Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Oppgaver og resultat
I følge forskrift 1706 er kompetansetjenestens avgrensning: ”Tilpasset fysisk aktivitet slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan oppnå deltakelse”. Arbeidsgruppen som vurderte søknaden understreker at tjenesten skal ta utgangspunkt i funksjon og ikke diagnose. Det er utformet et strategidokument for kompetansetjenesten. 2012 har vært et oppstartsår. Finansiering ble bekreftet i mai, ansettelser ble gjort i juni (100% + 50% stilling), og offisiell åpning 29. oktober. Nettverksarbeid har vært sentralt for aktiviteten i 2012. Beskrivelsen følger en firedeling som svarer til aktivitetsområdene til tjenesten. A) FORSKNING A1: Søknader: *"Sansehemming og inkludering i skole og fritid". Sendt Bufdir (aug). Samarbeid Nordlandsforskning. *Dokumentasjon av Helsesportsprinsippet (antologi) (søknad til Stiftelsen Sophies Minde (SSM)) *Dokumentasjon av erfaringer fra utviklingsprosjektet ”Aktivitet mot frafall i videregående skole” (Ekstern følgeevaluering) (søknad til SSM,) A2: Publikasjoner Bergkvist, T. P.: Effekt av habiliteringsopphold ved VHSS Universitetet i Bodø, Masteroppgave Bergem, S: Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse. Ergoterapeuten 04.12 Schönfelder, W: Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap: Samhandlingsreformen i et profesjonsteoretisk perspektiv I: A. Tjora and L. Medby (red) 2012 A3: Annet: -Samarbeidsmøte Universitetet i Nordland (des) -Møte om prosjekt Samisk helse og generasjoner (Nordland Fylkeskommune, og Arran)(des) -Forskingsseminar med CHARM, BHSS, Universitetet i Nordland, Nordlandsforskning, Bodø (okt) -Dialogseminar forsking om funksjonshemming, Bufdir, Oslo (mars) -2nd Working Conference on Health Services Research in Europe, Malta (nov) -American heart association conference, Los Angeles (nov) -American college of sports medicine, San Fransisco (mai) -Cardio pulmonary exercise testing, forskerkurs, London (sept) -Nettmøte Discourses on young people with disabilities(Schönfelder (Aktiv Ung), Janneke Harting(Amsterdam Univ.), Jan Grue (UiO) -"Faglig stevne" i forbindelse med åpning av Aktiv Ung 29/10. B) UTVIKLINGSARBEID B1:Søknader: *"Ambulante kompetanseteam for aktivitet og deltakelse" (Helsedir, feb 2012). * ”Aktivitetsarena LAVVO” - Tilpasset fysisk aktivitet i friluft basert på lavvoens kulturelle og fysiske trekk (til Ekstrastiftelsen, i samarbeid med NAAF). *"Aktivitet mot frafall i videregående skole" Søknad om videreføring. *"Go! for familien. Familieopphold overvekt". Søknad om videreføring. *Utvikling av modellområde for aktivitet og deltakelse i friluft (utviklingsprosjekt) (søknad til SSM, sendt sept) B2: Møter og nettverksarbeid: -Dialogmøte NAV Hjelpemiddelsentralen og NAV Nordland (nov) -Dialogmøte med NK LMS (des) -Dialogmøte Helsedir, Oslo (des) -Dialogmøte, Helsedir, Bodø (oktober) -Møte med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) (mai) -Første samarbeidsmøte antologiprosjekt helsesport, Bodø (okt) C) KOMPETANSESPREDNING -Internundervisning helsepersonale - VHSS 2x 45 min underv for ansatte ved VHSS "Rehabilitering og overvekt 1 og 2" -Internundervisning på IHS/BEST HELSE: "Motivasjon og mestring for livsstilsendring" - Norges idrettshøgskole: 6x45 min Tema: Fysisk aktivitet og helse relatert til bla. diabetes, overvekt og hjerte- og karsykdommer D)INFORMASJON OG ANNET D1: Kommunikasjonsløsning: Vi har i 2012 arbeidet med å utvikle grafisk profil, en nettside (www.aktivung.no), og facebook-side. D2: Deltakelse i råd og utvalg: -Medl refgruppe for Baselineundersøkelsen om unges helse, Helsedir/Rambøll -Ekspertevaluator: EU’s 7th Framework Programme for Research – Health -Reviewer: Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR) D3: Høringsuttalelser: -Eval.rapport om behandlingsreiser (SINTEF Rapp, oppdragsg Helsedir) - BUFdir - utkast til FoU-plan for å fremme levekår for personer med nedsatt f.evne D4: Annet nettverksarbeid: -Årskonf Unge funksjonshemmede, Oslo (des) -FN’s dag for personer med nedsatt f.evne (Bufdir) (des) -Møte Unge funksjonshemmede, Bodø (Prosjekt Gapet) (okt) -Jubileumskonferanse RI Norge, Oslo (mai) -Beitostølen Helsesportssenter, dialogmøte (apr) -Rehab 2012, regional rehab.konferanse, Lillestrøm -Idrettsmed. høstkongress, Trysil (nov). -Fagseminar: Hvor går velfersstaten? Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten -Helsedir, seminar ”overgang fra ungdom til ung voksen”

Kompetansetjenesten skal styrke et kunnskapssvakt område innen spesialisthelsetjenesten: hvordan man gjennom bruk av tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få økt samfunnsdeltakelse. Behovet for forskning er bl.a. dokumentert i en kunnskapsoppsummering gjennomført av Kunnskapssenteret etter bestilling fra VHSS. Tjenestens mål og målgruppe gir den noen særtrekk sett i forhold til de fleste andre kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten: -Den skal fokusere på funksjonsnivå (ikke en bestemt diagnose) -Heterogen målgruppe (fra nyfødt til ung voksen), der behovene svært forskjellige og krever ulike kompetanse. For barn er også familieperspektivet viktig. -Deltakelse er utfallsmål. Krever et mangfold av metodiske tilnærminger og faglige perspektiver. Kompetansetjenesten har startet det langsiktige arbeid med å bygge opp nettverk og aktiviteter som er nødvendig for å lykkes med å heve status, kunnskap og kompetansenivået på fagområdet.

For 2012 har kompetansetjenesten mottatt kr 2 mill i finansiering (øremerkede midler). Nøkkelpersonell: Med de bevilgede midlene foretok vi to rekrutteringer (hhv 100% og 50% stilling) fra 1. juni. I gjennomsnitt for året har kompetansetjenesten disponert en ressurs (nøkkelpersonell) på 1,85 årsverk. I tillegg har forskningskompetansen ved VHSS (to seniorforskere i hhv 100% og 60 % stilling) i økende grad blitt faset inn i kompetansetjenesten sin virksomhet. Årsrapporten rapporterer derfor for mer enn 1,85 årsverk. Det er behov for styrking av bemanningen. Vi planlegger rekruttering 1 100% stilling (rådgiver), samt knytte til oss professorkompetanse i 20 % stilling. Vi har forhåpninger om at tjenesten i løpet av 2013 vil kunne overta knutepunktfunksjonen "Fritid for alle". Dette vil gjøre kompetansetjenesten godt rustet til å arbeide mot primærhelsetjenesten og stimulere samhandling med andre relevante deler av det kommunanle nivået (skole/oppvekst/fritid/sosial).

Aktivitet

Undervisning

Grunnutdanning av helsepersonell
21 timer
Videreutdanning av helsepersonell
5 timer
Etterutdanning av helsepersonell
5 timer

Formidling

Kommunehelsetjenesten
 • Nordisk nettverksmøte ”Aktiv fritid for alle” , Stockholm (presentasjon) (sept). (Seminar).
Helsepersonell
 • European College of Sport Science (ECSS) (poster), Brügge. (Konferanse).
 • Fitness Convention 2012. Invitert foredragsholder, tittel: Vektreduksjon i teori og praksis. (Konferanse).
 • "Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre" Rehab 2012 - rehabiliteringskongress, Trondheim (poster) (jan). (Konferanse).
 • Regional rehabiliteringskonferanse - Nord-Norge, UNN (oktober) Plenumsforedrag. (Konferanse).
 • OBESI 2012, Røros (sept). Paneldeltaker. (Konferanse).
 • Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming – nasjonal konferanse, Bodø (juni). (presentasjon). (Konferanse).
 • UD2012 – Universal design, konferanse Lillestrøm (presentasjon) (juni). (Konferanse).
 • Nasjonal forskningskonferanse i habilitering, Haukeland, Bergen (poster) (okt). (Konferanse).
 • Erfaringskonferanse, Tromsø, foreldreveiviserprosjektet (pres+poster) (nov). (Konferanse).
 • Frokostseminar Kunnskapssenteret. Foredrag med tittel: overvekt, fedme og livsstilsendring. (Seminar).
 • Presentasjon av kompetansetjenesten, forskningsparken, NST ("Vrimle"), Tromsø (feb). (Seminar).
 • Presentasjon kompetansetjenesten, styremøte Stiftelsen Sophies Minde (mai). (Seminar).
 • Nettverksseminar Samisk språk- og kompetansesenter Røros/Aajege, (pres+poster) (des). (Seminar).
Media
 • "Like muligheter for alle" - Kronikk - Avisa Nordland 27/10. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nyhetssak om Aktiv Ung, TV2 (nett og nyhetskanalen) 10/11-12. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nyhetsoppslag om Aktiv Ung, Avisa Nordland 30/10-12. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ekspertuttalelse (Lena K Heggebø) i forbindelse med riksoppslag om bollespising (des). (Intervjuer/oppslag i media).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Klasson-Heggebø, L., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Robsahm, T.E.

PHYSICAL ACTIVITY AND AEROBIC FITNESS: DIFFERENCES BETWEEN CHILDREN AND YOUTH WITH AND WITHOUT CHRONIC ILLNESS?

Abstrakt sendt inn/publisert til ECSS 2012

Ding Ding, Marc A Adams, James F Sallis, Gregory J Norman, Melbourne F Hovell, Christina D Chambers, C. Richard Hofstetter, Heather R Bowles, Maria Hagströmer, Cora L Craig, Luis Fernando Gomez, Ilse De Bourdeaudhuij, Duncan J Macfarlane, Lena Heggebø mfl

Perceived neighborhood environment and physical activity in 11 countries: Do associations differ by country?

Submitted: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Ding Ding, Marc A Adams, James F Sallis, Gregory J Norman, Melbourne F Hovell, Christina D Chambers, C. Richard Hofstetter, Heather R Bowles, Maria Hagströmer, Cora L Craig, Luis Fernando Gomez, Ilse De Bourdeaudhuij, Duncan J Macfarlane, Lena Heggebø mf

Patterns of Neighborhood Environment Attributes related to Physical Activity across 11 Countries: A Latent Class Analysis

Submitted: Journal : International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Forskningsprosjekter

”Lokale løsninger i en reformtid - Samhandlingsreformen i nordnorske utkantskommuner”

Walter Schönfelder, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2012
Deltakende helseregion:
HN
Effekter av tilpasset fysisk aktivitet, Valnesfjord Helsesportssenter

Lena Klasson Heggebø, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HN
”Aktive muligheter” - følgeforskning

Trond Bliksvær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Antologiprosjekt - helsesport

Walter Schönfelder, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Øyvind Tvedt

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Anders Midtsundstad
Annen tilhørighet
Anne Marie Lannem
Helse Sør-Øst RHF
Astrid Nyquist
Annen tilhørighet
Edith Victoria Lunde
Helse Vest RHF
Hanne Pauline Jensen
Helse Nord RHF
Lena Sørensen
Annen tilhørighet
Siri Wennberg
Helse Midt-Norge RHF
Torben Simonsen
Annen tilhørighet
Torunn Berg
Annen tilhørighet
Tove Pedersen Bergkvist
Annen tilhørighet
Wenche Schrøder Bjorbækmo
Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler