Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse skal bygge opp og spre kompetanse om kvinners helse i et livsløpsperspektiv. Tjenesten retter seg mot helsetjenesten og befolkningen. Kjerneområder er årsaksforhold og behandling av sykdommer knyttet til svangerskap og fødsel, samt kjønnsforskjeller i helse. Tjenesten driver forskning og deltar i utredning av kliniske problemstillinger og utarbeidelsen av faglige retningslinjer i samarbeid med aktuelle fagmiljøer i hele landet. Tjenesten tilbyr kurs og veiledning til helsepersonell i alle helseregioner.

Tjenesten har etablert faglige nettverk i helseregionene, og det er et mål at disse skal overta og videreføre kompetansetjenestens arbeid lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Vi har pekt ut følgende resultatmål for tjenestens årlige aktivitet. Resultatmålene er pekt ut fordi de måler kjerneaktiviteter i tjenestens formål; forskning, fagutvikling og formidling. Resultater for 2019 er listet opp etter beskrivelse av det respektive målet: 1. 20 vitenskapelige publikasjoner/år. Resultat: 27 2. 1 PhD grad/år. Resultat: 2 3. 1 rapport fra aktuelle registre hvert 5. år. resultat. Ingen i 2019, men senteret jobber med rapport fra mødredødelighetsregisteret. 4. Deltakelse på 4 nettverksmøter, hvorav 2 internasjonale/år. Resultat: 2, 2 5. 4 kurs/fagdager for helsepersonell, hvorav 1 i andre helseregioner/år. Resultat: 4, 1 6. Forskningssamarbeid med andre regioner i 2/3 av alle prosjekter. Resultat: 13/21 7. 3 Nyhetsbrev/år. Resultat: 3 8. Informasjon til publikum på digitale medier, 16 blogger/artikler på forskning.no, 9 andre oppslag i media /år. Resultat: 25 Egenvurdering: Årets aktivitet oppfyller de fleste resultatmålene, spesielt har vi økt aktiviteten når det gjelder formidling til allmennheten gjennom oppslag i media. Vi er også i gang med å skrive en rapport fra mødredødelighetsregisteret som publiseres i 2020. Vi vil også i fremtiden jobbe for å øke samarbeidet med andre helseregioner. Fra 1.1 2020 får tjenesten ny status som Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i Helse Sør-Øst. Formålet er fortsatt forskning, fagutvikling og kompetansespredning. Nettverksbygging blir en fortsatt viktig del av forskningssenterets oppgaver.

Tjenestens målgrupper er helsepersonell, myndigheter og allmenheten. Kompetansespredning til helsepersonell: Plan for kompetansespredning til helsepersonell i 2014-19 var å avholde kurs for om sentrale strategiske emner definert i tjenestens strategi 2014-19. Kursene utvikles og avholdes i samarbeid med respektive fagmiljøer. Målet var å avholde hvert av kursene i perioden i alle 5 helseregioner. 1. Infertilitet fra diagnose til behandling 2. Overvekt i svangerskap og fødsel 3. Alvorlig svangerskapskomplikasjoner 4. Jordmor symposium, aktuelle emner 5. Hjerte- og karsykdom hos kvinner 6. Eldre kvinners helse. I tillegg bidrar tjenesten med overføring av kunnskap tilbake til hele behandlingskjeden gjennom rådgivning, veiledning og utarbeidelse av kliniske veiledere. Kompetansespredning til myndigheter og allmennheten: I 2019 hadde tjenesten åtte innlegg på kvinnehelsebloggen på forskning.no. Videre hadde senteret åtte innlegg om nye forskningsresultater på samme plattform. I tillegg til aktiviteten på forskning.no hadde tjenesten mange innlegg om kvinners helse i media (Mediaplanet, VG, KK, babyverden, FETT, OUS ekspertsykehuset osv.) Tjenesten anser denne aktiviteten som viktig for å nå ut med ny kunnskap om kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse til allmennheten.

Tjenestens referansegruppe har representanter fra alle helseregioner og i tillegg en brukerrepresentant fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Referansegruppen er en ressurs som fremmer samarbeid på tvers av miljøer og regioner og spiller en sentral rolle i tjenestens aktiviteter. Referansegruppen deltar i strategiarbeid, utvikling av forskningsprosjekter, kurs og konferanser. Referansegruppen spilte en viktig rolle i utarbeidelsen av strategidokumentet 2014-2019. Medlemmene i referansegruppen deltar også i arbeidet med ny strategi 2021-2025. Referansegruppen vil fortsatt være en viktig del av senterets virksomhet. Andre nettverk Forskningsnettverk Ansatte på tjenesten har engasjert seg i flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk: ROAM, Reproductive outcome among migrants, et internasjonalt nettverk om svangerskapsutfall hos migranter Nasjonalt samarbeid om mødredødsfall. Nettverket gransker alle mødredødsfall og formulerer kliniske anbefalinger Nordisk samarbeid om mødredødsfall. Nettverk; Forskning om kvinner med kjønnslemlestelse Nettverksmøte inom global och migrations relaterad reproduktiv hälsa INOSS, International Obstetric Surveillance System Nettverkene har årlige møter. Her presenteres nye forskningsresultater, og nye prosjekter planlegges. Denne aktiviteten fremmer internasjonalt samarbeid. Deltakelse på nasjonale og internasjonale forskningsnettverk vil fortsatt være en viktig del av senterets aktivitet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
50 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
49 timer
Utfyllende informasjon

Etter siste utvidede gjennomgang har Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse fra 1.1 2020 skiftet plattform fra å være kompetansetjeneste til et nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Dette er i samsvar med intensjon ved opprettelsen. Det nasjonale senteret skal først og fremst bygge kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse. Formidling av kunnskap gjennom undervisning i grunnutdanning, videre- og etterutdanning vil fortsatt være en av senterets viktigste oppgaver. I statsbudsjettet for 2020 står følgende: Det foreslås å etablere et Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i Helse Sør-Øst. Formålet er å bidra til å utvikle og heve kvaliteten på kunnskapen om kvinnehelse og – sykdom, samt å overføre kunnskap tilbake til hele behandlingskjeden. Det nasjonale senteret skal gjennomføre forskningsprosjekter, og sikre at helsepersonell får overført kunnskap fra slik forskning i sitt arbeid både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Nettverksbygging på tvers av fagfelt og regioner blir en fortsatt viktig del av forskningssenterets oppgaver. Satsingen er i tråd med regjeringens seks punkter for bedre kvinnehelse

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

I regi av kompetansetjenesten foregår en kontinuerlig forskningsprosess for å finne nye og bedre behandlingsmetoder til kvinner med kroniske sykdommer i underlivet. Kompetansetjenesten har ikke behandlingsfunksjon, men en av våre postdoc stipendiater er senior overlege ved Vulvapoliklinikken, lokalisert på Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus. Vulvapoliklinikken har et landsdekkende spesialtilbud til kvinner med behandlingsresistente kroniske lidelser i vulvaregionen. Vulvapoliklinikken tilbyr PDT behandling av pasienter med genital erosiv lichen planus. Denne behandlingen er igangsatt etter at PhD prosjektet gjennomført ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse viste gode resultater. Vår postdoc stipendiat er hovedveileder for en ny PhD kandidat som også er tilknyttet kompetansetjenesten. De gjennomfører en ny lege-initiert randomisert kontrollert behandlingsstudie på pasienter med den inflammatoriske hudsykdommen genital erosiv lichen planus. 42 pasienter skal inkluderes. I tillegg er vår postdoc stipendiat medveileder i en annen studie ved Vulvapoliklinikken, hvor man undersøker effekten av somatokognitiv behandling av vulvodynipasienter. I løpet av 2019 har vår postdoc også gjennomført mye arbeid for å synliggjøre den tabubelagte pasientgruppen med vulvasykdommer for helsepersonell, politikere og befolkningen generelt. Hun har deltatt med faglig innlegg på Arendalsuka. Hun har også hatt ansvaret for å opprette den nye nettside «Vulva.no», med faglig informasjon til pasienter og helsepersonell. Dette er Norges første nettside for kvinner med vulvalidelser.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Helgesen AL. Hva gjør vi for kvinner som har smertefull sex? Arendalsuka, 15.8. (Kurs/seminar).
 • Bains S. Closing gaps in maternity care to migrants in Norway, Global health inspirational days Oslo 17.9. (Konferanse).
 • Kvinnehelsebloggen 11.12: Dette instrumentet har overvåket mange barn under fødsel. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 3.12: Ufrivillig barnløshet. Dette vet vi om hvordan det påvirker psyken. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 22.11: Hormonbruk i overgangsalderen og brystkreft: Hva er status i dag?. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 4.7: Klart for sædbank i verdensrommet?. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 14.5: Tre myter om overgangsalderen. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 8.3: Åtte kvinnelige forskere som har forandret medisinen. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 27.2: Vulva.no - ny nettside om kvinnens underliv. (Oppslag i media).
 • Kvinnehelsebloggen 7.1: Større risiko for mødredødsfall blant innvandrerkvinner. (Oppslag i media).
 • forskning.no 4.12: Morkaken sender beskjeder til fosteret. (Oppslag i media).
 • forskning.no 1.10: Urovekkende mange kvinner hadde skader i hjertet uten å vite det. (Oppslag i media).
 • forskning.no 23.9: Hvordan skal du trene når du er gravid. (Oppslag i media).
 • forskning.no 16.9: Vi må tørre å snakke om vekten til gravide kvinner. (Oppslag i media).
 • VG Debatt 14.8: Mørketall i mødrehelse. (Oppslag i media).
 • forskning.no 19.7: Ekstrem svangerskapskvalme var vanligere blant de som ikke var fysisk aktive før graviditeten. (Oppslag i media).
 • forskning.no 14.6: Friske barn døde da livmoren revnet under fødselen. (Oppslag i media).
 • forskning.no 13.2: Se hvordan en eggcelle deler seg de første dagene etter befruktning. (Oppslag i media).
 • Kvinnens helse, Mediaplanet 8.3: Hva kan vi gjøre for ufrivillig barnløse par i Norge?. (Oppslag i media).
 • OUS Ekspertsykehuset 29.4: Vi hjelper kvinner med kroniske underlivsplager. (Oppslag i media).
 • KK.no 3.12: Gravide Farmen-Stine løp maraton: Ble kalt barnemorder. (Oppslag i media).
 • godtforberedt.no 25.7: Om fysisk aktivitet gjennom svangerskapet. (Oppslag i media).
 • forskning.no 4.12: Fikk pris for morkake forskning. (Oppslag i media).
 • babyverden.no 6.12: Gravid og overvektig. (Oppslag i media).
 • FETT 3/2019 18.9: Hvorfor forskes det mindre på smerter hos kvinner under samleie enn på ereksjonsproblemer?. (Oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Tranvåg O. Alderdom en kvinnesak. Dypdykk i kvinnehelse Oslo 13.12. (Kurs/seminar).
 • Kronikk i Sulaposten nr. 25/2019, 20.6: Et mer demensvennlig samfunn. (Oppslag i media).
 • Sogn avis 19.9: Lyfter verdighet inn i demensomsorga. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Vangen S. Hva kan vi lære av maternelle dødsfall? Obstetrisk forum NGF årsmøte 23.10. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK. Reproduktiv helse blant innvandrerkvinner. DNLF obligatorisk obstetrisk kurs, Oslo 18.1. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK. Obstetric analgesia differ by maternal country of birth. NGF årsmøte 24.10. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK. Induksjon av fødsel i Norge: Resultater fra Induksjonsprosjektet 2018, NGF årsmøte 25.10. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Antenatale og obstetriske blødninger. DNLF obligatorisk obstetrisk kurs, Oslo 15.1. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Maternelle dødsfall i Norge. DNLF obligatorisk obstetrisk kurs, Oslo 15.1. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Maternelle dødsfall i Norge. Obstetrisk forum NGF årsmøte 23.10. (Kurs/seminar).
 • Al-Zirqi I. Uterusruptur - konsekvenser for mor og barn. DNLF obligatorisk obstetrisk kurs, Oslo 18.1. (Kurs/seminar).
 • Bains S. Hvordan opplever innvandrerkvinner svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen? NGF årsmøte 24.10. (Kurs/seminar).
 • Bains S. The MiPreg study, Norwegian research school of Global health Rosendal 3.-5.4. (Kurs/seminar).
 • Reigstad MM. Komplikasjoner/risiki ved infertilitetsbehandling. Stavanger 7.5. (Kurs/seminar).
 • Reigstad MM. Brystkreftrisiko etter assistert befruktning, Obligatorisk kurs for LiS, Oslo 4.4. (Kurs/seminar).
 • Reigstad MM. Kreftrisiko hos mor og barn etter fertilitetsbehandling, Tidsskriftets årsmøte Trondheim 20.3. (Kurs/seminar).
 • Roland MCP. Diabetes og placenta. Kurs for patologer 14.11. (Kurs/seminar).
 • Opheim GL. Biometri og Doppler, Introduksjonskurs Ahus 13.11. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Poster: Medikamentskrin i palliativ omsorg: Hjemmesykepleieres erfaringer. Kreftsykepleie, Sarpsborg 11.-13.9. (Konferanse).
 • Tranvåg O. Poster: LIVE@Home.Path. Kunnskapskommunekonferansen Bergen 19.6. (Konferanse).
 • Helgesen AL. Vulvodyni, NEL - Norsk elektronisk legehåndbok, sept. 2019. (Veiledning).
 • Vulvaforum 27.2: Opprettelse og drift av ny faglig informasjonsnettside "Vulva.no". (Oppslag i media).
 • Tidsskriftet nr. 4 21.2: Talefør for taus pasientgruppe. (Oppslag i media).
 • Tidsskriftet Sykepleien 15.5: Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet. (Oppslag i media).
 • Tidsskriftet Sykepleien 12.6: Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme?. (Oppslag i media).
 • Gynekologen 2/2019: AL Helgesen, Vulvodyni – hva er det egentlig?. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Owe KM. Myter og sannheter om fysisk aktivitet og trening for gravide. Jordmødre Gausdal kommune 23.10. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK: MiPreg workshop Oslo 12.11. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Alvorlig blødning i forbindelse med fødsel. Ålesund sykehus 7.5. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Hva er verdighet? Verdighet ved demenssykdom. UiT 11.2. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Hvilken plass har menneskets verdighet - i ditt møte med dine eldre pasienter? HiV Bergen 18.2. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Har alle mennesker verdighet? Medfak UiB 11.4. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Hvordan kan vi verne om verdigheten til eldre mennesker? Helse og samfunn UiB 5.9. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Eldre menneskers verdighet i velferdsteknologiens tidsalder. Senter for omsorgsforskning Bergen 23.8. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Hvordan kan vi verne om verdigheten til personer med demens? Demensdagene i Sogndal 16.9. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Har alle mennesker verdighet? Demensdagene i Tromsø 18.9. (Kurs/seminar).
 • Pettersen S. Blødning ved fødsel/invasiv placenta. Jordmorsymposium Lillehammer 17.1. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK. Om MiPreg prosjektet. Københavns universitet 27.5. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK. Lost in translation: Reproductive health among migrants. DSOG København 16.11. (Kurs/seminar).
 • Owe KM. Is leisure time physical activity before pregnancy associated with risk .. College of Sports Medicine, Orlando 28.5-1.6. (Konferanse).
 • Eggemoen ÅR. Poster: May ethnic differences in vit D binding protein explain.. Vitamin D workshop New York 29.5-1.6. (Konferanse).
 • Eggemoen ÅR. Vitamin D and gestational diabetes in a multiethnic cohort. Nordic congress of GP, Aalborg 19.6. (Konferanse).
 • Sørbye IK. Lost in translation: Reproductive health among migrants. NFOG Stockholm 26.4. (Konferanse).
 • Tranvåg O. Poster: Optimizing an integrated knowlegde translation in nursing homes. Advances in Health care, Stockholm 13.-14-11. (Konferanse).
 • Tranvåg O. Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home. SCHW Vaasa 1.-3.10. (Konferanse).
 • Michelsen TM. Placental secretion of proteins into maternal and fetal circulations in human pregn.. IFPA Buenos Aires 12.9. (Konferanse).
 • Al-Zirqi I. Poster: Prelabour uterine rupture. 2nd World Conf on Maternal Fetal Neonatal Medicine, London 4.-6.4. (Konferanse).
 • Al-Zirqi I. Interactive poster: Prelabour uterine rupture. RCOG World Congress 2019, London17.-19.6. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Vangen S. Mødrehelse i globalt perspektiv. Medfak UiO 22.4. (Kurs/seminar).
 • Vangen S. Menopause, fordeler og ulemper ved medikamentell behandling av symptomer. Medfak UiO 9.3 og 2.4. (Kurs/seminar).
 • Vangen S. Overgangsalder, myter og realiteter: Samfunnsmedisin UiO, 13.6. (Kurs/seminar).
 • Vangen S. Mødrehelse i globalt perspektiv. Medfak UiO 4.10. (Kurs/seminar).
 • Vangen S. Menopause, fordeler og ulemper ved medikamentell behandling av symptomer. Medfak UiO 15.10. (Kurs/seminar).
 • Eggemoen ÅR. Infeksjonssykdommer. Medfak UiO 22.1. (Kurs/seminar).
 • Eggemoen ÅR. Kroniske tilstander og vanlige symptomer i allmennpraksis, vekttap, tretthet og slapphet. Medfak UiO 18.2. (Kurs/seminar).
 • Eggemoen ÅR. Kroniske tilstander og vanlige symptomer i allmennpraksis, vekttap, tretthet og slapphet. Medfak UiO 26.8. (Kurs/seminar).
 • Helgesen AL. Presentasjon av Vulva.no. OUS Hudavdelingen 8.10. (Kurs/seminar).
 • Owe KM. Fysisk aktivitet og trening i svangerskapet og etter fødsel. Høyskolen Kristiania 4.11. (Kurs/seminar).
 • Sørbye IK: Induksjon av fødsel i Norge: et nasjonal dugnadsprosjekt. Oslo gynekologiske forening 31.1. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Alvorlig blødning i forbindelse med fødsel. Ahus 18.3. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Alvorlig blødning under fødsel. OUS seminar 7.10. (Kurs/seminar).
 • Nyfløt LT. Alvorlig blødning under fødsel. Årsmøte intervensjonsradiologer Tønsberg 29.9. (Kurs/seminar).
 • Tranvåg O. Brukermedvirkning i utforming av helsetjenesten. Brukermedvirkning i forskning. Bærum kommune 28.1. (Kurs/seminar).
 • Bains S. MiPreg studien - bedret svangerskapsomsorg for nyinnvandrede kvinner i Oslo. Helse, samfunn og makt Oslo 13.3. (Kurs/seminar).
 • Roland MCP. Examples of clinical research in obstetrics; UiO 7.3 og 11.4. (Kurs/seminar).
 • Roland MCP. Examples of clinical research in obstetrics; UiO 24.10 og 21.11. (Kurs/seminar).
 • Skullerud KH. Vulvapoliklinikken i OUS og litt om vulvasykdommer. Kvinneklinikken SiØ Kalnes 13.6. (Veiledning).
 • Reigstad MM. Kreft og assistert befruktning. Folkehelseinstituttet, Oslo 8.3. (Veiledning).
 • Journalen, Oslo legeforening Nr. 4: Det nyeste innen vitamin D. Rapport fra internasjonal vitamin D konferanse. (Oppslag i media).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Ueland T, Roland MCP, Michelsen AE, Godang K, Aukrust P, Henriksen T, Bollerslev J, Lekva T

Elevated Cholesteryl Ester Transfer Protein Activity Early in Pregnancy Predicts Prediabetes 5 Years Later.

J Clin Endocrinol Metab 2020 03 01;105(3).

PMID:
31665383
Horne H, Holme AM, Roland MCP, Holm MB, Haugen G, Henriksen T, Michelsen TM

Maternal-fetal cholesterol transfer in human term pregnancies.

Placenta 2019 Nov;87():23-29. Epub 2019 sep 3

PMID:
31541855
Michelsen TM, Holme AM, Holm MB, Roland MC, Haugen G, Powell TL, Jansson T, Henriksen T

Uteroplacental Glucose Uptake and Fetal Glucose Consumption: A Quantitative Study in Human Pregnancies.

J Clin Endocrinol Metab 2019 03 01;104(3):873-882.

PMID:
30339207
Staats K, Grov EK, Husebø B, Tranvåg O

Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR): Part 1.

ANS Adv Nurs Sci 2019 Nov 04. Epub 2019 nov 4

PMID:
31688063
Fæø SE, Husebo BS, Bruvik FK, Tranvåg O

"We live as good a life as we can, in the situation we're in" - the significance of the home as perceived by persons with dementia.

BMC Geriatr 2019 06 06;19(1):158. Epub 2019 jun 6

PMID:
31170916
Tranvåg O, Nåden D, Gallagher A

Dignity work of older women caring for a husband with dementia at home.

Health Care Women Int 2019 10;40(10):1047-1069. Epub 2019 mar 26

PMID:
30913004
Mgongo M, Hussein TH, Stray-Pedersen B, Vangen S, Msuya SE, Wandel M

Facilitators and Barriers to Breastfeeding and Exclusive Breastfeeding in Kilimanjaro Region, Tanzania: A Qualitative Study.

Int J Pediatr 2019;2019():8651010. Epub 2019 feb 3

PMID:
30853994
Al-Zirqi I, Daltveit AK, Vangen S

Maternal outcome after complete uterine rupture.

Acta Obstet Gynecol Scand 2019 Aug;98(8):1024-1031. Epub 2019 mar 10

PMID:
30762871
Støer Nc, Botteri E, Ghiasvand R, Busund M, Vangen S, Lund E, Veierød MB, Weiderpass E

Reproductive factors and risk of melanoma: a population-based cohort study.

Br J Dermatol 2019 Aug;181(2):282-289. Epub 2019 mai 13

PMID:
30748007
Næss-Andresen ML, Eggemoen ÅR, Berg JP, Falk RS, Jenum AK

Serum ferritin, soluble transferrin receptor, and total body iron for the detection of iron deficiency in early pregnancy: a multiethnic population-based study with low use of iron supplements.

Am J Clin Nutr 2019 03 01;109(3):566-575.

PMID:
30831600
Owe KM, Støer N, Wold BH, Magnus MC, Nystad W, Vikanes ÅV

Leisure-time physical activity before pregnancy and risk of hyperemesis gravidarum: a population-based cohort study.

Prev Med 2019 08;125():49-54. Epub 2019 mai 8

PMID:
31077724
Michelsen TM, Henriksen T, Reinhold D, Powell TL, Jansson T

The human placental proteome secreted into the maternal and fetal circulations in normal pregnancy based on 4-vessel sampling.

FASEB J 2019 02;33(2):2944-2956. Epub 2018 okt 18

PMID:
30335547
Opheim GL, Henriksen T, Haugen G

The effect of a maternal meal on fetal liver blood flow.

PLoS One 2019;14(6):e0216176. Epub 2019 jun 12

PMID:
31188835
Botteri E, Støer Nc, Weiderpass E, Pukkala E, Ylikorkala O, Lyytinen H

Menopausal Hormone Therapy and Risk of Melanoma: A Nationwide Register-Based Study in Finland.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019 Nov;28(11):1857-1860. Epub 2019 aug 27

PMID:
31455672
Ilisiu MB, Hashim D, Andreassen T, Støer Nc, Nicula F, Weiderpass E

HPV Testing for Cervical Cancer in Romania: High-Risk HPV Prevalence among Ethnic Subpopulations and Regions.

Ann Glob Health 2019 06 20;85(1). Epub 2019 jun 20

PMID:
31225959
Andreassen BK, Støer Nc, Martinsen JI, Ursin G, Weiderpass E, Thoresen GH, Debernard KB, Karlstad Ø, Pottegard A, Friis S

Identification of potential carcinogenic and chemopreventive effects of prescription drugs: a protocol for a Norwegian registry-based study.

BMJ Open 2019 04 08;9(4):e028504. Epub 2019 apr 8

PMID:
30962244
Sebuødegård S, Botteri E, Hofvind S

Breast cancer mortality after implementation of organized population-based breast cancer screening in Norway.

J Natl Cancer Inst 2019 Dec 17. Epub 2019 des 17

PMID:
31848605
Mazzarella L, Botteri E, Matthews A, Gatti E, Di Salvatore D, Bagnardi V, Breccia M, Montesinos P, Bernal T, Gil C, Ley TJ, Sanz M, Bhaskaran K, Lo Coco F, Pelicci PG

Obesity is a risk factor for acute promyelocytic leukemia: evidence from population and cross-sectional studies studies and correlation with flt3 mutations and polyunsaturated fatty acid metabolism.

Haematologica 2019 Sep 12. Epub 2019 sep 12

PMID:
31515354
Oyeyemi SO, Braaten T, Botteri E, Berstad P, Borch KB

Exploring geographical differences in the incidence of colorectal cancer in the Norwegian Women and Cancer Study: a population-based prospective study.

Clin Epidemiol 2019;11():669-682. Epub 2019 aug 8

PMID:
31496822
Weiderpass E, Botteri E, Longenecker JC, Alkandari A, Al-Wotayan R, Al Duwairi Q, Tuomilehto J

The Prevalence of Overweight and Obesity in an Adult Kuwaiti Population in 2014.

Front Endocrinol (Lausanne) 2019;10():449. Epub 2019 jul 9

PMID:
31338067
Halland H, Matre K, Einarsen E, Midtbø H, Saeed S, Pristaj N, Lønnebakken MT, Gerdts E

Effect of fitness on cardiac structure and function in overweight and obesity (the FATCOR study).

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2019 Jul;29(7):710-717. Epub 2019 apr 3

PMID:
31138499
Johansson ALV, Trewin CB, Hjerkind KV, Ellingjord-Dale M, Johannesen TB, Ursin G

Breast cancer-specific survival by clinical subtype after 7 years follow-up of young and elderly women in a nationwide cohort.

Int J Cancer 2019 03 15;144(6):1251-1261. Epub 2018 des 3

PMID:
30367449
Sørbye IK, Vangen S, Juarez SP, Bolumar F, Morisaka N, Gissler M, Andersen A-M N, Racape J, Small R, Wood R, Urquia ML

Birhtweight of babies born to migrant mothers - what role do integration policies play?

SSM - Polulation health 9 (2019) 100503

Reigstad MM, Storeng R

Development of In Vitro Fertilization, a very important part of Human Reproductive Medicine, in the last 40 years.

Int J Womens Health Wellness 5:089

Sayed S, Reigstad MM, Petersen BM, Schwennicke A, Hausken JW, Storeng R

Time-lapse imaging acquired nucleation status of 2-cell pre-implantation embryos is predictive of implantation and live births following IVF.

Human Reproduction vol 34. Suppl July 2019

Avlagte doktorgrader

Linn Marie Sørbye

Maternal weight, weight change and perinatal outcomes

Disputert:
Februar 2019
Hovedveileder:
Nils-Halvdan Morken
Hilde Halland

Fitness in fatness

Disputert:
Mai 2019
Hovedveileder:
Eva Gerdts

Forskningsprosjekter

Preterm birth and long-term consequences for mother and child

Nils-Halvdan Morken, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel

Ellen Blix, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Placental lipids as biomarkers of placental function

Trond Melbye Michelsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practice?

Eleftheria (Ritsa) T. Storeng, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
FEMALEHEART: Kjønnsforskjeller i hjertesvikt ved fedme - link til hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

Eva Gerdts, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Integrated Care Innovation - Home time

Bettina Husebø, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling

Guttorm Haugen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i bryst, eggstokker, tykk- og endetarm

Elisabete Weiderpass, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Kreftrisiko etter fertilitetsbehandling ved assistert befruktning (IVF)

Marte Myhre Reigstad, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Uterusruptur i dagens fødselshjelp

Iqbal Ahmad Abdelwahab Al-Zirqi, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag?

Siri Vangen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Endringer i svangerskapsutfall blant innvandrerkvinner over tid

Ingvil Sørbye, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Endringer i svangerskapsutfall blant innvandrerkvinner over tid

Ingvil Sørbye, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
The MiPreg project: Kartlegging av migrantkvinners opplevelse av svangerskapsomsorgen i Oslo

Ingvil Sørbye, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Fostervekst og svangerskapskomplikasjoner blant hjertesyke gravide

Ingvil Sørbye, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Forekomst av hjerte-/karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi i Norge

Trond Melbye Michelsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Sunn mor - livslang helse for mor og barn

Marie Cecilie Roland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Forekomst av og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i komorbiditet og medisinbruk

Kristin Holvik, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Preventing severe haemorrhage at birth. A case-control study of trends and risk factors

Siri Vangen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
AP-GELP-studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus

Anne Lise Ording Helgesen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?

Åse Ruth Eggemoen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Forskning er senterets hovedaktivitet. I strategi 2021 til 25 jobber senteret med å styrke forskningsktiviteten

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kirsten Hald

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Heidi Tiller
Referansegruppens leder (HN)
Bettina S. Husebø
Representant Helse Vest
Elisabeth T. Swärd
Brukerrepresentant
Eva Gerdts
Representant Helse Vest
Marianne Wallenius
Representant Helse Midt-Norge
Menona Majida
Representant Helse Sør-Øst
Siri Vangen
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler