Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på diagnostikk og behandling av kreftsvulster hos barn. Kreft hos barn er sjelden, og består av en lang rekke forskjellige krefttyper. Med solid svulst menes en lokalisert fast svulst, i motsetning til for eksempel blodkreft. De forskjellige typer av kreftsvulster er hver for seg svært sjeldne, vanligvis færre enn 10 tilfeller per år i Norge. Den største gruppen utgjør hjernesvulstene, men også her finnes mange forskjellige undergrupper.

Formålet med tjenesten er å spre kompetanse for å øke kvaliteten på behandling, og at kunnskap om behandling av disse pasientene er tilgjengelig for helsetjenesten, helsepersonell og publikum i hele landet.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Vurder årets aktivitet opp mot tjenestens resultatmål: Våre overordnede resultatmål: A. Alle barn som diagnostiseres med solide kreftsvulster i Norge skal få utredning og behandling etter de beste internasjonale standarder! Dette innebærer: 1) Overlevelse på høyde med de beste resultater internasjonalt! 2) Senskader må begrenses til et minimum. B. Resultatene skal være like gode for alle uansett bosted. Dette oppnås ved følgende: 1) Tverrfaglig sammensatte faggrupper av eksperter (hhv for solide svulster i og utenfor CNS) møtes halvårlig hver (=4 møter). Alle møtene har funnet sted i 2019, har vært faglig vellykket og oppmøtet har vært godt. Subgrupper (patologer, barneonkologer, pedagoger etc) har hatt egne formøter (5 møter i 2020). 2) Kontinuerlig forbedring av KSSBs hjemsider hvor retningslinjer om utredning og behandling ligger tilgjengelig for helsepersonell. 3) Kontinuerlig forbedringsarbeid med Det norske kvalitetsregisteret for barnekreft (heretter barnekreftregisteret). KSSB leder har hatt en sentral rolle utarbeidelse av registerets årsrapport. Rapporten viser behandlingsresultater på linje med de beste europeiske land, og bekrefter at resultatene er like gode i alle regioner i Norge. 4) KSSB leder og representanter fra faggruppene deltok i revisjonsarbeide av det nasjonale handlingsprogrammet for barnekreft, som er tilgjengelig for allmennheten og helsepersonell, i undervisning av leger og annet helsepersonell , og i forskningsprosjekter vedr barnekreft.

Status for kompetansespredning (kfr. plan) 1) Kompetansespredning via faggruppene: Etter planen hatt fire faggruppemøter for hhv CNS-svulster og solide svulster utenfor CNS, hver gruppe 2 årlige møter à 6-7 timer. 2) Subgrupper: Patologer fra begge faggrupper har hatt to møter hver, nevropsykologer et møte, barneonkologer to møter. 3) Deltagelse i nasjonale og internasjonale konferanser og kurs ble utvidet. Medlemmer av faggruppene har deltatt i internasjonale arbeidsgruppemøter og kongresser relatert til barnekreft. 4) Faggruppemedlemmer og KSSB leder sitter i revisjonskomitéen for nasjonalt handlingsprogram for barnekreft, ny revisjonsrunde har pågått i 2019. 5) Undervisnings- og kursvirksomhet. Legeforeningens kurs «Kreft hos barn» går årlig, ledes av KSSB-leder, med forelesere fra faggruppene. Kurs avholdt med gode tilbakemeldinger november 2019. Nordisk kurs «Solid tumours in childhood» arrangert av KSSB, gjennomført i Oslo mars 2019. 6) Regionale barneonkologimøter i HSØ gjennomført x 2 i 2018, ledet av KSSB-leder. 7) Forbedret nettbasert informasjon om kompetansetjenesten og om barnekreft»: Flytting av KSSBs webside til OUS nettsidene gjennomført, utvidet og forbedret. www.barnekreftportalen.no, med ny intranetfunksjon. 8) Bidratt i arbeidet med årsrapporten for Norsk barnekreftregister og fra NOPHO, begge tilgjengelig for allmennheten via nettsidene. 9) Vært tilgjengelig for allmennheten på mail og telefon daglig (unntatt sommerferieperioden)» i hele året 2019.

Beskriv samarbeidet rundt tjenesten: KSSB har et nært samarbeid med de 4 avdelinger som jobber med barnekreft (OUS, HUS, St. Olav og UNN) og danner herved et faglig nettverk. 1) Faglige representanter fra hvert sted (barnekreftleger, stråleonkologer, kirurger, nevrokirurger, radiologer, patologer, psykologer) treffes i faggruppene for hhv solide svulster i CNS og utenfor CNS 2 ganger per år. Retningslinjer vedr. utredning, behandling og oppfølging av barnekreftdiagnoser blir opprettet, regelmessig revidert, og nyvinninger tatt inn så tidlig som mulig. Det siste er svært viktig i en tid med stadig mer persontilpasset medisin – og hvor hver enkel barnekreftdiagnose er ekstremt sjelden (2-10 tilfeller per år). 2) KSSB og faggruppemedlemmene har også i 2019 hatt et nært samarbeid med internasjonale barnekreftnettverk. Viktigst: a) NOPHO (Nordiske land). Felles behandlingsprotokoller for leukemi. Felles årsmøter samt halvårlige arbeidsgruppemøter, bl.a. NOPHOs «Brain tumour Committee og Solid tumour committee. B) SIOP, Internasjonal barnekreftforening. Faggruppemedlemmer deltar i tumorspesifikke arbeidsgruppemøter, vanligvis halvårlig. 3) Samarbeid med referansegruppen: RG har faste møter 2 x årlig. RG har en aktiv brukerrepresentant som deltar regelmessig. KSSBs samarbeide med RG har i alle år vært svært bra. 4) KSSB samarbeider med kompetansetjenesten for sarkomer om behandling av sarkomer hos barn, og med behandlingstjenesten for retinoblastom om retinoblastompasienter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
120 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
10 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
25 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
10 timer
Utfyllende informasjon

A) Legeforeningens kurs «kreft hos barn»: KSSB (ved lederen) har i mange år stått som arrangør av dette kurset. Kurset kjøres årlig. Målgruppen er barneleger som ønsker spesialkompetanse innen barneonkologi, men også allmennleger. Over 25 forelesere, for det meste faggruppemedlemmer, fra alle helseregioner (barnekreftleger, kirurger, patologer, psykologer, psykiatere, sosionomer m.fl.). bidro til kurset i november 2019 som igjen fikk meget gode evalueringer. B) Nordisk kurs for barneonkologer under utdanning: KSSB bidrar regelmessig til utdanning av Nordiske barneleger innen barneonkologi i regi av NOPHOs educational committee. Dette er en serie av 5 kurs (på engelsk) for barneleger under utdanning innen barneonkologi hvor kursene går i en syklus på 3 år. KSSB står som arrangør for kurset «solid tumors in childhood». Kurset holdes av inviterte foredragsholdere fra hele Norden. Kurset ble avholdt mars 2019 I Oslo, og fikk meget gode tilbakemeldinger. Faggruppemedlemmer fra alle helseregioner bidro som forelesere. C) En betydelig del av faggruppemøtene (hhv x 2 for faggruppe CNS og faggruppe kreftsvulster utenfor CNS) blir brukt til etterutdanning/undervisning om solide svulster hos barn. Patologer og barneonkologer har i tillegg egne faggruppemøter x 2 per år. D) KSSB leder arrangerte «regionsonkologimøte» for leger og sykepleiere som jobber med barnekreft i Helse-Sørøst. Heldags-samlingen november 2019, i tillegg ble det avholdt heldagsmøte for bare leger i april. Tilsvarende regionsmøter arrangeres av faggruppemedlemmer også i de øvrige helseregioner. E) Medlemmer av faggruppene har hatt undervisningsoppgaver vedrørende solide svulster hos barn, ved sine respektive avdelinger, både for leger, annet helsepersonell og for skole/barnehagepersonell. Leder av KSSB har undervist sykepleiere under utdanning i onkologisk sykepleie om kreft hos barn, i både ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Høyskolen Diakonova og Høyskolen Sør-Øst Norge.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Som nasjonal kompetansetjeneste driver KSSB ikke med pasientbehandling.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
  • Informasjon vedr spørsmål relatert til kreft hos barn, via telefon, mail og nettsidene. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
  • Informasjon vedr. spørsmål . relatert til kreft hos barn, via telefon, mail og nettsidene. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Legeforeningens kurs "Kreft hos barn". (Kurs/seminar).
  • Nordisk kurs i solide svulster hos barn. (Kurs/seminar).
  • Tverrfaglige faggruppemøter 4 dager per 2019 (2 ganger per faggruppe). (Konferanse).
  • Subgruppe-dagsmøter (barneonkologer, patologer for seg) totalt 4 dager (patologer) og 2 dager (barneonkologer). (Konferanse).
  • Informasjon vedr. spørsmål . relatert til kreft hos barn, via telefon, mail og nettsidene. (Veiledning).
  • Div veiledning av regionsavdelingene vedr. prosedyrer og sikkerhetstiltak. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Avgrensning undervisning vs. veiledning er vanskelig. Mye av det som kunne vært anført her har blitt nevnt under undervisning (bl.a. begge kursene), og nevnes også under oppgaver/resultater. KSSB leder driver nærmest daglig med veiledning og formidling i sammenheng med utredning og behandling av solide svulster hos barn. KSSB har et arkiv med pågående og tidligere protokoller, hvor det sendes ut prosedyrer, samtykkeskjemaer etc – som også er tilgjengelig via KSSB nettsidene. Likeledes spørsmål omkring støtteterapi, oppfølging av barn med kreftsvulster, vaksinering ved barnekreft osv. Målgruppen er først og fremst barneleger, men vi får også henvendelser fra sykepleiere, fysioterapeuter, helsestasjoner, fastleger m.m. Vi får også spørsmål knyttet til konkrete pasienter, og prøver å løse disse i samarbeid med pasientens behandlingssted. Henvendelser er oftest på mail, men også per telefon. Det kommer også henvendelser fra journalister og skribenter som er interessert i temaer omkring barnekreft, samt fra nåværende pasienter/pårørende og tidligere pasienter, ofte omkring. seneffekter. Faggruppemøtene omfatter radiologer, patologer, kirurger, barneonkologer, psykologer med representanter fra alle helseregioner. Det er det absolutt viktigste forum for veiledning og informasjon. Supplerende avholdes subgruppemøter i de enkelte spesialitetene, i 2018 for patologer og barneonkologer.

Kvalitetsverktøy

  • Nasjonal biobank for barnekreft, 2019, Ny biobank
Utfyllende informasjon

Tidligere etablerte kvalitetsverktøy: • Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister: Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft, etablert 2012 • Nasjonal retningslinje: Nasjonal handlingsprogram for kreft hos barn, 2014, • Nasjonal henvisningsrutine: Pakkeforløp for kreft hos barn, 2015 • Biobank: Nasjonalt snittarkiv (patologi) for solide svulster hos barn, 2001 • Nasjonal retningslinje: Barnelegeforeningens akuttveileder, 1998, med div. revisjoner • Nasjonal retningslinje: Barnelegeforeningens generelle veileder, 2006, med revisjoner • KSSB kompetansespredningsplan, fornyes årlig I tillegg ble det I 2019 etablert en nasjonal biobank, hvor det lagres prøver fra diagnosetidspunktet (Biopsier, blodprøver, urin, spytt, m.fl.). Registeret er samtykkebasert. Dette vil gi et uvurderlig fortrinn ved behov for nåværende eller fremtidig forskning. Alle universitetsavdelinger deltar, og vi regner med en dekningsgrad på nærmere 100%.

Forskning

Vitenskapelige artikler

D'Hooghe E, Mifsud W, Vujanic GM

"Teratoid" Wilms Tumor: The Extreme End of Heterologous Element Differentiation, Not a Separate Entity.

Am J Surg Pathol 2019 Nov;43(11):1583-1590.

PMID:
31600178
Puhr A, Ruud E, Anderson V, Due-Tønnessen BJ, Skarbø AB, Finset A, Andersson S

Social attainment in physically well-functioning long-term survivors of pediatric brain tumour; the role of executive dysfunction, fatigue, and psychological and emotional symptoms.

Neuropsychol Rehabil 2021 Jan;31(1):129-153. Epub 2019 okt 11

PMID:
31603026
Puhr A, Ruud E, Anderson V, Due-Tønnesen BJ, Skarbø AB, Finset A, Andersson S

Self-Reported Executive Dysfunction, Fatigue, and Psychological and Emotional Symptoms in Physically Well-Functioning Long-Term Survivors of Pediatric Brain Tumor.

Dev Neuropsychol 2019 Jan-Feb;44(1):88-103. Epub 2018 nov 5

PMID:
30395731
Lundar T, Due-Tønnessen BJ, Fric R, Brandal P, Stensvold E, Due-Tønnessen P

Adult outcome after neurosurgical treatment of brain tumours in the first year of life: long-term follow-up of a single consecutive institutional series of 34 patients.

Acta Neurochir (Wien) 2019 Sep;161(9):1793-1798. Epub 2019 jul 15

PMID:
31309304
Stensvold E, Myklebust TÅ, Cappelen J, Due-Tønnessen BJ, Due-Tønnessen P, Kepka A, Johannesen TB, Krossnes B, Lundar T, Maric S, Miletic H, Moholdt V, Myrmel KS, Nordberg T, Rydland J, Stokland T, Solem K, Solheim O, Torsvik I, Wikran GC, Zeller B, Wesenberg F, Bechensteen AG, Brandal P

Children treated for medulloblastoma and supratentorial primitive neuroectodermal tumor in Norway from 1974 through 2013: Unexplainable regional differences in survival.

Pediatr Blood Cancer 2019 10;66(10):e27910. Epub 2019 jul 1

PMID:
31264356
Lundar T, Due-Tønnessen BJ, Fric R, Krossnes B, Brandal P, Stensvold E, Due-Tønnessen P

Neurosurgical treatment of pediatric pleomorphic xanthoastrocytomas: long-term follow-up of a single-institution, consecutive series of 12 patients.

J Neurosurg Pediatr 2019 Feb 08. Epub 2019 feb 8

PMID:
30738389
Lie HC, Rueegg CS, Fosså SD, Loge JH, Ruud E, Kiserud CE

Limited evidence of non-response bias despite modest response rate in a nationwide survey of long-term cancer survivors-results from the NOR-CAYACS study.

J Cancer Surviv 2019 Jun;13(3):353-363. Epub 2019 apr 16

PMID:
30993649
Del Risco Kollerud R, Ruud E, Haugnes HS, Cannon-Albright LA, Thoresen M, Nafstad P, Vlatkovic L, Blaasaas KG, Næss Ø, Claussen B

Family history of cancer and risk of paediatric and young adult's testicular cancer: A Norwegian cohort study.

Br J Cancer 2019 05;120(10):1007-1014. Epub 2019 apr 10

PMID:
30967648
Dahl AA, Fosså SD, Lie HC, Loge JH, Reinertsen KV, Ruud E, Kiserud CE

Employment Status and Work Ability in Long-Term Young Adult Cancer Survivors.

J Adolesc Young Adult Oncol 2019 Jun;8(3):304-311. Epub 2019 mar 22

PMID:
30900929
Bisogno G, De Salvo GL, Bergeron C, Gallego Melcón S, Merks JH, Kelsey A, Martelli H, Minard-Colin V, Orbach D, Glosli H, Chisholm J, Casanova M, Zanetti I, Devalck C, Ben-Arush M, Mudry P, Ferman S, Jenney M, Ferrari A,

Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial.

Lancet Oncol 2019 Nov;20(11):1566-1575. Epub 2019 sep 24

PMID:
31562043
Namløs HM, Boye K, Meza-Zepeda LA

Cell-free DNA in blood as a noninvasive insight into the sarcoma genome.

Mol Aspects Med 2020 04;72():100827. Epub 2019 nov 6

PMID:
31703948
Hølmebakk T, Bjerkehagen B, Lobmaier IVK, Hompland I, Stoldt S, Boye K

Is Peritoneal Tumor Penetration of Prognostic Importance in Gastrointestinal Stromal Tumors?

Ann Surg Oncol 2019 Dec;26(13):4730-4736. Epub 2019 sep 13

PMID:
31520212
Hølmebakk T, Bjerkehagen B, Hompland I, Stoldt S, Boye K

Relationship between R1 resection, tumour rupture and recurrence in resected gastrointestinal stromal tumour.

Br J Surg 2019 03;106(4):419-426. Epub 2018 des 3

PMID:
30507040
Longhi A, Paioli A, Palmerini E, Cesari M, Abate ME, Setola E, Spinnato P, Donati D, Hompland I, Boye K

Pazopanib in relapsed osteosarcoma patients: report on 15 cases.

Acta Oncol 2019 Jan;58(1):124-128. Epub 2018 sep 12

PMID:
30207179
Thorkildsen J, Taksdal I, Bjerkehagen B, Haugland HK, Børge Johannesen T, Viset T, Norum OJ, Bruland Ø, Zaikova O

Chondrosarcoma in Norway 1990-2013; an epidemiological and prognostic observational study of a complete national cohort.

Acta Oncol 2019 Mar;58(3):273-282. Epub 2019 jan 11

PMID:
30632866
Gnekow AK, Kandels D, van Tilburg C, Azizi AA, Opocher E, Stokland T, Driever PH, Meeteren AYNSV, Thomale UW, Schuhmann MU, Czech T, Goodden JR, Warmuth-Metz M, Bison B, Avula S, Kortmann RD, Timmermann B, Pietsch T, Witt O

SIOP-E-BTG and GPOH Guidelines for Diagnosis and Treatment of Children and Adolescents with Low Grade Glioma.

Klin Padiatr 2019 05;231(3):107-135. Epub 2019 mai 20

PMID:
31108561
Tümmler C, Dumitriu G, Wickström M, Coopman P, Valkov A, Kogner P, Johnsen JI, Moens U, Sveinbjörnsson B

SYK Inhibition Potentiates the Effect of Chemotherapeutic Drugs on Neuroblastoma Cells in Vitro.

Cancers (Basel) 2019 Feb 10;11(2). Epub 2019 feb 10

PMID:
30744170
Köksal H, Dillard P, Josefsson SE, Maggadottir SM, Pollmann S, Fåne A, Blaker YN, Beiske K, Huse K, Kolstad A, Holte H, Kvalheim G, Smeland EB, Myklebust JH, Inderberg EM, Wälchli S

Preclinical development of CD37CAR T-cell therapy for treatment of B-cell lymphoma.

Blood Adv 2019 04 23;3(8):1230-1243.

PMID:
30979721
Josefsson SE, Beiske K, Blaker YN, Førsund MS, Holte H, Østenstad B, Kimby E, Köksal H, Wälchli S, Bai B, Smeland EB, Levy R, Kolstad A, Huse K, Myklebust JH

TIGIT and PD-1 Mark Intratumoral T Cells with Reduced Effector Function in B-cell Non-Hodgkin Lymphoma.

Cancer Immunol Res 2019 03;7(3):355-362. Epub 2019 jan 18

PMID:
30659053
Niehusmann P, Becker AJ.

Temporal lobe epilepsy.

Nervenheilkunde 2019; 38: 929-35.

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er flere studier på gang som vil munne ut i PhD grader, men det ble ikke avlagt doktorgrad med relasjon til kompetansetjenesten i 2019.

Forskningsprosjekter

Craniofacial and dental late effects after previous cancer treatment i childhood –

Dorota Wojcik, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Ewing sarcoma in children, adolsescents and young adult.

Anita Andrejeva, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ
COgnitive REhabilitation in pedatric Aquired Brain Injury (CORE pABI)

Kari Ravndal Risnes, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Kommunikasjon med ungdom på etterkontroller etter kreftbehandling

Anneli Mellblom, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
CAYACS - Information and health care needs amongst long-term survivors of Childhood, Adolescent and Young adult cancers

Hanne Cathrine Lie, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
AlloSS young - overlevere etter stamcelletransplantasjon

Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Medulloblastom hos barn i Norge

Einar Stensvold, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Internasjonal samarbeid, utvidet nevroblastomdiagnostikk

Klaus Beiske, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
INFORM „INdividualized Therapy FOr Relapsed Malignancies in Childhood“.

Monica Cheng Munthe-Kaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Helsetjenestebehov for barn behandlet for hjernesvulst

Anette Ålykkja, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
PACCS (Physical Activity in Childhood Cancer Survivors)

Ellen Ruud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Eksekutive vansker hos overlevere av hjernesvulst i barndommen

Anita Puhr, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Predicting and reducing radiation-induced neurocognitive late effects following childhood cancer by using proton therapy

Camilla Hanquist Stokkevåg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

Vedr. forskning relatert til kombinerte behandlings-/forskningsprotokoller: En stor del av forskningen på solide svulster hos barn i Norge er knyttet opp mot internasjonale behandlingsprotokoller, som praktisk talt alltid inneholder forskningsspørsmål (ofte i randomisert form) . Prosjektene må søkes via etisk komité og legemiddelverket og er GCP monitorert (GCP = good clinical practice). Å få studiene godkjent og igangsatt krever en betydelig innsats av ressurser og tid. Faggruppemedlemmer har bidratt til å få gjennomført en rekke slike studier. Dette sikrer at barn med solide svulster i Norge behandles etter den høyest mulige internasjonale standard. KSSB gir finansiell støtte til søknadsarbeide (frikjøp av av leger), gir støtte for forsknings-/registreringssykepleiere i alle helseregioner, og støtter deltagelse i internasjonale arbeidsgruppemøter, årsmøter og kongresser/seminarer. Listen nedenfor viser studier hvor faggruppemedlemmer er nasjonal koordinator av slike internasjonale studier: • Nevroblastom (LINES: Maria Gunnes, High-risk NBL: Ellen Ruud) • Rhabdomyosarkomer: EpSSG studier, Heidi Glosli • Leversvulster: PHITT, Marta Burmann, Nyresvulster: "Umbrella" Marta Burmann. • Lavgradige gliomer (CNS): Tore Stokland (overgangsfase mellom 2 protokoller) • PNET-5: (medulloblastom - hjernesvulst), ny protokoll, åpnet i 2018. Drs. Anne Vestli/Bernward Zeller • MEMMAT (residiverte CNS svulster), Ingrid Torsvik • SIOP-CNS-GCT II (Germinalcellesvulster i CNS), Kristin Solem Vedr.COgnitive REhabilitation in pedatric Aquired Brain Injury studien: Studien er et samarbeid mellom Helse Midt og Helse SØ, inkluderer pasienter med hjernesvulster og det samarbeides med medlemmer fra faggruppen CNS ved KSSB.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Terje Rootwelt

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Dorota Wojcik
Referansegruppens leder (HV)
Anne Høydal
Brukerrepresentant
Bernt Due-Tønnessen
Representant Helse Sør-Øst
Bernward Zeller
Representant for tjenesten
Ellen Ruud
Representant Helse Sør-Øst
Hans kristian Haugland
Representant Helse Vest
Kristin Sjåvik
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler