Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus utfører biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer i prøver mottatt fra hele landet. Vi har de facto nasjonal behandlingstjeneste for de fleste analysene. Denne spesielle laboratorievirksomheten ble grunnlagt allerede på slutten av 1960-tallet. Med våre analyser kan vi diagnostisere flere hundre medfødte stoffskiftesykdommer. De fleste analysene er manuelle og egenutviklede og setter store krav til utførelse av analysene og tolkning av resultatene, både teknisk og medisinsk. Det tar lang tid å opparbeide nødvendig kompetanse. Knyttet til laboratorievirksomheten driver kompetansetjenesten med undervisning og veiledning overfor helsepersonell (særlig leger) samt utvikling og forskning. Vi oppfatter vår oppgave som primært å bidra med kompetanse overfor helsepersonell og i mindre grad direkte overfor pasientene. Men vi bidrar også i noen grad med direkte pasientrettet informasjonsvirksomhet. For nærmere beskrivelse av oppgaver for nasjonale kompetansetjenester se http://www.regjeringen.no/pages/36565840/Veileder_nasjonale_tjenester.pdf

Oppgaver og resultat
For vårt senter er rutineutredninger og kompetansesenterfunksjoner tett sammenvevd. Metabolske sykdommer er hver for seg sjeldne, men fordi det er mange hundre av dem (det angis nå ca. 1000 ulike sykdommer), er de likevel totalt sett et helseproblem. Forskning: En cand.med. arbeider deltid med en doktorgrad (Tyrosinemi type I og DNA-instabilitet). To masterstudenter (kjemi) har påbegynt masteroppgave (Metabolomics), veiledet av forker 2, Katja Elgstøen. Hun har også utviklet en MSMS-metode for å studere biokjemiske reaksjoner med isotopmerkede substrater. Denne metoden vil vi utvikle videre. Professor Lars Mørkrid har to pågående forskningsprosjekter relatert til metabolske sykdommer, hvorav et er del av et doktorgradsprosjekt (diagnostiske metabolitter og nyrefunksjon). Fagutvikling: Vi utvikler og forbedrer våre metoder kontinuerlig, men har hatt for lite ressurser til dette i flere år. Vi har i 2011 startet med diagnostikk av mitokondriesykdommer. Biokjemisk genetikk er et fagfelt i rivende utvikling, så det er fremdeles stort behov for å etablere nye metoder og utvide vårt repertoar til å omfatte diagnostikk av flere sykdommer. I tillegg må gamle metoder fra 70- og 80-tallet oppdaters. Dette krever både kompetanse og kostbart utstyr. Vi har bidratt i forberedelsene til igangsetting av utvidet nasjonal nyfødtscreening til å omfatte 20 medfødte stoffskiftesykdommer fra 1. mars 2012. Vi får et stort ansvar i avklaring av pasienter med positivt screeningfunn og videre oppfølging av pasientene. Vi har vært med å lage protokoller for oppfølging og behandling av disse pasientene. Siden det er få som arbeider med medfødte stoffskiftesykdommer i Norge, er internasjonalt samarbeid viktig. Vi deltar på internasjonale kongresser og nettbaserte, lukkede diskusjonslister for fagpersoner. Professor Lars Mørkrid er norsk kontaktperson for ERNDIM (European Research Network for evaluation and improvement of screening, Diagnosis and treatment of Inherited disorders of Metabolism) og Berit Woldseth for SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism). På SSIEM's årlige symposium (Geneve, 30.8-2.9) hadde vi 1 poster(se andre publikasjoner). Vi har i 2011 bidratt til ERNDIMs arbeid med å lage europeiske standarder for metabolske laboratorietjenester. Det er planlagt å gi anbefalinger både mht. nødvendig befolkningsgrunnlag for et metabolsk laboratorium og analyserepertoar. Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget fagområde, dvs. sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig: Vi driver utstrakt rådgivning overfor klinikere knyttet til kliniske problemstillinger, mye pr. telefon. Vi står også for administrasjon og ledelse av tverrfaglig metabolsk gruppe (8 møter i 2011), Oslo Universitetssykehus. Vi har også deltatt i tverrfaglige muskelpoliklinikker i regi av Nasjonalt Kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer. Overlege Yngve Thomas Bliksrud har fulgt tyrosinemipasientene på poliklinikken, OUS. Tilbudet gjelder alle norske pasienter med denne diagnosen og inkluderer også kontakt med lokalt hjelpeapparat. Han har vært med på å med å etablere Nasjonal interessegruppe for medfødte stoffskiftesykdommer under Barnelegeforeningen, og er leder for denne gruppen. Han har vært med i kurskomiteen for to nasjonale kurs: Utvidet nyfødtscreening (Oslo) og Forkurs om medfødt stoffskiftesykdom, Pediatrisk vårmøte, Barnelegeforeningen (Førde).

Metabolske sykdommer er hver for seg sjeldne, men fordi de omfatter ca. 1000 ulike sykdommer, er de likevel et helseproblem. Vårt laboratorium er det eneste spesiallaboratoriet for disse sykdommene i Norge. Analysene er stort sett egenutviklede, manuelle og tidkrevende. Ikke minst tolkningen av resultatene krever erfaring og kompetanse. De krever også kostbar apparatur, som det er rasjonelt å samle ett sted. Vi har også stor kompetanse mht. kliniske og behandlingsmessige aspekter. Leger hos oss er de eneste som arbeider full tid med disse sykdommene i Norge. Vi har fra juli 2011 blitt Nasjonal Behandlingstjeneste sammen med Nyfødtscreeningen, og vi mener det er riktig å ha en slik landsfunksjon for screening og diagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer, koblet til det kliniske Kompetansesenteret ved Kvinne- og Barneklinikken, OUS. Vi har ikke referansegruppe, men arbeider nå for å få en referansegruppe sammen med Nyfødtscreeningen.

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer har ca. 15 bioing./ingeniører, 1 forsker 2, 2 overleger i 100% stilling, en overlege/professor 2 80% og 1 LIS 40% (i perm. fra oktober 11). Følgende stillinger har tilhørt kompetansesenterdelen av virksomheten: LIS 40%, Ing/biokjemikere 300%, hvorav 140% eksternt finansiert, Overlege/professor 100% hvorav 80% eksternt finanisert, Overlege med.gen 5%. Dette har ikke vært endret på flere år og stemmer ikke lenger med virkeligheten. De eksternt finansierte stillingene har tilhørt UiO og har for en stor del blitt borte ved naturlig avgang. Vi har nå 1 professor 2, og ca. 20% UiO-lønnet ingeniør. Den akademiske realfagskompetansen er styrket ved at vi har ansatt en siv.ing. fast, men må styrkes ytterligere. Legedekningen er nå tilfredsstillende. Vi har en relativt stabil bioingeniør-/ingeniørstab, men flere nøkkelpersoner nærmer seg pensjonsalder og det blir en utfordring å erstatte dem. Vi har også dyktige, yngre medarbeidere, som må ivaretas.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Fellesforelesninger for flere grupper
5 timer
Annet
4 timer

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
  • Pediatrisk vårmøte, Barnelegeforeningen. Deltakelse i organisasjonskomite forkurs om medfødt stoffskiftesykdom. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
  • Utvidet nyfødtscreening UiO, deltagelse i organisasjonskomite. (Kurs).
  • Organiserer og holder månedlig tverrfaglig møte for diagnostikk og behandling OUS. (Konferanse).

Kvalitetsverktøy

  • Biobanken for hereditær tyrosinemi ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Gaustad, 12, 2005, Biobank
  • Hyperoxaluri-biobanken ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Gaustad, 221, 2009, Biobank
  • Diagnosebiobanken ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Gaustad nr. 329 , 2005, Biobank
  • Register utførte analyser og antall diagnoser i Norge de 3 siste år rapport til ERNDIM som grunnlag for giudelines, 2011, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Hustad Steinar, Eussen Simone, Midttun Øivind, Ulvik Arve, van de Kant Puck M, Mørkrid Lars, Gislefoss Randi, Ueland Per M

Kinetic modeling of storage effects on biomarkers related to B vitamin status and one-carbon metabolism.

Clin Chem 2012 Feb;58(2):402-10. Epub 2011 des 22

PMID:
22194632
Bremer Sara, Ohlsson Annika, Brodtkorb Else, Rootwelt Helge, Rootwelt Terje, Woldseth Berit, Mørkrid Lars

A novel mucopolysaccharidosis type I associated splice site mutation and IDUA splice variants.

Mol Genet Metab 2011 Nov;104(3):289-94. Epub 2011 jul 20

PMID:
21831683
Hereng T H, Elgstøen K B P, Cederkvist F H, Eide L, Jahnsen T, Skålhegg B S, Rosendal K R

Exogenous pyruvate accelerates glycolysis and promotes capacitation in human spermatozoa.

Hum Reprod 2011 Dec;26(12):3249-63. Epub 2011 sep 23

PMID:
21946930
Morkrid L, Elgstoen KBP, Tsui E, Hindenes AC; Woldseth B

Reference limits for u-creatin/ecreatinine ratio is strongly dependent upon u-guanidinoacetate/creatinine ratio and age

Abstract P148 JIMD, 2011; 34 suppl.3

Forskningsprosjekter

Study of biochemical pathways using isotopically labelled substrates.

Katja Elgstøen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Kidney function and diagnostic metabolites for inborn errors of metabolism

Mørkrid Lars, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Cobalamin C-defect, molecular and biochemical aspects

Mørkrid Lars, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2010 - 2013
Deltakende helseregion:
HSØ
Tyrosinemi type I og DNA-instabilitet

Yngve Thomas Bliksrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2002 - 2012
Deltakende helseregion:
HSØ
Metabolomics

Elgstøen Katja, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingssjef Lars Eikvar

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler