Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
Vurder årets aktivitet opp mot tjenestens resultatmål Kunnskapsgrunnlag Feltets faglige grunnlag ble i 2022 styrket med publikasjoner om bl.a. brukermedvirkning, pårørende- og frisklivstiltak. Tjenesten har inngått samarbeid om forskning knyttet til helsekompetanse, inkludert PhD-arbeid. Sentralt videre blir forskning på bl.a. digitale løsninger og betydning av sosial støtte for helsekompetanse og mestring. Kunnskapsbasert praksis Kurslederkurs i helsepedagogikk er avrundet og godt evaluert, med positive ringvirkninger i alle regioner. Behovet er imidlertid fortsatt stort, særlig i kommunene. Tjenesten utvikler nå digitalt kurs i helsepedagogikk som del av arbeidet med å bidra til god kvalitet og samhandling om lærings- og mestringstilbud i pasientforløp. Dokumentasjon av aktivitet Tjenesten har veiledet praksisfeltet mht. kodeverk og tatt nye initiativ overfor sentrale aktører om utbedring av dette. Her gjenstår mye arbeid som krever systemutbedringer og felles nasjonal innsats.

Status for kompetansespredning, jf. Plan Mestring.no er tjenestens primære formidlingsplattform og en etablert merkevare i feltet. Tjenesten jobber kontinuerlig med utbedringer av nettsiden i tråd med behov og etterspørsel. Oppdaterte sider i 2022 er bl.a.: helsekompetanse, hva er læring og mestring, kommunal lærings- og mestringsvirksomhet. Å skape gode nasjonale møtearenaer for kunnskapsformidling og erfaringsdeling er én av tjenestens viktigste virkemidler for kompetansespredning. I 2022 arrangerte tjenesten bl.a. erfaringssamling om tilbudet SMIL– for barn som pårørende. Arendalsuka: deltok med stand og jobbet med nettverksbygging. Tjenesten produserte 14 episoder av Spor av mestring for helsepersonell og brukerrepresentanter. Podkasten har en jevn lytterstrøm og brukes som digitalt verktøy inn i tilbud. Tjenesten har også prioritert veiledning og implementeringsstøtte per tlf, e-post, video og fysiske møter f.eks. ved igangsettelse av tilbud som Starthjelp og Mestringstreff.

Beskriv samarbeidet rundt tjenesten Tjenesten har en bredt sammensatt referansegruppe med verdifull representasjon fra bruker- og fagmiljøer. Det settes stor pris på samarbeidet med og støtten fra referansegruppen. I 2022 har gruppen bidratt betydelig utover faste møter ifm. oppfølgingsprosjekt om læring og mestring. Tjenesten har et nasjonalt kommunikasjonsnettverk som bidrar til kommunikasjonsaktiviteter i tråd med behov. I 2022 utvidet nettverket sitt samarbeid til å inkludere nasjonale faglige lunsjwebinarer. Tjenesten driver flere åpne temaspesifikke nettverk. I 2022 økte oppslutningen omkring nettverkene, og tjenesten erfarte spesielt at nettverksarbeid knyttet til ungdomshelse ga resultater. Tjenesten deltar også i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og -nettverk. Samarbeid med ulike fag-, forsknings- og brukermiljøer er fortsatt høyt prioritert og verdsatt. Tjenesten etterlyser imidlertid en tettere dialog og samarbeid i egen administrative og faglige linje.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
7 timer
Utfyllende informasjon

I tillegg til undervisningstimer oppgitt ovenfor (ikke vektet) kommer følgende tidsbruk på veiledning og andre oppdrag for høyskole- og universitetssektoren: VEILEDNING: Veiledning av doktorgradsstipendiat ved OsloMet (biveileder 45 timer) Veiledning av doktorgradsstipendiat ved VID (biveileder 30 timer) ØVRIG: Sluttleser for doktorgradsstipendiat ved VID Sandnes Sensur i emnet Helsepedagogikk ved Frambu/Høgskolen Innlandet Sensur av masteroppgave innen erfaringsbasert master Helseadministrasjon (Universitetet i Oslo) Sensur på emner i bachelor i helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo Sensur av masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet Sør-Norge Sensur på emner bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet Sør-Norge Fagfellevurdering av vitenskapelige artikler for følgende tidsskrift: "Professions and Professionalism", "BMC Health Services Research", "BMC Nursing" og "BMC Medical Education"

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Innlegg om pårørendeforskning på kurs for pårørende arrangert av OUS, UiT og Frambu. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om helsekompetanse på dagsseminar for brukere. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på jubileumskonferanse for Pårørendealliansen. (Konferanse).
 • Innlegg på nasjonal pårørendekonferanse arrangert av Pårørendesenteret i Stavanger og Nasjonalt nettverk for pårørendeforskning. (Konferanse).
 • Dialogmøte med brukerrepresentant i Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Dialogmøte med FFO om oppdrag Læring og mestring fra HOD. (Veiledning).
 • 2 samarbeidsmøter med Unge Funksjonshemmede. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med leder av Hjernerystelsesforeningen. (Veiledning).
 • Undervisning sammen med erfaringskonsulent om mestring og mestringsstrategier for brukere med diagnosen mastocytose. (Digital undervisning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Innlegg om pårørendeforskning på pårørendekonferanse arrangert av Hamar kommune. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • Innlegg (presentasjon og workshop) for NOKUT om "Betydning av brukermedvirkning i tjenesteutvikling". (Kurs/seminar).
 • Innlegg på Sjelden-dagen. (Konferanse).
 • Innlegg om "Brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester" for Riksrevisjonen. (Konferanse).
 • Stand og representasjon under Arendalsuka. (Veiledning).
 • Nyhetssak om læring og mestring innen helse på Kompetansebroen.no. (Oppslag i media).
 • Artikkel: "Fagpersoners opplevelse av samarbeid med brukerrepresentanter" på erfaringskompetanse.no. (Oppslag i media).
 • Produsert og publisert 14 episoder av NK LMHs podkast "Spor av mestring" med både interne og eksterne gjester. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Innlegg på fagsamling om sjeldne diagnoser. (Kurs/seminar).
 • Samarbeid om å arrangere 3 faglige lunsjwebinarer. (Kurs/seminar).
 • Workshop i Hdir om fremtidig lærings- og mestringsvirksomhet. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på nasjonale webinarer (5 stk.) Nasjonal senter for e-helse. (Kurs/seminar).
 • Innlegg for KS om "Hvordan står det til med brukermedvirkning i kommunen?". (Kurs/seminar).
 • Arrangør av 2 dagers nettverkssamling for SMIL-tilbudet. (Konferanse).
 • Innlegg på jubileumskonferanse for lærings- og mestringssenteret ved sykehuset Vestfold. (Konferanse).
 • Representasjon på Folkehelsekonferansen. (Konferanse).
 • Representasjon på Pasientsikkerhetskonferansen. (Konferanse).
 • Representasjon på KS og HODs årlige konferanse. (Konferanse).
 • Innlegg om ungdomshelse på nordisk forskningskonferanse (PSSN – psykiatriske sykepleieres samarbeid i Norden). (Konferanse).
 • Innlegg om ungdomshelse på Childlife Conference (internasjonal konferanse). (Konferanse).
 • Innlegg om effekt og utbytte av pårørendeopplæring for voksne på Nordisk nettverk innen pasient- og pårørendeopplæring. (Konferanse).
 • 5 interregionale nettverksmøter om læring og mestring. (Veiledning).
 • Nettverksmøte med fag- og brukerrepr. om sjeldenfeltet og lærings- og mestringsvirksomhet. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med Helsedirektoratet om helsefellesskap. (Veiledning).
 • 2 innspillsmøter med Riksrevisjonen om lærings- og mestringsvirksomhet i rehabilitering. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet om effekt av frisklivstiltak. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med Helsedirektoratet om veileder for samarbeidsavtaler. (Veiledning).
 • 4 møter i egen faglig referansegruppe. (Veiledning).
 • Arrangør av 3 møter i nasjonalt kommunikasjonsnettverk. (Veiledning).
 • Dialogmøte i kompetansetjenestene ved OUS sitt kommunikasjonsforum. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med samisk lærings- og mestringssenter og kompetansetjeneste. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Hdir om strategi for å øke helsekompetanse i befolkningen. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med NK SD. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte om læring og mestring i sjeldenfeltet m. FFO, NKSD m.fl. (Veiledning).
 • 2 samarbeidsmøter med Kompetansebroen. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med HOD om ungdomshelse. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med HOD, Hdir, HSØ m.fl. om fremtidig lærings- og mestringsvirksomhet. (Veiledning).
 • 2 møter med Hdir om oppfølgingsprosjekt læring og mestring. (Veiledning).
 • 2 samarbeidsmøter med KS om læring, mestring og helsepedagogikk. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Selvhjelp Norge. (Veiledning).
 • Dialogmøter om ungdomshelse med Barnesykepleierforb., Barnelegefor., Ung Livsmestring A-hus og koord. barne- og ungdomsprog. OUS. (Veiledning).
 • Nytt innhold på Kompetansebroen.no om kommunal lærings- og mestringsvirksomhet. (Oppslag i media).
 • Innlegg om helsekompetanse på nasjonal undervisningsdag for ansatte i Habiliteringstjenestene. (Digital undervisning).
 • Medarrangør av webinar for Starthjelpnettverket i samarbeid med Frambu - "Leve nå!". (Digital undervisning).
 • Undervisning/presentasjon på faglig lunsjwebinar om digitale løsninger i lærings- og mestringsvirksomheten. (Digital undervisning).
 • Undervisning/presentasjon på faglig lunsjwebinar om betydning av lærings- og mestringsvirksomhet for voksne pårørende. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Digitalt innlegg på fagsamling for lærings- og mestringsnettverket i Helse Nord. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på kick-off seminar i Brønnøysund i forbindelse med prosjektet "Helserom Helgeland". (Kurs/seminar).
 • Deltakelse (fysisk) på todagers fagsamling i Helse-Nord. (Kurs/seminar).
 • Deltakelse på brukermedvirkningsdag ved Alrek Helseklynge i Bergen. (Kurs/seminar).
 • Innlegg og deltakelse på fagseminar LMS Helse Bergen. (Kurs/seminar).
 • Undervisning på fagkurs nevrodegenerative sykdommer og kognitiv svikt (tema: pårørende) ved Frambu kompetansesenter. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på konferanse i regi av Kunnskapskommunen HelseOmsorg Vest. (Konferanse).
 • 2 samarbeidsmøter om nasjonale videokonferanser. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med Helse-Midt/Lærings- og mestringssenteret i Nord-Trøndelag i forbindelse med nye samarbeidsavtaler. (Veiledning).
 • Medlem i ressursgruppen for prosjekt "Helserom Helgeland" (med tre kommuner, Helgelandssykehuset, Sintef og CheckWare). (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med ansatt ved lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset. (Veiledning).
 • Arrangert kurslederkurs for deltakere fra Helse Vest (4 digitale samlinger, avsluttet med 1 fysisk samling), april 2022. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Innlegg på Oslo universitetssykehus om sosionomenes rolle innen helsetjenesten. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om effekten av pasient- og pårørendeopplæring i gruppe på jubileumsseminar LMS, SiV. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om forskning på lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. Opplæringsseminar v/ Lovisenberg sykehus. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på regional fagkonferanse i HSØ. (Konferanse).
 • Innlegg om digitale lærings- og mestringstilbud i gruppe på Regional konferanse om pasient- og pårørendeopplæring (HSØ). (Konferanse).
 • Veiledningsmøte om digital virksomhet for ansatte ved PPO i OUS. (Veiledning).
 • 2 møter med egen ledelse om fremtidig lærings- og mestringsvirksomhet. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte og undervisning for Asker kommune. (Veiledning).
 • Deltakelse på kurs- og kompetansedag i Asker kommune. (Veiledning).
 • Veiledningsmøte med lærings- og mestringssenteret på Rikshospitalet. (Veiledning).
 • Veiledning av personalgruppe v/ Briskeby rehab.tjeneste om evaluering av lærings- og mestringstilbud innen rehabilitering. (Veiledning).
 • Veiledning av Diakonhjemmet, Vindern DPS, om brukermedvirkning i forskning. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Tjenestens nettside mestring.no: Det ble i 2022 publisert 65 artikler (25 mer enn året før) på vår nettside www.mestring.no. Nettstedet hadde 152 300 sidevisninger i 2022 (per 31. desember). 130 120 av disse var unike. Gj.sn. tid på side: 2,40 minutter. Sosiale medier per 31.12.22: - Twitter 816 følgere (3,3% økning fra 2021) - Facebook 1640 følgere (12,3% økning fra 2021). Våre Facebookgrupper/ -nettverk: -Nettverk for ung medvirkning og mestring har 744 medl. (88 stk – 13,4% økning) -Nettverk for samhandling om læring og mestring har 480 medl. (49 – 11,4% økning) -Forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse har 730 medl. (94 – 14,8% økning) I tillegg til tjenestens offisielle sosiale medie-kanaler, har flere ansatte egne twitter- og Facebook-kontoer som de bruker aktivt til formidling i jobbsammenheng. Faste mottakere av våre nyhetsbrev med aktuelt fra lærings- og mestringsfeltet per 31.12.22 er 778 abonnenter. Antall nyhetsbrev: -NK LMH nyhetsbrev: 11 stk -Starthjelpnettverket: 5 stk -Nettverk for samhandling: 4 stk Høringsinnspill: 8 Ellers betydlig bruk av ressurser på veiledning per telefon, e-post og video. Lenke til tjenestens kompetansesopredningsplan: https://mestring.no/wp-content/uploads/2023/02/kompetansespredningsplan_2022-.pdf Forkortelser: FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon NKSD: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser UF: Unge funksjonshemmede KS: Kommunesektorens organisasjon HOD: Helse- og omsorgsdepartementet Hdir: Helsedirektoratet SMIL: Styrket Mestring i Livet (gruppetilbud for barn/unge) OUS: Oslo universitetssykehus UiT: Universitetet i Tromsø Frambu: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser NOKUT: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NKSD: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser LMS: Lærings- og mestringssenteret SiV: Sykehuset i Vestfold PPO: Pasient- og pårørendeopplæring DPS: Distriktspsykiatrisk senter

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonal retningslinje for spesialisthelsetjenesten: "Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av voksne pasienter", 2022, Ny retningslinje
 • Prosjektrapport NK LMH 5/2022 – "Kurslederkurs i helsepedagogikk", 2022, Ny retningslinje
 • Rapport NK LMH 4/2022 – "Effekt av organiserte oppfølgingstiltak tilsvarende frisklivstiltak. Kunnskapsoppsummering...", 2022, Ny retningslinje
 • Fagrapport NK LMH 1/2022 – "Lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende – en oppsummering av forskningslitteratur", 2022, Ny retningslinje
 • Notat NK LMH 3/2022 – "Hva er læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten og hva er et (...)tilbud? Grunnleggende...", 2022, Ny retningslinje
 • Notat NK LMH 2/2022 – "Hvordan omtales læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten? En kartlegging ..." , 2022, Ny retningslinje
 • Brosjyre "Kort og godt… om hvordan utvikle lærings- og mestringstilbud i helse- og omsorgstjenesten", 2022, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Evaluering og kvalitetsutvikling: På bakgrunn av behov i praksisfeltet, har tjenesten videreutviklet nettsidene for kursevaluering og standardiserte spørreskjemaer for forskning på effekt og utbytte. Dette ble gjort for å tydeliggjøre og bidra til riktigere bruk av evalueringsverktøyene. I følge Google Analytics er disse sidene blant de topp 10 besøkte på mestring.no. Hva gjelder evaluering og kvalitetsutvikling knyttet til enkelttilbud, har tjenesten videreført det nasjonale arbeidet med å overvåke resultater fra lærings- og mestringstilbudet Starthjelp (tilbud rettet mot foreldre som nylig har fått barn med langvarige helseutfordringer). I samarbeid med arrangører over hele landet har tjenesten siden 2014 drevet systematisk evaluering og kvalitetsforbedring av dette tilbudet. Dette gir arrangørene et nasjonalt sammenligningsgrunnlag når enkelttilbud evalueres. Erfaringene fra dette evalueringsarbeidet bruker tjenesten i sitt øvrige arbeid knyttet til kvalitetssystemer for tilbud generelt.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten drifter et eget forskernettverk: "Forskernettverk for læring, mestring og helsekompetanse". Nettverket er åpent og et tilbud for alle som er interesserte i forskning om læring og mestring i sykehus og kommuner. Nettverksaktivitet er et sentralt tiltak for å formidle kunnskap og bygge kompetanse. I tillegg deltar NK LMH i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Her er et utvalg av nettverk som tjenesten deltar i: – Oslo Communication in Health Care Education and Research (OCHER) – Nettverk for pårørendeforskning – Nätverk för socialt arbete inom helso- og sjukvård – Nordlandsforskning, Nord Universitet – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende – Nasjonalt forskernettverket for helsekompetanse (HELINOR)

Fønhus MS, Dalsbø TK

Hva er effekten av frisklivstiltak?

Sykepleien Forskning 2022; Volum 17 (90934) s. e-90934

Stenberg U, Bergerød IJ, Fredriksen K, Bossy D, Bøckmann K, Haugstvedt KTS, Vågan A

Helsekompetanse og styrket mestring hos barn og unge som pårørende

Fontene forskning, 23.06.22

Stenberg U, Bossy D, Fredriksen K, Vågan A, Bergerød IJ, Haugstvedt KTS

Utbytte fra deltakelse i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for foresatte til barn og unge med helseutfordringer eller funksjonsnedsettelser

Muntlig vitenskapelig publikasjon på Nettverkskonferanse for Norsk forskningsnettverk for helsekompetanse, 2022

Stenberg U, Vågan A, Bossy D, Fredriksen K, Haugstvedt KTS, Bergerød IJ

Effects of patient education interventions for parents of children with long-term conditions

Poster-presentasjon på International conference on Communication in healthcare, 2022

Olsson ABS, Haaland-Øverby M, Stenberg U, Slettebø T og Strøm A

Primary healthcare professionals' experience with patient participation in healthcare service development: A qualitative study

PEC Innovation, 2022

Forskningsprosjekter

Helserom Helgeland, Helse Nord (sitter i ressursgruppe)

Astri Gullesen, Brønnøy kommune, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2021 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Sosionomers rolle i akuttfasen ved kritisk sykdom hos barn (PhD)

Ida Mannsåker, OsloMet

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Sammen om å fremme helse (PhD-prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam og NK LMH)

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Digitale lærings- og mestringstilbud i grupper - en litteraturstudie

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Individuelle lærings- og mestringstilbud - en litteraturstudie av systematiske kunnskapsoversikter

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2022 - 2024
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Implementering och utvärdering av en koordinerad vårdövergång med fokus på förståelse av hälsoinformation (...)

Charlotte Ytterberg (Karolinska Institutet), Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
"Teach Back" to enhance self-management of prescribed medication - a feasibility study

Lena von Kock (Karolinska Institutet), Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Emerging adults experiences of living with long-term health challenges

Sølvi Helseth, OsloMet

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Styrket mestring ved økt helsekompetanse

Una Stenberg, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2020 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

The Caregiver Pathway – An intervention to support caregivers of critically ill patients

Elin Børøsund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Growing up with long-term health challenges: Impact on young adult life

Sølvi Helseth, OsloMet

Prosjektperiode:
2020 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Litteraturstudie: Effekt og utbytte av lærings- og mestringstilbud for foresatte som pårørende

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Sigrun Skåland Brun

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Cecilia Sønstebø
Representant for tjenesten
Else Dahl Engh
Andre
John-Erik Larsen
Representant Helse Sør-Øst
Jørgen Dahlslett Ratvik
Kommunal representant
Kari Bøckmann
Representant Helse Nord
Roy A. Farstad
Brukerrepresentant
Siri Nordahl Tveitan
Andre
Siw Bratli
Representant for tjenesten
Torun Risnes
Kommunal representant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler