Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
NKBUF har som mål å gi barn og unge med funksjonsnedsettelse likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse på alle livsområder. Styrke kvaliteten i tjenestene som gis til målgruppen, samt redusere variasjon i tilbud. Tjenesten har hatt god måloppnåelse på resultatmålet som gjelder å bidra til forskning og kunnskapsutvikling. Prosjekter: Videre deltakelse i forskningsprosjektet (a) Deltakelse og Kvalitet, (b) samarbeid med FOBU, NIH og NIF om ph.d. prosjektet «Hva fremmer unge med funksjonsnedsettelse sin deltakelse i organisert idrett?» og (c) oppstart av ph.d. prosjektet «Fremmer rehabilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelse økt deltakelse i skole og fritid?», (d) forskningsprosjektet «Ferie for alle» som blir en bok i NKBUF sin fagbokserie i samarbeid med Fagbokforlaget, (e) Utvikling av velferdsteknologiprosjektet i kommunene Stjørdal og Vestvågøy, (f) samt utgivelse av boken «Kroppsøving med rom for alle» viser at NKBUF langt på vei har nådd resultatmålet.

Pandemien har ført til utsettelse av å arrangere egen konferanse, utvidelse av undv på universitet, redusert deltakelse på konferanser og fysisk møter i hht. nettverk. Men foruten om dette har planen for kompetansespredning blitt fulgt. NKBUF startet i 2021 prosessen med å oppgradere nettsiden nkbuf.no i forhold til redesign. Målet er universal utforming i hht. nye føringer og bedre lese og bruker vennlighet. Resultatet fra dette er ventet i begynnelsen av 2022. NKBUF har god måloppnåelse på kompetansespredning med mange publiserte artikler på nkbuf.no og andre nettsider, nyhetsbrev, oppslag i media, deltakelse og presentasjon på konferanser bla med symposium, møter med nettverk, boklansering med streaming fra Litteraturhuset i Oslo og undervisning på Nord Universitet og USN. NKBUF har revidert rapporten «Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse og fysisk aktivitet. En systematisert kunnskapsoversikt. Forskningslitteratur fra 1995- 2019"

NKBUF har møter med sin referansegruppe to ganger i året, ett fysisk og ett digitalt møte. I tillegg kontaktes referansegruppen i forhold til enkeltsaker og informasjon mellom møtene. Referansegruppen har fått utdelt/tilsendt alle fagbøker i vår egen fagbokserie og utarbeidede fagrapporter. NKBUF sitter i styringsgruppen til Norsk nettverk for Funksjonshemmingsforskning (NNFF) og Norsk akademi for habiliteringsforskning og er medansvarlig for årlig konferanse. NKBUF samarbeider med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet om informasjon om tilpasning av fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Videre har NKBUF intensjonsavtale om samarbeid med forskningsgruppen KEG Enable fra NTNU og Paraidrettssenteret i Trøndelag. Tjenesten har hatt et utstrakt samarbeid med Norges frivillighetssentraler i forhold til metoden Aktive sammen og med UiA om metoden School-in. Andre samarbeidspartnere er SINTEF helse, Stiftelsen SOR og Nordlandsforskning.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) jobber med å gi barn og unge (0 - 30 år) likeverdige muligheter for aktivitet, herunder tilpasset fysisk aktivitet, og deltakelse på alle livsområder. Hovedvirksomheten omfatter ikke klinisk behandling, men består i å formidle kunnskap fra forskning og praksisfelt til politikere, andre forskere, fagfolk i både kommune- og spesialisthelsetjeneste, samt frivillige. Følgelig overvåkes og vurderes derfor ikke kvaliteten på behandlingsresultater. NKBUF utvikler kvalitetsverktøy for å se på kvaliteten i spesialist- og kommunetjenestene til målgruppen og leder et PhD prosjekt i samarbeid med de største aktørene på dette feltet i Norge, og som ser på betydningen av rehabilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Les mer om dette under «Forskning». Et viktig mål for tjenesten er å redusere variasjon i behandlings- og aktivitetstilbud (også de lovpålagte tjenestene i forhold til aktivitet og fritid) til den enkelte med funksjonsnedsettelse og deres pårørende, uavhengig av hvor de bor. Rapport fra Hdir, forskning og erfaringer fra praksisfeltet formidler at det er vanskelig å finne frem til tilbud om lovpålagte tjenester og at disse er lite koordinerte. Tjenestens formidling, herunder satsing på utdanning og på informasjon til tjenesteapparatet, prøver å avhjelpe dette. Tjenesten bidrar også på forespørsel med informasjon om dagens situasjon for barn, unge og deres familier til Helsedirektoratet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av annet personell
72 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
12 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner: Utdanning av annet personell 72 timer: Studiet Kultur, fritid og Aktiv omsorg på 15 studiepoeng arrangeres i samarbeid med NKBUF, Moss kommune og Universitetet i Sørøst Norge (USN). Studiet startet høstsemesteret 2021 og avsluttes i vårsemesteret 2022. Egen region: Utdanning av annet personell 12t: Tverrprofesjons undervisning ved Nord Universitet, i et samarbeid med de tre fakultetene; Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning. Profesjoner som deltar er grunnskolelærere, barnehagelærere, sosionomer, og sykepleiere. For 2022 planlegges det å utvides til også vernepleiere. Dette er profesjoner som møter vår målgruppe og skal sørge for at de skal nå visjonen om likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Undervisningen har tittel "Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelser" og består av 12 timer undervisning fordelt på 2 dager med ca. 150 deltakere. Undervisningen evalueres ved bruk av spørreskjema i etterkant.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
 • Helse Nord RHF - 200 pasienter
Utfyllende informasjon

Klinisk aktivitet, Helse Nord RHF, Behandlinger: Pårørende til alle barn som har opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter får ett møte med NKBUF med presentasjon av tjenesten. Klinisk aktivitet, Helse Nord RHF, Behandlinger: Samarbeid med habiliteringsteamet ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) om innsamling av data i klinisk praksis. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) har ikke direkte klinisk aktivitet i sitt oppdrag. Den planlagte ph.d. om barn i rehabilitering involverer de største rehabiliteringsinstitusjonene som behandler barn i Helse Nord og Helse Sørøst. Gjennom god og relevant sammensetning av deltakere i egen referansegruppe får vi muligheten til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Både Beitostølen Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesportssenter, i tillegg til representanter for habiliteringstjenester i alle helseregionene.

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Informasjon om tjenesten til foreldre, pårørende og assistenter til barn m/funksjonsnedsettelse. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Utvikling/publisering av tilpassede øvelser til aktivitetskassen.no. Samarb. m Nasjonalt senter for helse og fysisk aktivitet. (Veiledning).
 • Knutepunktet Fritid for alle: Veiledning til ansatte og brukere for støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. (Veiledning).
 • Oppslag i Dagbladet i spesialutgaven om Psykisk helse. (Oppslag i media).
 • "Etterlyser kompetanse og debatt blant kroppsøvingslærere", artikkel med leder NKBUF i Utdanningsnytt. Intervju. (Oppslag i media).
 • Utdeling av Fritid for alle prisen til 10 prisvinnere - se utfyllende informasjon. (Oppslag i media).
 • 81 fagartikler/innlegg på NKBUF sin nettside fritidforalle.no. (Sosiale media).
 • Drift av Facebooksiden "Aktivitet og deltakelse" for praktiske tips til barn, unge og pårørende. (Sosiale media).
 • 94 Fagartikler/innlegg på hjemmesiden nkbuf.no. (Sosiale media).
 • Drift av nettressursen Fritid med mening. (Sosiale media).
 • Nyhetsbrev fra NKBUF kvartalsvis til nettverk og personer påmeldt ordningen, samt publisert på nkbuf.no. (Sosiale media).
 • Nyetablert nettsiden og metoden Aktive Sammen i samarbeid med Norges Frivilligsentraler, se utfyllende informasjon. (Sosiale media).
Allmennheten - flere regioner
 • Fritid for alle prisen, Vennesla Tidende. (Oppslag i media).
 • Fritid for alle prisen - Altaposten. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Kronikk om "Folkehøgskole for alle". (Oppslag i media).
 • Kommunenes bruk av støttekontakter i Altaposten. (Oppslag i media).
 • Fritid for alle prisen - Saltenposten. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Møter med Helsedirektoratet om organisering av NKBUF. (Konferanse).
 • Møter med referansegruppen. (Konferanse).
 • Presentasjon av NKBUF på FAF seminaret. (Konferanse).
 • Arbeid med Knutepunktet Fritid for alle, se utfyllende informasjon. (Veiledning).
 • Digital boklansering av «Kroppsøving med rom for alle» av Ellen Berg. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Intensjonsavtale og møte med Klinisk akademisk forskningsgruppe ENABLE for fysisk aktivitet og funksjonshemming, NTNU. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Møte med Barnehabiliteringen på Nordlandssykehuset og VHSS om mulig samarbeid. (Konferanse).
 • Innovasjonsdel og oppfølging av nettverk tilhørende studiet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. (Veiledning).
 • Fritid for alle prisen - Nordlandsforskning. (Oppslag i media).
Utfyllende informasjon

Arbeid med Knutepunktet Fritid for alle: Veiledning til ansatte, brukere og pårørende innen feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Veiledning til studenter som jobber med master- og bacheloroppgaver, individuelt og i gruppe. Rådgivning til ansatte ved høyskoler og universiteter, samt veiledning til kommuner og frivillige organisasjoner. Digital boklansering av fagboken «Kroppsøving med rom for alle» av Ellen Berg ble sendt direkte fra Litteraturhuset i Oslo. Samtale mellom førsteamanuensis Ellen Berg (NIH) og førsteamanuensis Terese Wilhelmsen (USN). Lanseringen ble tatt opp og kan sees på vårt nettsted nkbuf.no. Nyetablert nettsiden og metoden Aktive Sammen i samarbeid med Norges Frivilligsentraler: I samarbeid med ansatte ved Norges frivilligsentraler er arbeidsmetoden Aktive Sammen blitt videreutviklet for å gi kommuner og frivillige organisasjoner et verktøy for å organisere samarbeidet omkring sosial tilhørighet for innbyggerne i kommunen. I løpet av 2021 har det blitt tydeliggjort gjennom egne nettsider hvordan frivillige kan arbeide for å gi støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet i sosiale nettverk til målgruppene barn, ungdom og familier, personer og familier i introduksjonsprogram og voksne under rehabilitering. Arbeidet med innhold som skal passe alle målgruppene har blitt utviklet sammen med ansatte ved frivilligsentraler og kommuner som arbeider overfor de aktuelle målgruppene. Metoden bygger på ICF-modellen og erfaringene fra arbeidet med metodene «Fritid med Bistand» og «Drop-In-metoden». Utdeling av Fritid for alle prisen: Fritid for alle prisen i 2021 har blitt delt ut til 10 verdige vinnere og med det har man fått satt søkelyset på det viktige feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. I løpet av de siste 20 årene har feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse utviklet seg til et fagfelt med egne metoder og verktøy innenfor kommuner, helseforetak og frivillig sektor. Prosessen startet med ildsjeler i praksisfeltet. I 1991 ble støttekontakttjenesten lovpålagt, og det førte til at kommunene fikk flere ansatte som skulle arbeide med tjenesten. I årene etter skjedde det en fagutvikling, men det var først for nøyaktig 20 år siden metoder som «Treningskontakt» i Helse Førde og «Fritid med Bistand» i Kristiansand kommune, ble presentert som nye løsninger innenfor den lovpålagte støttekontakttjenesten. Mens man i flere andre kommuner var opptatt av å styrke og videreutvikle feltet gjennom å utvikle aktivitetsgrupper som skulle gi den enkelte et tilbud om deltakelse sammen med andre. I 2007 etablerte daværende Sosial- og Helsedirektorat i samarbeid med Kristiansand kommune, det nasjonale knutepunktet Fritid for alle som fikk i oppgave å bidra i et arbeid for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten innenfor de tre hovedløsningene: • Individuell støttekontakt • Deltakelse i en aktivitetsgruppe • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon Helsedirektoratet sin satsning på området viste seg i støtten til knutepunktet «Fritid for alle» og videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige», og har vært med på å gi retning for dette arbeidet. I tidsperioden fra 2001 til 2021 har feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse utviklet seg til et nytt fagfelt med egne metoder og faglitteratur. På denne veien er det mange som har bidratt, og i år har NKBUF delt ut en pris til 10 fagpersoner og forskere som igjen representerer alle de som har deltatt i dette store og viktige arbeidet. Det ble etablert en egen fagjury bestående av Tonje Johansen som arbeider som fagkoordinator i Skien kommune. Sigrid Hødnebø som er universitetslektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder og som er ansvarlig for gjennomføringen av videreutdanningen. Anika Jordbru, leder NKBUF og Anders Midtsundstad, seniorrådgiver ved NKBUF. Fritid for alle prisen er et bilde av kunstneren Per Fronth som er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent kunstner. Han har hatt Arild Jakobsen, Kjell Nupen, Bob Blackburn og Odd Nerdrum som mentorer. Han arbeider som fotograf, maler og grafiker og bruker en blandingsteknikk i sine grafiske verk, der foto kombineres med litografi. Han kunst er kjøpt inn av mange nasjonale og internasjonale gallerier. Han ble blant annet utnevnt til Nobel Kunstner og lagde diplomet til Nobels Fredspris i 2009 som ble tildelt til den amerikanske presidenten Barack Obama. Per Fronth er en av Norges mest profilerte kunstnere.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

NKBUF jobber med kvalitetssystem og målbare kvalitetsindikatorer for tjenesten og er tildelt midler fra Norges forskningsråd for prosjektet «Deltakelse og kvalitet – Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Prosjektet er et samarbeid mellom NKBUF, SINTEF helse og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, én kommune fra hver helseregion. Tildelingen er på totalt 6.2 mill. for årene 2019-2023. Prosjektet genererer ny viten i form av flere forskningsartikler. To er planlagt publisert i 2022. Mer informasjon om prosjektet kan leses på nkbuf.no Kompetansetjenesten jobber med for barn og unge og unge voksne med alle typer diagnoser og funksjonsnedsettelser og kan derfor vanskelig ha et tradisjonelt kvalitetsregister. Tjenesten søker å innhente kvalitative data på barn og unges funksjon i hverdagen, med spesiell vekt på data som beskriver deres sosiale deltakelse. Man ønsker å kunne kartlegge forutsetningene barn og unge har i kombinasjon med betingelsene de sosiale og fysiske omgivelsene gir. Prosjektet har ulike metoder for å nå målsetningen: Kartlegging av relevante måleinstrumenter, Fokusgruppeintervjuer med ungdommer, foreldre og tjenesteytere, Prosessevaluering med ungdommer, foreldre og fagfolk ut fra analyser av fokusgruppeintervjuene, utprøving av instrument og prosedyrer for innsamling av data. Utprøving av prosedyrer for læring og tjenesteutvikling.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Det er utarbeidet tre vitenskapelige artikler i løpet av 2021, men ingen av disse er publisert enda

Forskningsprosjekter

Deltakelse og Kvalitet

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Fremmer rehabilitering økt deltakelse i skole og fritid for barn og unge med funksjonsnedsettelse?

Anika Aakerøy Jordbru, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Hva fasiliterer deltakelse i idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse?

Åse Strandbu, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Ikke alene, men sammen. Tilrettelegging av ferie for personer med utviklingshemming

Anders Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Utfyllende informasjon

Ikke alene, men sammen. Tilrettelegging av ferie for personer med utviklingshemming Søkt om nødvendige godkjenninger. Fokusgruppeintervjuer og bearbeiding av data utsatt pga korona. Samarbeid med stiftelsen Solgården. Hva fasiliterer deltakelse i idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse? Planlegges som et 3-årig PhD prosjekt i samarbeid med Norges Idrettshøgskole, Forskningssenter for barne- og Ungdomsidrett (FOBU) og Norges Idrettsforbund og NKBUF med oppstart 2021 Fremmer rehabilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelse økt deltakelse i skole og fritid? PhD prosjekt, som det søkes om midler til, med planlagt oppstart 2022. Samarbeid mellom NKBUF, Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportssenter, FOBU og USN Deltakelse og Kvalitet - Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser. NKBUF leder prosjektet og har et samarbeid med Sintef, og de fire kommunene Vestvågøy, Askøy, Horten og Stjørdal, en kommune fra hver helseregion. Prosjektet har fått midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet omfatter utforming av kvalitetsindikatorer og metode for systematisk datainnsamling, samt kartlegging av hvordan disse elementene bidrar til økt deltakelse og inkludering av målgruppen.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Kjell Jacobsen

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Reidun Jahnsen
Referansegruppens leder (HSØ)
Christian Kjærås
Andre
Edith Victoria Lunde
Representant Helse Vest
Ellen Hæhre
Andre
Halvor Hanisch
Universitetsrepresentant
Jorunn Brendeford
Representant Helse Nord
Lise Bakke
Representant Helse Midt-Norge
Marte Bentzen
Universitetsrepresentant
Ragnar Skaug
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler