Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi

Formålet med tjenesten er å bygge opp og spre kompetanse for å øke kvaliteten og kvantiteten på utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter med familiær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier. Tidlig diagnostisering og riktig behandling kan forebygge hjerte- og karsykdom.

Tjenesten retter seg mot helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med denne pasientgruppen. Tjenesten driver også informasjonsvirksomhet rettet mot publikum, pasienter og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker

Oppgaver og resultat
Antall FH pasienter behandlet i hver region har økt i perioden 2014-2022: Helse Vest 75-900 (+1100 % siden 2014, ned 29 % siden 2021), Helse Midt Norge 50-302 (+ 500 % siden 2014, ned 4 % siden 2021), estimert antall Helse Nord (kun Bodø) 100-141 (+41 % siden 2014, ned 60% siden 2021), Helse Sør-Øst 3000-2500 (ned 15% siden 2021). Virksomheter i 2022 bla.: kompetansespredningsplan 2022-2027, utviklet nytt informasjonsmateriell: «Til deg som har forhøyet lipoprotein(a)», «Vegetarisk og vegansk kosthold ved høye blodlipider» og oppdatert undervisningsmateriell for helsepersonell med tilleggsinfo om vegetarisk/vegansk kosthold ved høye blodlipider. Jevnlig publisering av nyhetssaker på nettsiden, Facebook og Twitter, samt info om pågående forskningsprosjekter. Avholdt digitale, regionale møter for helsepersonell med presentasjon av ny forskning og retningslinjer. Forfatterskap i populær- og vitenskapelige artikler. NKTforFH svarer kontinuerlig på spørsmål fra helsepersonell og pasienter.

I 2022: nettsidebesøk: 13 886 (+888 fra 2021). Følgere: Facebook: 598 (+30), Twitter: 193 (+3). FH-dagen markert med kolesterolmålinger i Bergen, Trondheim og Oslo, og digitalt (nettsiden, Facebook, Twitter, OUS instagram). Infomateriell deles ut kontinuerlig. Antall årlig innsendte gentester fra regionene har økt fra 2021-2022: 4017-4670 (16%). Antall nydiagnostiserte FH-pasienter referert fra primærhelsetjenesten: 319 (9% økning fra 2021). Antall diagnostiserte FH-pasienter pr 31.12.2022: 9958 (økning fra 6678 i 2015 og 9464 i 2021) dvs. min. 40% av det estimerte antall FH pasienter i Norge. Likt behandlingstilbud sikres bl.a. ved kontinuerlig oppdaterte retningslinjer for FH-behandling, informasjonsmateriell på nettside og kasuistikkmøter, samt gjennom egen rapporterte tall eller tall fra opprettede kvalitetsregistre. Ny kompetansespredningsplan (2022-2027): http://nktforfh.no/om-oss/strategiske-dokumenter/Kompetansespredning/

Vi har tett samarbeid med Enhet for Hjertegenetikk (nasjonalt ansvarlig for FH gentesting), regionene og FH Norge. Det er etablert god kontakt mellom regionale behandlingssteder via epost, telefon, digitale møter og tilrettelegging for helsepersonell-hospitering fra alle regioner. Standardiserte diagnosekoder for dyslipidemier ble innført 1.1.22. Nasjonalt Lipidmøte er utsatt til 2023. NKTforFH deltok i/som: -møte om Persontilpasset forebygging (Kreftforeningen) -planlegging av Nordisk lipidklinikkmøte -styremedlem i SSAR -nasjonal koordinator i The Lipid Clinic Network, EAS -Scientific Advisory Committee til FH Europe -flere internasjonale møter og konferanse Samarbeidet med referansegruppen er svært godt: jevnlig kontakt på telefon, e-post, møter og referansegruppemøte (digitalt i 2022). Formelle krav og faglig/strategisk diskusjon for å nå våre felles mål, gjennomgås på møtet. Nye medlemmer ble vedtatt i 2022: leder og to representanter (Helse Sør-Øst og Helse Nord), se forankring.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
20 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
21 timer
Utfyllende informasjon

Grunn- og videreutdanning egen region: Medisinstudiet i Oslo, MED3300, 1 fast undervisningstime hvert semester, totalt 2 undervisningstimer per år. Ernæringsstudiet i Oslo, ERN3100, 6 faste undervisningstimer hvert semester, totalt 12 undervisningstimer per år. Masterstudium i Samfunnsernæring, Oslo Met, 2 undervisningstimer årlig. Grunn- og videreutdanning flere regioner: NKT for FH har 3 undervisningstimer hvert år på kurset Elmed 326: Genetic disorders in nutrient metabolism ved Universitetet i Bergen - Referansegruppens leder Martin Bogsrud hadde i 2022 8 undervisningstimer som inkluderer FH fordelt på: Medisinstudiet i Oslo, MED1100, 1 fast undervisningstime hvert år; Medisinstudiet i Oslo, MED3300, 1 fast undervisningstime hvert semester, totalt 2 undervisningstimer per år; Medisinstudiet i Oslo, MED5700, 1 fast undervisningstime hvert semester, totalt 2 undervisningstimer per år; Elmed 326, Universitetet i Bergen, 3 undervisningstimer hvert år. Dette er et godt eksempel på etablert egen regional kompetansespredning. Kompetansetjenesten bidrar imidlertid med inspirasjon, støtte og slides etter behov, og i samråd med Martin Bogsrud synes vi derfor det er riktig å føre dette som kompetansespredning med involvering fra kompetansetjenesten. -Referansegruppemedlem Elisabeth Vesterbekkmo hadde i 2022 14 undervisningstimer om FH fordelt på: valgfritt kurs for allmennpraktikere (Oppdalsuka), Masteremne Exercise in Medicine NTNU, Kurs for allmennleger i Møre og Romsdal legeforening, NOREX-seminar, Fagdag i NSF Faggruppen LSK-Trøndelag, Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt, Nasjonal sykepleierkongress for Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere, Nasjonalt kurs for allmennleger RELIS Midt-Norge, foredrag for Preventiv kardiologi ved OUS. Dette er et godt eksempel på etablert egenregional kompetansespredning. Kompetansetjenesten bidrar imidlertid med inspirasjon, støtte og slides etter behov, og i samråd med Elisabeth Vesterbekkmo synes vi derfor det er riktig å føre dette som kompetansespredning med involvering fra kompetansetjenesten. NKT for FH styrker således kvaliteten på kunnskapen til fremtidig/eksisterende helsepersonell gjennom undervisning i både grunn- og videreutdanning i flere helseregioner.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Utfyllende informasjon Som Nasjonal kompetansetjeneste utfører vi ikke direkte pasientbehandling. Overlege med deltidsstilling ved NKT for FH og Lipidklinikken holdt kontakt med klinisk praksis. I tillegg deltar kompetansetjenesten på tverrfaglige møter om pasienter ved Lipidklinikken, og NKT for FH er tilgjengelig for konferering for leger fra andre helseregioner ved behov.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Deltar som faglig ressurs/observatør på FH-pasientforeningens styremøter. (Veiledning).
 • 5 artikler til FH-pasientforeningsblad våren 2022. (Oppslag i media).
 • 6 artikler til FH-pasientforeningsblad høsten 2022. (Oppslag i media).
 • 2 intervjuer i VG høsten 2022 (august og desember). (Oppslag i media).
 • 1 intervju på NRK Dagsrevyen og på nrk.no. (Oppslag i media).
 • Faglig råd og korrekturlesning for eksterne bidrag til FH-pasientforeningsbladet. (Oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Motta henvendelser i kontaktskjema. Besvares/viderehenvises til regionalt behandlingssted i henhold til personverninstruks. (Veiledning).
 • Informasjonsstand med kolesterolmåling FH-dagen 2022. (Veiledning).
 • Facebook- og twitter-kampanje FH-dagen 2022. (Oppslag i media).
 • Facebook- og twitter-kampanje Lipoprotein (a)-dagen 2022. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Bidratt i planlegging av program og holdt 1 innlegg på Nordisk Lipidklinikkmøte. (Kurs/seminar).
 • Avholdt 4 digitale kasuistikkmøter 2022. (Kurs/seminar).
 • Poster på EAS Congress 2022: «Maternal use of statins in pregnancy: a population-based registry study». (Kurs/seminar).
 • Poster, SSAR 2022: Maternal use of statins in pregnancy: a population-based registry study. (Kurs/seminar).
 • SSAR 2022: Female patients with FH have higher cholesterol burden at 19 and 30 years of age: data from 12-years follow-up. (Kurs/seminar).
 • Pediatric FH Symposia 2022: Long term follow-up of children with FH and relatively normal LDL-cholesterol at diagnosis. (Kurs/seminar).
 • Throne Holst festaften 2022: 4 postere. Se utfyllende informasjon. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Masterstudent i Klinisk ernæring, UiO: Eirin Brenna Løvheim. (Veiledning).
 • Masterstudent i Klinisk Ernæring, UiO: Yasmin Nasir Mahamuud. (Veiledning).
 • Masterstudent i Klinisk Ernæring, UiO: Marie Kylland. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Throne Holst festaften: 4 postere: - Johansen A et al. Young female subjects with FH have higher LDL-cholesterol burden than males: novel data using repeated measurements during 12-years follow-up. - Klevmoen M et al. Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia - Melnes T et al. What characterizes event-free elderly FH patients? A comprehensive lipoprotein profiling - Christensen J. et al. Maternal use of statins in pregnancy: a population-based registry study

Kvalitetsverktøy

 • Oppdatert undervisningsmateriell for helsepersonell med vegetarisk og vegansk kosthold ved høye blodlipider, 2022, Ny retningslinje
 • Kortinformasjon «Vegetarisk og vegansk kosthold ved høye blodlipider", 2022, Ny henvisningsrutine
 • Behandlingsveileder for helsepersonell for pasienter med forhøyet Lipoprotein (a), 2022, Ny retningslinje
 • Pasientinformasjon «Til deg som har forhøyet Lipoprotein (a)», 2022, Ny retningslinje
Utfyllende informasjon

Mange av kvalitetsverktøyene og retningslinjene ble etablert for noen år siden, men det er en pågående jobb med vedlikehold/oppdatering og videreutvikling av disse. Blant viktige «kvalitetsverktøy» som ikke passer i noen av de forhåndsdefinerte kategoriene er bruk av utarbeidet felles informasjonsmateriell for å sikre at pasienter får samme pasientinformasjon i alle helseregioner. I tillegg til eksisterende nettside for kompetansetjenesten og en rekke utarbeidede pasientinformasjonsbrosjyrer fra tidligere år er dette supplert med nye hefter Pasientinformasjon «Til deg som har forhøyet Lipoprotein (a)» og Behandlingsveileder for helsepersonell for pasienter med forhøyet Lipoprotein (a). #Henvisningsrutine: Denne ble etablert i 2015 og vedlikeholdes aktivt. Rutinen bidrar til at pasienter henvises- eller viderehenvises til de regionale behandlingsstedene, og støtter opp under regionale tilbud for pasientgruppene. Med økende pasienttilstrømning må også de regionale helseforetakene prioritere et tilbud til disse pasientene. Kombinert med økt antall nydiagnostiserte pasienter må vi anta at dette har hatt betydning for den gode økningen i størrelsen på de regionale lipidklinikkene. #Helseregistre: Kompetansetjenesten gjør fortløpende utvikling og oppdatering av det lokale kvalitetsregisteret ved OUS som ble etablert med sin nåværende tekniske løsning i 2018, men etablert i 2015, inkludert autogenerert notat for elektronisk pasient journal. Ved utgangen av 2022 var livslangt behandlingsforløp for 4560 pasienter registrert i dette kvalitetsregisteret. NKT for FH fikk i 2022 godkjent vedtak fra REK om uthenting av data fra kvalitetsregisteret for å få informasjon om kvalitet på behandlingen. I løpet av 2022 har vi gjort et omfattende arbeid med å kvalitetssikre og klargjøre data i registeret før et datauttrekk. Det er også arbeidet med en videreutvikling av registeret rettet mot en kontinuerlig sikring av kvalitetsparametre. Det er samarbeidet tett med legene ved Lipidklinikken for bedret og mer anvendelig bruk av registeret i klinisk praksis. I tillegg er det autogenererte notatet videreutviklet. Kvaliteten på registreringen i praksis er blitt jevnlig evaluert. NKT for FH tar jevnlig ut kvalitetsrapporter fra registeret for Lipidklinikken med ulike indikatorer for å si noe om behandlingskvaliteten for virksomheten. I Trondheim jobbes det med et lokalt register. Det er ingen endringer vedr kvalitetsregister i de andre regionene siden 2020. Felles utfordringer: -Variabelsett og ulike tekniske løsninger er på plass. Kompetansetjenesten kan bidra praktisk og økonomisk til registreringsoppstart når godkjenning for lokalt/regionalt register foreligger. Veien videre til nasjonalt kvalitetsregister: - Opprettelse av nasjonalt register er ønskelig på sikt, men krever mye kostnader for utvikling (anslagsvis 300.000,- pluss 150.000,-/ år pluss bemanning). Data fra OUS sitt kvalitetsregister kan på sikt føre til videre arbeid mot et nasjonalt register som vil kunne si mer om kvalitet på behandlingen nasjonalt. Utfordringer: omfang av variabelsettet, hvem skal gjøre og hvem betaler for dette.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Berk KA, Borgeraas H, Narverud I, Mulder MT, Øyri LKL, Verhoeven AJM, Småstuen MC, Bogsrud MP, Omland T, Hertel JK, Gjevestad E, Nordstrand N, Holven KB, Hjelmesæth J

Differential effects of bariatric surgery and lifestyle interventions on plasma levels of Lp(a) and fatty acids.

Lipids Health Dis 2022 Dec 28;21(1):145. Epub 2022 des 28

PMID:
36577984
Hovland A, Mundal LJ, Veierød MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstøl K

The risk of various types of cardiovascular diseases in mutation positive familial hypercholesterolemia; a review.

Front Genet 2022;13():1072108. Epub 2022 des 6

PMID:
36561318
Christensen JJ, Bogsrud MP, Holven KB, Retterstøl K, Veierød MB, Nordeng H

Use of statins and other lipid-modifying agents across pregnancy: A nationwide drug utilization study in Norway in 2005-2018.

Atherosclerosis 2022 Dec 06. Epub 2022 des 6

PMID:
36522216
Bjørnøy Urke E, Igland J, Mundal LJ, Holven KB, Retterstøl K, Svendsen K

Individuals with familial hypercholesterolemia have excess risk of eating disorders: a prospectively matched cohort study.

Eur J Prev Cardiol 2023 Mar 01;30(4):e13.

PMID:
36508605
Vuorio A, Ramaswami U, Holven KB

Editorial: Genetics of familial hypercholesterolemia: New insight-Volume II.

Front Genet 2022;13():1041342. Epub 2022 okt 12

PMID:
36313446
Svendsen K, Olsen T, Vinknes KJ, Mundal LJ, Holven KB, Bogsrud MP, Leren TP, Igland J, Retterstøl K

Risk of stroke in genetically verified familial hypercholesterolemia: A prospective matched cohort study.

Atherosclerosis 2022 Oct;358():34. Epub 2022 aug 28

PMID:
36084445
Adank MC, Johansen AK, Benschop L, Van Streun SP, Smak Gregoor AM, Øyri LKL, Mulder MT, Steegers EAP, Holven KB, Roeters van Lennep JE

Maternal lipid levels in early pregnancy as a predictor of childhood lipid levels: a prospective cohort study.

BMC Pregnancy Childbirth 2022 Jul 23;22(1):588. Epub 2022 jul 23

PMID:
35870883
Melnes T, Bogsrud MP, Thorsen I, Fossum J, Christensen JJ, Narverud I, Retterstøl K, Ulven SM, Holven KB

What characterizes event-free elderly FH patients? A comprehensive lipoprotein profiling.

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2022 Jul;32(7):1651. Epub 2022 apr 5

PMID:
35527125
Mundal LJ, Igland J, Svendsen K, Holven KB, Leren TP, Retterstøl K

Association of Familial Hypercholesterolemia and Statin Use With Risk of Dementia in Norway.

JAMA Netw Open 2022 Apr 01;5(4):e227715. Epub 2022 apr 1

PMID:
35438756
Langslet G, Holven KB, Bogsrud MP

Treatment goals in familial hypercholesterolaemia-time to consider low-density lipoprotein-cholesterol burden.

Eur J Prev Cardiol 2022 Dec 07;29(17):2278.

PMID:
34935933
Mundal LJ, Hovland A, Igland J, Vetrhus M, Veierød MB, Holven KB, Bogsrud MP, Tell GS, Leren TP, Retterstøl K

Increased risk of peripheral artery disease in persons with familial hypercholesterolaemia: a prospective registry study.

Eur J Prev Cardiol 2022 Feb 09;28(18):e11.

PMID:
33623989
Utfyllende informasjon

Gjennom forskning øker NKT for FH kvaliteten og kvantiteten på kunnskapen om arvelige dyslipidemier, og øker tilgjengeligheten på informasjon om forskning gjennom sine formidlingsverktøy.

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Ingen nye doktorgrader avlagt i 2022.

Forskningsprosjekter

Undertreatment of women with familial hypercholesterolemia costs lives – a study of causes and consequences

Kirsten Bjørklund Holven, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

From preventive genomics to prescriptive genomics - Personalizing the prevention of cardiovascular disease using FH as a model

Kirsten Bjørklund Holven, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har i 2022 hatt to ansatte i PhD stipendiatstilling etter innvilget søknad om midler fra Helse Sør-Øst, samt 3 avlagte MSc-grader. Masteroppgaver kompetansetjenesten har veiledet i egen region: - Eirin Brenna Løvheim: “Dietary quality and associations to plasma fatty acids and inflammatory markers among Norwegian adults with familial hypercholesterolemia: A cross-sectional study” - Marie Kylland: “Dietary habits of fish and dairy products in patients with dyslipidemia referred to Lipid Clinics in Denmark and Norway” - Yasmin Nasir Mahamuud: “Characterization of patients with severe hypertriglyceridemia” Vi har økt antall flerregionale forskningsprosjekter. I tillegg legges det ned betydelig arbeidsinnsats i søknadsskriving og vedlikehold og utvidelse av internasjonalt samarbeid. Deltakelse i etablerte Europeiske prosjekter/nettverk som EAS Lipid Clinic Network, European Pediatric FH children register (forskning og kvalitetsregister for barn med FH, samt felles Europeisk utvikling av pasientinformasjonsverktøy) og EAS FHSC (internasjonal og verdensomspennende forsknings og kvalitetsregister for voksne med FH). NKT for FH samarbeider med pasientforeningen FH Europe om et internasjonalt forskningsprosjekt angående kvinner med FH. Vi har kontinuerlig god dialog med sentrale aktører i initiativene og jobber for at egne initiativ gir ytterligere samarbeid. Det internasjonale samarbeidet NKT for FH bidrar i, har betydning for kvaliteten på kunnskapen og behandlingen av pasienter med arvelige dyslipidemier.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Lene Kristine Seland

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Martin Bogsrud
Referansegruppens leder (HSØ)
Anders Hovland
Andre
Christ Berge
Representant Helse Vest
Elisbeth Vesterbekkmo
Representant Helse Midt-Norge
Emil Andreas Asprusten
Andre
Inger Aagnes
Representant Helse Nord
John Munkhaugen
Representant Helse Sør-Øst
Kjetil Retterstøl
Universitetsrepresentant
Leiv Ose
Andre
Margaretha Hamrin
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler