Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OG OPPGAVESPEKTER: Kompetansetjenesten skal styrke et kunnskapssvakt område innen spesialisthelsetjenesten: hvordan man gjennom bruk av tilpasset fysisk aktivitet kan bidra til at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få økt samfunnsdeltakelse. Tjenestens mål og målgruppe gir den noen særtrekk: -Den skal fokusere på funksjonsnivå (ikke en bestemt diagnose) -Heterogen målgruppe (fra nyfødt til ung voksen), der behovene svært forskjellige og krever ulike kompetanse. For barn er også familieperspektivet viktig. -Deltakelse er utfallsmål. Krever et mangfold av metodiske tilnærminger og faglige perspektiver. Vi vurderer at vi har kommet godt igang på noen områder, mens det på noen andre områder har tatt noe mer tid. Vi har startet arbeidet med en strategiplan for kompetansespredning, som omfatter tre trinn (for nærmere beskrivelse se under kompetansespredning neste punkt). Aktiv Ung har ved ulike anledninger fått innspill på at kvalitetsregister er et arbeide som Aktiv Ung er satt til å gjøre. Med bakgrunn i at Referansegruppa tidligere har anbefalt ikke å prioritere arbeidet med et kvalitetsregister i første fase, er det er behov for å sette forsterket fokus på temaet. I siste referansegruppemøte er det pekt på at arbeidet med kvalitetsregister bør konsentrere seg om oppdraget gitt i forskriften: «Tilpasset fysisk aktivitet slik at barn og unge med funksjonsnedsettelse kan oppnå deltakelse. Utvikling av målemetoder for å måle effekt av tiltak på ulike nivå innenfor helsetjenesten» (Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010). Vi er representert med medlemmer i ulike sammenhenger: Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering, i referansegruppen til det nasjonale opplæringsprogrammet Aktiv omsorg. Vi har også hatt deltakere i ulike forskningsprosjekter, blant annet i et reviewprosjekt om effekten av rehabiliteringsintervensjoner for deltakelse blant unge voksne. Kompetansetjenesten har bidratt i relevant undervisning, og rapporterer inn 33 undervisningstimer innen grunn- etter- og videreutdanning. Gjenom overtakelse av knutepunktfunksjonen fritidforalle fra april 2013 så har Aktiv Ung fått et stort løft i aktivitet rettet mot veiledning og øking av kunnskap og kompetanse hos tjenesteytere spesielt innenfor primærhelsetjenesten. Vi har i perioden gitt høy prioritet til i å videreutvikle og drifte nettsiden (www.aktivung.no) og facebooksiden, for å nå ut til alle som har behov for tilgang til kompetansetjenesten. Det er også søkt om navneendring for å kunne ha et navn som er lett gjenkjennelig også for barn og unge. Kompetansetjenesten har hatt to møter med referansegruppen i siste periode (ett av dem per video), og det er en oppfatning av at dialogen med referansegruppen er god. Rapporter er levert ihht retningslinjene. Kompetansetjenesten har fulgt opp tilbakemeldingene knyttet til fjorårets årsrapport systematisk med spesielt fokus på resultatmål. Resultatmål er fremlagt for referansegruppen

KOMPETANSESPREDNING: Vi har ansvaret for å følge opp det nasjonale knutepunktet Fritid for alle som legger vekt på å følge opp kommuner og frivillige organisasjoner i deres arbeid med å styrke og videreutvikle fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Dette sikres gjennom drfit av nettstedet fritidforalle.no, en egen veiledningstjeneste, tilbud om kurs og oppfølgning av prosjekter. Dette arbeidet gjøres i et nært samarbeid med Helsedirektoratet Aktivitet og deltakelse inn i grunnutdanningene til profesjonsstudiene: Aktiv Ung har innledet et samarbeid med Universitet i Nordland/Profesjonshøgskolen. Målsettingen med arbeidet er å få aktivitet og deltakelse inn i som tema grunnutdanningene til profesjonsstudiene. I arbeid med habilitering av barn og unge kreves økt fokus på aktivitets- og deltakelsesaspektet. På de fleste tiltaksområder legges det for lite vekt på effektive tiltak som skal få barn og unge med funksjonsnedsettelse ut av habilitering/rehabilitering og over i et aktivt og selvstendig liv. Det er stor mangel på kompetanse på området som gjelder aktivitet og deltakelse. Det er også lite kompetanse på koblingen mellom skole/helse og fritidsarenaen, en viktig og sentral arena. Det er ønskelig at denne kompetanse finnes hos de ulike profesjoner som jobber med mennesker, spesielt på kommunalt nivå. Vi tenker oss at en slik undervisning må bli gitt på tvers av de ulike utdanningene og profesjonsgrensene. Arbeidet har vært en prosess som ser ut til at det fra høsten blir prøvd ut et pilotopplegg i lærer-, sykepleier- og sosionomutdanningen ved Universitet i Nordland. Kompetansespredning har vært tatt opp som tema i referansegruppen hvor betydningen av tema- og arbeidsområde ble understreket. Vi er akkurat kommet i gang med en strategiplan for kompetansespredning. Trinn 1: Landsomfattende kartlegging av eksisterende tilbud innen habilitering/for barn og unge med funksjonsnedsettelser. (2013 og 2014) Trinn 2: Utarbeide strategi for kompetansespredning på bakgrunn av analyse av kartleggingene. (2014 og 2015) Trinn 3: Tiltak beskrevet i strategi for kompetansespredning implementeres på bakgrunn av analyse av kartleggingene. (2015 og 2016) Kompetansetjenesten har en aktiv nettside og facebook-side, som brukes aktivt for formidling av kompetanse og kunnskap. Vi har fått utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre som spesielt er rettet mot barn og ungdom. Brosjyren er utarbeidet av elever ved en videregående skole i Bodø (medielinje). Vi har også utarbeidet en hovedbrosjyre, og ulike andre brosjyrer knyttet til konkrete prosjekter (bl.a fritiforalle, fritidmedbistand) Vi startet i 2013 opp et nyhetsbrev (digital distribusjon), og som vil bli videre utviklet videre i 2014.

RESULTATMÅL: Kompetansetjenesten har beskrevet resultatmålene i detalj i et eget word-dokument. Resultatmålene er forankret i strategidokumentet til kompetansetjenesten. De er utformet for å være målbare, og skal styre ressursbruken. Det er formulert resultatmål for til sammen 27 aktiviteter/prosjekter og disse dekker alle fire virksomhetsområder for tjenesten (forskning, utvikling, kompetansespredning, og informasjonsvirksomhet/rådgivning). Målene har vært diskutert i flere interne møter i kompetansetjenesten i løpet av året. Målene er også lagt frem for behandling av referansegruppen (senest i møte 15/1-14). Vi vurderer ut fra gjennomgangene at måloppnåelsen for rapporteringsåret har vært tilfredsstillende. Resultatmålene tar utgangspunkt i føringer og krav som er skildret i følgende dokumenter: *Forskrift m/veileder *Strategidokument for Aktiv Ung (behandlet av referansegruppen) *Søknaden om Nasjonal kompetansetjeneste (mars 2009) *Tilbakemeldinger i fra referansegruppen (referansegruppemøter og årsrapport) *Helsedirektoratet sin evaluering av årsrapporten for 2012 Resultatmålene for 2013: Prosjekt/aktivitet: *Kunnskapsoppsummering - tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse: Resultatmål: Møte med Kunnskapssenteret (februar). Søknad Helsedir (mars) Ny bestilling til Kunnskapssenteret (november) *Effekter av tilpasset fysisk aktivitet - Effektstudie habilitering (VHSS) Resultatmål: Publisering rapport *System for overvåking/dokumentasjon av behandlingsresultater (”kvalitetsregister”) Resultatmål: Drøftes i referansegruppen. Utkast til prosjektplan *Aktivitetshjelpemidler og deltakelse Resultatmål: Søknad om prosjektfinansiering, phd (SSM, sendt oktober) *Utstyrt for fremtiden Resultatmål: Finansiering, Phd opptak ved UiN *Kompetanse om barn og unge med urfolk/samisk bakgrunn Resultatmål: Samarbeidspart i forskningsprosjekt, Høgskolen i Harstad Deltakelse seminar i Tromsø 28/11-13 (Nordens välfärdscenter/ Bufdir) (På lengre sikt: Prosjektinitiering på området) *Nasjonalt knutepunkt ”Fritid for alle” Resultatmål: Inngå avtale med Helsedirektoratet, integrere arbeidet med å følge opp feltet Støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse i samarbeid med Helsedirektoratet *”Aktive Muligheter” Resultatmål: Forprosjekt avsluttes/rapport. Finansiering av hovedprosjekt klar. Plan for følgeforskning klar *”Aktiv fritid for alle” Resultatmål: Bokutgivelse (Fritid med bistand), Oppfølgning og veiledning, Nettverksmøte på Gardermoen og Reykjavik *”Aktiv Ung i Nordland” Resultatmål: Opplæring og veiledning av kommunene, Søknad om videreføring *”Aktiv Ung på Østlandet” Resultatmål: Opplæring og veiledning av kommunene *”Ungdom - forbli aktiv og deltakende” 2012-2014 (samarbeid med BHSS og VHSS) Resultatmål: Planleggingsmøte BHSS 30. August, Prosjekt-presentasjon CHARM konfer 19/11, Samarb/veiledn masterstudent * Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø (samarbeid med UiA) Resultatmål: Prosjektstart/ planleggingsmøte 12/11, Møte Helsedir 17/12-13 * Gapet – Utredning om gapet mellom hva ungdom ønsker og det rehabiliteringsinstitusjonene tilbyr dem (samarbeid med Unge funksjonshemmede) Resultatmål: Ferdigstilling, lanserings konferanse 9/10, Oslo *Personer med funksjonsnedsettelser – utfordringer i et folkehelseperspektiv Resultatmål: Eablering av prosjektgruppe, Presentasjon på nasjonal folkehelsekonferanse *”AktivAPP” – Tilgjengelighetsapp Resultatmål: Markedsundersøkelse, Søknad om finansiering, Samarbeid interesseorg *Antologi helsesport (samarbeidsprosjekt) Resultatmål: Finansiering avklart, Avtale med forlag. Konferanse (Haugland), Produksjon av kapitler *Bokserie ”Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter” Resultatmål: Utarbeide en samarbeidsavtale mellom Aktiv Ung og Fagbokforlaget *Aktivitet og deltakelse som virkemiddel i utdanningene Resultatmål: Intensjonsavtale med Universitetet i Nordland v/profesjonshøgskolen, etablere samarbeid, møte med Høgskolen i Bergen, utarbeide undervisnings-opplegg *Plan for kompetansespredning Resultatmål: Utarbeide/beskrive plan for kompetansepredning, kartlegging habiliteringsmiljø *Informasjonsvirksomhet Resultatmål: Nettsider, Nyhetsbrev *Nettverksarbeid Resultatmål: Fellesarrangement (konferanser), delta i referansegrupper, prosjektinitiering *«Aktiv fritid for alle» - nordisk nettverk Resultatmål: 9-10/9: Nordisk nettverkssamling, Island *Undervisning, forelesning og innlegg Resultatmål: Bidra med innlegg og presentasjoner

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
25 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
5 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • 2x1,5 times undervisning/samtale for foresatte og foreldre til overvektige barn og ungdom på opphold ved VHSS. (Veiledning).
 • 3 timer undervisning for overvektsopererte pasienter ved VHSS «fysisk aktivitet, planer og målsetting, mat og følelser». (Veiledning).
Helsepersonell - alle regioner
 • Nasjonal forskingskonferanse i habilitering, 31/10 Flesland. Overtakelse av ansvar for nettverket + poster. (Konferanse).
 • Dagsseminar 7/3 i regi av Barnas Energisenter, Haukeland. Presentasjon av kompetansetjenesten. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Nordisk konferanse om fysisk aktivitet og funksjonshemming, 29-31/8 Beitostølen. Foredrag: Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetj. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferansen 4/10, Oslo: Foredrag unge med funksjonsnedsettelser i folkehelsepolitikken. (Konferanse).
Allmennheten - flere regioner
 • "Regn med meg" - CP-konferansen, 5/6-13 Tromsø. Foredrag: Barns deltakelse - kunnskaps- og kompetansebehov. (Konferanse).
Andre fagpersoner - alle regioner
 • Nordisk konferanse og nettverksmøte”Aktiv fritid for alle” 10/9, Reykjavik, Oppsummerng av konferansen. (Konferanse).
 • CHARM, nasjonal rehabiliteringskonferanse 20/11, Presentasjon fellesprosj med BHSS: "Forbli aktiv og deltakende". (Konferanse).
 • Ledelse av nasjonal nettverksamling i Bergen om tilrettelegging av fritid. Innledning om arbeidsforhold for støttekontakter 4/6. (Konferanse).
 • Hauglandkurset 5-6/11 2013: "Helsesport og tilpassa fysisk aktivitet i habilitering og rehabilitering", foredrag. (Konferanse).
 • Styreseminar, stiftelsen Sophies Minde, 24/10, presentasjon kompetansetjenesten. (Seminar).
Andre fagpersoner - flere regioner
 • Forelesning på regional nettverksamling om Aktiv omsorg 7/11. (Konferanse).
 • Ledelse av samling i samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle på Reykjavik på Island 11/9. (Konferanse).
 • Konferanse Fri tid for alle Bergen 3. og 4. juni, innlegg. (Konferanse).
 • Aktive muligheter på fritidsarenaen for utviklingshemmede i Drammen 23/5, Presentasjon av FmB. (Seminar).
 • Ledelse av samling i samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle på Gardermoen 23 og 24/4. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte Gardermoen 10. juni, Nasjonalt aktivitetshjelpemiddelprosjekt. Deltakere: NAV, BHSS, VHSS, Aktiv Ung. (Seminar).
Andre fagpersoner - egen region
 • Seminar 8/4 - NAV Hjelpemiddelsentralen Nordland: Presentasjon av kompetansetjenesten. (Seminar).
 • Nasjonalt forskningsnettverk for forskning innen habilitering - regionalt arbeidsutvalg (AU) Helse Nord, nettmøte 7/11. (Nettmøte).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Loe Henrik, Rognmo Øivind, Saltin Bengt, Wisløff Ulrik

Aerobic capacity reference data in 3816 healthy men and women 20-90 years.

PLoS One 2013;8(5):e64319. Epub 2013 mai 15

PMID:
23691196
Anders Midtsundstad

Fritid for alle. En metode for å støtte sosial inkludering

Fagbokforlaget

Gjertsen, Hege og Heggebø, Lena

Evaluering av utviklingsprosjektet «GO for familien – aktiv livsstilsendring» NF-notat nr. 1019/2013

Nordlandsforskning

Bergem, Svein og Pedersen, Mona

Nasjonal aktivitetshjelpemiddelsamling for NAV hjelpemiddelsentralene i aktivitetshjelpemidler for barmark 2012. En oppsummering

Arbeidsnotat nr 2013-3 Aktiv Ung/NAV/VHSS

Bergem, Svein

Friluftslivtilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelse ved Valnesfjord Helsesportssenter. En evaluering

Arbeidsnotat nr 2013-2 Aktiv Ung/VHSS

Tennebø, Kjetil

Physical activity and perceived health among adolescents in Troms. Data based on Fit Futures - a health survey among adolescents

Master thesis, University of Tromsø

Forskningsprosjekter

Deltakelse i review prosjektet: The effect of rehabilitation on participation in young adults with disabilities (ledes av CHARM)

Cecilie Røe, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Søknad: "Utstyrt for fremtiden", samarb Aktiv Ung, Universit. i Nordland, Nforsk, NAV Hj.m.sentr. Søkn sendt Extrastiftelsen

Jakob Djupvik, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HN
Søknad (Ph.d): "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse", Søknad sendt i samarbeid med Universitetet i Nordland

Trond Bliksvær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HN
Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø. (Universitetet i Agder i samarbeid med Aktiv Ung)

Jorunn Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Effekter av tilpasset fysisk aktivitet, Valnesfjord Helsesportssenter

Lena K Heggebø, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HN
Antologiprosjekt - helsesport

Lena K Heggebø, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ HN
"Aktive muligheter" - følgeforskning

Trond Bliksvær, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Øyvind Tvedt

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Edith Victoria Lunde
Referansegruppens leder, Helse Vest RHF
Anne Marie Lannem
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
Hanne Pauline Jensen
Regional representant, Helse Nord RHF
Siri Wennberg
Regional representant, Helse Midt-Norge RHF
Tove Pedersen Bergkvist
Representant for tjenesten, Annen tilhørighet
Lena Sørensen
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Unge funksjonshemmede
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Anita Kivijervi
Kommunal representant, Annen tilhørighet
Wenche Schrøder Bjorbækmo
Universitetsrepresentant, Annen tilhørighet
Astrid Nyquist
Andre, Annen tilhørighet
Torben Simonsen
Andre, Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler