Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
1. Bygge opp og formidle kompetanse. NKBUF jobber kontinuerlig og målrettet med å bygge opp og formidle kompetanse gjennom utviklingsprosjekter, undervisning, kunnskapsformidling og forskning i tråd med strategiplanen. I 2018 har tjenesten prioritert å samarbeide med utvalgte kommuner fra hver helseregion (Mønsterkommunenettverket), for å finne metoder og modeller som kan bedre kommunenes arbeid for målgruppen. Målet er å styrke brukermedvirkningsperspektivet ved å ha sterkere fokus på å skape tjenester som er tilpasset brukerens behov. Vi har som mål å sikre at tjenestene er i tråd med brukernes forventninger og forventede faglige standarder. Vi vil styrke kapasiteten til samhandling og koordinering i tjenestene i 1 - og 2 linjen, slik at de oppleves av brukerne som helhetlige tilbud med høy faglig kvalitet. 2. Overvåke og formidle behandlingsresultater. I 2018 har tjenesten innenfor rammen av nevnte kommunenettverk, arbeidet med å utvikle en metode for å måle hvordan kommunale tjenester bidrar til økt deltakelse og inkludering (sosial deltakelse, erfaringer/tilfredshet) blant de som mottar lovpålagte tjenester. Vi har under utvikling et system for kvalitetsmåling, læring og endring som muliggjør systematisk evaluering og endring i de kommunale tjenestene. Brukerne har vært sentrale aktører i innovasjonsprosessen (participatory Research). Vi kartlegger eksisterende og relevante mål for deltakelse, gjennomfører fokusgruppeprosesser (med ungdommer, foreldre og fagpersoner - hver for seg og sammen). Vi vil utprøve/teste ut målemetode og feed-backsystem. Sammen med kommunene gjennomføres målinger og endringsprosesser, ferdigstilles målemetoder og utvikles feed-backsystem (Theory of Change/ToC), som kan deles med resten av kommune Norge. 3. Delta i forskning og etablering av forskningsnettverk. Tjenesten deltar i flere nasjonale forskningsnettverk. Norsk Akademi for Habiliteringsforskning (hvor NKBUF er i styringsgruppen), Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF), HELSESPORTSKLYNGEN (BHSS,VHSS, RKHS og NKBUF), FAF-nettverket (NIH & BHSS), samt Folkehelsealliansen Nordland. Forskningsteamet ved NKBUF har i 2018 gjennomført 4 vitenskapelige arbeider knyttet til kvalitetsikring (3) og skoleutvikling (1). I alle studiene har brukerperspektivet hatt særskilt fokus. 4. Bidra til relevant undervisning. NKBUF har i bidratt i undervisningsoppdrag, møter, kurs, seminarer, konferanser med fagfeltet, brukerorganisasjoner, institusjoner og på grunn - og videreutdanningsnivå på høyskoler og universiteter. Undervisningsprogrammet for grunnutdanningene for profesjonsfagene ved Nord Universitet er blitt gjennomført for femte gang i 2018. Det er blitt en fast integrert del av Profesjonshøgskolens årlige undervisningsportefølje. Undervisniningskonseptet vil bli evaluert i 2019. I 2018 utviklet vi i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge et etter - og videreutdanningsprogram/en pilot, hvor kommuner i Nordland tilbys en 15 studiepoengs utdanningsmodul innen høyere utdanning til medarbeidere og aktører som arbeider med oppgaver knyttet til vår målgruppes aktivitet, deltakelse og opplevelse av en inkluderende hverdag. Piloten vil, etter at den er gjennomført, evaluert og justert/tilpasset, tilbys resten av kommune Norge. 5.Bidra til veiledning, kunnskaps - og kompetansespredning til helsetjenestens andre tjenesteytere og brukere. NKBUF arbeider systematisk med kompetansebygging - og spredningstiltak knyttet til vår målgruppe. Arbeidet blir i 2019 forankret i en Ytelsesavtale med HN RHF. Innholdet i avtalen er bygd på oppgavespekteret og kompetansetjenestens innhold og avgrensning (jfr. Veileder til Forskrift nr. 1706, s. 74). 6. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Tjenesten har følgende tiltak for å sikre likeverdig tilgang: *Drifter fem nettsider *Deltar aktivt i sosiale medier *Arrangerer og deltar på relevante konferanser og seminar/møter *Initierer og driver innovasjonsprosjekter 7.Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis NKBUF arbeider kontinuerlig med å implementere sentrale føringer i vår strategiske tilnærming til feltet gjennom å utvikle, samle og spre kunnskap som bidrar til kunnskapsbasert praksis. Tjenestens operative felt er nedfelt i en Ytelsesavtale med HN RHF. 8.Etablere faglige referansegrupper Tjenesten har en faglig referansegruppe med representasjon i.h.h.t veileder for forskriften. Den møtes to ganger pr. år.

Sentrale utviklings, -sprednings - og formidlingstiltak i 2018: * Prosjekt "Mønsterkommunenettverket". NKBUF sammen med 1 kommune i hver helseregion og helseforetak, gjennom prinsippet "FOU tur/retur", tar mål av seg å finne tverrsektorielle samhandlings – og samskapingsløsninger internt i kommuner, mellom kommuner og helseforetak og internt i helseforetak, som vil kunne gi optimale tilretteleggings, behandlings – og oppfølgingsløsninger, før, under og etter et habiliterings – rehabiliterings-tilbud. Mønsterkommunenettverket består av Vestvågøy, Stjørdal, Horten og Askøy kommuner, med Frogn kommune som foreløpig assosiert medlem. * Prosjekt "Full deltakelse for alle" - Samhandling og samskaping mellom offentlig og frivillig sektor om økt samfunnsdeltakelse, med spesiell vekt på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forprosjektet skal hver kommune utvikle sin modell for samhandling og samskaping mellom aktuelle kommunale tjenesteområder og frivillige organisasjoner. For å få til full deltakelse for alle er de beste mulighetene og de største utfordringene i en forpliktende samhandling og samskaping mellom frivillig og offentlig sektor. Målgruppen i forprosjektet vil være representanter fra aktuelle kommunal tjenesteområder, frivillige organisasjoner, brukere. Ønsket effekt er - at kommune, frivillig sektor og brukere jobber i tynn samskaping (co-creation) som likeverdige og betydelige partnere og ressurser. På lang sikt vil et hovedprosjekt utvikles til å bli tykk samskaping (co-production). - Det skapes tverrsektorielle sosialt innovative modeller i forprosjektet. - Modellene som utvikles må ha et innhold og være av en slik karakter at kommunene ønsker å prøve de ut over tid i et hovedprosjekt - Prosessarbeidet resulterer i politisk og administrativ forankring Dette skal gjøres sammen med pasient, bruker og pårørende gjennom utprøving og utvikling av felles kommunikasjonsplattform for å få til bedre samhandling om, og med, brukerne. Søknad sendt til Bufdir 10. desember 2018. * Prosjekt "Opplæringsprogrammet - Helt innafor og sammen med andre" Nordlandspilot. Kommunene i Nordland tilbys et femten studiepoengs kurs innenfor høyere utdanning til sine medarbeidere og innbyggere, som har til felles at de arbeider med oppgaver knyttet til barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelsers aktivitet, deltakelse og opplevelse av en inkluderende hverdag. Etter at programmet er gjennomført, evaluert og justert/tilpasset, vil piloten kunne tilbys resten av kommune Norge. Oppstart i 2018. *Velferdsteknologiprosjekt Horten kommune i samarbeid med Direktoratet for e-helse, hvor målet er å identifisere og å prøve ut ett eller flere tilgjengelige velferdsteknologiske verktøy og at bruken av verktøyet skal gjøre det lettere for barn og unge med nedsatt funksjonsevne å delta i og mestre fritidsaktiviteter. * Videreutdanning av lærere i praksis i fem Agder-kommuner, gjennom innovasjonsprosjektet "School-In - Inkludering på organisasjonsnivå", med støtte fra Norges Forskningsråd. * Temabaserte Frokostmøter vår/høst 2018 - Litteraturhuset Oslo * Nettverksbygging - gjennom bla. Nasjonal koordinerende enhet for habilitering - og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og samarbeid med NK Læring og mestring innen helse (NKLMH), som har et delansvar for målgruppen barn og unge med nedsatt funksjonsevne. * Dialog med kompetansemiljøer og aktører i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har fellesansvar for sektorovergripende oppgaver knyttet til målgruppen barn - og unge med funksjonsnedsettelser. * Formidle kunnskap om feltet gjennom å kartlegge og dele på våre hjemmesider relevant informasjon og kunnskapsoversikter fra ulike kompetanse-aktører som har medansvar innenfor feltet barn og unge med nedsatt funksjonsevne. * Gjennom nettsiden aktivung.no holder vi målgruppen vår orientert om aktivitet i forhold til FOU - arbeid, viktig informasjon og nyheter som innhentes fra aviser, tidsskrift og andre formidlingsmedier, samt at vi deler de ulike høringsinnspill vi får fra sentrale myndigheter. Vi startet i 2018 en revisjon av hjemmesidene; både hovedsiden og tilleggssidene fritidforalle.no, fritidmedbistand.no, dropinmetoden.no, aktivesammen.no. Revisjonen vil vi fortsette i 2019, slik at vi i neste rapporteringsperiode skal ha en bred, oppjustert og modernisert formidlingskanal for vår målgruppe. Vi har også egen side på Facebook hvor vi kommer i direktekontakt med målgruppeaktører.

NKBUF - Innhold og avgrensning Formålet med NKBUF er å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemiddel, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet, mestring og deltakelse på alle arenaer for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser, med spesielt fokus på overgangene. Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. (Jfr veileder s.74). Resultatmålene skal ta utgangspunkt i tjenestens innhold, formål og avgrensning og områder for resultatmål for nasjonal kompetansetjeneste. På bakgrunn av dette har NKBUF vært styrt etter følgende resultatmål:: 1. Styrke aktivitet, herunder tilpasset fysisk aktivitet, og deltakelse som virkemiddel for å øke livskvaliteten til barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser 2. Utvikle kunnskap og kompetanse om (re)habilitering av barn, unge og unge voksne – for å bidra til at de mestrer overgangene på en god måte 3. Utvikle modeller for å skape god tverrfaglig samhandling og samskaping mellom fagfeltets samarbeidsaktører. 4. Utvikle og validere modeller, metoder og kvalitetsindikatorer for å styrke kvaliteten i arbeidet med (re)habilitering av barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. 5. Utvikle og validere metoder for å kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltakelse og metoder som har fokus på effekt av tiltak/intervensjoner. 6. Sikre økt kvalitet og merverdi på utredning, behandling og oppfølging (helhetlige behandlingsforløp), og gjennom det tilstrebe økt kostnadseffektivitet i hele behandlingskjeden 7. Sikre tydeligere brukermedvirkning Med forankring i innhold, formål og avgrensning (jfr. veileder s.74), i områder for resultatmål (jfr. veileder s.17), i tjenestens faktiske resultatmål (jfr. Strategiplan 2018 - 2022) og HOD´s 5-årsevaluering, er det i 2018 utarbeidet en Ytelsesavtale mellom kompetansetjenesten og HN RHF, som skal gjelde for 2019 og rulleres årlig fremover. Den er blitt diskutert i tjenestens referansegruppe.Tjenesten skal fortsatt være et virkemiddel for å heve kompetansen på et fagområde som er dokumentert å være kompetansesvakt. I Ytelsesavtalen tydeliggjør tjenesten 3 operative resultatmål (strategiske delmål) som virksomheten vår er blitt styrt etter i høsten 2018 og som også gjelder for 2019: 1. Sikre Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse gjennom kunnskaps – og kompetanseoppbygging, kompetansespredning – og formidling, undervisning, veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde. 2. Bidra til forskning og kunnskapsutvikling gjennom etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, samt spredning av erfaringsbasert praksis og forskningsresultater. 3. Styrke kvalitet i kunnskapsbasert praksis. Legge til rette for sosial aktivitet, deltakelse/medvirkning, mestring og inkludering av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Disse operative resultatmålene/delmålene ivaretar områdene for resultatmål til nasjonal kompetansetjeneste som fremheves i veilederen (s. 17) og det er disse de 32 tiltakene i Ytelsesavtalen for 2019 vil bli knyttet opp til. De aller fleste av tiltakene har vært arbeidet med i 2018 - og er beskrevet på ulike steder i denne rapporten. På basis av evalueringen i 2018, ønsker NKBUF å vektlegge nye tiltak som skal ivareta de utfordringene som 5-års-evalueringen påpeker at NKBUF må utfordres på. NKBUF må: * avgrense virksomheten til et nivå som kan håndteres innenfor de ressursrammene som tjenesten har. * utarbeide en tydelig og spesifikk plan for kompetansespredning basert på de oppgavene som ligger i Ytelsesavtalen * utarbeide et system for effektmålinger - og dokumentasjon av resultatoppnåelse * planer for regional videreføring/desentralisering av tjenestetilbudet * styrke samarbeid med kommuner og helseforetak * dokumentere at fagfeltet fortsatt er kompetansesvakt, samtidig også at tjenestens virksomhet har ført til økt kompetanse og kvalitet på tilrettelegging for målgruppen i kommuner og helseforetak.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
23 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
26 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning av helsepersonell - Tverrfaglig undervisning ved profesjonsutdanningen - Nord Universitet. 12 timer. Tema: Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Denne undervisningen er for sykepleiere, lærere, barnehagelærere, sosionomer og barnevernspedagoger. Gjennomført hvert år siden 2014. Vernepleierutdanningen Sogndal - 11 timer undervisning i tilrettelegging av ferie, fritid, kultur Videreutdanning helsepersonell - Universitetet i Tromsø/Campus Harstad - 2 timer undervisning om Fritid med Bistand og organisering av fritid for mastergradsstudenter på studiet Funksjonsnedsettelse og deltakelse Nordland Fylkeskommune, NKBUF, KS Nordland, Frivillighet Norge, Unge Funksjonshemmede og Universitetet i Sør-Øst Norge - hadde i 2018 de første modulsamlingene i Opplæringsprogrammet "Helt innafor - og sammen med andre". Vi gjennomførte 2 moduler a 12 timer i Bodø og Kabelvåg: 24 timer undervisning på videreutdanningspiloten Kultur, fritid og aktiv med ca 20 studenter. Videreutdanningspiloten gjennomføres som et studium på 15 studiepoeng i 4 regioner i Nordland (2018 – 2019). I oppfølgningen tilbys drift, oppfølgning og veiledning gjennom etablering av regionale nettverk (2019 – 2021) med halvårlige nettverkssamlinger over 2 år. Det er etablert et samarbeid med kommunene Bodø, Hadsel, Vefsn og Vågan som er vertskommuner for satsningen. Det arbeides for å etablere tilsvarende kontakt i Narvik for regionen Ofoten. Målet er at dette studietilbudet skal tilbys alle kommuner i landet etter at piloten er gjennomført, evaluert og kvalitetssikret. Opplæringsprogrammet «Helt innafor og sammen med andre» gjennomføres parallelt med Videreutdanningspiloten i Nordland, også som et samarbeids-prosjekt mellom kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Studiet gjennomføres i samarbeid med USN. Kompetansetjenesten har ansvar for oppfølgning og veiledning gjennom et innovasjonsprosjekt regionalt (2019 – 2020) med månedlige nettverksmøter. Prosjektet ble planlagt i 2018. Prosjektsamarbeid rundt opplæringsprogrammet «Helt innafor og sammen med andre» i Gjøvik kommune. Søknad sendt Fylkesmannen i Oppland. Vi fikk avslag. Undervisning ansatte v/Valnesfjord Helsesportssenter om temaet Aktivitetshjelpemidler - 2 timer. Undervisning ansatte v/Valnesfjord Helsesportssenter om temaet metode for fagutvikling - 2 timer Vi har fått revidert en modul på e-læringskurset «Betydningen av fritid, kultur og venner» som tilbys gjennom Helsekompetanse.no. Videreutdanning av lærere i praksis gjennom innovasjonsprosjektet School-In – Inkludering på organisasjonsnivå (2017-2020). Et innovasjonsforskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd, Universitetet i Agder og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og Unge med funksjonsnedsettelser. https://www.vennesla.kommune.no/school-in.426197.no.html. Skoler i de fem kommunene Lillesand, Iveland, Songdalen, Søgne og Vennesla deltar i prosjektet.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NKBUF har ikke klinisk aktivitet i sin arbeidsportefølje.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Forelesning på nettverksamlinger til ansatte i kommuner og frivillig sektor i regionale nettverk Sørøst-Norge, Midtsundstad, A. (Kurs).
 • 1 time forelesning på Tilskuddskonferansen 2018, Midtsundstad, A. (Konferanse).
 • Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo 24.04.2018 - tema: "Funksjonshemmede i jobb". (Seminar).
 • Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo 24.10.2018 - tema: Koordinerende enhet - en kommunal kraft eller luftslott?. (Seminar).
Allmennheten - egen region
 • Presentasjon av Evalueringsrapport Tur - og Treningskompis, Ofstad, D. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Deltakelse på den årlige samlingen til det danske nettverket «Aktiv fritid for alle» i København/Handicapidrættens videncenter. (Konferanse).
 • Foredrag på nasjonal konferanse for lansering av metoden Aktive sammen og nettressursen aktivesammen.no. (Konferanse).
 • Aktivitetshjelpemiddelsamling, Beitostølen. Landsdekkende samling for hjelpemiddelsentraler 16 - 18 april 2018, Bergem, S. (Konferanse).
 • Nasjonal fagkonferanse i Uterehabilitering, Valnesfjord Helsesportssenter 13 - 14 September 2018 m/Posterpresentasjon. (Konferanse).
 • Nasjonal konferanse i Uterehabilitering VHSS - Forelesning, Kissow, A-M. (Konferanse).
 • "Utenforskap i skole og idrett" Energisenteret i - Posterpresentasjon Bergen 14 mars 2018, Bergem, S. (Seminar).
 • Nettverkssamling innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse, Notodden. (Seminar).
 • MØNSTERKOMMUNENETTVERKET - PROSESSMØTE I 2018 (08.02.2018) Gardermoen. (Seminar).
 • MØNSTERKOMMUNENETTVERKET - PROSESSMØTE II 2018 (06.06.2018) Gardermoen. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Forelesning om kultur, fritid og aktiv omsorg på konferanse i regi av Norsk ergoterapeutforbund i HRN, Midtsundstad, A. (Konferanse).
 • Deltakelse på folkehelsekonferansen til Nordland Fylkeskommune. (Konferanse).
 • Fagdag om Drop-In metoden, Bodø kommune - 3 timers innledning. 15.03.2018. (Seminar).
 • Nettverksbyggingsaktivitet med veilednings - og informasjonsvirksomhet. (Veiledning).
 • Veiledning av mastergradsstudenter ved studiet Funksjonshemming og deltakelse ved UiT, campus Harstad. (Veiledning).
 • Veiledning i prosjekt- og dokumentasjonsarbeider i tema «Uterehabilitering», «Sykkelmetodikk» og «Overvekt». (Veiledning).
 • Profesjoners praksis, Kissow A-M. (Veiledning).
 • Barn med overvekt, Kissow A-M. (Veiledning).
 • Uteaktiviteter i rehabilitering, Kissow, A-M. (Veiledning).
 • Fagutvikling - Vannaktiviteter, artikkelveiledninq, Kissow, A-M. (Veiledning).
 • Fagutvikling - Rideaktiviteter, artikkelveiledninq, Kissow, A-M. (Veiledning).
 • Fagutvikling - Aktivitetshjelpemidler, artikkelveiledninq, Kissow, A-M. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Nettverksbyggingsaktivitet - Knutepunktet Fritid for alle - Oppfølgning av de seks regionale nettverkene med kommuner fra alle landets fylkes som har blitt etablert med egne koordinatorer som et ledd i etableringen av knutepunktet Fritid for alle. - Publisere artikler og informasjon på nettsiden fritidforalle.no og aktivung.no - Tilby veiledning og informasjon til ansatte, pårørende og brukere av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. - Følge opp nettsiden fritidmedbistand.no - Holder nettsidene aktivung.no, fritidforalle.no, aktivesammen.no, fritidmedbistand.no og dropinmetoden.no ved like ved jevnlige oppdateringer. Oppfølgning av koordinatorene i nettverkene som utgjør referansegruppen for nettsiden fritidforalle.no. i arbeidet med knutepunktet Fritid for alle. Samarbeid med Stavanger Universitetssykehus, Psykiatri divisjon rundt oppstart av opplæringsprogrammet «Helt innafor og sammen med andre» og Drop-In metoden. Innspill til en fagartikkel og innhold til hefte «Politikk for menneskerettigheter» i regi av Stiftelsen SOR. Utgivelsen av Brukerhåndboken som retter seg mot ansatte som følge opp den lovpålagte støttekontakttjenesten. Utarbeidet i samarbeid med referansegruppen til knutepunktet Fritid for alle som består av kommunalt ansatte fra Alta, Sandnes, Skien, Bergen, Orkdal og Gjøvik. Hefte er utgitt elektronisk på nettsiden fritidforalle.no. Gjennomføring av intervjuer med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser på tre institusjoner i spesialisthelsetjenesten og fokusgruppeintervjuer med ansatte i kommuner, frivillig sektor og spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å gjennomføre intervjuer, transkribering og analyser av datamaterialet er finansiert med eksterne midler av Helse Nord. Dette arbeidet gir grunnlagsmaterialet til fagboken "Når barna våre sliter", en bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. Denne planlegges ferdigstilt i 2019. Vi har bidratt i arbeidet med å utarbeide en overordnet prosjektplan for nasjonalt arbeid rundt tilrettelegging av fritid og ferie for personer med utviklingshemming og andre med store kognitive utfordringer. Samarbeidspartnere er VID vitenskapelige høgskole (VID), Universitetet i Tromsø, campus Harstad (UiT), Universitetet i Sørøst Norge, campus Porsgrunn (USN), Borg bispedømme, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Pascal Norge, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Stiftelsen Solgården og stiftelsen SOR blitt involvert i planen rundt et eller flere av planens tiltak eller prosjekter. NKBUF´s bokserie «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» som er et samarbeidsprosjekt med Fagbokforlaget. Utgivelse i 2018: Kristiansen, K., Midtsundstad, A og Ofstad, D. (2018): Fritid sammen med andre. Tilrettelagte fritidstjenester i endring, Fagbokforlaget. Midtsundstad, J (2019) Lokal skoleutvikling – sammenhengen mellom sted, roller og undervisning. Denne ble ferdigstilt i 2018 og utgis i løpet av januar 2019. Utarbeide årsrapport for 2017 til Helsedirektoratet om arbeidet med knutepunktprosjektet "Fritid for alle". Deltatt på følgende konferanser som deltakere: Norsk Akademi for Habiliteringsforskning (25.10.2018 - Værnes) - 9. årlige nasjonale konferanse, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring i helsetjenesten- "For god kvalitet og likeverdige tjenester" (18- 19 10.2018) Norsk forskningsnettverk for funksjonshemmedeforskning NNFF -«Samfunnsdeltakelse – FN menneskerettighetskonvensjon for personer med funksjonsnedsettelse og medborgerskap» (04 - 05.06.2018). E-helsedirektoratet, Konferanse om Velferdsteknologi, Gardermoen,16 - 17 oktober 2018. Nordland Fylkeskommune, Folkehelsekonferansen 2018, Bodø 12 - 13 september Andre møter i 2018 (som inkluderer kunnskapsspredning, informasjon og veiledning): Vennesla: Medlem av styringsgruppen til prosjektet Aktive seniornettverk sammen med representanter fra Senter for omsorgsforskning, sør, KS Nordland og Vennesla kommune. Vadsø: Møte med Fylkesmannen i Finnmark for å planlegge utvikling og gjennomføring av studiet «Kultur, fritid og aktiv omsorg» overfor personer med store kognitive utfordringer. Fredrikstad kommune, Den norske kirke i Fredrikstad og Borg bispedømme for å veilede dem i arbeidet med å utvikle inkluderende aktiviteter for alle barn, ungdom og voksne. Planlegging av arbeidet med å utvikle en nasjonal kunnskapsoppsummering rundt feltet fritid og ferie for personer med utviklingshemming sammen med forskningslederne ved VID og UiT, campus Harstad og NFU. Møter i Oslo, Harstad, Sandnes og Tønsberg. Møte med Redd barna sentralt i Oslo for å fortelle om metoden Fritid med Bistand og arbeidet med å tilrettelegge for fritidstjenester overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. Planlegging av Aktiv Ung-konferansen 2019 som skal gjennomføres 12.-13. mars i Bergen. Det faglige innholdet er planlagt sammen med Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus Møte Årskonferanse for Nasjonale tjenester, Helsedirektoratet Oslo 06.12.2018 Nettverkssamling Notodden innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse omfatter introduksjon av mulig ny metode om rolleutvikling. Mål: kartlegge om praksisfeltet har behov for en slik strukturert metode når de skal veilede i sin(e) rolle(r). Fagdag 3 timer i Bodø kommune. Deltakere: tverrfaglig samarbeidsmøte mellom skole og enheter i barne- og familieenheten (helsesøster, PPT, rådgivere innen psykisk helse). Tema: elevstemmen/hva sier eleven og hvordan kan vi samtale med eleven på en konstruktiv måte. Prosjektsamarbeid rundt bruk av Lokalmiljømodellen hvor kompetansetjenesten tok initiativ til et samarbeid med helsesportsentrene på Beitostølen og i Valnesfjord.. Søknad ble utviklet og sendt til Helsedirektoratet. Avslag. Utvikling av metoden "Aktive sammen" - som fokuserer på samskaping mellom frivillig sektor og kommunene om inkludering i kommunene Ferdigstilling av form og innhold på nettressursen aktivesammen.no Revidering av teksten på nettsiden dropinmetoden.no

Kvalitetsverktøy

 • Plan for kompetansebygging og kompetansespredning 2015, med Tiltaksplan rullert , 2018, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

KOMPETANSESPREDNINGSPLAN Tiltaksplan for kompetansespredning omfattet i 2018 følgende operative 4 resultatmål/delmål og tiltak: Operativt resultatmål/Delmål 1 Øke den nasjonale kompetansen på hvordan man kan oppnå aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser gjennom ulike virkemidler, blant annet tilpasset fysisk aktivitet. Tiltak a. Undervisning ved profesjonsfaglige grunnutdanninger ved norske Universitet og høgskoler b. Bygge ut og forsterke knutepunkt "Fritid for alle"- oppfølging av fagfeltet støttekontakt/treningskompis, kultur - og fritidsdeltakelse c. Gjennomføre innovasjonsprosjekter School - in v/UiA (støtte fra Norges Forskningsråd) d. Arrangere 2 temabaserte Frokostmøter i året e. Arrangere årlig fagkonferanse for feltet barn og unge med funksjonsnedsettelser Operativt resultatmål/Delmål 2 Bidra til å øke kvaliteten i tjenestene (både offentlig, privat, og frivillige), og i helhetlige rehabiliteringsforløp. Tiltak a.Styrke arbeidet med å formidle aktivitetshjelpemidler til målgruppa - og å styrke kvaliteten i arbeidet med den individuelle tilpasningen av aktivitetshjelpemidlene. b. Bidra til å styrke samhandlingen mellom frivillig og offentlig sektor gjennom å tilstrebe gode felles oppgaveløsninger (PROSJEKT:Full deltakelse for alle). c. Styrke fagfeltet og barn - og unge med funksjonsnedsettelse ved å introdusere ulike velferdsteknologiske løsninger som kan forenkle hverdagen til brukerne og brukernes støttespillere (PROSJEKT: Velferdsteknologiprogram Horten - en del av Mønsterkommunenettverket). Operativt resultatmål/Delmål 3 Gjennom økt kunnskapsnivå og økt kompetanse, bedret samordning og mer helhetlige nettverk, skal Kompetansetjenesten bidra til bedre bruk av ressurser og økt kostnadseffektivitet på feltet. a. Hjemmesiden "aktivung.no"skal bidra med nyheter (aviser, tidsskrift, nettmedier) - og kunnskapsformidling, inneholde verktøykasser, gode eksempler fra praksisfeltet og ny innsikt fra forskningsfeltet m.v. b. Utvikle sosiale medier for feltets aktører og interessenter c. Nettverksaktivitet - Pleie nettverksforbindelser - og delta aktivt i relevante nasjonale og internasjonale nettverk (Norsk Akademi for habiliteringeforskning, NNFF, Helsesportsklyngen, Koordinerende enheter i kommuner, helseforetak, regionalt og på nasjonalt nivå - og kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet) d. Gi relevant faglig veiledning gjennom å delta i prosjekt og utviklingsarbeid med kommuner og spesialisthelsetjeneste. Operativt resultatmål/delmål 4 Stryke kvalitetsmålingssystemene til kommuner og helseforetak gjennom å utvikle indikatorer som gir oss gode målingssystemer som kan si noe om livskvaliteten til vår målgruppe og gi retning på kvalitetsarbeidet fremover. a. Kartlegge eksisterende relevante målindikatorer på deltakelse og inkludering knyttet til målgruppen for å kunne vurdere i hvilken grad helsetjenesten bidrar til økt deltakelse og inkludering for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (PROSJEKT: Mønsterkommunenettverket). b. Utvikle en metode for å måle i hvilken grad tjenestene/tjenesteyterne bidrar til økt deltakelse og inkludering (PROSJEKT: Mønsterkommunenettverket) c. Utvikle et system for kvalitetsmåling i kommuner, helseforetak som kan bidra til ny kunnskap og endring i arbeidet med å finne gode samspillende, samskapende løsninger for målgruppen (avklare hva vi skal måle, hvordan vi skal måle - ende opp med en metode for innsamling av data - og et feedback system for evaluering og endring av tjenestene) d. Publikasjoner/forskningsformidling - ved å gjennomføre og publisere litteraturoversikter, gjennomføre og publisere følgeforskning, evalueringsforskning knyttet til relevante problemstillinger for feltet (Systematisk kunnskapsoversikt/Review og Evalueringsforskning) e. Bidra til å styrke det nasjonale FOU miljøet i habiliteringsfeltet, gjennom økt samarbeid og samhandling med andre fagmiljø om kunnskapsutvikling og kunnskapsproduksjon knyttet til bla. TFA, deltakelse, mestring og inkludering

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Artikkelen «Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities ble antatt 16.oktober 2018. Den ble publisert 21.januar 2019 i Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.

Bergem, S

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology (2019)

Ingebrigtsvold Sæbø, G og Midtsundstad, J

Teachers´ responsibility and expectations: Dependent on the school organisation? Improvining Schools 1- 11

2018

Ofstad, D

Det entreprenørielle handlingsrommet

Psykologi i kommunen 1-2018

Ofstad, D og Sjøvoll, J

Mot en entreprenøriell dannelsepedagogikk

Psykologi i kommunen 1 - 2018

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Vi har et pågående PhD prosjekt, "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse" ved stipendiat Svein Bergem. Prosjektet ble påbegynt i 2015 - og forventes avsluttet i 2019.

Forskningsprosjekter

Evalueringsrapport. "Arctivity"

Anne-Merete Kissow, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Evalueringsrapport. Tur - og treningskompis - mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen - Rapport 02/2018

Dag Ofstad, PhD, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
Systematisert kunnskapsoversikt: Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne - Rapport. 01/2018

Anne-Merete Kissow, Phd og Lena Klasson, Phd, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Treffpunkt 10

Tove Pedersen Bergkvist, Annen norsk institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HN
ØKT DELTAGELSE OG INKLUDERING: METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN AV KOMMUNALE TJENESTER TIL BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hva er best for meg

Berit Gjessing, Annen norsk institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Forskergruppe i Folkehelse

Eva Robertson, Nord universitet

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HN
Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse, PhD

Svein Bergem, Nord universitet

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Delta 2022

Astrid Nyquist, PhD, Annen norsk institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

"Økt deltakelse og inkludering" - Utvikling av en metode for å styrke kvaliteten av kommunale tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser er et delprosjekt innenfor rammen av "Mønsterkommunenettverket". NKBUF er sammen med kommunene i dette nettverket, i gang med å utvikle et godt og funksjonelt kvalitetsmålingssystem, med kvalitetsindikatorer knyttet til deltakelse og inkludering skal skape et rapporteringssystem som sammen med kommunenes egne rapporteringsdata, vil kunne gi oss et bilde av om og i hvilken grad helse - og omsorgstjenestene i samhandling og samskaping med oppvekst, kultur - og fritidssektor, frivillig sektor samt teknisk/velferdsteknologisk sektor, bidrar til økt deltakelse og inkludering hos barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Oppstart i 2017. Dette arbeidet forventes avsluttet 2020 - 21. Forskningsprosjektet "Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse" er et doktorgradsprosjekt ledet av Svein Bergem, finansiert av Stiftelsen Sophies Minde og knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Nord Universitet, Senter for praktisk kunnskap. Bergem gjennomfører en artikkelbasert avhandling og ventes å disputere i løpet av 2019. Delta 2022 betraktes som et nasjonalt løft for å fremme aktivitet og deltakelse for barn, ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Det ble iverksatt av NKBUF, Valnesfjord og Beitostølen Helsesportssenter, samt Hauglandssenteret (som utgjør det vi har valgt å kalle Helsesportsklyngen - et nettverk for FOU-virksomhet innen helsesportkonteksten) i 2016 for å kunne avdekke: * betydning og effekt av re/habilitering med tilpasset fysisk aktivitet og tilpassede aktivitetshjelpemidler som hovedvirkemidler * behovet for skreddersøm i et felt med stort mangfold * behov for å utvikle og videreformidle den tverrfaglige kompetansen * behov for re/habiliteringsmetoder - og læringstiltak som har medvirkning, samhandling og ny teknologi som plattform, utnytte muligheter i e-helse * behov for å utvikle beste praksis og nye tilbud gjennom det bærende prinsipp FOU tur/retur. Prosjektet har vært inndelt i 5 arbeidspakker. Arbeidspakke 1 - Prosjektledelse Arbeidspakke 2 - Forskning - Utvikle kartleggings - og evalueringsinstrumenter som ivaretar barn og unges medvirkning når det gjelder aktivitetsønsker, aktivitetsprofil og nødvendig tilpasning nav aktivitetshjelpemidler og omgivelser. Arbeidspakke 3 - E-helse og teknologi - utrede og ta i bruk fremtidsrettede løsninger for anvendelse av digital teknologi i samhandling mellom brukere, institusjoner og andre sentrale aktører, samt forme og ta i bruk et kvalitetsindikatorsystem optimalt i brukerforløp og oppfølging. Arbeidspakke 4 - Aktivitetshjelpemidler - videreutvikle kompetanse, metoder/verktøy for å fremme optimal bruk av aktivitetshjelpemidler, samt fokusere på infrastruktur, samhandlingsmodeller og nye muligheter for å videreføre aktivitetshjelpemidler i takt med samfunnsutviklingen og nye brukergrupper. Arbeidspakke 5 - Konsept - og tjenesteutvikling - nye samhandlingsmodeller, infrastruktur og arbeidsmodeller for de deltakende instansene (som inngår i "Helsesportsklyngen" - et faglig nettverk innen helsesport og folkehelse. Prosjektets søkes gjennomført innen utgangen av 2022. Svein Bergem, pågående phd - er med i arbeidsgruppa knyttet til Berit Gjessing sitt Ph.d- prosjekt «Hva er best for meg? Utprøving og tilpasning av trehjulssykkel som aktivitetshjelpemiddel» fra sommeren 2018, som er en Phd innenfor rammen av DELTA-2022. Treffpunkt 10 ble gjennomført som forprosjekt i perioden 2016 - 2017, i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter og Nevromuskulært Kompetansesenter ved UNN i Tromsø. Søknad om hovedprosjekt ble sendt til EkstraStiftelsen i 2018. Hovedmål: Økt sosial aktivitet, deltakelse og inkludering for unge med alvorlige muskellidelser. Målgruppe: Unge gutter med progredierende nevromuskulære diagnoser i alderen 5-11 år. Forskingen var ment å belyse målgruppens hverdagsliv, deres aktivitet, mestrings- og deltakelsesinnhold for målgruppen før, under og mellom habiliteringsoppholdene. Hovedproblemstillingen er: I hvilket omfang kan erfaringer fra habiliteringsopphold nyttiggjøres i hverdagslivet for barn og unge med muskelsykdom? Delproblemstillinger 1) Hvilke faktorer i hjemmemiljøet kan påvises å ha betydning for deltakelse i samfunnet? 2) I hvilken grad kan erfaringer fra årlige habiliteringsopphold overføres til hverdagslivet? 3) Hva er erfaringene med å være sammen med andre i liknende livssituasjon i habiliteringsforløpet? Søknaden ble avslått. Vi vurderer andre finansieringskilder.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Roger Henriksen

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Edith Victoria
Referansegruppens leder (HV)
Dag Ofstad
Representant for tjenesten
Ellen Hæhre
Andre
Gry Hansen
Representant Helse Midt-Norge
Halvor Melbye Hanisch
Universitetsrepresentant
Hanne Pauline Jensen
Representant Helse Nord
Henriette Nielsen
Brukerrepresentant
Marte Bentzen
Høgskolerepresentant
Ragnar Skaug
Brukerrepresentant
Ragnhild Gundersen
Andre
Reidun Jahnsen
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler