Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

 

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

 

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung), skal i henhold til forskrift 17.06 paragraf 4 - 6, ivareta de strategiske oppgavene som danner grunnlaget for de mer operative resultatmålene. Mer eksakt informasjon om vår virksomhet er lagt inn i området «Aktivitet» og noen av disse utdypes også i punktene under. 1.Bygge opp og formidle kompetanse - Etablert møtepunkter for brukere, pårørende, brukerorganisasjoner, fagpersoner knyttet til ulike tjenester i kommuner, helseforetak og i frivillig sektor. Gjennomført samtaler, dialoger kompetanseformidling til enkeltpersoner, grupper og forsamlinger. Vi har gjennomført eller har under gjennomføring flere strategiske FOU prosjekter som når de er gjennomført vil ha brakt oss et betydelig skritt på veien mot en kompetanseheving i feltet, forskningsfaglig/ kunnskapsmessig og organisatorisk såvel i tjenesten, blant brukerne, i brukerorganisasjonene, i kommunene og i såvel de lokale som de regionale helseforetakene. Dette vil også dominere det strategiske arbeidet for kompetansetjenesten den neste femårsperioden 2017 - 2022 2.Overvåke og formidle behandlingsresultater - Initiert et forprosjekt med mål å kartlegge, vurdere og forbedre kvaliteten på behandling som gis på norske sykehus, habiliterings – & rehabiliteringsinstitusjoner og etter hvert også i primærhelsetjenesten for å skape et bredere grunnlag for å forsyne helsetjenesten på alle forvaltningsnivå viktig kunnskap og et bredere innsyn situasjonen målgruppen i norsk helsetjeneste. Vi vil først og fremst utvikle et system for innhenting brukerrapporterte data - både data som gir oss innsikt i den enkelte funksjonshemmedes oppfatning/opplevelse av resultatene av diagnose, behandling, tilrettelegging av funksjonsforbedrende aktivitet (PROM) - og samle erfaringer personer med funksjonsnedsettelser har med sine behandlere, medhjelpere, medspillende aktører i oppbyggingen av en optimal hverdagsfunksjonell funksjonsevne (PREM). 3.Delta i forskning - og i etablering av forskningsnettverk - De siste årene etablert eller har under etablering flere nettverk, som dels virker hver for seg og sammen. Vi har gjort en studie av såvel nasjonal, nordisk og europeisk forskningslitteratur på feltet som vi i løpet av 2017 vil offentliggjøre. I kompetansetjenesten ble det avlagt en doktorgrad i 2016, en doktorgrad ble sluttført av en tidligere medarbeider og en til er underveis og vil være avsluttet i løpet av 2018. Kompetansetjenesten har organisert forsknings - og kunnskapsutviklingsarbeidet i et eget team, bestående av en heltidsarbeidende stipendiat og fire deltidsarbeidende forskere. De deltidsarbeidende forskerne er ansvarlige for forskningsarbeidet i ulike FOU prosjekter og er aktører i etablerte nettverk. 4.Bidra til relevant undervisning - Alle ansatte i tjenesten har bidratt med undervisning knyttet til feltet, på møter, kurs, seminarer, konferanser med fagfeltet, brukerorganisasjoner, institusjoner og på grunn - og videreutdanningsnivå på høyskoler og universiteter. Tre prosjekter knyttet til profesjonsutdanningene ved Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, Campus Harstad og NTNU. Gjennomført et tre-årig pilotprosjekt for utdanningene ved Profesjonshøgskolen NU, hvor vi i studieåret får satt av to dager til temaer knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette har vært vellykket. Nå fast integrert som en del Profesjonshøgskolens undervisningsportefølje. Lignende prosjekter er under planlegging ved UiT/Harstad og NTNU. Målet er at vi skal ha tilsvarende undervisning ved 10 universiteter og høgskoler innen utgangen av de neste 5 år. 5.Veiledning, kunnskaps - og kompetansespredning - Følges opp gjennom ulike prosjekter; «Ulikhet gir mulighet», «Full deltakelse for alle», Kvalitetsmålingsprosjekt, Frokostmøtene (2), «Arctivity», «Delta 2022», «Treffpunkt 10», «Aktive Seniornettverk», «Fritid for alle», «Ambassadørkorpset», Årskonferansene og bokserien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter». 6.Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester - Her henviser vi til prosjektene i pkt. 5. 7.Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis - Igangsatt forprosjekt på å utvikle nasjonalt register for målgruppen. Arbeidsgruppe er under etablering (jfr. pkt. 2). Referansegruppen: 1 møte i 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ble etablert for å styrke det som lenge har vært et underprioritert og kunnskapssvakt område; kunnskapen om barn og unge med nedsatt funksjonsevne og hva som kan øke samfunnsdeltakelse for denne målgruppen. Bakgrunnen for at Nasjonal kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelse ble etablert kan sies å være følgende: - Det er behov for kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet (TFA) og andre habiliteringsinnsatser sin effekt på samfunnsdeltakelse - Det er behov for forskning med utgangspunkt i det holistiske perspektivet på rehabilitering og habilitering - Barn og unge og habilitering er et fag/forskingsområde med lav prestisje - Det er behov for lettere tilgjengelig informasjon om eksisterende tilbud - Det er behov for bedre koordinering av og samhandling om tilbud (HP for habilitering - Helsedirektoratet 2009 og Nasjonal strategi for rehabilitering 2008-2011, Omsorgsdepartementet 2007) Kompetansetjenestens momentum for kompetansespredning er (fra St.meld nr. 21 1998 - 99, s.10): Deltakelse, faglig samarbeid og samhandling er sentrale dimensjoner i rehabiliterings- / habiliteringsbegrepet definert som «Tidsavgrensa, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet» Kompetanse i grunnutdanningene: Kompetanse- og fagutvikling og kompetansespredning knyttet til aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter er vesentlig og har sin største utfordring og potensiale i et samarbeid mellom undervisning, forskning/ kunnskapsutvikling og praksis. For å bygge opp nødvendig kunnskap og kompetanse for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, må aktivitet og deltakelse komme inn som tema i grunnutdanningen på profesjonsstudiene ved alle universitet og høgskoler i Norge. Undervisningsopplegg bør være utviklet, gjennomført og rettet mot praksisfeltet. Opplegget veileder og støtter prosesser som bidra til å føre til bedre praksis og bedre tjenester for målgruppen i såvel spesialisthelse-tjenesten, kommunene og i frivillig sektor. Etableringen av et undervisningsopplegg er knyttet til grunnutdanningene. I praksis kan det gjennnomføres som fellesundervisning på tema aktivitet og deltakelse for de ulike profesjonsfagene. Undervisningsopplegget skal også gi inspirasjon og motivasjon for et videre faglig fokus på kunnskap som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for alle. Det skal være en faglig inspirasjon i arbeidet for at alle mennesker skal ha mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv. Formell kompetanse bygges i grunnutdanningene, på bachelor og mastergradsnivå og i videre- og etterutdanning. Frokostseminarene - 2 ganger i året på Litteraturhuset i Oslo. Formålet med denne typen kompetansespredning er å primært nå brukere og brukerorganisasjoner, samt fagfolk som jobber i feltet (ca. 60 deltakere) Årskonferansen - den andre i rekken ble i 2016 arrangert i Drammen med tittel: «Utstyrt for fremtiden» Her var ca 140 deltakere, stands for utstillere, plenumssamlinger med tilsammen 10 innledere, 3 paralellsesjoner med tilsammen 14 innledere. Alle innleggene ble streamet og alt ligger på våre hjemmesider (Egne arrangementer). Aktiv Ung Magasinet ble produsert med intervjuer/bilder av innledere. I 2016 ble de nye hjemmessidene til kompetansetjenesten lansert -www.aktivung.no som kontinuerlig vil være under utvikling som kompetansespredningsverktøy for tjenesten. Utvikling av nye fag - og forskningsnettverk. Det mest sentrale nettverket er DELTA - 2022 nettverket («Kvadraturen») - Nettverkssamarbeid mellom Beitostølen og Valnesfjord Helsesportssentra, Røde Kors Hauglandssenteret og kompetansetjenesten. I nettverket har vi et bredt samarbeid rundt tre forsknings - og utviklingsprosjekter - Aktivitetshjelpemidler, Har fått prosjektmidler til ett felles prosjekt knyttet til Aktivitetshjelpemidler. Er i søkerfasen om delprosjekter "e-helse som verktøy i tverrfaglig samhandling» - og «konsept - og tjenesteutvikling» Øvrige nettverk - arbeidsgruppe Kvalitetsmålingsprosjekt, nordisk nettverk «Fritid for alle», «Ulikheter gir muligheter» - nasjonalt nettverk for etablering av samhandlingsmodeller, Norsk akademi for habiliteringsforskning og Senter for omsorgsforskning.

Viser til følgende resultatområder for kompetansetjenester: A.Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse gjennom FOU B.Kompetanseoppbygging C.Kunnskap og kompetansespredning til helsetjenesten D.Kvalitet og merverdi i forhold til behandling og hele behandlingskjeden E.Bedre kostnadseffekt F.Brukerperspektiv Velger å vurdere aktiviteten ut fra de operative resultatmålene innenfor de ovennevnte resultatområdene vi har arbeidet etter i kompetansetjenesten i 2016: 1. Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. To dagers undervisningskonsepter for grunnutdanninger i profesjonsfag på minst 10 høgskoler og Universitet innen 2022 Gjennomføring: 3 årig pilot gjennomført/sluttført på Universitetet i Nordland/Nord Universitet. Planlegging startet ved UiT/Campus Harstad, samt innledende samtaler med NTNU. 2. Utvikle e-læringskurs knyttet til aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Gjennomføring: Start i 2016 - under utvikling. Skal være utprøvd og ferdigstilt innen 2019. 3. Produksjon av 5 fagbøker relevante for målgruppen innen 2018 Gjennomføring: 3 av 5 bøker er gitt ut på Fagbokforlaget. De to siste ventes i 2017. 4. Utvikle nett tjenesten Funkipedia som leksikon og onlinesamfunn innen utgangen av 2017 Gjennomføring: Har engasjert en elevgruppe ved UiT/Campus Narvik til å bidra til utvikling av en prototype. Skal være ferdig testet og lansert i løpet av 2017 9. Styrke den kvalitative forskningen innen feltet barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelse Gjennomføring: Har initiert prosjektet «Treffpunkt 10» som skal være et samarbeidsprosjekt mellom, Nevromuskulært kompetansesenter, UNN, VHSS, FRAMBU & Kompetansetjenesten. Har fått midler til forprosjekt av Helse Nord 10. Spredning av egne forskningsresultater Gjennomføring: Deltar på ulike konferanser og seminar om Aktivitetshjelpemidler (Phd) - og Ulikhet gir mulighet 11. Deltakelse i – og videreutvikling av minst 5 forskningsnettverk knyttet til habilitering av barn, unge og unge voksne i Norge og Norden (Norsk Akademi for Habiliteringsforskning, Aktive Seniornettverk, Senter for omsorgsforskning, Helsesportskvadraturen/DELTA 2022, + det nordiske nettverk på Aktiv Fritid for alle) Gjennomføring: Alle nettverkene er operative - og fungerer som forsknings - og utviklingsarenaer 12. Gjennomføre samarbeidsprosjektene i DELTA 2022, sammen med VHSS, BHSS og RKHS Gjennomføring: Delprosjekt Aktivitetshjelpemidler er under gjennomføring. Delprosjekt e-læring er under utvikling. 14. Planlegg, tilrettelegge for finansiering, gjennomføring – og evaluering av kompetansetjenestens årskonferanse Gjennomføring. Årskonferansen 2016 ble en faglig suksess 17. Planlegge, tilrettelegg for finansiering, etablering/videreutvikling og implementering av versjon 2.0 av stedsvalgsappen ”Moveasy” innen høsten 2017. Gjennomføring: Appen er åpen - og tilgjengelig på mobil, men må videreutvikles. Inngår samarbeid med brukerorganisasjonene 18. Arrangere to årlige frokostseminar – brukertilpassede og brukerorienterte fagsamlinger, på Litteraturhuset i Oslo Gjennomføring: 2 frokostseminar er gjennomført i 2016 19. Initiere og ta ansvar for utviklingen av kvalitetsindikatorer som skal tas i bruk i utviklingen av nytt dokumentasjons - og målingssystem for målgruppen i løpet av våren 2018. Gjennomføring: Prosjekt er iverksatt (01.11.16) med støtte fra Helse Nord. Arbeidsgruppe er under etablering 21. Gjennomføring av PhD prosjektet «Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse» (SSM) Gjennomføring: Stipendiaten har gjennomført forskerutdanning - og er i rute med innhenting av data. 22. Gjennomføre årlige litteraturstudier av relevant forskningslitteratur og samle dem i en egen database. Gjennomføring: Litteraturstudien gjennomført i 2016. Vitenskapelig artikkel skrives i 2017. 25. Årlig vedlikehold, utvikling/fornying av kompetansetjenestens nettbaserte kommunikasjon – og informasjonstjeneste (inkludert sosiale medier) knyttet til målgruppen Gjennomføring: Ny hjemmeside lansert i 2016, samt oppfølging av sosiale medier.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
15 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
10 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er en tjeneste med 6 stillinger, hvorav den ene er splittet opp i 4 prosentenheter som knyttes til forsknings - og utviklingsarbeid, samt en stipendiatstilling (3år) Det er betydelig færre undervisningsoppdrag for teamene i kompetansetjenesten i 2016 enn i 2015. Det er flere grunner til dette. Den fremste årsaken er at formidlingsaktiviteten har vært mere vektlagt i 2016 enn tidligere. Når det gjelder undervisning primært knyttet til grunnutdanningene - og masterløp har vi valgt å legge vekt på et mer langsiktig arbeid med med formål å få til en full implementering av temaet barn og unge med funksjonsnedsettelser i grunnutdanninger og i masterutdanninger i profesjonsfagene, ved landets høgskoler og universiteter. Gjennom prosjektet «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter inn i grunnutdanningene til profesjonsstudiene har kompetansetjenesten, i samarbeid med Nord Universitet/Profesjonshøgskolen gjennomført et felles pilotprosjekt som omfatter undervisningsopplegg på profesjonsstudienes grunnutdanninger med ovennevnte tema. Arbeidet med undervisningsopplegget har vært ledet av en gruppe fagpersoner fra Nord Universitet og ansatte i Kompetansetjenesten. Pr. i dag er det fellesundervisning som omfatter både studenter fra sykepleierutdanningen, grunnskolelærerutdanningen, sosionomutdanningen og barnehagelærerutdanningen. I arbeid med habilitering av barn og unge kreves økt fokus på aktivitets- og deltakelsesaspektet. På de fleste tiltaksområder legges det for lite vekt på effektive tiltak som skal få barn og unge med funksjonsnedsettelse ut av habilitering/rehabilitering og over i et aktivt og selvstendig liv. Det er stor mangel på kompetanse på området som gjelder aktivitet og deltakelse. Det er også lite kompetanse på koblingen mellom skole/helse og fritidsarenaen, en viktig og sentral arena. Det er ønskelig at denne kompetanse finnes hos de ulike profesjoner som jobber med mennesker, spesielt på kommunalt nivå. Vi tenker oss at en slik undervisning i fremtiden må bli gitt på tvers av de ulike utdanningene og profesjonsgrensene. Det er også på bakgrunn av flere møter, inngått en intensjonsavtale med UiT Norges arktiske universitet i Harstad om et tilsvarende samarbeid om tverrfaglig undervisning. I den sammenhengen er det planlagt en seminardag i februar 2017. Det har også vært gjennomført møter med NTNU (Fagavdeling Aktivitet og deltakelse) og SINTEF-Helse med tanke på etablering av undervisning ved NTNU. Arbeidet knyttet til disse prosessene har vært tidkrevende. Tilsvarende møter planlegges arrangert ved fire nye Universitet og høgskoler i 2017

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ikke klinisk aktivitet

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Nasjonalt råd for fysisk aktivitet 14.09.16. Oslo. Overlevering av strategiske anbefalinger. (Konferanse).
 • Frokostmøte «Inkludering/aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelse» Litteraturhuset, Oslo (30) 01.12.16. (Seminar).
 • Frokostmøte «Tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser» 25.05.16 - Litteraturhuset, Oslo (40). (Seminar).
 • Myndigheten för delaktighet. Fritid med Bistand. 31.05.16, Stockholm. (Seminar).
 • KONFERANSEMAGASINET «AKTIV UNG» - Temaheftet «Utstyrt for fremtiden» Årskonferansen Drammen 04-05.02.16. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Bruk av metoden Fritid med Bistand 20.10.16 i Vennesla. (Kurs).
 • «Bra i livet, Fritid og ferie – for alle?» 28.10.16, Folkets Hus i Oslo. (Konferanse).
Allmennheten - egen region
 • Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordland 02.11.16. Alternativer til støttekontakt og avlastning. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • "Utstyrt for fremtiden?» Drammen 04 - 05.02.16 - Kompetansetjenestens Nasjonale. (Konferanse).
 • Experience of the Sami language, culture and values related to equal health care in Norway and Sweden. 26.03.16. Stockholm. (Konferanse).
 • Nordisk Nettverk – Aktiv fritid for alle. Valjeviken, Sverige 08.12.16. (Konferanse).
 • «Sammen med andre» - Symposium på NNFF konferansen 2016, 09.05.16, Stjørdal. (Konferanse).
 • Norsk akademi for habiliteringsforskning – ”Ulikheter gir muligheter” 27,10.16 Gardermoen. (Konferanse).
 • Vedr. prosjekt «Ulikhet gir mulighet» - Dialogseminar II med kommuner, helseforetak & frivillige.org. 16.11.16, Gardermoen. (Seminar).
 • Vedr. prosjekt «Ulikhet gir mulighet» - Dialogseminar med kommuner, helseforetak & frivillige org. 13 -14.06.16, Gardermoen. (Seminar).
 • Kartlegging av kompetanse og tilbud innen habilitering for barn & unge i kom. og spes.helsetj. Nord.forsk. ISSN-NR:0804-1873. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Fritid for alle - morgendagens støttekontakttjeneste. 09.03.16, Grimstad. (Kurs).
 • Aktivitet og deltagelse - forventningers betydning. 14.09.16. Kristiansand, Nettverket «Fritid for alle», Agder og Rogaland. (Konferanse).
 • Fysisk Aktivitet og Funksjonshemming (FAF-seminaret) 08.-09.09.16 , Beitostølen. (Seminar).
 • «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» - Undervisningskonsept for profesjonsutdanningene Nord Universitet 09-10.11.16. (Seminar).
 • "Aktivitetshjelpemidlers betydning for aktivitet og deltakelse» 26-27.10.16. Trondheim. (Seminar).
 • Nasjonal veiledningstjeneste overfor fagpersoner og brukere, i feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Hele året. (Veiledning).
 • Formidling fritidforalle.no som fungerer som en ide- og kunnskapsbank for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse" - 29.02.16. Bodø. (Seminar).
 • "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse", 14.04.16, Valnesfjord Helsesportssenter. (Seminar).
 • Universitetet i Tromsø/Campus Harstad, 19.04.16 - Om fremtidig undervisningssamarbeid. (Seminar).
 • «Aktive Seniornettverk» - Vennesla kommune, 29.09.16,. (Seminar).
 • Masterstudent i Folkehelsearbeid - Nord Universitet. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Formidling av kunnskap - og kompetansespredning: Kompetansetjenestens årskonferanse ble arrangert i Drammen i 2016 (sist i Bodø). Det var i overkant av 140 påmeldte deltakere fra hele landet. Kompetansetjenestens ansatte var betydelig engasjert i såvel forberedelsene til konferansen, med faglige innspill i paralellsesjonene og med etterarbeidet. Tilsammen 6 av tjenestens 10 medarbeidet bidro med faglige innspill på konferansen (jfr. www.aktivung.no). Årskonferansen ble i 2016 slått sammen med nettverkskonferansen «Fritid for alle» som Høgskolen i Bergen valgte å legge ned pga. manglende finansiering. Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, ble arrangert for første gang 25 mai i 2016, med i overkant av 30 deltakere. Det andre møtet ble arrangert 1 desember 2016,med omtrent samme antall deltakere. Kompetansetjeneste ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst. Vi ønsker på denne måten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Nettverksbygging - som deltaker på kurs, seminarer og konferanser Deltakelse på ulike kurs, konferanser, seminarer er en viktig del av vår nettverksbygging. I tillegg til de kursene, konferansene og seminarene som nevnes over hvor vi har vært med og bidratt faglig, har vi tilsvarende deltatt på andre kurs, konferanser og seminarer hvor vår rolle har vært å følge med, hente informasjon som vi kan omsette i gjennom vår informasjons - og kommunikasjonsvirksomhet - og som viktige kilder som kan tas i bruk i vårt forsknings - og utviklingsarbeid. Kompetansetjenestens teammedlemmer har utover det ovenstående deltatt på følgende faglige events: 30.11.16 - Fagmøte for kompetansetjenestene& og behandlingstjenetsene i Spesialisthelsetjenetsen, Helsedirektoratet.(2) 24.11.16: Møte med PhD-stipendiater og forskningsmiljøet v/Karolinska institutt og Linköping universtitet, Linköping (1) 16.11.16 - Møte RHABU sør-øst - Bjørg Halvorsen - om kvalitetsregister (1) 27.10.16: Møte med PhD-stipendiater, ledere og fagkonsulenter v/NTNU, SENTIF og Olympiatoppen region midt, Trondheim (1) 19.09.16 - Fagdag om likestilling - Buf.Dir - Lansering av NOVA-rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser» ved prosjektleder Tonje Gundersen (1) 04-08.07.16 - Teamet deltok i stab på Arctivity - årlig sommerarrangement for personer med fysiske funksjonsnedsettelser (4). 29.04.16 - Konferanse, Norges Handicapforbund - Hvordan skal vi få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet? (1) 18.04.16 - Deltaker i Referansegruppe i forskningsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus (1) 15 - 16.09.16. Kristiansand: Nasjonal konferanse om «Uterehabilitering.(2) 15.03.16 - Møte med Kunnskapssenteret - Folkehelseinstituttet - Om kvalitetsregister - arbeidsgruppe (1) 10-11.03.16 - Nasjonal konferanse om Kvalitetsregister i spesialisthelsetjenesten, Oslo (1) 24.02.16 - Dagskonferanse, «HVA BETYR TILHØRIGET TIL ULIKE SUBKULTURER FOR UNGES MULIGHETER TIL Å LEVE FYSISK AKTIVE LIV?» Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus (2)

Kvalitetsverktøy

 • Påbegynt arbeid med kunnskapsbaserte faglige retningslinjer for barn og unge med funksjonsnedsettelser, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Plan for kompetanseoppbygging og kompetansespredning, 2015, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonalt kvalitetsmålingssystem for barn og unge med funksjonsnedsettelser - innen, 2018, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal være et virkemiddel for å bygge opp og spre kompetanse innenfor sitt spesifikke fagområdet. Dette fagområdet er bygd opp på følgende strategiske grunnlag: STRATEGISK PLAN FOR KOMPETANSETJENESTEN Tjenesten er organisert i tre operative team. Kompetansetjenestens leder deltar delvis i alle tre teamene: Forsking og kunnskapsutvikling (1 heltids Phd stilling, 4 deltidsstillinger tilsvarende 1 hel stilling). Fag, metodeutviklings - og undervisningsoppgaver (3 fulltidsstillinger - delvis prosjektfinansiert) Informasjons, - kommunikasjons, og admin.oppgaver (1 fulltidsstilling) Tjenesten har følgende strategiske planstruktur: VISJON: AKTIV UNG (basert på forkortelsen aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser) FORMÅL: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, for å fremme aktivitet (herunder fysisk aktivitet) og deltakelse på alle arenaer for vår målgruppe – og for å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings og behandlingsforløpet. PASJON: Kompetansetjenesten skal utgjøre en forskjell. KOMPETANSETJENESTENS KJERNEVERDIER: • Å arbeide for å gjøre inkludering, likestilling, aktivitet og deltakelse til en normalopplevelse for alle • Å være tydelig tilstede for målgruppen • Å ta utgangspunkt i funksjon – ikke i diagnose • Å skape kvalitet gjennom utvikling og prosess • Å fremme deltakelse - skape livskvalitet SAMFUNNSMÅL (hovedmål): Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser skal løfte kunnskaps – og kompetansenivået nasjonalt om aktivitet og deltakelse til et slikt nivå at alle – brukere, tjenesteytere, politikere, forskere – har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser EFFEKTMÅL (delmål - for å oppnå samfunnsmålet): 1. Økt nasjonal kompetanse om hvordan man kan oppnå aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser gjennom ulike virkemidler, blant annet tilpasset fysisk aktivitet 2. Økt kvalitet i tjenestene (både offentlig, privat, og frivillige), og helhetlige behandlingsforløp. 3. Gjennom økt kunnskapsnivå og økt kompetanse, sikre bedret samordning og mer helhetlige nettverk, skal den nasjonale kompetansetjenesten gi bedre bruk av ressurser og økt kostnadseffektivitet på feltet. KOMPETANSETJENESTENS STRATEGISKE RESULTATOMRÅDER: Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse Kompetanseoppbygging Kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten (helhetlige pas.forløp) Kvalitet og merverdi i forhold til behandling og hele behandlingskjeden Bedre kostnadseffektivitet Tydelig brukerperspektiv På bakgrunn av disse er det utarbeidet resultatmål PLAN FOR KOMPETANSEOPPBYGGING - OG KOMPETANSESPREDNING Denne planen ble ferdigsstilt høsten 2015 - og har styrt de strategiske valgene vi har gjort innenfor den rammen den virker. KVALITETSUTVIKLINGSOPPGAVER . Kvalitetsregister/kvalitetsmålingssystem Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har som oppdrag å arbeide for utvikling og tilrettelegging av tilpasset fysisk aktivitet slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan oppnå deltakelse av så vel fysisk som sosial karakter. I vårt oppdrag forplikter vi oss også til å utvikle målemetoder for å måle effekt av tiltak på ulike nivå innenfor helsetjenesten.For å kunne utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings og behandlingsforløpet for en bruker, må kompetansetjenesten etablere et system for å kunne overvåke behandlingsresultater innenfor kompetansetjenestens ansvarsområde. Dette kan gjøres ved for eksempel å etablere et brukerrelatert kvalitesmålingssystem som bidrar til å gi oversikt over status for barn og unge med funksjonsnedsettelser, hvilke tiltak som bør iverksettes for å heve kvaliteten og hva som er effekten av de tiltak som blir iverksatt. Kvalitetsmålingssystemet som skal utvikles bør være bygd på ICF - CYNasjonal (ICF - Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse for barn og unge). Et slikt system er ikke blitt utviklet tidligere og må derfor utvikles fra bunnen av. Dette har vært og vil bli en krevende prosess. Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, startet sensommeren 2016 et forprosjektet, finansielt støttet av Helse Nord, som har som mål å utrede, avklare, strukturere og evt. utvikle og søke om å få etablert en modell for et nasjonalt helse – og kvalitetsregister for målgruppen barn, unge – og unge voksne innen utgangen av tredje kvartal 2017. Forprosjektet skal gjennomføres som et prosessbasert arbeid med aktuelle samarbeidsaktører fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Helsedirektoratet, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet, Regionale Habiliteringstjenester, FFO/Unge funksjonshemmede, SINTEF, representanter for helsesportssentrene og evt. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse. Sammen skal disse instansene eventuelt utvikle et hovedprosjekt som har som mål å søke om å planlegge, søke godkjenning/finansiere, etablere og starte opp et Helse – og kvalitetsregister knyttet til vår målgruppe. Kvalitetsregisteret bør/må være en systematisering av forskbar informasjon og kunnskap om den enkelte funksjonshemmede opplevelse av delaktighet og aktivitet i hverdagen; skolen, i fritiden og som aktiv – og engasjert aktør i samfunnslivet. Kompetansetjenestens formål med medisinske kvalitetsregistre er å bedre kvaliteten på habilitering og rehabilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser gjennom å supplere de allerede eksisterende registre med informasjon om barn og unges funksjon basert på kvalitativt relaterte brukeropplevelses – og erfaringsdata (PROM/PREM), knyttet til aktivitet og deltakelse. Viktige prinsipper: Pasientene i den aktuelle sykdomsgruppen – skal kunne gi tilbakemelding om sine opplevelser og erfaringer i behandlings – og habiliterings/rehabiliteringsapparatet Pasientene skal delta i planlegging og utforming av slike registre Behandlende/ansvarshavende instans skal kunne rapportere virkning og resultater av gitt behandling Skal gi økt kvalitet på behandlingen og styrke forskningsgrunnlaget Vurdere utnyttelse av e-teknologiske virkemidler til bruk ved innsamling av data. Arbeidsgruppe som skal styre forprosjektet henimot en modell for kvalitetsmålinger som kan danne grunnlag for en søknad om godkjenning av et kvalitetsmålingssystem som kan ferdigstilles for tjenestens målgruppe i løpet av innen utgangen av andre kvartal 2018. NETTVERKSBYGGING Kompetansetjenesten er engasjert i følgende nettverksdannelser: 1.Undervisningsnettverk - "Aktivitet, delaktighet og likeverdige muligheter" - samarbeidsnettverk mellom Nord Universitet v/ Profesjonshøgskolen og Fakultet for samfunnsfag, UiT/Campus Harstad - Vernepleierutdanning, Barnevern. En tredje aktør i nettverket er under avklaring; NTNU (Fagavdeling Aktivitet og deltakelse) og SINTEF-Helse, Vi har vært i dialog med dem med tanke samarbeid om undervisning, forskningsprosjekt og annet FoU-samarbeid. Vi har videre planer om, på sikt, å få med Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen Sør-Øst, Universitetet i Agder og Høgskolen i Bergen 2. Knutepunktprosjektet «Fritid for alle». Kompetansetjenesten har et ansvar for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjennom å gi oppfølgning og veiledning i et tett samarbeid med våre samarbeidspartnere i Helsedirektoratet. For å kunne nå ut til de som organiserer tilbud i kommuner og frivillige organisasjoner, ansatte og oppdragstakere i tilbudene og brukere av tjenesten tilbyr vi en samtale- og veiledningstjeneste for å følge opp arbeidet med å styrke og videreutvikle fritidstjenester med utgangspunkt i den lovpålagte støttekontakttjenesten. Tjenesten ligger som et integrert tilbud på ide- og kunnskapsbanken «fritidforalle.no» som oppdateres ukentlig med nye reportasjer. Vi følger også opp 6 regionale nettverk hvor rundt 70 kommuner som representerer alle landets fylker deltar og deltar på kommunebesøk hvor vi møter, samtaler og veileder ansatte etter behov. I 2016 besøkte vi kommunene Bergen, Drammen, Grimstad, Kristiansand, Trondheim og Vennesla, og tok imot et besøk fra kommunene Gran og Lunner. For å styrke arbeidet med å dokumentere erfaringer fra denne satsningen arbeides det systematisk med å dokumentere erfaringer gjennom å samle kunnskapen i fagbøker. 3.Prosjekt frivilligsentral «aktive seniornettverk» - 2016 - 2018. Aktive seniornettverk har fått folkehelsemidler over 3 år (2016 - 2018) fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan støtte opprettholdelse av sosiale nettverk for eldre og seniorer. Forsknings- og utviklingsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Vennesla frivilligsentral, Vennesla kommune, Senter for Omsorgsforskning i Sør ved Høyskolen i Sør-Øst Norge og knutepunktet Fritid for alle som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal også prøve ut metoden overfor unge med funksjonsnedsettelser, Erfaringene skal formidles på nettsiden aktivesammen.no som skal utvikles og driftes av kompetansetjensten. 4.Norsk Akademi for Habiliteringsforskning, Formålet med Norsk akademi for habiliteringsforskning er å styrke kvaliteten på tjenesteyting gjennom økt fokus og satsing på forsking i habiliteringsfeltet. Vi bidrar sammen med bla RHABU ene og andre aktører innenfor habiliteringsforskning til den årlige forskningskonferansen, sist arrangert på Gardermoen i oktober 2016. 5.Senter for omsorgsforskning, Underskrevet samarbeidsavtale med senteret i september 2016. Avtalen regulerer samarbeidsoppgavene vi skal ta fatt på sammen. 6.Helsesportsfaglig nettverk, «Helsesportskvadraturet» /Prosjekt DELTA 2022, Dette nettverket består foreløpig av Valnesfjord og Beitostølen Helsesportssentra, Røde Kors Hauglandsenteret - og Kompetansetjenesten. Nettverksarbeidet reguleres av en samarbeidsavtale som også regulerer fremdriftsplanen i arbeidet - og de prosjektene vi skal samarbeide med de neste 5 årene. DELTA 2022 prosjektet er hovedprosjektet. Dette er delt inn i ulike prosjektpakker. Prosjektpakke 1 - omhandler - prosjektledelse, adm., formidling & samhandling mellom partene. Prosjektpakke 2 omhandler diverse forsknings og utviklingsarbeid. Prosjektpakke 3 omhandler E-helse og teknologi, som er nå er klar til innsendelse til diverse tilskuddsytere. I denne prosjektpakken skal vi bla finne frem til de sentrale kvalitetsindikatorer som bør tas i bruk som virkemiddel i et fremtidig kvalitetsmålingssystem. Prosjektpakke 4 - omhandler aktivitetshjelpemidler - et prosjekt som vi allerede har fått tilskudd til fra Stiftelsen Sophies Minde. Prosjektpakke 5 - skal utvikles i løpet av 2017 og omhandler konsept - og tjenesteutvikling. 6.Nordisk nettverk - Aktiv Fritid for alle -Dette nordiske nettverket har som mål å dele erfaringer og ideer for å sikre flere deltakelse i ordinære fritidsorganisasjoner. Nettverket er åpent for alle som arbeider for å sikre økt inkludering i inn i frivillige organisasjoner i kommuner, kompetansemiljøer, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og nasjonale myndigheter. Nettverket ble etablert i 2008 og arrangerer årlig en nettverkssamling. Nettverkssamlingen for 2016 ble arrangert i Valjeviken, Sölvesborg, i Sverige. SAMHANDLINGSPROSJEKTER Prosjekt «Full deltakelse for alle» - samhandling mellom offentlig og frivillig sektor» Nasjonal kompetansetjeneste er i gang med en prosjektsøknad hvor hovedmålsettingen med prosjektet er samhandling mellom offentlig og frivillig sektor om økt fritidsdeltakelse for alle, med spesiell vekt på tilrettelegging for barn, unge og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Statens overordnede mål med fritidsdeltakelsespolitikken har i lang tid vært deltakelse for alle. Og vekslende regjeringer har alle hatt mål om økt aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Nåværende regjering skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive er prioriterte målgrupper (KUD 2015). Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor om full deltakelse for alle, med spesiell vekt på tilrettelegging for barn, unge og unge voksne med nedsatt funksjonsevne, vil være en god samfunnsøkonomisk innvestering. Barn i dag – i morgen voksen slår fast at vennskap og sosial omgang dannes ut fra nærhet til, og i fellesskap om, aktiviteter sammen med andre på samme alder. Det er viktig å få kontakt med andre barn, unge eller unge voksne for å ha noen å sammenligne seg med og for å få styrket egen identitet. Det må derfor finnes aktivitetstilbud hvor barn og unge med funksjonsnedsettelse kan delta sammen med andre. Målet er å bidra til å skape tilhørighet i vennekrets, prioritere inkluderende aktiviteter, ivareta sosiale relasjoner og å hindre at samfunnet bidrar til utestenging og diskriminering fra viktige arenaer (Sandstrand 2007). I søknadsprosessen og gjennomføring av prosjektet er det og vil være stort fokus på brukermedvirkning og brukerperspektivet. Brukere vil være delaktig i kontaktene mot mulige samarbeidspartnere og finansieringsaktører. Prosjekt «Ulikheter gir muligheter» Målsetting med forprosjektet: Utvikle samhandlingsmodeller mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for å øke aktivitet og deltakelse for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser Målgruppe: Barn, unge og unge voksne som er tilknyttet habiliteringstjenesten og/eller har opphold ved rehabiliteringssenter (VHSS, BHSS, andre) Vi har rekruttert én kommune og deres tilhørende Helseforetak fra hvert Regionale Helseforetak i landet; Bodø kommune og Nordlandssykehuset avdeling Bodø, Stjørdal kommune og Helse Nord-Trøndelag, Askøy kommune og Haukland Universitetssykehus, og Horten kommune og Sykehuset i Vestfold – Kysthospitalet. Brukere er rekruttert fra hver av de prosjektdeltakende kommuner, slik at de har lokal kjennskap og kunnskap, og har vært delaktige i hele prosessen. Prosessen i forprosjektet er gjennomført. Det som gjenstår er å skrive søknad til et 3-årig hovedprosjekt på bakgrunn av den kunnskap vi har fått gjennom forprosjektet. Målet med hovedprosjektet er å tilrettelegge for samhandling etter modeller utviklet av kommunene og helseforetakene i fellesskap. Dette prosjektet skal kunne gi oss erfaringsgrunnlag for å kunne utvikle en langsiktig tydelig strategi på hvordan det er klokt å bygge opp lokale nettverk, slik at ulike fremtidige samhandlingssprosjekter får et lokalt faglig nettverk å virke innenfor. Kompetansetjenestens overordnede mål på sikt, er å utvikle slike lokalt faglige nettverk som kan overta og videreføre arbeidet for å sikre kvalitet i arbeidet med å styrke aktivitet, delaktighet og livskvalitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. (Referansene til dette prosjektet går frem av resultatene/konklusjonene fra "Det handler om samhandling" Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Nordlandsforskning ISSN-NR:0804-1873) ANDRE PROSJEKTER Prosjekt "ELEVator" Hovedmål: Prosjektet skal sørge for opplæring, implementering og spredning av Drop-In metoden slik at barn og unge i målgruppen kan utvikle en god elevrolle. Samarbeidspartner under gjennomføringen er Mellomåsen skolesenter. Målgruppen er elever ved Mellomåsen skolesenter som strever med sin elevrolle basert på følgende indikatorer: Fravær fra lokalskole/skolevegring, Foresattes bekymringer, Elever som engster seg for å dra tilbake til lokalskolen sin. Barn som strever med elevrollen på sykehusskolen (Mellomåsen skolesenter). Det skal være en ung brukerrepresentant med i prosjektets alle faser, noe som vil gi prosjektet en brukerstyrt kunnskapsassistanse. Brukerrepresentanten kan rekrutteres fra Mental Helse Nordland, eventuelt en elev som selv har helseutfordringer og droppet ut av skolen, men etter hvert fullført skoleløpet. Søknad er sendt til Ekstra Stiftelsen. Søkerorganisasjon er Mental Helse Nordland. Vi fikk ikke tilskudd til dette prosjektet i 2016. Sender nye søknader i 2017. Håper på oppstart vil være i 2017. Prosjekt "AKTIVator" Målgruppe og målsetting: Elever som strever med sin elevrolle grunnen konsentrasjonsvansker, uro, rastløshet og impulsivitet skal støttes på å finne sin plass i klassen og på skolen. Brukermedvirkning og betydning for bruker: Drop-In metoden er et verktøy for lærere og andre fagpersoner til å systematisere elevsamtaler som gir mestring og indre motivasjon for elev. Bedre læringsmiljø i klassen. Økt sjanser for å fullføre skole og mestre jobb. Bedre samhandling internt i kommunen. Lærer, helsesøster og foresatt kan alle ta initiativ til at metoden benyttes sammen med eleven AKTIVator er et samarbeidsprosjekt mellom ADHD Norge, Altona skole og ressurssenter i Sandnes kommune, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus avdeling Sandnes og Kompetansetjenesten. Søknad er sendt til Ekstra Stiftelsen. Søkerorganisasjon er ADHD Norge. Vi fikk ikke tilskudd til dette prosjektet i 2016. Sender nye søknader i 2017. Håper på oppstart vil være i 2017. Prosjekt "Treffpunkt 10» Målsetting med hovedprosjektet: Utvikle et langsiktig utviklings-, lærings-, og aktivitetsmiljø for unge gutter med progredierende nevromuskulære diagnoser. Målgruppe: unge gutter med progredierende nevromuskulære diagnoser i alderen 5-11 år (ved prosjektets start). Fikk i 2016 midler til et forprosjekt fra Helse Nord i 2016. Forprosjektets mål er å utvikle søknad til et hovedprosjektet gjennom prosessbasert arbeid. Forprosjektet er et samarbeid mellom Nevromuskulært kompetansesenter UNN, Valnesfjord Helsesportsenter og Kompetansetjenesten. Frambu er inne som faglig ressurs. Brukerperspektivet skal ivaretas gjennom hele prosjektforløpet. Forprosjektet startet opp høsten 2016. Søknad om hovedprosjekt skal utformes i løpet av andre kvarta 2017. Prosjektet "Belong-In": Knutepunktet «Fritid for alle» har fått flere henvendelser fra kommuner som ønsker praktisk kunnskap om hvordan en kan følge opp enslige mindreårige flyktninger som bor i bofellesskap. Vi etablerte et samarbeid med kommunene Kristiansand, Lunner og Gran, og gjennom et forprosjekt utviklet vi arbeidsmetoden «Belong-In» som synliggjør hvordan de kan gis støtte og veiledning i rollen som elev i skolen, deltaker på fritiden og som ungdom i et jevnaldringsmiljø. Metoden systematiserer bruk av Drop-In metoden som en metode for å veilede den enkelte i sin rolle på ulike livsarenaer, mens Fritid med Bistand benyttes som metode for å kartlegge og finne frem til ønsket fritidsaktivitet i en fritidsorganisasjon i nærmiljøet. Kristiansand kommune presenterte erfaringer fra forprosjektet på Nasjonal dialogkonferanse om likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen i 2016 som ble arrangert av Helsedirektoratet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Fagbok: Midtsundstad, A (2016): Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget Hefte: "Aktive muligheter". Kort sammefatning av forsknings- og utviklingsprosjektet "Aktive muligheter" 2012 - 2015 om de utviklingshemmedes fritidsmuligheter. Produsert av Videofabrikken AS Vi har påbegynt arbeidet med en mer langsiktig forskningsstrategi for perioden 2017 - 2022. Vårt lille forskningsteam har imidlertid ikke klart å gjennomføre både det forskningsstrategiske arbeidet og det daglige arbeidet med de forskningsoppgavene vi har i vårt strategiske plangrunnlag. En ferdig langsiktig forskningsstrategi søkes fullført i løpet av andre kvartal 2017. Referansegruppen diskuterte på vårt møte i desember 2016 våre strategier og planer for neste år - og sa seg tilfreds med disse.

Avlagte doktorgrader

Dag Ofstad

Den entreprenørielle dannelsesreisen - en kvalitativ studie av læreprosesser. PhD prosjekt

Disputert:
Oktober 2016
Hovedveileder:
Professor Jarle Sjøvoll, Nord Universitet
Henrik Loe

Aerobic Capacity and Cardiorespiratory Reference Data in Healthy Adults

Disputert:
Oktober 2016
Hovedveileder:
Professor Ulrik Wisløff
Utfyllende informasjon

Henrik Loe var ansatt i kompetansetjenesten under deler av sitt doktorgradsløp - fra 01.03.2010 - 30.04.2014.

Forskningsprosjekter

Effect of physical activity with e-health support in individuals with intellectual disabilities

Audny Anke, UNN

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Aktive Seniornettverk

Jorunn Haugesten Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Treffpunkt 10

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Delta-2022

Astrid Nyquist, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Tur & Treningskompis

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Full deltakelse for alle

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Ulikheter gir muligheter

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Arctivity

Anne-Merete Kissow, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Utfyllende informasjon

Noen av disse prosjektene beskrives mer inngående under pkt. Kvalitetsverktøy. Alle disse prosjektene inkluderer imidlertid en forskningsdel. Effect of physical activity with e-health support in individuals with intellectual disabilities Audny Anke, UNN HF - Kompetansetjenesten er medforskende partnere Aktive Seniornettverk Jorunn Haugesten Midtsundstad, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er medforskende partnere Treffpunkt 10 Dag Ofstad, Nasjonal institusjon. Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig Delta-2022 Astrid Nyquist, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er medforskende partnere Tur & Treningskompis Dag Ofstad, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig for forskning. Evalueringsforskning på oppdrag fra Nordland Idrettskrets og Salten Friluftsråd Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse Svein Bergem, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig. Full deltakelse for alle Dag Ofstad, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig. Ulikheter gir muligheter Dag Ofstad, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig. Arctivity Anne-Merete Kissow, Nasjonal institusjon - Kompetansetjenesten er prosjektansvarlig for forskning. Evalueringsforskning på oppdrag fra VHSS

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Roger Henriksen

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Edith Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Anita Kivijärvi
Kommunal representant
Astrid Nyquist
Andre
Gry Hansen
Representant Helse Midt-Norge
Hanne Pauline Jensen
Representant Helse Nord
Lena Sørensen
Brukerrepresentant
Ragnhild Gundersen
Representant for tjenesten
Reidun Birgitta Jahnsen
Representant Helse Sør-Øst
Sarah Isabel C. Dahl
Brukerrepresentant
Torben Simonsen
Andre
Wenche Bjorbækmo
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler