Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om tverrfaglig spesialisert utredning og behandling av rusmiddelavhengige. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye gjennom ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. 

Tjenestens overordnede mål er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisttjenester.

Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner og bidra til at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) startet ordinær drift 01092013 og har nå hatt fire fulle driftsår. Hovedtyngden av aktivitetene er organisert i prosjekter i tre kategorier: forskningsprosjekter, fag- og kompetanseutviklingsprosjekter og nasjonale nettverk. Implementering av nasjonale faglige retningslinjer er et fokus i opplæringsaktiviteter og kommunikasjonstiltak i de ulike prosjektene/nettverkene, i tillegg til å være et eget prosjekt. Prosjektene er satt sammen i en portefølje som bidrar til en samlet fagutvikling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Arbeidsmetodene som prioriteres er nettverk og praksisnære arbeidsseminarer. Opplæring- og kommunikasjonsaktiviteter er sentrale i majoriteten av prosjektene. Arbeidet med opplæringstiltak som e-læring og andre web-baserte undervisningstiltak som informasjons- og opplæringsfilmer, har vært prioritert også i 2017. For å styrke nettverkene er det i 2017 sendt ut regelmessige og målretta nyhetsbrev til hhv familienettverket og ledernettverket i TSB. Nyhetsbrevene er samtidig publisert på tsb.no for å skape transparens om virksomheten i nettverkene. Etter vår vurdering understøtter valg av arbeidsformer bredden i oppgavene til kompetansetjenesten både i forhold til forskning, formidling av kompetanse og formidling av behandlingsresultater samt implementering av kunnskapsbaserte metoder i klinikk. Brukerorganisasjoner inviteres til å delta i alle fagutviklingsprosjekter og nettverk. Forskningsprosjekter, spesielt rundt hypotesegenerering, tilstreber å ivareta brukerperspektivet. Forankring i et klinisk universitetsforankret miljø er fortsatt viktig for kompetansetjenesten. Vi er derfor tilfredse med å være en del av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, OUS. Spesielt viktig er muligheter for samarbeid rundt klinisk relevans ved ulike aktiviteter og tiltak, samt pilotering av nasjonale prosjekter. NK-TSB har i 2017 utarbeidet 10 høringsuttalelser. Rammebetingelsene for TSB og nødvendigheten av å se pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, også i andre fagområder/samhandling med TSB, har vært tema i flere av høringsuttalelsene. NK-TSB har fortsatt arbeidet med å gjøre Nasjonale faglige retningslinjer for hhv avrusning fra rusmidler og vanedannende midler (IS-2211) og behandling og rehabilitering for rusmiddelproblemer og avhengighet (IS-2219) kjent, slik at lokalt implementeringsarbeid kan iverksettes eller forsterkes. NK-ROP har ansvar for å lage GAP-analyser og utvikle en teknisk løsning for psykisk helse- og rusfeltet. NK-TSB bistår i dette arbeidet. Arbeidet med å overvåke og følge opp behandlingsresultater er en oppgave for NK-TSB. Utvikling av helseregistre er en viktig og langsikt satsing for utviklingen av fagfeltet. Helse Stavanger v/KORFOR arbeider med å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk/avhengighet av rusmidler. NK-TSB leder referansegruppen for etablering av registeret. Kompetansetjenesten har i 2017 fortsatt arbeidet med å etablere en felles strategi innenfor TSB i utviklingen av felles helse/kvalitetsregisteret. Etter NK-TSB vurdering er dette en viktig, men krevende satsing, spesielt fordi organisering av TSB er svært ulik, tekniske løsninger på pasientadministrative systemer/kvalitetssystemer er forskjellige og erfaringen med å bidra med å samle forskningsdata er begrenset i fagfeltet. Arbeidet i det nasjonale forskningsnettverket har fortsatt i 2017 med deltagelse fra alle universitetssykehus, aktuelle kompetansetjenester og forskningssentra. Nettverket bidrar med erfaringsdeling og har som ambisjon å øke forskningsinnsatsen slik at kvaliteten på utredning og behandling innenfor TSB kan bli bedre. NK-TSB har også forsterket eget forskningsarbeid og har lykkes med å skaffe ekstern finansiering til å styrke spesielt steroideforskningen ytterligere. Oppgavespekteret til NK-TSB er krevende i forhold til tilgjengelige økonomiske ressurser. Basistilskuddet fra HSØ er 4,3 MNOK og har vært på samme nivå siden opprettelsen. Forventninger om å bli tilført eksterne midler til implementeringsarbeid med nye nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale satsinger som somatisk helse og rus er så langt ikke innfridd, men vi har forventninger om at en samlet gjennomgang av NK-TSBs arbeid vil kunne gi økonomiske rammer som står i forhold til oppgavespekteret. Tjenesten vil i 2018 revidere strategien i samarbeid med vår bredt sammensatte referansegruppe.

NK-TSBs strategi inneholder en overordna plan for kompetansespredning. Denne er også i 2017 konkretisert i alle prosjektplaner. Kompetansetjenestens oppdrag er ikke avsluttet før kunnskap er tatt i bruk. Dette fordrer aktive opplærings- og kommunikasjonstiltak. Vi ser en økende tendens til at gevinstrealiseringen i de ulike prosjektene kommer etter at det aktive prosjektarbeidet er avsluttet. Sjekkliste med tiltak for å hindre drop-out og NIDAs prinsipper for behandling av ruslidelse som ble oversatt og tilpasset norske forhold, er eksempler på at selv om det aktive utviklingsarbeidet i prosjektene er avsluttet, er det fortsatt arbeid som gjenstår for at kunnskapen skal bli bredt kjent og tatt i bruk. NK-TSBs har en visjon som sier "Sammen med brukere, klinikere og forskere skal Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra til å utvikle og heve kvaliteten på helhetlige behandlingstjenester i hele landet". Denne visjonen har også i 2017 hatt en stor praktisk betydning i all aktivitet både ordinær drift og i prosjekter/nettverk NK-TSB gjennomfører og spesielt i arbeidet med kompetansespredning. Vår primære målgruppe i flere prosjekter er klinikere, men vi ser både fra implementeringslitteraturen og egne erfaringer, at det kan være effektive virkemidler å samarbeide med brukere og pasienter i å formidle kunnskap og forvente at kunnskapen tas i bruk. Vi evaluerer regelmessig om aktivitetene reelt sett når deltagere fra hele landet. Vi ser at undervisningsaktivitet/samarbeidsmøter i hovedsak har en geografisk spredning i tråd med fordelingen av pasienter/klinikere i TSB. Når det gjelder formelle veilederavtaler ser vi imidlertid at også i år er HSØ overrepresentert. Trafikken til www.tsb.no analyseres regelmessig og den viser en jevn økning av treff. I 2017 har vi hatt 52 695 unike sidevisninger. Styrken med tiltak på ulike digitale flater er at de gir mulighet til lik tilgang fra hele landet. Omlegging av tsb.no til i større grad å være en portal løsning bidrar til økt trafikk, men siden er under kontinuerlig utvikling og potensialet i forhold til nett og andre digitale flater er stort. Målsetningen er å tilby oppdatert kunnskap og verktøy for å heve kvaliteten i behandling og målrette tiltakene overfor spesielle grupper. Kompetansetjenesten har i 2017 omlag 1400 faste følgere på facebook, hvorav ca. 400 er rekruttert i 2017. I 2017 har arbeidet med opplæring og undervisningsaktiviteten blitt forsterket. Opplæringsplanen tar utgangspunkt i den overordnede strategien for spredning og formidling av kunnskap og læring og konkretiserer hvem vi retter opplæringen vår mot, og gjennom hvilke kanaler vi skal nå de. "Training for trainers" er et sentralt tiltak i flere av prosjektene bl.a for å ta i bruk feedbackverktøy (Drop-out prosjektet) og for å gjøre retningslinjene kjent (Implementeringsprosjektet ). På den måten bidrar kompetansetjenesten til at kunnskapen kan vedlikeholdes lokalt. I 2017 har NK-TSB tatt i bruk nyhetsbrev som virkemiddel for å bidra med kompetansespredning i to av nettverkene, både Nasjonalt TSB-ledernettverk og Familienettverket. Gjennom å skreddersy informasjonen er målsetningen at mottakere av nyhetsbrevene skal oppleve høy grad av relevans i formidling av kunnskap. Brevene sendes direkte til abonnentene sin e-post, men gjøres også tilgjengelig på www.tsb.no for å sikre transparens også for andre interesserte. Det er også i 2017 ferdigstilt et eget utviklet e-læringsprogram. E-læringen er et scenariobasert e-læringsprogram i bruk av feedbackverktøy. Erfaringene så langt er at vi når en større bredde og et større antall klinikere og brukere enn hva som er mulig med tradisjonell klasseromsundervisning og seminarer. E-læringen publiseres på helseforetakenes læringsportaler, KS-læringsportal og tsb.no. Analyser av hvor deltagerne kommer fra viser eksempelvis at vi når deltagere fra Helse Nord bedre enn hva innbyggertallene skulle forvente, mens det fortsatt er et potensiale for å gjøre e-læringen kjent i Helse Midt. Kompetansetjenesten benytter primært YouTube for å distribuere undervisningsvideoer, informasjonsfilmer etc. Tjenesten hadde totalt 61 filmer på YouTube, som ble spilt 11 941 ganger i 2017. I tillegg til YouTube, benytter vi tjenesten Vimeo for videoer som primært benyttes i undervisningsøyemed – der man for eksempel ønsker å unngå reklame, automatiske avspillinger etc. Her hadde vi totalt 246 avspillinger for 2017.

Rus- og avhengighet er ofte komplekse tilstander som krever langvarig innsats fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. NK-TSBs overordna resultatmål er at pasientene får god kvalitet på behandlingen i hele landet. Tidslinjen for å realisere dette er avhengig av strategiske satsinger: implementering av nasjonale faglige retningslinjer, rekruttering og utdanning av spesialister og oppbygging av registre. TSB er fortsatt et fagområde med stort behov for klinisk relevant forskning. NK-TSBs prosjekter og nettverk er en portefølje som bidrar til en samlet kunnskapsutvikling i feltet. Prosjektene har prosjektplaner med konkrete målsetninger, milepæler og aktiviteter. Fremdrift og resultater følges opp gjennom regelmessige trafikklysskåringer av tid, kostnads og kvalitetsutvikling i prosjektene og en samlet gjennomgang av porteføljen. På den måten sikres koordinering av aktiviteter og fokus på resultater. Flere av prosjektene og nettverkene gjennomføres i samarbeid med andre. Vår erfaring er at prosjektarbeidsformen, nettverk og arbeidsseminarer bidrar til kunnskapsdeling på en god måte. Kompetansetjenestens hovedmål om å "kople kunnskap" er fortsatt like aktuell. Vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger på prosjekt- og nettverksarbeidsformen. Det er imidlertid en utfordring å sikre tilstrekkelig bredde i prosjektene slik at hele TSB-feltet blir dekket. NK-TSB har i vår prosjektportefølge prosjekter på områder hvor vi ikke har nok kunnskap (forskningsprosjekter), områder hvor vi har kunnskap med hvor den ikke har nådd praksisfeltet (implementeringsprosjekter) og prosjekter hvor ulike deler av tjenestene har etablert en praksis men utøver den ulikt (nettverksprosjekter). NK-TSB har etablert en struktur som tilrettelegger for at hele bredden i tjenestens kunnskapsutfordringer kan dekkes. Realisering av dette innebærer imidlertid behov for økt finansiering og et enda tettere samarbeid med de kliniske miljøene. Vi ser samtidig at satsinger som e-læring, opplæringsfilmer, nyhetsbrev og veiledingsaktiviterer o.l. er et grunnarbeid som understøtter lokal tjenesteutvikling og kompetanseheving, som ikke er mulig med tradisjonell opplæringsaktivitet. Dette forsterkes ved et stort behov for klinisk retta forskning, ulik organisert av tjenestene og at behovet for å utvikle den spesialiserte kompetansen er stort. Variasjonen i organisering av tjenestetilbudet, både mellom og i hvordan helseforetak og de private aktørene er organisert, gjør det også særlig krevende å drive kompetanseutvikling og nettverk. Dette forsterkes av at både holdninger (skam og tabu) og kunnskaper om rus- og avhengighetstilstander og behandling på mange områder er fraværende eller lavt, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Informasjons- og kunnskapsformidlingsoppgaver er derfor særlig krevende. NK-TSB har opparbeidet et stort nettverk både blant brukere, klinikere og forskere i eget og tilstøtende fagfelt. Samlet har vi i 2017 brukt om lag 600 timer fordelt på ca 200 ulike samarbeidsmøter. Det benyttes i økende grad nettmøter til ulike samarbeidsaktiviteter. Den geografiske fordelingen av samarbeidsmøter vurderes å være i tråd med målsetningene. NK-TSB hadde samme nivå på antall vitenskapelige artikler produsert i 2017 som årene tidligere. Vi har imidlertid lykkes i å få ekstern finansiering og rekrutterte både stipendiat og post-doc til forskning i bruk av Anabole androgene steroider og hjernen. Vi deltar også i en rekke andre forskningsprosjekter med ulike samarbeidspartnere. Dette er bidrag til å øke kunnskapsgrunnlaget i feltet. NK-TSB har gjennom året deltatt i regelmessige samarbeidsmøter med representanter fra alle regionale helseforetak, Helsedirektorat og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette er møteplasser for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling. NK-TSB har også dialog med andre kompetansemiljøer som KOFOR, SERAF, KORUS, NAPHA, NK-ROP og NAPP. NK-TSB har også i år prioritert å delta i flere fagråd og referansegrupper bl.a Kunnskapssenterets fagråd, Utvalget for EU-saker HOD, NK-ROP, Anti-doping Norge, pakkeforløp somatisk helse og levevaner, "Områdefunksjon for spesialisthelsetjeneste til innsatte med psykisk lidelse og rusmiddelproblemer (SIFER/Hdir) og Pakkeforløp psykisk helse og rus. NK-TSB leder referansegruppen til SANKS og referansegruppe for kvalitetsregister rus, KORFOR.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
998 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
55 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
29 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
18 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
88 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste TSB strategi om undervisning og opplæring prioriterer utvikling og tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriell som undervisningsfilmer og annet materiell som kan brukes i arbeidet. E-læring er et annet sentralt virkemiddel som vi ser at bidrar til å nå flere brukere enn tradisjonelle undervisningsaktiviteter. Våre E-læringskurs er godkjent som formelt kompetansegivende hos Den norske legeforeningen og Norsk Psykologforening og er derfor registrert som formell videreutdanning av helsepersonell. I flere av prosjektene er "training for trainers" en sentralt tiltak for undervisning. NK-TSB prioriterer praksisnære arbeidsseminarer hvor undervisningsaktivitet settes i en pedagogisk sammenheng hvor deltagerne også får mulighet til å bruke egne erfaringer og utfordringer. NK-TSB har også i 2017 bidratt med undervisning og foredrag på seminarer og konferanser. Hovedfokus i de ulike prosjektene presenteres her: FAG-OG KOMPETANSEUTVIKLINGSPROSJEKTER: ASPERGER OG RUSPROSJEKTET er i siste prosjektfase; hvor artikkelskriving om kliniske erfaringer og utarbeidelse av en håndbok for klinikere er hovedoppgavene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Seksjon ruspoliklinikker og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier. AKUTTPROSJEKTETs målsetninger er å kartlegge status i dagens akuttilbud i TSB og påpeke hva som kjennetegner et godt akutt-tilbud. Tilrettelegger for erfaringsutveksling og å formulere suksesskriterier for akutte-tjenester er prioriterte oppgaver. Dialog har vært prioriterte aktiviteter i tillegg til undervisning om anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer. Aktiviteten må derfor sees i sammenheng med aktivitet i Implementeringsprosjektet og Somatiske helse og rus. Det har vært gjennomført 11 intervjuer i helseforetak for å kartlegge akuttilbudet. Det arbeides med en oppsummeringsnotat med resultater fra kartlegging i Helseforetak samt brukerworkshops og nasjonalt arbeidsseminar. HINDRE DROP-OUT FRA RUSBEHANDLING er over i fase 2 i prosjektet og har fokus på opprettelse av et nasjonalt opplæringsprogram for feedbackverktøy. Samarbeid med andre aktører i feltet er fortsterket gjennom året. Det er utviklet et scenariobasert e-læringsprogram om bruk av feedbackverktøy som er tilgjengelig i læringsportalene i helseforetakene, KS-læringsportal og tsb.no. E-læring er en svært effektiv undervisningsaktivitet som når et bredt publikum. i 2017 har det vært 926 deltakere fordelt på prosjektets to e-læringskurs. Det er også godkjent/søkt om godkjenning som videreutdanningsaktivitet for leger og psykologer. Det er gjennomført fire dagers "Train the trainers" med dr. Barry Duncan med 20 klinikere som er utdannet som trenere. Dette er i tråd med kompetansetjenestens strategi om å prioritere aktiviteter som bidrar til å understøtte lokale implementeringsprosesser. Det er også etablert et nettverk for trenere i bruk av feedbackverktøy som har hatt et heldags arbeidsseminar. Det arbeides med å få oversikt over ulike TSB-miljøer som er i oppstart/i gang med å ta i bruk feedbackverktøy og etablere aktiv samhandling med disse miljøene. Dette gjelder både miljøer som bruker ORS/SRS, NORSE eller andre feedbackverktøy. Det er utviklet et nasjonalt opplæringsprogram for feedbackverktøy og rekruttert fire nasjonale kursholdere som skal drive kurs for ledere/nøkkelpersonell og lokale trenere. Det har vært gjennomført et prosjektgruppemøte med den tidligere nasjonale prosjektgruppa for å oppdatere og videreutvikle det uformelle nettverket blant fagmiljøer som arbeider med å hindre drop-out fra rusbehandling. Prosjektet har i enkelte sammenhenger også bidratt med foredrag og mer tradisjonell undervisningsaktiviteter samlet 11 timer, i tillegg til kurs og arbeidsseminar. IMPLEMENTERING AV RETNINGSLINJER er et prosjekt som skal bidra til å gjøre Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (IS-2219) og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning og vanedannende legemidler (IS-2211) kjent ved å arrangere praktisk nære arbeidsseminarer hvor fokus er å gi nøkkelpersonell tilstrekkelig kunnskap til at de kan igangsette et implementeringsarbeid lokalt. Det er også gjennomført et arbeidsseminar med somatisk spesialisthelsetjeneste som målgruppe og et arbeidsseminar for fengselshelsetjenesten i Østfold hvor fem fengsler deltok. Prosjektet bidrar også med å gi faglig innspill til NK-ROPs arbeid med å utvikle GAP analyser. LAR-KONFERANSEN. NK-TSB har i 2017 på vegne av Avdeling rus- og avhengighet og i samarbeid med SERAF, ansvar for å arrangere den 12. LAR-konferansen. Det er nedsatt en konferansekomite som utarbeider et allsidig program med en rekke foredrag/undervisningsaktiviteter. LAR-konferansen har tradisjon for å være det mest sentrale "bransjetreffet" i rusfeltet med opp mot 750 deltakere fra hele landet. PRIORITERING AV PASIENTER I TSB, RETT OG FRIST. Målet med prosjektet er at vurderingsteamene i TSB tar Prioriteringsveileder-TSB aktivt i bruk og redusere uønsket variasjon i rettighetsvurderingene, gjennom å samle fagfolk til arbeidsseminar for utveksling av erfaringer og kunnskap som kan bidra til felles forståelse av lover og forskrifter som regulerer pasientrettighetene. På seminaret ble det presentert postere fra alle helseregioner. Det har vært en nasjonal prosjektgruppe med deltagelse fra hele landet og brukerrepresentanter som leder arbeidet. Arbeidsseminar ble avholdt med 112 deltakere. Det arbeides med å oppsummere arbeidet i en artikkel. En prosjektgruppe med deltagelse fra alle helseregioner og brukerrepresentanter leder arbeidet. SOMATISK HELSE OG RUS målsetninger er "å øke og formidle kunnskapen om sammenhengen mellom rusbruk og somatisk helse for å bedre utredning, oppfølging og behandling av somatisk helse hos personer med rusmiddelproblematikk». I 2017 har arbeidet med å å innhente erfaringer og analysere hva som gjør at motstanden mot ruskartlegging / oppfølging av underliggende rus tilsynelatende er så stor i somatiske avdelinger gjennom etablering av samarbeid med flere ressurspersoner- og miljøer, inkludert flere forskningsmiljøer vært en prioritert oppgave. Prosjektleder har deltatt i arbeidsgruppe for utvikling av nivå 1-prosedyre om forebygging og behandling av alkoholdelir og undervist om ruskartlegging på flere nyansatt dager i OUS. Prosjektleder har også deltatt i Helsedirektoratets arbeid med pakkeforløp for "Somatiske levevaner og rus". Arbeidet med å planlegge, og søke om midler om en større videreføring av prosjektet Somatisk helse og rus har vært en prioritert arbeidsoppgave, uten at det en sålangt har lykkes i å finansiere videre drift av prosjektet. Foredrag på nasjonale og regionale konferanser har også vært en del av utdanningsaktiviteten i prosjektet. STEROIDEPROSJEKTET arbeider med kunnskapsspredning om behandling av pasienter som bruker anabole androgene steroider og utvikling av kunnskap om behandling har også i år vært hovedoppgaven til prosjektet. Prosjektmedarbeidere har undervist og holdt foredrag totalt 134 timer til 3953 helsepersonell. Over halvparten av disse foredragene/undervisningsaktiviteter har vært på arrangementer med deltagere fra hele landet. Det er fortsatt få henvisninger til TSB fra pasienter med steroideproblematikk. Prosjektet arbeider derfor med en folkehelsekampanje som har som mål å bidra til at brukere av anabole steroider med helseproblemer får kunnskap om og tilgang til helsehjelp i TSB. NASJONALE NETTVERK: UTREDNINGSNETTVERKET er et nettverk for TSB-enheter som driver døgnbasert utredning. Nettverket drives i samarbeid med NK-ROP- Prosjektet har også i år hatt en nasjonal samling på Høsbjør som har hatt god oppslutning. Det har imidlertid ikke lykkes i å mobilisere deltagere fra nettverket til å lede arbeidet med utarbeidelse av håndbok og etablering av et forskningsprosjekt med mål om å undersøke i hvilken grad behandlingstilbudet justeres i forhold til utredningsresultat. Prosjektet vurderes derfor å avsluttes. FORSKNINGSNETTVERKET NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus, Regional kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) Helse Stavanger, samt brukerrepresentant. I 2017 har hovedfokus vært erfaringsutveksling. NK-TSB deltar også i intermstyret for forskningsnettverket SOMATISK HELSE OG RUS som arrangerer årlige nasjonale forskningsseminar med deltakende forskere fra alle helseregioner der formålet er å å økt fokus og samarbeid rundt forskning på somatisk helse blant personer med rus- og avhengighetslidelser. NASJONALT TSB-LEDERNETTVERK arrangerte i 2017 den første nasjonale TSB-lederkonferansen med 195 deltagere fra hele landet. Det er også engasjert 12 erfarne TSB-ledere som mentorer for 12 nettverksgrupper med til sammen 78 deltagere. Nettverksgruppene møtes tre ganger frem til den andre nasjonale TSB-lederkonferansen. Det utgis også regelmessige elektroniske lederbrev som sendes direkte til TSB ledere som abonnerer. Ved årskiftet var det 222 abonenter. Det ble i 2017 utgitt 6 lederbrev som omtalte et bredt spekter av tema med stor relevans og aktualitet for TSB-ledere. En prosjektgruppe med deltakere fra alle helseregioner og brukerorganisasjoner leder arbeidet. FAMILIENETTVERKET er etablert i samarbeid med Barns Beste og ledes av en styringsgruppe hvor også RHF og brukerorganisjoner deltar. Nettverket er for klinikere ved familiambulatoriene og døgntilbud for gravide og familier i TSB - og andre fagmiljøer bl.a i Psykisk helsevern Barn og unge samt brukerorganisasjonene. I 2017 har det vært arrangert to todagers nettverksamlinger med klinikere fra hele landet. Familienettverket har i 2017 etablert en nyhetsbrev som har hatt tre utgaver. I nyhetsbrevene er det omtale av aktuelle saker for nettverkes målgruppe. Det var ved årskiftet var det 110 abonnenter til nyhetsbrevet. FORPROSJEKT FAGUTVIKLERNETTVERK. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har i 2017 hatt et forprosjekt hvor vi har sett på muligheten for å etablere et nettverk for fagutviklere. Fagutvikling handler om å omsette kunnskap til klinisk praksis. Det er lederne som har ansvar for tjenestenes kvalitet, og dermed også for fagutviklingen, men ved enkelte TSB-enheter er fagutviklingsoppgaver delegert til personer som har dette som sine primæroppgaver. Forprosjektet dokumenterte imidlertid at det er færre TSB-virksomheter som har egne fagutviklere enn antatt, og at mange førstelinjeledere og mellomledere i praksis også har ansvar for fagutvikling. Struktur og organisering av TSB har et stor variasjoner både internt i Helseforetakene, og blant de private samarbeidspartnerne. Det er derfor en krevende utfordring å kommunisere med ulike nivåer og ulik organisering , når vi skal understøtte fag- og kvalitetsutvikling. Vi vurderer imidlertid om intensjonen i fagutviklernettverket ivaretas/styrkes som en gren av ledernettverket evt. de ulike fag- og kompetanseutviklingsprosjektene. Det arbeides også med å synliggjøre konsekvensen de ulike faglige rammebetingelser har for pasientbehandling og fag- og kvalitetsutviklingen innenfor TSB.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Brukermedvirkningsprosjekte. Brukermedvirkning i TSB – hvordan ligger det an? Intervju Erik Torjussen. Erfaringskompetanse.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Akuttprosjektet. Fire arbeidsseminar med bruker- og pårørende (Tromsø, Oslo (x2) , Kristiansand). (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Veildning av 22 pasienter og pårørende fra andre helseregioner. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Steroideprosjektet. Veiledning av 74 pasienter og pårørende. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 31.10. Foredrag om elæring i MeetUp-gruppe. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet. Veiledning ung.telefon. 52 svar på spørsmål på ung.no. (Veiledning).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Mot rusgift. 10.01. Artikkel: Hvordan redusere drop-out fra avhengighetsbehandling. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Spor. 14.03. Artikkel: Halvparten av ruspasientene dropper ut. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Ekspertsykehuset. 20.04. Blogginnlegg: Tør å spørre om rusbehandling virker. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aspergerprosjektet. VG-helg. 27.05. Ut av rusen med Asperger. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 20.02. Behandling av bivirkninger etter bruk av anabole steroiderUng.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 10.03. Behandling ved helseskader etter bruk av anabole-androgene steroiderLommelegen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 06.05. Fagartikkel. Ung.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 19.05. Ekko. Unge jenter på steroider. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 20.05. Aftenposten. Ikke bare gangstere som tar anabole steroider. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 11.06. TV2 «Viking-muskler» gir økt kroppspress. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 20.06. Aftenposten. Tusenvis av nordmenn risikerer helsen i jakten på drømmekroppen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 26.06. Falta om anabole androgene steroider. ung.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 16.10 Podcast. Aftenposten. Hvordan forebygge og oppdage doping. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 14.12. TV 2. Livsfarlig treningstrend. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 04.04. Debattartikkel. Dagbladet. Lettvint om heroin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 15.07. Kronikk. Aftenposten. Hva er egentlig rusavhengighet?. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 28.08.Kronikk. Aftenposten. Ruspolitikk i endring og behov for nye mål og virkemidler?. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 06.12. Artikkel. Færre nye rusmisbrukere inn i LAR. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Steroideprosjektet. 13.09. NRK-Telemark. Anabole steroider forklarer ikke Maxbo-drapet. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 5-8.09. Training for trainers med dr. Barry Duncan. (Kurs).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Poster "Milestone meeting" The International Forum on Quality and Safety in Healthcare". (Konferanse).
 • Somatisk helse og rus. Fordrag 24.04. eldre og rus på Landskonferansen i alderspsykiatri. (Konferanse).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 25.10. Foredrag. Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet/forskning. 5 foredrag og poster på den internasjonale forskningskonferanse Lisbon Addiction. (Konferanse).
 • TSB-ledernettverk. 14-15.september. Den første nasjonale TSB-lederkonferansen. (Konferanse).
 • TSB-ledernettverket. 31.05. Foredrag. DPS lederkonferansen. (Konferanse).
 • 11.01. Foredrag. ROP-dagen. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet. 3 postere på nasjonalt rusforskningsseminar. Vettre seminaret. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet. 2 foredrag på internasjonal konferanse i regi av Antidoping Norge. (Konferanse).
 • Fremtidens TSB. Foredrag. Nasjonal TSB-lederkonferanse. (Konferanse).
 • Akuttprosjektet. 08.12. Nasjonalt arbeidsseminar - erfaringsutveksling akutte tjenester i TSB. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 21.06. Utvidet prosjektgruppemøte tidlig. nasjonal koordinering. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 06.12. Nettverksamling for trenere i bruk av feedbackverktøy. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. 30.05. Arbeidsseminar. Nettverk for klinisk forskning innen rus og somatikk. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 21.06. Utvidet prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • Rett og frist. Nasjonalt arbeidsseminar om rettighetsvurderinger. (Seminar).
 • Implementeringsprosjektet. 15.02. Arbeidsseminar. Avrusningsretningslinjen. (Seminar).
 • Implementeringsprosjektet. 26.09. Arbeidsseminar. Implementering behandlingsretningslinjen. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Foredrag/undervisning 49 timer med et samlet antall deltakere 2260 fordelt på 27 seminar/konferanser. (Seminar).
 • TSB-ledernettverket. 15.05. Arbeidsseminar for mentorer. (Seminar).
 • TSB-ledernettverket. 21.03. Nasjonalt prosjektgruppemøte. (Seminar).
 • Familienettverket. 07.03 og 20.09. Styringsgruppemøter. (Seminar).
 • Familienettverket. 10-11.05. To-dagers nettverksamling. (Seminar).
 • Familienettverket. 15-16.11. To-dagers nettverkssamling. (Seminar).
 • 02.03. RHF-nettverket. Arbeidsseminar. (Seminar).
 • 10.11. Arbeidsseminar. Samarbeid Seraf og NK-TSB. (Seminar).
 • Steroideforskning. 07.04. Foredrag Mclean Hospital, Harvard medical school, Boston. (Seminar).
 • TSB-ledernettverket. 11.01. Nasjonalt prosjektgruppemøte. (Nettmøte).
 • TSB-ledernettverket. Det er gjennomført 18 veiledningssamtaler med ledere i forbindelse med mentorordningen/nettverksgrupper. (Veiledning).
 • Aspergerprosjektet: Autism’s hidden habit. Oppslag i Spectrum news. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 28.04. Artikkel Borgestadklinikken.no Barry Duncan til Norge. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. 20.04. Artikkel Nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. 08.08. Anabole androgene steroider. Norsk helseinformatikk. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Somatisk helse og rus. 28.09. Foredrag KORFOR Jubiluemsseminar. (Konferanse).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 14.03. Foredrag om tiltak for å hindre drop-out. Fagseminar Helse Bergen. (Seminar).
 • Rett og frist. Undervisning på arbeidsseminar i regi av St.Olavs hospital. (Seminar).
 • Implementeringsprosjektet. 20.10. Implementering av avrusningsretningslinjen. Somatisk spesialisthelsetjeneste. (Seminar).
 • Utredningsnettverket. 29-30.08. 2-dagers nettverkssamling. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. Biveileder stipendiat Ole Næss. (Veiledning).
 • Steroideprosjektet. Veiledning 29 klinikere fra andre helseregioner. (Veiledning).
 • Somatisk helse og rus. Tidskrift for norsk legeforening. Nytt nettverk ønsker å bedre behandlingen av personer med ruslidelser. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Somatisk helse og rus. Undervisning på 4 nyansatte dager i OUS. (Kurs).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 09.06. Foredrag. Fagkonferanse St.Olavs hospital. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet. 16.02 Foredrag. Sørlihaugenseminaret. (Konferanse).
 • Somatisk helse og rus. 30.11. Faglig ansvarlig fagdag. Kommuner og TSB i Østfold. (Seminar).
 • Akuttprosjektet 08.05. Foredrag Fagrådet i TSB Helse Sør-Øst. (Seminar).
 • Brukermedvirkningsprosjektet. 01.03. Undervisning rusmedisinere, regionalt utdanningsutvalg. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 21.04. Foredrag. Lederseminar Oslo Universitetssykehus. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 25.04. Undervisning. Rusmedisinere i spesialisering. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 17.12. Undervisning. Diakonhjemmet sykehus. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. 10.01. Undervisning. Videreutdanning psykisk helse og rus. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. 19.04. Foredrag. Fagdirektørmøte Helse Sør-Øst. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. 23.10. Foredrag. Fagrådet TSB i HSØ. (Seminar).
 • Faglige rammer. 07.03. Presentasjon av rapport. Fagrådet i TSB/HSØ. (Seminar).
 • Faglige rammer. 23.05. Presentasjon av rapport. Private aktører i HSØ. (Seminar).
 • Implementeringsprosjektet. 08.02. Foredrag. Fagdirektør møte HSØ. (Seminar).
 • Implementeringsprosjektet. 27.09. Implementering av behandlingsretningslinjen. Fengselshelsetjenesten i Østfold. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Foredrag/undervisning 45 timer fordelt på 18 seminar/konferanser/fagmøter med tilsammen 807 deltagere. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Fast veiledning. Phd stipendiat. Hanne Brorson 11 timer. (Veiledning).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Fast veiledning. Master kandidat Helga Hundere 11. timer. (Veiledning).
 • Steroideprosjektet. Veiledning 90 klinikere. (Veiledning).
 • Somatisk helse og rus. 15.06. Oppslag Ukenytt Oslo Universitetssykehus. (Intervjuer/oppslag i media).
Utfyllende informasjon

NK-TSB har en egen plan for kompetansespredning som følges. Vår formidlingsaktivitet foregår på en rekke areanaer hvor www.tsb.no med tilhørende youtube kanal og våre facebook side er hovedkanaler. Trafikken til www.tsb.no analyseres regelmessig og den viser en jevn økning av treff. I 2017 har vi hatt 52 695 unike sidevisninger. Det representerer omlag 20 % økning fra året før. Styrken med tiltak på ulike digitale flater er at de gir lik tilgang for hele landet. Omlegging av tsb.no til i større grad være en portal løsning bidrar til økt trafikk, men siden er under kontinuerlig utvikling og potensialet i fht nett og andre digitale flater er stort. Det arbeides kontinuerlig med å optimalisere sidene bl.a gjennom bruk av testpanel med brukere av nettsiden og analyser ved hjelp av Google analytics. Alle prosjekter og nettverk samt øvrig aktivitet er presentert på tjenestens nettside. Innhold i nyhetsbrevene både i Familienettverket og TSB-ledernettverket er tilgjengelig på www.tsb.no slik at også andre enn abonnentene har tilgang til innholdet. Kompetansetjenesten har i 2017 omlag 1400 faste følgere på facebook siden hvorav ca 400 er rekruttert i 2017. Det har i 2017 vært 89 oppdateringer hvor det i snitt har vært 1321 visninger. Det er etablert et samarbeid med Avd. rettsmedisinske fag, Seraf m.fl om produksjon av faktaark om ulike rusmidler og behandling. Kompetansetjenesten benytter primært YouTube for å distribuere undervisningsvideoer, informasjonsfilmer etc. Tjenesten hadde totalt 61 filmer på YouTube, som ble spilt 11 941 ganger i 2017. I tillegg til YouTube, benytter vi tjenesten Vimeo for videoer som primært benyttes i undervisningsøyemed – der man for eksempel ønsker å unngå reklame, automatiske avspillinger etc. Her hadde vi totalt 246 avspillinger for 2017. FAG-OG KOMPETANSEUTVIKLINGSPROSJEKTER: AKUTTPROSJEKTET har i arbeidet med å kartlegge status på akutte tjenester i TSB også hatt fokus på å formidle anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer som berører temaet. Det har vært gjennomført 4 workshop med bruker- og pårørende representanter og gjennomført 11 intervju i helseforetak for å kartlegge akuttilbudet. Erfaringene derfra oppsummeres og vil formidles videre. På nasjonalt arbeidsseminar formulerte deltagerne sine ønsker for rusbehandling i Norge som ble sendt over til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. BRUKERMEDVIRKNINGSPROSJEKTET kartlegging av brukermedvirkning i TSB (skriftserie 1/2014) brukes som referansedokument i både egne og andres aktiviteter /materiell. Rapporten er fortsatt tilgjengelig på tsb.no og i papirversjon. I HINDRE DROP-OUT FRA RUSBEHANDLING er formidling og bruk av e-læringskurs i å Hindre drop-out fra rusbehandling og Bruk av feedbackverktøy sentrale formidlingsaktiviteter. Det er også laget undervisningsfilmer om feedbackverktøy og informasjonsfilmer om feedbackverktøyene KOR og NORSE. Prosjektets resultater har i tillegg vært publisert på ekspertsykehusets blogg og i fagtidskrifter/nettsider. SOMATISK HELSE OG RUS har laget animasjonsfilmer om somatisk helse og rus som blir brukt i undervisning både i egen og andres regi. Prosjektet har søkt og fått midler fra Extrastiftelsen til tre opplysningsfilmer om eldre og rus. Filmene er under produksjon. FAGLIGE RAMMER rapporten er presentert i aktuelle fora i HSØ samt på www.tsb.no. Rapporten brukes som referansedokument i blant annet kompetansetjenestens høringsuttalelser og i RHF sin utvikling av strategiske utviklingsplaner. UNGPROSJEKTET. NIDAS prinsipper for behandling av ruslidelser blant unge er oversatt og tilpasset norsk kontekst. Det er laget en informasjonsfilm til heftet. Det arbeides fortsatt med formidling på aktuelle nettsteder. PRIORITERING AV PASIENTER I TSB, RETT OG FRIST har i forbindelse med seminaret Rett og frist bidratt til å gjøre kjent ny prioriteringsveilder gjennom bl.a fagartikler på tsb.no. Det er også laget en kort informasjonsfilm om "Veien inn i behandling" som er tilgjengelig på vår youtube kanal. IMPLEMENTERING AV RETNINGSLINJER prosjektet formidler informasjon om retningslinjer både ved foredrag/arbeidsseminarer, men også på tsb.no og andre digitale flater. Animasjon om hva nasjonale faglige retningslinjer er tilgjengelig på vår youtube kanal. STEROIDEPROSJEKTET Steroiodeprosjektet har i tillegg til informasjonsaktivitet på tsb.no hatt en rekke medieoppslag. Steroideprosjektet har et aktivt samarbeid med rustelefon (Helsedirektoratet/Oslo kommune) og dopingtelefonen (Anti-doping Norge) i tillegg til ung.no. Dette er nettsteder/informasjonstelefoner som alle har direkte kontakt med den aktuelle pasientgruppa. Steroideprosjektet prioriterer veiledningsaktiviteter og har i 2017 hatt 267 veiledninger hvorav 96 er med pasienter og pårørende, 119 med klinikere og 52 er svar på ung.no. Steroideprosjektet har laget 5 animasjonsfilmer med informasjon om anabole steroider, virkninger og behandlingstilbud. og 2 serier med intervjuer med hhv leder for Steroideprosjektet og en tidligere bruker som er tilgjengelige på våre nettsider/youtubekanal. NASJONALE NETTVERK: UTREDNINGSNETTVERKET har hatt en to-dagers nettverkssamling. FORSKNINGSNETTVERKET har i fellesskap opprettet nettsiden www.kliniskrusmiddelforskning.no. NASJONALT TSB-LEDERNETTVERK har arbeidet med formidling i forbindelse med aktivitetene i nettverket: lederkonferanse, mentorordning/nettverksgrupper og elektroniske lederbrev. Lederbrevet sendes direkte til abonnentenes e-post og inneholder skreddersydd informasjon til ledere. Det var ved årskiftet 222 abonnenter fra hele landet og ulike TSB-enheter både helseforetak og private samarbeidspartnere med avtale med RHF eller Helfo. FAMILIENETTVERKET har i tillegg til å bruke TSB.no som informasjonskilde opprettet et nyhetsbrev som sendes til nettverkets medlemmer og andre interesserte. Det var ved årskiftet 110 abonnenter fra hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har i 2017 avgitt høringsuttalelse i følgende saker: 1) Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje om demens, 2) Barne- og likestillingsdepartementet: På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 3) Helse-og omsorgsdepartementet: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes fremover 4) Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 5) Helsedirektoratet: Læringsmål delmål 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger 6) Helsedirektoratet: Forslag til felles meldesystem, meldeorninger for uønskede hendelser i helsetjenesten 7) Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 8) Helsedirektoratet: Pakkeforløp somatisk helse og levevaner 9) Helsedirektoratet: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 10) Helsedirektoratet: Faglige råd ved utredning av risiko for vold-bruk av strukturerte verktøy

Kvalitetsverktøy

 • Samarbeid med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer i Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet , 2016, Biobank
 • IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, rehabilitering og oppfølging av pasienter med ROP-lidelser, 2011, Nasjonal retningslinje
 • Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering, 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS - 1701 Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering av opioidavhengige, 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler, 2016, Nasjonal retningslinje
 • IS-2219 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, 2016, Nasjonal retningslinje
 • LAR statusundersøkelsen , 2000, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Strategi, opplærings- og kommunikasjonsstrategi, 2013, Kompetansespredningsplan
 • Nasjonal oversikt over praksis på vurdering av henvisninger til TSB i 2017., 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

Rus- og avhengighetsbehandling er ofte sammensatte og komplekse tilstander som krever samtidig behandling av både somatiske og psykiatrisk komplekse tilstander. De faglige retningslinjene (IS-2211 Avrusning) og IS-2219 (Behandling og rehabilitering) ble lansert av Helsedirektoratet i mars 2016. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har gjennom et eget finansiert prosjekt "Implementeringsprosjektet" arbeidet for å gjøre retningslinjene kjent bl.a gjennom praksisnære arbeidsseminaret hvor målet er å gjøre deltagerne i stand til å starte et lokalt implementeringsarbeidet både overfor kommune- og spesialisthelsetjeneste. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med å gjøre retningslinjene kjent, mens det krever et grundigere implementerings- og opplæringsarbeid for at anbefalingene skal tas fult ut i bruk i de kliniske miljøene. Vi gjør det fortsatt delvis gjennom våre prosjekter bl.a i fht anbefalinger om brukermedvirkning (Feedbackverktøy), men har vi dessverre heller ikke i år hatt økonomiske rammer til å gjøre det fullt ut. De enkelte prosjektene i NK-TSB tydeliggjør imidlertid hvilke av anbefalingene som berøres i de ulike fagutviklingsprosjekter. NK-ROP arbeider med å utvikle GAP-analyser for alle retningslinjer på rus- og psykisk helsefeltet. NK-TSB bidrar i dette arbeidet i fht aktuelle retningslinjer. NK-TSB utgir sammen med SERAF de årlige statusundersøkelsene om LAR. Dette er en årlig evaluering som bygger på rapportering om antall i behandling sammen med en status for hver enkelt pasient av de vel 7000 pasientene som er i LAR-behandling. Det er ikke mange land det er naturlig å sammenligne seg med, som har et system med en årlig statusrapport for LAR. Gjennom det systematiske arbeidet som er gjort i Norge de siste år er vi i en relativt god posisjon til å dokumentere og evaluere utviklingen i LAR-behandling, selv om det finnes forbedringspotensiale i forhold til samordning med andre datakilder/ kobling til pasientadministrative systemer selv om det ikke er formelt opprettet som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. I prosjektet "rett og frist" arbeidet det med å lage en nasjonal oversikt over praksis på vurderinger av henvisninger til TSB. Utvikling av helseregistre er en viktig og langsiktig satsing for utviklingen av TSB i regi av KORFOR. NK-TSB leder referansegruppen for etablering av registeret. Registeret er nå ferdig utarbeidet og venter på å bli behandlet for å få nasjonal godkjenning.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Edvardsen HE, Tverborgvik T, Frost J, Rogde S, Morild I, Waal H, Clausen T, Slørdal L, Vindenes V

Corrigendum to "Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases" [Forensic Sci. Int. 281 (2017) 127-133].

Forensic Sci Int 2018 02;283():219. Epub 2017 des 30

PMID:
29324351
Westlye LT, Kaufmann T, Alnæs D, Hullstein IR, Bjørnebekk A

Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users.

Neuroimage Clin 2017;13():62-69. Epub 2016 nov 17

PMID:
27942448
Bjørnebekk A, Walhovd KB, Jørstad ML, Due-Tønnessen P, Hullstein IR, Fjell AM

Structural Brain Imaging of Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters.

Biol Psychiatry 2017 Aug 15;82(4):294-302. Epub 2016 jun 30

PMID:
27616036
Utfyllende informasjon

Vi har også deltatt med en posteren "Milestone meeting - a tool to prevent drop-out from addiction treatment. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare. London 26-28.april" og med posteren To explore "Lifetime of AAS use among patients in substance use disorder treatment, characteristics of the users, and if use of AAS was addressed in treatment" and Lisbon Addiction 25.10. 2017. I prosjektene om anabole steroiders effekt på hjernen har vi et samarbeid med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer i Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet om hjernescanning og oppbevaring av biologisk materiale (biobank).

Pedersen, G., Arnevik, E.A., Hummelen, B., Walderhaug, E., Wilberg, T.

Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders. European Journal of Psychological Assessment. 

European Journal of Psychological Assessment. 2017

Kjøsnes, Ragnhild; Waal, Helge; Hauff, Edvard & Gossop, Michael

Severe trauma among substance users in opioid maintenance treatment: Users? assessment of worst trauma and clinical assessment of PTSD

ISSN 1592-1638. (1), s 5- 12. Heroin Addiction and Related Clinical Problems,2017

Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Ivar Skeie, Atle Håseth, Pål H Lillevold

Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?

Seraf rapport 2/2017. Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Waal, Helge (2017):

What is the knowledge base for tapering from OMT-medications (methadone or buprenorphine)

Report IV - Consensus Conference OMT and pregnancy 13. og 14. juni 2017.

Pedersen, G., Arnevik, E.A., Hummelen, B., Walderhaug, E., Wilberg, T.

Psychometric Properties of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP) in Two Samples: A Norwegian Community Sample and Clinical Samples of Patients With and Without Personality Disorders

European Journal of Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000436. © 2017 Hogrefe Publishing

Avlagte doktorgrader

Ann Kern Godal

The relevance of horse assisted therapy to young adults' substance use disorder treatment

Disputert:
September 2017
Hovedveileder:
Edle Ravndal

Forskningsprosjekter

Behandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Havnes , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study

Anne Bukten, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2013 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Statusrapport LAR 2017

Helge Waal m.fl, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Asberger og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Psykopati og rus

Aina Sundt Gullhaugen, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Prototyper

Sigurd Johan Aanderaa, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Proritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Continuum- The ASAM Criteria Decision Engine

Marianne Stalvik, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Anabolic steroid effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Christine Wisløff, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Steroidebruk blandt pasienter i TSB-prevalensstudie

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Personlighet og rus, Normering Sipp-118

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus og Regional kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) Helse Stavanger, samt brukerrepresentant. Forskningsartikler har vært presentert alene eller son en del av større prosjekter på en rekke konferanser bl.a vært det fire foredrag og en poster som ble antatt og presentert på Addiction Lisboa. Ansatte med phd kompetanse har også i år bidratt med reviwer på artikler i vitenskapelige tidsskrifter. Ansatte har også bidratt med sensur av to masteroppgaver på UiO.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Anne Beate Sætrang

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Espen Enoksen
Referansegruppens leder (HV)
Bjørg Hjerkinn
Representant Helse Sør-Øst
Erik Torjussen
Brukerrepresentant
Espen Ajo Arnevik
Representant for tjenesten
Geir Iversen
Representant Helse Vest
Hilde Harwiss
Representant for tjenesten
Kari Sundby
Brukerrepresentant
Lars Lien
Andre
Ronny Bjørnstad
Brukerrepresentant
Ruben Sletteng
Representant Helse Nord
Solveig Brekke Skard
Andre
Terje Haaland
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Clausen
Universitetsrepresentant
Tone Helene Bergly
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler