emergencies - An EFSUMB Position Paper.

Ultraschall Med 2020 Dec;41(6):646-657. Epub 2020 apr 20

PMID:
32311749
Sævik F, Gilja OH, Nylund K

Gastrointestinal Ultrasound Can Predict Endoscopic Activity in Crohn's Disease.

Ultraschall Med 2020 Apr 24. Epub 2020 apr 24

PMID:
32330994
Sangnes DA, Søfteland E, Bekkelund M, Frey J, Biermann M, Gilja OH, Dimcevski G

Wireless motility capsule compared with scintigraphy in the assessment of diabetic gastroparesis.

Neurogastroenterol Motil 2020 04;32(4):e13771. Epub 2019 des 30

PMID:
31886950
Lee JY, Minami Y, Choi BI, Lee WJ, Chou YH, Jeong WK, Park MS, Kudo N, Lee MW, Kamata K, Iijima H, Kim SY, Numata K, Sugimoto K, Maruyama H, Sumino Y, Ogawa C, Kitano M, Joo I, Arita J, Liang JD, Lin HM, Nolsoe C, Gilja OH, Kudo M

The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid.

J Med Ultrasound 2020 Apr-Jun;28(2):59-82. Epub 2020 mai 25

PMID:
32874864
Sævik F, Eriksen R, Eide GE, Gilja OH, Nylund K

Development and Validation of a Simple Ultrasound Activity Score for Crohn's Disease.

J Crohns Colitis 2021 Jan 13;15(1):115-124.

PMID:
32504533
Lohse AW, Sebode M, Jørgensen MH, Ytting H, Karlsen TH, Kelly D, Manns MP, Vesterhus M, ,

Second-line and third-line therapy for autoimmune hepatitis: A position statement from the European Reference Network on Hepatological Diseases and the International Autoimmune Hepatitis Group.

J Hepatol 2020 Dec;73(6):1496-1506. Epub 2020 jul 21

PMID:
32707224
Lee JY, Minami Y, Choi BI, Lee WJ, Chou YH, Jeong WK, Park MS, Kudo N, Lee MW, Kamata K, Iijima H, Kim SY, Numata K, Sugimoto K, Maruyama H, Sumino Y, Ogawa C, Kitano M, Joo I, Arita J, Liang JD, Lin HM, Nolsoe C, Gilja OH, Kudo M

The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid.

Ultrasonography 2020 Jul;39(3):191-220. Epub 2020 apr 27

PMID:
32447876
Mjelle AB, Fossdal G, Gilja OH, Vesterhus M

Liver Elastography in Primary Sclerosing Cholangitis Patients Using Three Different Scanner Systems.

Ultrasound Med Biol 2020 Aug;46(8):1854-1864. Epub 2020 jun 2

PMID:
32507342
Berentsen B, Nagaraja BH, Teige EP, Lied GA, Lundervold AJ, Lundervold K, Steinsvik EK, Hillestad ER, Valeur J, Brønstad I, Gilja OH, Osnes B, Hatlebakk JG, Haász J, Labus J, Gupta A, Mayer EA, Benitez-Páez A, Sanz Y, Lundervold A, Hausken T

Study protocol of the Bergen brain-gut-microbiota-axis study: A prospective case-report characterization and dietary intervention study to evaluate the effects of microbiota alterations on cognition and anatomical and functional brain connectivity in patients with irritable bowel syndrome.

Medicine (Baltimore) 2020 Sep 11;99(37):e21950.

PMID:
32925728
Oberoi A, Giezenaar C, Jensen C, Lange K, Hausken T, Jones KL, Horowitz M, Chapman I, Soenen S

Acute effects of whey protein on energy intake, appetite and gastric emptying in younger and older, obese men.

Nutr Diabetes 2020 10 02;10(1):37. Epub 2020 okt 2

PMID:
33004790
Torres-Macho J, Aro T, Bruckner I, Cogliati C, Gilja OH, Gurghean A, Karlafti E, Krsek M, Monhart Z, Müller-Marbach A, Neves J, Sabio R, Serra C, Smallwood N, Tana C, Uyaroglu OA, Von Wowern F, Bosch FH,

Point-of-care ultrasound in internal medicine: A position paper by the ultrasound working group of the European federation of internal medicine.

Eur J Intern Med 2020 03;73():67-71. Epub 2019 des 11

PMID:
31836177
Pham KD, Havre RF

Treatment of aortoduodenal syndrome with endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy.

Endoscopy 2020 07;52(7):E227-E228. Epub 2019 des 20

PMID:
31863436
Mjelle AB, Mulabecirovic A, Havre RF, Olafsdottir EJ, Gilja OH, Vesterhus M

Liver Elastography in Healthy Children Using Three Different Systems - How Many Measurements Are Necessary?

Ultraschall Med 2020 Dec 21. Epub 2020 des 21

PMID:
33348414
Taraldsen V, Tomasgard S, Rudlang M, Gilja O, Vesterhus M, Mjelle A

Point Shear Wave Elastography and the Effect of Physical Exercise, Alcohol Consumption, and Respiration in Healthy Adults.

Ultrasound Int Open 2020 Dec;6(3):E54-E61. Epub 2020 des 8

PMID:
33305164
Haugse R, Langer A, Murvold ET, Costea DE, Gjertsen BT, Gilja OH, Kotopoulis S, Ruiz de Garibay G, McCormack E

Low-Intensity Sonoporation-Induced Intracellular Signalling of Pancreatic Cancer Cells, Fibroblasts and Endothelial Cells.

Pharmaceutics 2020 Nov 06;12(11). Epub 2020 nov 6

PMID:
33171947
Castle J, Kotopoulis S, Forsberg F

Sonoporation for Augmenting Chemotherapy of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.

Methods Mol Biol 2020;2059():191-205.

PMID:
31435922
Jacobsen N, Nolsøe CP, Konge L, Graumann O, Dietrich CF, Sidhu PS, Piscaglia F, Gilja OH, Laursen CB

Contrast-Enhanced Ultrasound: Development of Syllabus for Core Theoretical and Practical Competencies.

Ultrasound Med Biol 2020 Sep;46(9):2287-2292. Epub 2020 jun 16

PMID:
32553690
Cantisani V, Bertolotto M, Clevert DA, Correas JM, Drudi FM, Fischer T, Gilja OH, Granata A, Graumann O, Harvey CJ, Ignee A, Jenssen C, Lerchbaumer MH, Ragel M, Saftoiu A, Serra AL, Stock KF, Webb J, Sidhu PS

EFSUMB 2020 Proposal for a Contrast-Enhanced Ultrasound-Adapted Bosniak Cyst Categorization - Position Statement.

Ultraschall Med 2021 Apr;42(2):154-166. Epub 2020 des 11

PMID:
33307594
von Volkmann HL, Brønstad I, Tronstad RR, Dizdar V, Nylund K, Hanevik K, Hausken T, Gilja OH, Fiskerstrand T

Plasma levels of guanylins are reduced in patients with Crohn's disease.

Scand J Gastroenterol 2020 Apr;55(4):449-453. Epub 2020 apr 20

PMID:
32306784
Lisitskaya MV, Olesen SS, Svarc P, Ebrahim M, Jensen AB, Nøjgaard C, Nørregaard P, Drewes AM, Haldorsen IS, Engjom T, Frøkjær JB

Systematic approach for assessment of imaging features in chronic pancreatitis: a feasibility and validation study from the Scandinavian Baltic Pancreatic Club (SBPC) database.

Abdom Radiol (NY) 2020 05;45(5):1468-1480.

PMID:
32170335
Olesen SS, Kuhlmann L, Novovic S, Nøjgaard C, Kalaitzakis E, Jensen NM, Engjom T, Dimcevski G, Waage A, Haas SL, Vujasinovic M, Riauka R, Pukitis A, Ozola-Zalite I, Okhlobystin A, Parhiala M, Laukkarinen J, Drewes AM,

Association of multiple patient and disease characteristics with the presence and type of pain in chronic pancreatitis.

J Gastroenterol Hepatol 2020 Feb;35(2):326-333. Epub 2019 jul 31

PMID:
31314128
Tjora E, Dimcevski G, Haas SL, Erchinger F, Vujasinovic M, Löhr M, Nøjgaard C, Novovic S, Zalite IO, Pukitis A, Hauge T, Waage A, Roug S, Kalaitzakis E, Lindkvist B, Olesen SS, Engjom T,

Patient reported exposure to smoking and alcohol abuse are associated with pain and other complications in patients with chronic pancreatitis.

Pancreatology 2020 Jul;20(5):844-851. Epub 2020 mai 11

PMID:
32507681
Kvarme H, Fjellanger R, Bondevik C, Astor MC, Barrett T, Haugen O, Storebråten G, Karliczek A, Vaagbø G, Sande Leikanger I, Tveit KS, Engjom T, von Volkmann HL

A young male with epitheliolysis in the small bowel and colon.

Scand J Gastroenterol 2020 May;55(5):631-633. Epub 2020 mai 12

PMID:
32393134
Novak KL, Nylund K, Maaser C, Petersen F, Kucharzik T, Lu C, Allocca M, Maconi G, de Voogd F, Christensen B, Vaughan R, Palmela C, Carter D, Wilkens R

Expert consensus on optimal acquisition and development of the International Bowel Ultrasound Segmental Activity Score (IBUS-SAS): a reliability and inter-rater variability study on intestinal ultrasonography in Crohn’s Disease

Journal of Crohn's and Colitis, 24 okt 2020

Reikvam H, Tvedt THA, Johansen S, Setran HA, Havre RF

Surgical Treatment of Severe Bowel Obstruction as a Rare Complication Following Allogenic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Transplantology, 2020

Avlagte doktorgrader

Fredrik Bjorvatn Sævik

Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease.

Disputert:
September 2020
Hovedveileder:
Kim Nylund
Vernesa Dizdar

Functional Gastrointestinal Disorders following Giardia infection

Disputert:
Oktober 2020
Hovedveileder:
Trygve Hausken

Forskningsprosjekter

Leverelastografi hos pasienter med pågående behandling for Hepatitt C- en longitudinell studie

Anesa Mulabecirovic, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Identification of new biomarkers for identification of cystic pancreatic lesions at risk for malignancy

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Improving diagnostics and building a new scoring system for chronic pancreatitis based on Bergen multimodal pancreas database.

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2029
Deltakende helseregion:
HV
Optimalisering av ultralydforsterket kreftbehandling

Georg Gjorgji Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2028
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ultralydforsterket behandling av bukspyttkjertelkreft

Georg Gjorgji Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound perfusion and inflammation in patients with Crohns disease

Kim Nylund, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonografi ved ulcerøs kolitt- en litteraturstudie

Kim Nylund, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Sonoporation-enhanced treatment of inoperable pancreatic cancer

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Giardiasis-induced post infectious IBS

Vernesa Dizdar, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Angiogenesis of colorectal cancer assessed by contrast enhanced endooscopic ultrasonography and molecular techniques

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Functional ultrasound in patients with dyspepsia and ME

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Non-invasive liver tissue characterization using ultrasound elastography and contrast enhanced ultrasound

Anders Batman Mjelle, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ny diagnostikk og behandling av diabetisk gastroparese

Dag André Sangnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-directed diagnosi and targeted treatment of Crohns disease using smartbubbles

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Tilbakefall av ulcerøs kolitt diagnostisert med ultrasonografi

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Sonorescue: selecting patients with severe ulcerative colitis for rescue therapy using ultrasonography

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility disorders

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Pancreatic focal lesions: DIfferentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Palliativ behandling av ondartede stenoser i magesekkens utløp med luminal stent eller gastroenterostomi

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Interobserver reliability for the Vuebox analysis of DCE-US derived perfusion separating fibrosis and inflammation in CD

Fredrik Eriksen Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasonographic score to quantify inflammation in Crohn’s disease

Fredrik Eriksen Sævik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Pancreascyste studie

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Endoscopic palliative therapies

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Navigated Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
The effect of nutrients on GI physiology

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Intestinal fluid balance and inflammation in experimental ETEC infection

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
A phase I trial investigating the combination of PS101-mediated Acoustic Cluster Therapy (ACT) in liver metastasis

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

The PanGut study, work package: gastrointestinal hormonal responses and gall bladder emptying

Eirik Søfteland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Al-Azawy, Kahtan

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
Bjørn Gulbrandsen
Brukerrepresentant
John Willy Haukeland
Representant Helse Sør-Øst
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Lars Normann Karlsen
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler