Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
Vurder årets aktivitet opp mot tjenestens resultatmål: Kunnskapsgrunnlag Flere artikler om effekt og utbytte er i påvente av publisering. En ny studie om betydningen av individuelle tilbud ble igangsatt. Tjenesten fikk publisert artikkel om analytisk rammeverk for lærings- og mestringsvirksomhet, med oversikt over sentrale spørsmål, tematiske områder og sammenhenger. Kunnskapsbasert praksis Kurslederkurs i helsepedagogikk ble gjennomført i to regioner, etterfulgt av et erfaringsnotat og en evalueringsrapport knyttet til digitalisering av kursene. Veiledning og faglig støtte til praksisfeltet har pågått kontinuerlig, mye mht. digitale tilbud og løsninger. Dokumentasjon av aktivitet Tjenesten har videreført initiativ overfor sentrale myndigheter mht. kodeverk og dokumentasjon. Det er fortsatt behov for tydeliggjøring og utbedring. Tjenesten har igangsatt et grunnlagsarbeid knyttet til begreper og termer innen feltet, med mål om en mer ensartet registreringspraksis og bedre oversikt.

Status for kompetansespredning, jf. plan: Mestring.no er tjenestens primære formidlingsplattform. Antall sidevisninger har økt jevnt de siste årene og var i 2021 på 167 000. På bakgrunn av resultater fra nasjonal gjennomgang og revisjon har tjenesten i 2021 prioritert å utvikle en brosjyre om viktigheten av lærings- og mestringsvirksomhet rettet mot ledere og beslutningstakere. Tjenesten arrangerte en panelsamtale under Arendalsuka for å nå ut til et bredere publikum og skape engasjement. Arrangementet ble godt mottatt og ga resultater i form av flere følgere på Facebook og økning i antall sidevisninger på mestring.no. Tjenesten arrangerte en heldags digital konferanse med 220 deltakere i anledning feltets 25 års jubileum. Arrangementet ble godt mottatt og har formidlingsverdi i fortsettelsen. Tjenesten lanserte podkasten Spor av mestring for helsepersonell og brukerrepresentanter. Her møter vi mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse og innsikt som forteller om veier til mestring.

Beskriv samarbeidet rundt tjenesten: Tjenesten har en faglig referansegruppe som dekker bredden i feltet godt. Samarbeidet med referansegruppen oppleves som verdifullt, og tjenesten setter pris på å kunne involvere gruppen utover faste halvårlige møter. I 2021 bidro gruppen både ifb. konferanseprogram og -ledelse. Tjenesten har et nasjonalt kommunikasjonsnettverk med representanter fra sykehus, kommuner og brukerorganisasjoner. Nettverket bidrar til at tjenesten driver kommunikasjonsarbeid i tråd med behov. I 2021 bidro nettverket bla med å utvikle ressurshefte rettet mot ledere/beslutningstakere. Tjenesten driver et nasjonalt forskernettverk og flere åpne tema-spesifikke nettverk. I 2021 har tjenesten erfart en økning i oppslutning omkring nettverkene, spesielt mht. forskning, helsekompetanse og samhandling. I tillegg bidrar tjenesten i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og -nettverk. Samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljøer og sentrale myndigheter vektlegges.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Tjenesten er en kompetansetjeneste uten behandling som del av sitt oppdrag. Lærings- og mestringsvirksomheten er underlagt HF og kommuner, og rapportering gjøres i respektive linjer. Tjenesten jobber imidlertid på ulike måter for å bidra til å videreutvikle og forbedre systemer for registrering og dokumentasjon. Rapport fra nasjonalt forprosjekt om lærings- og mestringsvirksomheten (2021) bekrefter det som mange i praksisfeltet og kompetansetjenesten har erfart og løftet frem gjennom flere år: Stor uønsket variasjon i tjenester og tilbud samt betydelige utfordringer mht. registreringspraksis og dokumentasjon. Hva gjelder evaluering og kvalitetsutvikling har tjenesten videreført det nasjonale arbeidet med å overvåke resultater fra lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Siden 2014 er det i samarbeid med arrangører over hele landet drevet systematisk evaluering og kvalitetsforbedring av dette tilbudet. Dette gir arrangørene et nasjonalt sammenligningsgrunnlag når enkelttilbud evalueres. Erfaringene fra dette evalueringsarbeidet vil tjenesten bruke i sitt videre arbeid knyttet til kvalitetssystemer for tilbud generelt. I 2021 ble det gjort en tilpasning av spørreskjemaene for bruk i digitale flater. Fremover vil det bli gjennomført en større revisjon og oppdatering av skjemaene. For å imøtekomme innmeldt behov fra feltet, er det utviklet en spørsmålsbank for kursevaluering og en oversikt over standardiserte spørreskjemaer. Dette ligger åpent på tjenestens nettside.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
5 timer
Utfyllende informasjon

Grunnet pandemi-situasjonen har tjenesten i 2021 gjennomført et lavere antall undervisningstimer i formelle utdanningsløp enn tidligere. Tjenesten kan imidlertid vise til et betydelig antall veiledningstimer i tilknytning til flere PhD-løp i høgskole og universitet, samt en rekke sensur-oppdrag.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Til orientering har ikke tjenesten klinisk aktivitet.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Dialogmøte med FFO. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med HivNorge. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Arendalsuka: Eget arrangement og representasjon/tilstedeværelse gjennom hele uka. (Kurs/seminar).
 • Samarbeidsmøter (3 stk.) med Språkrådet i forbindelse med begrepsarbeid. (Kurs/seminar).
 • Fagartikkel i Sykepleien: "Hvordan kan vi overføre kunnskap, holdninger og ferdigheter fra kurs til praksisutøvelse?" (20.12.21). (Oppslag i media).
 • Kronikk i Dagens Medisin: "Helsekompetanse i alt vi gjør – også for de unge!" (03.11.21). (Oppslag i media).
 • Drift av Facebook-gruppen "Samhandling om læring og mestring" m/431 medlemmer p.t. (39% økning siste år). (Sosiale media).
 • Drift av Facebook-gruppen:"Nettverk for ung medvirkning og mestring" m/656 medlemmer p.t. (9,2% økning siste år). (Sosiale media).
 • Drift av Facebook-gruppen:"Forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse" m/636 medlemmer p.t. (31% økning siste år). (Sosiale media).
 • Drift av NK LMH Facebook-side m/1461 følgere p.t. (22% økning siste år). (Sosiale media).
 • Drift av NK LMH Twitter-konto m/790 følgere p.t. (1,4% økning siste år). (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Avholdt årlige møter (2 stk.) i egen referansegruppe. (Kurs/seminar).
 • Avholdt årlige møter (2 stk.) i kompetansetjenestens kommunikasjonsnettverk. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse i referansegruppemøte i NAPHA. (Kurs/seminar).
 • Medarrangør og presentasjon på 2 x nasjonale webinar om læring og mestring for personer som har langvarig smerte/utmattelse. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på nasjonal nettverkssamling for forskere innen helsekompetanse v/ OsloMet (2 dager). (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om helsekompetanse hos barn og unge på Nettverkssamling v/ OsloMet. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av forskningsartikkel i PhD v/ VID. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om forskning på gruppebaserte tilbud (NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse). (Konferanse).
 • Presentasjon "Hvordan fagpersoner opplever samarbeidet med ..." på NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse. (Konferanse).
 • Presentasjon av resultater om helsepersonells erfaringer på Nasjonal konferanse ved OsloMet. (Konferanse).
 • Presentasjon om helsekompetanse/velkomstinnlegg på Frambukonferansen 2021. (Konferanse).
 • Presentasjon "Pårørende i en bærekraftig helsetjeneste" på NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse. (Konferanse).
 • Presentasjon "Helsepedagogikk for økt helsekompetanse" på NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse. (Konferanse).
 • Presentasjon "Digitale tilbud – hva sier forskning om effekt og utbytte?" på NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse. (Konferanse).
 • Presentasjon (forhåndsinnspilt film) "Om viktigheten av sosial støtte" på NK LMHs egen nasjonale digitale konferanse. (Konferanse).
 • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet om Helsefellesskap, inkl. oversendelse av notat i etterkant. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Barn som pårørende. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Barnekreftforeningens familiesenter. (Veiledning).
 • Dialogmøte med regionale lærings- og mestringskontakter. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Standard Norge. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Lovisenberg sykehus og Universitetet i Oslo. (Veiledning).
 • Dialogmøter (3 stk.) med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer. (Veiledning).
 • Dialogmøter (2 stk.) med NKSD, FFO og UF. (Veiledning).
 • Dialogmøte med NKSD, FFO, UF og KS. (Veiledning).
 • Dialogmøte med NAPHA. (Veiledning).
 • Fagfellevurderinger på vitenskapelige artikler til pedagogiske tidsskrifter. (Veiledning).
 • Sensur i emnet Helsepedagogikk (Frambu/Høgskolen Innlandet). (Veiledning).
 • Sensur på masteroppgaver ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. (Veiledning).
 • Sensur i emnet samfunnsfag ved Nord Universitet. (Veiledning).
 • Sensur ved OsloMet, master i rehabilitering. (Veiledning).
 • Presentasjon x 2 om "Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester" ved Fagsenter for pasientrapporterte data. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Oslo Economics om målbarhet/effekt av mestring. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Helsedirektoratet vedrørende måling av helsekompetanse og mestring. (Veiledning).
 • Representasjon på nettverkssamling for Nasjonalt nettverk for pårørendeforskning. (Veiledning).
 • Representasjon på nettverkssamling om helsekompetanseforskning barn og unge (2 dager). (Veiledning).
 • Dialogmøte med leder av Barnesykepleierforbundet. (Veiledning).
 • Rådgivning inn i prosjektet: "Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser", NOVA. (Veiledning).
 • Deltakelse i arbeidsgruppen for "Overganger ungdom" (Pediatriveileder). (Veiledning).
 • Fagartikkel i Sykepleien: "Hjertesykes erfaringer gjør rehabiliteringen bedre" (11.10.21). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Arrangert Kurslederkurs i helsepedagogikk (5 dager) for fagpersoner i Helse Nord. (Kurs/seminar).
 • Arrangert Kompetanseheving Mestringstreff for Helgeland/Helse Nord (4 samlinger x 1 dag). (Kurs/seminar).
 • Fagansvar for samling Kompetanseheving Mestringstreff i Mosjøen. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på prøveforelesning og disputas v/ Høgskolen på Vestlandet. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon "Hvordan fagpersoner opplever samarbeidet med ..." på Forskingskonferanse rehabilitering - Helse Bergen. (Konferanse).
 • Presentasjon i referansegruppa for lærings- og mestringsfeltet i Helse Vest. (Veiledning).
 • Presentasjon og deltakelse på regionale fagdager i Helse Midt. (Veiledning).
 • Presentasjon om forskning på digitale tilbud og erfaring for Nettverk for læring og mestring i Helse Vest (fagsamling). (Veiledning).
 • Veiledning PhD-stipendiat i Helse Midt. (Veiledning).
 • Veiledning PhD-stipendiat Helse Midt/Høgskolen i Volda. (Veiledning).
 • Presentasjon "Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester" i Helse Vest webinar (Fagmøte læring og mestring). (Veiledning).
 • Presentasjon "Betydning av brugerinddragelse i utvikling av helsetjenester" på webinar i regi av ViBIS, København, DK. (Veiledning).
 • Presentasjon "Betydningen av og erfaringer med brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling" webinar Trondheim kommune. (Veiledning).
 • Presentasjon Fagråd: Samarbeid om forebygging, tidlig intervensjon, helsefremming, læring og mestring (St Olavs/kommuner). (Veiledning).
 • Presentasjon 2 x Fagråd: Samarbeidsmøte Helse Midt-Norge, om nye Samarbeidsavtaler. (Veiledning).
 • Faglig veiledning for prosjektet "Mestringstreff på Helgeland", Helse Nord. Prosjektet avsluttet desember 2021. (Veiledning).
 • Dialogmøter (2 stk.) med BAPP/NTNU vedrørende SMIL. (Veiledning).
 • Dialogmøter (2 stk.) med LMS Helse Fonna vedrørende måling av utbytte av korte kurs. (Veiledning).
 • Dialogmøte med Sørlandet sykehus vedrørende måling av mestring inn i et større prosjekt. (Veiledning).
 • Kvalitetsvurdering/innspill på utvikling av e-læringsprogram om gruppetilbud i Helse Vest. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Representasjon i Kompetansetjenestenes kommunikasjonsforum v/ OUS. (Kurs/seminar).
 • Arrangert Kurslederkurs i helsepedagogikk (4 dager digitalt + 1 dag fysisk) for fagpersoner i Helse Sør-Øst. (Kurs/seminar).
 • Undervist på basalkurs i habilitering for helsepersonell i Helse Sør-Øst. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon på webinar om rehabilitering, arrangert i regi av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst. (Kurs/seminar).
 • Dialogmøte med Stab samhandling, helsekompetanse og likeverdige tjenester. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Stillasbyggerne (Ahus). (Veiledning).
 • Veiledning (biveileder-ansvar) PhD-stipendiat ved OsloMet. (Veiledning).
 • Veileder/rådgiver for Stillasbyggerne (Ahus) i utarbeidelse av rapport om kunnskapsgrunnlag. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med Drammen kommune. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med Tian Helse ang ALS-kurs. (Veiledning).
 • Tilbakemelding/innspill på overordnet (administrativ) retningslinje for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst. (Veiledning).
 • Presentasjon om helsekompetanse og effekt av deltakelse i lærings- og mestringstilbud på fagdag v/ Sykehuset Østfold. (Veiledning).
 • Presentasjon om helsekompetanse, læring og mestring på fagdag v/ Kreftklinikken OUS. (Veiledning).
 • Veiledning av PhD-stipendiat ved VID. (Veiledning).
 • Undervist om Helsepedagogikk på fagdag HLF Briskeby, rehabilitering og utadrettede tjenester (full undervisningsdag). (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

Det ble i 2021 publisert 40 artikler på vår nettside www.mestring.no. Nettstedet hadde 167 001 (14 501 – 9,5% økning) sidevisninger i 2021 (per 31. desember). 140 832 (12 179 – 9,5% økning) av disse var unike. Gjennomsnittstid brukt på side: 2,31 minutter. Kompetansetjenestens generelle nyhetsbrev utsendt x 9. Faste mottakere av nyhetsbrevet: 793 personer (reduksjon på 18% pga opprydding i listen). Nyhetsbrev utsendt til Starthjelpsnettverk x 5. Nyhetsbrev utsendt til Nettverk for samhandling om læring og mestring innen helse x 4. Høringsinnspill: 5 Forkortelser: FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon NKSD: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser UF: Unge funksjonshemmede Ehin: E-Helse i Norge (konferanse) ALS: Amyotrofisk lateral sklerose KS: Kommunesektorens organisasjon HOD: Helse- og omsorgsdepartementet NAPHA: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ViBIS: Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhetsvæsenet (Danmark) BAPP: Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer SMIL: Styrket Mestring i Livet (gruppetilbud for barn/unge) RVTS: Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OUS: Oslo universitetssykehus

Kvalitetsverktøy

 • NK LMH 1/2021:Fra fysisk til videobasert kurs. Erfaringsnotat fra kurslederkurs i Helsepedagogikk, med anbefalinger for praksis., 2021, Ny retningslinje
 • NK LMH 2/2021, rapport: Videobasert kurslederkurs i helsepedagogikk – en evalueringsrapport, 2021, Ny retningslinje
 • NK LMH 3/2021, fagrapport: Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse (revidert 2021), 2018, Ny retningslinje
 • Spørreskjema til bruk i evaluering av kurset Starthjelp (benyttes nasjonalt) revidert 2021, 2015, Ny retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Kristjansdottir OB, Vågan A, Svavarsdóttir MH, Børve HB, Hvinden K, Duprez V, Van Hecke A, Heyn L, Strømme H, Stenberg U

Training interventions for healthcare providers offering group-based patient education. A scoping review.

Patient Educ Couns 2021 05;104(5):1030-1048. Epub 2020 des 17

PMID:
33583649
Vaagan A, Sandvin Olsson AB, Arntzen C, By Rise M, Grue J, Haugland T, Langeland E, Stenberg U, Koren Solvang P

Rethinking long-term condition management: An actor-level framework.

Sociol Health Illn 2021 02;43(2):392-407. Epub 2021 feb 26

PMID:
33635559
Mannsåker I K-R, Vågan A, Geirdala A Ø, Stenberg U

Hospital social workers’ contributions to increasing health literacy among parents of acutely and critically ill children

European Journal of Social Work, 2021

Mannsåker I K-R, Vågan A, Geirdal A Ø, Stenberg U

Hospital Social Workers’ Boundary Work in Paediatric Acute Wards—Competitive or Collaborative?

British Journal of Social Work, 2021

Fønhus M S, Dalsbø T K

Hvordan få flere kvinner til å ta celleprøve?

Sykepleien Forskning, 2021:16

Forskningsprosjekter

Sosionomers rolle i akuttfasen ved kritisk sykdom hos barn (PhD)

Ida Mannsåker, OsloMet

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
The Caregiver Pathway – An intervention to support caregivers of critically ill patients

Elin Børøsund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Litteraturstudie: Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud for foresatte som pårørende

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Litteraturstudie: Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud for barn og unge som pårørende

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Helsekompetanse for styrket mestring

Una Stenberg, Private ideelle institusjoner med avtale m/Helse Sør-Øst RHF

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Growing up with long-term health challenges: Impact on young adult life

Sølvi Helseth, OsloMet

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Helserom Helgeland, Helse Nord (sitter i ressursgruppe)

Astri Gullesen, Brønnøy kommune, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Sammen om å fremme helse (PhD-prosjekt tilknyttet VID og OUS/NK LMH)

Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Digitale løsninger (DIGILØS)

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Individuelle lærings- og mestringstilbud - en litteraturstudie av systematiske kunnskapsoversikter

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Litteraturstudie: Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende (av andre voksne)

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten drifter eget forskernettverk: "Forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse". Nettverket er åpent og er et tilbud for de som er interessert i forskning om læring og mestring i sykehus og kommune. Nettverksaktivitet er et sentralt tiltak for å bygge og formidle kompetanse. I tillegg til å drifte egne nettverk, deltar NK LMH i en rekke nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Her er et utvalg av nettverk som tjenesten deltar i: – Oslo Communication in Health Care Education and Research (OCHER) – Nettverk for pårørendeforskning – Nätverk för socialt arbete inom helso- og sjukvård – Nordlandsforskning, Nord Universitet – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende – Nasjonalt forskernettverket for helsekompetanse (Helinor)

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Sigrun Skåland Brun

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Bente Sandvik
Kommunal representant
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Grete Müller
Brukerrepresentant
Inger Molvik
Andre
Kari Bøckmann
Representant Helse Nord
Mari Klokkerud
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Roy A. Farstad
Brukerrepresentant
Torun Risnes
Kommunal representant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler