Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr. Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes på en sikker måte.

Virksomheten omfatter utarbeidelse av metodebeskrivelser, kravspesifikasjoner og veiledere, opplæring og rådgiving, forskning, vurdering av nye metoder og teknologi, og bistand til kvalitetskontroll av dekontaminering.

Tjenester retter seg mot alle deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Oppgaver og resultat
NKD vurderer at tjenestens utøvelse og aktivitet i 2019 er i tråd med oppgavespekteret opp mot resultatmål som er å heve kompetansen om dekontaminering i alle deler av helsetjenesten. Tjenesten har i 2019 revidert og videreutviklet kravspesifikasjoner til kunnskap og ferdigheter innen dekontaminering og tilpasset disse til henholdsvis primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. På grunnlag av disse kravspesifikasjoner utarbeides et kompetanse- kartleggingsverktøy. Dette også for å etterkomme referansegruppens ønske om tydeligere fokus på spesialisthelsetjenesten. Kartleggingsverktøyet skal brukes til å undersøke helsepersonells kompetansenivå om og utøvelsen av dekontaminering. NKD tenker først et avgrenset pilotprosjekt i 2020 med fremtidig nasjonal undersøkelse som formål, se revidert kompetansespredningsplan. Kartleggingsverktøyet gir også muligheter for å etablere standardisert revisjon for dekontaminering. Videre har det i 2019 vært et planmessig samarbeid med de etablerte nettverk i både spesialist -, primær - og tannhelsetjenesten. Gjennom dette har det vært mulig å øke spredningen av kompetanse i form av desentraliserte kurs. NKD har også jobbet for å dokumentere at tjenestens virksomhet fører til økt kompetanse og kvalitet på dekontaminering i de ulike regioner. Det er på dette grunnlag etablert systematisk evaluering med hensyn på om (se kvalitetsverktøy) NKD sine kurs fører til økt kunnskap hos målgruppene og om kunnskapen tas i bruk.

NKD har i 2019 revidert sin 9 punkters kompetansespredningsplan og mener at forutsetningen som bør ligge til grunn for å kunne konkludere med oppnådd overordnede målsettening er bedre tydeliggjort i denne planen. Denne er nærmere beskrevet i avsnittet formidling i denne rapporten. Tjenesten har i 2019 hatt større aktiviteter enn noen gang. Vi ser at arbeidet gjennom de etablerte nettverkene for ulike fagprofesjoner som NOKLUS, de regionale odontologiske kompetansesentrene og de regionale kompetansesentrene i smittevern begynner å vise til resultater. Det gjenstår likevel et betydelig arbeid for å få etablert tilfredsstillende desentralisert kompetanse på dette området. Etterspørselen etter bistand fra NKD er økende. Vi vil påpeke at det per i dag ikke finnes robuste strukturer med tilstrekkelig kompetanse, ressurser og eller mandat på regionalt eller lokalt om kan ivareta oppgaven med kompetansebygging i dekontaminering. Dette er mest tydelig i primærhelsetjenesten, men gjelder også i store deler av spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten. Ut fra dette mener tjenesten at det er behov for et langvarig prosjekt om det skal være realistisk med en desentralisering av denne oppgaven. NKD mener at dette også bør se opp mot planer som ligger i ny handlingsplan for et bedre smittevern der NKD i samarbeid med Hdir er tiltenkt oppgaven med utarbeidelse av faglige anbefalinger og gjennomgang av praksis i helseinstitusjoner.

Referansegruppen: NKD har avholdt 2 møter med gruppen, hvorav ett videomøte. NKD opplever at samarbeidet med referansegruppen fungerer godt. Andre fagnettverk NKD samarbeider med er NOKLUS, de regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) samt de regionale kompetansesenter for smittevern (RKS). I tillegg til overnevnte nettverk samarbeider NKD tett med Standard Norge. Det er videre i 2019 tatt initiativ til opprettelse av et fagnettverk for teknisk personell som validerer, utfører reparasjoner og eller service på maskinelt dekontaminering utstyr.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
59 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
43 timer
Utfyllende informasjon

NKD vektlegger kunnskapsbasert praksis i sin undervisning, formidling og øvrige aktiviteter. NKD er tilgjengelig for alt helsepersonell i hele landet som utøver dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr. Det redegjøres i denne rapporten for tjenestens aktivitet i 2019 og status per 31.12.2019 for tjenestens oppgaver i henhold til ansvarsområdene; 1 Bygge opp å formidle kompetanse, 2 Overvåke og formidle behandlingsresultater, 3. Deltar i forskning og har etablert forskernettverk, 4. Bidra i relevant undervisning, 5. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning, 6. Likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester, 7. Implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis, 8. Referansegruppe. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering har i 2019 gjennomført og deltatt på følgende kurs og undervisning med til sammen over 1400 deltakere fordelt på: - NKD - 2 Grunnkurs dekontaminering, heldagskurs, landsomfattende påmelding/deltagelse, 181 deltakere. - NOKLUS Kurs - timekurs Østlandet, regionsomfattende påmelding/deltagelse, 30 deltakere. - NKD - Dekontaminering kurs – heldagskurs for tannhelsetjenesten i samarbeid med TkØ, Østlandet, regionsomfattende påmelding/deltagelse, 35 deltakere. - Fotterapiforbundet - Konferanse, foredrag, landsseminar landsomfattende påmelding/deltagelse, 250 deltakere. - Fotterapeuter – Fagdag, foredrag, Oslo og Akershus regionsomfattende påmelding/deltagelse, 50 deltakere - NKD – Dialyseseminar– heldagskurs, landsomfattende påmelding/deltagelse, 55 deltakere. - Industri/bransje kurs i sterilforsyning – Quality hotell Olavsgaard, forelesning, landsomfattende påmelding/deltagelse, 7 deltakere. - NKD -Dekontamineringskurs - heldagskurs i samarbeid med nettverksgruppen fra de regionale kompetansesentrene for smittevern, Helse Vest, Førde. Fylkesomfattende påmelding/deltagelse både primær og spesialisthelsetjenesten, 110 deltakere. - NKD - Dekontamineringskurs- heldagskurs i samarbeid med nettverksgruppen fra de regionale kompetansesentrene for smittevern, Helse SørØst, Telemark, Notodden. Fylkesomfattende påmelding/deltagelse både primær og spesialisthelsetjenesten, 17 deltakere. - NKD - Dekontamineringskurs - heldagskurs i samarbeid med nettverksgruppen fra de regionale kompetansesentrene for smittevern, Helse SørØst, Telemark, Skien. Fylkesomfattende påmelding/deltagelse både primær og spesialisthelsetjenesten, 65 deltakere. - NOKLUS - Nidaroskongressen, foredrag, Trondheim landsomfattende påmelding/deltagelse 55 deltakere. - NOKLUS – foredrag, Landsdelsmøte Vestlandet OS, regionsomfattende påmelding/deltagelse 160 deltaker. - NfS Norsk forening for sterilforsyning, Foredrag og paneldebatt, landsmøte, landsomfattende påmelding/deltagelse, 100 deltakere. - Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, validering m/lokal time undervisning, 14 deltakere. - Sørlandets sykehus HF, Arendal validering m/lokal time undervisning, lokal deltagelse, 14 deltakere - Sykehuset i Vestfold HF, Larvik, validering m/lokal time undervisning, lokal deltagelse, 12 deltakere - Oslo universitetssykehus HF, Sterilsentraler, validering, m/lokal deltagelse, 30 deltakere - Helse Førde HF, Førde sykehus, sterilsentralen, kurs dekontaminering, lokal deltagelse, 8 deltakere. - NKD - Dekontamineringsdagene, Thon Hotell Sandvika, landsseminar forelesning landsomfattende påmelding/deltagelse, 146 deltakere. - Regionalt samarbeidsmøte i smittevern i Helse Sør-Øst 05.03,regional deltagelse; Kravspesifikasjoner til vaskedekontaminatorer (og anskaffelsesprosessen i HSØ), ca.: 25 deltakere. - Regionalt samarbeidsmøte i smittevern i Helse Sør-Øst 05.09, regional deltagelse; Rengjøringsrutiner for røntgenfrakker og halskrager, ca.: 25 deltakere. - Regionalt samarbeidsmøte i smittevern i Helse Sør-Øst 05.12 regional deltagelse; Nytt om desinfeksjonsmidler, ca.: 25 deltakere. - Nettundervisning; Ja eller nei til antibakterielle suturer, V/Egil Lingaas. - Nettundervisning Resistens mot desinfeksjonsmidler – er det trær i skogen vi ikke ser. V/Egil Lingaas - Nettundervisning Ozonert vatn ny metode for handdesinfeksjon? Laboratorieforskning ved HVL v/Hans Johan Breidablikk

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har ikke klinisk virksomhet, men har aktivitet i tilknytning til validering, testing og kontroll av dekontaminering av medisinsk utstyr. Detter er redegjort for under fanen kvalitetsverktøy.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
  • • Aftenposten, april 2019 sak om Candida auris. (Intervjuer/oppslag i media). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • • Grunnkurs dekontaminering (kurs). (Kurs/seminar).
  • • Dialyseseminar. (Kurs/seminar).
  • • Nettundervisning (Helsenett). (Kurs/seminar).
  • • Dekontamineringsdagene (Konferanse). (Konferanse).
  • • Veiledningstjenesten. (Veiledning). (Veiledning).
  • • På kompetansetjenestens nettside er det Faglige retningslinjer og veiledere. (Veiledning). (Veiledning).
  • • På kompetansetjenestens nettside er Presentasjoner, brosjyrer og skjemaer: (Veiledning). (Veiledning).
  • • På kompetansetjenestens nettside er det Lenker til riktig instrument behandling. (Veiledning). (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Veiledningstjeneste: NKD sin rådgivingstjeneste er åpen alle hverdager fra 08.00 - 15.30 og er tilgjengelig per telefon og e-post. Her gir kompetansetjenesten faglige råd og anbefalinger. I 2019 besvarte tjenesten 700 e-post henvendelser. Rådgivning og tiltak tilknyttet biologiske indikatorer overfor tjenestens vel 1500 faste brukere av biologiske indikatorer utgjør en stor andel, 41 %. Det er 5 hovedtemaer for dekontaminering som skiller seg ut. Herav står spørsmål til dekontamineringsprosessen for 54 %, Rengjøringsmidler 5 %, Vaskedekontaminator 15 %, Holdbarhet til sterilisert utstyr 5 %, Desinfeksjonsmidler 7 %, Dekontaminering av ikke medisinsk utstyr 14 %. I 2019 har Internettsiden hatt 14480 sidevisninger en økning på 16,8 % fra 2018. Disse er fordelt på 9286 forskjellige IP en økning på 23 %. NKD deltar i Norsk speilkomite SN/K 113 Kvalitetssikring av medisinsk utstyr og SN/K 108 Sterilisering av helseprodukter under Standard Norge. Veiledning og råd fra NKD tar utgangspunkt i NS-EN ISO standarder. I ny handlingsplan for bedre smittevern 2019-2023 utgitt av helse og Omsorg departementet er det lagt føringer for at NKD skal være en sentral aktør for etablering av nasjonale anbefalinger fro desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr. Nettsiden I 2019 har NKD videreført og forbedret tidligere publisert informasjonsmateriell, arbeidet med nye faglige anbefalinger som vil bli publisert i løpet av 2020. Det er også lagt planer for ytterligere forbedringer av hjemmesiden som vil gjennomføres 2020. Nettsiden inneholder per 31.12.19 oversikt over: Tjenester: Her er samlet informasjon om kontroll av sterilisator med biologiske indikatorer, validering av sterilisatorer og analysering av dialysevann. Kurs og Konferanser: Her annonseres Kompetansetjenesten sine kurs om dekontaminering: - Kursinformasjon og program - Kommende kurs og konferanser - Påmelding Alle foredrag på avholdet kurs legges også ut under denne fanen på nettsiden. Informasjonsmateriell: Her samlet anbefalinger, retningslinjer, presentasjoner, brosjyrer og lenker: - Anbefalinger - Presentasjoner, brosjyrer og skjemaer - Lenker FAQ listen på nettsiden: Her oppdateres siden iht spørsmål som kommer til tjenesten. Listen består av 12 hovedtemaer: Hva er dekontaminering? Må alt utstyret steriliseres? Hvordan skal medisinsk gjenbruksutstyr rengjøres etter bruk? Hvordan skal man rengjøre utstyr manuelt? Hva slags desinfeksjonsmiddel skal man bruke til manuell desinfeksjon? Hva er forskjellen på en oppvaskmaskin og en vaskedekontaminator? Kan vi velge hva vi vil bruke? Er det tilstrekkelig å bruke ultralydbad før sterilisering? Hva er forskjellen på tørrsterilisering og vanndampsterilisering? Hvorfor må sterilisatoren testes, og hvordan gjøres det? Hvordan skal sterilt utstyr håndteres og oppbevares? Hva er krav til dokumentasjon av dekontamineringsprosesser? Om Kompetansetjenesten; Her finner en opplysning om kompetansetjenestens formål, oppgaver, referansegruppens medlemmer. Oversikt over ansatte tilknyttet NKD med kort beskrivelse av kompetansen til hver enkelt. Grunnkurs i dekontaminering: Årlige, nasjonalt heldagkurs som gir grunnleggende innføring i dekontaminering for spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten og fotterapeuter. I 2019 ble det arrangert to kurs den 18. 3 og 5.12. Total antall deltagere på grunnkursene i 2019 var 181 personer. Geografisk fordeling av deltakere på våre grunnkurs i dekontaminering fordelt etter År – antall deltakere - Leverandører - Private klinikker - OUS - Spesialist-helsetjenesten - Primær helsetjenesten - Helse Sør-Øst - Andre regioner er som følger: 2019: 181 - 8 % - 5 % - 21 % - 14 % - 52 % - 70 % - 30 % Deltagelsen fra andre regioner har en oppgang på 10 % sammenlignet med 2018, for ytterligere sammenligning vises det til tidligere årsrapporter for geografisk fordeling. Evalueringen av dette kurset med en svarprosent på 62 % viser deltakernes tilfredshet med seminaret både faglig og arrangement teknisk som følger: Svært godt fornøyd: 65 %, Godt fornøyd: 25 %, brukbart fornøyd: 10 %, Dårlig: 0 %, Svært dårlig: 0 %, Vet ikke: 0 %. Dekontamineringsdagene: NKD arrangerer årlig konferansen Dekontamineringsdagene- 2 heldagers seminar også med internasjonale foredragsholdere, landsomfattende påmelding/deltagelse 146 deltakere. Evalueringen av denne konferansen med en svarprosent på 49 % viser deltakernes tilfredshet med seminaret både faglig og arrangement teknisk som følger: Svært godt fornøyd: 21,8 %, Godt fornøyd: 54,4 %, Hverken godt/eller dårlig: 15,8 %, Dårlig: 1,8 %, Svært dårlig: 0 %, Vet ikke: 0 %. Dialyseseminar: NKD avholdt sitt første dialyseseminar 16. september 2019, for helsepersonell, teknisk perosnell og leverandører som er involvert i prøvetakning fra dialysemaskiner og vannrenseanlegg. Evalueringen av dette kurset med en svarprosent på 62 % viser deltakernes tilfredshet med seminaret både faglig og arrangement teknisk som følger: Svært godt fornøyd: 44,1 %, Godt fornøyd: 44,1 %, Greit nok 11,8 %, Dårlig: 0 %, Vet ikke: 0 %. Annen kompetansebyggende aktivitet: NKD har i 2019 bistått i følgende saker som har gitt direkte kompetanseheving. • Bistått Helse-Nord i tilsynssak mot privatklinikk. Et omfattende arbeid med faglig vurdering av dekontamineringspraksis ved aktuell klinikk. • Bistått ved anbud vanndampsterilisatorer Sørlandets sykehus, Arendal. Tot: 3t • Bistått ved utredning vanndamp problematikk ved produksjon av sterilt gods Vestfold sykehus HF, Tønsberg. Tot: 25t • Gjennomføring av fagrevisjon for dekontaminering av fleksible endoskop i OUS HF. Dette arbeidet danner grunnlag for utarbeidelse av faglig anbefaling for revisjon. • Utarbeidet kravspesifikasjon for nye sterilisatorer til dekontaminering av høyrisikoavfall ved Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret). Kravspesifikasjon er generisk og kan nyttiggjøres for andre sykehus i landet med tilsvarende behov. Revidert kompetansespredningsplan 2019: I helhetlig evalueringen fra Helse og Omsorgsdepartementet 2018, påpekes det at NKD ikke viser til når tjenesten anses å ha nådd sitt overordnede oppdrag om desentralisering av kunnskap. Tjenesten har på dette grunnlag revidert sin 9 punkters kompetansespredningsplan. 1.0 NKD skal bidra til at ledere i helsevesenet får forståelse for at dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for kvalitet i helsetjenesten og derigjennom sørge for ledelsesforankring av, og forståelse for, behovet for kompetanseheving. Videre bidra til at det etableres en desentralisert kompetansestruktur og gjennomføres kompetansetiltak før ansvar for kompetansen omdekontaminering kan overføres til regionene. 2.0 NKD skal bidra til at det defineres kompetansekrav og opplæringsbehov for den desentralisert kompetansestruktur som skal overta ansvaret for videreføring av dekontamineringskompetansen i helse regionene. Denne må ha nødvendig grunnkompetanse for å kunne lykkes med oppgaven. 3.0 NKD skal bidra med å utarbeide opplæringsmateriell for helsepersonell som har dekontaminering som en viktig del av sine daglige arbeidsoppgaver etter de definerte kompetansebehov for de ulike fagprofesjoner innen dekontaminering. 4. NKD skal bidra med å reetablere en utdanning for ledende dekontamineringspersonell i samarbeid med en høyskole. 5. NKD skal bidra med å utarbeide faglige veileder for validering av vanndampsterilisatorer og vaskedekontaminatorer og tilbyr opplæring i bruk av disse. 6.0 NKD skal bidra til å utarbeide revisjonsplan for dekontaminering og lære opp fagrevisorer, gjennomfører nasjonal kartlegging av kompetanse og utøvelse av dekontamineirng. 7. NKD skal bidra til opplæring i produksjon og kontroll av hemodialysevæske. 8. NKD skal bidra med kompetanseformidling til alle grupper i helsevesenet via internett. Gjennom den nye Helse Norges plattformen kan kurs, konferanser og andre arrangementer blir publisert og formidlet via alle regionale helseforetakene 9. NKD skal bidra til forskning og etablering av forskernettverk. Viser til nettsiden for detaljert plan med tiltak og gjennomføringsfrister. NKD er av den oppfatning at oppdragsgiverne, de regionale helseforetakene, bør være involvert når evalueringen om når tjenestens oppgaver og endelig måloppnåelse kan anses oppnådd. Det er viktig at det tas stilling til om strukturen som skal overta det desentraliserte ansvaret og videreføre kompetansen er tilstrekkelig rigget for oppgaven.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Kvalitetsverktøy • Kvalitetsindikatorer, 2013-2019, Register med nasjonal dekningsgrad Utfyllende informasjon: NKD har ingen formelt godkjente kvalitetsregistre, men kartlegger kvaliteten på dekontaminering på 3 ulike måter: Testing av sterilisatorer med biologiske indikatorer, validering av sterilisatorer og kontroll av dialysevann. Disse er et viktig grunnlag for identifikasjon av kompetansemangel og målrettede tiltak for bedring av kompetanse. - Analyse av dialysevann Nasjonal dekning. De aller fleste norske dialyseenheter 52 er tilknyttet kontrollordningen for av dialysevæske. Regional fordeling er uendret fra 2018: Helse Sør-Øst: 15, Helse Vest: 11, Helse Midt: 14 og Helse Nord: 12. Tallene viser en nedgang i antall prøver. Til tross for dette er antallet positive prøver 9 flere enn 2018, økning på ca. 53 %. - Biologiske indikatorer. Nasjonal dekning. Geografisk fordelingen for kontroll av sterilisator med biologiske indikatorer (BI) er uendret fra 2018. Spesialist helsetjenesten: Helse Sør-Øst: 83, Helse: Vest 30, Helse Midt 12, Helse Nord 23, Primærhelsetjenesten /tannhelsetjenesten Helse Sør-Øst Helse: 916 Helse Vest 333, Helse Midt 198, Helse Nord 220. Antallet positiver prøver 2019 er 56 mot 55 2018, Historikk på positive prøveresultater 2012 til 2019 fordelt på steriliseringsmetode: Vanndampsterilisering: 39 - 38 - 25 - 22 - 12 - 17 – 5 – 9. Tørrsterilisering: 37 - 37 - 41 - 33 - 29 - 77 - 50 – 47. - Validering av sterilisatorer Regional/nasjonal dekning. Kompetansetjenesten har data for validering av 43 Autoklaver i 2019. I dette arbeidet klassifiseres mangler i alvorlighets grad HØY-MIDDELS-LAV. Høy risiko – (Autoklaven har feil som må utbedres) 53 %. Middel risiko – (Autoklaven har feil som bør utbedres) 26 %. Lav / ingen risiko – (Autoklaven kan brukes) 21 %. • Kompetansetjenestens faglige anbefalinger, 2019. Viser til info under nettsiden. • Kartlegging av effekt for NKD aktivitet Kompetansetjenesten har i 2019 pilottestet et kartleggingsverktøy for å evaluere effekten av undervisningstiltak. Svarene er gradert og har 4 som høyeste skår. Hvert enkelt temaområde har mere detalj informasjon som ikke er gjengitt i denne rapporten men underbygger følgende gjennoms verdi fra respondentene fra tre kurs i 2019 vist under. Tjenesten mener resultatene viser et entydig bilde av effekt: I hvilken grad kurset har medført økt kunnskap om dekonatminering for deltakerne: HMS ved dekontaminering? 3,2 3,0 3,4 Klassifisering av medisinsk utstyr? 3,2 2,7 3,3 Lovverk og retningslinjer for dekontaminering? 3,2 3,1 3,4 Prinsipper for dekontaminering av medisinsk utstyr? 3,1 3,1 3,5 Rengjøring av medisinsk utstyr? 3,2 3,2 3,6 Desinfeksjon av medisinsk utstyr? 3,1 3,3 3,5 Inspeksjon av medisinsk utstyr? 3,0 3,0 3,4 Vedlikehold av medisinsk utstyr? 3,1 2,9 3,5 Valg av pakkematerialer for medisinsk utstyr? 2,8 2,6 3,2 Valg av pakkemetode for medisinsk utstyr? 2,7 2,7 3,2 Sterilisering av medisinsk utstyr? 2,9 3,2 3,4 Transport av medisinsk utstyr? 2,9 2,4 3,0 Lagring av medisinsk utstyr? 2,9 2,9 3,4 Utstyr og tilbehør som brukes ved dekontaminering av gjenbruksutstyr (eks: såper desinfeksjonsmidler, børster, autoklaver vaskedekontaminatorer, ultralydbad)? 3,2 3,0 3,3 I hvilken grad den økt kunnskap vil medføre endringer for deltaker / deltakers enhet. om HMS ved dekontaminering? 3,2 3,0 3,4 Klassifisering av medisinsk utstyr? 3,2 2,7 3,3 Lovverk og retningslinjer for dekontaminering? 3,2 3,1 3,4 Prinsipper for dekontaminering av medisinsk utstyr? 3,1 3,1 3,5 Rengjøring av medisinsk utstyr? 3,2 3,2 3,6 Desinfeksjon av medisinsk utstyr? 3,1 3,3 3,5 Inspeksjon av medisinsk utstyr? 3,0 3,0 3,4 Vedlikehold av medisinsk utstyr? 3,1 2,9 3,5 Valg av pakkematerialer for medisinsk utstyr? 2,8 2,6 3,2 Valg av pakkemetode for medisinsk utstyr? 2,7 2,7 3,2 Sterilisering av medisinsk utstyr? 2,9 3,2 3,4 Transport av medisinsk utstyr? 2,9 2,4 3,0 Lagring av medisinsk utstyr? 2,9 2,9 3,4 Utstyr og tilbehør som brukes ved dekontaminering av gjenbruksutstyr (eks: såper desinfeksjonsmidler, børster, autoklaver vaskedekontaminatorer, ultralydbad)? 3,2 3,0 3,3 NKD anser resultatene som gode indikatorer på effekt av tjenestens kursaktivitet og langt på vei bekrefter flere områder NKD vet er kompetanse svake. Viser blant annet en skår på over 3 for flere av de mest essensielle områdene innenfor dekontaminering hva gjelder kvalitet og instrumentsikkerhet; prinsipper for dekontaminering av medisinsk utstyr, Rengjøring av medisinsk utstyr, Desinfeksjon av medisinsk utstyr, Utstyr og tilbehør som brukes ved dekontaminering av gjenbruksutstyr (eks: såper desinfeksjonsmidler, børster, autoklaver vaskedekontaminatorer, ultralydbad). NKD vil videreføre bruken av dette evalueringsverktøyet i 2020. • Kvalitetsregister Tjenesten skal i 2020 vurdere nytteverdien av å videreutvikle disse kvalitetsindikatorer med tanke på å etablere nasjonale kvalitetsregister for dekontaminering. Veiledningstjenesten, kontakten med kursdeltaker, veiledende befaringer på ulike helseinstitusjoner sammen med beskrevne kvalitetsindikatorer gir NKD god oversikt over kunnskapsnivået og kompetansebehovet for målgruppen kompetansetjenesten betjener.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Paulshus E, Kuhn I, Mollby R, Colque P, O'Sullivan K, Midtvedt T, Lingaas E, Holmstad R, Sorum H.

Diversity and antibiotic resistance among Escherichia coli populations in hospital and community wastewater compared to wastewater at the receiving urban treatment plant. Water Research

161:232-241, 2019 Sep 15

Langvatn H, Bartz-Johannessen C, Schrama JC, Hallan G, Furnes O, Lingaas E, Walenkamp G, Engesaeter LB, Dale H.

Operating room ventilation-Validation of reported data on 108 067 primary total hip arthroplasties in the Norwegian Arthroplasty Register. Journal of Evaluation in Clinical Practice.

2019 Oct 09

Forskningsprosjekter

“The Researching Effective Approaches to Cleaning in Hospitals in Norway”(REACHIN)

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontor

Linda Ashurst, Oslo universitetssykehus HF , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Rengjøring av kirurgiske instrumenter

Linda Ashurst, Oslo universitetssykehus HF , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Kvalitetsforbedring av renhold ved bruk av fluorescerende markører

Egil Lingaas, Oslo universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Kvalitetsforbedring av renhold ved bruk av fluorescerende markører Mangelfullt renhold av flater og inventar i sykehus blir i økende grad knyttet til forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Siden renhold i stor grad er en manuell prosess, er kvaliteten i stor grad knyttet til kompetanse og gjennomføringskvalitet hos den enkelte renholder. I tillegg kommer at visuell kontroll er en lite sensitiv metode for å verifisere renhet. Det er derfor viktig å finne frem til metoder som optimaliserer utførelsen renholdet. En metode som har vist seg egnet, er bruk av fluorescerende markører. Vi har etablert et samarbeid med professor Philip Carling, Boston Medical Center, Boston MA USA, som har publisert flere studier av dette fra USA, og har fått tilgang på markører som er validert for en slik anvendelse. Vi vil bruke markørene som et endepunkt for å sammenligne metoder for å forbedre renholdet, slik som opplæring, motivasjonsarbeid og tilbakemeldinger. Rengjøring av kirurgiske instrumenter Sterilitet (kvalitet) kan ikke sikres bare ved å inspisere eller teste et ferdig sterilisert instrument/ produkt. Hvert trinn i en produksjonsprosess må kontrolleres for å sikre at det ferdige produktet oppfyller alle kvalitetskrav og spesifikasjoner. Rengjøring er den eneste prosessen som fysisk fjerner forurensning fra instrumentflater, og bare rene overflater kan desinfiseres og steriliseres effektivt. Rengjøring anses som den vanskeligste og viktigste av alle dekontamineringsprosesser. Kontroll og rutinemessig verifisering av rengjøringsprosessen er viktig for å sikre opprettholdelse av krav til kvalitet for pasientens og personalets sikkerhet. I praksis er det umulig å kontrollere alle instrumenter, derfor må det etableres en testmetode som er representativt av mange instrumenter, og som er standardisert. For å verifisere at et instrument er rent og for kvantifisering av eventuelle urenheter må alle fasetter kontrolleres. Proteiner anses å være det vanskeligst forurensing å fjerne fra kirurgiske instrumenter, noe som er viktig med hensyn til overføring av prionproteiner som er forbundet med Variant Creutzfeldt–Jakob sykdom og potensielt andre nevrologiske sykdommer. Aseptium VeriTest (process challenge devices, PCD) prosessutfordringsutstyr simulerer ulike rengjøringsutfordringer og er en standardisert og praktisk metode for evaluering av rengjøringsprosess. Det er fire dimensjoner som bør evalueres er: Bunnflate, smale spalter/ kløfter, vinklet flate og toppflate. Testen består av en anordning impregnert med en spesifisert kvantitet av naturlig, ikke-syntetisk, proteinbasert testjord/testsmuss. Kompatibel med ulike evalueringsmetoder og gir kvantifiserbare resultater. Testanordningen muliggjør periodisk verifisering av maskinell rengjøringsprosessen, og bidra til å avdekke avvik i prosessen. Det gir informasjon om effektiviteten av maskinsyklus og vi kan justere prosessvariabler for å oppnå påkrevd renhetsgrad. Proteinrester på endodontisk utstyr ved norske tannlegekontorer Endodontisk utstyr, som f.eks. rotkanalfiler, er invasivt utstyr som er vanskelig å rengjøre, og det har vært stilt spørsmål om dårlig rengjort endodontisk utstyr kan medføre en risiko for overføring av prionprotein, f.eks. ved Creutzfeldt-Jakob sykdom. I Storbritannia har det siden 2007 derfor ikke vært tillatt å gjenbruke denne typen utstyr. I Norge blir dette utstyret i stor grad gjenbrukt på flere pasienter. Nasjonal kompetansetjeneste gjennomførte i 2015 en pilotundersøkelse av et 10-talls rotkanalfiler mottatt fra et norsk tannlegekontor etter at de var rengjort på vanlig måte og gjort klare for gjenbruk. Vi påviste proteiner på 80 % av instrumentene, i mengder opptil 3,5 mikrogram per instrument. I samarbeid med Odontologisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi derfor invitert tannlegekontorer fra hele Norge til å delta i en kartlegging av rutiner for rengjøring og desinfeksjon og samtidig innsamling av brukte rotkanalfiler for måling av proteiner på utstyret. 13 tannlegekontorer har meldt interesse for å delta. Innsamling har tatt lengre tid enn forventet, og prosjektet er forlenget med ett år. Does forced air warming increase the risk of contamination of the surgical field? Perioperativ hypotermi øker risikoen for infeksjoner etter kirurgiske inngrep. Hypotermi kan forebygges ved bruk av varmluft peroperativt. Det har imidlertid vært uklart om dette kan øke risikoen for forurensning av det sterile feltet. I dette prosjektet har vi målt forurensningen ved testoperasjoner med og uten varmluft, der operasjonene ellers er identiske. Resultatene ble presentert (muntlig presentasjon) på The 11th Healthcare Infection Society International Conference i Liverpool 28. november 2018, og et manuskript er under utarbeidelse for publisering i et internasjonalt tidsskrift. Reachin er en studie av en multimodal intervensjon bestående av 5 komponenter: kommunikasjon, trening, audit, produkt og teknikk, og basert på en kartlegging av renholdspersonellet kunnskaper, rapportert praksis, holdninger, roller og opplevd organisatorisk støtte. Tiltakene fokuserer på rutinemessig renhold og renhold ved utskrivelse, og krever ikke ny teknologi, men prioriterer evidens fra tidligere studier med vektlegging av gjennomførbarhet og kostnader til implementering.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Geir Teigstad

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
May-Liss Ingerbrigtsen
Referansegruppens leder (HN)
Anita Wang Børseth
Representant Helse Midt-Norge
Arne Hensten
Andre
June Aksnes
Representant Helse Vest
Liv Hellen Rafoss
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler