Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
NKBUF sine hovedmål er kunnskapsbygging og kunnskapsspredning. Tjenesten har vært fullt operativ i under nedstengningen av Norge og med utstrakt bruk av hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor har ført til mindre daglig kontakt mellom ansatte, men faglige møter digitalt har fungert godt som alternativ. Presentasjoner og nettverksbygging i form av deltakelse på konferanser har vært sterkt redusert, mens bruk av digitale verktøy har vært en erstatning. Det meste av kompetansebygging har gått som planlagt, selv om noe har vært påvirket av pandemien. Tjenesten har 3,7 stilling og har i 2020 hatt en sykemeldt medarbeider. Dette har påvirket arbeidskapasiteten til tjenesten. Intervjuer i Stjørdal i prosjektet Deltakelse og Kvalitet har måttet utsettes. Forskningsprosjektet Ferie for personer med utviklingshemming har også måtte utsettes, begge pga pandemi. Produksjon av to av fagbøkene og ferdigstillelse av PhD har gått som planlagt. I sum har det meste av aktiviteten som var planlagt for 2020 blitt gjennomført, enten som planlagt eller med alternative løsninger.

Kompetansespredning skjer via fagbøker, artikler, konferanser, undervisning og bruk av hjemmesiden www.aktivung og andre nettsider, samt bruk av sosiale medier. Planlagt tverrprofesjonell undervisning på universitet har vært gjennomført tross pandemi ved hjelp av digitale verktøy. Mens studie på 15 st.p ved USN har blitt utsatt til høst 2021 pga pandemien. Planlagt NKBUF konferanse ble utsatt og planlegges nå digitalt i 2021. Gitt ut 2 bøker i bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, henholdsvis bøkene Frivillighet og Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken om Kroppsøving kom i jan 2021, mens boken om Ferie for personer med utviklingshemning er blitt utsatt. Boken Frivillighet hadde digital boklansering med presentasjoner av relevante fagpersoner. I forbindelse med nedstengning av Norge, har vi økt aktiviteten på våre nettsider med faglig innhold i tillegg til økt aktivitet på Facebooksiden. I tillegg har vi arbeidet med og fått fagfolk og pårørende til å legge ut tips og råd for økt deltakelse på siden. Nedstengning av Norge har gjort bruk av sosiale media og digitale verktøy mer relevant og NKBUF ser på flere alternativer for å bruke dette mer i fremtiden, både pga korona, men også generelt for å nå hele landet. En vitenskapelig artikkel er publisert, mens publikasjon om velferdsteknologi har blitt utsatt. Arbeidet med flere nettsteder har gått som planlagt. I sum har NKBUF gjennomført de fleste planlagte tiltak, med noen alternative løsninger.

NKBUF har hatt samarbeid med relevante kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner i form av dialog og både fysiske og digitale møter med referansegruppen. I tillegg har tjenesten hatt et utstrakt samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, bla i forhold til aktivitetskassen. Vi er medlem i redaksjonskomiteen for nett ressursen Fritid med mening. Det er etablert et samarbeid med Norges Frivillighetssentraler om videreutvikling av metoden og nettsiden Aktive sammen. NKBUF har samarbeid med Fagbokforlaget om bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, som ga ut to bøker i 2020. Det er videre etablert et samarbeid med Norges Idrettshøgskole, Beitostølen- og Valnesfjord Helsesportssenter, Sykehuset i Vestfold og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett om ulike forskningsprosjekter. Tjenesten samarbeider med Helsedirektoratet i forhold til faglig innhold i ulike rapporter, med Nasjonal Kompetansetjeneste for Psykisk Utviklingshemmede og Nasjonal kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering i forhold til digital undervisning. Tjenesten samarbeider med Universitetet i Sørøst Norge og Universitetet Nord i forhold til undervisning. NKBUF samarbeider med forskingsnettverkene Norsk Akademia for Habiliteringsforskning og Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF).

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av annet personell
6 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
27 timer
Utfyllende informasjon

I samarbeid med Fagbokforlaget gitt ut følgende bøker i 2020: Barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktivitet og deltakelse i fellesskap Frivillighet - Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner Innovasjonsdelen etter studiet Kultur, fritid og aktiv omsorg er i gang, Nettverk skal etableres og følges i to år. Hver deltaker har ett prosjekt i samarbeid med sin kommune, som de følger opp. Nettverk mellom kommunene også viktig. 12 timer Heldags konferanse om samskapning med Lars Kobro for nettverket for Kultur, fritid og aktiv omsorg i samarbeid med Nordland fylkeskommune - 5t Tverrprofesjons undervisning med tittel: Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Den foregår på Nord Universitet og er et samarbeid med de tre fakultetene; Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning. Profesjoner som deltar er lærere, barnehagelærere, sosionomer, og sykepleiere. I 2020 ble undervisningen kjørt digitalt via Zoom. Tilsammen 10 t. Det var ca 150 deltakere.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
 • Annen tilhørighet - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) har ikke klinisk aktivitet i sitt oppdrag, men har et tett samarbeid med barnehabilitering ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), som er en sterk faglig aktør på rehabilitering av barn i Helse Nord. Det er jevnlige fagmøter mellom ansatte som jobber med barn på VHSS og NKBUF og NKBUF har presentasjon av kompetansetjeneseten til alle pårørende i barnegrupper som er innom senteret. I tillegg har NKBUF samarbeid med kompetansemiljøer for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i form av referansegruppen med blant annet Beitostølen Helsesportssenter i tillegg til representanter for habilitering i alle helseregionene.

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Informasjon om tjenesten til foreldre, pårørende og assistenter. d funksjonsnedsettele. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Aktivitetskassen bidratt tilpasninger i beskrevne øvelser. (Veiledning).
 • Knutepunktet Fritid for alle: Veiledning til ansatte og brukere for støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. (Veiledning).
 • Oppslag i Dagbladet i spesialutgaven om Psykisk helse. (Oppslag i media).
 • Innlegg på hjemmesiden Fritid for alle. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Møter med Helsedirektoratet om organisering av NKBUF. (Konferanse).
 • Møter med referansegruppen. (Konferanse).
 • Bidratt i rapport fra Bufdir/Koordineringsgruppens rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under korona-pandemien. (Oppslag i media).
 • Utarbeidet rapporten; De gode eksemplers makt. (Oppslag i media).
 • Kultur, fritid og aktiv omsorg i Lillestrøm. (Oppslag i media).
 • Boklansering boken Frivillighet med faglig innhold. (Digital undervisning).
 • Når Norge stengte aktiverte vi Facebok-gruppen Aktivitet og deltakelse. (Sosiale media).
 • Artikler på hjemmesiden, se utfyllende informasjon. (Sosiale media).
 • Nettsiden Aktive sammen. (Sosiale media).
 • Nettsiden Fritid med mening. (Sosiale media).
 • Nyhetsbrev. (Sosiale media).
 • Fagartikkel om "Tilpasset fysisk aktivitet". (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Oppfølging Kultur, Fritid og Aktiv omsorg Nordland. (Kurs/seminar).
 • Veiledning av to Masterstudenter i spesialpedagogikk. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Aktivitetskassen: Innledet samarbeid med Nasjonalt miljø for mat, helse og fysisk aktivitet (annen helseregion)NKBUF har startet arbeidet med å beskrive forslag på tilrettelegging i aktivitetsbanken for fysisk aktivitet og kroppsøving i www.aktivitetskassen.no Artikler på hjemmesiden www.aktivung.no: - Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest? Refleksjoner etter Bufdir’s lansering av forskningsrapport av Christian Wendelborg et al 2020. - Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV. Sigrid Elise Wik er forsker ved NTNU Samfunnsforskning. - Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg? Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? - Seks «F-ord» i habilitering. En "oversettelse" av ICF til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Rapporten; de gode eksempler makt - Samhandling og tiltak av tjenester for familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse ble utarbeidet etter forespørsel fra Helsedirektoratet Boklansering boken Frivillighet - nye former for frivillig arbeid i norske kommuner, ble gjort digitalt fra Litteraturhuset i Oslo 17 september. Faglige presentasjoner fra politisk rådgiver Bjørn Lindstad og Førstelektor Per Gunnar Disch. I tillegg en samtale mellom de to forfatterne Lars Kobro og Ellen Margrete Graarud i samarbeid med bokredaktørene Anders Midtsundstad og Gro Lorentzen. Fagartikkel om "Tilpasset fysisk aktivitet" med særlig fokus på utviklingshemmede. Etter forespørsel fra NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede). Skal publiseres på www.naku.no Informasjon om NKBUF: Gis til alle foreldre, pårørende og assistenter som har barn innlagt ved Valnesfjord Helsesportssenter Knutepunktet Fritid for alle: Veiledning til ansatte, brukere og pårørende innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Samt veiledning til studenter som jobber arbeider med master- og bachloroppgaver individuelt og i gruppe. Videre tips til noen ansatte ved høyskoler og universiteter og gitt veiledning til kommuner og frivillige organisasjoner i arbeidet med søknader Kultur, fritid og aktiv omsorg i Lillestrøm. NKBUF bidratt til at studiet på 15 st.p resulterte i Podkast og fagbok, samt artikkel utgitt i SOR-rapport av ansatte i Lillestrøm kommune. Møter med Helsedirektoratet om organisering av NKBUF. NKBUF har hatt møter med sin kontakt i Helse Nord, samt helsedirektoratet angående fremtidig organisering av kompetansetjenesten. Møter med referansegruppen. NKBUF har hatt to møter med referansegruppen. Ett fysisk møte i februar på Gardemoen og ett digitalt møte i oktober. Dialog med referansegruppen ved behov utenom de faste møtepunktene. Nettsiden Aktive sammen: Etablert et samarbeid med Norges Frivillighetssentraler om å utvide metoden til flere brukergrupper og videreutvikle nettsiden. Startet i 2020 og sluttføres i 2021. Nettsiden Fritid med mening: NKBUF bidrar i redaksjonskomité i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Nyhetsbrev: NKBUF hadde i 2020 tre nyhetsbrev som ble sendt til deltakere på mottakliste for nyhetsbrev, referansegruppe, samarbeidspartnere og på hjemmesiden. FB Aktivitet og Deltakelse: Opprettelse av Facebook-gruppen Aktivitet og deltakelse som en kreativ ide- og kunnskapsbank for fagfolk, praktikere, brukere og deres pårørende. Brukes av både kroppsøvingslærere, aktivitetskontakt, støttekontakt og brukere. Behovet for å dele ideer og erfaringer var stort, og det ble etterhvert stor aktivitet og tilbakemeldingene har vært at siden har vært nyttig. Siden hadde innlegg fra Helse- og omsorgminister Bent Høie, kunnskaps- og integrerinsgminister Guri Melby, kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Ukentlige reportasjer på nettsiden www.fritidforalle.no som omhandler ansatte, brukere og pårørende innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kultur, Fritid og aktiv omsorg. Oppfølging av opplæringsprogrammet «Kultur fritid og aktiv omsorg» Nordland. År 2 og 3 omfatter innovasjonsdelen i nettverket. Opplæringen ble gjennomført i 2019. Prosjekt. Egen helseregion.

Kvalitetsverktøy

 • Utarbeidelse av måleverktøy, 2020, Nytt register
Utfyllende informasjon

Barn og unge med funksjonsnedsettelse er en meget heterogen gruppe med mange ulike diagnoser og utfordringer og det er derfor ikke planlagt noen kvalitetsregister i vanlig forstand. Men som et del av forskningsprosjektet Deltakelse og Kvalitet (som er nærmere beskrevet under forskning), jobbes det med å se på relevante måleinstrumenter, samt utvikle skjema for kvantitativ metode for måling av deltakelse for barn og unge.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bergem S

Knowledge among important actors in the field of adaptive equipment for young people with disabilities.

Disabil Rehabil Assist Technol 2020 01;15(1):109-118. Epub 2019 jan 21

PMID:
30663447

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er innsendt ett doktorgrad i januar 2021 av Svein Bergem som skriver om aktivitetshjelpemidler og det forventes disputas i løpet av 2021

Forskningsprosjekter

Fritidsaktiviteter for barn og unge med autisme og tourettes

Anders Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Ikke alene, men sammen. Tilrettelegging av ferie for personer med utviklingshemming

Anders Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Hva fasiliterer deltakelse i idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Åse Strandbu, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Rehabilitering av unge i spesialisthelsetjenesten

Anika Jordbru, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Deltakelse og Kvalitet

Dag Ofstad, Annen norsk institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HN
Utfyllende informasjon

NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020. Autisme- og touretteutvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sitt bidrag til NOU 2020:1: Spørreundersøkelse om fritidsaktiviteter for barn og unge med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Ikke alene, men sammen. Tilrettelegging av ferie for personer med utviklingshemming Søkt om nødvendige godkjenninger. Fokusgruppeintervjuer og bearbeiding av data utsatt pga korona. Samarbeid med stiftelsen Solgården. Hva fasiliterer deltakelse i idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse Planlegges som et 3-årig PhD prosjekt i samarbeid med Norges Idrettshøgskole, Forskningssenter for barne- og Ungedomsidrett (FOBU) og Norges Idrettsforbund og NKBUF med oppstart 2021 Rehabilitering av unge i spesialisthelsetjenesten PhD prosjekt, som det søkes om midler til, med planlagt oppstart 2022. Samarbeid mellom NKBUF, Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportssenter og FOBU Deltakelse og Kvalitet - Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser. NKBUF leder prosjektet og har ett samarbeid med Sintef, og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, en kommune fra hver helseregion. Prosjektet hat fått midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet omfatter utforming av kvalitetsindikatorer og metode for systematisk datainnsamling, samt kartlegging av hvordan disse elementene bidrar til økt deltakelse og inkludering av målgruppen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Elke-Maria Bunk

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Edith Victoria Lunde
Referansegruppens leder (HV)
Ellen Hæhre
Andre
Halvor Melbye Hanisch
Universitetsrepresentant
Henriette Nielsen
Brukerrepresentant
Jorunn Brendeford
Representant Helse Nord
Kenneth Pedersen Laumann
Andre
Lise Fornes
Representant Helse Midt-Norge
Marte Bentzen
Høgskolerepresentant
Ragnar Skaug
Brukerrepresentant
Reidun Jahnsen
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler