Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om seksuelt overførbare sykdommer for å bidra til mer effektiv utredning, diagnostikk, behandling og forebygging av seksuelt overførte infeksjoner.

Kompetansetjenesten driver forskning, arrangerer kurs og konferanser og deltar i utdanning av helsepersonell. Tjenesten retter seg mot primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell og befolkningen.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Olafiaklinikken.

Oppgaver og resultat
1) Bygge opp og formidle kompetanse; Ved å delta i forskning og samarbeide med forskere og fagfolk (også i tilgrensende områder som infeksjonsmedisin, mikrobiologi, og primærhelsetjenesten) bygger vi opp kompetanse på området seksuelt overførbare infeksjoner. Kompetansen formidles via publiserte artikler med funn og oppdatert kunnskap fra forskning og case reports, samt via undervisning og formidling på ulike arenaer. 2) Overvåke og formidle behandlingsresultater; Folkehelseinstituttet ved MSIS overvåker forekomsten av de ulike seksuelt overførbare infeksjonene (SOI) (også forekomsten i hvert enkelt fylke). NKSOI kan imidlertid ikke og skal ikke overvåke eller formidle behandlingsresultater direkte. Gonoré og syfilis fortsatte å øke blant menn som har sex med menn (msm) i 2017 (tall for 2018 foreligger på nåværende tidspunkt ikke) og msm generelt er en sårbar gruppe hvor kompetansen utenfor det venerologiske fagmiljøet synes lav. Stadig kommer det msm til Olafiaklinikken (ikke bare fra nærområdet, men også fra andre steder i landet) uten å ha fått riktig diagnose og/eller behandling. De har ofte ikke blitt spurt om hvem de har sex med slik at prøvene som har blitt tatt er prøver for menn som har sex med kvinner (kun urinprøver, ikke fra hals og anus i tillegg). Blant msm fortsatte økningen i antall meldte syfilis-tilfeller i 2017, og også blant heteroseksuelt smittede økte antall tilfeller noe fra 2016 (ref Fhi). Fordelen med at alle som er tilknyttet kompetansetjenesten også deltar i klinikken er at vi raskt fanger opp endringer og problemstillinger fra den kliniske hverdag. Eksempler fra denne hverdagen brukes så i foredrag/undervisning for å illustrere viktige poeng i pasientbehandling/pasientbehandlingskjeden. 3) Delta i forskning og etablering av forskernettverk; her har vi aktivitet, viser til info under forskningsaktivitet 4) Bidra i relevant undervisning; vi mener å oppfylle dette, da vi underviser både i "egen region" og "alle regioner", men vi bidrar litt lite til grunnutdanning i "alle regioner" og "flere regioner" (se under aktivitet). Dog bidrar representantene fra de ulike helseregionene i referansegruppa med undervisning i deres helseregioner, (spesielt i grunnutdanningen av helsepersonell). 5) Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere; vi bidrar med veiledning til studenter, hospiteringstilbud til sykepleiere og leger, underviser og sprer kompetanse om SOI ved å delta på seminarer, møter, i media, på stand under Pride (viser til "aktiviter"). Helsepersonell (både leger og sykepleier) fra hele landet ringer oss med spørsmål om SOI (diagnostikk, behandling med mer) eller sender mail og vi bistår disse med råd og veiledning. Vi oppfatter at vi har aktiviteter i tråd med oppgaven. 6) Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester; Her er ikke vår aktivitet optimal... Vi må i 2019 fokusere på hvordan dette kan bedres, og vi må iverksette tiltak for å oppnå dette. Et satsingsområde blir da oppgradering av hjemmesiden til NKSOI med bedre informasjon til både pasienter og helsepersonell (vi kan fro eksempel innhente råd fra NKT for FH som har en god hjemmeside). En god hjemmeside vil gi likeverdig tilgang til hele landet (og ikke bare til vår egen region) og man kan få en oversikt over bruken ved registrering av antall "klikk". Oppslag i media om SOI vil også kunne bidra til likeverdig tilgang til hele landet (både til almenheten, politikere, pasienter og helsepersonell). 7) Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis; vi utfører denne oppgaven ved å delta i oppdatering av enkelte Nasjonale Retningslinjer (for Hiv og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten) og utarbeider nye, samt oppdaterer egne fagprosedyrer som legges ut på hjemmesiden til Olafia (disse skal også ligge ute på NKSOI sin hjemmeside og oppdateres regelmessig) 8) Etablere faglig referansegruppe; Vi har en faglig referansegruppe som er velfungerende og som bidrar til å spre kompetanse til sine respektive regioner. Deltakerne kommer med gode innspill til hvordan NKSOI kan spre sin kompetanse på området SOI. 9) Årlige rapporter blir avgitt.

Tjenesten har ikke utarbeidet spesifikk pasientinformasjon om tjenestens innhold og ansvarsområde og dette bør gjøres i 2019. Vi har pasientinformasjoner om de enkelte SOI, men ikke om NKSOI sitt innhold og ansvarsområde. Usikker på hvordan denne skal utformes, vil prøve å søke råd hos annen kompetansetjeneste som har laget dette. Våre overordnede mål for kompetansespredning (hentet fra årsrapporten fra 2017) er å; 1) spre oppdatert kunnskap og sikre felles retningslinjer for undersøkelse/diagnostikk, riktig behandling og om betydningen av gode forebyggende tiltak til de deler av helsetjenesten som møter brukere både i primær- og spesialisthelsetjenesten ved å delta i/arrangere kurs og møter. 2) øke tilgjengelighet og sikre lik tilgang til kunnskap for både helsepersonell og brukere/publikum gjennom mer satsing på nettløsninger som verktøy. 3) bidra til en økt oppmerksomhet blant politikere, helsemyndigheter og befolkningen/brukere på soi som en utfordring for folkehelsen og den enkeltes seksuelle helse. Kompetanse-utviklingsplanen består av planlagt kursvirksomhet i form av egne kurs med fokus på oppdatering om forebygging, diagnostikk inkl praktisk opplæring i kontordiagnostikk, riktig antibiotikabruk, og oppfølging av SOI. Deltagelse på videre-og etterutdannings- og emnekurs for leger/spesialister og sykepleiere som møter SOI innen andre fagområder. Studentveiledning og hospiteringstilbud for leger /sykepleiere. Fagdag (i nov-19; foreslåtte tema fra referansegruppa er HPV, kvinner som har sex med kvinner, mykoplasma genitalium) og workshops med multidisiplinær/tverrfaglig deltagelse. Samarbeidsmøter /nettverksmøter med andre kolleger, tjenesteytere i helsevesenet og brukerorganisasjoner, spesielt viktig tema er PrEP). Oppdatering av NKSOI sin hjemmeside som vil bidra til å sikre lik tilgang til informasjon om tjenesten og oppdatert kunnskap om fagfeltet til alle regioner. Kommunikasjon/mediestrategi med aktiv bruk av media inkl sosiale medier til å sette SOI på dagsorden og til kunnskapsformidling som også gir lik tilgang til alle regioner. Aktivt bidra til kunnskapsbasert praksis gjennom bidrag i nasjonale og internasjonale retningslinjer (retningslinjer for gynekologi skal oppdateres 2019) og gjøre egne fagprosedyrer tilgjengelig på nett. Spesielt viktig er oppdaterte anbefalinger av antibiotikabehandling for gonore og Mykoplasma genitalium (mtp resistens). Anbefalingene her endres og vi må løpende spre disse til alle helseregioner i landet via vår nettside, gjennom media og annen type formidling. PrEP tilbudet som ble etablert på Olafia i jan-2017 skal dels videreføres av fastleger i 2019. Som nasjonal kompetansetjeneste gir vi derfor (etter Helsedirektoratets ønske) veiledning og informasjon om PrEP ut til helsevesenet i hele landet for at alle pasienter skal få et likeverdig tilbud (se aktiviteter/formidling). Evalueringstudien (se pågående forskning) innhenter nå kliniske data fra de sentre som er med. Satsingsområdene for 2019 er oppdatering og forbedring av NKSOI sin hjemmeside og aktivt bruk av media/sosial medier for å kunne sikre lik tilgang til alle regioner. En oppdatert hjemmeside vil kunne gi spesialtilpasset informasjon om SOI til både pasienter og helsepersonell. I tillegg vil vi ha fokus på menn som har sex med menn (msm), spesielt migranter som vi vet er en ekstra sårbar gruppe med tanke på hiv. Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene, og i 2017 utgjorde denne gruppen 60 % av de meldte hiv-tilfellene blant msm (ref Fhi). Vi har et godt samarbeid med ulike aktører innen dette feltet som Aksept, Nadheim, Skeiv verden og Primær medisinsk senter (PMS) og vi vil fortsette å delta på landsdekkende mestringskurs hvor brukere deltar. Vi vil også ha fokus på å formidle oppdatert informasjon om gonore og syfilis (diagnostikk og behandling) ut til resten av helsetjenesten. Det kan synes som om disse infeksjonene er såpass sjeldne, spesielt i ikke-urbane strøk, at man glemmer at de eksisterer fortsatt og at alle msm som er single eller i ikke-monogame forhold bør testes for gonore, klamydia, syfilis og hiv (hepatitt B hvis ikke vaksinert). En instruksjons-video på hjemmesiden om hvordan man kan spørre hvilket kjønn pasienten har sex med og hvilke prøver og fra hvilke lokalisasjoner de skal tas fra kan være et nyttig hjelpemiddel til helsepersonell.

Overordnet resultatmål er på nasjonalt nivå å legge til rette for (hentet fra årsrapporten for 2017); 1) et aktivt nettverk for venerologer og andre fagfolk som jobber inn mot pasienter og grupper med økt sårbarhet for SOI. 2) økt interesse for og kunnskap om SOI blant kolleger i andre deler av spesialisthelsetjenesten ved å tilby målrettede kurs og møter 3) flere arenaer egnet for kunnskapsformidling til leger og helsesøstre i primærhelsetjenesten (e-læring, nettside, oppdateringskurs) (Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten og likeverdig tilgjengelighet til kompetanse) 4) enhetlig praksis for hele diagnose- og behandlingsforløpet gjennom samarbeid og konsensus om retningslinjer bl a med det mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske fagmiljøet samt primærhelsetjenesten. (Merverdi i forhold til pasientbehandling /behandlingskjeden.??) Resultatmål og system for å måle effekt av tjenestens virksomhet: a) Vitenskapelig forskning som leder til minimum 1 nasjonal og 1 internasjonal publikasjon i fagfellevurderte tidsskrift per år; oppnådd med 4 internasjonale publikasjoner og 1 nasjonal publikasjon (se publikasjoner) b) Kvalitetsstudier og metodevurderinger med formål å bidra til kunnskapsbasert praksis og som bidrar til fagprosedyrer 1-2 per år; oppnådd med en veileder om PrEP. c) Kasuistikkpresentasjoner i tidsskrift som ”noe å lære av” – 1-2 per år; ikke oppnådd i 2018, men 1 manus (syfilis kasuistikk) er antatt og kommer i Legeforeningens Tidsskrift i 2019. d) Veiledere og retningslinjer – deltagelse i arbeidet med veiledere for tilgrensende fagområder; oppnådd ved oppdatering av 2 Nasjonale retningslinjer (infeksjonsmedisin - om hiv og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten). e) Kongresser/seminarer – deltagelse med minst 1 oral presentasjon eller poster; oppnådd ved 3 postere på IUSTI og en oral presentasjon i Helsinki. f) Kursvirksomhet; oppnådd ved eget kurs i mikroskopi og kontordiagnostikk (2 kurs i 2018), ikke avholdt eget landsdekkende oppdateringskurs for helsepersonell i 2018, men deltatt på kurs for helsepersonell innen andre, tilgrensende fagområder. g) Fagdag hver høst; oppnådd; nov-18 Fagdag om PreP og chemsex (med ca 80 påmeldte fra hele landet). h) Hospiteringstilbud for leger /sykepleiere ukentlig; delvis oppnådd, 10 sykepleiere og 5 leger har hospitert i 2018 (men tilbudet når ikke ut til mange nok, kan bedres ved oppgradering av NKSOI sin hjemmeside?) i) Hjemmeside med tilgjengelige fagprosedyrer og oppdatering hver måned; delvis oppnådd, hjemmesiden til Olafia er oppdatert og med tilgjengelige fagprosedyrer, men NKSOI sin hjemmeside er ikke blitt oppdatert. j) Kommunikasjon/mediestrategi med mål om 3 blogginnlegg per halvår; ikke oppnådd; 1 blogginnlegg. k) Samarbeidsmøter /nettverksmøter med andre tjenesteytere regelmessig og 1 gang per halvår; oppnådd, har hatt flere samarbeidsmøter/nettverksmøter i 2018 (se under aktivitet) Det kan ikke objektiviseres om vår kompetansespredning om SOI bidrar til nedgang i forekomsten av SOI (eller økt testing) da det er mange andre faktorer som også kan bidra til dette. Det finnes ikke et kjent antall smittede av SOI i Norge per år (jamfør tallet for personer med arvelig genfeil for hyperkolesterolemi i Norge), antall smittede varierer fra år til år. Dersom forekomsten av SOI øker kan man hevde at det blir enda viktigere med kompetansespredning. Dersom forekomsten av enkelte SOI skulle gå ned kan vi ikke påstå at det er NKSOI sin "fortjeneste". Vi kan ikke tallfeste noen "merverdi i forhold til pasientbehandling/behandlingskjeden eller bedre nasjonal kostnadseffektivitet". Men man kan for eksempel anta at implementeringen av PrEP kan bidra til nedgang i antall nye hivtilfeller og derved "bedre nasjonal kostnadseffektivitet" (indirekte vårt bidrag til kompetansespredning; formidling om PrEP). Økt antall testede er heller ikke et mål i seg selv, jamfør risiko for falske positive prøver i befolkningsgrupper med lav forekomst av en SOI. Men det er viktig i forhold til behandlingskjeden at primærhelsetjenesten blant annet får økt kunnskap om hvilke grupper (msm, de som har hatt ubeskyttet sex i utlandet m.fl. ) som bør tilbys testing, samt hvilke prøver som skal tas og fra hvilke lokalisasjoner (anus, hals). Vi mangler noe på å nå målet for likeverdig tilgjengelighet til kompetanse i hele helsetjenesten (alle regioner), men dette blir et satsingsområde i 2019 (bl.a. ved oppdatering og utvikling av nettsiden til NKSOI).

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
9 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
22 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
110 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Utfyllende informasjon

GRUNNUTDANNING: Som det står skrevet i rapporten for 2017 gis det forelesninger og smågruppeundervisning for 6. semester medisinerstudenter ved UiO. Undervisning til 2.års studenter på bachelorstudiet i sykepleie ved HiOA i helsefremmende og forebyggende arbeid gis i form av forelesninger av en overlege og en sykepleier. VIDEREUTDANNING: Vi deltar fast med foredragsholdere på : Kurs i legers videreutdanning innenfor hud-venerologi, gynekologi, urologi, og infeksjonsmedisin. Undervisning på helsesøsterutdanning ved ulike høyskoler i egen region. ETTERUTDANNING: Vi arrangerer selv kurs godkjent som valgfrie timer i legers videre- og etterutdanning med deltagere fra alle regioner. Vi arrangerer vår årlige fagdag som gir tellende kurstimer for leger og sykepleiere og arrangeres i Oslo med ca 80 deltagere fra hele landet. Vårt mikroskopikurs, som også inneholder også en oppdatering om SOI, er spesielt beregnet på gynekologer og allmenn leger fra hele landet og holdes 2 ganger i året. Vi deltar regelmessig med foredragsholdere ved kliniske emnekurs for leger og på seminar for dermatologiske fagsykepleiere og medisinsk kontorpersonell. I egen region stiller vi etter invitasjon med foredragsholdere på internundervisning og seminar for helsepersonell som jobber med SOI innen andre fagområder. HOSPITERINGSTILBUD FOR HELSEPERSONELL OG STUDENTER: Vårt hospiteringstilbud for leger og sykepleiere følger et fast program, teoretisk og praktisk (på Olafiaklinikken), og omfatter rådgivning, diagnostikk og behandling. Informasjon og påmelding skjer via hjemmesiden. Tilbudet organiseres av en sykepleier og en lege som får gode tilbakemeldinger. Tilbudet ble gitt til 10 sykepleiere og 5 leger i 2018 og gir utdanningspoeng i spesialistutdanning og resertifisering i allmennmedisin. I tillegg gis tilbud om hospitering til de sykepleierstudentene som skriver oppgave samt til studenter på medisin. VEILEDNING AV STUDENTER: Vi tar årlig imot to grupper a 8 studenter fra bachelorstudiet i sykepleie ved OsloMet i forbindelse med temaet "Helsefremmende og forebyggende arbeid". De har en 8 ukers prosjekt- og praksis periode og veiledes da i gjennomføring av en prosjektoppgave gjennom ukentlig møter med sykepleier hos oss. I 2018 var titlene på de 2 prosjektoppgavene; «Hvorfor bestiller ikke flere folk hjemmetester for klamydia, og hvilke hensyn må tas i utformingen av en potensiell hjemmetestkampanje?» og «Hvilke kunnskaper og holdninger har studenter ved høgskole/universitet om gonoré». Medisinstudenter ved UiO som ønsker å skrive sin prosjektoppgave innenfor temaet venerologi, får tilbud om veiledning. I 2018 var medisinstudent, Eirik Amundsen, med på studien om chemsex og andreforfatter til artikkelen " Chemsex among men - a questionnaire study" (se publikasjoner) og fikk dette godkjent i stedet for innlevering av prosjektoppgave.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Om TasP og PrEP i Norge på Hiv-seminar. (Konferanse).
 • Om TasP og PrEP i Norge for brukere og brukerorganisasjoner på Hiv-seminar. (Seminar).
 • Undervisning om SOI for brukere av Aksept. (Seminar).
 • HIV Norge-seminar om kvinnehelse i Oslo for hiv-positive kvinner. (Seminar).
 • Om hiv inkl forebyggende strategier som f.eks. PrEP på Mestringskurs for hiv-positive på Aksept. (Seminar).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Mestringskurs for hiv-positive på Aksept, innlegg om hiv-forebygging. (Kurs).
 • Om SOI for brukere av Aksept og HIV Norge-seminar om kvinnehelse hiv-pos. (Seminar).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Foredrag om chemsex på «Faglig Vorspiel» i forbindelse med Verdens AIDS-dag. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Pride stand under Skeive Dager med informasjon om SOI og testing av SOI. (Veiledning).
 • 3 ulike opslag i Dagbladet og en kronikk i Dagens Medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • om Prep på Smitteverndagene i regi av Fhi. (Konferanse).
 • Foredrag på nasjonal finsk infeksjonsmedisin møte i Helsinki om «PrEP i Norge». (Konferanse).
 • Folkehelseinstituttet : Smitteverndagene «Prep- erfaringer og resultater så langt». (Konferanse).
 • Om PrEP på LIS-anbudseminar. (Seminar).
 • Artikkel i Utposten om gonore. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • om Prep i Bergen, om SOI i Trondheim. (Seminar).
 • For leger og sykepleier i hudvenerologi, Bergen: opplæring for å komme i gang med PREP evalueringsstudien. (Seminar).
 • Foredrag i Inf forum Trondheim; Syfilis, Lymphogranuloma venereum (LGV), Mycoplasma genitalium. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Foredrag for Aidsrådet om PrEP implementeringen i Norge. (Seminar).
 • Foredrag på Diakonhjemmet om Seksuelt overførbare infeksjoner. (Seminar).
 • Foredrag om PEP og PrEP for leger på Oslo kommunale legevakt. (Seminar).
 • Foredrag om chemsex på Ullevål sykehus. (Seminar).
 • Foredrag om chemsex for ansatte på Nadheim (Kirkens bymisjon). (Seminar).
 • Undervisning for ansatte på Nadheim om SOI. (Seminar).
 • Foredrag om PrEP for ansatte ved Aksept. (Seminar).
 • Informasjon om PrEP til PRO-senteret. (Seminar).
 • Foredrag på Diakonhjemmet om Seksuelt overførbare infeksjoner, diagnostikk, behandling og forebygging. (Seminar).
 • Veiledning av sykepleierstudenter ved OsloMet. (Veiledning).
 • Veiledning om SOI med ansatte ved Dixi, ressurssenter for voldtatte. (Veiledning).
 • Om PEP og PrEP for leger på Oslo kommunale legevakt. (Veiledning).
 • Foredrag om chemsex på Stabsmøte Ullevål. (Veiledning).
 • Møte på Pro-senteret, informasjon om PrEP. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Media; Dagbladet.no og papir; "Seksuelt overførte infeksjoner i bagasjen: Bruk kondom – ikke antibiotika – i sommer"Kronikken: "Feriesex med bitter ettersmak". https://www.dagbladet.no/kultur/bruk-kondom--ikke.../69892449 Anne Olaug Olsen Dagbladet på nett og papir : "Norske menn uansvarlige på ferie. Sprer gonoré og hiv etter ubeskyttet sex. Eksperter frykter utvikling av «supergonoré». https://www.dagbladet.no/nyheter/norske-menn.../69898685 Anne Olaug Olsen Kronikk publisert på nett 2018-08-21 i Dagens Medisin og i papirutgave samme uke ? "Selvmedisinering går under radaren" Anne Olaug Olsen Dagbladet; oppslag om chemsex, intervju av Åse Haugstvedt om chemsex-studien Vedrørende PrEP har det vært mange nettverksmøter/informasjonsmøter med de ulike aktørene som berøres av dette (helsepersonell, pasienter, brukerorganisasjoner) blant andre; Aksept, Ruspoliklnikken (Avdeling for rus – og avhengighet, Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus), Prosenteret, PION (Sexarbeidernes Interesseorganisasjon), og Hiv Norge. Pride stand under Skeive Dager med informasjon om SOI og testing av SOI som gikk over 4 dager, (totalt 22 timer), mange tilreisende fra hele landet til dette arrangementet. Foredrag på nasjonal finsk infeksjonsmedisin møte i Helsinki om «PrEP i Norge» (200 deltakere) Foredrag i Arkhangelsk om PrEP/SOI

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten., 2012, Nasjonal retningslinje
 • Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv, utgitt av Norsk Forening for infeksjonsmedisin. , 2012, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Vi har deltatt i arbeidet med de angitte retningslinjene over (oppdateringer). Vi har utarbeidet «PrEP-Veileder for helsepersonell"(etablert 2018), til fastleger som skal følge opp PrEP behandlingen. Vi har også oppdatert våre egne fagprosedyrer om; PEP-behandling, tarmpatogene bakt og parasitter, bakteriell vaginose, MRSA, ESBL/VRE, proctitt, Mykoplasma genitalium, klamydia, gonore, Hepatitt B, syfilis, og pasientinformasjoner; Moxifloxacin pasientinformasjon, skrevet pasientinformasjon om; tarmpatogene bakterier og parasitter, Aerob vaginitt, lymfogranuloma venerum, « partner til pas med uretritt/cervicitt», og herpes. Pasientinformasjonene ligger på Olafias hjemmeside i tråd med regelverk for OUS. Helsenorge.no har en lenke til vår hjemmeside hvor våre kunnskapsbaserte fagprosedyrer ligger sammen med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Samtykkeregisteret - søkt midler, godkjent og etablert; Med Insight som kan brukes til audit studier mm.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Haugstvedt Å, Amundsen E, Berg RC

Chemsex among men - a questionnaire study.

Tidsskr Nor Laegeforen 2018 09 04;138(13). Epub 2018 sep 3

PMID:
30180500
Randjelovic I, Moghaddam A, Freiesleben de Blasio B, Moi H

The Role of Polymorphonuclear Leukocyte Counts from Urethra, Cervix, and Vaginal Wet Mount in Diagnosis of Nongonococcal Lower Genital Tract Infection.

Infect Dis Obstet Gynecol 2018;2018():8236575. Epub 2018 jul 26

PMID:
30147292
Unemo M, Salado-Rasmussen K, Hansen M, Olsen AO, Falk M, Golparian D, Aasterød M, Ringlander J, Nilsson CS, Sundqvist M, Schønning K, Moi H, Westh H, Jensen JS

Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016.

Clin Microbiol Infect 2018 May;24(5):533-539. Epub 2017 sep 18

PMID:
28923377
Horner P, Ingle SM, Garrett F, Blee K, Kong F, Muir P, Moi H

Which azithromycin regimen should be used for treating

Sex Transm Infect 2018 02;94(1):14-20. Epub 2017 jul 17

PMID:
28717050
Olsen AO

Human papillomavirus and immunosuppressive drugs in dermatology - a 'neoplastic' combination?

J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Feb;32(2):192.

PMID:
29465832
Utfyllende informasjon

Heidsæter OA, Olsen AO "Patients and health care providers experience with self-taken swab tests for gonorrhoea". Poster IUSTI (International Union sexually transmitted infections) 2018 Sare M, Olsen AO " Screening for asymptomatic LGV infection, experience from Norway with possible implications for future guidelines?" Poster IUSTI 2018 Johansen J et al "PrEP users in Norway's largest STI clinic" Poster IUSTI 2018 Syfilis kasuistikk: En mann i 40-årene med akutt innsettende talevansker og ensidig lammelse. Holt Jahr S., Zuleron Myro A., Campbell (tidl. Merckoll) P. Submitted Desember 2018, Tidskriftet Den Norske Legeforening

Forskningsprosjekter

«Humant papillomavirus (HPV) i munnhule og urin“.

Irene K. Christiansen, Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Turning the Tide of Antibmicrobial resistance (TTA)

Fredrik Muller, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with HIV

Anne Olaug Olsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ
‘Gonorrhoea - an ‘urgent and major threat to public health’

Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

PrEP-studie; Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with human immunodeficiency virus (HIV) Det er søkt om PhD-forskningsmidler til denne PrEP-implementeringsstudien og vi samarbeider med HV. Gonore-studie; ‘Gonorrhoea - an ‘urgent and major threat to public health’: Diagnostic challenges, transmission, molecular epidemiology and antimicrobial resistance in Norway’ er hele tittelen; Linn Merete Brendefur Corwen and Patricia Merckoll er doktorgradsstudenter med hovedansvar for dette prosjektet. TTA er et forskningsnettverk etablert i Oslo Universitetssykehus med antimikrobiell resistens (AMR) som tematisk forskningsområde med bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vår rolle i dette er gjennom forskning på resistensutviklingen ved gonore. Som en del av dette, har vi bl.a etablert samarbeid med referanselaboratoriet for gonokokker ved Folkehelseinstituttet som igjen vil legge til rette for og initiere mer forskning på gonore som også involverer de andre helseregioner. Undersøkelse om selvtatte tester for gonore; poster på IUSTI (International Union Against Sexually Transmitted Infections); "Patients and health care providers experience with self-taken swab tests for gonorrhoea"(se publikasjoner) Forskningsprosjekt initiert av AHUS i samarbeid med oss: «Humant papillomavirus (HPV) i munnhule og urin“ (oppstart 2018). Mykoplasmastudien ble ferdigstilt i 2018; “Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016”(se publikasjoner). Dette samarbeidet på M. genitalium har lagt grunnlaget for ev. flere studier i samarbeid med de andre nordiske landene. "Spørreundersøkelse om chemsex blant mannlige pasienter på Olafiaklinikken" (se publikasjoner) ble ferdigstilt i 2018. I dette materiale ligger det data til flere artikler og mulig bidrag til en doktorgrad hvor HN er interessert i et samarbeid. Vi fikk ikke midler til smitteoppsporingsprosjektet i regi av Sol-Britt Molin (hun har nå sluttet hos oss).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikkleder Morten Tandberg Eriksen

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Turid Jorunn Thune
Referansegruppens leder (HV)
Anne Eskild
Representant Helse Sør-Øst
Anne Olaug Olsen
Representant for tjenesten
Dagfinn Moseng
Representant Helse Nord
Kine Lynum
Kommunal representant
Kristin Ryggen
Representant Helse Midt-Norge
Nanna C Klingenberg
Brukerrepresentant
Vegard Skogen
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler