Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om tverrfaglig spesialisert utredning og behandling av rusmiddelavhengige. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye gjennom ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. Tjenestens overordnede mål er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisttjenester. Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner og bidra til at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt. Tjenesten driver ikke pasientbehandling. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus.

Oppgaver og resultat
Nasjonalt kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) startet ordinær aktivitet 01092013 og har hatt to fulle driftsår. Tjenesten har i 2015 fokusert på å realisere strategien forankret i en bredt sammensatt referansegruppe. Hovedtyngden av aktiviteter organiseres gjennom prosjekter. Prosjektene er både relatert til forskning, kunnskapsoppsummering, fagutvikling, opplæring/undervisning og erfaringsutveksling, samt kombinasjoner av disse. Prosjektene er satt sammen i en portefølje som bidrar til en samlet kunnskapsutvikling. Som arbeidsmetoder prioriteres gjennomføring av praksisnære arbeidsseminarer/undervisningsaktivitet og etablering/videreutvikling av nasjonale nettverk. Etter NK-TSBs vurdering er dette arbeidsformer som understøtter bredden i oppgaver som kompetansetjenesten etter forskriften skal arbeide med både i fht forskning, formidling av kompetanse og formidling av behandlingsresultater og implementering av kunnskapsbaserte metoder i klinikk. Undervisnings- og kommunikasjonsaktiviteter er sentralt i flere prosjekter. Brukerorganisasjonene inviteres til å delta i alle fagutviklingsprosjekter og nettverk. Prosjektene favner både brede utfordringer eksempelvis for å redusere drop-out fra rusbehandling, og kompetansesvake områder eksempelvis behandling av pasienter med samtidig aspergersyndrom og rus. NK-TSB er organisert som en del av Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, OUS. Forankringen i ett klinisk miljø vurderes som nyttig for å ivareta bredden i oppgavespekteret. Det gir mulighet for på en fleksibel måte kunne utvikle/prøve ut behandlingsmetoder slik det eksempelvis gjøres i behandling av pasienter som misbruker steroider, og i datainnhenting i forskningsprosjekter f.eks SIPP-118, LAR statusrapport. Kompetansetjenesten har prioritert å avgi høringsuttalelser. Det vurderes som sentralt å gi innspill på arenaer som er viktig for fagfeltets utvikling. NK-TSB har avgitt 10 høringsuttalelser i 2015. Høringsuttalelsene knyttet til forslag til nasjonal retningslinje for avrusning, forslag til nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, revisjon av LAR-retningslinjen samt forslag til forskrift om Fritt behandlingsvalg har vært omfattende. NK-TSB utgir i samarbeid med SERAF statusundersøkelsen LAR. Dette er sålangt eneste årlige nasjonale evalueringen av behandlingskvalitet i TSB. Ifølge forskriften er det en oppgave for kompetansetjenesten å overvåke og følge opp behandlingsresultater gjennom eksempelvis kvalitetsregistre. Utvikling av helseregistre er en viktig og langsiktig satsing for utviklingen av TSB. Det er flere aktører som har ulike registerdata og utviklingsprosjekter om registre. Kompetansetjenesten har derfor i et eget prosjekt kartlagt ulike datakilder/registre innenfor TSB for å gjøre en vurdering av fokus for videre innsats. I dette arbeidet har deltagelse i Folkehelseinstituttets utredningsarbeid vært viktig. I 2015 fikk Helse Stavanger (KORFOR ) konsesjon fra Datatilsynet for å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk/avhengighet av rusmidler. NK-TSB leder referansegruppen for etableringen av dette registeret og vil sikre at registeret tilbys bredt antall aktører samtidig som utviklingen ses i sammenheng med arbeidet til andre på feltet. Kompetansetjenesten vil bidra til at det etableres en felles strategi innenfor TSB i utviklingen av felles helse/kvalitetsregistre. Det er en betydelig oppgave å etablere medisinske kvalitetsregistre innenfor fagområdet og understreker at oppgaver som vil komme i tillegg til å forme en felles strategi i feltet, forutsetter at det tilføres eksterne ressurser. TSB er et forskningssvakt felt. Vi har samlet alle universitetssykehus, kompetansetjenester og forskningssentra i et nettverk for å fasilitere et felles forskningsløft hvor målet er å øke kvaliteten på utredning og behandling innenfor TSB. Oppgavespekteret er krevende i forhold til tilgjengelige økonomiske ressurser. Basistilskuddet fra HSØ er kr 4,2 MNOK. Vi har lykkes i skaffe ekstra finansiering til enkelte prosjekter. Aktiviteten har dermed blitt utvidet i forhold til ressurstilfanget. Prosjektportefølgen gir fleksibilitet i tilgang på økonomiske ressurser. Vi forventer å bli tilført ytterligere ressurser til arbeid med implementering av nye retningslinjer. Samlet vurderer vi at aktiviteten og resultatene i prosjektet samsvarer med resultatmål både i det enkelte prosjekt og i fht overordna oppdrag til NK-TSB.

NK-TSBs strategi inneholder en overordnet plan for kompetansespredning. Denne konkretiseres i en årlig oppdatert handlingsplan, kommunikasjonsplan og opplæringsplan samt planer knyttet til det enkelte prosjekt. NK-TSB har formulert en visjon som sier "Sammen med brukere, klinikere og forskere skal Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra til å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester i hele landet". I det praktiske arbeidet med å forme innhold i aktiviteter og oppgaver kompetansetjenesten arbeider med eksempelvis arbeidsseminarer, undervisningsaktivitet, nettsider og etablering av nettverk, brukes de tre perspektivene aktivt. Kompetansetjenesten erfarer at dette gir en betydelig kraft i arbeidet med kompetansespredning. Prosjektene har fokus på å nå deltagere fra hele landet bl.a evaluerer vi regelmessig om deltagere i prosjektgrupper, arbeidsseminarer, undervisningsaktivitet og nett reelt sett når deltagere fra hele landet. Analyser av vår aktivitet på seminarer, undervisning, samarbeidsmøter og nett viser at vi i hovedsak når målgrupper forholdsmessig sett i forhold til innbyggertall. Når det gjelder formelle veiledningsavtaler er imidlertid HSØ overrepresentert. Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan som konkretiserer kommunikasjonselementene i strategien med særlig fokus på rammer for kommunikasjonstiltak i prosjektene og utvikling av web. Utviklingen av nettsiden www.tsb.no er et nøkkeltiltak for å spre kompetanse til aktuelle målgrupper og vise fram kompetanseutviklingen som NK-TSB bidrar til. Alle prosjektene presenteres på nettsiden. Aktuelle forskningsartikler, høringsuttalelser, foredrag og filmer fra seminarer publiseres fortløpende. Trafikken til siden analyseres regelmessig og den viser en jevn økning av treff. I 2015 har det vært 26 140 sidevisninger på nettstedet. Målsettingen med sidene er å tilby oppdatert kunnskap, verktøy og kliniske tips for å heve kvaliteten i behandling. Den tekniske løsningen på www.tsb.no vurderes som krevende spesielt knyttet til begrensninger på å publisere film og annet visuelt materiale. Arbeidet med å styrke opplæringsaktivitet spesielt å ta i bruk e-læring er under utvikling. I 2015 er det også utarbeidet en konkret opplæringsplan som tar utgangspunkt i den overordnede strategien for spredning og formidling av kunnskap og læring. I opplæringsplanen konkretiserer nærmere hvem vi retter opplæringen mot og kanalvalg. Ett viktig virkemiddel vil være e-læring, der vi tar sikte på å nå en større bredde og et større antall klinikere og brukere enn hva som er mulig med tradisjonell klasseromsundervisning og seminarer. Det er også beskrivelser av hvordan vi skal jobbe for å nå målene våre for god opplæring. Tilgjengelighet på tekniske løsninger knyttet til e-læring som når klinikere og brukere i hele rusfeltet uavhengig av organisatorisk tilknytning og teknisk plattform har vært og er fortsatt en krevende utfordring. "Training for trainers" er et annet sentralt tiltak i flere av prosjektene bl.a bruk av feedbackverktøy i drop-out prosjektet. På den måten bidrar kompetansetjenesten til at kunnskapen kan vedlikeholdes lokalt. NK-TSB har gjennom året deltatt i flere samarbeidsmøter med representanter fra alle regionale helseforetak, Helsedirektorat og Helse- og omsorgsdepartement både enkeltvis og gjennom "RHF-nettverket". Dette er vurdert som en viktig møteplass for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling om såvell styringskrav som behov uttrykt fra klinikere og brukere. NK-TSB har også hatt dialog med andre kompetansemiljøer som KoRus, NAPHA og NK-ROP. NK-TSB har også prioritert å delta i flere fagråd og referansegrupper bl.a Kunnskapssenterets fagråd, HSØ fagråd, Utvalget for EU-saker HOD, redaksjonsråd Rus og Samfunn, referansegruppe NK-ROP, fagråd Anti-doping Norge, samt at vi leder både referansegruppen til Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus og referansegruppen for kvalitetsregister rus, KORFOR (Helse Stavanger). NK-TSB flyttet sommeren 2015 inn i lokaler som i større grad er tilpasset virksomhetens behov med kontorer, møterom og undervisningslokaler. IKT-løsningene er forbedret med bl.a tilgang på videokonferanseutstyr.

Rus- og avhengighet er ofte komplekse tilstander som krever langvarig innsats fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. NK-TSBs overordna resultatmål er at pasientene får god kvalitet på behandlingen i hele landet. Tidslinjen for å realisere dette avhenger av strategiske satsinger: implementering av nasjonale retningslinjer, rekruttering/utdanning av spesialister og oppbygging av registre. TSB er fortsatt et forskningssvakt område. NK- TSB prosjekter og nettverk er en portefølje som bidrar til samlet kunnskapsutvikling i feltet. Prosjektene har egen prosjektplan med konkrete resultatmål. Organisering inkl. brukermedvirkning, tidsrammer, økonomi samt kommunikasjons- og opplæringstiltak beskrives. Fremdrift og resultater følges opp gjennom regelmessige gjennomganger av portefølje. På den måten sikres koordinering av aktiviteter og resultatstyring. Flere av prosjektene gjennomføres i samarbeid med andre. Vår erfaring er at prosjektarbeidsformen, nettverk og arbeidsseminarer bidrar til kunnskapsdeling på en god måte. Best mulighet for at kunnskapen tas i bruk i pasientbehandlinger er de prosjektene som kombinerer forskning- og fagutvikling med flere undervisningsaktiviteter slik det eksempelvis gjøres i drop-out prosjektet, steroide prosjektet og LAR-nettverket. Forskningsprosjektene er redegjort for i annet sted i rapporten. Fagutviklingsprosjektene er: BRUKERPROSJEKTET-et samarbeidsprosjekt med brukerorganisasjonen A-larm. Gjennomført kartlegging av brukermedvirkning på system og tjenestenivå i hele landet. Resultatet er formidlet I rapport, undervisning og informasjon. Prosjektet følges opp ved bl.a å søke om forskningsmidler. STEROIDEPROSJEKTET-felles prosjekt med ruspoliklinikkene i OUS for systematisk kunnskapsinnhenting om anabole androgene steroider. Prosjektet har i samarbeid med en bredt sammensatt prosjektgruppe utviklet en håndbok for utredning og behandling og gjennomført veiledning/undervisningstiltak. Arbeidet er presentert på to internasjonale konferanse. ORGANISERING AV AKUTT-TJENESTER FOR RUSMIDDELAVHENGIGE. Evaluering av landets første "Rusakuttmottak" OUS er ferdigsstilt. Det fasiliteres nå for erfaringsutveksling om ulike måter å tilby akuttjenester. HINDRE DROP-OUT FRA RUSBEHANDLING på oppdrag fra de regionale helseforetakene koordineres regionale drop-out team i hele landet. En bredt sammensatt prosjektgruppe møtes regelmessig. Oppbyggingen baseres på forskning og løpende erfaringsutveksling. Det er utviklet en sjekkliste og gjennomført flere arbeidsseminarer. Arbeidet med nasjonalt opplæringsprogram for feedbackverktøy pågår. LAV-TERSKEL LAR. Tidligere arbeidsseminarer er fulgt opp med at temaet har vært belyst på samlinger i nasjonal lar-nettverk. RUS I KROPPEN? Etablert nettverk og arrangert to fagseminarer for å formidle kunnskapsgrunnlaget og erfaringer med å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer i somatiske avdelinger og evt. viderehenvise til TSB. PRIORITERING AV PASIENTER I TSB "RETT&FRIST" i samarbeid med Seksjon analyse, rådgivning og pasientstrøm og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Avholdt arbeidsseminarer i alle RHF for å undervise om prioriteringsveilederen og harmonisere pasientrettighetsvurderinger. Erfaringene og funn oppsummeres i en vitenskapelig artikkel og nasjonalt arbeidsseminar. NASJONALT NETTVERK FOR UTREDNING AV RUS-OG AVHENGIGHETSLIDELSER i samarbeid med NK-ROP, OUS og Sykehuset Innlandet. Målet er erfarings- og kunnskapsdeling for klinikere i spesialiserte døgnenheter. To dagers nasjonalt arbeidsseminar er avhold og nettverket etablert. Arbeidet er sentralt i innføring av pakkeforløp frem mot 2020. Det søkes ressurser for videreføring. LAR-NETTVERK. Gjennom formidling av kunnskap, erfaringsdeling og diskusjoner er målet for nettverket å bidra til likeverdig LAR-behandling i hele landet. Brukerorganisasjonene deltar bredt sammen med klinikere/ledere. Statusundersøkelse, medikamentvalg, medikamentkostander, aldring, Lar og somatikk og Lar i fengsler har vært sentralt. HELSEREGISTER OG RUS. Kompetansetjenesten har et eget prosjekt kartlagt ulike datakilder/registre innenfor TSB for å gjøre en vurdering av fokus for videre innsats.Kompetansetjenesten vil bidra til at det etableres en felles strategi innenfor TSB i utviklingen av felles helseregistre. Det er igangsatt forprosjekter på temaene KOMPETANSENETTVERK FOR BEHANDLING AV GRAVIDE OG SPE-SMÅBARNSFORELDRE MED RUSPROBLEMER i samarbeid med Barns beste og NASJONALT LEDERNETTVERK.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
27 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
32 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
39 timer
Utfyllende informasjon

NK-TSB prioritering praktisk nær opplæring gjennom nettverk og arbeidsseminarer fremfor tradisjonell undervisningsaktivitet. De er avholdt seminarer i alle helseregioner. I 2015 har vi gjennomført 18 heldags arbeidsseminarer samt en rekke gruppe/nettverksmøter i de ulike prosjektene. Til sammen har det vært 957 deltagere på seminarene, som gir et snitt på 53 deltagere. Majoriten av denne aktiviteten har deltagere fra hele landet. Aktiviteten er ikke registrert i rapporten undervisning, men er redegjort for tekstlig under oppgaver samt formidlingsaktivitet. Det har i tillegg til arbeidsseminarene vært gjennomført 139 samarbeidsmøter. Personell fra NK-TSB har vært hovedveileder for to stipendiater, biveileder for tre stipendiater samt veileder for fire studenter i hovedfag/master. NK-TSB har også en rekke veiledningstimer til klinikere som er i oppstartsfase av studentoppgaver, spesialiseringsløp eller masteroppgaver samt søkere til forskningsmidler. Vi tilbyr også kontorplass til personell som skriver oppgaver som er relevante for kompetansetjenestens prosjekter / nettverk. I steroideprosjektet er det utviklet en håndbok som bidrar til kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling. Den er sendt ut til alle landets fastleger samt NAV, politi og kriminalomsorg samt spesialisthelsetjenesten. I steroideprosjektet har det også vært gjennomført 141 veiledningstimer av helsepersonell samt pasienter. Informasjons og undervisningstiltak har vært prioritert som oppfølging av håndboken. Det er igangsatt arbeid med å utvikle e-læringsverktøy.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Steroideprosjektet har 141 veiledningstimer med pasienter, pårørende og helsepersonell. (Veiledning).
 • 10.07. Steroideprosjektet. Når kongen på hauen blir sårbar. www.erfaringskompetanse.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • 25.06. Steroideprosjektet. Lansering av håndbok. (Konferanse).
 • 27.01. Steroideprosjektet. Intervju om ekspertgruppen. www.antidoping.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 24.10. Steroideprosjektet. Helsevesenet vet ikke nok om treningsdoping. www.nrk.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 19.11. Steroideprosjektet/Steroideforskning. Intervju med bl.a prosjektleder Wisløff og forsker Bjørnebekk. Dagbladet. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • 01.02. Drop-out prosjektet. Ber rusforskningen løfte blikket. Intervju med stipendiat Brorson. Gatemagasinet. Asfalt. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • 19.11. Steroideprosjektet. Åpent møte. Litteraturhuset, Fredrikstad. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 16.04. Rus i kroppen? prosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med Helse Stavanger. (Seminar).
 • 08.05. Utreningsnettverket. Arbeidsseminar i samarbeid med NK ROP. (Seminar).
 • 21.05. Steroideprosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med Tyrilistiftelsen. (Seminar).
 • 08-09.06. LAR-nettverket. Utvidet LAR-møtet i samarbeid med Helse Stavanger. (Seminar).
 • 16.09. Drop-out prosjektet. Arbeidsseminar. Lansering av sjekkliste. (Seminar).
 • 14.10. Rus i kroppen? Arbeidsseminar. (Seminar).
 • 30.11 - 01.12. LAR-nettverket. (Seminar).
 • 02.12. Drop-out prosjektet. Arbeidsseminar om feedbackverktøy i samarbeid med Oslo kommune. (Seminar).
 • 21.01. Steroideprosjektet. Ekspertgruppe. (Seminar).
 • 21.01.Utredningsnettverket. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 19.02. Utredningsnettverket. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 24.02. Drop-out prosjektet. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 29.04. Drop-out prosjektet. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 17.06. Drop-out prosjektet. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 04.09. Utredningsnettverket. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 08.10. Utredningsnettverk. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 23.10. Drop-out prosjektet. Prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • 29.01. Steroideprosjektet. www.rus.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 29.01. Steroideprosjektet. Kunnskapshjelperen. Intervju med prosjektleder Wisløff. Dagens medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 29.01. Steroideprosjektet. Spør om doping ! Intervju med prosjektleder Wisløff.www.rus.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 05.02. Rus i kroppen? Kunnskapsgrunnlaget for rusintervensjoner i somatiske sykehus. Foredrag av Sverre Nesvåg. ROPTV. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 23.02. Steroideprosjektet. Spør om doping!Intervju med prosjektleder Wisløff www.psyknytt.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 15.04. Forskning i farta. Artikkel av Havnes. Rus og samfunn. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 27.04. LAR-nettverket. Diskuter Vold med LAR-pasienter i risiko. Intervju med Havnes. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 12.05. Utredningsprosjektet. Matchmaking i Midt-Norge. www.rop.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 01.07. Fagfeltet kritisk til retningslinjeuttkast. Oppslag om uttalelse. Rus og Samfunn nr 3.2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 11.08. Brukerprosjektet. Å sette brukeren i sentrum -allerede som student. Tidskrift for den norske legeforeningen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 15.08. Steroideprosjektet. Presentasjon av arbeidsseminar. Russisk rulett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 15.08. Steroideprosjektet. Lansering av håndbok. Russisk rulett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 30.08. Akuttprosjektet. Gode skussmål for rusakuttmottaket ved OUS. ROP nyhetsbrev. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 22.10. Drop-out prosjektet. Ble kvitt rusen - nå hjelper de andre. Stavangers drop-out team. NRK. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 18.02 Høringsuttalelse: Forslag til nasjonal faglig retningslinje om avrusning (IS 2211). (Intervjuer/oppslag i media).
 • 25.02. Høringsuttalelse: Forslag til nasjonal veileder. Rusmestringsenheter i fengsel. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 25.03. Høringsuttalelse: Forslag til nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering (IS-2014). (Intervjuer/oppslag i media).
 • 30.04. Høringsuttalelse: lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 20.05. Høringsuttalelse: Brevmaler. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 31.05.Høringsuttalelse: Utkast prioriteringsveiledere. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 29.06. Høringsuttalelse; Forslag til nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 02.07. Høringsuttalelse: Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 24.09. Høringsuttalelser. Revisjon av LAR-retningslinjen (IS-1701). (Intervjuer/oppslag i media).
 • 24.09. Høringsuttalelse: Veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 03.11. Steroideprosjektet.Kunnskap og behandling av AAS. (Kurs).
 • 04.11. Steroideprosjektet. Kurs. Kunnskap og behandling av AAS. (Kurs).
 • 08.01. Rett og frist prosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med Helse Nord. (Seminar).
 • 27.04. Rett og frist prosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med Helse Vest. (Seminar).
 • 05. mai. Steroideprosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med Helse Finmark. (Seminar).
 • 03.06. Rett og frist. Arbeidsseminar i samarbeid med St.Olavs hospital. (Seminar).
 • 28.03. Drop-out prosjektet. Ikke skyld på de rusavhengige. Intervju med leder/forsker Arnevik. Adresseavisa. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 04.05. Drop-out prosjektet. Vil styrke ruspasienter i oppstarten. Intervju med prosjektleder Gallefoss, www.sshf.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 28.05. Steroideprosjektet. Vil hjelpe bolerne ut av avhengigheten. Rogalands avis. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 02.02. Steroideprosjektet. Kunnskap og behandling av AAS. (Kurs).
 • 13.11. Steroideprosjektet. Kurs. Kunnskap og behandling av AAS. (Kurs).
 • 25.08. Akuttprosjektet. Lansering av evaluering Rusakuttmottaket, Oslo universitetssykehus. (Konferanse).
 • 20.04. Steroideprosjektet. Arbeidsseminar. (Seminar).
 • 13.05. Brukermedvirkningsprosjektet. Arbeidsseminar i samarbeid med UiO. (Seminar).
 • 26.06. Steroideprosjektet. Arbeidsseminar i Østfold. (Seminar).
 • 12.10. Steroideprosjektet. Arbeidsseminar. Konsekvenser av bruk av AAS i samarbeid med Salto. (Seminar).
 • 13.10. Arbeidsseminar. Kunnskap og behandling av AAS i samarbeid med Sykehuset Innlandet. (Seminar).
 • 13.03. Tung vei ut av LAR. Oppslag om uttalelse. www.helse-sor.ost.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 20.11. Steroideprosjektet. Har møtt 11 åringer som bruker anabole androgene steroider. (Intervjuer/oppslag i media).
Utfyllende informasjon

www.tsb.no er NK-TSBs internettsiden. Utviklingen av nettsiden er et nøkkeltiltak for å spre kompetanse til aktuelle målgrupper. Alle prosjekter presenteres på nettsiden. Aktuelle forskningsartikler, høringsuttalelser, foredrag og filmer fra seminarer publiseres fortløpende. Trafikken til siden analyseres regelmessig og den viser en jevn økning i antall treff siden lanseringen av tjenesten i 2014. I 2015 har det vært 26140 sidevisninger på nettstedet. Mest treff har det vært på nyhetsoppslag om "drop-out prosjektet" og "Rett og frist prosjektet", men også sider som "Hva er TSB?" og "Har du helseplager etter steroidebruk? " har mye trafikk. NK-TSB har også en samfunnside på facebook som bidrar til å rette oppmerksomhet mot tjenestens oppgaver. Alle statusoppdateringer lenkes til informasjon på www.tsb.no , Særlig stor interesse har det vært rundt forskning anabole androgene steroider med 6735 visninger og Stavangers drop-out teamet med 5887 visninger. Analyse av trafikkdata viser at nettsiden og facebook når hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste TSB deltok på European Reference Network, Lisboa som pregodkjent deltaker. Vi vurderer nå hvordan vi skal følge opp deltagelse i dette nettverket.

Kvalitetsverktøy

 • IS-1948 Nasjonal faglig retsningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser, 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering , 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS-1701 Nasjonal retningslinje for legemiddelassisert rehablilitering av opioidavhengighet , 2011, Nasjonal retningslinje
 • LAR-statusrapport 2014, 2000, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Forslag til Nasjonal faglig retningslinje for avrusning (IS-2211) og Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet har vært på høring i rusfeltet. NK-TSB har vært deltagende i arbeidet og avgitt høringsuttalelser til begge forslagene til retningslinjer. Lanseringen av retningslinjene har vært forsinket, men helsedirektoratet har nå varslet lansering 020316. Nasjonal kompetansetjeneste ROP har utarbeidet en overordnet implementeringsplan for disse samt fire retningslinjer i psykisk helse. NK-TSB har kommet med innspill i dette arbeidet. Vi forventer at NK-TSB vil bli tilført ekstra ressurser og spesifikke oppgaver knyttet til implementering av de to nye retningslinjene på rusfeltet. Helsedirektoratet har påbegynt et arbeid med å revidere IS-1701 (LAR-retningslinjen). NK-TSB har avgitt en høringsuttalelse om revisjonen av LAR-retningslinjen. NK-TSB utgir sammen med SERAF de årlige statusundersøkelsene om forhold i LAR. Dette er en årlig evaluering som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient av de vel 7000 pasientene som er i behandling. Rapportene gir et godt grunnlag for å bedømme utviklingen for å vise utviklingen hos pasientpopulasjonene og forskjeller mellom LAR-poliklinikkene og de ulike regionene. Rapportene diskuteres i LAR-nettverket som grunnlag for samordning, endringsmål og forbedringer. Det er ikke mange land det er naturlig å sammenligne seg med, som har et system med en årlig statusrapport for LAR. Gjennom det systematiske arbeidet som er gjort i Norge de siste år er vi i en relativt god posisjon til å dokumentere og evaluere utviklingen i LAR-behandling, selv om det også finnes forbedrings potensiale i forhold til samordning med andre datakilder. Utvikling av helseregistre er en viktig og langsiktig satsing for utviklingen av TSB. Det er flere aktører innen TSB som har ulike registerdata og utviklingsprosjekter om registre. Kompetansetjenesten har derfor i et eget prosjekt kartlagt ulike datakilder / registre innenfor TSB for å gjøre en vurdering av fokus for videre innsats. Det langsiktige målet for kompetansetjenesten er å bidra til at det etableres en felles strategi innenfor TSB i utviklingen av felles helseregistre. Dette arbeidet pågår og redegjort for ytterligere under temaet oppgaver og resultater.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Waal H

[In Process Citation].

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Oct 6;135(18):1624. Epub 2015 okt 6

PMID:
26442722
Bernard JP, Khiabani HZ, Hilberg T, Karinen R, Slørdal L, Waal H, Mørland J

Characteristics of methadone-related fatalities in Norway.

J Forensic Leg Med 2015 Nov;36():114-20. Epub 2015 sep 25

PMID:
26439870
Welle-Strand GK, Skurtveit S, Tanum L, Waal H, Bakstad B, Bjarkø L, Ravndal E

Tapering from Methadone or Buprenorphine during Pregnancy: Maternal and Neonatal Outcomes in Norway 1996-2009.

Eur Addict Res 2015;21(5):253-61. Epub 2015 mai 5

PMID:
25967268
Lie AK, Jensen T, Lichtwarck H, Storaas J, Torjussen E, Havnes IA

[Putting the patient at the center--already as a student].

Tidsskr Nor Laegeforen 2015 Aug 11;135(14):1236-7. Epub 2015 aug 11

PMID:
26269060
Kern-Godal A, Arnevik EA, Walderhaug E, Ravndal E

Substance use disorder treatment retention and completion: a prospective study of horse-assisted therapy (HAT) for young adults.

Addict Sci Clin Pract 2015;10():21. Epub 2015 okt 14

PMID:
26466788
Utfyllende informasjon

Ingebjørg Lien: The relationship between severity of substance ude and personality problems - implications for treatment. Hovedoppgave Psykologisk institutt, Universitet i Oslo.

Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Ivar Skeie, Atle Håseth, Pål H Lillevold

Statusrapport 2014

SERAF RAPPORT 2/2015

Avlagte doktorgrader

Havnes, Ingrid Amalia

Violence and diversion of prescribed opioids among individuals in opioid maintenance treatment.

Disputert:
Januar 2015
Hovedveileder:
Thomas Clausen

Forskningsprosjekter

MOCA - vaildering av et verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
EQ5d -livskvalitetsmål i rusbehandling

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Brukermedvirkning

Astrid Helene Skatvedt, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Norwegian Cohort of addiction treatment studies

Jørgen Gustav Bramness, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Anabole androgene steroider: langtidskonsekvenser på hjerne og atferd

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Steroideprosjektet - behandling av pasienter med steroidemisbruk.

Christine Wisløff, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Asperger syndrom og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Personlighet og rus. Normering SIPP-118

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Riding out of addiction

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Statusrapport 1/2015

Helge Waal m.fl, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Prioritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning og NK-ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus, kompetansetjenester samt forskningsmiljøer i TSB med nasjonale oppgaver. I 2015 har hovedfokus vært å lage en felles strategi for økte ressurser til forskning, gjøre nettverket kjent gjennom presentasjon på aktuelle konferanser/fora, opprette nettside www.kliniskrusmiddelforskning.no med oversikt over relevante forskningsprosjekter og forskningsressurser og skrive metaartikkel om rusforskning i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste TSB deltok på European Reference Network, Lisboa som pregodkjent deltaker. Vi vurderer nå hvordan vi skal følge opp deltagelse i dette nettverket. Steroideprosjektet har hatt muntelige presentasjoner på to internasjonale konferanser European Conference on addictive behaviors,Lisboa,Portugal og dependencies, ISAM, Dundee, Irland. Posteren "Do guidelines follow addiction theory" har vært presentert på European Conference on addictive behaviors, Lisboa,Portugal Drop-out prosjektet ved drop-out teamet i Stavanger var representert med posteren " It takes one to know one" på Third International Youth Mental Health Conference i Monteral, Canada. Astrid Bjørnebekk fra NK-TSB har i 2015 vært oponent/evaluator for PhD Thesis of Carl Pintzka, NTNU Effects of Sex and Sex Hormones on Brain Function and Structure.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingsleder Anne Beate Sætrang

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Espen Enoksen
Referansegruppens leder (HV)
Bjørg Hjerkinn
Representant Helse Sør-Øst
Erik Torjussen
Brukerrepresentant
Espen Ajo Arnevik
Representant for tjenesten
Geir Iversen
Representant Helse Vest
Hilde Harwiss
Representant for tjenesten
Jørgen Bramnes
Universitetsrepresentant
Kari Sundby
Brukerrepresentant
Lars Lien
Andre
Ronny Bjørnstad
Brukerrepresentant
Ruben Sletteng
Representant Helse Nord
Solveig Brekke Skard
Andre
Terje Haaland
Representant Helse Midt-Norge
Tone Helene Bergly
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler