Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
NKBUF sine hovedmål er å bygge opp og formidle kompetanse. Tjenesten utarbeider årlig en ytelsesavtale med tiltak og resultatmål basert på Nasjonal veileder og egen strategiplan. Nedenfor følger en oppramsing av aktivitet på kompetanseoppbygging, som ikke er beskrevet under overskriftene Aktivitet og Forskning i rapporten: ¤ I samarbeid med Fagbokforlaget gitt ut følgende bøker i 2019: -Lokal skoleutvikling - sammenhengen mellom sted, roller og undervisning -Når barna våre trenger hjelp - En bok for foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere. ¤ Bidratt i de offentlige rapportene: - Hvor skal man begynne? Et utfordringsbilde blant familier med barn og unge som behøver sammensatte offentlige tjenester (Hdir) - NOU 6. Autisme- og touretteutvalget sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelse og Tourettes syndrom. NKBUF gjennomførte spørreundersøkelse hos 126 kommuner. ¤ Gitt innspill på Regional folkehelseplan I tillegg har NKBUF jobbet med flere prosjekter som ikke har nådd opp i konkurransen om eksternstøtte og som derfor har blitt stoppet eller satt på vent: ¤ Utvikling av samarbeidsmetode i kommunene Sel, Gjøvik og Åmot ¤ Hvordan få flere med funksjonsnedsettelse med i idrett. Et samarbeid med Norges idrettsforbund og Nordlandsforskning

NKBUF jobber kontinuerlig med å spre kompetanse. Nedenfor følger en oppramsing av aktivitet på kompetanseoppbygging, som ikke er beskrevet under overskriftene Aktivitet og Forskning i rapporten: ¤ Igangsatt arbeidet med ny og forbedret kommunikasjonsplan; herunder forbedre bruk av hjemmeside, sosiale medier, media o.l ¤ Videreføring av internettsidene: aktivung.no, dropinmetoden.no, fritidmedbistand.no og fritidforalle.no. ¤ Igangsatt arbeidet med å utføre telling på besøk på hjemmesiden for å kunne måle bruk og aktivitet ¤ Gitt ut følgende rapporter: -Rapport nr. 1-2019 Videreføring av uteaktiviteter etter endt rehabiliteringsopphold ved VHSS Uteaktiviteter benyttes i rehabilitering og forebyggende arbeid. Rapporten undersøker hvordan uteaktiviteter blir videreført og hva som påvirker eventuell videreføring. -Rapport nr. 2-2019 Tur- og Treningskompis – mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen Rapporten sammenfatter og diskuterer funn fra en kartleggings- og evalueringsundersøkelse av prosjektet Tur- og Treningskompis (TTK); et kompetansehevingskonsept for støttekontaktordningen. -Rapport nr. 3-2019 Å lære å svømme er mer enn å svømme Rapporten beskriver svømming som rehabiliteringstilbud for barn på VHSS. Trygghet i vann og barnets egen motivasjon vektlegges. Det beskrives konkrete metodiske tiltak og eksempler på fysiske, sosiale og psykiske ringvirkninger av aktivitetene.

NKBUF har en bredt sammensatt referansegruppe med deltakere fra alle helseregioner og to brukerorganisasjoner i tillegg til ledende miljøer på området som Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Referansegruppen møtes på Gardermoen to ganger i året. NKBUF deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, samt universiteter og høgskoler: * Norsk akademi for habiliteringsforskning - hvor NKBUF er med i styringsgruppen. Representant fra nettverket deltar i EACD (Eurpean Academia Childhood Disability) og IAACD International Alliance Academia for Childhood with Disabilities. * Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) * Helsesportsklyngen (BHSS, VHSS, RKHS og NKBUF) * Folkehelsealliansen Nordland * Samordningsrådet for arbeid med mennesker med utviklingshemming (SOR) * VID Vitenskapelig Høgskole * Universitetet Sørøst Norge (USN) * Nord Universitet * NTNU

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
70 timer
Utfyllende informasjon

* Tverrprofesjons undervisning med tittel: Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Den foregår på Nord Universitet og er samarbeid med de tre fakultetene; Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning.Tilsammen 14 t. Undervisningen ble evaluert med fokusgruppeintervju. Egen helseregion * Studiet kultur, fritid og aktiv omsorg som gir 15 studiepoeng. Ble gjennomført i 4 ulike regioner i Nordland, med 56 undervisningstimer på hvert sted i tillegg til eksamen. Egen helseregion * Undervisning på Vernepleierutdanningen i Sogndal, 11 timer - annen helseregion

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Klinisk aktivitet er ikke en del av kompetansetjenesten sitt mandat

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Presentasjon av NKBUF for brukerorganisasjonen Ups and Downs i Nordland. (Kurs/seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Ledelse av det nasjonale knutepunktet Fritid for alle med publisering av reportasjer til nettsidene fritidforalle.no. (Veiledning).
 • Hjemmesiden: Skrive reportasjer til nettsidene fritidforalle.no. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Fysisk aktivitet og Funksjonshemming seminar på Beitostølen, november. 45 min presentasjon av NKBUF. (Kurs/seminar).
 • NAV, landsdekkende samling om aktivitethjelpemidler. Stand. (Kurs/seminar).
 • Dagskurs for alle medarbeidere m. fl i prosjektet Deltakelse og kvalitet. (Kurs/seminar).
 • Uterehabilitering, en landsdekkende konferanse. Stand. (Konferanse).
 • Gi veiledning for ansatte, brukere og pårørende innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. (Veiledning).
 • Hjemmesiden: Jevnlig publisering av ny forskning, ny litteratur og offentlige rapporter. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Mestring-Aktiv ung konferansen i samarbeid med BHSS, VHSS, RKHR, Energisenteret for barn og unge, 2 dgr. (Konferanse).
 • Veiledning i Opplærings- og innovasjonsprosjektet i Lillestrøm. (Veiledning).
 • Veiledning av lærere og skoleledere i kommuner i metoden Drop-in. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Prosjektet Deltakelse og kvalitet- Utv av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester , 2019, Nytt register
 • NKBUF har en målgruppe hvor register ikke er formålstjenlig. Kvalitetssikring skjer ved målepunkter på alle tiltak , 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

* Prosjektet Deltakelse og kvalitet - Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Prosjektet er ment å svare på hvilke kvalitetsindikatorer som er viktig for tjenestens målgruppe og kan videreføres til spesialisthelsetjenesten.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bergem S

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities.

Disabil Rehabil Assist Technol 2020 01;15(1):109-118. Epub 2019 jan 21

PMID:
30663447

Forskningsprosjekter

Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HN
Aktiv ferie og fritid for alle

Anders Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Ferie for alle

Anders Midtsundstad, Annen norsk institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Deltakelse og kvalitet - metode for å styrke kvalitet i kommunale tjenester

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Velferdsteknologi - Ulikheter gir muligheter

Emil Hansen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Utfyllende informasjon

Aktiv ferie og fritid for alle, er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), stiftelsene SOR og Solgården og NKBUF

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Elke Maria Bulk

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Edit Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Ellen Hæhre
Andre
Halvor Melbye Hanisch
Universitetsrepresentant
Henriette Nielsen
Brukerrepresentant
Jorunn Brendeford
Representant Helse Nord
Lise Fornes
Representant Helse Midt-Norge
Marte Bentzen
Høgskolerepresentant
Ragnar Skaug
Brukerrepresentant
Ragnhild Gundersen
Andre
Reidun Jahnsen
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler