Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om ulike virkemidler, herunder tilpasset fysisk aktivitet, for å fremme aktivitet og deltakelse på alle arenaer for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målet er at brukere og tjenesteapparatet har nødvendig kunnskap for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for målgruppen på livsarenaer som hjem, barnehage, skole, arbeid og fritid. Tjenesten skal initiere tverrsektoriell samhandling hvor muligheten til å delta i fritidsaktiviteter må få samme prioritet som tradisjonelle habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Valnesfjord Helsesportssenter.

Oppgaver og resultat
NKBUF har som mål å gi barn og unge med funksjonsnedsettelser likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse på alle livsområder. Styrke kvaliteten i tjenestene som gis til målgruppen, og bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet og med mål om å redusere variasjon i tjenestetilbud. Vi har god måloppnåelse på resultatmål "bidra til forskning og kunnskapsutvikling". Prosjekter: (a) «Deltakelse og Kvalitet» i samarbeid med SINTEF Helse og Askøy, Horten, Stjørdal og Vestvågøy (b) samarbeid med BHSS, VHSS, SiV og USN om ph.d. «Fremmer rehabilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelse økt deltakelse i skole og fritid?», (c) deltakelse i referansegruppen til ph.d. «Hva fremmer unge med funksjonsnedsettelse sin deltakelse i organisert idrett? sammen med NIF, FOBU og NIH, (d) «Ferie for alle» sammen med forskere og medforskere ved VID, (e), samarbeid med VHSS og Alta, Tromsø og Fauske i prosjekt «Følg meg hele veien hjem – sammen om habilitering.

NKBUF har i 2022 har vært preget av at vi skal avvikles som nasjonal tjeneste, og videreføres som et kvalitets- og kompetansenettverk for å videreføre fagmiljø som er bygget opp. I dialog med praksisfeltet i spesialisthelsetjenesten og kommunene har vi startet planleggingen av innhold og organisering av dette nettverket som NKBUF skal koordinere over 5 år i alle regionene i tidsperioden 2024 – 2028. Planen for kompetansespredning har etter pandemien blitt fulgt opp. Vår nettside nkbuf.no har blitt redesignet. Målet har vært å utvikle en universalt utformet nettside med innhold som er tilgjengelig for alle. Vi har god måloppnåelse på kompetansespredning med mange publiserte artikler på nkbuf.no og andre nettsider, deltakelse og presentasjon på konferanser, møter med nettverk og undervisning på Nord Universitet og USN. NKBUF får mange henvendelser fra praksisfeltet, gir høringssvar på offentlige publikasjoner og utarbeider skriftlig innspill til utvalg og fagmiljøer som ber om dette.

NKBUF har møter med sin referansegruppe to ganger i året, ett fysisk og ett digitalt møte. I tillegg kontaktes referansegruppen i forhold til enkeltsaker og informasjon mellom møtene. NKBUF sitter i styringsgruppen til Norsk akademi for habiliteringsforskning og var i år arrangør for årets konferanse i Bodø. NKBUF samarbeider med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet om informasjon om tilpasning av fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Videre har NKBUF intensjonsavtale om samarbeid med forskningsgruppen KEG Enable fra NTNU og Paraidrettssenteret i Trøndelag. NKBUF har et samarbeid med Norges frivillighetssentraler i 2022 rundt utprøvning av metoden Aktive sammen og med UiA for å videreutvikle Drop-In metoden. Andre samarbeidspartnere er SINTEF helse, Stiftelsen SOR og Nordlandsforskning.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

NKBUF jobber med å gi barn og unge (0 - 30 år) likeverdige muligheter for aktivitet, også tilpasset fysisk aktivitet, og deltakelse på alle livsområder. Hovedvirksomheten (ikke klinisk behandling) består i å formidle kunnskap fra forskning og praksisfelt til politikere, andre forskere, fagfolk i både kommune- og spesialisthelsetjeneste og frivillige. Kvalitet på behandlingsresultater overvåkes følgelig ikke. VHSS og NKBUF samarbeider rundt utviklingen av et undervisningsopplegg for pårørende, systematisere bruken av primærkontaktsamtaler med barn og unge og en modell som kan gjøre samhandlingen mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten, før, under og etter habiliteringsopphold, bedre for å følge opp barn og unge sine ønsker, behov og forutsetninger. Oppstarten av ph.d. prosjektet som ser på betydningen av rehabilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten, åpner for samarbeid mellom flere aktører på feltet. Se «Forskning». Det er viktig for tjenesten å redusere variasjon i behandlings- og aktivitetstilbud til den enkelte med funksjonsnedsettelse. Forskning og erfaringer fra praksisfeltet viser at det er vanskelig å finne frem til tilbud om lovpålagte tjenester og at disse fortsatt er lite koordinerte. Tjenestens formidling, herunder satsing på utdanning, prosjekter og på informasjon til tjenesteapparatet, prøver å avhjelpe dette. Tjenesten bidrar også på forespørsel med informasjon om dagens situasjon for barn, unge og deres familier til Helsedirektoratet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av annet personell
72 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
12 timer
Utfyllende informasjon

Alle regioner: Utdanning av annet personell, 72 timer: Studiet Kultur, fritid og Aktiv omsorg på 15 studiepoeng arrangeres i samarbeid med NKBUF, Moss kommune og Universitetet i Sørøst Norge (USN). Studiet startet høsten 2021 og ble avsluttet våren 2022. Egen region: Utdanning av annet personell 12t: Tverrprofesjons undervisning ved Nord Universitet, i et samarbeid med de tre fakultetene; Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning. Profesjoner som deltok i 2022 var grunnskolelærere, barnehagelærere, sosionomer og vernepleiere. Dette er profesjoner som møter vår målgruppe og skal sørge for at de skal nå visjonen om likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Undervisningen har tittel "Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelser" og består av 12 timer undervisning fordelt på 2 dager med ca. 100 deltakere. Undervisningen evalueres ved bruk av spørreskjema i etterkant.

Klinisk aktivitet

Behandlinger
 • Helse Nord RHF - 200 pasienter
Utfyllende informasjon

Klinisk aktivitet, Helse Nord RHF, Behandlinger: Pårørende til alle barn og unge som har opphold ved VHSS får ett møte med NKBUF med presentasjon av tjenesten. Fagpersoner fra hjemkommune som besøker barna får også mulighet til å delta. (Janne). Klinisk aktivitet, Helse Nord RHF, Behandlinger: Samarbeid med habiliteringsteamet ved VHSS om innsamling av data i klinisk praksis. NKBUF har ikke direkte klinisk aktivitet i sitt oppdrag, men bidrar aktivt i utviklingen av metoder og modeller som kan brukes. Gjennom god og relevant sammensetning av deltakere i egen referansegruppe får vi muligheten til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer for habilitering i spesialisthelsetjenesten.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Utvikling/publisering av tilpassede øvelser til aktivitetskassen.no. (Veiledning).
 • Knutepunktet Fritid for alle. (Veiledning).
 • Gjesteredaktør SOR-Rapport 5/2022. (Oppslag i media).
 • 38 fagartikler på nettsiden fritidforalle.no. (Sosiale media).
 • 123 Fagartikler på hjemmesiden nkbuf.no. (Sosiale media).
 • Drift av nettressursen Fritid med mening. (Sosiale media).
 • Drift av nettressursen Drop-In metoden. (Sosiale media).
 • Drift av nettressursen Fritid med Bistand. (Sosiale media).
 • Oppfølgning av metoden Aktive Sammen i samarbeid med Norges Frivilligsentraler. (Sosiale media).
 • Drift av Facebooksiden "Aktivitet og deltakelse". (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Møter med Helsedirektoratet om organisering av NKBUF. (Konferanse).
 • Møter med referansegruppen. (Konferanse).
 • Digitalt møte med regionale nettverkskoordinatorer i knutepunktet Fritid for alle. (Konferanse).
 • Paperpresentasjon på CAPA 2022. (Konferanse).
 • Presentasjon av NKBUF på FAF seminaret. (Konferanse).
 • Nettverksamlingen med faglige innlegg i regi av NFR-prosjektet Deltakelse og kvalitet. (Konferanse).
 • To presentasjoner på konferansen til Norsk nettverk for habiliteringsforskning. (Konferanse).
 • Presentasjon av NKBUF for det nasjonale ledernettverket innenfor habilitering. (Konferanse).
 • Arbeid med Knutepunktet Fritid for alle. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Avtale/møte med Klinisk akademisk forskningsgr. ENABLE for etabl. av nettverk for fysisk aktivitet og funksjonshemming, NTNU. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Presentasjon på kurs i regi av Tromsø idrettsråd. (Konferanse).
 • Presentasjon av NKBUF for Nordlandsforskning. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Arbeid med Knutepunktet Fritid for alle: Veiledning til ansatte, brukere og pårørende innen feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Veiledning til studenter som jobber med master- og bacheloroppgaver, individuelt og i gruppe. Rådgivning til ansatte ved høyskoler og universiteter, samt veiledning til kommuner og frivillige organisasjoner. Samarbeid med Norges Frivilligsentraler som har satt i bruk et samarbeidsprosjekt hvor 7 frivilligsentraler har tatt i bruk arbeidsmetoden Aktive sammen som et verktøy i samarbeid med kommuner for å styrke barn og unge sin sosiale tilhørighet. Metoden bygger på ICF-modellen og erfaringene fra arbeidet med metodene Fritid med Bistand og Drop-In-metoden. Prosjektet som er finansiert av Bufdir, skal evalueres av Omsorgsforskning Sør.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

NKBUF jobber med kvalitetssystem og målbare kvalitetsindikatorer for tjenesten og er tildelt midler fra Norges forskningsråd for prosjektet «Deltakelse og kvalitet – Utvikling av metode for å styrke kvaliteten i kommunale tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelser». Mer informasjon om prosjektet kan leses på nkbuf.no. Kompetansetjenesten jobber for barn og unge og unge voksne med alle typer diagnoser og funksjonsnedsettelser og kan derfor vanskelig ha et tradisjonelt kvalitetsregister. Tjenesten søker å innhente kvalitative data på barn og unges funksjon i hverdagen, med spesiell vekt på data som beskriver deres sosiale deltakelse. NKBUF ønsker å utvikle et kvalitets- og oppfølgningsregister for habilitering av barn og unge som kan kartlegge forutsetningene barn og unge har, i kombinasjon med betingelsene de sosiale og fysiske omgivelsene gir. Prosjektet har ulike metoder for å nå målsetningen: Kartlegging av relevante måleinstrumenter, fokusgruppeintervjuer med ungdommer, foreldre og tjenesteytere, prosessevaluering med ungdommer, foreldre og fagfolk ut fra analyser av fokusgruppeintervjuene, utprøving av instrument og prosedyrer for innsamling av data. Utprøving av prosedyrer for læring og tjenesteutvikling.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Eide, Arne H., Ofstad, Dag, Støylen, Marit, Hansen, Emil & Høiseth, Marikken

Participation and Inclusion of Children and Youth with Disabilities in Local Communities

International Journal and Environmental Research and Public Health, 19, 11893, (2022)

Bergem, Svein & Robertson, Eva K.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser og foresatte sin erfaring med aktivitetshjelpemidler i sin hverdag

Tidsskrift for velferdsforskning nr. 4 (s. 1 – 14) (2022)

Midtsundstad, Jorunn H.

Tett på eller langt borte? Perspektiver på kompetanse og inkludering i skolen

Spesialpedagogikk nr. 3 (s. 4 – 16) (2022)

Midtsundstad, Anders

Hvilke kompetanser kan bidra til å sikre at personer med utviklingshemming får gode og forsvarlige kommunale tjenester?

SOR-Rapport nr. 6 (2022)

Midtsundstad, Anders

Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering (2. utg.)

Fagbokforlaget (2022)

Forskningsprosjekter

Ikke alene, men sammen. Tilrettelegging av ferie for personer med utviklingshemming

Anders Midtsundstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Hva fasiliterer deltakelse i idrett for barn og unge med funksjonsnedsettelse?

Åse Strandbu, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Fremmer rehabilitering økt deltakelse i skole og fritid for barn og unge med funksjonsnedsettelse?

Anika Aakerøy Jordbru, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Deltakelse og Kvalitet

Dag Ofstad, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Valnesfjord Helsesportssenter, ved Direktør Kjell Jacobsen

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Reidun Jahnsen
Referansegruppens leder (HSØ)
Edith Victoria Lunde
Representant Helse Vest
Ellen Hæhre
Andre
Halvor Melbye Hanisch
Universitetsrepresentant
Jorunn Hunstad Brendeford
Representant Helse Nord
Lise Bakke Fornes
Representant Helse Midt-Norge
Marte Bentzen
Høgskolerepresentant
Ragnar Skaug
Brukerrepresentant
Renate Alexandersen Hjemaas
Andre

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler