Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Nevropatisk smerte er smerter som oppstår som en følge av sykelig forandring i nervevev og hvor det kan være vanskelig å påvise årsak til smerten.

Den nasjonale kompetansetjenesten skal spre kompetanse om utredning og behandling til primær- og spesialisthelsetjenesten for med det å sikre økt kvalitet og likeverdig tilgang til god behandling. Tjenesten inngår i forskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt, og vil delta i utarbeidelsen av nasjonale og internasjonale retningslinjer om identifisering og behandling av nevropatiske smerter.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Oppgaver og resultat
NaKoNev skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om identifisering, utredning og behandling av perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander. Den nasjonale kompetansetjenesten skal spre kompetanse om identifisering, utredning og behandling til primær- og spesialisthelsetjenesten for med det å sikre økt kvalitet og likeverdig tilgang til god behandling. Aktiviteten i 2017 har vært rettet mot det som er definert som kompetansetjenestens oppgaver, og det som er anbefalte virkemidler for å bidra til kompetanseheving. Dette er: -Bygge opp og formidle kompetanse. -Overvåke og formidle behandlingsresultater. -Delta i forskning og etablering av forskernettverk. -Bidra i relevant undervisning. -Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. -Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. -Det viktigste blir å etablere gode nett-ressurser. -Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. -Etablere faglige referansegrupper Aktiviteten på disse områdene fremgår i mer detalj andre steder i rapporten. (undervisning, formidling, publikajsonwer, forskningsprosjekter mm)

Kompetansespredning har vært en hovedaktivitet med betydelig undervisningsaktivitet og arrangement av flere store møter. Dette er det redegjort for i mer detalj under aktivitet. Det arbeides p.t med å utvikle en kompetansespredningsplan. Planen skal revideres årlig, og vil beskrive målgrupper, resultatmål og planlagte kompetansespredningstiltak. Kompetansetjenesten har det siste året iverksatt flere tiltak for å sikre likeverdig tilgang til behandling av nevropatiske smerter. Det viktigste har vært arbeidet med å utvikle gode nettressurser. Kompetansetjenesten ansatte 1. oktober Eli Synnøve Gjerde som webredaktør og kommunikasjonsrådgiver (40 % deltid), med ansvar for å bygge opp tjenestens nettsider. Dette arbeidet pågår nå for fullt. Eli Synnøve Gjerde skal også arbeide ut mot eksterne samarbeidspartnere for å stimulere til ytterligere kompetansespredning. Dette skjer bl.a. gjennom medieinnsalg, samt ved å spre informasjon om tjenestens forskningsprosjekter i kanaler som Ekspertsykehuset.no og Forskning.no. Det er også et ønske om å markedsføre kompetansetjenestens fagpersoner som innledere ved kurs og konferanser. Sistnevnte rettes primært mot pasientorganisasjoner knyttet til nevropatiske smertetilstander, som eks. Diabetesforbundet, Kreftforeningen, MS-forbundet, Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS), Landsforeningen for amputerte og Landsforeningen for slagrammede, eller ved foredragsvirksomhet ut mot allmennleger i primærhelsetjenesten. I samarbeid med Avdeling for smertebehandling og Regional kompetansetjeneste for smerte gikk NaKoNev i desember 2017 til innkjøp av videokonferanseutstyr. Et tiltak som er planlagt i året som kommer er å arrangere en webinarserie rettet spesielt mot allmennleger i primærhelsetjenesten. Det planlegges også et nytt nasjonalt møte om nevropatisk smerte høsten 2018. Grunnpilaren i dette informasjonsarbeidet er å spre resultater fra internasjonalt publiserte artikler til helsepersonell innen smerte, med spesielt vekt på identifisering (diagnostikk) og behandling (farmakologisk topikal og peroral behandling, samt sentral nevrostimulering) av nevropatisk smerte. Referanser til publikasjonene vil publiseres på nettsiden.

(I) Resultatmål for kompetansespredning: a) Minst tre forskningsprosjekter som ledes av kompetansetjenesten skal pågå til enhver tid. b) Personer tilknyttet kompetansetjenesten skal delta aktivt i skandinavisk nettverk for smerteforskning (Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP). c) Kunnskapstjenesten arrangerer samlinger og kurs med fokus på nevropatiske smerter for forskere og klinikere. d) Resultater fra forskning som utgår fra kompetansetjenesten publiseres i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Som det fremgår av rapporten overstiger aktiviteten allerede de mål som er satt. Etableringen av tjenesten har ført til enn rekke nye prosjekter som får helt eller delvis ekstern finansiering. (II) Resultatmål for formidling av kunnskap til hele helsetjenesten: a) Personer tilknyttet NaKoNev underviser og bidrar til å lage elektroniske læringsressurser knyttet til nevropatisk smerte ved tverrfaglig videreutdanning i smertebehandling. b) Resultater fra fag- og forskningsprosjekter ledet av NaKoNev publiseres i nasjonale tidsskrifter. Disse målene må sies nådd, men vi ønsker bedre grad av likeverdig tjeneste. dette skal sikres ved satsing på nett-ressurser (III) Resultatmål for merverdi i forhold til pasientbehandling/behandlingskjeden: a) Kunnskapstjenesten utvikler faglige veiledere som sikrer bedre og mer likeverdig utredning og behandling av nevropatiske smerter nasjonalt. Kompetansetjenesten har bidratt til de internasjonale retningslinjene. dette gir et solid internasjonalt nettverk som er viktig for opprettholdelsen av oppdaterte nasjonale retningslinjer. Disse bygger nå på de internasjonale retningslinjene som NAKONEV har vært med å utarbeide. (IV) Resultatmål for styrket nasjonal kostnadseffektivitet: a) Kunnskapstjenesten bidrar til å opprette et nasjonalt kvalitetsregister hvor norske smerteklinikker registrerer informasjon fra pasienter og behandlere knyttet til utredning og behandling av ulike typer smerter inkludert nevropatiske smertetilstander. b) Årsrapporter basert på analyser og resultater fra kvalitetsregisteret er offentlig tilgjengelig fra kunnskapstjenestens nettside. Dette er bare delvis implementert. Men det vil i 2018 bli ansatt staistiker som sammen med helseøkonom skal vurdere kosnadseffektivitet (V) Resultatmål for likeverdig tilgjengelighet til kompetanse: a) Tjenesten drifter og utvikler en egen nettside med informasjon, kartleggingsverktøy, forskningsresultater, prosedyrer, kliniske retningslinjer og pasientinformasjon relatert til diagnostikk, behandling og prognose for nevropatiske smerter. b) Tjenesten deltar i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og har deltatt betydelig i å utarbeide nasjonale og internasjonale retningslinjer om identifisering og behandling av nevropatiske smerter. c) Nasjonale tjenester skal sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Virkemidler for å oppnå dette er bl.a. opprettelse av faglige referansegrupper, undervisning, kurs og konferanser. Formidling til hele helsetjenesten skal oppnås via utdanningsinstitusjoner i hele landet og en nettside med informasjon og lenker til relevant litteratur. Som nevnt annet sted i rapportene er dette for en stor grad implementert. Nettressursene har hittil vært svake, men det blir nå satset tungt på å forbedre disse

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
10 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
50 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
60 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
40 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
80 timer
Utfyllende informasjon

Undervisningen omfatter: -Grunnutdanning egen region: Betydelig undervisning av medisinerstudenter, ca 180 studenter per år. Forelesninger , smågrupper innenfor temaene langvarig smerte, nevropatisk smerte, behandling av smerter, sammensatte ryggsmerter, psykologisk (kognitiv funksjon) mm. Noe undervisning for grunnutdanning i sykepleie. Videreutdanning: -Videreutdanning av anestesileger (spesialistkurs) Smertemedisin, (Bergen ) og Intensivmedisin (Oslo). -Videreutdanning tverrfaglig (HSN og OUS): Vi deltar i å arrangere dette 30 vekttall kurs i tverrfaglig smertebehandling (smerte generelt, nevropatisk smerte, psykologisk behandling). Vi bidrar til et stort antall timer i løpet av de 4 ukeslange kursene, med veiledning og hospitering. - Videreutdanning. spesialsykepleiere og fysioterapeuter. Betydelig antall timer om smerter og smertebehandling til videretdanning (studenter fra alle regioner) Etterutdanning: Audun Stubhaug sitter i Faculty for nordisk diplomkurs i avansert smertebehandling (SSAI Advanced). Kurset går over 2 år med oppstart annet hvert år. 32 nordiske, herunder 7 norske leger deltar. Stubhaug arrangerer ett av fem 3-dagers kurs. og deltar på alle fem 3-dagers kurs. Han er veileder for de norske kandidatenes diplomoppgaver + tilrettelegger for hospitering/3 måneders praksis ved universitetsklinikk. Per Hansson, Bård Lundeland, Henrik Jacobsen, Gunnvald Kvarstein m.fl. deltar med undervisning. Per Hansson er representant i et utvalg som arbeider med å styrke smerteutdanningen for medlemmer i Legeforeningen. Deltakere i utdanningen vil oppnå smertekompetanse i henhold til Legeforeningens krav. Arbeidet har pågått i løpet av 2017, og de to første kursene gjennomføres i 2018. Undervisning i forbindelse med kurs og konferanser er beskrevet i mer detalj under "formidling". Antall timer er stipulert (educated guess)

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Sør-Øst RHF - 6 pasienter
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten driver ikke pasientbehandling. Imidlertid er kompetansetjenesten nært knyttet til Avdeling for smertebehandling, som er landets største tverrfaglige smerteklinikk. Som følge av kjennskap til fagmiljøet knyttet til kompetansetjenesten og avdelingen mottar vi en rekke søknader fra hele landet både på grunn av "Fritt sykehusvalg" og mulighet til "second opinion". Avdelingen er liberal med å ta i mot disse pasientene, og behandler søknader innenfor kompetansetjenestens fagområde likt, uavhengig av bosted.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Temadag om langvarige smerter i Oslo. (Seminar).
 • TV2: God morgen, Norge: Nevropatisk smerte. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV: Forbruk av smertestillende hos ungdom. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Radio: Medisinsk cannabis mot smerter. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2. Intervju om smerte/smertebehandling. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Videoer (YouTube) om smertebehandling i samarbeid med Nasjonal komp. tjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • TV2 God morgen, Norge. Innslag om smerteforskning. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Forskningsdagene Univ i Oslo,. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Nordic Neuromodulation Society (NNS). (Konferanse).
 • Nasjonalt møte om nevropatisk smerte. (Konferanse).
 • Hospitering for videreutdanning. (Veiledning).
 • Veiledning oppgaver SSAI, medisinerstud og tverrfaglig videreutdanning. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

(I) UTVIKLING AV NETTRESSURSER: Kompetansetjenesten har det siste året iverksatt flere tiltak for å sikre likeverdig tilgang til behandling av nevropatiske smerter. Det viktigste har vært arbeidet med å utvikle gode nettressurser. Kompetansetjenesten ansatte 1. oktober Eli Synnøve Gjerde som webredaktør og kommunikasjonsrådgiver (40 % deltid), med ansvar for å bygge opp tjenestens nettsider. Dette arbeidet pågår nå for fullt. Eli Synnøve Gjerde skal også arbeide ut mot eksterne samarbeidspartnere for å stimulere til ytterligere kompetansespredning. Dette skjer bl.a. gjennom medieinnsalg, samt ved å spre informasjon om tjenestens forskningsprosjekter i kanaler som Ekspertsykehuset.no og Forskning.no. Det er også et ønske om å markedsføre kompetansetjenestens fagpersoner som innledere ved kurs og konferanser. Sistnevnte rettes primært mot pasientorganisasjoner knyttet til nevropatiske smertetilstander, som eks. Diabetesforbundet, Kreftforeningen, MS-forbundet, Norges Handikapforbund, Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS), Landsforeningen for amputerte og Landsforeningen for slagrammede, eller ved foredragsvirksomhet ut mot allmennleger i primærhelsetjenesten. Alle planlagte kompetansespredningstiltak vil sammenfattes i en Kompetansespredningsplan, som p.t er under utarbeidelse. (II) GJENNOMFØRING AV KURS OG KONFERANSER: Nordic Neuromodulation Society (NNS): 20.-21. oktober 2017 samarbeidet NaKoNev med det nordiske nettverket Nordic Neuromodulation Society (NNS) om et internasjonalt symposium om nevropatisk smerte i Oslo. I tilknytning til kurset ble det avholdt nettverksmiddag på Vitenskapsakademiet i Oslo. Temaer og forelesere: - High frequency spinal cord stimulation for pain relief. How does it work? Steve McMahon, London. - Neuropathic pain. Where are we, and where are we going? Per Hansson, Oslo/Stockholm. - HF SCS, Burst SCS, High density SCS and DRG stimulation. What is clinical evidence of their pain relieving efficacy? Bengt Linderoth, Stockholm. - Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for pain relief – clinical studies. Luis Garcia-Larrea, Lyon. - Neurophysiology in pain diagnosis. Kristin Ørstavik, Oslo. - Intrathecal drugs for cancer pain and chronic pain. Mikael Frauberg, Kuopio. - Single-shot test with intrathecal ziconotide. Emmanuel Bäckryd, Linköping. - Sacral stimulation for pelvic pain and for urinal and fecal incontinence. Pedram Tabatabaie, Umeå. - Epidural motor cortex stimulation. Indications and overview of technique. Mark Züchner, Oslo. - Neurostimulation for restoring function in Spinal Cord Injury, The LION procedure. Helge Kasch, Aarhus - Cognitive function in chronic pain patients. Henrik Jacobsen, Oslo. - Round table discussion on Nordic studies in neuromodulation. Nasjonalt møte om nevropatisk smerte: 16. november inviterte kompetansetjenesten legespesialister, allmennleger, sykepleiere og annet helsepersonell til nasjonalt møte om nevropatisk smerte. Arrangementet foregikk i Store auditorium på Ullevål, Oslo universitetssykehus. Totalt 87 deltakere deltok og alle landets helseregioner var representert. Internasjonalt anerkjente forskere foreleste om: - Cytostatikaindusert smertefull nevropati. Troels Jensen, Århus, Danmark. - Kognitiv svekkelse ved nevropatisk smerte. Henrik Børsting Jacobsen, Oslo. - Neuropathic oro-facial pain. Turo Nurmikko, Liverpool. - Ryggmargsstimulering mot smerter: Kan nye metoder hjelpe? Bård Lundeland, Oslo. - Hva kan nevrokirurgi tilby pasienter med smerte? Mark Züchner, Oslo. - Diskusjon rundt kasuistikker. Per Hansson og Audun Stubhaug, Oslo/Stockholm. (II) EKSTERN FORMIDLINGSVIRKSOMHET Audun Stubhaug/Christopher Nielsen: - Seminar for politikere, brukerorganisasjoner og samfunnsaktører dato: Hotel Bristol, Oslo 03.04.17: Temadag om langvarige smerter i Norge. Audun Stubhaug: - Foredrag, Malta juni 2017: Societal impact of pain. Seminar i regi av EFIC med politikere, brukerorganisasjoner og sammfunnsaktører - God Morgen, Norge: Å leve med nevropatiske smerter. Hva er nevropatiske smerter? -TV2/nettTV: Intervju om medikamentbruk hos ungdom. 23.11.17 og https://www.tv2.no/a/9508336/ TV2, God morgen Norge. Smertetesting. Innslag i forbindelse med forskningsdagene, september 2017. - Redaktør, Best Practice Smerte som fra 2017 er slått sammen med BestPractice Revmatologi. Best Practice er et tidsskrift beregnet på primærleger og sykehusleger innenfor fagområdet. Bladet har popularisert artikler fra forskningsområdet, og deles ut gratis fire ganger årlig i flere tusen eksemplarer. - Co-editor i Scandinavian Journal of Pain. - Forskningstorget, Univ i Oslo, 22-23. Sept 2017. Stand på forskningstorget med info om smerteforskning og testing av smerte"terskel" http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/stor-stas-med-forskningstorget.html - Svensk smärtforum. Invitert "key-note" foredrag: Persistent pain after surgert\y. Wher do we stand today. Gøteborg, oktober 2017 Nordisk anestesikongress. SSAI, Malmø, sept 2017. Stubhaug ledet en sesjon om behandling av akutt smerter og akutt nevropatisk smerte. Stubhaug og Hansson deltok også ved EFIC i København, Danmark, fra 6.-9. september. Stubhaug holdt foredrag ved Acute pain SIG: Treatment og chronic post-surgical pain. What is different? Stubhaug og Hansson har etablert et forskningssamarbeid mellom Avdeling for smertebehandling ved OUS og to forskningsgrupper i Paris. Denne forskningen omhandler transkranial magnetisk stimulering (rTMS) til behandling av nevropatiske smerter. Per Hansson: - Underviste om nevropatisk smerte på europeisk nivå i utdanningen av leger innen fagområdet smerte, Bergamo, Italia, juni 2017 (8 t). - Foreleste ved EFIC smerteskole om translasjonell smertemedisin I Krakow, Polen, juni 2017 (4 t) - Områderedaktør for nevrologi i European Journal of Pain, EFICs vitenskapelige tidsskrift. - Plenumsforelesning ved Pain in the Baltics med tittel "Neuropathic Pain: Where are we and where are we going?", april 2017. Abstrakt tilknyttet forelesningen ble publisert I Skausmo Medicina nr. 2 (41), 2017. Harald Breivik (Professor emeritus): - Hovedredaktør Scandinavian Journal of Pain. NaKoNev samarbeider med eksperter fra medisinske faggrupper innen nevrologi, nevrofysiologi, nevrokirurgi, anestesiologi og psykologi for ytterligere å spre kompetanse om nevropatisk smerte. Fagpersonene består i hovedsak av klinikere og kliniske forskere. Blant samarbeidspartnere kan nevnes dr. med. Kristin Ørstavik (spesialist i klinisk nevrofysiologi og nevrologi, OUS), overlege dr. med. Kristian Bernard Nilsen (spesialist i klinisk nevrofysiologi, OUS) og overlege dr. med Mark Züchner (kirurg, Nevrokirurgisk avdeling, OUS). Ekspertene bidrar til å spre kompetanse om nevropatisk smerte i en rekke ulike sammenhenger.

Kvalitetsverktøy

 • Bruk av opioider ved langvarig ikke-kreftrelaterte smerter, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, 2015, Nasjonal retningslinje
 • OUS Smerteregister, 2016, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Identifikasjonsalgoritme nevropatisk smerte, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Farmakologisk behandling - nevropatisk smerte, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Nevrostimulering mot nevropatiske smerter, 2016, Nasjonal retningslinje
 • Prioriteringsveileder for smertetilstander, 2015, Nasjonal retningslinje
Utfyllende informasjon

Kompetansetjenesten har bidratt og er medforfattere på internasjonale retningslinjer for Identifikasjonsalgoritme for nevropatisk smerte, Farmakologisk behandling og Nevrostimulering mot nevropatisk smerte (se publikasjoner). Retningslinjene er tatt i bruk nasjonalt, vil publiseres med referanser på NaKoNevs nettsider. Professor Audun Stubhaug ledet gruppen som utarbeidet prioriteringsveileder for smertetilstander i spesialisthelsetjenesten i regi av Helsedirektoratet. I 2016 etablerte Avdeling for smertebehandling ved OUS et kvalitetsregister som omfatter alle smertepasienter ved avdelingen, inkludert pasienter med nevropatiske smerter. Registeret er foreløpig lokalt forankret, men det samarbeides med klinikker fra alle helseregioner med hensikt å danne grunnlag for et nasjonalt register. OUS Smerteregister fungerer både som kvalitetsregister og forskningsregister. I tillegg brukes innsamlede data direkte i klinikken for å kartlegge den enkelte pasient før første møte med behandler. Kartleggingen inneholder demografiske data (kjønn, sivilstatus, arbeidsstatus, økonomi, trygdeytelser, utestående forsikringskrav), smertekarakteristika (årsak, distribusjon, påvirkning på funksjon og livskvalitet mm) samt en rekke psykometriske variabler (for eksempel Hopkins Symptom Checklist 25 (HSCL-25), Pain Catastrophizing Scale (PCS) og Injustice Experience Questionnaire (IEQ) Oswstrys disability index og livskvalitetsskjemaer som EQ5-D og SF-36). Smerteregisteret brukes også ved forskning på nevropatisk smerte. I samarbeid med de tre andre universitetssmerteklinikkene er det oppnådd nasjonal konsensus rundt hvilke variabler de fire lokale registrene skal samle inn. I tillegg er OUS-registeret supplert med noen flere variabler. Formålet med den brede kartleggingen, er at vi ønsker å undersøke om det er mulig å utvikle et nytt generisk spørreskjema for både klinikk og forskning Per Hansson deltok som eksaminator ved EFIC-eksaminasjoner for europeiske leger, dvs. European Diploma of Pain Medicine i Madrid, Spania, 30.3-1.4.2017.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Jacobsen HB, Kallestad H, Landrø NI, Borchgrevink Pc, Stiles TC

Processes in acceptance and commitment therapy and the rehabilitation of chronic fatigue.

Scand J Psychol 2017 Jun;58(3):211-220.

PMID:
28543320
Lundeby T, Jacobsen HB, Lundeby PA, Loge JH

Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance.

Patient Educ Couns 2017 Nov;100(11):2141-2143. Epub 2017 jun 19

PMID:
28641994
Hara KW, Borchgrevink Pc, Jacobsen HB, Fimland MS, Rise MB, Gismervik S, Woodhouse A

Transdiagnostic group-based occupational rehabilitation for participants with chronic pain, chronic fatigue and common mental disorders. A feasibility study.

Disabil Rehabil 2018 10;40(21):2516-2526. Epub 2017 jun 29

PMID:
28661189
Jacobsen HB

Towards a structured examination of contextual flexibility in persistent pain.

Scand J Pain 2017 Oct;17():218-219. Epub 2017 okt 11

PMID:
29030172
Rødevand L, Ljosaa TM, Granan LP, Knutzen T, Jacobsen HB, Reme SE

A pilot study of the individual placement and support model for patients with chronic pain.

BMC Musculoskelet Disord 2017 Dec 28;18(1):550. Epub 2017 des 28

PMID:
29282028
Hansson P

In Memoriam Ulf Lindblom 1927-2017.

Eur J Pain 2017 May;21(5):767-768.

PMID:
28407391
Lie MU, Matre D, Hansson P, Stubhaug A, Zwart JA, Nilsen KB

A tonic heat test stimulus yields a larger and more reliable conditioned pain modulation effect compared to a phasic heat test stimulus.

Pain Rep 2017 Nov;2(6):e626. Epub 2017 nov 15

PMID:
29392240
Breivik H, Stubhaug A

A new treatable chronic pain diagnosis? Flank pain caused by entrapment of posterior cutaneous branch of intercostal nerves, lateral ACNES coined LACNES.

Scand J Pain 2017 Oct;17():201-202. Epub 2017 okt 25

PMID:
29080490
Bruehl S, Olsen RB, Tronstad C, Sevre K, Burns JW, Schirmer H, Nielsen CS, Stubhaug A, Rosseland LA

Chronic pain-related changes in cardiovascular regulation and impact on comorbid hypertension in a general population: the Tromsø study.

Pain 2018 01;159(1):119-127.

PMID:
28953193
Stubhaug A

Why are some patients with chronic pain from anterior abdominal nerve entrapment syndrome (ACNES) refractory to peripheral treatment with neurectomy?

Scand J Pain 2017 Jan;14():80-81. Epub 2016 des 16

PMID:
28850439
Breivik H, Stubhaug A

Cancer-pain intractable to high-doses systemic opioids can be relieved by intraspinal local anaesthetic plus an opioid and an alfa2-adrenoceptor agonist.

Scand J Pain 2017 Jul;16():158-159. Epub 2017 jun 27

PMID:
28850396
Werner MU, Jensen EK, Stubhaug A

Preoperative quantitative sensory testing (QST) predicting postoperative pain: Image or mirage?

Scand J Pain 2017 Apr;15():91-92. Epub 2017 feb 24

PMID:
28850357
Breivik H, Stubhaug A, Butler S

CNS-mechanisms contribute to chronification of pain.

Scand J Pain 2017 Apr;15():137-139. Epub 2017 apr 4

PMID:
28850337
Myhre M, Romundstad L, Stubhaug A

Pregabalin reduces opioid consumption and hyperalgesia but not pain intensity after laparoscopic donor nephrectomy.

Acta Anaesthesiol Scand 2017 Nov;61(10):1314-1324. Epub 2017 aug 28

PMID:
28849588
Samuelsen PJ, Nielsen CS, Wilsgaard T, Stubhaug A, Svendsen K, Eggen AE

Pain sensitivity and analgesic use among 10,486 adults: the Tromsø study.

BMC Pharmacol Toxicol 2017 Jun 09;18(1):45. Epub 2017 jun 9

PMID:
28599683
Schistad EI, Stubhaug A, Furberg AS, Engdahl BL, Nielsen CS

C-reactive protein and cold-pressor tolerance in the general population: the Tromsø Study.

Pain 2017 Jul;158(7):1280-1288.

PMID:
28420008
Ræder J, Dahl V, Markestad A, Nordbø A, Roaldset AH, Stubhaug A, Søeberg B, Willke A, Aasbø V, Johansen PW

Tidsskr Nor Laegeforen 2017 02;137(3):170. Epub 2017 feb 7

PMID:
28181747
Høgestøl IK, Chahal-Kummen M, Eribe I, Brunborg C, Stubhaug A, Hewitt S, Kristinsson J, Mala T

Chronic Abdominal Pain and Symptoms 5 Years After Gastric Bypass for Morbid Obesity.

Obes Surg 2017 Jun;27(6):1438-1445.

PMID:
28028658
Breivik H, Stubhaug A

Endocrinopathies in women during opioid therapy cause loss of androgens, fatigue, listlessness, loss of libido and quality of life: stop prescribing opioids or follow the 2016 Centers for Disease Control and Prevention guidelines?

Pain 2017 01;158(1):1-3.

PMID:
27780180

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er ikke avlagt noen doktorgrader innen feltet i 2017.

Forskningsprosjekter

EMPHENE, studie av nytt legemiddel mot nevropatisk smerte

Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Medisinsk cannabis og cannabinoider mot nevropatisk smerte

Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
RF denervering av fasettledd

Gunnvald Kvarstein, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Efficacy of rTMS on pain relief and QoL parameters in patients with central neuropathic pain after stroke and spinal cord injury

Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

NEUROPAIN-sub-group characterization of patients with neuropathic pain.

Per Hansson , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2011 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Bradykinin induced pain in hereditæary angiooedema compared to healthy controls.

Audun Stubhaug, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Efficacy of rTMS on pain relief and QoL parameters in patients with chemotherapy-induced painful polyneuropathy.

Per Hansson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Langvarig smerte etter intensivbehandling.

Anne Kathrine Langerud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Kombinasjonen av opioider og pregabalin- effekt på smerter, ventilasjon og kognisjon.

Marianne Myhre, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Executive control, processing speed and memory function in long- term peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.

Henrik Børsting Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Can you feel the beat? Vagus nerve stimulation and contemplative breathing as treatments for pain.

Henrik Børsting Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Ryggmargstimulering med "burst technique" mot perifere nevropatiske smerter.

Bård Stuen Lundeland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Kognitiv trening mot smertetåke

Henrik Børsting Jacobsen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

NEUROPAIN er et forsker-initiert prosjekt som mottar støtte fra industrien i form av et "unrestricted grant". Per Hansson representerer Norge og er site-ansvarlig i Oslo. En rekke europeiske forskere med nevropatisk smerte som spesialområde bidrar i prosjektet. Studieleder er professor Ralf Baron ved Universitetet i Kiel. Målet med studien er å identifisere undergrupper av pasienter med nevropatisk smerte. Det er planlagt å publisere 15-20 publikasjoner I perioden 2011-2020. I samarbeid med NaKoNev har prof. Ralf Baron søkt om og fått tildelt midler fra et tysk fond som skal stimulere og styrke relasjonen mellom Tyskland og Norge. Målet er å øke interaksjonen mellom de to nasjonale forskningsgruppene i Kiel og på OUS. Tildelingen dekker en workshop i Kiel fra 13.-14. juni 2018. Per Hansson deltok med tre abstrakter i anledning NeuPSIG i Gøteborg 15.-18.6.2017: 1) STRATIFYING PATIENTS WITH PERIPHERAL NEUROPATHIC PAIN BASED ON SENSORY PROFILES: ALGORITHM AND PHENOTYPE FREQUENCY IN PAINFUL DIABETIC POLYNEUROPATHY J. Vollert1, N. Attal2, D.L.H. Bennett3, D. Bouhassira2, R. Freynhagen4, M. Haanpää5, P. Hansson6, T.S. Jensen7, C. Maier1, J.D. Ramirez3, A.S.C. Rice8, M. Segerdahl9, J. Serra10, P.R. Shillo11, S. Sindrup12, S. Tesfaye13, A.C. Themistocleous3, T. Tölle14, R.D. Treede15, R. Baron16 2) BIG GIRLS (DON’T) CRY. GENDER DIFFERENCES IN PAIN THRESHOLDS OF PATIENTS WITH CRPS AND NEUROPATHIC PAIN. C. Meyer-Frießem1,2, E. Enax-Krumova3, L. Eitner2, N. Attal4, J. Gierthmühlen5, R. Baron5, D. Bouhassira4, R. Freynhagen6, M. Haanpää7, P. Hansson8,9, N. Finnerup10, A. Rice11, M. Segerdahl Storck12, J. Serra13, S. Sindrup14, T. Tölle15, R.D. Treede16, C. Maier2, J. Vollert2,16 3) CONTRALATERAL SENSORY CHANGES IN UNILATERAL NEUROPATHIC PAIN STATES E. Enax-Krumova1, J. Vollert2, C. Maier3, R. Freynhagen4, M. Haanpää5, P. Hansson6, P. Hüllemann7, T. Jenssen8, A. Rice9, M. Segerdahl10, J. Serra11, T. Tölle12, R.D. Treede13, R. Baron7 1. Stubhaug og Hansson har etablert et forskningssamarbeid mellom Avdeling for smertebehandling ved OUS og to forskningsgrupper i Paris. Denne forskningen omhandler transkranial magnetisk stimulering (rTMS) til behandling av nevropatiske smerter. Tilknyttet NaKoNev har overlege Mark Züchner ved Nevrokirurgisk avdeling ved OUS og nevrokirurg prof. Volker Tronier i Lübeck et samarbeid tilknyttet nye behandlingstilbud til pasienter med sentral nevropatisk smerte etter slag og ryggmargsskade i Norge. Både epidural stimulering av motorkorteks og DREZ-kirurgi (dorsal root entry zone) er under implementering ved Oslo universitetssykehus. Kompetansetjenesten har videre medvirket i søknad om å etablere et omfattende samarbeid som skal undersøke nevropatisk smerte og genetikk. Søknaden ble utformet av NaKoNevs samarbeidspartner Kristian Bernard Nilsen. Prosjektet ble dessverre ikke tildelt midler, men søknaden vurderes bearbeidet og innsendt på nytt i 2018. Tilhørende befolkningsundersøkelsen HUNT i Nord-Trøndelag har NaKoNev et samarbeid med prof. Petter Borchgrevink m.fl. rundt identifisering av pasienter med nevropatisk smerte. I studien kombineres spørreskjemaer med kliniske undersøkelser og bruk av en internasjonal evidensbasert identifikasjonsalgoritme. . Langvarig smerte etter intensivbehandling. Anne Kathrine Langerud, Oslo universitetssykehus HF. Doktorgradsprosjekt. Hiovedveileder Audun Stubhaug. Forventes ferdigstilt 2018. Kombinasjonen av opioider og pregabalin- effekt på smerter, ventilasjon og kognisjon. Marianne Myhre, Oslo universitetssykehus HF. Kombinasjonen av opioider og pregabalin- effekt på smerter, ventilasjon og kognisjon. Doktorgradsprosjekt. Hovedveileder Audun Stubhaug. Forventes ferdig 2018. Tromsø Pain Study. Verdens største studie av smerter og smertefølsomhet. A Stubhaug er ansvarlig for fysisk testing av > 19 000 personer. Per Hanson og AS har fleredelprosjekter knyttet til Tromsø Pain Study. Gjennom denne befolkningsundersøkelsen TROMSØ-7 bidrar NaKoNev til utvikling av elektroniske smertekart. Disse antas å kunne implementeres på tvers av medisinske fagmiljøer. NaKoNev bistår også innen forskning på radikulopati og CPM (conditioned pain modulation) i studien, som er verdens største i sitt slag med N=20 000

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Klinikksjef Øyvind Skraastad

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Arne Tjølsen
Referansegruppens leder (HN)
Dagfinn Glad
Brukerrepresentant
Ellen C. Aksnes
Representant Helse Sør-Øst
Petter Borchgrevink
Representant Helse Midt-Norge
Tore Solberg
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler