Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi skal spre kunnskap og kompetanse innen akutt og elektiv albuekirurgi. Tjenestens mål er å styrke kompetansesvake områder innen akutt og elektiv albuekirurgi samt sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling.

Oppgaver og resultat
AKTIVITET OG RESULTATMÅL 1&2. God kjennskap til behandling og rehabilitering: se kompetansespredning 3. Lik nasjonal tilgjengelighet og kvalitet på behandling 3.1 SKDE-prosjekt: kartlegging av behandlingstilbud nasjonalt 3.2 Utarbeider kirurgisk anbefaling for traumatiske albueskader 3.3 Publisert fagprosedyre for fysioterapi etter albuebrudd 3.4 Utarbeidet fagprosedyre for fysioterapi etter albueartrolyse 4. Kunnskap om behandling og rehabilitering 4.1 Markedsfører forsknings- og fagutviklingsfond for helsepersonell 4.2 Utøver støtte til doktorgrad, prosjekter og fagprosedyrer 5. Nordisk eller internasjonalt samarbeid 5.1 Internasjonalt nettverk tilknyttet Phd-prosjekt; CROFT research network. 5.2 Markedsfører seminarer og kurs til helsepersonell utenfor Norge 6. Delta i internasjonale fora; likeverdig nasjonal tilgjengelighet til god diagnostikk 6.1 Lenker til internasjonale foreninger på nettsiden 6.2 Deltatt på internasjonalt albuekirurgikurs 7. Register: se kvalitetsverktøy

KOMPETANSESPREDNING 1 Informasjon om tjenesten 1.1 Tjenestens nettside og facebookside oppdateres jevnlig med aktuell informasjon 2 Utdanning og formidling 2.1 Kursaktivitet har bidratt til kompetansespredning til studenter, terapeuter og leger nasjonalt 2.2 Digitale plattformer oppdateres med aktuelt faginnhold og arrangementer 2.3 Kontinuerlig veiledning og dialog med aktører fra flere regioner pr tlf og e-post 2.4 Pasientinformasjon utarbeides fortløpende i forbindelse med fagprosedyrer 2.5 Animasjonsfilmer er produsert i samarbeid med Hellevik Studio 3 Fagutvikling 3.1 Utarbeidet kunnskapsbasert fagprosedyre: "Rehabilitering etter artrolyse i albuen" 3.2 Utarbeider kirurgisk anbefaling etter traumatisk albueskade 3.3 Utøver støtte til doktorgrad i tillegg andre prosjekter og prosedyrearbeid 3.4 Markedsfører eksisterende forsknings- og fagutviklingsfond for helsepersonell 3.5 Flerregional ekspertgruppe er etablert i forbindelse med fagprosedyre 4 Referansegruppen - se samarbeid

SAMARBEID Tjenesten har årlig møte med referansegruppen hvor det enes om mål og oppgaver kommende arbeidsår. Brukerrepresentant deltar på årsmøtet. Det er sporadisk kontakt gjennom hele året mellom representanter fra referansegruppen og kompetansetjenesten. I 2021 har tjenesten i samarbeid med helseforetakene fortsatt arbeidet med kirurgisk anbefaling etter traumatisk albueskade. Det er også opprettet multiregionale, tverrfaglige grupper i utformingen av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Tjenesten har også et pågående samarbeid med ortopeder og fysioterapeuter ved sykehus innlemmet i CROFT-studien. I samarbeid med OUS Ullevål er det igangsatt et prosjekt for systematisk poliklinikk for albuepasienter. Det skal innlemmes et nytt register for poliklinikken og St. Olavs Hospital skal være med i utprøvingsfasen. Primærhelsetjenesten kartlegges for terapeuter med kompetanse for albuerehabilitering. Dette for å øke nettverket og forbedre samarbeidet mellom første- og andrelinjetetjenesten.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

Kompetansetjenesten har startet en ny albuepoliklinikk i samarbeid med OUS Ullevål. Det er satt i gang et prosjekt på poliklinikken hvor det nå implementeres nye rutiner for systematisk innhenting av data fra samtlige pasienter med albueproblematikk ved Ullevål sykehus. Det er etablert avtaler rundt datalagring. St. Olavs hospital har sagt seg villig til å delta som sykehus nummer to når rutinene er etablert ved OUS. Det er på sikt ønskelig at flere sykehus implementeres i prosjektet og at det publiseres resultater fra dataene som lagres. Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi er et prosjekt hvor kompetansetjenesten samarbeider med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE har direkte tilgang til data fra Norsk pasientregister (NPR). Målet for prosjektet er å kartlegge insidensen av ulike albueskader og -prosedyrer gjennomført i Norge. Det er ønskelig at sluttresultatet er en publiserbar artikkel i enten Tidsskriftet for Legeforeningen, Fysioterapeuten eller andre relevante tidsskrifte

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
10 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
3 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • 05.03.2021 - Pasientinformasjon til voksne med brudd i albuen i samarbeid med OUS. Publisert på felles nettløsning (FNSP). (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • 23.09.2021 - Animasjonsfilmen "Smertebehandling etter operasjon" ble publisert på kompetansetjenestens facebookside. (Sosiale media).
 • 15.12.2021 - Animasjonsfilmen "Opptrening etter albueskader" ble publisert på kompetansetjenestens facebookside. (Sosiale media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • 22.04.2021 - "Albueksader og -lidelser: undersøkelse og behandling". Digitalt kurs for fysioterapeuter. (Kurs/seminar).
 • 01.06.2021 - "Distale humerusfrakturer". Digital undervisning for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
 • 07.12.2021 - "Stiv albue - hva nå?". Hybrid arrangert undervisning for ortopeder og terapeuter. (Kurs/seminar).
 • 15.01.2021 - Kunnskapsbasert fagprosedyre "Rehabilitering av pasienter etter brudd i albuen" ble godkjent og publisert. (Veiledning).
 • I samarbeid OUS er det utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre: "Rehabilitering etter artrolyse i albuen". (Veiledning).
 • 08.2021 - Artikkel publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten "Fysioterapi etter albuefraktur", digitalt og papirutgave. (Oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 10.11.2021 - Undervisning til fysioterapi-studenter ved samtlige fysioterapiutdanninger. Digital undervisning. (Kurs/seminar).
 • 16.11.2021 - "Rehabilitering etter albueartrolyse" Eksternt foredrag, kurs arrangert av St. Olavs Hospital og NFF. (Kurs/seminar).
 • En til en-veiledning av fysioterapeuter som har henvendt seg til tjenesten. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

En del planlagte kurs- og veilednings aktiviteter har ikke blitt gjennomført i året 2021 grunnet Covid 19. Arrangementer hvor tilstedeværelse har vært nødvendig har utgått og vil bli arrangert når dette lar seg gjøre med hensyn til smitterisiko i helsesektoren.

Kvalitetsverktøy

Utfyllende informasjon

August 2020 ble Norsk elektronisk albueregister besluttet avviklet. Årsaksforholdene er beskrevet i eget rundskriv som har blitt sendt til alle involverte parter. Det var flere forhold som gjorde det hensiktsmessig med avslutning. Kompetansetjenesten har startet en ny albuepoliklinikk i samarbeid med OUS Ullevål. Poliklinikken utføres av fysioterapeut med et godt tverrfaglig samarbeid med lege. Alle pasienter som opereres på Ullevål får innkalling til poliklinikken. I tillegg kan det henvises andre pasienter med albueproblematikk. Det er satt i gang et prosjekt på poliklinikken hvor det nå implementeres nye rutiner for systematisk innhenting av data fra samtlige pasienter med albueproblematikk ved Ullevål sykehus. Det er etablert avtaler rundt datalagring. St. Olavs hospital har sagt seg villig til å delta som sykehus nummer to når rutinene er etablert ved OUS.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Midtgaard KS, Nolte PC, Miles JW, Tanghe KK, Peebles LA, Provencher MT, Adolfsson L

Biomechanical significance of the collateral ligaments in transolecranon fracture-dislocations.

J Shoulder Elbow Surg 2021 Jun;30(6):1245-1250. Epub 2020 sep 30

PMID:
33010439
Midtgaard KS, Frihagen F, Dornan GJ, Coucheron M, Fossåen C, Grundel D, Gundersen C, Kristoffersen S, Sundqvist E, Wünsche L, Madsen JE, Flugsrud GB

Predicting secondary surgery after operative fixation of olecranon fractures: a model using data from 800 patients.

JSES Int 2021 Sep;5(5):948-953. Epub 2021 mai 21

PMID:
34505111
Midtgaard KS, Nolte PC, Miles JW, Tanghe KK, Douglass BW, Peebles LA, Provencher MT

Pullout Strength of All-Suture and Metallic Anchors in Repair of Lateral Collateral Ligament Injuries of the Elbow.

Arthroscopy 2021 09;37(9):2800-2806. Epub 2021 jun 12

PMID:
34126221

Avlagte doktorgrader

Utfyllende informasjon

Det er per tid ett pågående PhD-prosjekt med tilknytning til kompetansetjenesten - se forskningsprosjekter.

Forskningsprosjekter

Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT)

Kaare Sourin Midtgaard, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Functional results following operative treatment of distal humerus fractures with angular stable plate fixation

Anne-Mari Rosenlund, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi

Gunnar B Flugsrud, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Utfyllende informasjon

Nasjonal geografisk kartlegging av albuekirurgi er et prosjekt hvor man startet med å innhente data fra Norsk Pasientregister (NPR) for å få oversikt på insidensen av ulike skader og prosedyrer gjennomført i Norge i tidsrommet 2014 til 2019. Prosjektet har etter hvert blitt starten på et samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE har direkte tilgang til data fra NPR. Målet for prosjektet er å få en kartlegging av skader i albuen og hvilken behandling disse mottar. Det er ønskelig at sluttresultatet er en publiserbar artikkel i enten Tidsskriftet for Legeforeningen, Fysioterapeuten eller andre relevante tidsskrifter. Det er per tid ett pågående PhD-prosjekt med tilknytning til kompetansetjenesten: Operative treatment of olecranon fractures PhD-student: Kaare Sourin Midtgaard, MD Published papers: Paper 1: Retrospective analysis of operatively treated olecranon fractures in Norway. An investigation of implant preference, complications and reoperations. Paper 2: Biomechanical comparison of tension band wiring and plate fixation. An analysis of tension band wiring and plate fixation in two-part olecranon fractures in a human cadaveric model. Planned paper: Paper 3: Clinical Randomized Olecranon Fracture Trial (CROFT). A multicenter randomized trial comparing tension band wiring and plate fixation in the treatment of isolated olecranon fractures.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Lars Nordsletten

Referansegruppen har i 2021 bestått av:
Lars Gunnar Johnsen
Referansegruppens leder (HMN)
Annette Wikerøy
Representant Helse Sør-Øst
Petter Gusgaard
Brukerrepresentant
Yngvar Krukhaug
Representant Helse Vest

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler