Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Kreftbehandling medfører en risiko for å utvikle seneffekter. Seneffekter kan oppstå under eller etter kreftbehandling og kan skyldes sykdommen selv eller behandlingen. Formålet med tjenesten er å sikre nasjonal kompetansebygging og kompetansespredning om seneffekter etter kreftbehandling for med det å bidra til at forekomsten av slike seneffekter minimaliseres. Kompetanseoppbyggingen skjer ved forskning og samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter og klinikere i nasjonale samarbeidsprosjekter og klinisk undersøkelse av utvalgte pasientgrupper. Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt. Tjenesten driver ikke pasientbehandling. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Oppgaver og resultat
Kompetansetjenestens bemanning består nå av leder, kreftsykepleier, administrativ konsulent, en overlege i onkologi i 50% og en overlege i onkologi i 20%. I tillegg er det ansatt 2 eksternt finansierte seniorforskere på pensjonistavtaler. Primo 2016 er det ansatt 4 PhD kandidater, 3 postdoktorer og 5 i forskerstillinger (deltid og heltid) på eksterne midler. Kompetansetjenesten har fått betydelige eksterne midler til forskningsprosjekter / etterundersøkelser av kreftoverlevere de senere årene, noe som er avgjørende i forhold til tjenestens høye forskningsproduksjon. I 2015 fikk Kompetansetjenesten bevilget midler til et postdoktor og et PhD prosjekt (i samarbeid med Gyn avd, OUS) fra henholdsvis Kreftforeningen (prosjektleder CE Kiserud og A Fosså) og Helse- og rehabilitering (prosjektleder Rita Steen) med oppstart i 2016/2017. Kompetansespredning / formidling / undervisning: Fjorårets innsats med tanke på kompetansespredning / formidling / undervisning vurderes som god. Ansatte ved kompetansetjenesten holder et stort antall foredrag. Det legges vekt på at hovedvekten av undervisning og formidling skal gjøres nasjonalt. Kompetansespredningen har et utstrakt innhold og dekker bredt med tanke på mottakere. Det er etablert gode kontakter med Kreftforeningen og undergrupper av pasientforeninger slik som Profo, Brystkreftforeningen, Gynkreftforeningen og Lymfekreftforeningen. - Forskning: Forskningsproduksjonen anses å være betydelig og dekker et bredt spekter av diagnoser og seneffekter. De fleste prosjektene er nasjonale/flerregionale der dette er mulig og hensiktsmessig. I 2015 er et samarbeid med Kreftregisteret etablert for innsamling av data på langtidseffekter etter prostatakreft. Prosjekter som inkluderer helsetjenesteforskning / helseøkonomi er igang. Brukermedvirkning er inkludert i nye prosjekter. - Forskernettverk: Ansatte ved Kompetansetjenesten deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk. De nasjonale nettverkene inkluderer onkologer i de andre regionene, samt klinikere og forskere fra andre medisinske spesialiteter og andre yrkesgrupper i egen og de andre helseregionene. - Veiledning: Ansatte ved kompetansetjenesten bidrar med veiledning for PhD og postdoc stipendiater i flere andre helseregioner i tillegg til i egen region. - Implementering av nasjonale retningslinjer / kunnskapsbasert praksis: Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet for å implementere seneffekter i handlingsprogrammene for kreft. Arbeidsgruppen er godt igang med levering av generelle skriv om seneffekter for helsepersonell mars 2016. - Faglige referansegrupper / nettverk : Det er etablert et nasjonalt nettverk av onkologer med kompetanse og interesse for seneffekter. Nettverket fortsetter arbeidet fremover. - Klinisk aktivitet: Det nåværende polikliniske tilbudet ansees å være passende i omfang gitt at dette ikke er kompetansetjenestens hovedoppgave. Se nedenfor for resultatmål for 2016 og videre.

- Totalt sett vurderes fjorårets innsats med kompetansespredning som betydelig og god. Kompetansespredningen har et bredt innhold og dekker også bredt med tanke på mottakere og inkluderer pasienter / pårørende, allmenheten og alle grupper av helsepersonell. - Det legges vekt på at hovedtyngden av formidling, undervisning og forskning skal gjøres nasjonalt. - På Kompetansetjenestens nettside finnes informasjon for pasienter, helsepersonell og andre om tjenestens innhold, ansvarsområde, samt informasjon om de vanligste seneffektene, nyeste forskningsfunn, aktuelle kurstilbud og annen relevant informasjon. - Kompetansetjenesten har satt opp spesifikke resultatmål for 2016 og videre, inkludert formidling for helsepersonell og pasienter / pårørende. Dette er presentert nedenfor.

Resultatmål 2016 og fremover: 1. Formidling / kompetanseoppbygging til helsepersonell: - Oppdatere nettsiden - Forelesning for medisinstudenter om seneffekter etter kreftbehanding i alle helseregioner. - Forelesning på Legeforeningens spesialistkurs for onkologer, hematologer og allmenleger - Foredrag på regionalt kreftmøte for Telemark og Vestfold i Larvik, april 2016 - Foredrag på Temadag ved Cato-senteret, mars 2016 - Forelesninger om seneffekter på kurs i Onkologi, PMU (Primærmedisinsk uke, for allmenleger) oktober 2016 - Opprettholde møteplass for helsepersonell innenfor kreftomsorgen ved parallellsesjon seneffekter på Onkologisk forum, Trondheim november 2016 - Skrive oversiktsartikkel om Fatigue for Tidsskriftet for Den norske Legeforening - Skriv om Seneffekter til implementering i handlingsprogrammene for kreft ferdige / publisert i løpet av 2016 2. Formidling til pasienter / pårørende: - Arrangere temamøte ”Seneffekter etter kreft” for pasienter / pårørende i samarbeid med Kreftforeningen i mai 2016. Siden dette er første gang et slikt temamøte arrangeres gjøres det i helseregion HSØ i 2016. Dette planlegges som et årlig arrangement som skal gjennomføres i alle helseregioner fra 2017. Temamøtet vil inneholde faglige foredrag, innlegg ved pasient og mingling / mulighet for samtale / diskusjon mellom pasienter / pårørende og fagpersoner. - Oppdatere Kompetansetjenestens nettside inkludert mer informasjon for pasienter / pårørende - Bidra til oppdatering av Kreftforeningens nettside om seneffekter - Foredrag Vardesenteret og Lærings-og mestringssenteret, OUS. - Foredrag om seneffekter etter kreft, Senioruniversitet i Søgne ( mars 2016) - Skriv for pasienter om seneffekter 2016/2017 – arbeidsgruppe Seneffekter Hdir 3. Faglige retningslinjer / veiledere: - Skriv om seneffekter for helsepersonell til implementering i handlingsprogrammene for kreft ferdige / publisert i løpet av 2016 - Skriv for pasienter om seneffekter 2016/2017 – arbeidsgruppe seneffekter Hdir - Lage prosedyrer for henvisning / vurdering av pasienter med seneffekter (fatigue, kardiologiske seneffekter, osv) 2016 / 2017 og videre 4. Klinisk aktivitet: - Lage plan for opprettelse av poliklinisk tilbud nasjonalt, frist 1.6.2016 - Arbeide for å etablere / utvide poliklinisk tilbud for pasienter med seneffekter i helseregion HSØ første halvår 2017 i samarbeid med ledelsen ved Avdeling for kreftbehandling, OUS. - Arbeide for å etablere poliklinisk tilbud for pasienter med seneffekter i alle helseregioner 2017 / 2018 5. Samarbeid med Kreftforeningen og undergrupper: - Delta på workshop om arbeidsevne og kreft i regi av Kreftforeningen, februar 2016 - Holde foredrag for brukerforeningene: PROFO, Lymfekreftforeningen, Brystkreftforeningen - Temadag ”Seneffekter etter kreft” (se under pkt formidling til pasienter / pårørende) 6. Forskning: - Det er fortsatt behov for forskning innenfor feltet seneffekter. Kartlegging av seneffekter etter nyere behandlingsformer er mangelfull. I tillegg er det behov for videre forskning innenfor mange sentrale områder i onkologien slik som for eksempel arbeidsfunksjon, livsstil, fatigue og helsetjenesteforskning / helseøkonomi. Innenfor de pågående forskningsprosjektene vil det komme publikasjoner i 2016 og fremover. - Planlegge prosjekt etter moderne behandling etter Hodgkin’s lymfom - Planlegge prosjekt: oppfølging av guidelines for testikkelkreft - Oppstart prosjekt: 30 års oppfølging av norske pasienter behandlet for testikkelkreft - Utarbeide spørreskjema i samarbeid med Kreftregisteret for samarbeid om langtids effekter etter prostatakreft. - Inkludere brukermedvirkning i nye prosjekter 7. Internasjonale nettverk: - Leder av Kompetansetjenesten deltar i organisasjonskomiteen til ECRS (European Cancer Rehabilitation and Survivorship Conference), København, september 2016. - PanLife: Europeisk multisenter studie om seneffekter etter barnekreft - The Platinum study: American-Norwegian project on long-term effects after testicular cancer, L Travis, Indianapolis, USA. - International late effects of childhood cancer guideline harmonization group, arbeidsgruppe for utarbeidelse om retningslinjer for oppfølging av hormonelle seneffekter - Delta på internasjonale konferanser om seneffekter / cancer survivorship. Dette er viktig for faglig oppdatering og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. 8. Lærebøker: Senterets timeengasjerte forskningsveileder / seniorforsker Alv A. Dahl gir ut: Kreftsykdom – psykologiske og sosiale aspekter. Oslo: Cappelen-Damm Akademisk, april 2016.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
7 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
22 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Utfyllende informasjon

- Hovedtyngden av undervisningen dekker alle helseregioner. - Det holdes årlig en egen forelesning om seneffekter etter kreftbehandling for medisinerstudentene ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. I Oslo holdes denne forelesningen av Kompetansetjenestens leder CE Kiserud (selv om hun ikke har universitetstilknytning), i Bergen og Tromsø holdes forelesningene av referansegruppens medlemmer (M Brydøy og H Haugnes). - Det holdes årlige forelesninger om seneffekter i flere av Legeforeningens spesialistkurs for onkologer, hematologer og allmenleger. Disse forelesningene holdes av Kompetansetjenestens leder, en av postdocene (KV Reinertsen, overlege ved brystkreftseksjonen / postdoc ansatt på eksterne midler) og tidligere leder ( prof emerita SD Fosså). - Sykepleier ansatt ved Kompetansetjenesten (S L Hess) har holdt flere foredrag for onkologiske sykepleiere. - Det har også vært undervist i grunnutdanning for annet helsepersonell og ulike former for videre- og etterutdanning.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Vest RHF - 3 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 35 pasienter
 • Helse Nord RHF - 1 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 1 pasienter
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten er ikke pålagt å drive klinisk virksomhet, men har en begrenset poliklinisk virksomhet, dvs en halv dag per uke. Den polikliniske virksomheten drives for å bygge opp og opprettholde kompetanse i vurdering av pasienter med kompliserte / sammensatte seneffekter etter kreftbehandling. Denne kompetansen er viktig når vi fremover skal planlegge og arbeide for å opprette regionale polikliniske tilbud i spesialisthelsetjenesten til pasienter med seneffekter. Det er pasienter med kompliserte / sammensatte seneffekter som vurderes på poliklinikken og ofte blir disse henvist videre / vurdert i samarbeid med andre kliniske spesialiteter slik som kardiolog, endokrinolog, psykiater og / eller fysikalsk medisiner. Gjennom den polikliniske virksomheten er det således bygget faglige nettverk og den har bidratt til økt kompetanse innen flere fagmiljøer. For 2015 var de fleste pasientene fra HSØ. Vi har ikke lagt vekt på å øke antall henvisninger fra de andre helseregionene pga begrenset kapasitet til å motta flere pasienter. Enkelte pasienter har blitt henvist tilbake til vurdering i spesialisthelsetjenesten i egen helseregion.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Forelesning ved Vardesenteret i Oslo x 9. (Kurs).
 • Foredrag ved PROFO foreningens samlinger x 5. (Kurs).
 • Kurs Lærings og mestringssenteret, OUS, Livsstil etter kreft, x2. (Kurs).
 • Bilag i Dagbladet i forbindelse med Verdens kreftdag - Sammen mot kreft. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Innlegg i Afrodite (medlemsblad for Gynkreftforeningen) - Risikofaktorer for å få ny kreft etter behandling for livmorhalskreft. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Forelesning ved Sykehuset i Telemark. (Kurs).
 • Foredrag ved Kreftforeningens Tema Kaféer x 2. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Poster på ASCO Annual Meeting Chicago v/Knut Halvor Smeland. (Konferanse).
 • Forelesning ved Lymfekreftforeningens landsmøte. (Konferanse).
 • Muntlig presentasjon ved Internasjonal konferanse for European Association for Palliative Care, København. (Konferanse).
 • Muntlig presentasjon ved PanCare seminar i Dublin. (Seminar).
 • Intervju i Gudbrandsdølen avis - seneffekter. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju i Dagensmedisin.no - ASCO poster. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Uttalelse i artikkel publisert på tv2.no - Senskalder etter kreftbehandling. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Forelesning ved Kreftrehabiliteringskonferanse (Kreftrehab2015) i Tronheim. (Konferanse).
 • Presentasjoner under Onkologisk Forum i Stavanger. (Konferanse).
 • 10-års jubileumsseminar for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling. (Seminar).
 • Forelesning ved BAKOPP-seminar i Oslo. (Seminar).
 • Ansvarlig for Parallellsesjon for seneffekter under Onkologisk Fourm i Stavanger. (Seminar).
 • Forelesning - Seneffekter etter brystkreftbehandling. (Seminar).
 • Foredrag ved Cire-symposium i København - Trening og Kreft i Norge. (Seminar).
Utfyllende informasjon

- For pasienter / pårørende har ansatte ved kompetansetjenesten holdt en rekke foredrag ved kurs på Vardesenteret og Lærings-og mestringssenteret ved OUS. Kursene er tilbud til pasienter / pårørende fra hele landet. I tillegg er det holdt foredrag for flere pasientorganisasjoner og temakafeer arrangert av Kreftforeningen. - For fagpersonell ble det i 2015 arrangert et heldags seminar i forbindelse med kompetansetjenestens 10-års jubileum, med bidrag fra utenlandske foredragsholdere og ansatte ved kompetansetjenesten. - For fagpersonell holdes årlig en sesjon om seneffekter ved Onkologisk forum som er en årlig konferanse for helsepersonell som arbeider innenfor kreftomsorgen i Norge. Sesjonen arrangeres og ledes av kompetansetjenestens leder i samarbeid med et etablert nasjonalt nettverk av onkologer med kompetanse og interesse for seneffekter. Sesjonen var godt besøkt i 2015. - I tillegg er det holdt foredrag / presentasjoner ved flere fagkonferanser og seminarer både nasjonalt og internasjonalt. Dette er av betydning med tanke på nettverksbygging og kompetansespredning. - Det har i 2015 vært flere presseoppslag der ansatte ved kompetansetjenesten har vært intervjuet / skrevet om seneffekter etter kreftbehandling. - Hjemmesiden til Kompetansetjenesten er sentral i forhold til å spre informasjon. Hjemmesiden er rettet mot pasienter, helsepersonell og det offentlige og inneholder informasjon om seneffekter, pågående prosjekter og nye resultater. Hjemmesiden har blitt oppdatert i 2015, blant annet har vi lagt inn norske sammendrag skrevet for allmennheten av de nyeste publikasjonene, og lagt inn link til relevante kurs for kreftoverlevere.

Kvalitetsverktøy

 • Barn behandlet for lymfom - seneffekter, 1970-2000, n =130, 2007, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Barn behandlet for lymfom-seneffekter, 1970-2000, n=130, 2007, Biobank
 • Cervix cancer seneffekter, pasienter behandlet 2000-2007, 2014, Biobank
 • Ovariale germinalcellesvulster, diagnose 1980-2009, 2013, Biobank
 • Testis2007, pasienter behandlet for testikkelkreft 1980-1994, 2007, Biobank
 • HMAS2011, pasienter behandlet med høydose med autolog stamcellestøtte for lymfom i Norge 1987-2008, 2011, Biobank
 • Cervix cancer seneffekter, pasienter behandlet 2000-2007, n=1376, 2014, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Ovariale germinalcellesvulster, diagnose 1980-2009, n=163, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • NUCG 2008, prospektiv, pasienter behandlet for prostatakreft 2008-2010, n=914, 2008, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Testis 2015, pasienter behandlet for testikkelkreft 1980-1994, n=1046, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Testis2007, pasienter behandlet for testikkelkreft 1980-1994, n=1375, 2007, Register med nasjonal dekningsgrad
 • HMAS2011, paasienter behandlet med høydose med autolog stamcellestøtte for lymfom i Norge 1987-2008, n=728, 2011, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Substitusjon med testosteron hos menn som er hypogonadale etter kreftbehandling, 2012, Regional retningslinje
Utfyllende informasjon

- Retningslinje for testosteronsubstitusjon hos menn, EK dokument ved OUS skrevet i 2012. Tilsvarende skrevet for UNN, Tromsø i 2013. - Det foreligger ved Kompetansetjenesten flere registre i MedInsight-systemet, som er et elektronisk verktøy. Registrene er etablert i forbindelse med etterundersøkelser av ulike grupper av kreftoverlevere i nasjonale systematiske etterundersøkelser som kombinerer medisinske etterkontroller og forskning. - Det er etablert spesifikke biobanker for endel av de samme etterundersøkelsene som er beskrevet under registre med nasjonal dekningsgrad. - I 2014 ble det etablert en arbeidsgruppe gjennom Helsedirektoratet for "Seneffekter og rehabilitering innenfor kreft" for å implementere seneffekter og rehabilitering i handlingsprogrammene for kreft. Arbeidsgruppen er godt igang og vil ferdigstille endel av dokumentene i 2016. Dette er beskrevet under resultatmål for 2016.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Dahl S, Cvancarova M, Dahl AA, Fosså SD

Work ability in prostate cancer survivors after radical prostatectomy.

Scand J Urol 2015 Nov 26. Epub 2015 nov 26

PMID:
26609896
Fosså SD, Dahl AA

Global Quality of Life After Curative Treatment for Prostate Cancer: What Matters? A Study Among Members of the Norwegian Prostate Cancer Patient Association.

Clin Genitourin Cancer 2015 Dec;13(6):518-24. Epub 2015 jul 28

PMID:
26303590
Fosså SD, Dahl AA, Langhammer A, Weedon-Fekjær H

Cancer patients' participation in population-based health surveys: findings from the HUNT studies.

BMC Res Notes 2015;8():649. Epub 2015 nov 5

PMID:
26541408
Murbraech K, Smeland KB, Holte H, Loge JH, Lund MB, Wethal T, Holte E, Rösner A, Dalen H, Kvaløy S, Falk RS, Aakhus S, Kiserud CE

Heart Failure and Asymptomatic Left Ventricular Systolic Dysfunction in Lymphoma Survivors Treated With Autologous Stem-Cell Transplantation: A National Cross-Sectional Study.

J Clin Oncol 2015 Aug 20;33(24):2683-91. Epub 2015 jul 13

PMID:
26169610
Seland M, Bjøro T, Furre T, Schreiner T, Bollerslev J, Fosså SD, Loge JH, Holte H, Kiserud CE

Hormonal dysfunction is frequent in cancer survivors treated with radiotherapy to the head and neck region.

J Cancer Surviv 2015 Dec;9(4):630-40. Epub 2015 mar 7

PMID:
25750158
Seland M, Holte H, Bjøro T, Schreiner T, Bollerslev J, Loge JH, Fosså SD, Kiserud CE

Chronic fatigue is prevalent and associated with hormonal dysfunction in long-term non-Hodgkin lymphoma survivors treated with radiotherapy to the head and neck region.

Leuk Lymphoma 2015 Dec;56(12):3306-14. Epub 2015 mai 18

PMID:
25827172
Østby-Deglum M, Brennhovd B, Axcrona K, Fosså SD, Dahl AA

A comparative study of erectile function and use of erectile aids in high-risk prostate cancer patients after robot-assisted laparoscopic prostatectomy.

Scand J Urol 2015 Jun 26. Epub 2015 jun 26

PMID:
26116048
Kiserud CE, Seland M, Holte H, Fosså A, Fosså SD, Bollerslev J, Bjøro T, Loge JH

Fatigue in male lymphoma survivors differs between diagnostic groups and is associated with latent hypothyroidism.

Acta Oncol 2015 Jan;54(1):49-59. Epub 2014 aug 20

PMID:
25140862
Holm HV, Fosså SD, Hedlund H, Schultz A, Dahl AA

Severe postprostatectomy incontinence: Is there an association between preoperative urodynamic findings and outcome of incontinence surgery?

Scand J Urol 2015 Jun;49(3):250-9. Epub 2014 nov 27

PMID:
25428752
Fung C, Fossa SD, Williams A, Travis LB

Long-term Morbidity of Testicular Cancer Treatment.

Urol Clin North Am 2015 Aug;42(3):393-408. Epub 2015 jun 10

PMID:
26216826
Gjerset GM, Loge JH, Gudbergsson SB, Bye A, Fosså SD, Oldervoll LM, Kiserud CE, Demark-Wahnefried W, Thorsen L

Lifestyles of cancer survivors attending an inpatient educational program-a cross-sectional study.

Support Care Cancer 2015 Sep 14. Epub 2015 sep 14

PMID:
26370221
Gudbergsson SB, Dahl AA, Loge JH, Thorsen L, Oldervoll LM, Grov EK

What is covered by "cancer rehabilitation" in PubMed? A review of randomized controlled trials 1990-2011.

J Rehabil Med 2015 Feb;47(2):97-106.

PMID:
25296993
Hjelle LV, Gundersen PO, Oldenburg J, Brydøy M, Tandstad T, Wilsgaard T, Fosså SD, Bremnes RM, Haugnes HS

Long-term platinum retention after platinum-based chemotherapy in testicular cancer survivors: a 20-year follow-up study.

Anticancer Res 2015 Mar;35(3):1619-25.

PMID:
25750319
Lie HC, Loge JH, Fosså SD, Hamre HM, Hess SL, Mellblom AV, Ruud E, Finset A

Providing information about late effects after childhood cancer: lymphoma survivors' preferences for what, how and when.

Patient Educ Couns 2015 May;98(5):604-11. Epub 2015 jan 31

PMID:
25704291
Nilsen TS, Raastad T, Skovlund E, Courneya KS, Langberg CW, Lilleby W, Fosså SD, Thorsen L

Effects of strength training on body composition, physical functioning, and quality of life in prostate cancer patients during androgen deprivation therapy.

Acta Oncol 2015 Nov;54(10):1805-13. Epub 2015 apr 30

PMID:
25927504
Nilsen TS, Thorsen L, Fosså SD, Wiig M, Kirkegaard C, Skovlund E, Benestad HB, Raastad T

Effects of strength training on muscle cellular outcomes in prostate cancer patients on androgen deprivation therapy.

Scand J Med Sci Sports 2015 Aug 17. Epub 2015 aug 17

PMID:
26282343
Smeland KB, Kiserud CE, Lauritzsen GF, Fagerli UM, Falk RS, Fluge Ø, Fosså A, Kolstad A, Loge JH, Maisenhölder M, Kvaløy S, Holte H

Conditional survival and excess mortality after high-dose therapy with autologous stem cell transplantation for adult refractory or relapsed Hodgkin lymphoma in Norway.

Haematologica 2015 Jun;100(6):e240-3. Epub 2015 feb 14

PMID:
25682605
Sprauten M, Haugnes HS, Brydøy M, Kiserud C, Tandstad T, Bjøro T, Bjerner J, Cvancarova M, Fosså SD, Oldenburg J

Chronic fatigue in 812 testicular cancer survivors during long-term follow-up: increasing prevalence and risk factors.

Ann Oncol 2015 Oct;26(10):2133-40. Epub 2015 aug 11

PMID:
26265167
Tjessem KH, Bosse G, Fosså K, Reinertsen KV, Fosså SD, Johansen S, Fosså A

Coronary calcium score in 12-year breast cancer survivors after adjuvant radiotherapy with low to moderate heart exposure - Relationship to cardiac radiation dose and cardiovascular risk factors.

Radiother Oncol 2015 Mar;114(3):328-34. Epub 2015 jan 16

PMID:
25600105
Wilberg P, Kanellopoulos A, Ruud E, Hjermstad MJ, Fosså SD, Herlofson BB

Dental abnormalities after chemotherapy in long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia 7-40 years after diagnosis.

Support Care Cancer 2016 Apr;24(4):1497-506. Epub 2015 sep 12

PMID:
26361760
Christiansen JR, Kanellopoulos A, Lund MB, Massey R, Dalen H, Kiserud CE, Ruud E, Aakhus S

Impaired exercise capacity and left ventricular function in long-term adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia.

Pediatr Blood Cancer 2015 Aug;62(8):1437-43. Epub 2015 apr 1

PMID:
25832752
Fung C, Fossa SD, Milano MT, Sahasrabudhe DM, Peterson DR, Travis LB

Cardiovascular Disease Mortality After Chemotherapy or Surgery for Testicular Nonseminoma: A Population-Based Study.

J Clin Oncol 2015 Oct 1;33(28):3105-15. Epub 2015 aug 3

PMID:
26240226
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har en stor forskningsproduksjon som er sentral i forhold til å bygge kompetanse inenfor fagfeltet. Den vitenskaplige produksjonen dekker kartlegging av et bredt spekter av seneffekter og assosierte faktorer innenfor mange kreftformer. I tillegg er arbeidsevne blant kreftoverlevere et prioritert forskningsområde for kompetansetjenesten.

Fosså SD, Kiserud CE.

Late Toxicity

ESMO Handbook of Cancer Diagnosis and Treatment Evaluation, Chapter 12; 2015

Avlagte doktorgrader

Olesya Solheim

Malignant ovarian germ cell tumors: Survival and long-term adverse effects

Disputert:
August 2015
Hovedveileder:
Sophie Dorothea Fosså
Henriette Veiby Holm

A study of postprostatectomy incontinence: Definitions, clinical measurements, and outcome of surgical treatment

Disputert:
Januar 2015
Hovedveileder:
Alv A Dahl
Utfyllende informasjon

- Avsluttede doktorgrader i 2015 hvor ansatt ved kompetansetjenesten har vært bi-veileder: 3 stk. - Pågående doktorgrader hvor ansatt ved kompetansetjenesten er bi-veileder: 6 stk (3 v/OUS andre avdelinger; 1 v/UNN; 1 v/St Olavs Hospital, 1 v/ Sørlandet sykehus).

Forskningsprosjekter

Physical activity and treatment specific adverse effects in prostate cancer patients - The Profo-trial.

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Norwegian consortium on late effects after cancer.

Cecilie E. Kiserud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Late effects: Early detection, follow-up and treatment.

Cecilie E. Kiserud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Info. and health care needs amongst long-term surv. of childhood, adolescent and young adult cancers: a nat. rep. survey.

Jon Håvard Loge/Cecilie E. Kiserud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hormonforandringer og fatigue etter strålebehandling mot hode-halsområdet for lymfomer.

Cecilie E. Kiserud/Harald Holte, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Deltagelse i arbeidsliv og sykmelding etter kurativ behandling av prostatakreft.

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Bivirkninger etter kurativ behandling av prostatakreft: Internasjonal sammenligning.

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Bivirkninger og mortalitet etter behandling for testikkelkreft.

Sophie Dorothea Fosså, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Seneffekter etter høydose cellegift med autolog stamcellestøtte - en nasjonal studie.

Cecilie E. Kiserud/Stein Kvaløy, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Bilateral testiscancer (samarbeide med dr.Janine Nuver, University of Groningen, Nederland).

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Mental health and psychosocial outsomes in survivors of cancer in childhood and adolescence.

Jon Håvard Loge, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Cancer rehabilitation – content and effects.

Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
The Testicular Cancer and Aerobic and Strength Training trial (the TAST trial).

Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
CVD Cancer, survival, cardiovascul. diseases and second malign. in Norwegian ca. pat.-A substudy of CVDNOR and CONOR cohorts.

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Long-term cardiac function in breast cancer survivors after multimodal treatment.

Alexander Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Sequeale after testicular cancer.

Sophie Dorothea Fosså, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Seneffekter etter cervix cancer.

Cecilie E. Kiserud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

- Kompetansetjenesten har en relativt høy forskningsaktivitet på grunn av mange eksterne bevilgninger til prosjekter. - Forskningsprosjektene er i økende grad nasjonale. - Mange av prosjektene er systematiske etterundersøkelser av grupper av kreftoverlevere med høy forventet risiko for seneffekter, noe som gjør at vi får gode kliniske data samtidig som pasientene får en medisinsk kontroll / etterundersøkelse. Etterundersøkelsene består ofte av registerbaserte studier, spørreskjemaundersøkelser og kliniske undersøkelser med spesialundersøkelser, f eks hjerteundersøkelser hos pasienter som har fått behandling som medfører økt risiko for hjerte/kar-seneffekter. - I prosjektene inngår samarbeid med de kliniske miljøene som har behandlet pasientene i tillegg til klinikere / forskere fra andre medisinske spesialiteter som for elsempel endokrinologer og kardiologer. Dette gjør at klinisk og forskningsmessig kompetanse om seneffekter bygges opp innen egen avdeling, andre kliniske fagmiljøer og i alle helseregioner gjennom nasjonale prosjekter / etterundersøkelser. - Et nytt område innen forskningen er behov for og ønsker om helsetjenester for kreftoverlevere, samt helseøkonomiske aspekter. Dette vil bli undersøkt i flere av de pågående og nye prosjekter hvor både kreftoverlevere, fastleger og onkologer vil bli inkludert. -Nasjonalt nettverk: Det er etablert et nasjonalt nettverk for seneffekter i forbindelse med to store eksterne bevilgninger til Kompetansetjenesten fra Kreftforeningen (Norwegian consortium on late effects after cancer) og NFR (Late effects: early detection, follow-up and treatment). I nettverket er det en onkolog fra hver helseregion samt en barneonkolog, alle med spesiell kompetanse og interresse for seneffekter. - Internasjonalt samarbeid: ansatte ved Kompetansetjenesten deltar i flere internasjonale samarbeidsprosjekter / nettverk: PanLife:internasjonalt samarbeid om seneffekter etter barnekreft (S Fosså, CE Kiserud) The platinum study: American.-Norwegian project on long-term effects after testicular cancer, Indianapolis (S Fosså) International late effects of childhood cancer guideline harmonization group, arbeidsgruppe for utarbeidelse om retningslinjer for oppfølging av hormonelle seneffekter (CE Kiserud)

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingssjef Stein Kaasa

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Marianne Brydøy
Referansegruppens leder (HV)
Cecilie E. Kiserud
Representant for tjenesten
Hege Sagstuen Haugnes
Representant Helse Nord
Marianne Guren
Representant Helse Sør-Øst
Reidun Westergren
Brukerrepresentant
Unn Merete Fagerli
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler