Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
Hovedfokus for NSGU i 2021 var superbrukerutvikling og oppbygging av digital ressursbank, samt de andre aktivitetene NSGU er kjente for, innen forskning, kursing og veiledning. I 2021 arrangerte vi webinar for superbrukerne, med fokus på faglig og pedagogisk utvikling, samt erfaringsutveksling. På høsten fikk vi endelig til fysisk kurs. Vi utviklet en hybridmodell der vi også hadde med lokale «naive» ultralydbrukere, slik at superbrukerne fikk veilede andre under oppsyn av NSGUs kursholdere. Denne modellen gir en mest mulig realistisk gjenskapning av veiledning av LIS i praksis. NSGUs nettsider har blitt oppdaterte med flere instruksjonsvideoer. Vi har kurset i overkant av 120 leger i år i forskjellige kursformat, i egen region og i HN, HM og HSØ, samt digitalt, og hatt 20 leger i hospitering. I desember samlet vi nasjonale og internasjonale eksperter til et faglig symposium om GE UL, som også ble sendt som webinar. NSGU har meget god vitenskapelig produksjon.

Kompetansespredningsplan med resultatmål finnes på tjenestens hjemmeside. Alle punktene i planen har vært kontinuert gjennom 2021, med særlig fokus på å gi lik mulighet for alle helseregioner til å drive opplæring/undervising av LIS-leger i GE UL. NSGU har deltatt ved nasjonale og internasjonale møter og konferanser og formidlet utviklingen innen UL-metoder og teknikk til helsepersonell og andre. Vi har sett en markant stigning i antall treff på hjemmesiden i 2021. Utvikling av nasjonale utrednings- og behandlingsguidelines, som var planlagt startet opp i 2022, vil med omorganisering til nasjonalt nettverk utgå fra kompetansespredningsplanen.

NSGUs referansegruppe består av nasjonale nøkkelpersoner i ultralyd og gastroenterologi, som alle har et høyt akademisk og klinisk nivå, og som representerer alle helseregioner. Der er også en brukerrepresentant fra en pasientforening (LMF) og en fra instituttsektoren (SINTEF). Samarbeidet mellom NSGU og referansegruppen har vært meget konstruktivt og effektivt. NSGU arbeider kontinuerlig med faglige utvalg og nettverk. Vi har etablert og følger tett opp Norsk gastroenterologisk forening (NGF) sitt ultralydutvalg, og har representanter i interessegruppene for ultralyd, IBD, lever- og pancreassykdommer. NSGU er en sentral samarbeidspartner i utarbeidelsen av europeiske retningslinjer i ultralyd. Vi arbeider kontinuerlig med å overføre og integrere internasjonale retningslinjer til nasjonale tjenester og spre denne kunnskapen til de regionale og lokale helseforetakene. NSGU har i 2021 vært en sentral bidragsyter til utgivelsen av WFUMB Ultrasound Book, en ny digital lærebok i ultralyd.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Vi ser at UL-kompetansen innen vårt felt øker i Norge. Vår nasjonale oversikt viser at antallet personer som benytter GE UL ved sykehusavdelingene i Norge har økt med 11 % fra 2019 til 2021 og at de fleste avdelingene vurderer sin kompetanse som høyere enn i 2019. NSGU har nådd målet om å avholde kurs i alle helseregioner. UL-teknologi og behandlingsmetoder er i stadig utvikling, derfor vil det være et kontinuerlig behov for kurs ved norske sykehus. Registrering av NPR som uttrykk for ultralydbruk blir ansett som en dårlig egnet metode for evaluering av måloppnåelse, da kliniske UL-undersøkelser er underrapporterte. Likevel kan vi hente ut denne informasjonen som et supplement til den nasjonale spørreundersøkelsen. NSGU arrangerer flere kurs i transabdominal ultralyd, leverelastografi, POCUS (point of care ultrasound) og også EUS (endoskopisk ultralyd). Felles for disse er at de krever opplæring og kompetanse i ultralyd for å kunne benyttes av leger som brukere. Metodene er non- eller minimal-invasive. Av medisinske, pasientrettede og samfunnsøkonomiske hensyn er kompetent bruk av gastroenterologisk ultralyd av stor betydning. Det er i denne sammenhengen et åpenbart og presserende behov for NSGU som kan bygge kompetanse og arrangere kurs samt være ansvarlig for hospiteringsordninger som går over lengre tid. Det er lagt inn betydelig innsats for å oppgradere tjenestens hjemmesideinnhold for å sikre informasjonstilgang nasjonalt.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
109 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
104 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NSGU driver ikke pasientbehandling, men vi har liggende ute informasjon på NSGUs nettsider for pasienter og pårørende om hvordan ultralyd fungerer, og hvordan undersøkelsen utføres. Vi har også pasientrepresentant i referansegruppen som er styremedlem i LMF (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer - snart Mage-tarmforbundet). NSGU anser det som viktig å også spre kunnskap om spesielt ultralyd som diagnostisk verktøy ved fordøyelsessykdommer til denne pasientgruppen. Ved å ha en kontaktperson i LMF kan vi nå ut med informasjon til denne pasientgruppen. Pasienter fra andre helseregioner henvist med spørsmål om "second opinion" har avtatt betydelig under pandemien.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Helse Vest innovasjonspris: https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2021/gjeve-prisar-til-tre-forskarar-pa-forskingskonferansen. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Superbrukerkurs oppfølgingskurs 1 okt. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon ved Gastronett Årsmøte 29.10.21. (Kurs/seminar).
 • 3 forelesninger på Norsk Gastroenterologisk årsmøte Feb 21. Konferanse. (Kurs/seminar).
 • 15 foredrag i nasjonale fora. (Kurs/seminar).
 • Arrangør av 20 year Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology 3.des. (Konferanse).
 • 4 abstracts til Norsk Gastroenterologisk årsmøte Feb 21. (Konferanse).
 • 2021 ASCO Annual Meeting 1 abstract. (Konferanse).
 • Abstract (ID 3523729) UEGW 2021 (United European Gastroenterology Week). (Konferanse).
 • 2 abstracts (ID 3524903 og 3523918) DDW (Digestive Disease Week) 2021. (Konferanse).
 • 1 abstract. The International Bubble Conference, Chicago (USA), September 2021. (Konferanse).
 • 9 foredrag på internasjonale kongresser og konferanser. (Konferanse).
 • Superbrukerkurs webinar 26.april. (Digital undervisning).
 • NCUG 20th Anniversary Webinar: Advances in Interventional Ultrasound​ 3.des. (Digital undervisning).
 • Presentasjon ved NFUD symposium september. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Eksternt kurs Kristiansand: Abdominal ultralyd og POCUS. (Kurs/seminar).
 • Eksternt kurs Bodø: Abdominal ultralyd og POCUS. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon på Vestlandsk gastroforum, September 2021. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Presentasjon ved Medisinsk klinikk, Helse Bergen, august 2021. (Kurs/seminar).
 • Doktorgradsveiledning av 6 stipendiater. (Veiledning).
 • Veiledning av 4 medisinstudenter med ultralydrelatert særemne. (Veiledning).
 • Veiledning/mentor for utenlandsk lege. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Siden UL kompetanse handler mye om hands-on trening, er det ikke tilstrekkelig å arrangere digitale kurs. NSGU har begynt arbeidet med å bygge opp en digital ressursbank som skal ligge fritt tilgjengelig på NSGU sine nettsider. Dette blir et supplement til superbrukerutdanningen, som støtte og hjelp til videreutvikling av ferdigheter. I tillegg ønsker vi å stimulere til nettverk mellom superbrukerne, på sikt med livesendinger og Q&A-sessions der erfaringer og problemstillinger kan diskuteres. Hospiteringstilbudet er svært ettertraktet. NSGU har økende ventelister og får stadig nye henvendelser fra leger nasjonalt og internasjonalt.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Sævik F, Eriksen R, Eide GE, Gilja OH, Nylund K

Development and Validation of a Simple Ultrasound Activity Score for Crohn's Disease.

J Crohns Colitis 2021 Jan 13;15(1):115-124.

PMID:
32504533
Haaskjold YL, Nylund K, Skrunes R

A Rare Case of Unilateral Renal Cortical Necrosis.

Case Rep Nephrol Dial 2021 Jan-Apr;11(1):63-68. Epub 2021 feb 12

PMID:
33708801
Schultz CW, Ruiz de Garibay G, Langer A, Liu JB, Dhir T, Leitch C, Wessner CE, Mayoral M, Zhang B, Popa M, Huang C, Kotopoulis S, Luo X, Zhen Y, Niu S, Torkzaban M, Wallace K, Eisenbrey JR, Brody JR, McCormack E, Forsberg F

Selecting the optimal parameters for sonoporation of pancreatic cancer in a pre-clinical model.

Cancer Biol Ther 2021 03 04;22(3):204-215. Epub 2021 mar 10

PMID:
33691611
Steinsvik EK, Hatlebakk JG, Hausken T, Nylund K, Gilja OH

Ultrasound imaging for assessing functions of the GI tract.

Physiol Meas 2021 03 11;42(2):024002. Epub 2021 mar 11

PMID:
33434898
Meling S, Bertoli D, Sangnes DA, Brock C, Drewes A, Ejskjaer N, Dimcevski G, Søfteland E

Diabetic Gastroenteropathy, Soothe the Symptoms or Unravel a Cure?

Curr Diabetes Rev 2021 Mar 22. Epub 2021 mar 22

PMID:
34225633
Cantisani V, Bertolotto M, Clevert DA, Correas JM, Drudi FM, Fischer T, Gilja OH, Granata A, Graumann O, Harvey CJ, Ignee A, Jenssen C, Lerchbaumer MH, Ragel M, Saftoiu A, Serra AL, Stock KF, Webb J, Sidhu PS

EFSUMB 2020 Proposal for a Contrast-Enhanced Ultrasound-Adapted Bosniak Cyst Categorization - Position Statement.

Ultraschall Med 2021 Apr;42(2):154-166. Epub 2020 des 11

PMID:
33307594
Maconi G, Hausken T, Dietrich CF, Pallotta N, Sporea I, Nurnberg D, Dirks K, Romanini L, Serra C, Braden B, Sparchez Z, Gilja OH

Gastrointestinal Ultrasound in Functional Disorders of the Gastrointestinal Tract - EFSUMB Consensus Statement.

Ultrasound Int Open 2021 Apr;7(1):E14-E24. Epub 2021 mai 28

PMID:
34104853
Nordaas IK, Engjom T, Gilja OH, Havre RF, Sangnes DA, Haldorsen IS, Dimcevski G

Diagnostic Accuracy of Transabdominal Ultrasound and Computed Tomography in Chronic Pancreatitis: A Head-to-Head Comparison.

Ultrasound Int Open 2021 Apr;7(1):E35-E44. Epub 2021 aug 24

PMID:
34447899
Nordaas IK, Dimcevski G, Gilja OH, Havre RF, Haldorsen IS, Engjom T

Diagnostic Accuracy of Computed Tomography Scores in Chronic Pancreatitis.

Pancreas 2021 04 01;50(4):549-555.

PMID:
33939668
Novak KL, Nylund K, Maaser C, Petersen F, Kucharzik T, Lu C, Allocca M, Maconi G, de Voogd F, Christensen B, Vaughan R, Palmela C, Carter D, Wilkens R

Expert Consensus on Optimal Acquisition and Development of the International Bowel Ultrasound Segmental Activity Score [IBUS-SAS]: A Reliability and Inter-rater Variability Study on Intestinal Ultrasonography in Crohn's Disease.

J Crohns Colitis 2021 Apr 06;15(4):609-616.

PMID:
33098642
Mjelle AB, Mulabecirovic A, Olafsdottir EJ, Gilja OH, Havre RF, Vesterhus M

Controlled Attenuation Parameter in Healthy Individuals Aged 8-70 Years.

Ultrasound Int Open 2021 Apr;7(1):E6-E13. Epub 2021 mai 4

PMID:
33969259
Engjom T, Nordaas IK, Tjora E, Dimcevski G, Haldorsen IS, Olesen SS, Drewes AM, Zviniene K, Barauskas G, Riis Jespersen HS, Jensen N, Borch A, Nøjgaard C, Novovic S, Kardasheva SS, Okhlobystin A, Hauge T, Waage A, Frøkjær JB

Aetiological risk factors are associated with distinct imaging findings in patients with chronic pancreatitis: A study of 959 cases from the Scandinavian Baltic Pancreatic Club (SBPC) imaging database.

Pancreatology 2021 Jun;21(4):688-697. Epub 2021 mar 3

PMID:
33707113
Vesterhus M, Wiencke K, Haukeland JW, Frigstad SO, Karlsen LN, Jørgensen KK, Folseraas T

Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis.

Tidsskr Nor Laegeforen 2021 06 29;141(10). Epub 2021 jun 22

PMID:
34182737
Fossdal G, Mjelle AB, Wiencke K, Bjørk I, Gilja OH, Folseraas T, Karlsen TH, Rosenberg W, Giil LM, Vesterhus M

Fluctuating biomarkers in primary sclerosing cholangitis: A longitudinal comparison of alkaline phosphatase, liver stiffness, and ELF.

JHEP Rep 2021 Oct;3(5):100328. Epub 2021 jul 2

PMID:
34485881
Havre RF, Dai C, Roug S, Novovic S, Schmidt PN, Feldager E, Karstensen JG, Pham KDC

EUS-guided gastroenterostomy with a lumen apposing self-expandable metallic stent relieves gastric outlet obstruction - a Scandinavian case series.

Scand J Gastroenterol 2021 Aug;56(8):972-977. Epub 2021 jul 8

PMID:
34236273
Bots S, Nylund K, Löwenberg M, Gecse K, D'Haens G

Intestinal Ultrasound to Assess Disease Activity in Ulcerative Colitis: Development of a novel UC-Ultrasound Index.

J Crohns Colitis 2021 Aug 02;15(8):1264-1271.

PMID:
33411887
Steinsvik EK, Sangnes DA, Søfteland E, Biermann M, Assmus J, Dimcevski G, Gilja OH, Hausken T

Gastric function in diabetic gastroparesis assessed by ultrasound and scintigraphy.

Neurogastroenterol Motil 2022 Apr;34(4):e14235. Epub 2021 aug 11

PMID:
34378839
Bots S, Nylund K, Gecse K

Response to letter to the editor "Intestinal Ultrasound to Assess Disease Activity in Ulcerative Colitis: Development of a novel UC-Ultrasound index".

J Crohns Colitis 2021 Aug 14. Epub 2021 aug 14

PMID:
34389853
Bejjani M, Ghandour B, Subtil JC, Martínez-Moreno B, Sharaiha RZ, Watson RR, Kowalski TE, Benias PC, Huggett MT, Weber T, D'Souza LS, Anderloni A, Lajin M, Khara HS, Pham KD, Pleskow D, Fabbri C, Nieto JM, Kumta NA, Pawa R, Jovani M, Khashab MA,

Clinical and technical outcomes of patients undergoing endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy using 20-mm vs. 15-mm lumen-apposing metal stents.

Endoscopy 2022 Jul;54(7):680. Epub 2022 jan 14

PMID:
34569611
Ferraioli G, Berzigotti A, Barr RG, Choi BI, Cui XW, Dong Y, Gilja OH, Lee JY, Lee DH, Moriyasu F, Piscaglia F, Sugimoto K, Wong GL, Wong VW, Dietrich CF

Quantification of Liver Fat Content with Ultrasound: A WFUMB Position Paper.

Ultrasound Med Biol 2021 Oct;47(10):2803-2820. Epub 2021 jul 18

PMID:
34284932
Ilvemark JFKF, Hansen T, Goodsall TM, Seidelin JB, Al-Farhan H, Allocca M, Begun J, Bryant RV, Carter D, Christensen B, Dubinsky MC, Gecse KB, Kucharzik T, Lu C, Maaser C, Maconi G, Nylund K, Palmela C, Wilson SR, Novak K, Wilkens R

Defining transabdominal Intestinal Ultrasound treatment response and remission in Inflammatory Bowel Disease: Systematic review and expert consensus statement.

J Crohns Colitis 2021 Oct 06. Epub 2021 okt 6

PMID:
34614172
Sangnes DA, Lundervold K, Bekkelund M, von Volkmann HL, Berentsen B, Gilja OH, Dimcevski G, Søfteland E

Gastrointestinal transit and contractility in diabetic constipation: A wireless motility capsule study on diabetes patients and healthy controls.

United European Gastroenterol J 2021 Dec;9(10):1168-1177. Epub 2021 okt 23

PMID:
34687494
Eikrem O, Kotopoulis S, Popa M, Mayoral Safont M, Fossan KO, Leh S, Landolt L, Babickova J, Gudbrandsen OA, Gilja OH, Riedel B, Schjøtt J, McCormack E, Marti HP

Ultrasound and Microbubbles Enhance Uptake of Doxorubicin in Murine Kidneys.

Pharmaceutics 2021 Nov 29;13(12). Epub 2021 nov 29

PMID:
34959319
Olsman M, Mühlenpfordt M, Olsen EB, Torp SH, Kotopoulis S, Rijcken CJF, Hu Q, Thewissen M, Snipstad S, de Lange Davies C

Acoustic Cluster Therapy (ACT®) enhances accumulation of polymeric micelles in the murine brain.

J Control Release 2021 09 10;337():285-295. Epub 2021 jul 16

PMID:
34274386
Bekkelund M, Sangnes DA, Søfteland E, Aabakken L, Biermann M, Steinsvik EK, Hausken T, Dimcevski G, Hatlebakk JG

Gastroparesis Symptoms Associated with Intestinal Hypomotility: An Explorative Study Using Wireless Motility Capsule.

Clin Exp Gastroenterol 2021;14():133-144. Epub 2021 apr 28

PMID:
33953592
Utfyllende informasjon

To artikler online 2021 ahead of print: PMID 34145677 og 34339667

Gilja OH

Mission accomplished – Seven novel GIUS guidelines and recommedation papers.

Eur J Ultrasound 2021;42:325-326.

Nurnberg D, Chammas C, Gilja OH, Sporea I, Sirli R (Editors)

WFUMB ultrasound Book (digital). ISBN: 979-1-838-4990-0-6.

WFUMB Publisher 2021. Pages 1-510.

Furset I, Maconi G, Gilja OH

A structured systematic ultrasound examination of abdominal organs. Chapter in WFUMB ultrasound Book ISBN: 979-1-838-4990-0-6.

WFUMB Publisher 2021. 11 pages.

Saevik F, Maconi G, Gilja OH

Gastrointestinal ultrasound (GIUS) – Normal findings. In WFUMB ultrasound Book.ISBN: 979-1-838-4990-0-6.

WFUMB Publisher 2021. 9 pages.

Nylund K, Gilja OH, Dietrich CF

Gastrointestinal ultrasound. In WFUMB ultrasound Book. ISBN: 979-1-838-4990-0-6.

WFUMB Publisher 2021. 14 pages.

Veberg TM, Gilja OH (Editors)

Abstract Book: 20 th Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.

ISBN 978-82-992634-4-3. 2021;pages 1-102.

Gilja OH, Nolsoe C

Foreword in WFUMB ultrasound Book. ISBN: 979-1-838-4990-0-6.

WFUMB Publisher 2021. Page 10.

Gilja OH

Preface in Abstract Book: 20 years Anniversary Symposium of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.

ISBN 978-82-992634-4-3. 2021; pages 2-3.

Nordaas IK, Jouleh T, Trelsgård AM, Dimcevski G, Kotopoulis S, Gilja OH

Sonoporation in pancreatic cancer (PDAC). In Abstract Book: 20 years Anniversary Symposium of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.

ISBN 978-82-992634-4-3. 2021; pages 75-77.

Sævik FB, Eriksen R, Eide GE, Gilja OH, Nylund K

New ultrasound index in Crohn’s disease. In Abstract Book: 20 years Anniversary Symposium of National Centre for Ultrasound in

ISBN 978-82-992634-4-3. 2021; pages 91-93.

Steinsvik E, Hausken T, Gilja OH

Gastric ultrasound in Functional gastrointestinal disorders. In Abstract Book: 20 years Anniversary Symposium of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.

ISBN 978-82-992634-4-3. 2021; pages 97-99.

Kotopoulis S, Dimcevski G, Gilja OH

Sonoporation to Enhance Drug Delivery in Metastatic Pancreatic Cancer in Textbook of Pancreatic Cancer

ISBN: 978-3-030-53785-2.Springer 2021; pages 1281-1292.

Nylund K, Sævik FB

Gastrointestinal ultrasonografi–et verktøy til å følge pasienter med Crohns sykdom

NGF-nytt nr 4, 2021.

Revheim I, Standal AF, Ballance S, Rieder A, Dierkes J, Gilja OH, Hausken T, Rosendahl-Riise H

The acute effect of a B-glucan-enriched oatbread on gastric emptying and postprandial glycemia – a randomized crossover trial in healthy adults

Clinical Nutrition ESPEN Volume 46, December 2021. Page S654

Avlagte doktorgrader

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik

Gastric dysmobility and visceral hypersensitivity - an ultrasound approach to functional GI disorders and diabetic gastroparesis

Disputert:
September 2021
Hovedveileder:
Odd Helge Gilja
Anders Batman Mjelle

Validation of liver elastography in patients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals.Normal values and co...

Disputert:
Januar 2021
Hovedveileder:
Mette Vesterhus
Ingrid Kvåle Nordaas

​The Importance of Structural Changes and Imaging in Chronic Pancreatitis

Disputert:
Desember 2021
Hovedveileder:
Trond Engjom

Forskningsprosjekter

Ultrasound Sonoporation Therapy for Pancreatic Cancer

Tæraneh Jouleh, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2028
Deltakende helseregion:
HV
The effect of nutrients on GI physiology

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Improving diagnostics and building a new scoring system for chronic pancreatitis based on Bergen multimodal pancreas database.

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2029
Deltakende helseregion:
HV
Novel methods in pancreatic function testing and multimodal ultrasound imaging: Diabetic autonom neuropathy

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-enhanced delivery of chemotherapeutic drugs to cancer patients

Spiros Kotopoulis, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
EUS veiledet radiofrekvensablasjon av nevroendokrine tumores i pancreas og av binyreadenomer ved aldosterondrevet hypertensjon

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2027
Deltakende helseregion:
HV
EUS-Guided gastroenterostomy vs Enteral stenting for malignant gastric outlet obstruction -a randomised clinal trial

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Palliativ behandling av ondartede stenoser i magesekkens utløp med luminal stent eller gastroenterostomi

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Identification of new biomarkers for identification of cystic pancreatic lesions at risk for malignancy

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Pancreatic focal lesions: Differentiation of benign and malignant lesions using advanced endoscopic ultrasound and proteomics

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
USE-IT, part 2

Kim Nylund, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Sonorescue: selecting patients with severe ulcerative colitis for rescue therapy using ultrasonography

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Tilbakefall av ulcerøs kolitt diagnostisert med ultrasonografi

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Minimal invasive endoscopic procedures for diagnosis and treatment of esophageal motility disorders

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Lugul´s solution

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
Navigation Direct Endoscopic Necrosektomy of necrotizing pancreatitis

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HMN
Mixed reality/Augmented (AR) reality in flexible endoscopy

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Endoscopic ultrasound guided radio frequency ablation of pancreatic neuroendocrine neoplasms (RAPNEN)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

EUS guided RFA for P-NET (The ERFA-PNET-study)

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Optimizing Ultrasound Enhanced Delivery of Therapeutics

Ingrid Kvåle Nordaas, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Intestinal fluid balance and inflammation in experimental ETEC infection

Hilde Løland Von Volkmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Optimalisering av ultralydforsterket kreftbehandling

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2028
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Scandinavian Baltic database for chronic pancreatitis

Friedemann Georg Erchinger, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HV
Gastroduodenal dysmotility and low-grade inflammation – a link between functional GI disorders and ME/CFS?

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Functional ultrasound in patients with dyspepsia and ME

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV
Symptom generation in dyspepsia

Eline Lundekvam Storlid, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
PanGut study, WP gastrointestinal hormonal responses and gall bladder emptying

Eirik Søfteland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Ny diagnostikk og behandling av diabetisk gastroparese

Dag André Sangnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV
A novel method for detecting Crohns disease using sonographic intraluminal contrast (SonoDOCc)

Andreas Jessen Gjengstø, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2027
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikksjef Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
Bjørn Gulbrandsen
Brukerrepresentant
John Willy Haukeland
Representant Helse Sør-Øst
Lars Aabakken
Representant Helse Sør-Øst
Lars Normann Karlsen
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler