Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi skal spre kunnskap og kompetanse innen akutt og elektiv albuekirurgi. Tjenestens mål er å styrke kompetansesvake områder innen akutt og elektiv albuekirurgi samt sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OPP MOT RESULTATMÅL 1. & 2. Sikre god kjennskap til behandling og rehabilitering hos helsepersonell, pasienter og pårørende - se kompetansespredning. 3. Sikre lik nasjonal tilgjengelighet til og kvalitet på behandling. 3.1 Større prosjekt med NPR-data for kartlegging av behandlingstilbud nasjonalt (se eget punkt) 3.2. Utarbeider kirurgisk anbefaling for traumatiske albueskader 3.3. Utarbeidet kunnskapsbasert fagprosedyre for fysioterapi etter albuebrudd 3.4. Utarbeider kunnskapsbasert fagprosedyre for fysioterapi etter albueartrolyse 3.5. Utarbeider kunnskapsbasert fagprosedyre for fysioterapi etter albueprotese 3.6. Fortsetter kartlegging av terapeuter i primærhelsetjenesten med kompetanse og interesse innen albuerehabilitering. 4. Sikre kunnskap om behandling og rehabilitering. 4.1 Videreført og annonsert mulighet for å søke forsknings- og fagutviklingsfond til prosjekter, kurs og hospitering 4.2 Bistått til finansiering og utvikling til utforming kunnskapsbaserte fagprosedyrer. 4.3 PhD-prosjekter og andre - se forskning. 5. Sikre nordisk eller internasjonalt samarbeid 5.1 Internasjonalt nettverk i tilknytning til PHD-prosjekt I; CROFT research network. 5.2 Informert om egne fagseminarer og kurs til helsepersonell utenfor Norge 6. Delta i internasjonale fora for sikring av likeverdig nasjonal tilgjengelighet til god diagnostikk 6.1 Lenker til internasjonale foreninger på nettsiden 7. Norsk Elektronisk Albueregister - se kvalitetssikringsverktøy.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING 1 Informasjon om tjenesten 1.1 Tjenestens nettside blir jevnlig oppdatert med aktuell informajson 1.2 Opprettet facebookside med informasjon om tjenesten og lenke til tjenestens nettside 1.3 Podcasteposide i "Fysioformidlingen" hvor tjestesten og dens funksjon blir presentert 1.4 Innlegg i "Dagens medisin" hvor tjenesten og dens funksjon blir presentert 2 Utdanning og formidling 2.1 Gjennom digital kursaktivitet har tjenesten bidratt til kompetansespredning til studenter, terapeuter og leger nasjonalt 2.2 Digitale plattformer oppdateres med undersøkelsesveiledere, aktuelle arrangementer og forskningsartikler 2.3 Kontinuerlig veiledning og dialog med aktører fra flere regioner pr telefon og e-post 2.4 Pasientinformasjon utarbeides fortløpende i forbindelse med fagprosedyrer 2.5 Deltar i utarbeiding av pasientinformasjon på "Felles nettløsning" 3 Fagutvikling 3.1 Utarbeidet kunnskapsbasert fagprosedyre: Fysioterapi etter albuebrudd. Oppstart av ytterligere to fagprosedyrer 3.2 Utarbeider en kirurgisk anbefaling etter traumatisk albueskade 3.3 Utøver støtte til to doktorgrader i tillegg til egne prosjekter 3.4 Markedsfører eksisterende forsknings- og fagutviklingsfond for helsepersonell 3.5 Flerregional ekspertgruppe er etablert i forbindelse med fagprosedyre 3.6 Det er innledet samarbeid med "Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering" for nasjonal kartlegging av albuefrakturer 4 Referansegruppearbeid Se samarbeid rundt tjenesten

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN Tjenesten har årlig møte med referansegruppen i første kvartal. Det er tilknyttet en brukerrepresentant til tjenesten som deltar på årsmøtet. Ved møtet legges klare mål og oppgaver for kompetansetjenesten det kommende arbeidsåret. I tillegg til årsmøtet er det sporadisk kontakt gjennom hele året mellom representanter fra referansegruppen og kompetansetjenesten. I 2020 har kompetansetjenesten i samarbeid med helseforetakene (referansegruppen m.fl.) fortsatt arbeidet med kirurgisk anbefaling etter traumatisk albueskade. Anbefalingen vil være tilgjengelig for alle regioner på vår nettside når denne er ferdig utarbeidet. Det opprettes multiregionale, tverrfaglige ekspertgrupper i utformingen av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Disse prosedyrene vil være tilgjengelige på tjenestens nettsider i tillegg til helsebiblioteket. Tjenesten har også et pågående samarbeid med ortopeder og fysioterapeuter ved sykehus innlemmet i CROFT-studien. I samarbeid med OUS Ullevål er det igangsatt et prosjekt for mer systematisk poliklinikk for albuepasienter. Det skal innlemmes et nytt register for poliklinikken og St. Olavs Hospital skal være med som sykehus nummer to i utprøvingsfasen. Primærhelsetjenesten kartlegges for terapeuter med erfaring, kompetanse og interesse for albuerehabilitering. Dette for å lette og forbedre samarbeidet mellom første og andrelinjetetjenesten.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
6 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
2 timer

Formidling

Allmennheten - alle regioner
  • 03.05.2020 - Gjestet podcasten "Fysioformidlingen" med temaet "Albue". (Oppslag i media).
  • 12.11.2020 - Innlegg i "Dagens medisin": "Med kompetanse i front". (Oppslag i media).
  • Opprettelse av facebook-side som nå har rundt 250 følgere. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • 27.10.2020 - I samarbeid med St. Olavs hospital. "Akutte skader i albue, oppfølging av fysioterapeut". Digital undervisning. (Kurs/seminar).
  • 19.05.2020 - "Albueluksasjon og luksasjonsfrakturer". Digital undervisning for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
  • 08.12.2020 - "Albueinstabilitet". Digital undervisning for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
  • I samarbeid med OUS er det utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre for rehabilitering av pasienter med albuebrudd. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
  • 28.09.2020 - Undervisning til fysioterapi-studenter ved OsloMet og UiT. Digital undervisning. (Kurs/seminar).
  • En til en-veiledning av fysioterapeuter som har henvendt seg til tjenesten. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

En del planlagte kursaktiviteter har ikke blitt gjennomført i året 2020 grunnet Covid 19. Arrangementer hvor tilstedeværelse har vært nødvendig har utgått og vil bli arrangert når dette lar seg gjøre mtp smitterisiko. Tilstedeværende veiledning og nettverksbygging i andre regioner har vært utfordrende. All kurs- og udervisningsmvirksomhet har i året 2020 blitt gjennomført digitalt.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

August 2020 ble Norsk elektronisk albueregister besluttet avviklet. Årsaksforholdene er beskrevet i eget rundskriv som har blitt sendt til alle involverte parter. Oppsummert var det flere forhold som gjorde det hensiktsmessig med avslutning. I løpet av høsten har man jobbet med avslutning av driftsavtale med Helse Midt IT og Norsk Helsenett. Kompetansetjenesten er i planleggingsfasen på etablering av nytt register. Foreløpig har man hatt samtale med leverandør av registerløsning og samtale med kirurger for vurdering av hvilke variabler som kan inngå. I første omgang tenkes det å starte med registrering på Ullevål og nyoppstartet albuepoliklinikk. St. Olavs har sagt seg villig til å delta i utprøvingsfasen.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW

Elbow Fractures.

Clin Sports Med 2020 Jul;39(3):623-636.

PMID:
32446579
Midtgaard KS, Søreide E, Brattgjerd JE, Moatshe G, Madsen JE, Flugsrud GB

Biomechanical comparison of tension band wiring and plate fixation with locking screws in transverse olecranon fractures.

J Shoulder Elbow Surg 2020 Jun;29(6):1242-1248. Epub 2020 mar 3

PMID:
32139286
Utfyllende informasjon

Det er p.t. flere artikler som venter på godkjenning i tidsskrift. Fullstendig oversikt over publikasjoner finnes her: https://cutt.ly/JjE9eMD

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er per tid to pågående PhD-prosjekter med tilknytning til kompetansetjenesten - se forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi

Gunnar B Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av ROM hos pasienter operert med albueartrolyse i tidsrommet 2013 - 2018

Tonje Westlie, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Functional results following operative treatment of distal humerus fractures with angular stable plate fixation

Anne-Mari Rosenlund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT)

Kaare Sourin Midtgaard, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi er et prosjekt hvor man har innhentet en del data fra Norsk Pasientregister (NPR) for å få oversikt på insidensen av ulike skader og prosedyrer gjennomført i Norge i tidsrommet 2014 til 2019. Dette arbeidet har etter hvert blitt starten på et samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE har direkte tilgang til data fra NPR. Målet for prosjektet er å få en kartlegging av skader i albuen og hvilken behandling disse mottar. Prosjektet er i oppstartsfasen og man venter ennå med uthenting av data for å få inkludert data fra 2020 inn i analysen. Det er ønskelig at sluttresultatet er en publiserbar artikkel i enten Tidsskriftet for Legeforeningen, Fysioterapeuten eller andre relevante tidsskrifter. Det er per tid to pågående PhD-prosjekter med tilknytning til kompetansetjenesten: PhD 1: Operative treatment of olecranon fractures PhD-student: Kaare Sourin Midtgaard, MD Planned papers: Paper 1: Retrospective analysis of operatively treated olecranon fractures in Norway. An investigation of implant preference, complications and reoperations. Paper 2: Biomechanical comparison of tension band wiring and plate fixation. An analysis of tension band wiring and plate fixation in two-part olecranon fractures in a human cadaveric model. Paper 3: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT). A multicenter randomized trial comparing tension band wiring and plate fixation in the treatment of isolated olecranon fractures. PhD 2: Complex elbow injuries PhD-student: Anne-Mari Rosenlund, MD Planned papers: Paper 1: Functional results following operative treatment of distal humerus fractures with angular stable plate fixation Paper 2: Functional outcomes following surgical treatment of fracture-dislocations of the elbow - a prospective cohort study Paper 3: What is the Minimal clinically interesting difference of QuickDASH in patients with elbow injuries? .

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Lars Nordsletten

Referansegruppen har i 2020 bestått av:
Lars Gunnar Johnsen
Referansegruppens leder (HMN)
Annette Wikerøy
Representant Helse Sør-Øst
Nenad Tajsic
Representant Helse Nord
Petter Gusgaard
Brukerrepresentant
Yngvar Krukhaug
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler