Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Kompetansetjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere, samt overvåke og formidle behandlingsresultater i tillegg til å bidra i forskning og etablering av forskernettverk. Tjenesten skal bidra til kvalitativ god diagnostisering og oppfølging av pasienter med CFS/ME i gode pasientforløp i alle helseregioner. Det skal tas høyde for at sykdommen kan ha ulik alvorlighetsgrad og forløp. Det skal særlig legges vekt på tjenesteutvikling til barn og unge og personer som er hardest rammet av sykdommen. Kunnskapsoverføring til bl.a. NAV, skole, pleie- og omsorgstjenesten skal vektlegges.

Oppgaver og resultat
Bygge opp og formidle kompetanse Vi har vært med å holde kurs for helsearbeidere og andre som arbeider med pasientgruppen, både i Tromsø, Ålesund og i vår egen region Kompetansetjenesten har bistått ME-foreningen og Helsedirektoratet i utarbeidelse av en et informasjonshefte: Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne. Heftet ligger nå i Helsedirektoraet for godkjenning. Overvåke og formidle behandlingsresultater: I løpet av 2014 ble det, i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri, startet en oppfølgingsstudie for å se hvordan det går med pasienter som har vært til tverrfaglig vurdering pga uklare diagnoser. Mange av disse pasientene har CFS/ME. Vi har foreløpig ikke gjort opp dette materialet. På CFS/ME-senteret er det planlagt en oppfølging av pasienter som allerede er registrert i Biobanken (avventer REK-godkjenning). Representant fra Kompetansetjenesten har også systematisert erfaring de har gjort seg ved sengeposten på Aker i forhold til de aller sykeste. Delta i forskning og etablering av forskernettverk: Kompetansetjenesten arrangerte en forskningskonferanse i november 2014 med foredragsholdere fra inn- og utland. På CFS/ME senteret, Aker, foregår det flere forskningsprosjekter som Kompetansetjenesten er mer eller mindre involvert i, og på Rikshospitalet er det planlagt et prosjekt i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Så langt har vi ikke fått økonomisk støtte til dette, men vil søke flere steder. I 2013 arrangerte vi en forsker-nettverkssamling; dette vil vi gjenta i 2015. Bidra i relevant undervisning: Kompetansetjenesten har deltatt i videre- og etterutdanning innenfor flere faggrupper, bl.a. leger, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi har slik bidratt til å øke kompetansen på CFS/ME blant helsepersonell. Vi har deltatt på fylkesmøte i Ålesund i forbindelse med implementering av pasientforløp for barn og unge med kronsik utmattelse, og vi har bistått Regionalt nettverk i Helse Nord i forbindelse med et helsearbeiderkurs de arrangerte i Tromsø i november 2014. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: Vi har hatt hospitanter fra forskjellige yrkesgrupper både på dagposten og sengepostene. Representanter fra Kompetansetjenesten har hatt undervisning på Lærings- og mestringskurs, både for barn, unge og voksne. Kompetansetjenesten har vært høringsinstans i Helse Sør-Øst sitt arbeid med å utarbeide kravspesifikasjoner mht anbudsrunde for avtale om rehabiliteringsplasser i private institusjoner. Vi har også vært høringsinstans for Helse Møre og Romsdal som har utarbeidet ”Pasientforløp til Barn og Unge med kronisk utmatting”. Kompetansetjenesten har opprettet egen nettside (www.oslo-universitetssykehus.no/kompetanseCFSME) hvor vi legger ut informasjon. Denne vil vi arbeide videre med i 2015. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: Vi har et tett samarbeid med regionale representanter i referansegruppen, og vil ved hjelp av disse påse at pasienter i alle helseregioner får den samme utredning og oppfølging. Den Nasjonale veilederen vil også være et godt hjelpemiddel her. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis: Kompetansetjenesten vil, i samarbeid med Helsedirektoratet, bidra til at den nasjonale veilederen blir implementert i klinisk praksis, og leder for tjenesten har presentert både Kompetansetjenesten og veilederen på Barnelegemøte i januar 2014. Veilederen danner også grunnlag for den undervisningen vi gir om tilstanden, og de råd vi gir helsepersonell og andre som kontakter oss med faglige spørsmål. I 2014 ble det etablert et nasjonalt nettverk for ergoterapeuter som arbeider med pasienter med CFS/ME, med støtte fra Kompetansetjenesten. Et slikt nettverk vil bidra til at pasienter over hele landet vil få det samme tilbud om kunnskapsbasert praksis. Etablere faglige referansegrupper: Det ble opprettet tverrfaglig referansegruppe i 2012. Referansegruppen har representanter fra alle helseregionene, både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunehelsetjenesten. Begge pasientforeningene er også representert. Det ble avholdt ett møter i løpet av 2014, og ett på nyåret i 2015. Referansegruppen har bidratt i forhold til hvilke oppgaver Kompetansetjenesten skal prioritere.

Kompetansetjenesten har bistått ME-foreningen og Helsedirektoratet i utarbeidelse av en et informasjonshefte: Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne. heftet ligger nå i Helsedirektoraet for godkjenning. Den Nasjonal veilederen for CFS/ME er et vesentlig bidrag til å øke generell kompetanse om CFS/ME, både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinje-tjenesten. Veilederen er omfattende, og gir en god bakgrunn for å forstå tilstanden bedre, og for å kunne tilby pasienten hjelp. Forhåpentligvis vil den også være en hjelp for pasienter og pårørende. Veilederen gir også råd med tanke på diagnosekriterier. Gjennom å arrangere kurs, delta i undervisning, ha hospitanter og utreiser for veiledning dekkes kravet om kompetansespredning. Kompetansetjenesten har bistått ME-foreningen og Helsedirektoratet i utarbeidelse av en et informasjonshefte: Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne. Heftet ligger nå i Helsedirektoraet for godkjenning. Det er foreløpig ikke utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde, men dette vil vi arbeide videre med. Generell informasjon er lagt ut på vår nettside (www.oslo-universitetssykehus.no/kompetanseCFSME). I samråd med referansegruppen har Kompetansetjenesten lagt en plan for kompetansespredning. Det planlegges å holde Helsearbeiderkurs i andre regioner enn Helse Sør-Øst, bl.a. i Helse Vest. Vi vil også reise ut til andre regioner og veilede i forhold til pasienter. Arbeidet med å implementere Nasjonal veileder i klinisk praksis, bl.a. via kontakt med allmennlegeforeningen, er også ledd i kompetansespredning.

I forrige årsrapport satte vi opp, i samarbeid med referansegruppen følgende resultatmål: i) Arbeide opp mot NAV, både gjennom Helsedirektoratet og ved direkte kontakt med NAV, angående arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ii) Arbeide med verktøy til hjelp ved diagnosesetting iii) Rehabilitering av de aller sykeste; inkludert rollefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten iv) Arbeide med implementering av veilederen i klinisk praksis v) Arbeide videre med nettsidene Kompetansetjenesten har vært i møte med Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet i forhold til pleiepenger og hvordan dette blir brukt i forhold til barn og unge med CFS/ME. I løpet av høsten 2014 har vi erfart at praksis ikke er lik i hele landet, og har bedt om et nytt møte. Vi fortsetter arbeidet med verktøy i forhold til diagnosesetting, Rehabilitering av de aller sykeste, inkludert rollefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten, er fortsatt noe vi vet lite om. Kompetansetjenesten har så vidt begynt arbeidet med å få en oversikt over hvor mange som finnes i denne gruppen, og hvordan de følges opp. Vi har i 2014 arbeidet med å få Helsedirektoratets veileder implementert i klinisk praksis, både i forhold til fastleger og spesialister. Det ble i 2013 fra rehabiliteringsinstitusjonene etterlyst et nettverksmøte mtp hvordan en best kan hjelpe denne pasientgruppen. Vi holdt et slikt møte i juni 2014, og alle institusjoner med avtale ble invitert. Vi hadde ca 40 deltakere, og det ble i etterkant satt ned en gruppe som ser på evalueringsverktøy mht effekten av habiliteringen. Hvis alle/flere habiliteringsinstitusjoner bruker de samme verktøyene, vil dette gi oss data som vil være et godt utgangspunkt for videre forskning. Dette arbeidet vil bli videreført i 2015. Vi har vært med å sluttføre arbeidet med veilederen for voksne i deres møte med barn og unge med CFS/ME, som ME-foreningen har tatt initiativ til, med støtte fra Helsedirektoratet. Vi ønsker fortsatt å være nært knyttet opp til forskningsmiljøene som arbeider med CFS/ME, og har etablert treffpunkter i forhold til forskningsmiljøet på Ahus . CFS/ME-senteret er også involvert i mulitsenterstudien som undersøker effekten av rituxibam, i tillegg til prosjekter de har selv. Flere deltok på Invest in ME i London i mai 2014 og IACFS/ME Biennial Conference i mars 2014. Her hadde representanter fra Komeptansetjenesten innlegg og posters. Representanter fra Kompetansetjenesten var også og hospiterte i Bath, England, hos Esther Crawley og hennes gruppe, samt ved Universitetet i Birmingham mtp samarbeidsprosjekter. Mht resultatmål for 2015, har vi sammen med referansegruppen satt opp følgende mål: i) Arbeide opp mot NAV, både gjennom Helsedirektoratet og ved direkte kontakt med NAV, angående arbeidsavklaringspenger og pleiepenger . Pleiepenger har høyeste prioritet. ii) Arbeide med verktøy til hjelp ved diagnosesetting iii) Rehabilitering av de aller sykeste; inkludert rollefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten iv) Etablere minst ett faglig nettverk i tillegg til ergoterapeut-nettverket som allerede er etablert v) Delta i minst ett helsearbeiderkurs utenfor egen region vi) Utarbeide tema-hefter til bruk for pasientgruppen. I løpet av 2015 ønsker vi å ha ferdig 3-4 små brosjyrer. vii) Arrangere forsker-nettverkssamling

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
14 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME har deltatt i undervisning av spesialistkandidater innenfor barnemedisin med 1 time på Barnenevrologikurset høsten 2014. Vi hadde også et innlegg på Primærmedisinsk uke om ”Familiefokus ved MUPS tilstander som f.eks. CFS/ME” (1,5 timer). Vi har undervist i NAV Oppegård (1,5 timer), og også for NAV-leger nasjonalt (1 time). I april deltok representanter fra Kompetansetjenesten på fylkesmøte i Ålesund i anledning implementering av pasientforløp for barn og unge med kronisk utmattelse (2 timer). Vi har deltatt med innlegg om CFS/ME for EEG-teknikkere (2 timer), og undervist leger og fysioterapeuter på Olympiatoppen (1 time). Ergoetrapeut har undervist både ved videreutdanning for ergoterapeuter og etterutdanningskurs. Kompetanetjenesten var også representert ved kurs ved Sykehuset i Vestfold om barn og voksne med kronisk utmattelse. Videre holdt vi foredrag for psykologer i Reich foreningen: ”Psykiske aspekter ved CFS/ME”. Regionalt nettverk for CFS/ME i Nord-Norge arrangerte et 2 dagers kurs for helsepersonell i november i Tromsø, og Kompetansetjenesten deltok med flere innlegg første dagen av konferansen. Kompetansetjenesten har videre deltatt i etterutdanningskurs under regi av R-BUP (kognitivatferdsterapi ved CFS/ME, 3 timer) og undervist BUP Nord (Oslo) om tilstanden (3 timer), og BUP Furuset (Oslo).

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har ingen egen klinisk aktivitet, men vi arbeidet tett opp mot CFS/ME-teamet på Barneavdeling for Nevrofag, Rikshospitalet, og CFS/ME-senteret på Aker universitetssykehus, OUS.

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
  • Lærings- og mestringskurs for barn og unge. (Kurs).
  • Lærings- og mestringskurs for voksne. (Kurs).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Nordisk Barnenvrologmøte i Bergen i mai 2014. (Konferanse).
  • Forskningskonferanse CFS/ME. (Konferanse).
  • • IACFS/ME konferanse i San Francisco. (Konferanse).
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste hadde innlegg om ”Chronic Fatigue Syndrome, Current status”, på Nordisk Barnenevrologmøte i Bergen (1 time). Det var satt av tid til diskusjon om hvordan en forholder seg til denne gruppen i de andre nordiske landene. Representanter fra Kompetansetjeneste var representert på ACFS/ME konferanse i San Francisco: med 2 posters + innlegg. Dette er en internasjonal konferanse som samler forskere, helsearbeidere og pasienter/pårørende. Kompetansetjenesten arrangerte i november 2014 en en-dags forskningskonferanse om CFS/ME. Professor Mady Hornig fra Columbia University, New York, professor Per Magnus fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt og psykolog Elin B. Strand, Nasjonal Komeptansetjeneste for CFS/ME hadde innlegg. Konferansen var åpen for alle interesserte. Kompetansetjenesten har deltatt i Lærings- og mestringskurs for barn og unge både våren og høsten 2014. Dette kurset er bregnet for pasienter i og rundt Oslo. Vi har også deltatt på Lærings- og mestringskurs for voksne. Vi mottar e-poster og telefoner fra annet helsepersonell og pårørende, som vi forsøker å besvare etter beste evne. I samarbeid med ME-foreningen og Helsedirektoratet har vi vært med å utarbeidet en guide:"Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne i møte med barn og unge med diagnosen." Heftet ligger nå i Helsedirektoratet for godkjenning.

Kvalitetsverktøy

  • Forskningsbiobank, 2013, Biobank
Utfyllende informasjon

Ved enheten på Aker er det i bygd opp et tematisk forskningsregister og en forskningsbiobank med muligheter for hypotesetesting. Biobanken ble presentert ved Folkehelsa august 2014 og representanter fra Biobanken og Kompetansetjenesten deltok på Biobank Konferanse i Oslo mars 2014. Kompetansetjenesten bistod Helsedirektoratet i ferdigstillingen av Nasjonal Veileder for CFS/ME i 2013. Denne danner et godt grunnlag for hvordan en skal forholde seg til denne pasientgruppen. Vi har også kommet med innspill til revidering av veilderen i 2014. I løpet av 2013 ble det, i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri, startet en oppfølgingsstudie for å se hvordan det går med pasienter som har vært til tverrfaglig vurdering pga uklare diagnoser. Mange av disse pasientene har CFS/ME. Dette arbeidet ble noe forsinket pga omlegging til nytt datasystem ved OUS, men er nå i gang igjen. På CFS/ME-senteret på Aker er det planalgt et oppfølging av pasienter som allerede er registrert i Biobanken (avvneter REK-godkjenning). Representant fra Kompetansetjenesten har også systematisert erfaring de har gjort seg ved sengeposten på Aker i forhold til de aller sykeste.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Pinxsterhuis, Irma, Strand, Elin Bolle, Stormorken Eva, Sveen

From chaos and insecurity to understanding and coping:....

British Journal of Guidance & Counselling, http://dx.doi.org/10/1080/03069885.2014.987725

Forskningsprosjekter

Mestring av hverdagen med Myalgisk Encephalopati - utvikling av et lærings- og mestringstilbud i primærhelsetjenesten

[Rediger] Irma Pinxsterhuis , ergoterapeut, PhD-student, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Validering av et klassifiseringsverktøy til bruk i forskning og klinikk

[Rediger] Elin Bolle Strand, spesialpsykolog PhD , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Ergospirometri som diagnostikk metode ved myalgisk encefalopati/chronic fatigue syndrome

Katarina Lien, lege, PhD-student, Oslo universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Irma Pinxsterhuis avsluttet sitt doktorgradsarbeid i 2014, og vil disputere i løpet av 2015. Validering av et klassifiseringsverktøy til bruk i forskning og klinikk: Der er det gjort analyser og laget et utkast til artikkel som det arbeides videre med. Denne forventes å være ferdig i løpet av 2015. CFS/ME-senteret på Aker er involvert i Rituximab studien, også med representanter fra Kompetansetjenesten. Ingrid Herder, Katarina Lien og Sissel Skulstad Martinsen er i gang med screening av pasienter og har begynt med infusjoner på de første deltagerne. Dette er en multisenterstudie som utgår fra UiB/Haukeland Universitetssykehus. Hypotesen er at en undergruppe av pasienter med CFS/ME har et kronisk aktivert immunsystem og vil ha gunstig effekt av behandling av B- lymfocytter med et monoklonalt anti-CD20 antistoff rituximab med induksjons- og vedlikeholdsbehandling. Psykolog Elin B. Strand har startet et prosjekt med mindfulness Det er planalgt at utprøving av mindfulnessgrupper på CFS/ME pasienter kan komme i gang i løpet av våren 2015. Vi har fått kontakt med en lege som tar mindfulnessutdanningen på høyskolen i Gjøvik og som vil stå for dette. Vi vil prøve å få et videre samarbeid med høyskolen i Gjøvik fremover slik at dette kan bli et kontinuerlig tilbud. De har der studium i mindfulness og trenger praksisplasser for sine studenter. Det er også aktuelt å samarbeide med dem i forhold til å gjøre forskning på dette. Dette er tenkt som er prosjekt for Kompetansetjenesten.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Trond Diseth

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Nina Langeland
Referansegruppens leder (HV)
Anika Aakerøy Jordbru
Representant Helse Sør-Øst
Dag Sulheim
Representant Helse Sør-Øst
Eva Stormorken
Brukerrepresentant
Inghild Follestad
Representant Helse Vest
Ingrid B. Helland
Representant for tjenesten
Kjell Søiland
Kommunal representant
Merethe Gotaas
Representant Helse Midt-Norge
Oddny Selbak
Brukerrepresentant
Torstein Baade Ro
Representant Helse Midt-Norge
Wendy Hansen
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler