Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi skal spre kunnskap og kompetanse innen akutt og elektiv albuekirurgi. Tjenestens mål er å styrke kompetansesvake områder innen akutt og elektiv albuekirurgi samt sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OPP MOT RESULTATMÅL 1. & 2. Sikre god kjennskap til behandling og rehabilitering hos helsepersonell, pasienter og pårørende - se kompetansespredning. 3. Sikre lik nasjonal tilgjengelighet til og kvalitet på behandling. 3.1 Statistikk fra NPR for å få oversikt over pasientvolum i helseforetakene 3.2 Større prosjekt med NPR-data for ytterligere kartlegging av behandlingstilbud nasjonalt 3.3. Utarbeider behandlingsveileder for traumatiske albueskader og kirurgisk anbefaling 3.5. Kartlagt store deler av egen region for terapeuter med kompetanse og interesse innen albuerehabilitering, planlegger videre kartlegging nasjonalt. 4. Sikre kunnskap om behandling og rehabilitering. 4.1 Opprettet forsknings- og fagutviklingsfond 4.2 Bistått til finansiering og utvikling til utforming av Nasjonal retningslinje for rehabilitering av albueskader. 4.3 PhD-prosjekter og andre - se forskning. 5. Sikre nordisk eller internasjonalt samarbeid 5.1 Deltatt på aktuelle internasjonale kurs og kongresser med finansiering av representanter fra flere sykehus 5.2 Internasjonalt nettverk i tilknytning til PHD-prosjekt I; CROFT research network. 5.3 Finansiert deltakelse på møte for skandinavisk forskningssamarbeid 5.4 Finansiert samarbeid med svensk kirurg for kirurgisk veiledning i Oslo 5.5 Informert om egne fagseminarer og kurs til helsepersonell utenfor Norge 6. Delta i internasjonale fora for sikring av likeverdig nasjonal tilgjengelighet til god diagnostikk 6.1 Deltatt på aktuelle internasjonale kurs og kongresser 6.2 Lenker til internasjonale foreninger på nettsiden 7. Etablering og drift av Norsk Elektronisk Albueregister

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING 1. Informasjon om tjenesten 1.1 Informasjon om kompetansetjenesten, samt strategiske dokumenter er gjort tilgjengelig gjennom tjenestens nettside (www.albue.no) 1.2 Blogginnlegg (www.ekspertsykehuset.wordpress.com). Blogginnlegget ble også delt på facebook-siden til Ekspertsykehuset. 1.3 Planlagt oppretting av facebook-side for tjenesten. 1.4 Planlagt utarbeiding av pasientinformasjonsbrosjyrer når faglige retningslinjer er på plass. 2. Utdanning og formidling 2.1 Gjennom kursaktivitet har kompetansetjenesten bidratt til kompetansespredning til både fysioterapeuter og leger nasjonalt - se aktivitet 2.2 Nettside inneholder undersøkelsesveiledere, aktuelle arrangementer og lenker til internasjonale foreninger, tilgjengelig for alle. 2.3 Tjenesten har kontinuerlig veiledning og dialog med aktører fra flere regioner pr telefon og e-post. 2.4. Tjenesten har opprettet et forsknings- og fagutviklingsfond myntet på helsepersonell for kompetanseheving gjennom hospitering, kurs og forskning. 3. Fagutvikling 3.1 Betydelig arbeid har gått til å sikre en oversikt over fysioterapeuter som har særskilt interesse for rehabilitering av albueskader. 3.2 Tjenesten utøver fortsatt støtte til to doktorgrader i tillegg til egne prosjekter - se forskning 3.3 Tjenesten har opprettet et forsknings- og fagutviklingsfond 3.4 Gjennom utvikling av Norsk Elektronisk Albueregister er målet å sikre kontinuerlig forbedring av behandling og diagnostikk til albuepasienter. 4. Referansegruppearbeid 4.1 Møte med referansegruppen januar 2019 - se samarbeid rundt tjenesten.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN Tjenesten har årlig møte med referansegruppen i første kvartal. Det er tilknyttet en brukerrepresentant til tjenesten som deltar på årsmøtet. Ved møtet legges klare mål og oppgaver for kompetansetjenesten det kommende arbeidsåret. I tillegg til årsmøtet er det sporadisk kontakt gjennom hele året mellom representanter fra referansegruppen og kompetansetjenesten. I 2019 har kompetansetjenesten sammen med helseforetakene, representert av referansegruppen mfl., startet arbeidet med kirurgisk anbefaling og behandlingsveileder etter traumatisk albue skade. Veilederne vil være tilgjengelig for alle regioner på vår nettside når disse er ferdig utarbeidet. Tjenesten inngår et samarbeid med OUS Ullevål Ortopedisk avdeling i utforming av en nasjonal behandlingsprosedyre for rehabilitering etter albuekirurgi. Arbeidet har oppstart i januar 2020 og vil pågå inn i 2021. Tjenesten har startet arbeidet med å kartlegge terapeuter med erfaring, kompetanse og interesse innen albuerehabilitering innenfor egen region. Det er tiltenkt å utvide samarbeidet med helsepersonell fra andre regioner enn Helse Sør-Øst for kartlegging av terapeuter i resterende regioner. Tjenesten har som mål for arbeidsåret 2020 å øke samarbeid med helsepersonell i alle regioner for å arrangere fagseminarer utenfor egen region. Tjenesten har et pågående samarbeid med ortopeder og fysioterapeuter ved sykehus innlemmet i CROFT-studien.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
7 timer

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • 12.12.19 Blogginnlegg Ekspertssykehuset.wordpress.com: "Det glemte leddet". (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 06.09.19 Albuerehabilitering; kurs for fysioterapeuter med fokus på rehabilitering akutt og elektiv albuekirurgi. (Kurs/seminar).
 • 17.01.19 - 18.01.19 Avansert albuekirurgi. (Kurs/seminar).
 • 24.10.19 Ortopedisk Høstmøte: Hemiprotese som primærbehandling ved distale humerusfrakturer - korttidsresultater. (Konferanse).
 • Behandlingsveileder for rehabilitering av traumatiske albuefrakturer. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Kontinuerlig veiledning og dialog med helsepersonell via telefon og e-post. (Veiledning).
 • 03.01.19 Sykehuset i Telemark: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT). (Veiledning).
 • 25.01.19 Stavanger Universitetssykehus: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 28.05.19 Essex Lopresti; kveldsseminar for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
 • 10.12.19 Albueprotese: kveldsseminar for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
 • 12.02.19 OUS Ullevål avd Storgata: Albueregisteret. (Veiledning).
 • 14.02.19 OUS Ullevål: Albueregisteret. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Norsk Elektronisk Albueregister , 2019, Nytt register
Utfyllende informasjon

Registeret er nå underlagt Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi (KTAK) og ble iverksatt 1/3-2019. I perioden februar 2019 til januar 2020 er det, fordelt på Ullevål sykehus og Rikshospitalet, inkludert 101 pasienter (basert på ferdigstilte operasjonsskjemaer). Det er lagt til rette for og ønskelig at andre behandlingssenter/helseforetak skal ta i bruk Albueregisteret som lokalt kvalitetsregister. Det ble i 2019 utarbeidet målsetting om inkludering av samtlige regionale helseforetak innen januar 2020. Januar 2020 er det foreløpig Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus som inkluderer pasienter. Det er per dags dato opprettet kommunikasjon mellom koordinator for registeret og seks ulike sykehus med ulik status hva gjelder implementering og bruk av Albueregisteret. Per dags dato er hovedvekten av pasientene som er inkludert i registeret begrenset til Oslo-regionen. For 2020 blir rekruttering av nye sykehus som bidrar inn i albueregisteret en viktig komponent for å utvide det geografiske området av albuepasienter. Dette vil bety økt antall inkluderte pasienter fra ulike områder nasjonalt, som igjen kan tenkes å gi en økt intern validitet i datagrunnlaget for Norsk Elektronisk albueregister. Det er ikke gjort analyser på dekningsgrad på datamaterialet i albueregisteret grunnet at samtlige sykehus som gjennomfører albuekirurgi ikke er inkludert i registeret. Et mål med registeret er bruken av data enten som grunnlag for videre forskning, eller direkte analyse av data fra registeret. Albueregisteret inneholder egenproduserte spørsmål knyttet til funksjon i albue, rangert med 10-punkts NRS, pasientrapporterte utfallsmål (PROM) i form av Quick-Dash, pasientens egne erfaring (PREM), informasjon gitt av behandlende kirurg og livskvalitet målt med EQ-5D. På grunn av sparsomt datamateriale i Albuergisteret er det ennå ikke gjennomført forskningsprosjekter på datamaterialet.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Midtgaard KS, Hallgren HB, Frånlund K, Gidmark F, Søreide E, Johansson T, Adolfsson L

An intact lacertus fibrosus improves strength after reinsertion of the distal biceps tendon.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019 Aug 17. Epub 2019 aug 17

PMID:
31422423

Forskningsprosjekter

Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT)

Kaare Sourin Midtgaard, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Functional results following operative treatment of distal humerus fractures with angular stable plate fixation

Anne-Mari Rosenlund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av ROM hos pasienter operert med albueartrolyse i tidsrommet 2013 - 2018

Tonje Westlie, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi

Gunnar B Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi: En kartleggingsstudie over kirurgiske inngrep gjennomført på albue i Norge med overordnede mål er å se på hvor lang reisevei albuepasienter har til behandlende instans. For å kunne besvare aktuelle problemstillinger til prosjektet er det planlagt å benytte Norsk Pasientregister – Somatikk. Det er per tid to PhD-prosjekter igangsatt med tilknytning til kompetansetjenesten: PhD 1: Operative treatment of olecranon fractures PhD-student: Kaare Sourin Midtgaard, MD Planned papers: Paper 1: Retrospective analysis of operatively treated olecranon fractures in Norway. An investigation of implant preference, complications and reoperations. Paper 2: Biomechanical comparison of tension band wiring and plate fixation. An analysis of tension band wiring and plate fixation in two-part olecranon fractures in a human cadaveric model. Paper 3: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT). A multicenter randomized trial comparing tension band wiring and plate fixation in the treatment of isolated olecranon fractures. PhD 2: Complex elbow injuries PhD-student: Anne-Mari Rosenlund, MD Planned papers: Paper 1: Functional results following operative treatment of distal humerus fractures with angular stable plate fixation Paper 2: Functional outcomes following surgical treatment of fracture-dislocations of the elbow - a prospective cohort study Paper 3: What is the Minimal clinically interesting difference of QuickDASH in patients with elbow injuries?

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Lars Nordsletten

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Lars Gunnar Johnsen
Referansegruppens leder (HMN)
Annette Wikerøy
Representant Helse Sør-Øst
Nenad Tajsic
Representant Helse Nord
Petter Gusgaard
Brukerrepresentant
Yngvar Krukhaug
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler