Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
Aktivitet opp mot tjenestens resultatmål: Godt dokumentert kunnskapsgrunnlag På tross av pandemien har tjenesten oppnådd viktige resultater mht. å styrke det erfarings- og forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for virksomheten. Det er imidlertid fortsatt behov for forskning knyttet til effekt, organisering, samhandling og digitalisering, samt å samle og systematisere erfaringskunnskap. Kunnskapsbasert praksis Kompetanseutvikling innen helsepedagogikk er høyt prioritert i inneværende strategiperiode, og i 2020 har tjenesten holdt kurs og gjennomført pilot for kurslederkurs. Som følge av pandemien er kurslederkurset nå tilpasset digital flate. Tjenesten har i tillegg publisert en lærebok i helsepedagogikk, bidratt inn i undervisning på høyskole- og universitetsnivå samt veiledet og støttet praksisfeltet mht. implementering av kunnskapsbaserte tilbud. Dokumentasjon av aktivitet Tjenesten har i 2020 bistått Helsedir og Helse Sør-Øst i Nasjonal revisjon og gjennomgang av lærings- og mestringsvirksomheten og levert statusrapport om samarbeidsavtaler, kunnskapsoppsummering om samhandling, samt gitt faglige innspill i første prosjektfase. Tjenesten har videreført dialog med sentrale aktører om utbedring av kodeverk og veileder. Dog har innspill i 2020 ikke blitt tatt til følge. Utilstrekkelig kodeverk og variasjon mht. registreringspraksis er fortsatt en utfordring som krever langsiktig arbeid. Mht. digitale tilbud og refusjon har tjenesten fått på plass noen viktige avklaringer.

Status for kompetansespredning: Tjenesten har i 2020 utarbeidet ny pasientinformasjon til helsenorge.no samt gitt innspill til bl.a. Helsedirektoratets koronaveileder og overordnet strategi for helsenorge.no. Vedr. status for kompetansespredning jf. kompetansespredningsplan, har tjenesten videreført planlagte tiltak med noe justerte virkemidler som følge av pandemien. Tjenesten har i 2020 spesielt prioritert å samle og spre kunnskap om digitale løsninger. Bl.a. opprettet tjenesten en temaside med fokus på forskningsomtaler, praksiseksempler og veiledende informasjon knyttet til gjennomføring av digitale tilbud med mål om mestring. Nettsiden mestring.no ble i 2020 evaluert i sin helhet med svært gode resultater. I fravær av regionale samlinger og andre muligheter for fysiske treff med praksisfeltet, initierte tjenesten en digital rundreise. Det resulterte i 13 dialogmøter med lærings- og mestringsmiljøer over hele landet med i underkant av 40 fagpersoner og brukerrepresentanter. Rundreisen ga nyttig innblikk i utfordringer og muligheter feltet står overfor. Erfaringene ble oppsummert og delt på mestring.no og i sosiale medier i etterkant. Nytt av året var også tjenestens tilbud om online veiledning innen helsepedagogikk. I tillegg har tjenesten prioritert kompetansespredning via webinarer samt utvikling av en podkast-serie om brukermedvirkning. Tjenestens planlagte konferanse ble utsatt grunnet pandemien og planlegges gjennomført som et heldigitalt arrangement i 2021.

Samarbeid rundt tjenesten: Tjenesten har etablert en faglig referansegruppe som dekker bredden i feltet. Samarbeidet med referansegruppen oppleves som verdifullt, og tjenesten setter pris på å kunne involvere gruppen i aktivitet utover de fastlagte halvårlige møtene. Eks. ble gruppen i 2020 engasjert som programkomité for konferansen. Tjenesten har fortsatt et nasjonalt kommunikasjonsnettverk med representanter fra sykehus, kommuner og brukerorg. Nettverket bidrar til at tjenesten driver kommunikasjonsarbeid i tråd med brukernes behov. I 2020 bidro nettverket bl.a. med å gjennomføre evaluering av mestring.no. Som før driver tjenesten et nasjonalt forskernettverk og flere åpne temaspesifikke nettverk. I 2020 har tjenesten erfart en betydelig større oppslutning omkring disse nettverkene i sosiale medier, spesielt innen forskning og ungdomshelse. I tillegg bidrar tjenesten i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og -nettverk. Tjenestens aktivitet er i hovedsak prosjektorganisert og basert på samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og bruker- og interesseorg. I alle prosjekter vektlegges deltakelse fra flere helseregioner for geografisk spredning. Samarbeid med andre nasjonale kompetansetjenester innen tilgrensende fagfelt er også videreført, både i form av prosjektsamarbeid og bidrag med hensyn til ordinær drift. Utover fag- og forskningsmiljøer har tjenesten god dialog med sentrale aktører som KS, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og HOD.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
16 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
1 timer
Utfyllende informasjon

I tillegg kommer arbeid med fagfellevurdering av vitenskapelige artikler, vurdering av læreplaner, bl.a. i folkehelse og livsmestring ved Høyskolen Kristiania, sensor-oppdrag ved høyskole og universitet, bl.a. ved Høgskolen Innlandet, UiO og Nord Universitet, samt veiledning av 3 phd-stipendiater med forankring i ulike helseregioner.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Til orientering, har ikke kompetansetjenesten klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Kvalitetsvurdering av e-læringsprogram - diabetes type 2 - Diabetesforbundet. (Veiledning).
 • Innlegg på Nasjonal brukerrepresentantsamling innen sjeldne diagnoser. (Veiledning).
 • Fagmøte med generalsekretær i Revmatikerforbundet. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Deltakelse på webinar: Folkehelse under og etter korona (Folkehelseforeningen). (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på Ungdata-konferansen. (Konferanse).
 • Deltakelse på Pasientsikkerhetskonferansen. (Konferanse).
 • Deltakelse på FFOs jubileumskonferanse. (Konferanse).
 • Intervju: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/hvorfor-og-hvordan-utvikle-tjenester-i-samarbeid-med-brukere/. (Oppslag i media).
 • Intervju: www.dagensmedisin.no/artikler/2020/10/08/fire-av-ti-tror-fastlegen-har-ansvar-for-diabetes-opplaring/. (Oppslag i media).
 • Fagartikkel: https://www.helsebiblioteket.no/habilitering/aktuelt/betydning-av-brukermedvirkning-i-utvikling-av-helsetjenester. (Oppslag i media).
 • Fagartikkel: https://sykepleien.no/fag/2019/12/mestringstilbud-barn-og-unge-laerer-handtere-helseutfordringer. (Oppslag i media).
 • Intervju: Forsker kritiserer samtalegrupper for barn som er pårørende. Gruppeleder kjenner seg ikke igjen (fontene.no). (Oppslag i media).
 • Intervju: https://sykepleien.no/2020/04/forsker-kritisk-til-samtaletilbud-barn. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Deltakelse og presentasjon på webinar: "Se hele mennesket" i regi av Unge Funksjonshemmede. (Kurs/seminar).
 • Foredrag om Lærebok i helsepedagogikk og helsepedagogiske metoder - webinar i regi av Helse-Midt. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på webinar: Brukermedvirkning (Frambu). (Kurs/seminar).
 • Deltagelse digitalt seminar om Realist evaluation, i regi av forskergruppen KompIHS, UiO. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon på Frambus webinar om brukermedvirkning. (Kurs/seminar).
 • Innlegg og deltakelse på seminar med forskerskolen MuniHealthCare. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse i jevnlige sentermøter ved VID. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater på digital konferanse i regi av "International Association for Communication in Healthcare". (Konferanse).
 • Presentasjon på konferansen "Í fararbroddi: Rannsóknir í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði" i regi av Universitetet på Island. (Konferanse).
 • Presentasjon Helsetjenesteforskningskonferansen. Avlyst pga smittevern, formidlet skriftlig til påmeldte deltakere. (Konferanse).
 • Foredrag på Helsetjenesteforskningskonferansen: Utbytte fra deltakelse i lærings- og mestringstilbud hos pårørende (...). (Konferanse).
 • Deltakelse på Forskningskonferansen for pårørendeforskning. (Konferanse).
 • Deltakelse på nasjonal Helsekonferanse, KS/Helsedirektoratet. (Konferanse).
 • Deltakelse på nasjonal e-helse konferanse (EHiN). (Konferanse).
 • Medlem i ressursgruppe i Helsedirektoratet: Kostveiledning til diabetes type 2 pasienter for allmennleger. (Veiledning).
 • Opponent digital disputas - doktorgradsarbeid "Tilpasning og bruk av smertemestrings-app hos ungdom i videregående skole" (UiA). (Veiledning).
 • Foredrag og veiledning av ansatte og brukerrepresentanter for Sykehusapotekene. (Veiledning).
 • Deltakelse på referansegruppemøte i Forskernettverk for pårørendeforskning. (Veiledning).
 • Innlegg på møte for Nasjonal ressursgruppe for Helsepedagogikk kurslederkurs. (Veiledning).
 • Deltakelse arbeidsgruppe for pediatriveileder - Veileder for gode overganger i helsevesenet for ungdom (Norsk Barnelegeforening). (Veiledning).
 • Foredrag og veiledning av ansatte ved Rehabilitering Virke. (Veiledning).
 • Fagmøter (2 stk) med KS. (Veiledning).
 • Fagmøte med FFO. (Veiledning).
 • Deltakelse på workshop ifbm nasjonal gjennomgang og revisjon av virksomheten (HSØ, Hdir, Deloitte). (Veiledning).
 • Presentasjon av kartleggingresultater for Helsedirektoratet (Fagrapport NKLMH 1/2020). (Veiledning).
 • Presentasjon av kartleggingsresultater for Helsedirektoratet (Fagrapport NKLMH 2/2020). (Veiledning).
 • Fagmøte med KS og FHI ifbm Læringsnettverk. (Veiledning).
 • Deltakelse i møtevirksomhet og holdt presentasjon for forskernettverket CHAPAR (VID). (Veiledning).
 • Avholdt tre møter med NK LMHs faglige referansegruppe. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med OsloMet ved ungdomsprosjekt. (Veiledning).
 • Programkomitemøte, konferanse Læring og mestring 2020. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med NK for sjeldne diagnoser. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Statped. (Veiledning).
 • Referansegruppemøte og to innspillsrunder ifm Sjeldenstrategien i regi av Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte/orientering m. HSØ og Helsedirektoratet ifm revisjon og gjennomgang av virksomheten. (Veiledning).
 • To møter avholdt i NK LMHs kommunikasjonsnettverk. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet ifm nasjonal revisjon og gjennomgang. (Veiledning).
 • Workshop i regi av Helsedirektoratet vedr nasjonal gjennomgang og revisjon. (Veiledning).
 • Digitalt heldagsmøte om revisjon og gjennomgang av LM-virksomheten i regi av HSØ. (Veiledning).
 • Presentasjon av NK LMH og lærings- og mestringsvirksomheten på videreutdanning Digital transformasjon og ledelse. (Veiledning).
 • Rehabiliterings-webinar i regi av RKR/Sunnaas sykehus. Underviste om tema "Læring og mestring i teori og praksis". (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Undervisning på emnekurs: Medisinsk avstandsoppfølging - helsetjenester på nye måter (Helsedirektoratet). (Kurs/seminar).
 • Gjennomført pilot av Kurslederkurs i Helse-Midt over 4 dager (24 timer). (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på seminar: Brukermedvirkning og kvalitativ forskning - to sider av samme sak?. (Kurs/seminar).
 • Foredrag for den Islandske smerteforeningen (Verkjafræðafélag Íslands). Tittel: "Fræðsluapp fyrir fólk með langvinna verki". (Veiledning).
 • Presentasjon og veiledning på fagmøter i Helgelandsprosjektet. (Veiledning).
 • Gruppeveiledning om digitalt kurs i helsepedagogikk for LMS-ansatte ved St. Olavs hospital. (Veiledning).
 • Veiledning om planlegging av digitale pasientkurs for fagsykepleier, overlege og brukerrep. v/ Haukeland. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Stavanger. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Nord Trøndelag. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Møre og Romsdal. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS St Olavs hospital. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Helse Fonna. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Nordlandssykehuset. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Rus Midt-Norge. (Veiledning).
 • Presentasjon og deltakelse i referansegruppemøte for nettverk innen læring og mestring i Helse Vest. (Veiledning).
 • Innspilling av undervisning til emnekurs: Digital hjemmeoppfølging (Helsedirektoratet) Opptak til bruk på totalt 4 kurs. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Holdt innlegg for Fagnettverk i helsepedagogikk ved Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring HSØ. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon på fagdag HSØ. (Kurs/seminar).
 • Innspill på spørreskjema om brukermedvirkning til Senter for digital helseforskning OUS. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Ahus om digitalt mestringsverktøy, tilgjengelig på https://unglivsmestring.no. (Veiledning).
 • Bidrag på workshop om smertemestringsapp: Implementering Epio (RCT), ved Senter for digital helseforskning. (Veiledning).
 • Foredrag på seminar for ansatte ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. (Veiledning).
 • Foredrag om forskning ved NK LMH for ansatte ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. (Veiledning).
 • Fagmøte RK-PPO/NK LMH. (Veiledning).
 • Deltakelse i læringsnettverk Vestfold og Sandefjord (nettverksvirksomhet). (Veiledning).
 • Fagmøte RK PPO/HSØ/ NK LMH. (Veiledning).
 • Oppfølgingsmøter med HSØ ifbm nasjonal gjennomgang og revisjon av virksomheten. (Veiledning).
 • Dialogmøte med LMS Aker. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Ahus. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Vestfold. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Sørlandet. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Vestre Viken. (Veiledning).
 • Digitalt dialogmøte med LMS Sykehuset Østfold. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med HSØ i forkant av referansegruppemøte. (Veiledning).
 • 2 X Samarbeidsmøte med HSØ og RK PPO i forbindelse med begrepsarbeid. (Veiledning).
 • 2 x Nettverksmøte i Kompetansetjenestenes kommunikasjonsforum, OUS. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Tjenestens nettsted mestring.no hadde i 2020 (per 31. desember) 152 500 sidevisninger. Dette er en økning på 5,91%. 128 653 av sidevisningene var unike, noe som tilsvarer en økning på 8,12%. Gjennomsnittlig lesetid per side var 2,25 minutter. Det ble i 2020 publisert 44 nyhetsartikler på nettsiden, som videre ble distribuert i nyhetsbrev. Faste mottakere av våre nyhetsbrev med aktuelt fra lærings- og mestringsfeltet er 972 personer – 25 nye abonnenter i 2020 (2,6 % økning fra 2019). Det ble i 2020 sendt ut 10 nyhetsbrev. I tillegg ble det sendt ut nyhetsbrev i to av tjenestens nettverk: Starthjelpnettverket: 3 stk april, juni og desember Nettverk for samhandling: 4 stk mars, juni, september og desember Tjenestens Facebook-side har 1202 følgere – 179 nye i 2020 (ca 17,5% økning fra 2019). Tjenestens Facebookgrupper: Nettverk for ung medvirkning og mestring har 601 medl. (178 stk – 42,1% økning) Nettverk for samhandling om læring og mestring har 310 medl. (36,6 – 25% økning) Forskernettverk for læring og mestring innen helse har 485 medl. (138 – 39,8% økning) På Twitter har tjenesten 779 følgere – 26 nye følgere i 2020 (3,5% økning fra 2019). Høringsinnspill: 7, hvorav 4 innsendt via formelle kanaler og publisert på mestring.no. I forbindelse med planlegging og gjennomføring av kurslederkurs i helsepedagogikk er det opprettet en landsdekkende ressursgruppe som består av brukerrepresentanter og fagpersoner. I tillegg har tjenesten engasjert en erfaren bruker som sentral samarbeidspartner for arbeidet i sin helhet. For øvrig har tjenesten brukt betydelig med ressurser på veiledning per telefon, e-post og video.

Kvalitetsverktøy

 • Fagrapport NKLMH 1/2020: Hvordan ivaretar samarbeidsavtaler (...) knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet, 2020, Ny retningslinje
 • Fagrapport NKLMH 2/2020: Dokumentasjon om samhandling (...) knyttet til lærings- og mestringsvirksomhet, 2020, Ny retningslinje
 • Fagrapport NKLMH 3/2020: Evaluering av femdagers kurs i helsepedagogikk, 2020, Ny retningslinje
 • Lærebok "Helsepedagogiske metoder - teori og praksis" Utgitt på Gyldendal Akademisk - ISBN: 978-82-05-52373-9, 2020, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

I tilknytning til tilbudet Starthjelp er det videreført et systematisk arbeid med evaluering.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Børøsund E, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Haaland-Øverby M, Bevan K, Zangi HA, Stubhaug A, Solberg Nes L

A User-Centered Approach to an Evidence-Based Electronic Health Pain Management Intervention for People With Chronic Pain: Design and Development of EPIO.

J Med Internet Res 2020 01 21;22(1):e15889. Epub 2020 jan 21

PMID:
31961331
Kristjansdottir OB, Børøsund E, Westeng M, Ruland C, Stenberg U, Zangi HA, Stange K, Mirkovic J

Mobile App to Help People With Chronic Illness Reflect on Their Strengths: Formative Evaluation and Usability Testing.

JMIR Form Res 2020 Mar 04;4(3):e16831. Epub 2020 mar 4

PMID:
32130126
Sandvin Olsson AB, Strøm A, Haaland-Øverby M, Fredriksen K, Stenberg U

How can we describe impact of adult patient participation in health-service development? A scoping review.

Patient Educ Couns 2020 08;103(8):1453-1466. Epub 2020 feb 20

PMID:
32098746
Kristjansdottir, O. B., Vågan, A., Svavarsdóttir, M. H., Børve, H. B., Hvinden, K., Duprez, V., ... & Stenberg, U.

Training interventions for healthcare providers offering group-based patient education. A scoping review

Patient Education and Counseling, 2020

Christiansen B, Holmberg V, Erichsen T, Vågan A

Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?

Publisert på Idunn: 2020-09-07

Vågan, A, Hvinden, K

Introduksjon i Helsepedagogiske metoder - teori og praksis

Helsepedagogiske metoder - teori og praksis, s. 13-21 (Gyldendal Akademisk), 2020

Vågan, A, Berge, H, Koricho, AT, Berg, B

Kultursensitivitet i Helsepedagogiske metoder

Helsepedagogiske metoder - teori og praksis, s. 188-208 (Gyldendal Akademisk), 2020

Vågan, A, Heimestøl, S, Børve, H

En modell for brukermedvirkning innen læring og mestring

Helsepedagogiske metoder - teori og praksis, s. 22-42, (Gyldendal Akademisk), 2020

Avlagte doktorgrader

Bossy, Dagmara

Individualized fellowship? Competing logics of group-based self-management support for long-term conditions

Disputert:
Januar 2020
Hovedveileder:
Christina Foss

Forskningsprosjekter

Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser

J. Solstad, OsloMet

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Sammen om å fremme helse (PhD prosjekt)

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Growing up with long-term health challenges: impact on young adult life

Sølvi Helseth, OsloMet

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Forskning på læring og mestring - et analytisk rammeverk

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Scoping review: Utbytte av lærings- og mestringstilbud for pårørende barn og unge

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
SMIL-grupper: En gjennomførbarhetsstudie (feasability study)

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Individuelle lærings- og mestringstilbud - en review studie av systematiske kunnskapsoversikter

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Lærings- og mestringstilbud for voksne pårørende - en systematisk kunnskapsoversikt

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Litteraturstudie - utbytte av og erfaringer med bruk av digitale løsninger i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

Ólöf B. Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Styrker hos personer med revmatisk sykdom

Ólöf B. Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Litteraturgjennomgang: Tiltak for å heve helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell

Ólöf B. Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Å leve godt med langvarige smerter - personsentrert e-helseverktøy for å styrke selvhjelp

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Mestringsstøttende gruppetilbud for ungdom i spesialisthelsetjenesten - En kvalitativ studie (...) - Masteroppgave

Mette Haaland-Øverby, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2020 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Utfyllende informasjon

Til orientering deltar som hovedregel representanter fra flere helseregioner i alle tjenestens forskningsprosjekter, enten som samarbeidspartnere i prosjekt-, ressurs- eller referansegruppe.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kari Skredsvig

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Bente Sandvik
Kommunal representant
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Cecilia Sønstebø
Representant for tjenesten
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Grete Müller
Brukerrepresentant
Inger Molvik
Andre
Kari Bøckmann
Representant Helse Nord
Mari Klokkerud
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Roy A. Farstad
Brukerrepresentant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Torun Risnes
Kommunal representant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler