Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr. Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte. Virksomheten omfatter utarbeidelse av metodebeskrivelser, kravspesifikasjoner og veiledere, opplæring og rådgiving, forskning, vurdering av nye metoder og teknologi, og bistand til kvalitetskontroll av dekontaminering. Tjenester retter seg mot alle deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten. Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Oppgaver og resultat
Kompetansetjenestens aktivitet vurderes å være i tråd med oppgavespekteret. I 2015 er det bygget opp ytterligere kompetanse, som er formidlet på ulike måter til målgruppene: helsepersonell og andre faggrupper innen spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten og primærhelsetjenesten over hele landet, samt til allmennheten. Hovedaktiviteten er rettet mot personell som anvender dekontamineringsprosesser i forbindelse med gjenbruk av medisinsk utstyr og dekontaminering av anlegg og maskiner i behandlingsmiljøet. Hensikten er å sørge for at medisinsk utstyr o.a., er fritt for sykdomsfremkallende stoffer slik at pasienter og personell ikke påføres infeksjoner. Det er utarbeidet nye metodebeskrivelser for kontroll og validering av sterilisering og det er utført et stort antall kontroller og valideringer av sterilisatorer og kontroller av dialysevæske. Tjenesten er tilgjengelig for alle deler av helse- og tannhelsetjenesten i hele landet. Det er etablert et nettverk med kompetansesentre for smittevern i alle helseregioner. Løpende veiledning og rådgiving til alle nivåer helsetjenesten er omfattende. Det er etablert flere forskernettverk med nasjonale og internasjonale forskere. Referansegruppen har representanter for alle regioner og ulike deler av helsetjenesten, i har også et internasjonalt medlem.

Kompetanseutviklingsplanen omfatter følgende: Ledelsesforankring, oppbygging og spredning av grunnkompetanse, bistand til fagskoleundervisning, reetablering av utdanningstilbud for ledende dekontamineringspersonell, nasjonal veileder for validering av vanndampsterilisatorer, revisjonsplan for dekontaminering og opplæring av fagrevisorer, opplæring av dialysepersonell om hygiene ved håndtering av dialysevæske, kompetanseformidling på internett, forskning og etablering av forskernettverk. 1. Bidra til at ledere i helsevesenet får forståelse for at dekontaminering er en grunnleggende forutseting for kvalitet i helsetjenesten og derigjennom sørge for ledelsesforanking av og forståelse for behovet for kompetanseheving. 2. Formidle grunnkompetanse i dekontaminering til alt helsepersonell gjennom grunnkurs i dekontaminering på nasjonalt nivå. Bistå regionale kompetansesentre i smittevern med å etablere tilsvarende kurs på regionalt nivå, og eventuelt på lokalt nivå dersom det er hensiktsmessig. Kurset har blitt arrangert i 11 år og etterspørselen er fremdeles stor. 3. Utarbeide opplæringsmateriell for viderekommpersonell som har dekontaminering som en viktig del av sine daglige arbeidsoppgaver. Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 4. Reetablere en utdanning for ledende dekontamineringspersonell i samarbeid med en høyskole, 60 studiepoeng. I Norge har det ikke vært utdannet personell med formell kompetanse innen dette fagområdet siden 2009. 5. Utarbeide nasjonal veileder for validering av vanndampsterilisatorer og vaskedekontaminatorer og tilby opplæring i bruk av disse. ISO 9001 beskriver sterilisering som en spesiell prosess hvor sluttproduktet ikke kan kontrolleres. Slike prosesser skal kvalitetssikres ved validering, monitorering og rutinekontroll. En nasjonal veileder vil gi en helhetlig forståelse for validering med generelle kravspesifikasjoner til sterilisator, hva en validering omfatter og krav for å sikre kvalitet av sterilproduksjon. Målgrupper: Ingeniører, teknikere og brukerer som har ansvar for kvalitetssikring av sterilisering. 6. Utarbeide revisjonsplan for dekontaminering og lære opp fagrevisorer. Resultatene av revisjon vil være et viktig redskap for idenfikasjon av kompetansehull og systemfeil. Målsettingen er å spre denne kompetansen til alle helseregioner. 7. Tilby opplæring i produksjon og kontroll av hemodialysevæske. Målgrupper: medisinkteknisk personell, dialysepersonell, teknisk personell, smittevernpersonell. 8. Kompetanseformidling på internett. Tjenestens internettside er bygget opp som en base av hjelpemidler med veiledere, relevant litteratur, foredrag, ofte stilte spørsmål og som en kurs/konferansestøtte. Internettsiden benyttes aktivt i formidling av nettverksmøter, kurs og konferanser. http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nasjonal-kompetansetjeneste-for-dekontaminering. 9. Forskning og etablering av forskernettverk.

nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering vurderer at resultatmålene for 2015 er oppnådd, se nærmere spesifikasjon nednerof. Resultatmål: Grunnopplæring: I 2015 har vi oppnådd 22 % økning i deltakelse på grunnkurs i dekontaminering. Resultatmål: Utdanning av ledende dekontamineringspersonell. Tjenesten har som målsetting å reetablere en utdanning for ledende dekontamineringspersonell. I 2000 startet vi på oppdrag fra daværende Helsetilsynet en slik utdanning i samarbeid med Lovisenberg diakonale høgskole. Studiet fikk eksamensrett med 20 vekttall i 2001. Lovisenberg videreførte utdanningen fram til 2009. Kompetansetjenesten arbeidet lenge strategisk mot Nordic School for Public Health (NHV) i Gøteborg for å få i stand en felles nordisk utdanning samordnet med diplomutdanningen i smittevern som var etablert der, blant annet fordi et felles nordisk utdanningstilbud ville være mer robust enn en nasjonal utdanning. Nordisk råd besluttet imidlertid å legge ned NHV, og kompetansetjenesten har derfor tatt et initiativ til å reetablere en egen nasjonal utdanning sammen med Lovisenberg. Resultatmål: Kvalitetssikring av sterilisering. Målet er at alle deler av helsetjensten skal sikre kvaliteten på sterilisering av medisinsk utstyr. Et delmål for kompetansetjenesten er å tilby kontroll av sterilisatorer med biologiske indikatorer (alle deler av helsetjensten) og å tilby validering av vanndampsterilisatorer (spesialisthelsetjenesten). I 2015 har vi hatt 5 % økning av kontroll av sterilisator med biologisk indikator i henhold til anbefalingene, og ca. 10 % økning av validering.. Resultater av kontrollene er nærmere beskrevet under kvalitetsverkstøy. Konklusjon: Det er fortsatt manglende kontroll i store deler av helsetjensten. Spesielt gjelder dette primærhelsetjenesten. Resultatmål: Opplæringsmateriell for dekontamineringspersonell som har dekontaminering som en viktig del av sine daglie arbeidsoppgaver. Det er under utarbeidelse et e-læringprogram med 13 moduler, hver med varighet ca 1 time. Resultatmål: Revisjonsplan for dekontaminering: Utkast utarbeidet i henhold til en modell fra Storbritannia, og denne vil bli testet ut Oslo universitetssykehus i 2016. Resultatmål: Kontroll av dialysevæske. Målet er at alle dialyseavdelinger skal følge ny veileder for tilvirking og håndtering av dialysevæske (2014). Tjenesten utfører kontroll for majoriteten av norske dialysaeavdelinger. I 2016 vil tjenesten tilby opplæring i produksjon og kontroll av hemodialysevæske for medisinkteknisk personell, dialysepersonell, teknisk personell, smittevernpersonell. Resultatmål: Forskning og etablering av forskernettverk. Det vises til avsnittene om vitenskapelige artikler og forskningsprosjekter. Resultatmål: Forskning og etablering av forskernettverk. Det vises til avsnittene om vitenskapelige artikler og forskningsprosjekter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
9 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
5 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
31 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
11 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
16 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste har ikke klinisk virksomhet, men har aktivitet i tilknytning til testing og kontroll av dekontaminering av medisinsk utstyr.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • TV2 hjelper deg 3. september 2015: Hva rengjør mobilen din best? www.TV2.no/a/7331561. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 hjelper deg 8.oktober 2015: Elendig renhold på legekontor www.TV2.no/a/7472589. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Grunnkurs i dekontaminering. 220 deltakere. (Kurs).
 • Dekontamineringsdagene. 2 dagers konferanse med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. 190 deltakere. (Konferanse).
 • Landsmøte, Norsk forening for sterilforsyning. Foredrag om låneutstyr. (Konferanse).
 • Årsmøte, Forening for sykehusenes tekniske ledelse. (Konferanse).
 • Dekontaminering og smittevern. (Nettmøte).
 • Daglig veiledning i et bredt spekter av dekontamineringsspørsmål, møter, telefon og e-post. (Veiledning).
 • Veiledning i forbindelse med hemodialysevæskeanalyser. (Veiledning).
 • Norsk fotterapeuters forbund. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Dekontaminering og smittevern, sykehus og kommunehelsetjenesten 70 stk. (Kurs).
 • Validering av vanndampsterilisatorer- veiledning/feilsøkingning. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Sterilforsyning, revisjon av kravspeskifikasjoner. (Veiledning).
 • Vanndampsterilisering og kontrollrutiner. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsregister for testing av hemodialysevæske, 2008, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Kvalitetsregister for steriliseringsprosesser, 1993, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregisteret for steriliseringsprosesser ble etablert i 1993. Opprinnelig ble det bare utført kontroll av sterilisatorer med biologiske indikatorer og omkring 300 enheter var tilknyttet ordningen. Ved utgangen av 2015 var det 2798 enheter med 5572 sterilisatorer inkludert i registeret som omfatter både primærhelsetjensten, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I 2015 ble det påvist vekst av biologisk indikator i 63 av 5963 kontrollerte sykluser, dvs. 1,06/100 (1,06 %). Til sammenligning er kravet til sterilitet en maksimal risiko på 1/1.000.000 (0,0001 %). I 2012 ble registeret utvidet til å omfatte validering av vanndampsterilisatorer i spesialisthelsetjenesten. Validering utføres i samsvar med NS-EN ISO 17665-1-2:2006 og NS-EN 285:2006+A2:2009. I 2015 omfattet valideringen 64 sterilisatorer i Helse Sør-Øst og Helse Vest. Det ble avdekket større eller mindre feil på ca 50 % av sterilisatorene. 24% av avvikenr ble kategorisert som lav risiko, 41% som middels risiko og 35 % avvik med høy risiko. De avvikene med høy risiko var så alvorlige at sterilisatorene måtte tas ut av drift, midlertidig eller permanent. Årlig validering og kontroller med biologiske indikatorer beviser at svikt i steriliseringsprosesser forekommer hyppig og at kvalitetssikringen må forbedres framover. Tjenesten ser behov for økt kompetanse og kvalitetskontroll både i primærhelsetjensten og spesialisthelsetjenesten. Kompetansetjenesten opprettet i 2008 et kvalitetsregister for hemodialysevæske, med resultater på tester på endotoksin og kimtall. Hemodialyseavdelinger produserer vann i vannrenseanlegg for tilvirkning av hemodialysevæske. Krav til monitorering av vann til dialyse og dialysevæsker er angitt i ISO 11663:2009(E) og Veileder for tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske utgitt av Helsedirektoratet i sept. 2014. Nasjonal kompetansesenter for dekontaminering satt i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinene. For å beskytte dialysepasienter mot skadelige effekter forårsket blant annet av mikrobiologiske forurensninger er det nødvendig med regelmessig testing og overvårkning av dialysevannet. 48 dialyseenheter (avdelinger og satelittenheter) var i 2015 tilknyttet registeret med kontrollfrekvenser fra 1 til 12 ganger per år. Det ble kontrollert 1114 prøver i 2015, hvorav 11 var positive på endotoksin og 12 var positive for kimtall. Vannrenseanlegg ved satelittenheter hadde høyest forekomst av positive prøver. Tjensten opplever at satelittenhetene har størst behov for veileding i prøvetakning og tiltak som skal iverksettes ved positive prøver.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Roques C, Al Mousa H, Duse A, Gallagher R, Koburger T, Lingaas E, Petrosillo N, Škrlin J

Consensus statement: patient safety, healthcare-associated infections and hospital environmental surfaces.

Future Microbiol 2015;10(10):1629-34. Epub 2015 okt 6

PMID:
26437762
Utfyllende informasjon

Artikkelen er et resultat av et internasjonalt nettverkssamarbeid med University Paul Sabatier, Toulouse, Frankrike, Royal College of Nursing, London, UK, Infection Control Directorate, Al-Shamiya, Kuwait, NHLS & University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika, Hygiene Nord GmbH, Giefswald, Tyskland, Infectious Diseas Division, National Institute of Infectious Diseases, Rome, Italia og Center for Clinical Microbiology & Hospital Infections, University of Zagreb, Kroatia.

Forskningsprosjekter

Surveillance and limitation of antibiotic resistant bacteria in sewage.

Vestfjorden avløpselskap (VEAS), Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Effect of education on the quality of decontamination in dental practice

Egil Lingaas, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontorer.

Linda Ashurst, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

PROTEINRESTER PÅ ENDODONTISK UTSTYR VED NORSKE TANNLEGEKOTORER: Endodontisk utstyr, som f.eks. rotkanafiler, er invasivt utstyr som er vanskelig å rengjøre, og det har vært stilt spørsmål om dårlig rengjort endodontisk utstyr kan medføre en risiko for overføring av prionprotein, f.eks. ved Creutzfeld Jacob sykdom. I Storbritannia har det siden 2007 derfor ikke vært tillatt å gjenbruke denne typen utstyr. I Norge blir dette utstyret i stor grad gjenbrukt på flere pasienter. Nasjonal kompetansetjeneste gjennomførte i 2015 en pilotundersøkelse av et 10-talls rotkanalfiler mottat fra et norsk tannlegekontor etter at de var rengjort på vanlig måte og gjort klare for gjenbruk. Vi påviste proteiner på 80 % av instrumentene, i mengder opptil 3,5 mikrogram per instrument. I samarbeid med Odontologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi derfor invitert tannlegekontorer fra hele Norge til å delta i en kartlegging av rutiner for rengjøring og desinfeksjon og samtidig innsamling av brukte rotkanalfiler for måling av proteiner på utstyret. EFFECTS OF EDUCATION ON THE QUALITY OF DECONTAMINATION IN DENTAL PRACTICE. I 2013 - 2015 ble det utarbeidet felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske lærestedene i Norge. Retningslinjene legger blant annet økt vekt på rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av dentalt utstyr sammenlignet med tidligere. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering deltok i arbeidsgruppen som utarbedet retningslinjene. Universitetet i Tromsø hadde allerede fra starten av tannlegeutdanningen i 2010 lagt særlig vekt på dette. Tilsvarende har undervisningen av tannleger ved Glasgow Dental Hospital, University of Glasgow, hatt et spesielt opplæringsprogram i dekontaminering for tannlegestudenter i 10 år. Dette ble opprettet etter at en kartlegging viste suboptimal hygienepraksis ved skotske tannlegekontorer. Dette prosjektet har som målsetting å kartlegge rutinene ved et utvalg norske og skotske tannlegekontoerer, og sammenholde de hygieniske rutinene med tannlegenes utdanning (utdanningsår og -sted). Samarbeidspartnere er professor Andrew Smith, University of Glasgow, professor Arne Hensten, Universitetet i Tromsø, og førsteamanuensis Morten Enersen, Universitetet i Oslo. SURVEILLANCE AND LIMITATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN SEWAGE Et samarbeidsprosjekt mellom Vestfjorden avløpsselskap (VEAS), NMBU, Fakultet for Veterinærmedisin og Biovitenskap, Bærum kommune, vann- og avløpsetaten, PhPlate AB, Karolinska Institutet, MTC, Unilabs laboratoriemedisin og Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering. Prosjektet er delfinansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden og har følgende hovedmål: "The main objective is to verify major sources of sewage outlet with regards to antibiotic resistant bacteria before this high risk outlet reach the main sewage system. A demonstration that proper handling of drug resistant bacteria at certain hot-spots in the sewage system may be cost-effective compared to handling all combined sewage in the major sewage plant with respect of eliminating drug resistant bacteria." Nasjonal kompetansesenters interesse i prosjektet knyttes først og fremst til hvordan man kan eliminere antibiotikaresistente bakterier ved kilden ved hjelp av dekontaminering.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Geir Teigstad

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Ann Margreth Berg
Referansegruppens leder (HMN)
Andrew Smith
Andre
Arne Hensten
Andre
June Aksnes
Representant Helse Vest
Randi Askeland
Representant Helse Sør-Øst
Vigdis Moe
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler