Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter. Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende. Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV AKTIVITET OPP MOT OPPGAVESPEKTERET Bygge opp og formidle kompetanse: Kompetansetjenesten har videreført arbeid med systematisk fag- og tjenesteutvikling i tråd med strategiplanen. FoU-arbeid i 2015 har handlet om å tydeliggjøre og styrke kunnskapsgrunnlaget for fagområdet læring og mestring gjennom bl.a. å: -utvikle og formidle verktøy, modeller og anbefalinger mht kompetanseheving for helsepersonell, samt etablering og drift av lærings- og mestringstilbud -ferdigstille kartlegginger om lærings- og mestringsaktivitet i kommunene og helsepedagogiske tilbud i spesialisthelsetjenesten -arbeide med kunnskapsoppsummeringer og publikasjoner av fag- og vitenskapelige artikler -beskrive og publisere sentrale begreper Kommunikasjon og formidling har vært en gjennomgående aktivitet både i tilknytning til forskning og utvikling. Arbeidet ved kompetansetjenesten er i hovedsak prosjektbasert og forutsetter et nært samarbeid med praksisfeltet, relevante utdanningsmiljøer og repr. fra frivillige, bruker- og interesseorganisasjoner. Overvåke og formidle behandlingsresultater: Arbeidet med å etablere et system for å overvåke resultater av lærings- og mestringstilbud er i en tidlig fase. For å kunne etablere et helhetlig system for overvåkning og dokumentasjon av resultater, må det foreligge tilstrekkelige data. Kompetansetjenesten har i 2015 begynt arbeid med å etablere en enhetlig registreringspraksis gjennom prosjektet Styringsinformasjon i lærings- og mestringstjenesten – dokumentasjon og kvalitetsindikatorer. Dokumentasjon og formidling av resultater forutsetter gode evalueringsverktøy. I 2016 starter kompetansetjenesten opp et forskningsprosjekt med mål om å kartlegge og velge ut validerte instrumenter som evner å måle endringer. Delta i forskning og etablering av forskernettverk: Kompetansetjenesten viser til økt forskningsaktivitet og samarbeid om kunnskapsutvikling innen feltet. I forskningsprosjekter der kompetansetjenesten har prosjektledelse er alle helseregioner representert og brukermedvirkning ivaretatt . Kompetansetjenesten drifter et nasjonalt forskernettverk som samles årlig til konferanse. Se fullstendig oversikt over forskningsprosjekter og publikasjoner listet under «Aktivitet» i rapporteringsskjemaet. Bidra i relevant undervisning: Kompetansetjenesten har bidratt i undervisning på ulike nivåer ved høgskoler og universitet landet over og undervist om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, helsepedagogikk og brukermedvirkning m.m. Se fullstendig oversikt listet under «Aktivitet» i rapporteringsskjemaet. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: Kompetansetjenesten viser til kontinuerlig strategisk arbeid med å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring. Det er utarbeidet en plan for kompetansespredning som beskriver hvilke tiltak som prioriteres for å oppnå tjenestens resultatmål. Planen er forankret i strategi og overordnet resultatmål, og bygger på resultater fra spørreundersøkelse om informasjonsbehov i fagmiljøet og løpende kontakt med praksisfeltet. Se vedlagt kompetansespredningsplan, samt rapporteringsskjemaets avsnitt «Vurdering av aktiviteten opp mot krav om kompetansespredning». Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: Kompetansetjenesten sikrer likeverdig tilgang gjennom eksempelvis: -Nettsiden mestring.no -Nyhetsbrev -Sosiale medier -Årlige nasjonale konferanser og seminarer -Deltakelse ved regionale fagsamlinger -Faglig referansegruppe Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis: Som kompetansetjenestens overordnede resultatmål tilsier, er det å bidra til kunnskapsbasert praksis en del av kjernevirksomheten. Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer kun for fagområdet læring og mestring. Kompetansetjenesten arbeider kontinuerlig med å bidra til implementering av sentrale føringer relevante for feltet, samt med å samle og spre kunnskap som bidrar til kunnskapsbasert praksis. I oktober 2015 lanserte Helsedirektoratet en veileder om rehabilitering og habilitering, inkludert læring og mestring. Kompetansetjenesten bidrar til implementering av veilederen. Etablere faglig referansegruppe: Kompetansetjenesten har en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, KS, brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringstjenester og tilgrensende kompetansetjenester.

VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING For personer som lever med langvarige helseutfordringer er lærings- og mestringstilbud (opplæring), like viktig som medisinsk behandling. Imidlertid er kunnskap blant helsepersonell og andre tjenesteytere om hvordan legge til rette for læring og mestring fortsatt mangelfull. Kompetansetjenesten arbeider derfor kontinuerlig med å bygge og spre kompetanse om dette på alle nivåer i helsetjenesten i samtlige helseregioner. Derfor er regelmessig samarbeid og dialog med frivillige, bruker- og interesseorganisasjoner, regionale fagmiljøer, Helsedirektorat, KS og tilgrensende kompetansetjenester en prioritert aktivitet. Tjenesten viser spesielt til utstrakt møtevirksomhet og samarbeid med FFO i 2015. Kompetansetjenesten utarbeidet i 2015 pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde som ble publisert på helsenorge.no. Med forankring i kompetansetjenestens strategi og resultatmål er det utarbeidet en plan for kompetansespredning. Planen synliggjør hvilke tiltak tjenesten prioriterer for å nå målene om å bygge og formidle kompetanse innen lærings- og mestringsfeltet. Planen gir også en oversikt over målgruppene for de ulike tiltakene og hvilke virkemidler som tas i bruk. Nettsiden mestring.no er kompetansetjenestens viktigste formidlingskanal. Her informeres det blant annet om aktivitet i feltet, forskningsprosjekter og utviklingsarbeid og kompetansetjenestens høringsinnspill til sentrale myndigheter. Nyheter på mestring.no blir også løftet frem gjennom sosiale medier (Facebook og Twitter). I tillegg videreformidler kompetansetjenesten jevnlig enkeltstudier og systematiske oversikter, master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning. I tillegg til nyhetsformidling inneholder nettsiden en verktøykasse til hjelp i etablering og drift av lærings- og mestringstilbud. Innholdet blir kontinuerlig videreutviklet og oppgradert i tråd med meldte behov, innspill fra kompetansetjenestens referansegruppe og tjenestens kommunikasjonsnettverk. I 2015 ble blant annet bildeprosjektet «Hva er mestring for deg?» gjennomført og publisert på nettsiden. Dette er et anvendelig verktøy for praksisfeltet i arbeidet med å synliggjøre verdien av lærings- og mestringstilbud. Verktøykassen fikk i 2015 også brosjyremateriell om tilbud for unge med langvarige helseutfordringer og deres foreldre. I tillegg ble egne sider for gode eksempler fra praksisfeltet inkludert. I 2015 har det vært et prioritert tiltak å samle helsepersonell, forskere, politikere, ledere i helsetjenesten og representanter fra frivillige, bruker-, og interesseorganisasjoner til en stor nasjonal konferanse. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, med tittelen «Friskliv, læring og mestring – med brukeren i sentrum». Arbeidet med konferansen var godt faglig forankret i alle regioner, i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidro til styrking av faglige nettverk. 400 personer deltok. Nettverksaktivitet er et annet prioritert tiltak. Målet er å bygge og formidle kompetanse innen feltet. Dette omhandler å drifte nasjonale nettverk og være aktive medlemmer i nettverk av betydning for lærings- og mestringsfeltet, både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetjenesten støtter også faglig og økonomisk opp om regional nettverksaktivitet knyttet til kommunale lærings- og mestringstjenester. I 2015 startet kompetansetjenesten opp et nytt landsdekkende nettverk for fagpersoner og brukerrepresentanter involvert i tilbud for barn og unge som pårørende. Fra før drifter tjenesten et nasjonalt kommunikasjonsnettverk, et nasjonalt nettverk knyttet til kommunal lærings- og mestringsaktivitet, samt et nasjonalt Starthjelp-nettverk som retter seg mot foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne.

TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE Overordnede resultatmål for kompetansetjenesten: - Bidra til en kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis gjennom faglige nettverk. Kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis forutsetter tilgang til og integrering av oppdatert kunnskap. Gjennom kartlegginger, systematiske litteratursøk og kunnskapsoppsummeringer har kompetansetjenesten tilført kunnskap om feltet og samtidig avdekket behov for ytterligere forsknings- og utviklingsarbeid. Eksempelvis er det behov for flere studier som kan belyse effekt av deltakelse i tilbud over tid, studier om betydning av brukermedvirkning, om helseøkonomiske konsekvenser, samt studier vedrørende helsepersonells kompetanse. Kompetansetjenesten har i 2015 tydeliggjort begreper og arbeidet med å styrke et felles teorigrunnlag for fagområdet. I tillegg har tjenesten utarbeidet og formidlet nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet. Annet prioritert arbeid har omhandlet utvikling av kunnskapsbaserte faglige anbefalinger for helsepedagogiske tilbud, samt anbefalinger og modeller for kommunale lærings- og mestringstjenester. Dette arbeidet videreføres i 2016. Nye prosjektarbeid i 2015: - Utvikling av digitalt verktøy for å styrke kompetanse i brukermedvirkning i kommunal lærings- og mestringsvirksomhet - Utvikling av lærings- og mestringstilbud for eldre med flerkulturell bakgrunn som har mild til moderat depresjon (pilotprosjekt) - Utvikling av diagnoseuavhengig kommunalt lærings- og mestringstilbud med overføringsverdi til alle helseregioner Resultatmålet som omhandler kunnskapsbasert praksis og faglige nettverk, er tett knyttet til oppgaven om kompetansespredning. Kompetansetjenesten jobber systematisk med kommunikasjon og formidling rettet mot faglige nettverk i alle helseregioner. - Bidra til å etablere dokumentasjonssystemer for lærings- og mestringstilbud. Gode dokumentasjonssystemer er en forutsetning for å synliggjøre lærings- og mestringsvirksomheten, å styrke kunnskapsgrunnlaget og å sikre fagutvikling og god styringsinformasjon. Utvikling og etablering av slike systemer forutsetter et nært samarbeid mellom kompetansetjenesten og praksisfeltet, helseforetakene og Helsedirektoratet. Kompetansetjenesten er en pådriver og koordinator i arbeidet. Målet er at dokumentasjonssystemene i helseforetakene, og på sikt i kommunene, skal ivareta lærings- og mestringstjenestenes dokumentasjonsbehov. Prosjektet «Styringsinformasjon for lærings- og mestringstjenestene – dokumentasjon og kvalitetsindikatorer» er et viktig forsknings- og utviklingsprosjekt som kompetansetjenesten startet opp i 2015. Mangelen på gode data om lærings- og mestringsvirksomheten er til hinder for å synliggjøre virksomheten og dens merverdi. Prosjektet har tatt initiativ til og koordinerer et landsdekkende samarbeid med målsetting om å bidra til en god og enhetlig registreringspraksis, samt klargjøring av egnede kvalitetsindikatorer for feltet. - Bidra til å styrke det systematiske arbeidet med å bedre kvaliteten i lærings- og mestringstjenesten. Det er behov for et mer systematisk arbeid med evaluering av lærings- og mestringstilbud og dokumentasjon av effekter, virkning og erfart utbytte av tilbud. Arbeid med kvalitetsforbedring forutsetter tilgjengelige og gode evalueringsverktøy/instrumenter, og dette er mangelfullt innen feltet per i dag. I 2015 har kompetansetjenesten oppsummert og analysert tilbakemeldinger fra over 200 foreldre fra hele landet som har deltatt i tilbudet Starthjelp. Hensikten har vært å bedre kvaliteten på tilbudet og lære hvordan vi kan arbeide med evaluering av tilbud i større skala. En fagartikkel og en vitenskapelig artikkel har blitt produsert i denne forbindelse, og informasjon om forbedringspotensialer er spredt via Starthjelp-nettverket. I 2016 starter kompetansetjenesten opp et forskningsprosjekt med mål om å kartlegge og velge ut validerte evalueringsverktøy/instrumenter som evner å måle endringer ved deltakelse i lærings- og mestringstilbud. Formidlings- og implementeringsarbeid inngår som sentrale aktiviteter. Prosjektet utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med representanter fra fagmiljøer i alle helseregioner og i samarbeid med personer som har erfaringskunnskap (medforskere).

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
15 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
7 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
26 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
6 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Leve vel konferanse, Extrastiftelsen, stand, informasjonsformidling, 22.1.2015. (Konferanse).
 • Samarbeidsmøte med Diabetesforeningen 22.1.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte FFO. (Seminar).
 • Møte med Kreftforeningen 29.5.2015. (Seminar).
 • Møte med Kreftforeningen 18.8.2015. (Seminar).
 • Møte i Kreftforeningen, Kartlegging av lærings- og mestringstjenester i kommunene, 6.10.2015. (Seminar).
 • Møte med Diabetesforbundet -brukermedvirkning, Oslo, 22.1.2015. (Seminar).
 • Møte med FFO - brukermedvirkning, Oslo, 19.3.2015. (Seminar).
 • Møte med Kreftforeningen, Oslo, 3+6.10.2015. (Seminar).
 • Innspill til Barns Beste "Søsken som pårørende". (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Foredrag Brukerutvalg Oslo universitetssykehus HF, 23.11.2015. (Seminar).
 • Veiledning på evalueringsprosjekt Vestre Viken, 17.4.2015. (Veiledning).
 • Veiledning på evalueringsprosjekt Vestre Viken, 27.8.2015. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Deltager konferanse, Hdir, Helse i utvikling 2015, 3-4.11.2015. (Konferanse).
 • Foredrag internasjonal konferanse In Sickness & in Health 6: ISIH Conference, Spania, 10-12.6.2015. (Konferanse).
 • Foredrag EU WISE Conference, Self-Management Support for Long Term Conditions in a Time of Austerity, England, 23.11.2015. (Konferanse).
 • Ledet nasjonal nettverkssamling for læring og mestring i kommunene, 18-20.11.2015. (Konferanse).
 • Deltagelse i referansegruppe i Barns Beste. (Seminar).
 • Ledet fire samlinger i arbeidsgruppe Kommunesatsning, med regionale kontakter, KS og to brukerorganisasjoner, 2015. (Seminar).
 • Deltatt i prosjektgruppemøter Kommunesatsning, Trondheim, sept, nov, desember 2015. (Seminar).
 • Deltatt i 5 møter med Nasjonalt KOLS-råd, 2015. (Seminar).
 • Innspill Meld.St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse og sykehusplan, Kvalitet, 26.3.2015. (Veiledning).
 • Innspill Meld.St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse og sykehusplan, Fremtidens sykehus, 26.3.2015. (Veiledning).
 • Innspill Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse og sykehusplan, Pasientens helsetjeneste, 26.3.2015. (Veiledning).
 • Publisert definisjoner og beskrivelser av sentrale begreper, 31.12.2015. (Veiledning).
 • Innspill til Helsedirektoratets Ungdomshelsestrategiarbeid, 2.12.2015. (Veiledning).
 • Deltatt på høring Primærhelsemeldingen i Stortinget, 1.10.2015. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med KS, november 2015. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøter med Helsedirektoratet, 1.12.2015. (Veiledning).
 • Fagartikkel i Fagbokforlaget av Bratli, Lindgren, Østberg. Styrket mestring i livet - et gruppetilbud. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Deltager frokostseminar, Litteraturhuset, Oslo, I det lange løp, 16.10.2015. (Seminar).
 • Kronikk i Bergens Tidende, Bente Berg, Ingen er tjent med foreldre som sliter seg ut, 24.6.2015. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Samarbeidsmøte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 16.9.2015. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Innlegg ved Nasjonal nettverkskonferanse Revmatologisk rehabilitering 15-16.4.2015. (Konferanse).
 • NK LMH foredrag samt stand på The 23rd annual Health Promoting Hospitals conference, Internasjonal konferanse 10-12.6.2015. (Konferanse).
 • Stand på Nasjonal konferanse om demens, Aldring og helse 24.9.2015. (Konferanse).
 • Arrangør av Nasjonal konferanse med Helsedirektoratet- Friskliv, læring og mestring- med brukerne i sentrum. 400 deltagere. (Konferanse).
 • Helsekonferansen 2015 i regi av HOD, deltager 6.5.2015. (Konferanse).
 • Helse i utvikling - om kvalitet og prioritering i helsetjenesten, deltager, 4.11.2015. (Konferanse).
 • Konferanse for ledere av Nasjonale tjenester i regi av Helsedirektoratet, deltager, 2.12.2015. (Konferanse).
 • Helsepedagogisk samling, nasjonalt, innlegg, 3-4.2.2015. (Konferanse).
 • Helsepedagogisk samling, nasjonalt, innlegg, fokusgrupper, 8.9.2015. (Konferanse).
 • Innlegg på Rehabiliteringsskonferansen, Sunnaas Sykehus og Helse Sør Øst, Oslo, 12-13.10.2015. (Konferanse).
 • Foredrag Friskliv, læring og mestring, Hdir og NK LMH,Litteraturgjennomgang om effekt og nytte, 19.11.15. (Konferanse).
 • Foredrag konferanse Hdir og NK LMH, Treffe de andre og hverandre, 19.11.2015. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon og deltager Sykepleieforskning konferanse, Oslo, 8.6.2015. (Konferanse).
 • Foredrag internasjonal konferanse HPH-Conference, Meet mee! An internet based educational program, Oslo, 11.6.2015. (Konferanse).
 • Foredrag internasjonal konferanse HPH-Conference, Who`s the boss! Learning and mastery courses for adolescents, Oslo, 12.6.2015. (Konferanse).
 • Foredrag NSF, Fagdag for spl studenter, 500 personer, Chateau Neuf, Oslo, 19.11.2015. (Konferanse).
 • Deltagelse Helsekonferansen i regi av HOD, Oslo, 6.5.2015. (Konferanse).
 • Stand og deltaker ved Nasjonal konferanse om Demens, Oslo, 23-24.9.2015. (Konferanse).
 • Nasjonal helsekonferanse (KS/Hdir), deltager, Oslo, 15.1.2015. (Konferanse).
 • Deltagelse og diskusjon konferanse UIO, Implementing shared decision-making in Norway, 5.2.2015. (Konferanse).
 • Møte med Helsedirektoratet og FFO - Pasientsikkerhetsprogrammet 27.1.2015. (Seminar).
 • Referansegruppemøte NK LMH 5.2.2015. (Seminar).
 • Referansegruppemøte NK LMH 17.9.2015. (Seminar).
 • Nettverksmøte i Health Promoting Hospitals Arbeidsutvalg 29.10.2015. (Seminar).
 • Møte med forskergruppe fra Sahlgrenska Hospital, Sverige. (Seminar).
 • Møte med Helsedirektoratet 1.12.2015. (Seminar).
 • Arbeidsseminar NK LMH 7-8.12.2015. (Seminar).
 • Innspillsmøte Ungdomshelsestrategien, Helsedirektoratet, 9.3.2015. (Seminar).
 • Rådslag, Legenes etterutdanning, Helsedirektoratet, 9.3.2015. (Seminar).
 • Møte med Nasjonalt nettverk for Unges helse, 19.1.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte Hdir, Norsk nettverk for unges helse, Unge funksjonshemmede, 26.2.2015. (Seminar).
 • Innspillsmøte, Gardermoen, med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, 26.8.2015. (Seminar).
 • Etablering av nettverk for SMIL- styrket mestring i livet, februar 2015. (Seminar).
 • Foredrag for arbeidsgruppe Kommunesatsning, Kartlegging av lærings- og mestringstjenesten- resultat første fase, 5.2.2015. (Seminar).
 • Foredrag for arbeidsgruppe Kommunesatsning, En sped begynnelse, 7.5.2015. (Seminar).
 • Foredrag for arbeidsgruppe Dokumentasjonsprosjekt, Kartlegging av lærings- og mestringstjenesten i kommunene, 7.9.2015. (Seminar).
 • Ledet fokusgruppe for satsningsområdet Helsepedagogikk, 8.9.2015. (Seminar).
 • Foredrag for satsningsområdet Helsepedagogikk, 9.9.2015. (Seminar).
 • Møte med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Kartleggingsprosjektet, 10.12.2015. (Seminar).
 • Ledet arbeidsgruppe for prosjekt Dokumentasjon av og kvalitetsindikatorar for lærings- og mestringstjenestar, 28.5.2015. (Seminar).
 • Ledet arbeidsgruppemøte for prosjekt Dokumentasjon av og kvalitetsindikatorar for lærings- og mestringstjenestar, 7.9.2015. (Seminar).
 • Presentasjon ved Fagsamling for 0-24 prosjektet i regis av Hdir og Utdanningsdirektoratet, 28.10.2015. (Seminar).
 • Deltagelse Fagsamling i Helse Vest- nettverk for læring og mestring, Bergen, 3-4.11.2015. (Seminar).
 • Innlegg om forskning på arbeidsseminar kommunesatsning NK LMH. 5.2.2015. (Seminar).
 • Innlegg om forskning på arbeidsseminar helsepedagogikk NK LMH, 5.2.2015. (Seminar).
 • Ledet arbeidsseminar for forskere for Nordisk forskningssamarbeid/nettverk, 1.12.2015. (Seminar).
 • Foredrag høgskoledag Lovisenberg Diakonale Høgskole, Tillit og respekt, 26.1.2015. (Seminar).
 • Foredrag OCHER workshop om clinical communiation research, Oslo, 16.1.2015. (Seminar).
 • Rådslag Helsedirektoratet, deltagelse og diskusjon, 9.3.2015. (Seminar).
 • Helsepedagogikk nasjonal arbeidsgruppe 16.3.2015. (Nettmøte).
 • Helsepedagogikksamling nasjonal arbeidsgruppe 9.6.2015. (Nettmøte).
 • Foredrag med videooverføring Kommunesektorens organisasjon (KS) En sped begynnelse, 3.3.2015. (Nettmøte).
 • Høringssvar til Veileder for barn og unge, Habilitering, februar 2015. (Veiledning).
 • Innspill til Hdir, Ungdomshelsestrategien, november 2015. (Veiledning).
 • Innspill til nasjonalt arbeid ved UHR, via OUS og HIOA- Fremtidens helseprofesjonsutdanninger, desember 2015. (Veiledning).
 • Høringsuttalelse NOU 2014:12 Åpent og rettferdig-prioriteringer i helsevesenet, 6.12.2015. (Veiledning).
 • Kartlegging av lærings- og mestringstjenesten- resultat første fase, januar 2015. (Veiledning).
 • Telefonintervjuer lærings- og mestringstjenster i kommunene, februar 2015. (Veiledning).
 • Elektroniske nyhetsbrev til Starthjelpnettverket, 4 stk i 2015. (Veiledning).
 • Ledet Dialogmøte ungdom, Sunnaas sykehus HF, 7.10.2015. (Veiledning).
 • Ferdigstilt brosjyremateriell for Treff meg! og Helt sjef! 1.6.2015. (Veiledning).
 • Deltatt i arbeidsgruppe for Hdir Pårørendeveileder, 6 møter i 2015. (Veiledning).
 • Høringssvar veileder Samarbeid mellom helse- og omsorgstjeneste og utdanningssektor om barn og unge, 27.2.2015. (Veiledning).
 • Høringssvar: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte), 31.12.2015. (Veiledning).
 • Artikkel i Paidos, Norsk Barnelegeforening "Ungdomstid med helseutfordringer, hvordan kan helsepersonell bidra? 18.12.2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Artikkel antatt for pub. i Fontene 4/16. Starthjelp: Tidlig intervensjon for foreldre,15.10.2015. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Foredrag Knutepunktet, Kristiansand, En sped begynnelse, 27.5.2015. (Kurs).
 • Fagkonferanse samarbeidsprosjekt Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo universitetssykehus HF og NK LMH 8.10.2015. (Konferanse).
 • Regional konferanse Helse Sør Øst i Fevik, stand og informasjonsdeling, 3-4.6.2015. (Konferanse).
 • Speedforedrag og stand, Regional konferanse Helse Sør-Øst, Kartlegging av lærings- og mestringstjenester i kommunene, 9.9.2015. (Konferanse).
 • Deltagelse CHARM- Complex interventions, UIO, Ullevål, 9.11.2015. (Konferanse).
 • Presentasjon av NK LMH offisiell innflytting Aker helsearena 20.5.2015. (Seminar).
 • Universitetet i Oslo, Om implementering av komplekse intervensjoner, deltager, 30.10.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med fire ulike helsefagutdanninger, Høgskolen i Oslo og Akershus, 9.2.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Connect Ung, Oslo universitetssykehus HF, 26.2.2015. (Seminar).
 • Fagmøte Høgskolen i Hedmark, 16.3. og 5.5.2015. (Seminar).
 • Deltager seminar Oslo universitetssykehus, Kunnskapsrik og trygg, 2.12.2015. (Seminar).
 • Foredrag koordinatorsamling LMS Brumundal, 9.11.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagnettverk Helse Nord, Sortland, 2-4.6.2015. (Seminar).
 • Foredrag ved Fagsamling i Helse Vest, 4.11.2015. (Seminar).
 • Deltagelse seminar, Om implementering av komplekse intervensjoner, UIO, Rikshospitalet. (Seminar).
 • Regionalt møte i Sør-Trøndelag om Friskliv-Læring og mestring, 9.2.2015. (Seminar).
 • Foredrag og deltagelse regionale LMS-konferanser i Helse Nord og i Helse Vest, 1-4.6.2015. (Seminar).
 • Ledet arbeidsseminar litteraturgjennomgang i regi av NK LMH, 12.2.2015. (Seminar).
 • Ledet arbeidsseminar litteraturgjennomgang i regi av NK LMH, 2.9.2015. (Seminar).
 • Foredrag fagdag Sykehuset Levanger, Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?, 14.1.2015. (Seminar).
 • Foredrag for fagpersoner St.Olavs Hospital, 29.4.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagpersoner Steinkjer, 29.10.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagpersoner Trondheim, 4.11.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagpersoner, Molde, 9.11.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagpersoner, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2.3.2015. (Seminar).
 • Foredrag seminar fagpersoner, Universitets- og høgskolerådet, Oslo, 6.11.2015. (Seminar).
 • Videokonferanse for alle LMS i Helse Midt, 3 timer, 11.3.2015. (Nettmøte).
 • Veiledning gruppetilbud Helt sjef og Treff meg nasjonalt, 2015. (Veiledning).
 • Veiledning og samarbeidsmøte med regional kontakt LMS Hallingdal,12.10.2015. (Veiledning).
 • Veiledning helsepersonell Helse Nord, 8.10.2015. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Medarrangør fagkonferanse OUS-Høgskolen i Oslo og Akershus 24.9.2015. (Konferanse).
 • Foredrag på Fylkesmannens Helsekonferanse 2015, 250 deltagere, 12.12.2015. (Konferanse).
 • Foredrag og deltager, konferanse Helsepersonell innen palliativ helse i regi av Helse Sør Øst, 22.1.2015. (Konferanse).
 • Foredrag og deltager, konferanse Fagdag for helsepersonell Oslo universitetssykehus HF, 8.10.2015. (Konferanse).
 • Presentasjon NK LMH for eldrebyråd/Oslo kommune 27.4.2015. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH Geriatrisk Ressurssenter, Oslo kommune, og Ressurssenter for migrasjonshelse 27.8.15. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH Oslo kommune, Prosjektansvarlige for hverdagsrehabilitering 9.9.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med stab Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus, 7.4.2015. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med fakultetsledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, 2.9.2015. (Seminar).
 • Fagmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, 18.3 og 10.8.2015. (Seminar).
 • Fagmøte Glittreklinikken om Brukermedvirkning i forskning, 9.12.2015. (Seminar).
 • Prosjektdeltagelse HIOA, Grupper for minoritetsspråklige foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, 15.12.2015. (Seminar).
 • Foredrag Glittreklinikken, 9.12.2015. (Seminar).
 • Foredrag fagdag, Rikshospitalet, Tillit som forutsetning for kunnskaps- og beslutningsdeling, 6.3.2015. (Seminar).
 • Møte/veiledning kommune og brukerorganisasjon Tønsberg, 20.4.2015. (Veiledning).
 • Veiledning fagpersoner, Høgskolen i Oslo og Akershus, 18.9.2015. (Veiledning).
 • Veiledning fagpersoner, Kunnskapsdepartementet, Oslo 7.10.2015. (Veiledning).
 • Veiledning fagpersoner, Høgskolen i Oslo og Akershus, 20.9.2015. (Veiledning).
 • Veiledning fagpersoner, Universitetet i Oslo, 8.10.2015. (Veiledning).
 • Veiledning Høgskolesektor/helsevesen, Oslo 17.10.2015. (Veiledning).
 • Veiledning høgskole/helsepersonell, Oslo, 13.10.2015. (Veiledning).
 • Veiledning fagpersoner, Lovisenberg Diakonale Høgskole, 26.11.2015. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Vi har 263 følgere på Twitter - en økning på 42 % fra 2014. På Facebook har vi 449 følgere - en økning på 24 % fra 2014. Faste mottakere av våre nyhetsbrev med aktuelt fra lærings- og mestringsfeltet er 704 personer. Det ble i 2015 publisert 73 artikler på vår nettside www.mestring.no. Nettstedet hadde 123 000 sidevisninger i 2015. Det er her oppnådd en lavere fluktfrekvens enn fjoråret og et høyere antall brukere ved førstegangsbesøk.

Kvalitetsverktøy

 • Kompetansespredningsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, 2010, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Det foreligger per idag ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for lærings- og mestringsfeltet. Kompetansetjenesten har imidlertid utviklet en webbasert verktøykasse på mestring.no til etablering og drift av lærings- og mestringsvirksomhet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bonsaksen T, Lerdal A, Fagermoen MS

Trajectories of illness perceptions in persons with chronic illness: An explorative longitudinal study.

J Health Psychol 2015 Jul;20(7):942-53. Epub 2013 okt 18

PMID:
24140616
Bonsaksen T, Fagermoen MS, Lerdal A

Factors associated with self-esteem in persons with morbid obesity and in persons with chronic obstructive pulmonary disease: a cross-sectional study.

Psychol Health Med 2015;20(4):431-42. Epub 2014 sep 15

PMID:
25220791
Fagermoen MS, Hamilton G, Lerdal A

Morbid obese adults increased their sense of coherence 1 year after a patient education course: a longitudinal study.

J Multidiscip Healthc 2015;8():157-65. Epub 2015 mar 27

PMID:
25848304
Bonsaksen T, Lerdal A, Fagermoen MS

Mestringsforventning hos personer med KOLS

BestPractice. Lungemedisin. 2015

Fønhus, Marita Sporstøl; Dahm, Kristin Thuve

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten (Cochrane-omtale)

Sykepleien Forskning 2015

Fønhus, Marita Sporstøl; Flottorp, Signe Agnes

Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestring (Cochrane-omtale)

Sykepleien Forskning 2015

Fønhus, Marita Sporstøl; Hvinden, Kari

Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak (Cochrane-omtale)

Sykepleien Forskning s 208-210, 2015

Fønhus, Marita Sporstøl; Stenberg, Una; Hafstad, Elisabeth

Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ISBN 9788281219649, 2015

Sandvin Olsson, A.B., Fønhus, M.S, Heimestøl, S., Strøm, A.

Starthjelp- et lærings og mestringstilbud for foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne. Evaluering av effekt.

In press, 2016

Mirkovic, J., Kristjansdottir, O.B., Stenberg, U., Krogseth, T., Ruland, C.

Supporting patients in using their personal strengths in chronic illness management-participatory design approach.

Konferanseabstract Helsit 2015; 2015-10-20 UIO

Stenberg, U., Kroghseth, T., Mirkovic, J., Kristjansdottir, O.B., Ruland, C.

The power of personal strengths in chronic illness management

Abstract nasjonal konferanse Friskliv, Læring og mestring- med brukerne i sentrum 18-20.11.2015

Forskningsprosjekter

Self-care support for people with long term conditions: A whole system approach – EU-Wise

Ingrid Christina Foss, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Styringsinformasjon for lærings- og mestringstjenestene - dokumentasjon og kvalitetsindikatorer

Kari Eika, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kunnskapgrunnlag/delprosjekt 1 Teorigrunnlag for læring og mestring innen helse

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Kunnskapsoppsummering av forskning relevant for helsepedagogiske tilbud

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Likepersonsprosjektet

Arnstein Finset, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Patient-Identified Strengths (PIPS) vs Deficit-Focused Models of Care

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Evaluering av pasient- pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP)

Heidi Andersen Zangi, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Gjennomgang av litteraturen på effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Evalueringsforskning av Starthjelp- et lærings og mestringtilbud for foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne.

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Betydningen av brukermedvirkning

Helge Skirbekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Direktør Tove Strand

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Borghild K. Lomundal
Referansegruppens leder (HMN)
Anne-Grethe Terjesen
Brukerrepresentant
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Elsa Hamre
Representant Helse Nord
Grete Müller
Brukerrepresentant
Gretha Evensen
Andre
Randi Hovde
Kommunal representant
Sigrid Askum
Kommunal representant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Siw Merete Paulsen
Representant for tjenesten
Sølvi Heimestøl
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler