Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr. Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte.

Virksomheten omfatter utarbeidelse av metodebeskrivelser, kravspesifikasjoner og veiledere, opplæring og rådgiving, forskning, vurdering av nye metoder og teknologi, og bistand til kvalitetskontroll av dekontaminering.

Tjenester retter seg mot alle deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Oppgaver og resultat
Aktiviteten til Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering, heretter kalt NKD, vurderes å være i tråd med oppgavespekteret. 1 Bygge opp og formidle kompetanse: 1a. NKDs egen kompetanse er utvidet ved at en ingeniør har fått utdanning ved Eastwood Park, England i: Washer disinfectors - periodic testing (to NHS guidance), Automated Endoscope Reprocessors - quarterly testing (to NHS guidance) og Automated Endoscope Reprocessors - annual testing (to NHS guidance). NKD har dermed fått kompetanse i validering av vaskedekontaminatorer, og kan bistå spesialistehelsetjenesten med utførelse og rådgiving om dette. 1b. Det er i 2018 utviklet flere nye anbefalinger som er tilgjengelige på NKDs nettside. Det gjelder blant annet veiledning for kvalitetssikring og reduksjon av feilkilder ved nyinstallasjon av sterilisatorer samt flere anbefalinger for gjennomføring av validering, kravspesifikasjoner for vaskedekontaminatorer og anbefalinger for maskinell og manuell rengjøring og desinfeksjon av kritisk utstyr, semi-kritisk utstyr og ikke kritisk utstyr. 1c. NKD har bidratt i revideringen av dokumentet; "Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis" og har vært representert i referansegruppen for "Byggveiler for smittevern" i regi av Sykehusbygg HF 1d. Det er etablert et samarbeid med NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) om undervisning i dekontaminering, Nettside: http://www.noklus.no. . 1e. I tillegg til nettsiden spres kunnskap gjennom kontakter via telefon og e-post. Omfanget av denne virksomheten er det redegjort for i andre deler av årsrapporten. Nye temaer som kommer via kontakter med brukerne knyttes opp mot spørsmål og svar databasen på nettsiden. 2 Overvåke og formidle behandlingsresultater: 2a. Overvåking av kvaliteten på dekontamineringsprosesser er det nærmere redegjort for i andre deler av rapporten. 3. NKD deltar i forskning og har etablert forskernettverk. 4. Bidra i relevant undervisning; 4a. NKD holder et stort antall forelesninger om dekontaminering til ulike kategorier av helsepersonell, fra grunnutdanning av helsesekretærer til spesialistutdanning av leger. Det holdes nettundervisning om dekontaminering for smittevernpersonell over hele landet, og NKD har bidratt med foredrag på faglige møter og konferanser. Nærmere spesifikasjon finnes i andre deler av rapporten. 5. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning 5a. NKD har via de 4 regionale kompetansesentra for smittevern etablert en nettverksgruppe med formål å spre kompetanse via de regionale kompetansesentrene. Dette er et "operativt" supplement til referansegruppen. Det er gjennomført tre møter. 5b. Det er opprettet samarbeid med de 5 regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) for samarbeid mot tannhelsetjenesten. 5c. NKD har også fokus på kompetanse hos medisinsk teknisk personell og byggteknisk personell. 5d. NKD har vært aktiv med formidling om dekontaminering til allmenheten, med flere innslag i massemedia (TV, radio, aviser). 6. Likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester; NKD er tilgjengelig for alle deler av spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten i hele landet. 7. Implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis; 7a. Det eksiterer få formelle retningslinjer om dekontaminering (utgitt av Helsedirektoretet i henhold til Retningslijnjer for retningslinjer). «Veileder for tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske» ble utgitt i 2014. NKD gir informasjon og råd om hvordan dialysevæske skal håndteres, og om mikrobiologiske prøver. NKD’s erfaring er at veilederen tolkes ulikt og har har ferdigstilt planer for et nasjonalt dialyseseminar 16.9.19. 7b. NKD formidler kunnskapsbasert praksis gjennom sine undervisning, formidling og faglige anbefalinger. 7c: NKD deltar i Norsk speilkomite SN/K 113 Kvalitetssikring av medisinsk utstyr og SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter under Standard Norge. Veiledning og råd fra NKD tar utgangspunkt i NS-EN ISO standarder. 8.. Referansegruppe; Referansegruppen har manglet representant fra Helse Midt Norge i 2018. Ny representant kom på plass ved årsskiftet 2018/2019. Det er avholdt 3 møter, hvorav ett telefonmøte. Referansegruppen har ikke hatt brukerrepresentant. NKD anser personell ansatt i helsetjenesten som våre brukere. Dette har vært klarert med Helse Sør-Øst og referansegruppen.

Råd og veiledningstjenesten sammen med bekrevne kvalitetsindiaktorer gir god oversikt over kompetansenivået og -behovet blant aktørene vi betjener. NKD’s statistikk for henvendelser viser at testfrekvens for sterilisatorer utgjør 50 % av henvendelsene. Vask og rengjøring 21 %. Sterilisering utgjør 16 %, desinfeksjon 6 %, fleksible endoskop utgjør 2 %. Lovkrav er ikke ubetydelig: 5 %. Eksempler på henvendelser til kompetansetjenesten som illustrerer et stort gap mellom kompetanse og forsvarlig praksis: - Kirurgiske instrumenter blir vasket i oppvaskmaskiner, ikke instrumentvaskemaskiner ihht ISO 15883 - Kan kirurgiske instrumenter vaskes i en vanlig oppvaskmaskin beregnet til kopper og kar? - Bekymringen gjelder et legekontor i Oslo. Der steriliserers medisinsk utstyr i en hybelkomfyr. - Kirurgiske instrumenter vaskes manuelt med oppvaskmiddel Oppmerksomheten overfor rengjøring og vaskedekontaminatorer er i tråd med hva NKD har ønsket økt fokus på, derav publisering av «anbefaling for leger, tannleger og helseinstitusjoner før innkjøp av vaskedekontaminator». NKD har bistått eksternt HF iht problemer ved nyinstallasjon som hadde medført langvarig driftsstans. Her avdekkes flere forhold som understøttet vår formening om at kompetanseheving på tvers av faggrupper som helsepersonell, teknisk personell (sammenfallende tjenester) og leverandører bør styrkes. NKD er av den oppfatting at det kunne ha vært nyttig med et nasjonalt forum for teknisk personell som er involvert i dekontamineringsutstyr. NKD sin vurdering av status iht 9 punkters kompetansesprednings plan. 1. NKD mener at målet om ledelses-forankringen og forståelse for kompetanseheving er kommet langt, men at en ikke er kommet helt i mål. Forankringen av en dekontamineringsansvarlig tilknyttet hvert enkelt helseforetak, institusjon eller klinikk burde være målsettingen. Spesielt sett opp mot tverrgående faggrupper som helsepersonell, teknisk personell (sammenfallende tjenester). 2. NKD er av den oppfatning at aktiviteten med formidling av grunnkompetanse er i riktig retning. Inkludering av teknisk personell er her viktig. 3. NKD hadde planlagt et stort E-læringsprogram som dessverre ikke kunnet la seg gjennomføre da samarbeidet med den kommersielle aktøren opphørte p.g.a konkurser og forretningsmessige omstruktureringer. Andelen ferdigstillelser av NKD’s faglige anbefalinger er i løpet av 2018 økt. Det totale tilgjengelige materialet er blitt betydelig. 4. NKD forsøk på å reetablere ledende utdanning har dessverre ikke lykkes så langt. 5. NKD har utarbeidet faglige anbefalinger for validering. Vaskedekontaminatorer og tilbud om opplæring gjenstår. 6. NKD har gjennomført planleggingen av pilot prosjekt for revidering av fleksible endoskop, dette arbeidet gjennomføres i 2019. 7. Opplæring og kontroll av hemodialysevæske er en løpende aktivitet. NKD gjennomfører landsdekkende seminar 19.9.19. 8. NKD har en løpende kompetanse formidling. 9. NKD har ikke nådd målsettingen om etablering av forskningsnetteverk. NKD anser at årets aktivitet sammenfaller med oppgaver og mål for kompetansespredning. Likevel erkjennes det fortsatt lang vei å gå før kompetansen på dekontaminering kan anses som desentraliserte.

NKDs resultatmål er at alle deler av helsetjenesten skal ha tilstrekkelige kunnskaper om og ferdigheter innen dekontaminering til at medisinsk gjenbruksutstyr kan brukes uten at det medfører risiko for smitte av pasienter eller personell. Siden et flertall av helsepersonell og mange andre yrkesgrupper i helsevesenet er involvert i rengjøring, desinfeksjon og/eller sterilisering, er målgruppen svært stor. Evaluering av aktiviteten opp mot målene er god for de gruppene som NKD har direkte kontakt med. Eksempelvis viste evalueringen av Dekontamineringsdagene 5-6. juni 2018, med svarprosent 57 %, at 39,6 % var svært godt fornøyd og 56,6 % var godt fornøyd og med utbyttet av seminaret. Evaluering fra Grunnkurs i dekontaminering, 20. mars 2018 med svarprosent 63 % viste at 64,5 % var svært fornøyd og 33,9 % var godt fornøyd og med utbyttet av kurset. Gjennom kompetanseindikatorene og NKDs aktivitet har vi god kjennskap til kunnskapsnivået. NKD ser at antall positive prøver for vanndamp sterilisatorer, med et forbigående unntak i 2017 har en fallende kurve. For tørrsterilisatorer er derimot bildet mere bekymringsfullt. I den norske helsetjenesten brukes tørrsterilisering på flertallet av legekontor, fotterapeuter og tannlegekontor. Men det er ikke uten videre sikkert at helsepersonell som deltar på kurs i regi av NKD og/eller som kontrollerer sin dekontaminering med bistand fra NKD, er representative for den store delen av helsetjenesten som NKD ikke har kontakt med. For å få et bredere grunnlag for kartlegging av kompetanse har NKD i 2018 utviklet et elektronisk kartleggingsverktøy som kan tilpasses ulike faggrupper. Dette vil bli pilottestet i 2018, og resultatene vil bli brukt til en målrettet kompetansespredning tilpasset spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten, teknisk personell og andre grupper. Mange brukere av sterilisatorer i primærhelsetjenesten utfører ikke årlig service & vedlikehold av sterilisatoren, det kan gå mange år i mellom. Uavhengig om dekonatminering foregår i spesialisthelsetjenesten eller ved små behandlingsenheter gjelder samme krav til faglig forsvarlighet og kvalitet. Utstyr som brukes i forbindelser med aseptiske inngrep/prosedyrer skal ikke re-prosesseres under lavere krav til faglig forsvarlig fordi det er på f.eks på et legekontor. I realitet ser, opplever og hører vi om at dette skjer. Det er forskjellig praksis, ulike holdninger, ulik opplæring og kunnskap, samt forskjell når det gjelder fasiliteter og utstyr. NKD vurdering er at fagfeltet dekontaminering på mange områder fremdeles er kompetansesvakt. Med utgangspunkt i NKD sin opprinnelige plan og status for måloppnåelse er mye gjort, men det gjenstår likevel mye arbeid før kompetansen om dekontaminering kan anses som desentralisert. Primærhelsetjenesten har hovedsakelig behov for råd rundt manuell rengjøring, desinfisering og sterilisering av medisinsk utstyr og basalt smittevern. Mange i primærhelsetjenesten mangler gode rutiner har ikke god praksis og den faglige forsvarlighet som bør forventes tilknyttet re-prosessering av medisinsk utsyr. Fra spesialisthelsetjenesten kommer regelmessig spørsmål om rengjøring av mere komplisert og kritisk utstyr. Oppbevaring av sterilt utstyr, utforming av sterilsentraler og krav til ren rom er også tilbakevendende temaer. NKD opprettholder anbefalingen og vil jobbe for at dekontaminering blir et obligatorisk emne i alle grunnutdanninger som utdanner helsepersonell for å kontinuere grunnkunnskapen. Kurs og undervisning gjennom de regionale nettverksgruppene mot dedikerte målgrupper i hver region basert på kunnskapskartleggingen skal intensiveres. NKD sitt samarbeidet med NOKULS som dekker 99 % av landets legekontorer og 95 % av de norske sykehjem, samt de odentologiske kompetansesentre (ROK) vil gi NKD større nedslagsfelt for spredningen av grunnkunnskap om dekontaminering.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
6 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
24 timer
Utfyllende informasjon

I 2018 har Kompetansetjenesten hatt undervisning i dekontaminering for Grunn- og videreutdanning av helsepersonell: Folkeuniversitetet Helsefagskolen OsloMet, Radiografutdanningen OsloMet og Lovisenberg diakonale høgskole, operasjonssykepleierutdanningen Etterutdanning av helsepersonell: Kvartalsvis nettundervisning med deltakelse fra alle regioner Teknisk personell i sykehus, flere regioner Kirurgisk personell, flere regioner

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke klinisk virksomhet, men har aktivitet i tilknytning til validering, testing og kontroll av dekontaminering av medisinsk utstyr. Detter er redegjort for under fanen kvalitetsverktøy.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • På kompetansetjenestens nettside er det Faglige retningslinjer og veilderere. (Veiledning).
 • På kompetansetjenestens nettside er Presentasjoner, brosjyrer og skjemaer:. (Veiledning).
 • På kompetansetjenestens nettside er det Lenker til riktig instrument behandling. (Veiledning).
 • På kompetansetjenestens nettside er det tilgang til FAQ listen som består av 9 hovedtemaer. (Veiledning).
 • TV2 hjelper deg: 18.01.2018: Renhold på treningssentre. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 Helsekontrollen: 01.11.2018: Renhold i neglesalonger. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 Helsekontrollen:15.11.2018: Renhold i sykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Grunnkurs dekontaminering. (Kurs).
 • Landskonferanse. (Konferanse).
 • Desinfeksjon. (Seminar).
 • Nye desinfeksjonsmidler og metoder. (Seminar).
 • Resistente bakterier og smittevern, Seminar i regi av Kreftforeningen. (Seminar).
 • Dekontaminering og resistente bakterier. (Nettmøte).
 • Veiledningstjenesten. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Forebygging av postoperative infeksjoner, seminarer for kirurgisk personell, 5 seminarer á 2-4 timer. (Seminar).
 • Dekontaminering og byggevirksomhet. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Desinfeksjonsmidler, Regionalt smittevernmøte. (Seminar).
 • Restetente bakterier og smittevern, Anestesipersonell, 3 seminarer á 2 timer. (Seminar).
 • Pasientsikkerhet og smittevern, regionalt seminar. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Veiledningstjenesten: Kompetansetjenesten er regelmessig i kontakt med over 1550 enheter i helse- og tannhelsetjenesten. Vår rådgivingstelefon er åpen alle hverdager fra 08.00 - 15.30. Det gis daglig faglige råd per telefon og e-post. I 2018 mottak kompetansetjenesten ca. 100 e-poster per mnd. I 2018 har Internett side hatt 12366 sidevisninger fra 7549 forskjellige IP adresser FAQ: FAQ listen på nettsiden består av 9 hovedtemaer: Veiledning om rengjøring av medisinsk gjenbruksutstyr med 4 deltema og 2 ofte stilte spørsmål med svar. Veiledning om anskaffelse og bruk av vaskedekontaminatorer 1 og kontroll av disse og 3 ofte stilte spørsmål med svar. Veiledning om pakking av utstyr for sterilisering med 8 underpunkter og 2 ofte stilte spørsmål med svar. Veileder om alternative steriliseringsmetoder for medisinsk utstyr med 4 undertema og 5 ofte stilte spørsmål med svar. Veileder om håndtering og oppbevaring av sterilt utstyr og 5 ofte stilte spørsmål med svar. Veileder om kontroll av sterilisatorer med 4 deltema og 1 ofte stilt spørsmål med svar. Veileder om bruk av kjemiske indikatorer 1 og 1 ofte spurt spørsmål med svar. Veileder om bruk av biologisk indikatorer 1og 8 ofte spurte spørsmål med svar. Veileder om rengjøring, desinfeksjon, transport og lagring av fleksible endoskop. Lenker: -Lenker til riktig instrument behandling, -Nasjonale anbefalinger for smittevern i tannhelsetjenesten Presentasjoner, brosjyrer og skjemaer: -Kartlegging av rutiner for dekontaminering av fleksible endoskop -Låneinstrumenter, presentasjon, Norsk forum for sterilforsyning, juni 2015 -Mikrobiologisk undersøkelse og risikovurdering av Trachi-Swab. -Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi, presentasjon -Test av sterilisator med biologisk indikator, presentasjon Faglige retningslinjer og veilderere: -Henvisning til viktige Lover, forskrifter og standarder. -Faglig anbefaling for fleksibelt endoskopisk utstyr. -Utforming av dekontamineringsenheter for fleksible endoskop Grunnkurs i dekontaminering, 1 dags kurs for spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og fotterapeuter. 110 deltakere fra hele landet. Tabellen viser geografisk fordeling av deltakere på våre grunnkurs i dekontaminering: År - antall - Leverandører - Private klinikker - OUS - Spesialist-helsetjenesten - Primær helsetjenesten - Helse Sør-Øst - Andre regioner 2014: 175 - 10 % - 9 % - 22 % - 50 % - 9 % - 70 % - 30 % 2015: 218 - 5 % - 10 % - 19 % - 28 % - 38 % - 80 % - 20 % 2017: 51 - 0 % - 0 % - 0 % - 0 % - 100 % - 88 % - 12 % 2018: 110 - 2 % - 3 % - 23 % - 27 % - 45 % - 80 % - 20 % Dekontamineringsdagene, 2 dagers konferanse med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. 170 deltakere.

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsidikatorer, 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Kompetansetjenestens faglige retningslinjer, 2018, Regional retningslinje
 • Kompetansespredningsplan for Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering , 2015, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Kvalitetsindikatorer: NKD har ingen formelt godkjente kvalitetsregistre, men kartlegger kvaliteten på dekontaminering på 3 ulike måter: Testing av sterilisatorer med biologiske indikatorer, validering av sterilisatorer og kontroll av dialysevann. Disse er et viktig grunnlag for identifikasjon av kompetansemangel og mål rettede tiltak for bedring av kompetanse. Kontroll av vann fra dialysemaskiner: De aller fleste norske dialyseenheter (52) er tilknyttet kontrollordningen for av dialysevæske. Regional fordeling er: Helse Sør-Øst: 29 % Helse Vest: 21 % Helse Midt: 27 % Helse Nord: 23 % Historikk på prøveresultater 2013-2018. Antall prøver: 1129 - 1204 - 1114 - 1018 - 853 - 956 Antall positive: 18 - 23 - 25 - 39 - 29 - 17 Kontroll av sterilisator med biologiske indikatorer (BI): Geografisk fordeling. Spesialist helsetjenesten: Helse Sør-Øst: 83 ,Helse: Vest 30, Helse Midt 12, Helse Nord 23, Primærhelsetjenesten /tannhelsetjenesten Helse Sør-Øst Helse: 916 Helse Vest 333, Helse Midt 198, Helse Nord 220. Historikk på positive prøveresultater 2012 til 2018 Vanndampsteriisering: 39 - 38 - 25 - 22 - 12 - 17 - 5 Tørrsterilisering: 37 - 37 - 41 - 33 - 29 - 77 - 50 Validering av sterilisatorer: Kompetansetjenesten har data for validering av 59 Autoklaver i 2018. I dette arbeidet klassifiseres mangler i alvorlighets grad HØY-MIDDELS-LAV. Resultatene fordelt iht alvorlighetsgrad for 2018. Høy risiko - Autoklaven har feil på steriliseringsprosess. Må stoppes umiddelbart 34% Middel risiko - Autoklaven har feil som kan bør utbedres. Midlertidig brukstillatelse 41% Lav / ingen risiko - Autoklaven kan brukes 25% Kompetansetjenestens Faglige retningslinjer: - Kartlegging av rutiner for dekontaminering av fleksible endoskop. - Veiledning for rengjøring, desinfeksjon og lagring av fleksibelt endoskopisk utstyr. - Utforming av dekontamineringsrom for fleksible endoskop. Kompetansespredningsplan: 1. Bidra til at ledere i helsevesenet får forståelse for at dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for kvalitet i helsetjenesten og derigjennom sørge for ledelsesforankring av, og forståelse for, behovet for kompetanseheving. 2. Formidle grunnkompetanse i dekontaminering til alt helsepersonell gjennom grunnkurs i Dekontaminering på nasjonalt nivå. Bistå regionale kompetansesentre i smittevern med å etablere tilsvarende kurs på regionalt nivå, og eventuelt på lokalt nivå dersom det er hensiktsmessig. 3. Utarbeide opplæringsmateriell for viderekommende personell som har dekontaminering som En viktig del av sine daglige arbeidsoppgaver. Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 4. Reetablere en utdanning for ledende dekontamineringspersonell i samarbeid med en høyskole. 5. Utarbeide nasjonal veileder for validering av vanndampsterilisatorer og vaskedekontaminatorer og tilby opplæring i bruk av disse. Målgrupper:Ingeniører, teknikere og brukere som har ansvar for kvalitetssikring av sterilisering. 6. Utarbeide revisjonsplan for dekontaminering og lære opp fagrevisorer. 7. Tilby opplæring i produksjon og kontroll av hemodialysevæske. Målgrupper: medisinsk teknisk personell, dialysepersonell, teknisk personell, smittevernpersonell. 8. Kompetanseformidling til alle grupper i helsevesenet på internett. Gjennom den nye Helse Norges plattformen kan kurs, konferanser og andre arrangementer blir publisert og formidlet via alle regionale helseforetakene. 9. Forskning og etablering av forskernettverk.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

Det er ikke publisert vitenskapelige artikler i 2018, men det er publisert følgende abstracts og fagartikler relatert til dekontaminering: 1. Grøholt A-L, Rimando M, Ødeskaug LE, Ashurst L, Salomonsen A, Terjesen A-I, Hompland A-M, Helset H, Karlsen BS, Hochlin K, Bekken GK, Lingaas E. Dekontaminering av fleksible endoskop ved OUS - et kvalitetsforbedringsprosjekt. Norsk forum for smittevern i helsetjenesten, Årskonferanse 16. - 18. oktober 2018, Hell. 2. Lingaas E, Hompland A-M, Hochlin K, Karlsen J-A, Terjesen A, Elsebutangen N, Byholt A, Ødeskaug L. Forced air warming does not adversely influence air quality or contamination of the surgical field in operating theatres with unidirectional downward airflow. Abstract (oral presentation) 11th Healthcare Infection Society Internatiuonal Conference, Liverpool, UK, 26 . 28. november 2018 3. Lingaas E. Bygningsmessige og økonomiske konsekvenser av antibiotikaresistens. Overlegen nr. 2. Juni 2018.

Forskningsprosjekter

Kvalitetsforbedring av renhold ved bruk av fluorescerende markører

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Rengjøring av kirurgiske instrumenter

Linda Ashurst, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontor

Linda Ashurst, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Does forced air warming increase the risk of contamination of the surgical field?

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Kvalitetsforbedring av renhold ved bruk av fluorescerende markører Mangelfullt renhold av flater og inventar i sykehus blir i økende grad knyttet til forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Siden renhold i stor grad er en manuell prosess, er kvaliteten i stor grad knyttet til kompetanse og gjennomføringskvalitet hos den enkelte renholder. I tillegg kommer at visuell kontroll er en lite sensitiv metode for å verifisere renhet. Det er derfor viktig å finne frem til metoder som optimaliserer utførelsen renholdet. En metode som har vist seg egnet, er bruk av fluorescerende markører. Vi har etablert et samarbeid med professor Philip Carling, Boston Medical Center, Boston MA USA, som har publisert flere studier av dette fra USA, og har fått tilgang på markører som er validert for en slik anvendelse. Vi vil bruke markørene som et endepunkt for å sammenligne metoder for å forbedre renholdet, slik som opplæring, motivasjonsarbeid og tilbakemeldinger. Rengjøring av kirurgiske instrumenter Sterilitet (kvalitet) kan ikke sikres bare ved å inspisere eller teste et ferdig sterilisert instrument/ produkt. Hvert trinn i en produksjonsprosess må kontrolleres for å sikre at det ferdige produktet oppfyller alle kvalitetskrav og spesifikasjoner. Rengjøring er den eneste prosessen som fysisk fjerner forurensning fra instrumentflater, og bare rene overflater kan desinfiseres og steriliseres effektivt. Rengjøring anses som den vanskeligste og viktigste av alle dekontamineringsprosesser. Kontroll og rutinemessig verifisering av rengjøringsprosessen er viktig for å sikre opprettholdelse av krav til kvalitet for pasientens og personalets sikkerhet. I praksis er det umulig å kontrollere alle instrumenter, derfor må det etableres en testmetode som er representativt av mange instrumenter, og som er standardisert. For å verifisere at et instrument er rent og for kvantifisering av eventuelle urenheter må alle fasetter kontrolleres. Proteiner anses å være det vanskeligst forurensing å fjerne fra kirurgiske instrumenter, noe som er viktig med hensyn til overføring av prionproteiner som er forbundet med Variant Creutzfeldt–Jakob sykdom og potensielt andre nevrologiske sykdommer. Aseptium VeriTest (process challenge devices, PCD) prosessutfordringsutstyr simulerer ulike rengjøringsutfordringer og er en standardisert og praktisk metode for evaluering av rengjøringsprosess. Det er fire dimensjoner som bør evalueres er: Bunnflate, smale spalter/ kløfter, vinklet flate og toppflate. Testen består av en anordning impregnert med en spesifisert kvantitet av naturlig, ikke-syntetisk, proteinbasert testjord/testsmuss. Kompatibel med ulike evalueringsmetoder og gir kvantifiserbare resultater. Testanordningen muliggjør periodisk verifisering av maskinell rengjøringsprosessen, og bidra til å avdekke avvik i prosessen. Det gir informasjon om effektiviteten av maskinsyklus og vi kan justere prosessvariabler for å oppnå påkrevd renhetsgrad. Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontorer Endodontisk utstyr, som f.eks. rotkanalfiler, er invasivt utstyr som er vanskelig å rengjøre, og det har vært stilt spørsmål om dårlig rengjort endodontisk utstyr kan medføre en risiko for overføring av prionprotein, f.eks. ved Creutzfeldt-Jakob sykdom. I Storbritannia har det siden 2007 derfor ikke vært tillatt å gjenbruke denne typen utstyr. I Norge blir dette utstyret i stor grad gjenbrukt på flere pasienter. Nasjonal kompetansetjeneste gjennomførte i 2015 en pilotundersøkelse av et 10-talls rotkanalfiler mottatt fra et norsk tannlegekontor etter at de var rengjort på vanlig måte og gjort klare for gjenbruk. Vi påviste proteiner på 80 % av instrumentene, i mengder opptil 3,5 mikrogram per instrument. I samarbeid med Odontologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi derfor invitert tannlegekontorer fra hele Norge til å delta i en kartlegging av rutiner for rengjøring og desinfeksjon og samtidig innsamling av brukte rotkanalfiler for måling av proteiner på utstyret. 13 tannlegekontorer har meldt interesse for å delta. Innsamling har tatt lengre tid enn forventet, og prosjektet er forlenget med ett år. Does forced air warming increase the risk of contamination of the surgical field? Perioperativ hypotermi øker risikoen for infeksjoner etter kirurgiske inngrep. Hypotermi kan forebygges ved bruk av varmluft peroperativt. Det har imidlertid vært uklart om dette kan øke risikoen for forurensning av det sterile feltet. I dette prosjektet har vi målt forurensningen ved testoperasjoner med og uten varmluft, der operasjonene ellers er identiske. Resultatene ble presentert (muntlig presentasjon) på The 11th Healthcare Infection Society International Conference i Liverpool 28. november 2018, og et manuskript er under utarbeidelse for publisering i et internasjonalt tidsskrift.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Geir Teigstad

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
May-Liss Ingerbrigtsen
Referansegruppens leder (HN)
Andrew Smith
Andre
Anita Wang Børseth
Representant Helse Midt-Norge
Arne Hensten
Andre
June Aksnes
Representant Helse Vest
Liv Hellen Rafoss
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler