Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Oppgaver og resultat
Aktiv Ungs aktivitet i 2014 er innenfor rammen av de krav forskriften og tjenestens strategidokument stiller til tjenestens virksomhet. Tjenesten skal bygges opp rundt å styrke et kunnskapssvakt område innen spesialisthelsetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sitt formål er: "Å bidra til å styrke kunnskapen om og fokuset på tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme deltakelse på alle arenaer, i oppveksten og senere.» Tjenestens kjerneverdier er: • Være tydelig tilstede for målgruppen og målgruppens nære familie og nettverk • Ta utgangspunkt i funksjonsnivå – ikke i diagnose • Skape kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling og prosess • Fremme deltakelse - og gjennom det skape livskvalitet • Arbeide for å gjøre inkludering, likestilling, aktivitet og deltakelse til en normalopplevelse for alle Tjenestens kjerne strategiområder er: • Forskning og kunnskapsutvikling, med vekt på utvikle og kartlegge ny kunnskap • Kommunikasjon - og informasjonsvirksomhet, med vekt på å spre opplysning, informasjon og ny kunnskap til brukere og allmennheten • Fag, metode, - og kunnskapsutvikling, med vekt på å utvikle og spre kunnskap - omdanne denne til gode praktiske tilrettelagte undervisningstilbud Styrende for arbeidet i disse tre strategiske virksomhetsområdene vil være: * Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater, jfr. bruk av dokumentasjonssystemer * Forskning, oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale forskernettverk * Spredning av forskningsresultater * Kunnskapsdeling – og implementering gjennom å bidra til at ny kunnskap kan deles med instanser som har som oppgave å kvalitetsutvikle og forbedre tjenester for vår målgruppe. * Veiledning og rådgivning til helsetjenesten og brukere * Undervisning som er relevant for eget fagområde * Tiltaksutvikling – og iverksetting   For å kunne få full effekt av ovennevnte tilnærming i valgte vi å legge vekt på «nettverksdannelse» - både knyttet til forskning, fagutviklikling og kunnskapsspredning. Aktiv Ung er en liten tjeneste, med begrensede ressurser. Aktiv Ung er imidlertid nært organisastorisk forankret til helsesportsentrene i Valnesfjord og på Beitostølen. Disse to sentrene har fagmiljøer som det er naturlig å bygge en nær relasjon til, for på den måten å kunne få ut det vi har valgt å kalle en «merverdigevinst" i arbeidet med barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vi har derfor tatt initiativ til å etablere et faglig triangelnettverk mellom Aktiv Ung, Valnesfjord og Beitostølen helsesportsentra. Dette nettverket skal kombinere sine felles ressurser rundt et felles strategidokument som skisserer forskningssamarbeid, prosjektsamarbeid knyttet til fag - og metodeutviklingsprosjekter, felles fokus på overvåkning og dokumentasjon av de resultater tjenestens ulike fagområder produserer, samt kompetansespredning og informasjonsvirksomhet. Dette nettverket er vi godt i gang med å formalisere. På basis av det felles strategidokumentet vi utformer i fellesskap, skal vi som nettverk bygge på de retningslinjene som ligger i forskrift nr. 1706 og Aktiv Ungs strategidokument (05.04.2013). Vi har så langt prioritert arbeidet med å utvikle prosjekter som kan gi oss økt kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel for økt deltakelse i samfunnets ulike livsområder. Vi har vektlagt prosjekter som styrker vår kunnskap om overgangen barn - voksen, Vi har videre vektlagt å utvikle modeller for god samhandling og samvirke og til å utvikle nye metoder som kan inngå som supplement til de metodiske verktøy som i dag anvendes i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole, fritid og arbeidsliv. Kompetansetjenesten har økt sitt engasjement på undervisning i 2014 betydelig. Vi kan rapportere 157 timer undervisning på grunn, - etter, - og videreutdanningsnivå. Vi er i gang med å bygge opp en nettbasert kunnskapsbase/bibliotek i samarbeid med Handicapidrættens Videncenter i Roskilde, Danmark. Nettsiden www.aktivung.no er fremdeles under utvikling. Utviklingsarbeidet fullføres i løpet av første halvår i 2015. Vi har vurdert å bruke ressurser til å øke tjenestens aktivitet på nettet gjennom evt. digitale nyhetsbrev og publikasjonsserie. Kompetansetjenesten har hatt 1 møte med den Faglige Referansegruppen (juni 2014). I dette møtet ble Strategiplanen for 2014 - 2017 lagt frem og bifalt. Dialogen med referansegruppen har vært god i 2014.

Aktiviteten i 2014 har vært styrt etter Strategidokumentet (versjon 05.04.2013) og de resultatmålene som kompetansetjenesten har gitt prioritet i 2014. For å innhente mere kunnskap om hvilke utfordringer som fins innenfor feltet barn og unge med funksjonsnedsettelser, engasjerte vi Nordlandsforskning til å gjennomføre en forskningsundersøkelse som skulle kartlegge kompetanse og tilbud innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Formålet med denne studien har vært å kartlegge hvilken kompetanse som finnes på landsbasis innenfor barnehabilitering/ barn og unge med funksjonsnedsettelser. Kartleggingen er ment å gi grunnlag for kompetansetjenestens arbeid med å utvikle en kompetansehevingsstrategi på feltet. Dette vil bidra til bedre koordinering og spredning av kunnskap, bidra til gode modeller for samhandling mellom tjenester og til utvikling og validering av metoder og indikatorer for å se på effekten av aktivitetsrettede tilbud innen habiliteringstjenesten. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 og er nå under analyse. Analysen vil være ferdig i løpet av første kvartal 2015. Vi søker ny kunnskap om koordinatorvirksomheten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten som vil kunne hjelpe oss med å finne modeller for koordinering og samhandling mellom tjenestene som virker. Vi vil bedre kunne bidra til utvikling og validering av metoder og indikatorer (kvalitetsregister) som kan vise oss effekten av tiltak og intervensjoner. Når analysen er gjennomført vil vi kunne finne en spredningsstrategi som kan bidra til å inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidet vårt. Fra årsskiftet 2014 ble Aktiv Ung skilt ut fra FOU/VHSS - som egen organisatorisk enhet. Dette har bidratt til at tjenesten har fått understreket og tydeliggjort sitt nasjonale ansvar. I løpet av året hadde vi 3 samarbeidsmøter med vår koordinator i Helse Nord. Dette samarbeidet har vært av stor betydning for Aktiv Ungs strategiske plassering nasjonal aktør og gjør at tjenesten styrker sin posisjon som nasjonal tjeneste. Ansvaret for det nasjonale knutepunktet «Fritid for alle» - har som mål å følge opp kommuner og frivillige organisasjoner i deres arbeid med å styrke og videreutvikle fagfeltet støttekontakt, kultur - og fritidsdeltakelse. Dette arbeidet er blitt sikret gjennom driften av nettstedet www.fritidforalle.no som omfatter en egen veiledningstjeneste, tilbud om kurs og oppfølging av prosjekter. Knutepunktfunksjonen ble inntil i 2014 regulert av en avtale mellom Valnesfjord Helsesportsenter og Helsedirektoratet. I 2014 overtok Helse Nord ansvaret fra VHSS i tråd med en ny avtale med Helsedirektoratet. Knutepunkt "Fritid for alle" vil være en del av Aktiv Ungs portefølje resten av kontraktsperioden. "Aktivitet og deltakelse med vekt på personer med en funksjonsnedsettelse» - er et ti timers opplæringsprogram for profesjonsfaglig grunnutdanning. som er utarbeidet av Aktiv Ung i samarbeid med Universitetet i Nordland. Målsettingen har vært å implementere aktivitet og deltakelse som tema inn i grunnutdanningene på Universitetet i Nordland/profesjonshøgskolen og samfunnsfag. Profesjonsutdanningene må gjøre seg nærmere kjent med habiliteringsspørsmål - og hvilken betydning disse har for å kunne styrke aktivitets - og deltakelsesaspektet såvel i skolen som på fritiden. Modulen ble prøvd ut for første gang i november 2014. Aktørene, såvel lærere og studenter ønsker den videreført i 2015. Aktivitet og deltakelse er et viktig tema for profesjonsfaglige yrkesgrupper som lærere, sykepleiere, bv.pedagoger m.fl. som i sitt arbeid møter personer med nedsatt funksjonsevne. Vår ambisjon er å inkludere flere universiteter og høgskoler i opplæringsprogrammet. Skal vi komme i posisjon til å kunne drive kompetansespredning utover dagens nivå er det viktig å bygge videre på de gode forbindelsene Aktiv Ung har fått med samarbeidsaktørerer på direktoratnivå (gjennom «på-tvers-dialoger" med utdanning, arbeid - og velferd, barn, ungdom - og familie, helse samt kulturdepartementet). Vi planlegger årlige dialoger mellom Aktiv Ung og direktoratene, mens vi har forhåpninger om at det for disse vil bli mer normalt å se over direktoratsgrensene på jevnlig basis. Nettsiden til Aktiv Ung er nå i bruk som kompetansespredningskanal. Som supplement til hjemmesiden har vi en også egen Facebookside Vi arrangerte også Årskonferansen «Ulikhet gir mulighet» i Bodø 2 - 3 desember. Konferansen inneholdt 8 hovedinnlegg og 15 presentasjoner i paralellsesjoner. 150 deltakere. Alle innleggene finnes på nettsidene

Hovedmål for Aktiv Ung (jfr. Strategidokumentet): "Aktiv Ung skal løfte kunnskaps – og kompetansenivået nasjonalt, til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn – og unge med funksjonsnedsettelser. Resultatmålene er forankret i følgende dokumenter: Forskriften m/veileder Målformuleringene i strategidokumentet som regulerer Aktiv Ungs virksomhet (de er utformet slik at de kan være målbare i praksis - og skal styre ressursbruken). Søknaden til Nasjonal kompetansetjeneste (mars 2009) Tilbakemeldinger fra referansegruppen Helsedirektoratets evaluering av årsrapport for 2013. Resultatmålene 2014: Prosjekt/aktivitet Prosjekt Aktivitetshjelpemidler. Om betydningen av av kunnskap og kompetanse om aktivitetshjelpemidler blant fagpersoner og brukere, og hvordan slik kunnskap kan bidra til økt sosial deltakelse Resultatmål: Bygge prosjektorganisasjon - og sikre at det faglige nettverket virker. Prosjekt multisenterstudie – mellom VHSS, BHSS; CHARM og Universitetssykehuset i Bergen/Hauglandsenteret ”Adapted physical activity based rehabilitation in chronic disabilities mechanism, process and effect evaluation” Resultatmål: Søknad til Forskningsrådet om tilskudd til gjennomføring i tråd med prosjektplanen Prosjekt «Ulikhet gir mulighet» Bidra til mer kunnskapsbasert praksis gjennom utvikling og utprøving av nye metoder og modeller for tjenester på kommunenivå og mellom kommune - og spesialisthelsenivå. Resultatmål: Søknad til Helse Nord/Helsedirektoratet om tilskudd til forprosjekt Prosjekt "Kursvirksomhet rettet mot helsepersonell og andre i kommunene" (for eksempel kommunehelsetjeneste, skoleverk, frivillig sektor) Resultatmål: Søknad om finansiering av utviklingskostnader - kombinasjon kursplan - og evt. e-læringskurs Prosjekt «Langtidsoppfølging av barn og unge med nevromuskulære lidelser. Samarbeid mellom UNN Nevromuskulært kompetansesenter, Habiliteringsenheten UNN, Aktiv Ung og VHSS Resultatmål: Møte med aktørene, prosjektutvikling - og søknad Prosjekt «Triangelnettverk» - Strategisk faglig nettverkskonstruksjon mellom Aktiv Ungf, VHSS & BHSS Resultatmål: Skisse til felles strategidokument, felles styremøte (VHSS & BHSS) - Formalisering Prosjekt Aktiv App - Utvikling av en App - som gir økt tilgjengelighet for alle Resultatmål: Sluttføre utviklingen av Aktiv App. Rapporter og implementere hos brukerne Prosjekt «Antologi» Tilpasset fysisk aktivitet & Helsesport Resultatmål: Sluttføre arbeidet. Avsluttende skriveseminar på Beitostølen. Inngå avtaler med redaktører og forlag Prosjekt «Kunnskapsbase/Bibliotek» - samarbeidsprosjekt mellom Aktiv Ung, VHSS, BHSS og Handicapidrættens Videncenter, Roskilde Resultatmål: Utrede mulighetene, og evt. utvikle en strategisk plan samt søknad om finansiering Prosjekt «TemaMagasin» - Tema Barn og unge og Aktivitetshjelpemidler. Samarbeid mellom Aktiv Ung, VHSS, BHSS og NAV Kompetanse. Resultatmål: Utvikle en temapakke - med oversikt over hvilke aktuelle tema det er verd å lage TemaMagasin om innenfor tema aktivitetshjelpemidler for barn og unge. Finansiering Prosjekt "Aktiv fritid for alle» - Nordisk nettverk Resultatmål: Planlegging, tilrettelegging av Nordisk Nettverkssamling, Danmark. Prosjekt «Samiske barn og unge med funsksjonsnedsettelser» - Samarbeidsprosjekt mellom Aktiv Ung, VHSS og SANKS Resultatmål: Forskningsprosjekt. Utvikle prosjektskisse, søke om forprosjektidler. Prosjekt «Drop-In» - Samarbeidsprosjekt mellom Aktiv Ung, VHSS, Mental Helse og ADHD foreningen Norge Resultatmål: Utvikle prosjektplan for videreføring av kurspakken Drop-In. Finansiering Prosjekt «Artikkelproduksjon». Samarbeidsprosjekt med miljøer som arbeider med barn og unge med funksjonsnedsettelser. Resultatmål: Gjennomføre skrive-workshop. Prosjekt «Forskningsspeilet» - Overvåking og dokumentere resultater fra forskningsfeltet Resultatmål: Utvikle oversikt over relevante artikler og litteratur på feltet barn og unge med funksjonsnedsettelser - og distribuer Prosjekt «Kompetansespredning» Resultatmål: Fullføre analysen av forskningundersøkelsen til Nordlandsforskning - og utvikle en kompetansespredningsstrategi på grunnlag av den. Prosjekt «Kvalitetsregister» Resultatmål: Fullføre analysen av forskningundersøkelsen til Nordlandsforskning - Diskuter evt. kvalitetsregister i Faglig referansegruppe

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
6 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
8 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
3 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
32 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
48 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
35 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
8 timer
Utfyllende informasjon

Utdanningen har foregått ved følgende Universiteter og Høgskoler: Grunnutdanning: Universitetet i Nordland, Universitetet i Agder, Dioakonhjemmets Høgskole i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Idrettshøgskole. Videreutdanning: Diakonhjemmets høgskole i Oslo. Etterutdanning: Høgskolen i Telemark Teamets medarbeidere har vært ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av utdannings/undervisningsoppgavene.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 05 -07.09: Medvirkningskonferansen «FUNKIS» 2014. 30 deltakere fra hele landet. Samarbeid Aktiv Ung, VHSS og NFK. (Konferanse).
 • 17-18.09: «På-Tvers-Dialog» - med H.dir., Arbeids - og velferdsetaten/NAV kompetanse, Utdanningsdirektoratet og BuF.dir. (Seminar).
 • 20.11: Mikroseminar med U.dir - Tema Drop-In. Formål prosjektsamarbeid. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Fritid for alle, Oslo 3 juni. (Konferanse).
 • 2 - 3.12: Årskonferanse Aktiv Ung 2014 - «Ulikhet gir mulighet», Bodø. (Konferanse).
 • Arctivity -” Ekstremsportuka for personer med nedsatt funksjonsevne” Presentert på NIF seminar, Buf.dir,. (Seminar).
 • 23.09: Fremtidig triangulært faglig og organisatorisk samarbeid mellom Aktiv Ung, Valnesfjord og Beitostølen Helsesportsentra. (Seminar).
 • «Idrett i funksjonshemmedes tegn» - 26 juni, i regi av Norges Idrettsforbund, Valnesfjord Helsesportsenter & FAUNA. (Seminar).
 • 28.11: Mikroseminar NIF om Arctivity 2015. (Seminar).
 • Nettverket Fritid for alle. Møte 2 juni. (Nettmøte).
 • 12-13.02 Alta kommune - som foregangskommune i koordinering av habiliteringsoppgaver for barn og unge med funksjonsnedsettelser. (Veiledning).
 • Etablering av «Ambassadørkorps» - brukergruppens «kompetansefrontløpere". (Veiledning).
 • 26.06: Om seminaret «Idrett i funksjonshemmedes tegn», TV2. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • 17.11: Aktiv Ung, Årskonferansenm. Avisoppslag i Avisa Nordland. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 01.12: Avisoppslag i Avisa Nordland - knyttet til etablering av Aktiv Ungs Ambassadørkorps. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • 17.02: Frafall i videregående skole. Veiledningstema ved Attføringsbedriften Galvano TIA. (Veiledning).
 • Om Aktiv Ung, Saltenposten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 26.06: Om seminaret «Idrett i funksjonshemmedes tegn» - NRK Nordland. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 05 - 06.05: Norsk Nettverk for forskning om funskjonshemming. (Konferanse).
 • 24 - 25.09: Nordisk konferanse - Aktiv Fritid for alle, Beitostølen Helsesportsenter. (Konferanse).
 • 26.09: FAFF - konferanse. «Fysisk aktivitet og funksjonshemmede», Beitostølen Helsesportsenter. (Konferanse).
 • 31.10 -01.11: Idrett for funksjonshemmede, Trondheim i regi av NIF m.fl. Aktiv Ung hadde egen stand begge dagene. (Konferanse).
 • 30.10:Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering. Presentasjon av Aktiv Ung. (Konferanse).
 • 22.09: Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø. Gjensidig presentasjon. Dialog om utvikling av e-lærings konsepter. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 29-30.01: Aktivitetshjelpemidler til vinterbruk. (Kurs).
 • 18.06: Miniseminar Aktiv Ung - og Buf.dir - om bla. Aktiv Ung, Fritid for Alle, Drop-In metoden og Arctivity. (Seminar).
 • Nordlandsforskning - Om Folkehelseperspektivet 24 juni 2014. (Seminar).
 • 07.11: Mikroseminar om Habiliteringsforskning - med Nevromuskulært kompetansesenter, Aktiv Ung, VHSS & UNN. (Seminar).
 • Nettverkssamarbeid Sunnaas/TRS & Aktiv Ung - 2 møter: 21.05 & 16.10. (Nettmøte).
 • Formidling av erfaringskompetanse om Williams syndrom, mellom kommune og Frambu senter. (Nettmøte).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 30.09: Presentasjon av Aktiv Ung, Styremøte VHSS. (Seminar).
 • 17 - 19.11: Samarbeidsseminar & kompetanseutveksling, Aktiv Ung, VHSS & Sjunkhatten Folkehøgskole, Odder, Danmark. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Som listen ovenfor tilsier, har det vært en omfattende formidlingsaktivitet i løpet av 2014. Må få lov til å uttrykke at et av stikkordene vi får velge mellom kan være tvetydige. Hva betyr «nettmøte» - Det kan bety møte på nettet (verdensveven) - eller møte i en nettverksgruppe. Skulle også ønske at dere føyde til «informasjonsoppgave» som kriterium

Kvalitetsverktøy

 • SWOT - analyse (styrke, forbedringsområde, muligheter & trusler), 2014, Regional retningslinje
 • Strategiplan Aktiv Ung 2014 - 2017, Utviklet gjennom en strategiplanprosess våren 2014, 2014, Regional retningslinje
 • Strategidokument, Aktiv Ung - Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, 2013, Regional retningslinje
 • Veileder - Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, 2014, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Det kvalitetsverktøy den nasjonale kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung) har valgt å ta i bruk utover veileder for Nasjonale tjenester for spesialisthelsetjenesten (2010/2014) og Strategidokumentet til den samme tjenesten som ble utarbeidet i forbindelse med etableringen av tjenesten i 2012, er en SWOT - analyse som gir oss grunnlag for å utvikle en langsiktig Strategiplanen, som videre kan regulere den årlige handlingsplanen som skal være med på å sikre at arbeidet til Aktiv Ung styres etter både hovedmål, formål og resultatmål. Vi finner det videre riktig å kommentere hvorfor vi ikke har søkt om å få etablert nasjonalt kvalitetsregister knyttet til målgruppen barn og unge med funksjonsnedsettelser. Siden vårt hovcedmål med tjenesten er å: løfte kunnskaps – og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn – og unge med funksjonsnedsettelser, trenger vi å bringe tilveie mer kunnskap som blant annet kan underbygge behovet for å etablere et eget nasjonalt kvalitetsregister for vår målgruppe. Vi har av den grunn i 2014 engasjert Nordlandsforskning til å gjennomføre et forskningsarbeid som skal gjøre vurderingsgrunnlaget knyttet til dette spørsmålet bedre. Når forskningsresultatene er analysert og gjennomgått av den Faglige Referansegruppen for kompetansetjenesten, vil vi sammen med dem vurdere om vi skal starte prosessen med å søke om å få etablert et nasjonalt kvalitetsregister for målgruppene som omfattes av våre tjenester. Dette vil bli tema på møte i Faglig Referansegruppe i mars 2015.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Dag Ofstad er leder for Aktiv Ung - og er i sluttfasen i sitt arbeid med en doktorgrad i Pedagogisk entreprenørskap. Den sluttføres våren 2015. Artikkelen ble skrevet i 2014 - og inngår som en del av doktorgradsarbeidet. Anne-Merete Kissow er knyttet til Aktiv Ung som forskningsmedarbeider siden september 2014. Hun har undersøkt sammenhengen mellom deltakelse i idrett og deltakelse i hverdagslivet hos mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse. Hun arbeider til daglig som forsker ved Handicapidrættens Videncenter, Roskilde i Danmark.

Kissow, A

Idræt, handicap og social deltagelse

07/2014. København: Danske Fysioterapeuter

Kissow, A

Deltagelse i sociale fællesskaber - at blive sig selv på en anden måde.

Børn i fysioterapi. Fagbladet for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, 01/14

Ofstad, D

Selvregulert og interessebasert læring

Psykologi i kommunen 06/14

Forskningsprosjekter

Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem, Universitetet i Nordland

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Utfyllende informasjon

Prosjektet Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse - Om betydningen av kunnskap og kompetanse om aktivitetshjelpemidler blant fagpersoner og brukere, og hvordan slik kunnskap kan bidra til økt sosial deltakelse ble innvilget i desember 2014 - basert på vedtak i styret i Stiftelsen Sophies Minde. Prosjektets prosjektleder vil være Idrettspedagog Svein Bergem, med Master i idrettsvitenskap fra NIH (2007). Han vil være knyttet til Universitetet i8 Nordland, Profesjonshøgskolen, Senter for Praktisk Kunnskap.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør ØYVIND TVEDT

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Edith Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Anita Kivijervi
Kommunal representant
Anne Marie Lannem
Representant Helse Sør-Øst
Astrid Nyquist
Andre
Hanne Pauline Jensen
Representant Helse Nord
Lena Sørensen
Brukerrepresentant
Sarah Isabel Korneliussen Dahl
Brukerrepresentant
Siri Wennberg
Representant Helse Midt-Norge
Torben Simonsen
Andre
Tove Pedersen Bergkvist
Representant for tjenesten
Wenche Schrøder Bjorbækmo
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler