Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om tverrfaglig spesialisert utredning og behandling av rusmiddelavhengige. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye gjennom ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. 

Tjenestens overordnede mål er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisttjenester.

Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner og bidra til at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus.

Oppgaver og resultat
Hovedmålet om at vi "skal bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer over hele landet får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisthelsetjenester av god kvalitet" ligger fast. Strategien er konkretisert i tre satsinger: 1. Oversikt over organisering av og innhold i behandlingstilbudet i TSB nasjonalt. 2. Bygge opp og formidle kunnskap 3. Bidra til bedre tjenesteutvikling. NK-TSB har vært styrt for å nå disse satsingene. Kompetansetjenestens kjerneoppdrag som er kunnskapsformidling, kompetansespredning og fagutvikling i nært samarbeid med ledere og klinikere gjennomføres på flere måter. På grunn av koronapandemien har det vært en større digital satsning når andre aktiviteter har vært vanskelige, for eksempel i prosjektet «Somatiske helse og rus» som forutsetter aktiv samhandling med somatisk auttavdelinger. HSØ har godkjent foreslått endring av arbeidsmetode. Kompetansetjenesten driver et større prosjekt for å skaffe oversikt over organisering av og innhold i tjenestetilbudet nasjonalt. Kompetansetjenestens prosjekter har alle konkrete prosjektplaner som beskriver resultatmål. Noen har forskningsaktiviteter. Implementering av nasjonale faglige retningslinjer, pakkeforløp og at det nye kvalitetsregisteret (KvaRus) blir tatt i bruk, er en gjennomgående aktivitet. Effekten av aktivitetene analyseres og evalueres løpende for å sikre at vi oppfyller oppdrag og strategiske satsninger. Prosjektaktiviteten i 2020 vurderes å oppfylle tjenestens resultatmål.

NK-TSB har i 2020 hatt høy aktivitet knyttet til formidling av kunnskap, kompetanse og implementering av helsemyndighetenes krav. TSB er fortsatt et kompetansesvakt område og det kreves betydelig innsats før det er et reelt tilbud om likeverdige tjenester i hele landet. Arbeidet vårt er organisert i nettverk og prosjekter. Formidling av informasjon, kunnskap og erfaringer i håndtering av den pågående pandemien har vært sentralt. Vi har arrangert digitale samlinger og utviklet flere digitale produkter bl.a spillbasert e-læring og animasjonsfilmer. Vi prioriterer å drifte nettverk som klinikernettverk- og forskernettverk på viktige områder og sikrer løpende kontakt med alle TSB ledere i landet gjennom ledernettverk. Dette legger grunnlaget for bruk av kunnskapen lokalt. Analyser viser at vi når hele landet. Vi benytter digitale løsninger for formidling av kunnskap og kompetanse: Via nettsider, Face book, YouTube, Vimeo og e-læring er kunnskapen lett tilgjengelig. Kompetansetjenesten er innholdsleverandør til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Alle helseforetak kan gjenbruke tekstene lokalt. Dette er et effektivt virkemiddel for kompetansespredning. Den digitale satsningen på opplæringsmidler og annen nettbasert informasjon har vært vellykket. Ferdigstillelse av fakta-ark om rusmidler er en viktig milepæl for kunnskapsformidling. Formidling av kunnskap og kompetanse har vært prioritert også i år.

NK-TSB samarbeider aktivt med nasjonal referansegruppe. Vi drifter og deltar i nasjonale nettverk for ledere, klinikere, forskere, og har tett dialog med brukere og pårørende. Aktiviteter forankres og utformes i nært samarbeid med tjenestene. Dette bidrar til at ny kunnskap desentraliseres og tas i bruk. Analyser viser at vi når hele fagfeltet. Forankring i et klinisk universitetssykehus, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, OUS, er viktig. På oppdrag fra OUS har vi utviklet konsept for «ARA-skole», som har som mål å bidra til å etablere en felles faglig plattform og systematisere opplæringsaktivitet i avdelingen. Erfaringene er nyttige i arbeidet med å lage en nasjonal plan for kompetansespredning hvor systematisering av opplæringsaktivitet i TSB og konkretisering av den faglige plattformen i TSB er sentralt. NK-TSB deltar fast på aktuelle møtearenaer både i nasjonal og regional regi, eksempelvis RHF-nettverk, leder fagråd KvaRus, referansegrupper og fagråd i regionene. Også i år har vi deltatt på møter med de regionale kompetansesentrene i helsedirektoratet. NK-TSB har deltatt i arbeidsgruppe pakkeforløp ikke-dødelig overdose og arbeidsgruppe ang. felles praksis for rettighetsvurderinger. Vi har deltatt i helsedirektoratets ekspertgruppemøte - psykososial beredskap og oppfølging - Covid 19. NK-TSB har i 2020 opprettholdt dialogen og samarbeidet med regionene. Vi har et aktivt samarbeid med fagmiljøer og byråkratiet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
806 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
4 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
148 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
7 timer
Utfyllende informasjon

Våre e-læringskurs er godkjent formelt som kompetansegivende hos Den norske legeforening og Norsk psykologforening og er derfor registrert som videreutdanning av helsepersonell. Det er gjennomført 806 nye e-læringer i 2020. Tallene fra Helse Vest er ikke tilgjengelig pga tekniske utfordringer. All e-læring er nå også publisert på kompetansebroen (Ahus, Innlandet og Vestfold) i tillegg til de regionale læringsportalene, KS læring og tsb.no. Undervisningsfilmene til kompetansetjenesten er sett om lag 28 000 ganger i 2020, en økning på 10 000 visninger fra tidligere år. Det er utviklet en opplæringspakke for undervisning ved høgskoler og universitet gjennom prosjektet Bruker i sentrum, hvor særlig ansvarsgruppemetodikk/tverrfaglig samarbeid i møte med pasienter med sammensatte utfordringer tematiseres. Metodikken er utviklet ved Universitet i Oslo i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner og tjenesteapparatet. Opplæringspakken er testet både fysisk og digitalt på flere høgskoler og universitet. Erfaringene og tilbakemeldingene er positive både fra brukere, studenter og lærestedene. Det arbeides med at opplæringspakken tas i bruk som en del av den ordinære undervisningen

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 296 timer. (Veiledning).
 • A-larms jubileums magasin. (Oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • 36 timer. (Veiledning).
 • Nordlandsposten, Dagbladet, VG, Klassekampen, TV2, Forskning.no, Lommelegen.no ,ung.no,. (Oppslag i media).
 • Podcast (4 ulike) og Helsesista (snapchat), samarbeid rundt formidling. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • To digitale arbeidsseminar/nettverksamling. (Kurs/seminar).
 • Tre nasjonale arbeidsseminar til sammen 176 deltakere. (Kurs/seminar).
 • 9 nettverksgrupper for ledere har gjennomført lederutviklingsprogram og oppsummerende mentorsamling. (Kurs/seminar).
 • Digital lederkonferanse. Samlet 142 ledere fra hele landet. (Konferanse).
 • 145 timer. (Veiledning).
 • rus.no, fhi.no, uio.no, erfaringskompetanse.no, rusfeltet.no, ous.no, ekspertsykehuset.no, legetidskriftet. (Oppslag i media).
 • 67 timer undervisning er gjennomført med tilsammen 1873 deltakere. (Digital undervisning).
 • Facebook. NK-TSB bruker facebook som informasjonskanal. Hyppige innlegg med 2065 følgere. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Tre lokale kurs. Samlet 75 deltakere. (Kurs/seminar).
 • 120 timer. (Veiledning).
 • 28 timer undervisning er gjennomført med tilsammen 246 deltakere. (Digital undervisning).
Utfyllende informasjon

www.tsb.no er kompetansetjenestens viktigste informasjonskanal og omfatter 430 sider. Trafikken til nettstedet analyseres regelmessig. Den viser et snitt på om lag 300 sidetreff pr dag. Antall faste følgere på Facebook er om lag 2100, men rekkevidden på enkelte oppslag er større. NK-TSB registrerer en økende aktivitet på vår YouTube kanal. Digitale kanaler er fortsatt et satsingsområde fremover. Det utgis 8 elektroniske nyhetsbrev til TSB-ledere i hele landet som har som målsetning å informere, inspirere og dele erfaringer. Det var 481 abonnenter ved årsskiftet, en økning på 114 abonnenter fra fjoråret. Dette innebærer at vi når majoriteten av ledere i fagfeltet. Vi har utgitt flere større publikasjoner: Skriftserie: "Rett til behandling? En kartlegging av vurderingsteam i Norge, Bruker i sentrum, et tipshefte til bruk i undervisning for lærere og brukerrepresentanter, og flere publikasjoner om steroidbehandling. På grunn av pågående pandemi ble mye planlagt aktivitet som konferanser, kurs, seminar og nettverkssamlinger avlyst. I den grad det var mulig ble det laget digitale alternativer bl.a. publiserte vi filmen: Spør en rusavhengig – som var planlagt vist på nasjonal rusfaglig møteplass (LAR-konferansen) og nettsiden «Bedre rusbehandling» som alternativ til den nasjonale feedbackkonferansen. Det er også i år utviklet flere nye fakta-ark om rusmidler i samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag o.a. ved Oslo Universitetssykehus, og samlingen er nå komplett. Den ligger tilgjengelig på tsb.no som ett dokument. Det er viktige bidrag for en mer kunnskapsbasert diskusjon om rusbehandling. Vi har laget flere nye undervisningsfilmer om bl.a Kvarus, feedbacverktøy og alkoholdelir. Eksisterende e-læringer er oppdatert. Folkeopplysningskampanje om anabole steroider er videreført. Dette har resultert i at flere mennesker oppsøker informasjon om behandling. Medarbeidere er hovedveileder og biveileder for stipendiater og masterstudenter. NK-TSB har avgitt 15 høringsuttalelser. Dette er en dobling i forhold til fjorårets uttalelser. Flere av uttalelsene er relatert til den pågående korona pandemien.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler - KvaRus - ble formelt godkjent i desember 2018. Registeret ble tatt i bruk januar 2020. Implementeringen er forsinket pga pågående pandemi. Det er kommet flere nye nasjonale råd knyttet til pågående pandemi jfr. helsedirektoratet.no

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bukten A, Lund IO, Kinner SA, Rognli EB, Havnes IA, Muller AE, Stavseth MR

Factors associated with drug use in prison - results from the Norwegian offender mental health and addiction (NorMA) study.

Health Justice 2020 May 12;8(1):10. Epub 2020 mai 12

PMID:
32399643
Paap MCS, Hummelen B, Braeken J, Arnevik EA, Walderhaug E, Wilberg T, Berghuis H, Hutsebaut J, Pedersen G

A multi-center psychometric evaluation of the Severity Indices of Personality Problems 118 (SIPP-118): Do we really need all those facets?

Qual Life Res 2021 Feb;30(2):567-575. Epub 2020 okt 7

PMID:
33029679
Rand K, Arnevik EA, Walderhaug E

Quality of life among patients seeking treatment for substance use disorder, as measured with the EQ-5D-3L.

J Patient Rep Outcomes 2020 Nov 09;4(1):92. Epub 2020 nov 9

PMID:
33165764
Gatti F, Walderhaug E, Kern-Godal A, Lysell J, Arnevik EA

Complementary horse-assisted therapy for substance use disorders: a randomized controlled trial.

Addict Sci Clin Pract 2020 02 04;15(1):7. Epub 2020 feb 4

PMID:
32019584
Brorson HH, Arnevik EA, Rand-Hendriksen K, Duckert F

Corrigendum to "Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors".

Clin Psychol Rev 2020 Mar;76():101796. Epub 2020 feb 14

PMID:
32067823
Havnes IA, Jørstad ML, McVeigh J, Van Hout MC, Bjørnebekk A

The Anabolic Androgenic Steroid Treatment Gap: A National Study of Substance Use Disorder Treatment.

Subst Abuse 2020;14():1178221820904150. Epub 2020 feb 18

PMID:
32127749
Havnes IA, Jørstad ML, Innerdal I, Bjørnebekk A

Anabolic-androgenic steroid use among women - A qualitative study on experiences of masculinizing, gonadal and sexual effects.

Int J Drug Policy 2021 09;95():102876. Epub 2020 jul 28

PMID:
32736958
Havnes IA, Bukten A, Rognli EB, Muller AE

Use of anabolic-androgenic steroids and other substances prior to and during imprisonment - Results from the Norwegian Offender Mental Health and Addiction (NorMA) study.

Drug Alcohol Depend 2020 12 01;217():108255. Epub 2020 aug 29

PMID:
32949884
Vaskinn A, Hauger LE, Bjørnebekk A

Theory of mind in users of anabolic androgenic steroids.

Psychopharmacology (Berl) 2020 Oct;237(10):3191-3199. Epub 2020 jul 5

PMID:
32623552
Hauger LE, Westlye LT, Bjørnebekk A

Anabolic androgenic steroid dependence is associated with executive dysfunction.

Drug Alcohol Depend 2020 03 01;208():107874. Epub 2020 jan 17

PMID:
31972519
Waal H, Vold JH, Skurtveit SO

Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Sep 29;140(13). Epub 2020 sep 28

PMID:
32998494
Utfyllende informasjon

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler - KvaRus - ble formelt godkjent i desember 2018. Registeret ble tatt i bruk januar 2020. Implementeringen er forsinket pga pågående pandemi. Det er kommet flere nye nasjonale råd knyttet til pågående pandemi jfr. helsedirektoratet.no

Lobmaier, Skeie, Lillevold, Waal, Bussesund og Clausen

Statusrapport 2019. Nye medisiner - nye muligheter?

29.juni 2020 på www.med.uio.no

Avlagte doktorgrader

Lisa Evju Hauger

Hooked on Hormones

Disputert:
Mai 2020
Hovedveileder:
Astrid Bjørnebekk

Forskningsprosjekter

Systematisk ruskartlegging i somatiske avdelinger - en implementeringsstudie

Guri Spilhaug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Health risks and treatment of AAS dependence – a pilot study on the off-label use of endocrine therapy

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

PRISUD -diagnostisering og behandling av ruslidelser i fengsel

Anne Bukten, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Samtaleterapi ved AAS-bruk:Pilotprosjekt

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Behandlingsønske og informasjonsbehov blandt brukere av anabole androgene steroider

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-statusrapport 2020

Philipp Paul Lobmaier, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2020 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

NK-TSB leder et nasjonalt forskningsnettverk i samarbeid med RusForsk i Oslo universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) og Nasjonal kompetansetjeneste ROP. Vi leder også fagrådet til det nasjonale kvalitetsregisteret, KVARUS.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingsleder Anne Beate Sætrang

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Randi Mobæk
Referansegruppens leder (HV)
Erik Torjussen
Brukerrepresentant
Frode Nordhelle
Representant Helse Sør-Øst
Geir Iversen
Representant Helse Vest
Guri Spilhaug
Representant for tjenesten
Hilde Harwiss
Representant for tjenesten
Kristin Smedsrud
Representant Helse Midt-Norge
Lars Lien
Andre
Michael Lindholm
Brukerrepresentant
Ruben Sletteng
Representant Helse Nord
Thomas Clausen
Universitetsrepresentant
Tone Helene Bergly
Representant Helse Sør-Øst
Trond Ljøkjell
Andre

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler