Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om seksuelt overførbare sykdommer for å bidra til mer effektiv utredning, diagnostikk, behandling og forebygging av seksuelt overførte infeksjoner.

Kompetansetjenesten driver forskning, arrangerer kurs og konferanser og deltar i utdanning av helsepersonell. Tjenesten retter seg mot primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell og befolkningen.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Olafiaklinikken.

Oppgaver og resultat
Forskning; Gonoré-studien - databasen har blitt ferdigstilt og første utkast om gonoré dyrkning er skrevet. Abstraktet "Direct N. gonorrhoeae culture at a venereology clinic" ble sendt inn til ECCMID kongress og ble akseptert, men kongressen ble avlyst pga coronasituasjonen. PrEP-studien; baseline data er lagt inn (grunnet barselpermisjon til overlege i 2020 er fremdriften i studien noe forsinket). Andre artikkel om mental helse (basert på chemsex-studien fra Olafiaklinikken) ble publisert i BMC Public Health. Formidling av kunnskap til hele helsetjenesten; vi oppdaterer kontinuerlig hjemmesiden til NKSOI (derved oppnås mer likeverdig tilgjengelighet til kompetanse). Vi laget flere praktiske anbefalinger til helsepersonell, skrev blogginnlegg og flere pasientinformasjoner ble lagt ut på vår hjemmeside. Fikk så beskjed før jul om at pasientinformasjoner kun skal legges ut på Helsenorge. Vi har derfor endret flere av våre pasientinformasjoner i desember med bruk av malen til Helsenorge (og slettet våre egne på hjemmesiden som allerede ligger ute på Helsenorge). Nasjonal kostnadseffektivitet; det antas at vår innsats med å spre kompetanse om PrEP indirekte bidro til færre hivsmittede i 2020. Vår formidling/kompetansespredning om riktig behandling av bakterielle soi, samt ikke testing av asymptomatiske med Mykoplasma genitalium, har forhåpentligvis bidratt til mindre bruk av antibiotika, mindre resistensutvikling samt færre legebesøk (merverdi i forhold til behandlingskjeden).

Informasjon om tjenestens innhold og ansvarsområder ligger tilgjengelig for alle på nettsiden vår. Som i 2019 har vi i 2020 hatt spesielt fokus på å videreutvikle nettsiden vår og på å øke media-aktiviteten (intervjuer, blogginnlegg) samt være aktive på sosiale medier (Instagram). Det er på denne måten vi kan nå flest mulig i hele landet, og spesielt de unge. Med tanke på sårbare grupper (feks msm migranter med ikke-vestlig bakgrunn) har laget vi en brosjyre for skeive migranter om hvordan teste seg for soi; "Ny i Norge" (denne ble oversatt til engelsk og arabisk). Vi laget pasientinformasjonen "Hva skjer nå?" til personer med nyoppdaget hiv i samarbeid med Aksept, HivNorge, HU og Apotek1 Storgata. Innlegg om hiv på Verdens Aidsdag på hjemmesiden. 2020 ble et spesielt år med noe mindre aktivitet vedrørende kurs, men med fullt fokus på hjemmesiden, aktivitet på sosiale medier og intervju i media. En annen viktig funksjon til NKSOI er å besvare mail og telefoner fra helsepersonell i hele landet vedrørende diagnostikk og behandling av soi, samt besvare spørsmål om PrEP. Vår nettside fikk betydelig økning av antall treff i 2020. Jevnlig oppdatering av nettsiden er spesielt viktig da det foreligger mye ikke-oppdatert informasjon og direkte feilinformasjon om soi på nettet generelt. Vi ønsker å ha en "korrigerende" funksjon og gir tilbakemelding til de ansvarlige ved feilinformasjon om soi. Mange kjenner nå til nettsiden vår og vi får gode tilbakemeldinger på denne.

Referansegruppen har ikke avsatt tid, men vi holder kontakt via mail, telefonsamtaler og et årlig møte. Muligheten for å etablere regionale nettverk ble diskutert med medlemmene, men de fant dette helt urealistisk. Konklusjonen ble at fagmiljøet er for lite til at dette er gjennomførbart og at de selv ikke har kapasitet til å delta i/danne slike nettverk. Det er kun Olafiaklinikken/ NKSOI som har høyt nok pasientgrunnlag og tid avsatt til å bidra med kompetansespredning i større grad. I landets øvrige avdelinger for dermatovenerologi har de ansatte få muligheter til å prioritere kunnskapsformidling om soi da hudpasienter utgjør den største andelen av deres pasient/interessegrunnlag. Vi samarbeider med infeksjonsmedisin i Oslo samt HelseVest vedrørende PrEP studien. Dersom PrEP medisinen kommer tilbake på blå resept vil fastlegene ha behov for mer opplæring om PrEP og enda tettere oppfølging fra oss. Vi mottar stadig telefoner med spørsmål om PrEP og soi og det er viktig at helsepersonell vet hvem de kan kontakte ved slike spørsmål. Vi opplever å ha et godt og tett samarbeid med Aksept, Helseutvalget, Hivnorge, Sex og samfunn og Skeiv verden som alle er viktige aktører i det forebyggende arbeidet. Et godt samarbeid med Skeiv verden og de andre organisasjonene er spesielt viktig da msm migranter med ikke-vestlig bakgrunn fortsatt har høyere risiko for hivsmitte og vil være en prioritert gruppe i det forebyggende arbeidet i 2021, spesielt med tanke på PrEP og testing for soi.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
121 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
2 timer
Utfyllende informasjon

Vi deltar regelmessig med foredragsholdere ved kliniske emnekurs for leger og på seminar for dermatologiske fagsykepleiere og medisinsk kontorpersonell. I egen region stiller vi med foredragsholdere på internundervisning og seminar for helsepersonell som jobber med soi innen andre fagområder. Vi deltar med foredragsholdere på kurs i legers videreutdanning innenfor ulike fagfelt (som hud-venerologi, gynekologi, infeksjonsmedisin). Undervisning på Høgskolen i Buskerud (sykepleiere under spesialisering i dermatovenerelogi) og på helsesøsterutdanning ved ulike høyskoler i egen region. Alle regioner; Fagdag; digital undervisning om gonoré. Vi hadde gjort alle forberedelser for den årlige Fagdagen 20 nov. Da vi ble nødt til å avlyse grunnet coronasituasjonen holdt vi et digitalt 1/2 dags webinar om gonoré. Deltok på STD- kurset (obligatorisk kurs) for spesialistutdanningen i hud og venerologi Underviste på videreutdanningen for sykepleiere i hud og venerologi Mikroskopikurset (heldag), som også inneholder også en oppdatering om soi, er spesielt beregnet på gynekologer og allmenn leger og holdes vanligvis vår og høst. Dette kurset ble avholdt høsten-20, men vårkurset i mars ble avlyst grunnet coronasituasjonen. Det årlige landsdekkende kurset "Oppdatering av kunnskaper om seksuelt overførbare infeksjoner" var planlagt i Haugesund i september, men måtte avlyses grunnet coronasituasjonen. Egen region; Forelesninger (10 t), kasuistikker (8 t) og smågruppeundervisning (totalt 32 grupper a 2.5 t per gang) medisinerstudenter ved UiO, modul 3, vår og høst. Undervisning forl 2.års studenter på bachelorstudiet sykepleie ved Oslo Met i helsefremmende og forebyggende arbeid Undervisning for jordmødre-utdanningen Undervisning for helsesykepleier-utdanningen Undervisning for gynekologer Ullevål sykehus Undervisning for leger og sykepleiere Oslo kommunale legevakt Undervisning Blodbanken Ullevål sykehus Mikroskopikurs for leger ved Sex og Samfunn t Undervisning for MSO (Medisinernes seksual opplysning) Undervisning på masterstudium i Biomedisin

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Deltok i paneldebatt på Verdens aidsdag (regi HivNorge). (Kurs/seminar).
 • Skeiv Verden, informasjon om testing og PrEP (nettseminar). (Kurs/seminar).
 • Mestringskurs for personer som lever med hiv i regi av Aksept. (Kurs/seminar).
 • Sjekkpunktseminar i regi av Helseutvalget. (Kurs/seminar).
 • Intervju om klamydia i Dagbladet (juni). (Oppslag i media).
 • Intervju om sjeldne kjønnssykdommer (på nett, Side2). (Oppslag i media).
 • Intervju om økning av klamydia blant unge. (Oppslag i media).
 • Blogginnlegg på Forskning.no "Kan bruk av kondom holde deg slank?". (Oppslag i media).
 • Poster på Instagram i forbindelse med Pride og "julekalender". (Sosiale media).
 • Blogginnlegg på hjemmesiden til NKSOI om "Sex og smitte i coronaens tid, del 1 og 2". (Sosiale media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Deltok på Skeiv Verdens cafe med info om soi og testing. (Kurs/seminar).
Allmennheten - egen region
 • Intervju om testing for soi i coronatid (Avisa Oslo). (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Strategimøte Fhi om HPV "diagnostikk om vaksineforebyggbare virus". (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • UNAIDS møte; informerte om PrEP (regi Helseutvalget). (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Nettmøte (i regi av Helseutvalget) om skeive migranter med ikke-vestlig bakgrunn. (Kurs/seminar).
Utfyllende informasjon

Veiledning: Vårt hospiteringstilbud for leger og sykepleiere følger et fast program, teoretisk og praktisk (på Olafiaklinikken), omfatter rådgivning, diagnostikk og behandling. Informasjon og påmelding skjer via hjemmesiden. Tilbudet driftes fast av sykepleier og lege som får gode tilbakemeldinger. Tilbudet gir utdanningspoeng i spesialistutdanning og resertifisering i allmennmedisin. I tillegg gis tilbud om hospitering til de sykepleierstudentene som skriver oppgave samt til studenter på medisin. Vi tok imot en gruppe a 9 studenter fra bachelorstudiet i sykepleie ved Oslo Met (Helsefremmende og forebyggende arbeid) i jan/febr (de skrev prosjektoppgave om klamydia), men praksisgruppen som skulle komme i mars/april ble avlyst grunnet corona situasjonen. 6 sykepleiere og 1 lege hospiterte (en dag hver, men en av sykepleierne var hos oss i 8 dager) i perioden jan- februar, men tilbudet om hospitering gikk ut pga coronasituasjonen fra den 10.03. Deltok på 2 mestringskurs i regi av Aksept for personer av utenlands opprinnelse som lever med hiv Holdt foredrag om PrEP på Sjekkpunktseminar i regi av Helseutvalget Sosiale medier; i forbindelse med Pride og som "julekalender"(fra 1 til 24 desember) på Instagram la vi ut poster om; testing for soi, klamydia, gonoré, mykoplasma genitalium, herpes, hpv, kondombruk, syfilis og hiv. Vi hadde en økning på nesten 50% i antall "treff". Deltatt i arbeidet med å bedre informasjonen til fastleger om pasienter som står på PrEP, (som epikriseutforming, besvare forespørsler/spørsmål/mail ang PrEP).

Kvalitetsverktøy

 • "Oppdatering av Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv", utgitt av Norsk Forening for infeksjonsmedisin, 2012, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Medforfatter i kapittelet om smitte, PrEP, PEP og seksuelt overførbare infeksjoner i "Oppdatering av Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv", utgitt av Norsk Forening for infeksjonsmedisin.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Berg RC, Amundsen E, Haugstvedt Å

Links between chemsex and reduced mental health among Norwegian MSM and other men: results from a cross-sectional clinic survey.

BMC Public Health 2020 Nov 25;20(1):1785. Epub 2020 nov 25

PMID:
33238948
Utfyllende informasjon

"Links between chemsex and reduced mental health ......." er andre artikkel fra studien om chemsex fra Olafiaklinikken (første artikkel "Chemsex blant menn – en spørreundersøkelse" ble publisert i 2018). Fra de ansvarlige for gonoré-studien ble det sendt inn abstraktet "Direct N. gonorrhoeae culture at a venereology clinic" til ECCMID kongressen som ble akseptert, men kongressen ble avlyst pga corona.

Forskningsprosjekter

Turning the tide of Antimicrobial resistance (TTA)

Fredrik Muller , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with HIV

Frank Olav Pettersen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Gonorrhoea - an urgent and major treat to public health"

Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Gonoré-studien; ‘Gonorrhoea - an ‘urgent and major threat to public health’: Diagnostic challenges, transmission, molecular epidemiology and antimicrobial resistance in Norway’ er hele tittelen; Linn Merete Brendefur Corwen and Patricia Merckoll er doktorgradsstudenter med hovedansvar for dette prosjektet. Arbeidet med innlegging av data er ferdigstilt og første utkast til artikkel om gonorédyrkning er skrevet. PrEP-studien; Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with human immunodeficiency virus (HIV). Vi søkte om PhD-forskningsmidler til denne PrEP-implementeringsstudien, men fikk avslag. Vi samarbeider med HV. Baselinedata er nå lagt inn, men grunnet barselpermisjon til overlege i PrEP-teamet er prosjektet blitt noe forsinket. TTA er et forskningsnettverk etablert i Oslo Universitetssykehus med antimikrobiell resistens (AMR) som tematisk forskningsområde med bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vår rolle i dette er gjennom forskning på resistensutviklingen ved gonore. Som en del av dette, har vi bl.a etablert samarbeid med referanselaboratoriet for gonokokker ved Folkehelseinstituttet som igjen vil legge til rette for og initiere mer forskning på gonore som også involverer de andre helseregioner.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Morten Tandberg Eriksen

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Turid Jorunn Thune
Referansegruppens leder (HV)
Anders Sandvei
Kommunal representant
Anne Eskild
Representant Helse Sør-Øst
Gunn Marit Lynghaug
Representant Helse Nord
Ingrid Snekvik
Representant Helse Midt-Norge
Nanna C Klingenberg
Brukerrepresentant
Vegard Skogen
Representant Helse Nord
Åse Haugstvedt
Representant for tjenesten

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler